فصل هفتم: زمینه های لازم خودباوری و خودکفایی
اعتماد به نفس، تلاش و تحمل مشقات
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1388

زبان اثر : فارسی

اعتماد به نفس، تلاش و تحمل مشقات

‏ ‏

اعتماد به نفس، تلاش و تحمل مشقات

‏ ‏

‏ ‏

اعتماد به نفس داشته باشید

‏ ‏

‏ ‏

‏شما قوانین اسلام و آثار اجتماعی و فواید آن را بنویسید و نشر‏‎ ‎‏کنید. روش و طرز تبلیغ و فعالیت خودتان را تکمیل کنید. توجه‏‎ ‎‏داشته باشید که شما وظیفه دارید حکومت اسلامی تأسیس کنید.‏‎ ‎‏اعتماد به نفس داشته باشید، و بدانید که از عهدۀ این کار بر‏‎ ‎‏می آیید. استعمارگران از 300 ـ 400 سال پیش زمینه تهیه کردند. از‏‎ ‎‏صفر شروع کردند تا به اینجا رسیدند. ما هم از صفر شروع‏

کتابخودباوری و خودکفایی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 192

‏می کنیم. از جنجال چند نفر غربزده و سر سپردۀ نوکرهای استعمار‏‎ ‎‏هراس به خود راه ندهید.(252)‏

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

دعوت همه اقشار به کوشش در راه استقلال کشور 

‏ ‏

‏ ‏

‏من با کمال تواضع دست خود را به سوی ملت نجیب ایران دراز‏‎ ‎‏می کنم؛ از روحانیون عظیم الشأن تا خطبای ارجمند، از جوانان‏‎ ‎‏محترم حوزه های علمیه تا دانشجویان دانشگاهها، از بازاریان‏‎ ‎‏محترم تا کارگران و دهقانان و جناحها و طبقات محترم داخل و‏‎ ‎‏خارج کشور ـ ایدهم الله تعالی ـ و از همه صمیمانه و با عرض تشکر‏‎ ‎‏خواستارم که پیوستگی و وحدت کلمۀ خود را حفظ و از مناقشات‏‎ ‎‏تفرقه انداز احتراز نمایند، و با صدای واحد و ندای همگانی در راه‏‎ ‎‏استقلال کشور و قطع ایادی اجانب و عمال وابستۀ آنها کوشش‏‎ ‎‏کنند، و با اتکا به خدای متعال و احکام عدالتپرور اسلام همدست‏‎ ‎‏و همداستان شوند.(253)‏

*  *  * 2 / 11 / 56 

‏ ‏

‏ ‏

چندین سال زحمت برای رفع وابستگی 

‏ ‏

‏ ‏

‏باز ده ـ بیست سال لازم است که همۀ اقشار ملت فعالیت کنند تا‏‎ ‎‏بتوانند این نقیصه ها را رفع بکنند. شما بخواهید زراعت ما را‏‎ ‎‏برگردانید به حالی که قبل از این اِفساداتِ ارضیه بود، بخواهید به‏‎ ‎‏آن حال برگردانید، ده ـ بیست سال زحمت لازم دارد. همۀ مردم‏‎ ‎‏باید دست به هم بدهند، باید زارعین و دهقانها و اینها ـ کشاورزها‏‎ ‎‏مشغول کار بشوند، دیگران کمک کنند به آنها. تنها با یک قشر، با‏‎ ‎‏یک دولت نمی شود.(254)‏

1 / 11 / 57 

*  *  *


کتابخودباوری و خودکفایی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 193

 

 

ما غربزدگی را می زداییم 

‏ ‏

‏ ‏

‏من باید به مَصادر امور بگویم که، اخطار کنم که، اینقدر ضعف‏‎ ‎‏نفس به خرج ندهید! دنبال این نباشید که فرم غربی پیدا کنید.‏‎ ‎‏بیچارگی ما این است که دنبال این هستیم که فرم غربی پیدا کنیم،‏‎ ‎‏دادگستری ما دادگستری غربی باشد، قوانین ما قوانین غربی باشد.‏‎ ‎‏اینقدر ضعیف النفس نباشید! ما قانون غنی داریم؛ ما قانون الهی‏‎ ‎‏داریم. آنهایی که فرم غربی را بر فرم الهی ترجیح می دهند، اینها از‏‎ ‎‏اسلام اطلاع ندارند. آنهایی که می گویند نمی شود اسلام را در این‏‎ ‎‏زمان پیاده کرد، برای این ‏‏[‏‏است‏‏]‏‏ که اسلام را نشناخته اند؛‏‎ ‎‏نمی فهمند چه می گویند.‏

