فصل هفتم: زمینه های لازم خودباوری و خودکفایی
توسعه تحقیقات و مراکز علمی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1388

زبان اثر : فارسی

توسعه تحقیقات و مراکز علمی

توسعه تحقیقات و مراکز علمی

‏ ‏

‏ ‏

باید استعدادها را کار بیندازید 

‏ ‏

‏ ‏

‏مهم این است که ایرانیها بفهمند که خودشان می توانند کار بکنند.‏‎ ‎‏در این طول زمان، این معنا را همچو کرده بودند که ایرانیها چیزی‏

کتابخودباوری و خودکفایی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 160

‏نیستند و باید همه، همه چیز را بروند از خارج بیاورند، از اروپا‏‎ ‎‏بیاورند، از امریکا بیاورند. این شد که اسباب این شد که مغزهای‏‎ ‎‏ایرانی به کار نیفتاد و نگذاشتند به کار بیفتد. ایران افرادش،‏‎ ‎‏مردمش از سایر افراد، کمتر نیستند بلکه از بسیاری از نژادها‏‎ ‎‏بالاترند. لکن نگذاشتند که این استعدادها به کار بیفتد. باید‏‎ ‎‏استعدادها را به کار بیندازند، و دولت و ملت تأیید کنند از این‏‎ ‎‏کسانی که اختراع و ابداع می کنند تا ـ ان شاءالله ـ ایران خودش همه‏‎ ‎‏چیز را بسازد و مستقل بشود.(212)‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

 17 / 9 / 59 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تقید به خودکفایی، زمینه ساز ابتکارات

‏ ‏

‏ ‏

‏آن روزی که این ملت فهمید که اگر ما جدیت نکنیم برای‏‎ ‎‏کشاورزیمان، جدیت نکنیم، برای صنعت نفتمان، جدیت نکنیم‏‎ ‎‏برای کارخانه های خودمان، از بین خواهیم رفت و کسی نیست که‏‎ ‎‏به ما بدهد، وقتی این احساس پیدا شد در یک ملتی که من خودم‏‎ ‎‏باید هر چیز می خواهم تهیه کنم، دیگران به من نمی دهند، این‏‎ ‎‏احساس اگر پیدا شد، مغزها به راه می افتد و متخصص پیدا‏‎ ‎‏می شود در هر رشته ای و بازوهایی که هر عملی را می توانند انجام‏‎ ‎‏بدهند به کار می افتند: کشاورزی را خودشان درست می کنند؛‏‎ ‎‏کارخانه ها را خودشان راه می اندازند.(213)‏

 26 / 11 / 59 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

توسعه مراکز علمی، مهمترین عامل خودکفایی

‏ ‏

‏ ‏

‏مهمترین عامل در کسب خودکفایی و بازسازی توسعۀ مراکز‏‎ ‎‏علمی و تحقیقات و تمرکز و هدایت امکانات و تشویق کامل و همه‏

کتابخودباوری و خودکفایی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 161

‏جانبۀ مخترعین و مکتشفین و نیروهای متعهد و متخصصی است‏‎ ‎‏که شهامت مبارزه با جهل را دارند و از لاک نگرش انحصاری علم‏‎ ‎‏به غرب و شرق به در آمده و نشان داده اند که می توانند کشور را‏‎ ‎‏روی پای خود نگه دارند.(214)‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

 11 / 7 / 67 

*  *  *

‏ ‏

‎ ‎

کتابخودباوری و خودکفایی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 162