فصل چهارم: تأکید بر خودباوری، خودکفایی و استقلال مسلمانان و مستضعفان
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1388

زبان اثر : فارسی

فصل چهارم: تأکید بر خودباوری، خودکفایی و استقلال مسلمانان و مستضعفان

    

 

 

 

 

فصل چهارم: تأکید بر خودباوری، خودکفایی و استقلال مسلمانان و مستضعفان

‏ ‏

 

‏ ‏


کتابخودباوری و خودکفایی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 83


کتابخودباوری و خودکفایی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 84

‏ ‏

متوجه اسلام شویم تا استقلال شخصیت پیدا کنیم 

‏ ‏

‏ ‏

‏ما استقلال شخصیت الآن نداریم. و باید فکر این باشیم که‏‎ ‎‏خودمان شخصیت پیدا بکنیم. توجه بکنیم به تاریخ اسلام که ببینیم‏‎ ‎‏اسلام در دنیا چه کرده و چه کارهایی اسلام کرده. که اینهایی که‏‎ ‎‏می گویند که از اسلام کاری نمی آید، یا می گویند که الآن دیگر مثلاً‏‎ ‎‏قدیمی شده است اینها، از بابت این است که نمی فهمند، اینها‏‎ ‎‏بسیارشان ملتفت نیستند اصلش. توجه نکردند. برای همین معنا‏‎ ‎‏که محتوا را غربیها کشیدند؛ و به جای آن تزریق غربیت کرده اند‏‎ ‎‏لهذا همه چیز را می گویند از آنجا بیاور.(107)‏

 20 / 3 / 58 

*  *  *

‏ ‏

خودشناسی، عامل استقلال

‏ ‏

‏ ‏

‏تا اینها آن محتوای خودشان را پیدا نکنند و نشوند یک موجود‏‎ ‎‏شرقی و خودشان را نشناسند نمی توانند مستقل باشند. شما‏‎ ‎‏هرچه هم زحمت بکشید، تا دانشگاه ما آن مغز غربیش را کنار‏‎ ‎‏نگذارد و یک مغز شرقی پیدا نکند، نمی تواند مستقل باشد. دائماً‏‎ ‎‏حرف، حرف آنهاست. فوج فوج از اینجا باید بروند اروپا برای‏

کتابخودباوری و خودکفایی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 85

‏تحصیل. اگر هم اروپا نروند، اینجا نمی پذیرند آنها را. کلام سَر این‏‎ ‎‏است که ملت هم این طور شده! مردم هم این طور شده اند، دولت‏‎ ‎‏هم همین طور است، همه همین طور، همه این جورند دیگر که تا‏‎ ‎‏این نرود یک مدتی در ـ فرض کنید که ـ فرانسه، ولو آنجا برود و‏‎ ‎‏کاری دیگر نداشته باشد ـ اکثراً هم شاید این طوری باشند. آنجا‏‎ ‎‏می روند یک کارهای دیگری می کنند ـ ... وقتی که آمد اینجا، آنها‏‎ ‎‏هم زود به اینها ورقه می دهند! برای اینکه نمی خواهند که یک آدم‏‎ ‎‏دانشمند بفرستند؛ می خواهند یک آدم ورقه دار بفرستند! اصلاً‏‎ ‎‏برنامه این است که این اشخاصی که می روند در آنجا و صاحب‏‎ ‎‏دیپلم می شوند و ‏‏[‏‏صاحب‏‏]‏‏ تصدیق می شوند، این طور نیست که‏‎ ‎‏آنها تصدیق کرده باشند اینها را، این تصدیق استعماری است!‏‎ ‎‏تصدیق استعماری. بنای آنها بر این است که خودشان یک جور‏‎ ‎‏تصدیق می کنند ـ به این زودیها به ‏‏[‏‏خودشان‏‏]‏‏ تصدیق نمی دهند ـ به‏‎ ‎‏ما هم یک جور، به ما زود تصدیق می دهند! برای چه ؟ برای اینکه‏‎ ‎‏نمی خواهند که ما یک چیزی داشته باشیم. نه، آنها نه! همیشه ما‏‎ ‎‏محتاج به آنها باشیم و همیشه انگل باشیم. تا ما از آن غربزدگی در‏‎ ‎‏نیاییم و مغزمان را عوض نکنیم و خودمان را نشناسیم، نمی توانیم‏‎ ‎‏مستقل باشیم؛ نمی توانیم هیچ داشته باشیم.(108)‏