‏     ما مبارزۀ با فساد را با دایرۀ امر به معروف و نهی از منکر که یک‏‎ ‎‏وزارتخانۀ مستقل بدون پیوستگی به دولت، با یک همچو‏‎ ‎‏وزارتخانه ای که تأسیس خواهد شد ان شاءالله مبارزۀ با فساد‏‎ ‎‏می کنیم؛ فحشا را قطع می کنیم؛ مطبوعات را اصلاح می کنیم؛‏‎ ‎‏رادیو را اصلاح می کنیم؛ تلویزیون را اصلاح می کنیم؛ سینماها را‏‎ ‎‏اصلاح می کنیم. تمام اینها به فرم اسلام باید باشد. تبلیغاتْ‏‎ ‎‏تبلیغات اسلامی، وزارتخانه ها وزارتخانه های اسلامی، احکامْ‏‎ ‎‏احکام اسلام. حدود اسلام را جاری می کنیم؛ خوف از اینکه غرب‏‎ ‎‏نمی پسندد نمی کنیم. ‏

‏     غربْ ما را خوار کرد؛ غرب روحیات ما را از بین برد. ما را‏‎ ‎‏غربزده کردند؛ ما این غربزدگی را می زداییم. ما با ملت ایران، با‏‎ ‎‏همراهی ملت ایران، با پشتیبانی ملت ایران، تمام آثار غرب را ـ‏‎ ‎‏تمام آثار فاسده، نه آثاری که تمدن است ـ تمام اخلاق فاسدۀ‏‎ ‎‏غربی را، تمام نَغَمات باطلۀ غربی را خواهیم زدایید.(255)‏

 10 / 12 / 57 

*  *  *


کتابخودباوری و خودکفایی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 194

‏ ‏

‏ ‏

وقتی نفس شما قوی شد، از شما حساب می برند 

‏ ‏

‏ ‏

‏اینها‏‎[1]‎‏ همه متعهدند، همه مسلمانند، لکن ضعیف النفسند!‏‎ ‎‏می ترسند که مبادا یک وقت میهمانی از اجانب بیاید در کاخ‏‎ ‎‏دادگستری یا در کاخ نخست وزیری و آنجا ببیند که یک ‏‏[‏‏محیط‏‏]‏‎ ‎‏محقری است؛ باید حتماً به فرم غرب باشد؟!‏

‏     ضعیفید آقا! تا ضعیفید زیر بار اقویا هستید. آن وقتی که نَفْس‏‎ ‎‏شما قوی شد و اعتنا نکردید، اعتنا به این زخارف نکردید، آن‏‎ ‎‏وقت است که از شما حساب می برند.(256)‏

 15 / 12 / 57 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

اعتماد به نفس لازمه استقلال و خودکفایی 

‏ ‏

‏ ‏

‏این مصیبت بزرگی که بر ایران و ممالک شرقی، مطلقاً، وارد شده‏‎ ‎‏است که گوششان به این است که غربیها چه می کنند و چه می گویند و‏‎ ‎‏چه عمل می کنند، و خودشان را از دست بکلی داده اند. استقلال‏‎ ‎‏فکری خودشان را، محتوای خودشان را، از دست داده اند. این‏‎ ‎‏ضرری است که بالاتر از ضرر نفت ـ و نمی دانم امثال این ـ است. این‏‎ ‎‏را باید فرهنگ جبران بکند که فرهنگ ما طوری باشد که بعد از‏‎ ‎‏ان شاءالله چند سال دیگر افرادی که از فرهنگ بیرون می آیند یک‏‎ ‎‏افرادی متکی به نفس که خودشان را ببینند؛ نه تبع ببینند؛ نه دنباله‏‎ ‎‏ببینند؛ و گمان کنند که هر چه آنها کردند، ما باید دنبال آنها باشیم. باید‏‎ ‎‏مملکت خودشان را و خودشان را مستقل ببینند، و خودشان اداره‏‎ ‎‏بکنند مملکتشان را. خودشان با استقلال فکری خودشان، دنبال‏‎ ‎‏مملکت و مصالح مملکت باشند.(257)‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

