الگوی ملل مستضعف جهان
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1369

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1384

زبان اثر : فارسی

الگوی ملل مستضعف جهان

‏ ‏

الگوی ملل مستضعف جهان

‏ ‏

همت و شجاعت ملت زبانزد جهانیان و سرمشق آزادیخواهان

‏ ‏

‏ ‏

‏شما ملت ایران، و همت و شجاعت شما زبانزد جهانیان و سرمشق‏‎ ‎‏آزادیخواهان است. من از این راه دور چشم امید به شما دوخته ام و‏‎ ‎‏آنچه در قدرت دارم در خدمت به شما که به حق است نثار می کنم؛‏‎ ‎‏و صدای آزادیخواهی و استقلال طلبی شما را به گوش جهانیان‏‎ ‎‏رسانده و می رسانم. و از خداوند تعالی سلامت و عظمت شما‏‎ ‎‏ملت نجیب بزرگ را خواهانم.(343)‏

14 / 8 / 57

*  *  *

‏ ‏


کتابجایگاه مردم در نظام اسلامی ازدیدگاه امام خمینی(س)صفحه 185

اقتدای مسلمین به ایران

‏ ‏

‏ ‏

‏باید مسلمین بیدار بشوند، باید از این خوابی که سیصد سال آنها را‏‎ ‎‏خواب کردند هوشیار بشوند؛ اقتدا کنند به ایران که با هیچ ـ با‏‎ ‎‏مشت خالی ـ بر تانکها و توپها و مسلسلها و قدرتهای بزرگ غلبه‏‎ ‎‏کرد برای اینکه اتکال به خدا داشت. همه می گفتند ما اسلام‏‎ ‎‏می خواهیم؛ همه فریاد می کردند که ما حکومت اسلامی‏‎ ‎‏می خواهیم.(344)‏

16 / 12 / 57

*  *  *

‏ ‏

نهضت ملت ایران الگوی ملتهای دیگر

‏ ‏

‏ ‏

‏نهضت ما دارد توسعه پیدا می کند، و می رود توی ملتها. ملتهایی که‏‎ ‎‏ببینند که ملت ایران در مقابل یک قدرت بزرگ ایستاده و پیش‏‎ ‎‏برده، یک قدرت شیطانی را که همه قدرتها دنبالش بودند یک‏‎ ‎‏ملتی ایستاده و ایستادگی کرده و پیش برده، سایر ملتها هم‏‎ ‎‏گرفتارند دیگر. آنها هم همین گرفتاریهایی که ما داریم آنها دارند.‏‎ ‎‏مصر به دست سادات و جاهای دیگر هم به دست دیگران. همه‏‎ ‎‏ملتها مبتلای به دولتهایشان هستند. آنها هم می خواهند از زیر این‏‎ ‎‏بار بیرون بیایند، وقتی دیدند که ایران قیام کرد و پیش برد، ولو‏‎ ‎‏کشته داد اما پیش برد، دیگران هم همین فکر در مغزشان پیدا‏‎ ‎‏می شود. ملتهای دیگر هم همین معنا را می خواهند. آنها هم همین‏‎ ‎‏کار را خواهند کرد.(345)‏

28 / 9 / 58

*  *  *

‏ ‏

توجه به اسلام در ایران الگوی همه ملتها

‏ ‏

‏ ‏

‏ما یک نیم تحولی در مملکتمان پیش آمد که مردم شبیه شدند تا‏‎ ‎‏یک حدودی به آن مردم صدر اسلام. و همۀ پیروزی ما دنبال این‏

کتابجایگاه مردم در نظام اسلامی ازدیدگاه امام خمینی(س)صفحه 186

‏ ‏

‏معنا و این تحول پیش آمد که مردم همان طوری که در صدر اسلام‏‎ ‎‏جوانهای مسلمین آرزوی شهادت می کردند، در ایران هم این آرزو‏‎ ‎‏پیدا شد. و شاید هر روز جوانهایی به ما مراجعه می کنند و‏‎ ‎‏می گویند دعا بکنید که ما شهید بشویم. این تحولی که پیدا شد در‏‎ ‎‏ایران، و این وحدت کلمه ای که در ایران پیدا شد، و این توجه به‏‎ ‎‏اسلام که در ایران پیدا شد، باید یک الگویی باشد از برای همۀ‏‎ ‎‏ملتها.(346)‏

