خنثی شدن توطئه ها و قطع امید دشمنان
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1384

زبان اثر : فارسی

خنثی شدن توطئه ها و قطع امید دشمنان

‏ ‏

‏ ‏

خنثی شدن توطئه ها و قطع امید دشمنان

‏ ‏

‏ ‏

‏لکن آنچه موجب امید و آرامش است طلیعۀ بیداری ملت و رشد‏‎ ‎‏سیاسی طبقات مختلفه است. از رشد ملت است که نقشه های‏‎ ‎‏شوم اجانب که به دست شاه باید اجرا شود مواجه با مخالفت ملت‏‎ ‎‏می شود؛ رشد ملت است که حزب ساختگی شاه را با آن همه‏‎ ‎‏رعد و برق و عربده رسوا کرد و شاه را  گرفتار آشفتگی و هیجان‏‎ ‎‏کرد؛ رشد ملت است که با همۀ ارعاب و تهدید در انتخابات‏‎ ‎‏مفتضح شرکت نکرد، مگر مشتی جیره خواران و بستگان به‏‎ ‎‏دستگاه؛ رشد سیاسی دانشجویان قدیم و جدید است که به‏‎ ‎‏تبلیغات چند صد سالۀ اجانب و نقشه های تفرقه انداز استعمار‏‎ ‎‏پشت پا زده و در صف واحد در مقابل رژیم، مردانه ایستاده و از‏‎ ‎‏حقوق ملت مظلوم دفاع می کنند، و از شکنجه ها و حبسها و‏‎ ‎‏محرومیتها هراس ندارند.(234)‏

2 / 7 / 54

*  *  *

‏ ‏

بیداری و تحول موجب خنثی شدن توطئه و تهدید

‏ ‏

‏ ‏

‏ما نمی ترسیم از اینکه امریکا توطئه کند، یا فرض کنید تهدید کند‏

کتابجایگاه مردم در نظام اسلامی ازدیدگاه امام خمینی(س)صفحه 135

‏ما را. ما از تهدید او نمی ترسیم، ملت ما هم نمی ترسد، آن کسی‏‎ ‎‏می ترسد که این دنیا را دارِ قرار می داند. آنها که این ‏‏[‏‏دنیا‏‏]‏‏ را دار‏‎ ‎‏قرار نمی دانند، دار قرار را جای دیگر می دانند. ملتی که می گوید‏‎ ‎‏من شهادت را استقبال می کنم، جوانهایی که می آیند، حالا هم‏‎ ‎‏می آیند پیش من، بعضی می گویند که شما دعا کنید که ما شهید‏‎ ‎‏بشویم، مادرها می گویند دعا کنید که من یک جوان دادم، این‏‎ ‎‏جوانم هم شهید بشود. یک همچو تحولی که در یک ملت پیدا‏‎ ‎‏شده، از چه چیزی می ترسد این ملت؟ آقای کارتر ما را از چه چیز‏‎ ‎‏می خواهد بترساند؟ تفنگدارهای آنها، نظامیهای آنها از چه چیز،‏‎ ‎‏ما را می ترسانند؟ بفرستند هر کاری می خواهند بکنند. ببینند‏‎ ‎‏می شود یا نمی شود یک ملت بیداری را با آن حرفهای بیهودۀ آنها‏‎ ‎‏اغفال کرد.(235)‏

17 / 8 / 58

*  *  *

‏ ‏

همبستگی و پشتیبانی ملت در برابر قدرتهای بزرگ

‏ ‏

‏مطلب اینطوری است که یک ملتی وقتی که همه با هم باشند،‏‎ ‎‏پشتیبان هم باشند، برادر با هم باشند، این قدرتهای بزرگ بر فرض‏‎ ‎‏اینکه بیایند و با توپ و تانکشان هر کاری می خواهند بکنند، لکن‏‎ ‎‏وقتی وارد شدند، در ملت هضم می شوند. ملت آنها را هضم‏‎ ‎‏می کند.(236)‏

21 / 5 / 59

*  *  *

‏ ‏

رانده شدن دشمن از صحنه با وحدت و بیداری مردم

‏ ‏

‏ ‏

‏شما دیدید که وقتی اراده کردید، ملت اراده کرد، دنبالش شد.‏‎ ‎‏وقتی ملت بیدار شد که نباید این ابرقدرتها در اینجا حکومت کنند‏

کتابجایگاه مردم در نظام اسلامی ازدیدگاه امام خمینی(س)صفحه 136

‏و نباید وابستگان آنها در اینجا حکومت کنند، با اینکه کمال قدرت‏‎ ‎‏را آنها آن وقت داشتند در عین حال همین سرو پا برهنه های بازار و‏‎ ‎‏کوچه و دانشگاه و جاهای دیگر قیام کردند و با وحدت کلمه و با‏‎ ‎‏بیداری، دشمن را از صحنه بیرون کردند.(237)‏

29 / 10 / 59

*  *  *

‏ ‏

حضور مردم مانع توطئه های داخلی و هجوم خارجی

‏ ‏

‏ ‏

‏امروز ایران همان طور که می دانید مورد هجوم خارجی و‏‎ ‎‏توطئه های داخلی است، لکن این توجه ملت بزرگ و حضور زن و‏‎ ‎‏مرد جامعۀ اسلامی ما امیدبخش است. این حضور شماها در‏‎ ‎‏صحنه امید این را می دهد که نه توطئه های داخلی موفق بشوند به‏‎ ‎‏آن طرحهای شیطانی خودشان و نه هجوم خارجی بتواند به این‏‎ ‎‏ملت آسیب برساند.(238)‏