*  *  * 23 / 4 / 58 


کتابخودباوری و خودکفایی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 195

‏ ‏

خروج از غربزدگی، شرط استقلال 

‏ ‏

‏ ‏

‏تا این ملت از این غربزدگی بیرون نیاید استقلال پیدا نمی کند. تا‏‎ ‎‏این نویسنده های ما کتابهایشان به این وضع است که هر مطلبی که‏‎ ‎‏مال خود ما هم هست وقتی بخواهند بیان بکنند استشهاد به قول‏‎ ‎‏فلان خارجی می کنند، فلان غربی می کنند، تا از این وابستگی‏‎ ‎‏شماها در نیایید، استقلال پیدا نمی کنید. تا این خانمها ـ شما را‏‎ ‎‏نمی گویم. شما توده هستید، آن خانمها را می گویم ـ تا اینها‏‎ ‎‏توجهشان به این است که فلان چیز باید، فلان مد ‏‏[‏‏باید‏‎ ‎‏]‏‏از غرب‏‎ ‎‏به اینجا بیاید، فلان زینت باید از آنجا به اینجا سرایت بکند، تا یک‏‎ ‎‏چیزی آنجا پیدا می شود اینجا هم تقلید می کنند، تا از این تقلید‏‎ ‎‏بیرون نیایید، نه می توانید آدم باشید؛ و نه می توانید مستقل باشید.‏‎ ‎‏اگر بخواهید مستقل باشید، اگر بخواهید شما را به اینکه یک ملتی‏‎ ‎‏هستید بشناسند و بشوید یک ملت، از این تقلید غرب باید دست‏‎ ‎‏بردارید. تا در این تقلید هستید، آرزوی استقلال را نکنید. تا این‏‎ ‎‏نویسنده های ما، نویسندگان ما، همۀ حرفهایشان غربی است، این‏‎ ‎‏را دست از آن برندارند، امید نداشته باشند که ملتشان مستقل‏‎ ‎‏بشود.(258)‏

 17 / 6 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

ما همه چیز داریم 

‏ ‏

‏ ‏

‏بالاتر فاجعه ای که برای این ملت اتفاق افتاده است در این ظرفهای‏‎ ‎‏طولانی، این است که فکرشان عوض شده است. یک فکر غربی‏‎ ‎‏شده است فکرشان، توجهشان، همه به این است که ما خودمان‏‎ ‎‏چیزی نداریم، از خارج باید بیاید. اینها باید علاج بشود، به آنها‏‎ ‎‏فهمانده بشود که ما خودمان همه چیز داریم، غرب به ما محتاج‏‎ ‎‏است، نه ما به او. این احتیاج است که آنها را وادار می کند که با همۀ‏

کتابخودباوری و خودکفایی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 196

‏قوا طرفداری از محمدرضا بکنند، برای اینکه می بینند محتاج به او‏‎ ‎‏هستند، محتاج به این هستند که به این مملکت تسلط پیدا بکنند و‏‎ ‎‏از ذخایر این مملکت ببرند. مملکت ما یک مملکت غنی ای است،‏‎ ‎‏یک مملکتی است که همه چیز خودش را می تواند اداره بکند.‏‎ ‎‏وسعتش وسعتی است که برای ـ از قراری که احتمال می دهند ـ‏‎ ‎‏برای صد و پنجاه میلیون جمعیت کافی است و ذخایرش ذخایر‏‎ ‎‏بسیار ارزنده است و امیدوارم که ذخایر انسانی اش هم رشد پیدا‏‎ ‎‏بکند و انسانها انسانهای رشید بشوند. آنهایی که، خواهرهایی که‏‎ ‎‏تاکنون داخل در مسائل روز نبودند داخل بشوند، قشرهایی که فکر‏‎ ‎‏نمی کردند در این امور به فکر بیفتند. اشخاصی که با قلم و قدم‏‎ ‎‏خودشان غربی فکر می کردند و دعوت به غرب می کردند به خود‏‎ ‎‏بیایند و دعوت بکنند به آن چیزهایی که ما داریم. ما همه چیز‏‎ ‎‏داریم. فرهنگ ما فرهنگ غنی است. مملکت ما مملکت غنی‏‎ ‎‏است. مُنتها نگذاشتند که این امور تحقق پیدا بکند.(259)‏