20 / 10 / 58

*  *  *

‏ ‏

انقلاب اسلامی ایران راهنمای سایر ملل

‏ ‏

‏ ‏

‏امید است انقلاب اسلامی ملت بزرگ ما و پیروزی عظیم آنان بر‏‎ ‎‏دشمنان اسلام و مملکت، راهنمایی برای سایر ملل ستمدیده و‏‎ ‎‏تحت سلطه قرار گیرد و با اتحاد و همبستگی، شرّ همۀ سلطه گران‏‎ ‎‏و بخصوص امریکا این دشمن بزرگ را از خود کوتاه نموده در‏‎ ‎‏تحت تعالیم مقدسۀ اسلام، عظمت از دست رفتۀ خود را‏‎ ‎‏بازیابد.(347)‏

17 / 1 / 59

*  *  *

‏ ‏

سرمشق گرفتن ملتها از ملت نجیب ایران

‏ ‏

‏ ‏

‏خوب است یک مقدار ملتهای غیر ایران از ایران سرمشق بگیرند،‏‎ ‎‏از این ملت نجیب عزیز ما. خوب است یک قدری از این جوانهایی‏‎ ‎‏که در امریکا و در انگلستان و در بلاد غرب هستند و تظاهرات‏‎ ‎‏می کنند و در مقابل پلیس می ایستند و آنها را غل و زنجیر می کنند،‏‎ ‎‏در حال غل هم فریاد می زنند و احقاق حق می خواهند بکنند، یک‏‎ ‎‏قدری ما متنبّه بشویم و ما تعلیم بگیریم از این جوانها که آنها برای‏

کتابجایگاه مردم در نظام اسلامی ازدیدگاه امام خمینی(س)صفحه 187

‏اسلام فریاد می کنند. و ملتها بی طرف هستند، کأنّه آنها برای اسلام‏‎ ‎‏دارند فریاد می کنند و ما اینجا با هم اختلاف می کنیم و انصافاً‏‎ ‎‏انصاف نیست.(348)‏

15 / 5 / 59

*  *  *

‏ ‏

ملت ایران الگوی مستضعفین

‏ ‏

‏ ‏

‏شما امروز هم و تمام ملت و هم قوای مسلَّحه ـ که خداوند‏‎ ‎‏حفظشان کند ـ و هم نیروی هوایی که از او بیشتر از دیگران تعریف‏‎ ‎‏می شود، به پیروزیهای چشمگیر رسیده اید. ملت ما کاری کرده‏‎ ‎‏است که تمام دنیا را به تحیر واداشته است. ملت ما بر بزرگترین‏‎ ‎‏قدرتهای عالم غلبه کرده است. دست بزرگترین قدرتهای عالم را‏‎ ‎‏از مملکت خودش قطع کرده است. دست دشمنان بشریت را از‏‎ ‎‏کشور خودش قطع کرده است. الگو شده است از برای همۀ‏‎ ‎‏کشورهای مستضعفین. در عین حالی که این کار را کرده است،‏‎ ‎‏مأموریم ما همه، ملت ما، ارتش ما و سایر قوای مسلّح و همۀ‏‎ ‎‏مستضعفان، مأموریم که در این امری که کردیم، در این پیروزی که‏‎ ‎‏به دست آوردیم ما استقامت داشته باشیم، پایداری داشته‏‎ ‎‏باشیم.(349)‏

8 / 10 / 59

*  *  *

‏ ‏

توصیه به کشورهای اسلامی در الگو گرفتن از ملت و دولت ایران

‏ ‏

‏ ‏

‏از اینجا باید به همۀ کشورهای اسلامی تذکر بدهم و اخطار کنم که‏‎ ‎‏شماها در اشتباه هستید؛ شماها که اتکالتان را از خدا برداشته و به‏‎ ‎‏قدرتهای دنیوی مثل شوروی، مثل امریکا، اتکال پیدا کرده اید و‏‎ ‎‏ملتهای شما از شما متنفرند و لهذا، اگر یک روز سرنیزه را بردارید،‏

کتابجایگاه مردم در نظام اسلامی ازدیدگاه امام خمینی(س)صفحه 188

‏ ‏

‏نابود خواهید شد، شما به خود آیید و این رویه را ترک کنید. شما‏‎ ‎‏از ملت ایران و دولت ایران الگو بگیرید. ملت ایران الآن آرامش را‏‎ ‎‏در کشور ایجاد کرده است و خود آرامش را ایجاد می کند، بدون‏‎ ‎‏اتکال به یک قدرت دیگری. دولت هم اتکال از سرنیزه را برداشته‏‎ ‎‏و اتکال به خدا و به ملت کرده است. از این جهت، هیچ اتفاقی‏‎ ‎‏نمی افتد از کشته شدن و شهید شدن رئیس جمهور یا شهید شدن‏‎ ‎‏نخست وزیر. اینها برای این است که ما در زیر پرچم مبارک اسلام‏‎ ‎‏[‏‏هستیم‏‏]‏‏ و اتکال به خدای تبارک و تعالی ‏‏[‏‏داریم‏‏]‏‏ و ملت ما وفادار‏‎ ‎‏به اسلام است. ملتهای اسلامی دیگر هم اتکالشان به خدا و اسلام‏‎ ‎‏است.(350)‏

