اسلامخواهی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1384

زبان اثر : فارسی

اسلامخواهی

‏ ‏

اسلامخواهی

‏ ‏

وفاداری به احکام و قوانین اسلام

‏ ‏

‏ ‏

‏شما ملت بزرگ ایران با تعطیل کارهای خود و تحمل ضرر و‏‎ ‎‏زحمت، به پشتیبانی از روحانیت و اسلام، ثابت کردید که به احکام‏‎ ‎‏خدای تعالی و به مقام مقدس روحانیت وفادار هستید؛ و از کسانی‏‎ ‎‏که برخلاف قوانین اسلام می خواهند قدمهایی بردارند، تا سرحد‏‎ ‎‏امکان اظهار تنفر می کنید.(291)‏

16 / 1 / 42

*  *  *

‏ ‏

هدف نهضت استقرار حکومت خدا

‏ ‏

‏ ‏

‏در این نهضتی که شما ملت ایران ـ زن و مرد ـ همه قائم به آن‏‎ ‎‏هستید، این نهضت برای خداست. می خواهید که طاغوت را‏‎ ‎‏از بین ببرید، می خواهید که کسانی که ملت شما را تضعیف‏‎ ‎‏کرده اند و ملت شما را در تحت اختناق و فشار و چپاول‏‎ ‎‏درآورده اند نجات بدهید، می خواهید که حکومت خدا را در ایران‏‎ ‎‏ایجاد کنید، چه شکست بخورید و چه شکست بدهید پیروز‏‎ ‎‏هستید.(292)‏

19 / 11 / 57

*  *  *


کتابجایگاه مردم در نظام اسلامی ازدیدگاه امام خمینی(س)صفحه 165

حکومت عدل اسلامی خواسته ملت

‏ ‏

‏ ‏

‏شما می بینید که الآن از مرکز تا هر جا بروید، تمام مملکت با هم،‏‎ ‎‏یک مطلب، یک شعار دارند؛ یک شعار، آن هم شعار اسلامی.‏‎ ‎‏شعار اینکه رژیم را ما نمی خواهیم، سلطنت این سلسله را‏‎ ‎‏نمی خواهیم، و حکومت اسلامی می خواهیم، حکومت عدل‏‎ ‎‏اسلامی می خواهیم.(293)‏

19 / 11 / 57

*  *  *

‏ ‏

رأی دادن مردم بر اساس عقاید اسلامی

‏ ‏

‏ ‏

‏اینجا این مسائل نبود. مسئله، اسلام بود، و مردم روی عقاید‏‎ ‎‏اسلامی خودشان با آن شور و شعف رفتند و رأی دادند. از سی و‏‎ ‎‏پنج میلیون جمعیت، بیست میلیون بیشتر رأی موافق دادند. این هم‏‎ ‎‏سابقه در دنیا ندارد، که آنقدری که می شد رأی بدهند رأی‏‎ ‎‏داده اند. و از آن طرف، بچه های اینقدری که به حسب قانون که‏‎ ‎‏درست کرده بودند که رأی نباید بدهند، اینها ناراحت بودند! پیش‏‎ ‎‏من بعضی از آنها آمدند و ناراحتی می کردند؛ و یک عده ای اجتماع‏‎ ‎‏کردند در آن حیاط، از همین بچه ها، و اظهار ناراحتی از اینکه چرا‏‎ ‎‏به ما اجازۀ رأی ندادند. اینها یک مسائلی است که نظیر ندارد در‏‎ ‎‏دنیا. و این برای همین است که مسئله اسلامی است؛ و نظیر ندارد‏‎ ‎‏در دنیا.(294)‏

23 / 2 / 58

*  *  *

‏ ‏

روحیه اسلامخواهی در ملت

‏ ‏

‏ ‏

‏آن روحیۀ قوی ملت، که در اثر همین تبعیت از اسلام و توجه به‏‎ ‎‏اینکه ما اسلام را می خواهیم یک ملت مسْلم توجه کردند به یک‏‎ ‎‏نقطه و آن این است که ما جمهوری اسلامی می خواهیم، ما سلسله‏