 10 / 6 / 58 

*  *  *

‏ ‏

شخصیت اسلامی خود را بیابید

‏ ‏

‏ ‏

‏برادران و خواهران مسلمان من! آگاهید که تمام منافع مادی و‏‎ ‎‏معنوی همگی ما را ابرقدرتهای شرق و غرب می برند؛ و ما را در‏‎ ‎‏فقر و وابستگی سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و نظامی قرار داده اند.‏‎ ‎‏به خود آیید و شخصیت اسلامی خود را بیابید. زیر بار ظلم نروید.‏

کتابخودباوری و خودکفایی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 86

‏و هوشیارانه نقشه های شوم جهانخواران بین المللی را ـ که در رأس‏‎ ‎‏آن امریکاست ـ افشا کنید.(109)‏

 7 / 7 / 58 

*  *  *

‏ ‏

فرهنگ اسلامی، فرهنگ خودکفایی 

‏ ‏

‏ ‏

‏شرق یک فرهنگ اسلامی دارد که بلندترین فرهنگ، مترقیترین‏‎ ‎‏فرهنگ است. با این فرهنگ اسلامی باید تمام احتیاجاتش را‏‎ ‎‏اصلاح کند، و دستش را پیش غرب دراز نکند، پیش این غرب و از‏‎ ‎‏غرب یک چیزی بخواهد، خودش باید درست بکند. سابق اینطور‏‎ ‎‏بوده است که کتب طبی شرق در اروپا رفته است، و اروپا را طبیب‏‎ ‎‏کرده و آن طبیبهای بزرگ را درست کرده ـ کتب شرق بوده است؛‏‎ ‎‏کتاب شیخ الرئیس بوده، کتب رازی بوده است.(110)‏

 6 / 8 / 58 

*  *  *

‏ ‏

مسلمین باید فرهنگ و اصالت خود را بیابند 

‏ ‏

‏ ‏

‏من امیدوارم که مسلمانان جهان در آستان قرن حاضر،‏‎ ‎‏گرفتاری های خود و منشأ آن را بدرست ادراک کنند؛ و با اتحاد‏‎ ‎‏همه جانبه و اتکال به اسلام و در زیر پرچم پرافتخار آن از قید و‏‎ ‎‏بندهای استعمارگران رهایی یابند. مسلمین که در آستان این قرن‏‎ ‎‏دردهای جانفرسای خود را یافته، و از قدرتهای شیطانی بزرگ جز‏‎ ‎‏گرفتاریهای گوناگون و چپاولگریها و جنایات چیزی ندیده اند، باید‏‎ ‎‏با به هم پیوستگی صمیمانه و توجه به خداوند بزرگ و اسلام عزیز‏‎ ‎‏به فکر چاره برآیند. چاره، و یا مقدمۀ اساسی آن است که ملتهای‏‎ ‎‏مسلمان و دولتها اگر ملی هستند کوشش کنند تا وابستگی فکری‏‎ ‎‏خود را از غرب بزدایند و فرهنگ و اصالت خود را بیابند، و‏