 29 / 6 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

خودباوری در دانشگاهها، شرط رشد است 

‏ ‏

‏ ‏

‏این دانشگاهها باید یک دانشگاههایی باشد که ما دیگر احتیاج به‏‎ ‎‏خارج پیدا نکنیم، که دستمان در آن وقتی که می خواهیم یک کسی‏‎ ‎‏را معالجه کنیم به دیگران دراز کنیم که بیایید بروید آنجا معالجه تان‏‎ ‎‏بکنند. باید دانشگاههای ما و همۀ قشرها کاری بکنند که لااقل ما‏‎ ‎‏محتاج به غیر نباشیم. اینطور نباشد که اگر یکی مریض می شود،‏‎ ‎‏بگویند اینجا نمی شود معالجه اش کرد. اینطور نباشد که اگر یک‏‎ ‎‏گرفتاری بشود، بگوید که نه، نمی شود دیگر درستش کرد.‏‎ ‎‏خودمان روی پای خودمان بایستیم، شرق باید سر پای خودش‏

کتابخودباوری و خودکفایی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 197

‏بایستد. اگر شرق بخواهد باز وابستگی فکری داشته باشد به آنها و‏‎ ‎‏گمان کند که همه چیز از آنجا باید بیاید، باید تا آخر وابسته باشد.‏

‏     شرق یک فرهنگ اسلامی دارد که بلندترین فرهنگ،‏‎ ‎‏مترقیترین فرهنگ است. با این فرهنگ اسلامی باید تمام‏‎ ‎‏احتیاجاتش را اصلاح کند، و دستش را پیش غرب دراز نکند، پیش‏‎ ‎‏این غرب و از غرب یک چیزی بخواهد، خودش باید درست‏‎ ‎‏بکند. سابق اینطور بوده است که کتب طبی شرق در اروپا رفته‏‎ ‎‏است، و اروپا را طبیب کرده و آن طبیبهای بزرگ را درست کرده‏‎ ‎‏ـ کتب شرق بوده است؛ کتاب شیخ الرئیس بوده، کتب رازی بوده‏‎ ‎‏است؛ و اینها کار کردند ـ حالا چه شده است که ما حالا باید بعد از‏‎ ‎‏اینکه تمدن از شرق طرف غرب رفته، شرق تمدن را صادر کرده به‏‎ ‎‏غرب، حالا ما به واسطۀ یک کارهای ناشایسته ای باید عقب افتاده‏‎ ‎‏باشیم و دستمان را طرف غرب دراز کنیم. ‏

‏     باید شرق سر جای خودش بایستد و خودش را بیابد. تبلیغات‏‎ ‎‏زیاد، اسباب این شده است که شرق خودش را گم کرده، ما‏‎ ‎‏خودمان را گم کردیم.(260)‏

 6 / 8 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

مسلمین باید فرهنگ و اصالت خود را بیابند 

‏ ‏

‏ ‏

‏من امیدوارم که مسلمانان جهان در آستان قرن حاضر،‏‎ ‎‏گرفتاری های خود و منشأ آن را بدرست ادراک کنند؛ و با اتحاد‏‎ ‎‏همه جانبه و اتکال به اسلام و در زیر پرچم پرافتخار آن از قید و‏‎ ‎‏بندهای استعمارگران رهایی یابند. مسلمین که در آستان این قرن‏‎ ‎‏دردهای جانفرسای خود را یافته، و از قدرتهای شیطانی بزرگ جز‏‎ ‎‏گرفتاریهای گوناگون و چپاولگریها و جنایات چیزی ندیده اند، باید‏

کتابخودباوری و خودکفایی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 198

‏با به هم پیوستگی صمیمانه و توجه به خداوند بزرگ و اسلام عزیز‏‎ ‎‏به فکر چاره برآیند. چاره، و یا مقدمۀ اساسی آن است که ملتهای‏‎ ‎‏مسلمان و دولتها اگر ملی هستند کوشش کنند تا وابستگی فکری‏‎ ‎‏خود را از غرب بزدایند و فرهنگ و اصالت خود را بیابند، و‏‎ ‎‏فرهنگ مترقی اسلام را ـ که الهام از وحی الهی می گیرد ـ بشناسند‏‎ ‎‏و بشناسانند. ‏‏[‏‏باید‏‏]‏‏ شرق و آفریقای عزیز ـ این قاره ای که با نهضت‏‎ ‎‏اسلامی ملی و قیام خونین مردم دلاور الجزایر از خواب گران‏‎ ‎‏بیرون آمد ـ و کشوری بعد از کشور دیگر ‏‏[‏‏را‏‏]‏‏ از چنگال امریکا و‏‎ ‎‏کشورهای استعمارگر دیگر نجات داد، باید روی پای خودشان‏‎ ‎‏بایستند و شدیداً با فرهنگ صادراتی مبارزه کنند. کشورهای افریقا‏‎ ‎‏و آسیا و سایر کشورهای دربند در قاره های دیگر باید بدانند که‏‎ ‎‏آنچه از غرب و شرق توطئه گر و استعماری و از امریکای متجاوز‏‎ ‎‏بر کشورهای ستم کشیده صادر می شود تباهی و فساد آن قابل‏‎ ‎‏مقایسه با اصلاح آن نیست.(261)‏