کتابجایگاه مردم در نظام اسلامی ازدیدگاه امام خمینی(س)صفحه 166

‏پهلوی را نمی خواهیم.(295)‏

30 / 2 / 58

*  *  *

‏ ‏

اسلامخواهی مردم

‏ ‏

‏ ‏

‏اسلام را مردم می خواهند. ‏

‏     اگر ما اسلام نداشتیم الآن هم همان معانی سابق بود. مردم‏‎ ‎‏برای جهات دیگری غیر اسلام نمی روند خون خودشان را‏‎ ‎‏بریزند.(296)‏

8 / 3 / 58

*  *  *

‏ ‏

اسلام انگیزه نهضت

‏ ‏

‏ ‏

‏نهضت ایران نهضتی بود که خدای تبارک و تعالی در آن نقش‏‎ ‎‏داشت و مردم به عنوان جمهوری اسلامی، به عنوان اسلام،‏‎ ‎‏به عنوان احکام اسلام،در خیابانها ریختند و همه گفتند ما این رژیم‏‎ ‎‏را نمی خواهیم؛ و حکومت عدل اسلامی و جمهوری اسلامی‏‎ ‎‏می خواهیم. آن چیزی که انگیزۀ این ملت بود، انگیزۀ همه قشرها،‏‎ ‎‏اِلاّ بعضیها. زنها در خیابانها ریختند؛ مردها در خیابانها ریختند؛‏‎ ‎‏بچه ها آمدند.(297)‏

16 / 3 / 58

*  *  *

‏ ‏

فداکاری و خون دادن مردم برای اسلام

‏ ‏

‏ملت ما که به خیابانها ریختند، به پشت بامها رفتند، شب و روز‏‎ ‎‏زحمت کشیدند، جوانهایشان را دادند، خونشان را دادند، این برای‏‎ ‎‏اسلام بود. اگر اسلام نبود، همچو کاری نمی کردند.(298)‏

28 / 3 / 58


کتابجایگاه مردم در نظام اسلامی ازدیدگاه امام خمینی(س)صفحه 167

اسلام فریاد همه ملت 

‏ ‏

‏اگر اسلام نباشد که دیگر جمهوری اسلام معنا ندارد. ما همه‏‎ ‎‏فریادمان و همۀ ملتمان فریادشان این بود که ما اسلام را‏‎ ‎‏می خواهیم.(299)‏

29 / 7 / 58

*  *  *

‏ ‏

ملت خواهان تحقق احکام اسلام

‏ ‏

‏ ‏

‏جمهوری اسلامی که ملت ما می خواهد این است که محتوای این‏‎ ‎‏جمهوری احکام اسلام باشد و تمام مملکت روی احکام اسلامی‏‎ ‎‏اداره بشود، و آنچه که خدای تبارک و تعالی فرموده است به وسیلۀ‏‎ ‎‏پیغمبر اکرم و به ما رسیده است به وسیله ائمۀ اطهار آنها باید تحقق‏‎ ‎‏پیدا بکند.(300)‏

1 / 8 / 58

*  *  *

‏ ‏

مجاهدت و فداکاری ملت برای پیشبرد اسلام

‏ ‏

‏ ‏

‏ملت ما به صورت مجاهدین صدر اسلام درآمدند. همان طور که‏‎ ‎‏در صدر اسلام در رکاب رسول الله و امیرالمؤمنین، ـ سلام الله علیه ـ‏‎ ‎‏عدۀ کثیری از فرزندان اسلام از دست رفتند، لکن اسلام را حفظ‏‎ ‎‏کردند. امروز هم که ما در یک موقعیتی واقع هستیم که اسلام‏‎ ‎‏روبروی کفر ایستاده است و احتیاج به فداکاری دارد، ملت ما‏‎ ‎‏بحمدالله مردانه ایستاده و فداکاری می کند. نه مردها، زنها، و نه‏‎ ‎‏زنها و مردها، بچه ها همه ایستاده اند و اسلام عزیز را می خواهند‏‎ ‎‏که به پیش ببرند.(301)‏