کتابخودباوری و خودکفایی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 87

‏فرهنگ مترقی اسلام را ـ که الهام از وحی الهی می گیرد ـ بشناسند‏‎ ‎‏و بشناسانند. ‏‏[‏‏باید‏‏]‏‏ شرق و آفریقای عزیز ـ این قاره ای که با نهضت‏‎ ‎‏اسلامی ملی و قیام خونین مردم دلاور الجزایر از خواب گران‏‎ ‎‏بیرون آمد ـ و کشوری بعد از کشور دیگر ‏‏[‏‏را‏‏]‏‏ از چنگال امریکا و‏‎ ‎‏کشورهای استعمارگر دیگر نجات داد، باید روی پای خودشان‏‎ ‎‏بایستند و شدیداً با فرهنگ صادراتی مبارزه کنند. کشورهای افریقا‏‎ ‎‏و آسیا و سایر کشورهای دربند در قاره های دیگر باید بدانند که‏‎ ‎‏آنچه از غرب و شرق توطئه گر و استعماری و از امریکای متجاوز‏‎ ‎‏بر کشورهای ستم کشیده صادر می شود تباهی و فساد آن قابل‏‎ ‎‏مقایسه با اصلاح آن نیست.(111)‏

7 / 8 / 58 

*  *  *

‏ ‏

اسلام، شرط استقلال 

‏ ‏

‏ ‏

‏الآن تا ممالک شرق، ممالک اسلامی، تا اسلام را نیابند، نمی توانند‏‎ ‎‏زندگی شرافتمندانه بکنند. مسلمین باید اسلام را پیدا کنند. اسلام‏‎ ‎‏از دستشان فرار کرده بود. ما الآن اسلام را نمی دانیم چیست. این‏‎ ‎‏قدر به مغز ما خوانده است این غرب و این جنایتکارها، که اسلام‏‎ ‎‏را ما گُمَش کردیم. تا اسلام را پیدا نکنید نمی توانید اصلاح بشوید.‏‎ ‎‏از آن مرکز، که کعبۀ معظّمه است و مرکز اجتماع مسلمین است در‏‎ ‎‏هر سال، گرفته تا آخر بلاد مسلمین، اسلام گُم است پیششان،‏‎ ‎‏نمی دانند چیست. و لهذا مسلمین جمع می شوند در مکۀ معظّمه،‏‎ ‎‏در یک محلی که خدای تبارک و تعالی آن محل را قرار داده برای‏‎ ‎‏اجتماع مسلمین، اجتماع معنوی مسلمین جمع می شوند و‏‎ ‎‏نمی دانند چه می کنند؛ استفادۀ اسلامی از آن نمی کنند. یک همچو‏‎ ‎‏مرکز سیاسی را متبدلش کردند به یک اموری که اصلاً غفلت از‏

کتابخودباوری و خودکفایی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 88

‏همۀ مسائل مسلمین ‏‏[‏‏است.‏‎ ‎‏]‏‏باید اسلام را پیدایش کنند. مسلمین‏‎ ‎‏اگر حج را پیدا کنند، اگر آن سیاستی که در حج به کار رفته است از‏‎ ‎‏طرف اسلام، همان را پیدا کنند، کافی است برای اینکه استقلال‏‎ ‎‏خودشان را پیدا بکنند، ولی مع الأسف ما گم کردیم اسلام را. آن‏‎ ‎‏اسلامی که الآن دست ماست که بکُلّی از سیاست جدایش کردند؛‏‎ ‎‏سرش را بریدند. آن چیزی که اصل مطلب است از آن بریدند و‏‎ ‎‏جدا کردند، و مابَقیش را دست ما دادند. همان ما را به این روز‏‎ ‎‏نشانده است که ما نمی شناسیم سَرِ اسلام را، ما نمی شناسیم. ما تا‏‎ ‎‏پیدا نکنیم اسلام را، تا همۀ مسلمین پیدا نکنند اسلام را،‏‎ ‎‏نمی توانند به مَجْد خودشان برسند.(112)‏