7 / 8 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

به جوانان حالی کنید که خودمان همه چیز داریم 

‏ ‏

‏ ‏

‏طب ما را در اروپا تا حالا هم شاید طب ابوعلی را و رازی را، در‏‎ ‎‏اروپا حالا هم شاید تدریس بکنند. مع الأسف ما آنها را کنار‏‎ ‎‏گذاشتیم، مفاخر خودمان را کنار گذاشتیم، چسبیدیم به آنها! تا ما‏‎ ‎‏از این وابستگی درنیاییم، امید اینکه ما یک استقلال صحیحی،‏‎ ‎‏یک مملکتی که بتوانیم به آن بگوییم یک مملکت مستقل، نباید‏‎ ‎‏داشته باشیم. شما جوانها، شماهایی که جوانها را تربیت می کنید،‏‎ ‎‏درصدد این باشید که اولاً مغزهای آنها را از این چیزی که پُر کردند‏‎ ‎‏از آنها، این مغزهایی که پُر شده است از اینکه مغز شرقی را‏

کتابخودباوری و خودکفایی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 199

‏برداشتند، جایش مغز غربی گذاشتند، شستشو کنید. به آنها حالی‏‎ ‎‏کنید که شما خودتان مفاخر داشتید، خودتان فرهنگ دارید،‏‎ ‎‏خودتان همه چیز دارید. و به آنها حالی کنید که باید خودتان هر‏‎ ‎‏کاری را بکنید. ما اگر خودمان یک امر ناقص هم داشته باشیم، بهتر‏‎ ‎‏از این است که ‏‏[‏‏پیش‏‎ ‎‏]‏‏دشمنمان دست دراز کنیم و یک امر کامل از‏‎ ‎‏آنها بگیریم. من متأسفم از اینکه ما پیش دشمنهامان باید برویم و‏‎ ‎‏اظهار احتیاج بکنیم.(262)‏

11 / 8 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

خودکفایی ضامن استقلال کشور 

‏ ‏

‏ ‏

‏ما تا بنای بر این نگذاریم که خودمان هم یک آدمی هستیم برای‏‎ ‎‏خودمان می توانیم کار کنیم، ما به آن نان جوی که خودمان درست‏‎ ‎‏کنیم تا بنای بر این نگذاریم که همان نان جو را می خوریم و‏‎ ‎‏از خارج نمی خواهیم، نمی توانیم درست کنیم کار خودمان را. تا بنای‏‎ ‎‏بر این نگذاریم که همان منسوجاتی که خودمان درست می کنیم‏‎ ‎‏کافی مان هست منسوجات ما ترقی نمی کند. و ما باز تابع غیر باید‏‎ ‎‏بشویم، و دستمان پیش غیر دراز بشود.‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏     ‏‏چقدر برای یک مملکتی عیب است و سرشکستگی که‏‎ ‎‏دستش را دراز کند طرف امریکا که گندم بده. کشکول گداییش را‏‎ ‎‏باز کند پیش دشمنش و از او بخواهد که رزقش را بدهد. چقدر‏‎ ‎‏برای ما سرشکستگی دارد. تا این ملت بنای بر این نگذارد که‏‎ ‎‏کشاورزیش را تقویت کند و بسازد به آنکه خودش به دست‏‎ ‎‏می آورد، ما نمی توانیم استقلال پیدا کنیم.(263)‏