11 / 10 / 58

*  *  *

‏ ‏


کتابجایگاه مردم در نظام اسلامی ازدیدگاه امام خمینی(س)صفحه 168

اسلامخواهی منطق همه اقشار

‏ ‏

‏ ‏

‏از مرکز تا سرحدّات، هر جا می رفتید، حتی بچه های کوچک،‏‎ ‎‏صدایشان بلند بود که ما اسلام را می خواهیم، جمهوری اسلامی‏‎ ‎‏را می خواهیم. مریضهایی که در بستر و در بیمارستان بودند هم‏‎ ‎‏همین منطق را داشتند. جوانها هم همین منطق را. دانشگاه و‏‎ ‎‏مدرسه هم همین منطق و زنها و مردها هم منطقشان همین‏‎ ‎‏بود.(302)‏

18 / 5 / 59

*  *  *

‏ ‏

قیام ملت برای اسلام

‏ ‏

‏این ملتی که از اول قیامش برای اسلام بود، برای قرآن بود، این‏‎ ‎‏ملتی که در طول چندین سال، تقریباً دو دهه و اخیراً چند سال،‏‎ ‎‏آن قدر زحمت کشیدند، آن قدر تحمل بلیّات کردند، و آن قدر‏‎ ‎‏جوان دادند و آن قدر خانمانشان به باد فنا رفت، اینها با صراحت‏‎ ‎‏گفتند که ما جمهوری اسلامی می خواهیم. جمهوی اسلامی‏‎ ‎‏معنایش این است که رژیم، رژیم اسلامی باشد؛ حکومت،‏‎ ‎‏حکومت اسلامی باشد، و قوانین، قوانین اسلامی.(303)‏

25 / 3 / 60

*  *  *

‏ ‏

اسلام و ایمان انگیزه قیام ملت

‏ ‏

‏ ‏

‏به خیال اینکه با اینطور توطئه ها می توانند ملتی ‏‏[‏‏را‏‏]‏‏ که برای خدا و‏‎ ‎‏اسلام قیام کرده است، ‏‏[‏‏سست کنند.‏‏]‏‏ این ملت تا اسلام هست،‏‎ ‎‏به جای خودش ایستاده است و خدمت می کند. این ملت برای دنیا‏‎ ‎‏قیام نکرده است که اگر جوانش گرفته شد، رو برگرداند. این ملت‏‎ ‎‏قیامش نظیر قیام انبیا و قیام ائمۀ هدیٰ است، نظیر قیام حضرت‏‎ ‎‏ابی عبدالله سیدالشهداست. ملتی که انگیزۀ قیامش اسلام و ایمان‏

کتابجایگاه مردم در نظام اسلامی ازدیدگاه امام خمینی(س)صفحه 169

‏است، به اینطور امور سرد و سست نمی شود. همۀ قدرتهای عالم‏‎ ‎‏هم که بر ضدش قیام بکنند و قیام کرده اند، اینها را از مقصد‏‎ ‎‏خودشان و انگیزۀ خودشان بر نخواهد گرداند.(304)‏

26 / 7 / 60

*  *  *

‏ ‏

توجه توده های مردم به اسلام

‏ ‏

‏ ‏

‏شما الآن در هر جای این کشور که بروید، می بینید که توجه‏‎ ‎‏عمومی مردم، توجه توده های مردم به اسلام است. و هر  گرفتاری‏‎ ‎‏که برای دولت پیش بیاید، برای ارگانهایی که در دولت هستند،‏‎ ‎‏برای ارتش پیش بیاید، برای پاسدارها پیش بیاید، برای کمیته ها‏‎ ‎‏پیش بیاید و برای سایر رزمندگان، مردم به دنبال آنها و به حمایت‏‎ ‎‏آنها مهیا هستند و عمل می کنند.(305)‏

11 / 9 / 61

*  *  *

‏ ‏

‎ ‎

کتابجایگاه مردم در نظام اسلامی ازدیدگاه امام خمینی(س)صفحه 170