 11 / 8 / 58 

*  *  *

‏ ‏

تا خودمان را گم کرده ایم، استقلال نداریم 

‏ ‏

‏ ‏

‏هیچ ملتی نمی تواند استقلال پیدا بکند الاّ اینکه خودش، خودش‏‎ ‎‏را بفهمد. مادامی که ملتها خودشان را گم کردند و دیگران را به‏‎ ‎‏جای خودشان نشاندند، استقلال نمی توانند پیدا کنند. کمال‏‎ ‎‏تأسف است که کشور ما که حقوق اسلامی و قضای اسلامی و‏‎ ‎‏فرهنگ اسلامی دارد، این فرهنگ را، این حقوق را نادیده گرفته‏‎ ‎‏است و دنبال غرب رفته است. همچو غرب در نظر یک قشری از‏‎ ‎‏این ملت جلوه کرده است که گمان می کنند غیر از غرب هیچ خبری‏‎ ‎‏در هیچ جا نیست. و این وابستگی فکری، وابستگی عقلی،‏‎ ‎‏وابستگی مغزی به خارج منشأ اکثر بدبختیهای ملتهاست و ملت‏‎ ‎‏ماست.(113)‏

 12 / 10 / 58 

*  *  *


کتابخودباوری و خودکفایی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 89

تکیه بر فرهنگ اصیل شرق 

 

‏ ‏

‏شرق خودش را گم کرده و شرق باید خودش را پیدا بکند. آنها در‏‎ ‎‏صددند که با هر ترتیب شده است خودشان را به ما تحمیل کنند، و‏‎ ‎‏شما باید مقاومت کنید. شمایی که می خواهید مستقل باشید،‏‎ ‎‏می خواهید آزاد باشید، می خواهید خودتان سرپای خودتان‏‎ ‎‏ایستاده باشید، باید همۀ قشرها در این مملکت، همۀ قشرها بنای‏‎ ‎‏بر این بگذارند که خودشان باشند. باید کشاورزها بنای بر این‏‎ ‎‏بگذارند که خودشان از زمین روزی خودشان را بیرون بیاورند و‏‎ ‎‏مملکت را خودکفا کنند. و باید کارخانه های ما خودکفا بشود. و‏‎ ‎‏باید صنایع را خود این مردم، خود این توده های مردم، صنایع را‏‎ ‎‏رشد بدهند. و باید دانشگاهها خودکفا بشوند که احتیاج به دانش‏‎ ‎‏غرب نداشته باشند. بنا از اول هر امری این است که انسان اراده‏‎ ‎‏کند یک مطلبی را همچو نترسانندش که نتواند اراده بکند، قبلاً ما‏‎ ‎‏را همچو از دستگاه مثلاً سلطنت ترسانده بودند که اراده‏‎ ‎‏نمی کردیم مخالفت را. نمی توانستیم اراده کنیم که مخالفت کنیم.‏‎ ‎‏احتمال نمی دادیم که ما بتوانیم مخالفت کنیم. لکن خدای تبارک و‏‎ ‎‏تعالی، خواست و شما اراده کردید و شد. حالا هم همین طور‏‎ ‎‏است. نترسید از غرب. اراده کنید. دانشمندهای ما نترسند از‏‎ ‎‏غرب. اساتید دانشگاه ما نترسند از غرب. و جوانان ما نترسند و‏‎ ‎‏اراده کنند که در مقابل غرب قیام کنند، و شرق اراده کند که در‏‎ ‎‏مقابل غرب قیام کند.(114)‏

 12 / 10 / 58 

*  *  *

‏ ‏

خودکفایی مسلمانان 

‏ ‏

‏ ‏

‏مسلمین باید با هم ید واحده باشند. «هُمْ یَدٌ وٰاحِدةٌ علٰی مَن‏‎ ‎‏سِوٰاه». اینها باید دست واحد باشند. مجتمع باشند. یک باشند.‏

کتابخودباوری و خودکفایی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 90

‏خودشان را از هم جدا ندانند. مرزها را اسباب جدایی قلبها ندانند.‏‎ ‎‏مرزها جدا، قلبها با هم. مسلمین دارای قدرت بسیار هستند، و‏‎ ‎‏دارای خزاین بسیار. چنانچه با هم مجتمع بشوند، چنانچه مسلمین‏‎ ‎‏با هم اتحاد پیدا کنند، با حفظ مرزهای خودشان، لکن قلبهایشان با‏‎ ‎‏هم متحد بشود، اینها جمعیت بسیار کثیری هستند؛ یک میلیارد‏‎ ‎‏جمعیت. شاید الآن بیشتر باشند. و خزاین بسیار دارند. و احتیاج به‏‎ ‎‏هیچ کشوری ندارند. و همۀ کشورها تقریباً به آنها محتاج‏‎ ‎‏هستند.(115)‏