22 / 1 / 60

*  *  *

‏ ‏

حضور مردم مسلمان، خنثی گر توطئه های ستمگران و حیله گران

‏ ‏

‏ ‏

‏اینجانب از شما ملت شریف ایران متواضعانه می خواهم که در‏‎ ‎‏عین حال که در صحنه حاضرید آرامش را حفظ کنید. حضور شما‏‎ ‎‏مردم عزیز و مسلمان در صحنه است که توطئه های ستمگران و‏‎ ‎‏حیله گران تاریخ را خنثی می کند. حضور شما در صحنه است که‏‎ ‎‏گرد یأس و درماندگی بر چهره های منافقین و متحدان بی آبرویش‏‎ ‎‏می پاشد. حضور شما مردم شجاع و با ایمان است که خط اصیل‏‎ ‎‏اسلام را بر ایران و به امید خدا بر جهان حاکم خواهد نمود. حضور‏‎ ‎‏شما مردم مؤمن و از جان گذشته است که روشنفکران غرب و‏‎ ‎‏شرقزده را برای همیشه رسوا می کند. حضور شما در صحنه، تمام‏

کتابجایگاه مردم در نظام اسلامی ازدیدگاه امام خمینی(س)صفحه 137

‏«من»ها و منیتهای شیطانی را کوبیده و می کوبد و «ما» و اخوت‏‎ ‎‏اسلامی را جایگزین آن نموده و می نماید. حضور شما در صحنه‏‎ ‎‏به امریکا و غرب و شرق و دنباله روهای بی عقلشان هشدار داد که‏‎ ‎‏این ما بودیم که انقلاب نمودیم و این ما هستیم که سرنوشت خود‏‎ ‎‏را خود تعیین می نماییم و از کلمات بی محتوای شما گول‏‎ ‎‏نمی خوریم.(239)‏

28 / 3 / 60

*  *  *

‏ ‏

مشارکت مردم موجب تبدیل امید بدخواهان به یأس

‏ ‏

‏ ‏

‏گرچه دست جنایتکاران و منافقان، رئیس جمهور متعهد و مؤمنی‏‎ ‎‏را از ملت مجاهد ایران گرفت و یکی از خدمتگزاران صدیق را به‏‎ ‎‏شهادت رساند و ملت عزیز را از خدمت او، و او را از خدمت به‏‎ ‎‏ملت محروم کرد و گمان کرد که با ترور اشخاص، ملت بپاخاسته از‏‎ ‎‏تصمیم خود عقب می نشیند و در خدمت به اسلام بزرگ سستی‏‎ ‎‏می ورزد و در نتیجه راه برای قدرتهای چپاولگر باز می شود، ولی‏‎ ‎‏شرکت بی سابقۀ مردم کشور، امید بدخواهان را مبدل به یأس و‏‎ ‎‏طمع آزمندان را برای همیشه برید... شرکت عمومی ملت شجاع و‏‎ ‎‏متعهد در انتخابات و پیروزیهای پی در پی قوای مسلح در جنوب و‏‎ ‎‏غرب و حضور مداوم ملت در سرتاسر کشور از طرفی، و از طرف‏‎ ‎‏دیگر سرکوبی اشرار وطن فروش در داخل و پشت جبهه و به انزوا‏‎ ‎‏کشیدن ملی گرایانِ پیوسته به امریکا، کاخهای تخیلی آنان را‏‎ ‎‏فروریخت.(240)‏

17 / 7 / 60

*  *  *

‏ ‏


کتابجایگاه مردم در نظام اسلامی ازدیدگاه امام خمینی(س)صفحه 138

خنثی شدن توطئه ها با کمک ملت

‏ ‏

‏ ‏

‏شما دولتهای خارج از ایران می بینید که آنقدر مشکلات برای ما،‏‎ ‎‏ابر قدرتها پیش آوردند و ما را محاصرۀ اقتصادی کردند و کمک‏‎ ‎‏همین ملت، آن توطئه ها را خنثی کرد.(241)‏

9 / 3 / 61

*  *  *

‏ ‏

روز قدس موجب نقش بر آب شدن تحلیلهای اجانب

‏ ‏

‏ ‏

‏تبلیغ به «اختلاف»، خیال می کردند اختلاف درست می کند. تبلیغ‏‎ ‎‏به اینکه «مردم دیگر خسته شدند از جنگ»، این خستگی ایجاد‏‎ ‎‏می کند؟ روز قدس یکدفعه سیلی زد به صورت همه شان و تحلیل‏‎ ‎‏عملی ای که ملت ایران کرد، تمام تحلیلهای آنها را نقش به آب کرد.‏‎ ‎‏این هنر اسلام است از یک طرف و هنر ملت ایران است از طرف‏‎ ‎‏دیگر.(242)‏

30 / 3 / 64

*  *  *

‏ ‏

‎ ‎

کتابجایگاه مردم در نظام اسلامی ازدیدگاه امام خمینی(س)صفحه 139