17 / 7 / 60

*  *  *

‏ ‏

ملت ایران، ملت معجزه آسای قرن

‏ ‏

‏ ‏

‏همۀ ایران و همۀ زن و مرد ایران باید بدانند که در مقابل قدرتهای‏‎ ‎‏دنیا ایستاده اند و تاکنون هیچ کشوری اینطور عمل نکرده است.‏‎ ‎‏هیچ کشوری تاکنون در مقابل تمام قدرتها نایستاده است و هیچ‏‎ ‎‏کشوری مورد ظلم به اندازه ای که ایران موردش واقع شده است،‏‎ ‎‏نشده اند. در عین حالی که کشور اسلامی ایران مورد ظلم ابرقدرتها‏‎ ‎‏واقع شده است و از همۀ اطراف هجوم بر او می شود، تبلیغات‏‎ ‎‏همۀ بلندگوهای دنیا تقریباً به ضد این جمهوری اسلامی است،‏‎ ‎‏مع ذلک، چون ملت برای خدا قیام کرده است و برای استقرار‏‎ ‎‏احکام اسلام قیام کرده است، در مقابل همه ایستاده است و‏‎ ‎‏به پیش رفته است و هیچ انقلابی در دنیا مثل این انقلاب نبوده‏‎ ‎‏است که با ضایعات کم، پیروزیهای چشمگیر و زیاد به دست‏‎ ‎‏آورده باشد...‏


کتابجایگاه مردم در نظام اسلامی ازدیدگاه امام خمینی(س)صفحه 189

‏     شما ملت مظلوم ایران، که از همه طرف به شما حمله شده‏‎ ‎‏است و می شود، چه حملۀ تبلیغاتی و چه حملۀ تسلیحاتی،‏‎ ‎‏در مقابل همه ایستادید و ایستادگی شما هر روز افزون می شود، و‏‎ ‎‏امیدوارم که هر روز افزونتر بشود. شما در این قرن معجزه کردید.‏‎ ‎‏ملت ایران ملت معجزه آسای قرن است. هیچ ملتی در دنیا‏‎ ‎‏نمی تواند بگوید که ما در مقابل همۀ قدرتها ایستادیم. در صورتی‏‎ ‎‏که قدرتهای بزرگ اسلحه های محیرالعقول دارند و حتی‏‎ ‎‏محمدرضا هم مجهز به تمام سلاحهای مدرن بود، مع ذلک، شما،‏‎ ‎‏بچه های شما، جوانهای شما، مرد شما، زن شما، آمدند بیرون و با‏‎ ‎‏دست خالی در مقابل مسلسلها و تانکها و توپها ایستادند و آنها را‏‎ ‎‏شکست دادند. و شما از این به بعد هم همین ملت هستید و از این‏‎ ‎‏به بعد هم انگیزۀ شما همه اسلام است.(351)‏

26 / 7 / 60

*  *  *

‏ ‏

نهضت ملت ایران عامل بیداری کشورهای اسلامی و مستضعفان

‏ ‏

‏ ‏

‏ما ملت ایران که نهضت کردیم و دست ظلم را کوتاه کردیم باید‏‎ ‎‏دنبال این مطلب باشیم، و تا آنجایی که دست ظالمان را بکلی از‏‎ ‎‏کشور خودمان کوتاه کنیم و با هدایت این نور سایر کشورهای‏‎ ‎‏اسلامی و سایر مستضعفان جهان بیدار بشوند و خودشان را از‏‎ ‎‏تحت سلطۀ قدرتهای بزرگ خارج کنند.(352)‏

21 / 2 / 62

*  *  *

ملت نمونه

‏ ‏

‏ ‏

‏من باید از شما آقایانی‏‎[1]‎‏ که حاضر هستید و کسانی که غیر حاضر‏‎ ‎

کتابجایگاه مردم در نظام اسلامی ازدیدگاه امام خمینی(س)صفحه 190

‏هستند، از تمام اقشار ملت تشکر کنم که یک ملت نمونه هستند. و‏‎ ‎‏امید است که این ملت نمونه اسباب این بشود که انقلاباتی در‏‎ ‎‏ایران، در دنیا پیدا بشود زیادتر از آنی که الآن هست.(353)‏

8 / 1 / 66

*  *  *

‏ ‏


کتابجایگاه مردم در نظام اسلامی ازدیدگاه امام خمینی(س)صفحه 191

‎ ‎

کتابجایگاه مردم در نظام اسلامی ازدیدگاه امام خمینی(س)صفحه 192

  • )) مسئولین پزشکی کشور.