1 / 9 / 58 

*  *  *

‏ ‏

شرق مکتبش را پیدا کند

‏ ‏

‏ ‏

‏باید عرض کنم که تا ملت شرق خودش نفهمد این معنا را که‏‎ ‎‏خودش هم یک موجودی است، خودش هم یک ملتی است،‏‎ ‎‏شرق هم یک جایی است، نمی تواند استقلال خودش را به دست‏‎ ‎‏بیاورد. اینها در طول زمانهای بسیار طولانی با تبلیغات بسیار زیاد،‏‎ ‎‏حتی به دست خود قشرهای ملتها، خود حکومتها، طوری‏‎ ‎‏کردند که ملت شرق خودش را بکلی در مقابل غرب و در مقابل‏‎ ‎‏ابرقدرتها باخته است و گم کرده خودش را، مکتبش را گم کرده.‏

‏     مکتب بزرگ اسلام که رأس همۀ مکاتب است، و در شرق‏‎ ‎‏است، شرق او را گم کرده است. تا این مکتب را پیدا نکند شرق و‏‎ ‎‏نفهمد مکتبش چه است و خودش چه است و خودش هم یک‏‎ ‎‏موجودی است و کشورش هم یک کشوری است، نمی تواند مقابله‏‎ ‎‏کند با غرب. برای اینکه هر جور مقابله ای که بکند، آنها روی آن‏‎ ‎‏تبلیغاتی که دارند این مقابله را خنثی می کنند. شماها فکر این‏‎ ‎‏کنید که مملکت خودتان را هر کدام در هر جا که هستید بیدار‏

کتابخودباوری و خودکفایی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 91

‏کنید ملت خودتان را.‏

‏     ملت خودتان را بفهمانید که شما هم یک موجودی هستید.‏‎ ‎‏شما هم مکتب دارید. شما هم ذخایر دارید. شما هم همه چیز‏‎ ‎‏دارید. و آنها از دست شما همه چیز را گرفته اند. و از همه بالاتر‏‎ ‎‏اینکه انحراف در ملتها پیش آوردند. جوانها را منحرف کردند. یک‏‎ ‎‏انحراف، انحراف مکتبی است که مکتبهای خود شرق را، مکتب‏‎ ‎‏بزرگ اسلام را منحرفاً به مردم تحویل دادند. عرضه کردند. آنکه‏‎ ‎‏اسلام است نبود و چیز دیگری مبتذل در دست مردم دادند. و آن‏‎ ‎‏مکتبهای مبتذلی که در خود آنجاها هم که این مکتبها بوده است‏‎ ‎‏شکست خورده اند. در اینجاها او را ترویج کردند. به طوری که‏‎ ‎‏جوانهای ما شیفتۀ آن مکتبها شدند.(116)‏

 20 / 10 / 58 

*  *  *

‏ ‏

مسلمانها باید خودشان را پیدا کنند 

‏ ‏

‏ ‏

‏مسلمانها باید خودشان را پیدا کنند؛ یعنی بفهمند که خودشان یک‏‎ ‎‏فرهنگی دارند، خودشان یک کشوری دارند، خودشان یک‏‎ ‎‏شخصیتی دارند. اینکه در ذهن جوانهای ما کرده اند که باید مثلاً‏‎ ‎‏فلان مکتب در اینجا پیاده بشود، مکاتب شما چیزی نیستند، اینها‏‎ ‎‏همین تعلیماتی است که ابرقدرتها در ایران پیاده کرده اند. آنها یک‏‎ ‎‏همچو فرهنگی را برای ما درست کردند که ما از خودمان بیخود‏‎ ‎‏بشویم، و آنها تمام چیزی که ما داریم و حیثیتی که ما داریم ببرند.‏‎ ‎‏باید ما برگردیم به حال اول اسلام، باید مسلمین برگردند به همان‏‎ ‎‏حال که با جمعیت کم غلبه کردند بر همۀ قدرتها.(117)‏

 30 / 2 / 59 

*  *  *


کتابخودباوری و خودکفایی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 92

‏ ‏

اسلام، عامل خروج از سیطره ظلم 

‏ ‏

‏ ‏

‏آن روزی می توانیم ما و شما از تحت سیطرۀ ظلم، ظلم قدرتهای‏‎ ‎‏بزرگ، بیرون برویم که بایک میلیارد جمعیت و با آن همه ذخایری‏‎ ‎‏که ما داریم خودمان را پیدا کنیم و اسلام را پیدا کنیم و توجه به‏‎ ‎‏اسلام بکنیم و با فرمان خدا عمل بکنیم. اگر با فرمان خدا عمل‏‎ ‎‏بکنیم، خدای تبارک و تعالی ما را نصرت خواهد کرد إِنْ تَنْصُروا الله َ‏‎ ‎‏یَنْصُرْکُمْ وَ یُثَبِّتْ أَقدَامَکُمْ.‏‎[1]‎‏(118)‏

 10 / 12 / 59 

*  *  *

‏ ‏

با یافتن خویش، به استقلال دست می یابیم 

‏ ‏

‏ ‏

‏امید است تا با هماهنگ شدن همگان و راهنماییهای متفکران و‏‎ ‎‏عالمان متعهد و بیرون راندن یأس و ناامیدی از خود و یافتن‏‎ ‎‏خویشتن خویش و فرهنگ عظیم خود، بزودی به استقلال کامل‏‎ ‎‏دست یابیم، و ملت مظلوم بتواند به مدارج عالیۀ معنوی و مادی‏‎ ‎‏خود برسد.(119)‏

 1 / 7 / 61 

*  *  *

‏ ‏

رسالت علمای اسلام

 

‏ ‏

‏ما استقلال خودمان را حفظ می کنیم، آزادی خودمان را حفظ‏‎ ‎‏می کنیم، و ما امیدواریم که پرتو این استقلال و آزادی به همه دنیا‏‎ ‎‏بیفتد و مستضعفین جهان از زیر بار مستکبرین بیرون بروند، و این‏‎ ‎‏یک چیزی است که به عهدۀ علمای اسلام است.(120)‏

 23 / 2 / 63 

*  *  *


کتابخودباوری و خودکفایی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 93

‏ ‏

تفرقه مانع استقلال مسلمین

‏ ‏

‏ ‏

‏شما همه ملت اسلام و تابع پیامبر و پیرو دستورات قرآن مجید‏‎ ‎‏هستید؛ و همه، دشمنان غدار مشترک دارید، که با ایجاد اختلاف‏‎ ‎‏به واسطۀ عمال بدبخت خود و رسانه های گروهی و تبلیغات تفرقه‏‎ ‎‏افکن در طول تاریخ، بویژه در سده های اخیر و بالأخص در عصر‏‎ ‎‏حاضر، همۀ دولتها و ملتهای اسلامی را در اسارت کشیده اند، و‏‎ ‎‏ذخایر غنی بلاد شما و دسترنج مظلومان کشورهای شما را به‏‎ ‎‏غارت برده و می برند؛ و درصدد هستند که حکومتها را گوش و‏‎ ‎‏چشم بسته و دربست به خدمت خود گمارند، و ملتها را به دست‏‎ ‎‏آنان مصرفی بار بیاورند و از رشد انسانی و ابتکار صنعتی‏‎ ‎‏کشورهای مظلوم با حیله ها و توطئه های شیطانی جلوگیری کنند، و‏‎ ‎‏وابستگی هرچه بیشتر و اتکا به غرب و شرق را روزافزون کنند، و‏‎ ‎‏مجال تفکر برای استقلال و ابتکار را به هیچ کس ندهند، و‏‎ ‎‏نفسهایی که برای بیداری ملتها آماده اند در سینه ها خفه کنند. و‏‎ ‎‏وضع نکبتباری که در کشورهای اسلامی و سایر کشورهای مظلوم‏‎ ‎‏مشاهده می کنید زاییدۀ همین توطئه های دشمنان مشترک‏‎ ‎‏مسلمانان و مظلومان است.(121)‏

 25 / 5 / 64 

*  *  *

‏ ‏

ملتهای ستمدیده، پیش به سوی استقلال 

‏ ‏

‏ ‏

‏وصیت من به همۀ مسلمانان و مستضعفان جهان این است که‏‎ ‎‏شماها نباید بنشینید و منتظر آن باشید که حکام و دست اندرکاران‏‎ ‎‏کشورتان یا قدرتهای خارجی بیایند و برای شما استقلال و آزادی‏‎ ‎‏را تحفه بیاورند. ما و شماها لااقل در این صد سال اخیر، که بتدریج‏‎ ‎‏پای قدرتهای بزرگ جهانخوار به همۀ کشورهای اسلامی و سایر‏‎ ‎‏کشورهای کوچک باز شده است مشاهده کردیم یا تاریخهای‏

کتابخودباوری و خودکفایی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 94

‏صحیح برای ما بازگو کردند که هیچ یک از دوَل حاکم بر این‏‎ ‎‏کشورها در فکر آزادی و استقلال و رفاه ملتهای خود نبوده و‏‎ ‎‏نیستند؛ بلکه اکثریت قریب به اتفاق آنان یا خود به ستمگری و‏‎ ‎‏اختناق ملت خود پرداخته و هر چه کرده اند برای منافع شخصی یا‏‎ ‎‏گروهی نموده؛ یا برای رفاه قشر مرفه و بالانشین بوده و طبقات‏‎ ‎‏مظلوم کوخ و کپرنشین از همۀ مواهب زندگی حتی مثل آب و نان و‏‎ ‎‏قوت لایموت محروم بوده، و آن بدبختان را برای منافع قشر مرفه‏‎ ‎‏و عیاش به کار گرفته اند؛ و یا آنکه دست نشاندگان قدرتهای بزرگ‏‎ ‎‏بوده اند که برای وابسته کردن کشورها و ملتها هرچه توان داشته اند‏‎ ‎‏به کار گرفته و با حیله های مختلف کشورها را بازاری برای شرق و‏‎ ‎‏غرب درست کرده و منافع آنان را تأمین نموده اند و ملتها را عقب‏‎ ‎‏مانده و مصرفی بار آوردند و اکنون نیز با این نقشه در حرکتند.‏

‏     و شما ای مستضعفان جهان و ای کشورهای اسلامی و‏‎ ‎‏مسلمانان جهان بپاخیزید و حق را با چنگ و دندان بگیرید و از‏‎ ‎‏هیاهوی تبلیغاتی ابرقدرتها و عمّال سرسپردۀ آنان نترسید؛ و‏‎ ‎‏حکام جنایتکار که دسترنج شما را به دشمنان شما و اسلام عزیز‏‎ ‎‏تسلیم می کنند از کشور خود برانید؛ و خود و طبقات خدمتگزار‏‎ ‎‏متعهد، زمام امور را به دست گیرید و همه در زیر پرچم پرافتخار‏‎ ‎‏اسلام مجتمع، و با دشمنان اسلام و محرومان جهان به دفاع‏‎ ‎‏برخیزید؛ و به سوی یک دولت اسلامی با جمهوریهای آزاد و‏‎ ‎‏مستقل به پیش روید که با تحقق آن، همۀ مستکبران جهان را به‏‎ ‎‏جای خود خواهید نشاند و همۀ مستضعفان را به امامت و وراثت‏‎ ‎‏ارض خواهید رساند. به امید آن روز که خداوند تعالی وعده‏‎ ‎‏فرموده است.(122)‏

*  *  * 15 / 3 / 68 


کتابخودباوری و خودکفایی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 95

‏ ‏

کتابخودباوری و خودکفایی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 96

  • )) سوره محمد(ص)، آیه 7.