 21 / 9 / 58 

*  *  *


کتابخودباوری و خودکفایی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 200

‏ ‏

تا خودمان را پیدا نکنیم نمی توانیم مستقل شویم 

‏ ‏

‏ ‏

‏ما اگر خودمان شعور سیاسی نداشته باشیم، اسلام در اینجا اگر‏‎ ‎‏تحقق پیدا نکند، اگر مملکت ما یک مملکت اسلامی نشود که‏‎ ‎‏برای استقلال، برای آزادی، آنطور طرحها دارد و جایز نمی داند،‏‎ ‎‏حرام می داند که یک مسلمانی پیوند ببندد با یک غیرمسلمانی که‏‎ ‎‏می خواهد بر او سلطه پیدا کند، اگر اسلام را ما در اینجا توانستیم با‏‎ ‎‏دست همۀ شما آقایان، با دست همۀ ملت در این مملکت پیاده‏‎ ‎‏کنیم، اسلام همه چیز ما را بیمه می کند. دنبال این معنا باشید.‏

‏     ‏‏فقط به «ان شاءالله » و «بسم الله » و دعا اکتفا نکنید. عمل کنید.‏‎ ‎‏باید عمل بکنید. یعنی باید در دانشگاه عمل بشود. در ادارات‏‎ ‎‏عمل بشود. فرم را از آن فرم فرنگی بیرون بکنید. یک فرم شرقی‏‎ ‎‏روی آن بگذارید. یک فرم انسانی روی آن بگذارید. اسلامی روی‏‎ ‎‏آن بگذارید. نترسند. ‏

‏     یکی از مسائلی که ما مبتلا هستیم این است که می ترسند اینها‏‎ ‎‏که اگر یک وقت بگویند که ما خودمان هم یک چیزی هستیم،‏‎ ‎‏خوف دارند بگویند ما آدمیم.‏

‏     از مسائلی که مبتلا ما به آن هستیم آدم عبارت از آن است که‏‎ ‎‏چهار تا کلمه مثلاً فرنگی یاد بگیرد، و دو سه دفعه هم که تو‏‎ ‎‏صحبتهایش می شود، در هر چند کلمه ای یک کلمۀ فرنگی جایش‏‎ ‎‏بگذارد. شما نطقها را ببینید. هر کس بیشتر الفاظ فرنگی در‏‎ ‎‏کلماتش باشد این بسیار دانشمند است! دانشمندی را به این‏‎ ‎‏می دانند که چند تا کلمۀ فرنگی در کلماتش باشد. این برای این‏‎ ‎‏است که نطقها هم استعماری است. خودش آدم استعماری شده‏‎ ‎‏است.‏

‏     شما بروید در امریکا. اینهایی که صحبت می کنند ببینید. یک‏‎ ‎‏کلمۀ فارسی در تمام صحبتهایشان، در تمام کتابهایشان اگر پیدا‏

کتابخودباوری و خودکفایی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 201

‏کردید؟ لکن ما کتاب وقتی می نویسیم، اسم هم که می گذارند‏‎ ‎‏اسمی باشد باید فرنگی بگذارند. در بینش هم تا چند تا اسم‏‎ ‎‏فرنگی، با حروف لاتین هم جایش نگذارند فایده ندارد. برای‏‎ ‎‏اینکه هم مشتری بیشتر پیدا می شود، هم این آقا بیشتر معروف‏‎ ‎‏می شود به اینکه خیلی دانشمند است. یک چند تا ایسم بگذارد،‏‎ ‎‏دیگر تمام است مطلب. و هر چه هم مطلبش، تهی باشد از مغز با‏‎ ‎‏همینها جبران می شود.‏

‏     ما تا خودمان را پیدا نکنیم، لغت خودمان را استعمال نکنیم ـ‏‎ ‎‏نگویید که لغت عربی هم از ما نیست؛ لغت عربی از ماست؛ لغت‏‎ ‎‏عربی لغت اسلام است؛ اسلام از همه است؛ آن که از ما نیست این‏‎ ‎‏ایسمهایی است که ما را به گرفتاری انداخته ـ تا نویسندگان ما از‏‎ ‎‏این دام بیرون نروند، گویندگان ما از این دام بیرون نروند، کتابهای‏‎ ‎‏ما تطهیر نشود، خیابانهای ما اسمائش تغییر نکند، اجناس ما را‏‎ ‎‏اسم کذایی روی آن نگذارند، ـ دواها را خودشان درست می کنند،‏‎ ‎‏و اسم فرنگی روی آن می گذارند ـ تا ما خودمان را پیدا نکنیم، و‏‎ ‎‏مغزهایمان عوض نشود، نمی توانیم مستقل بشویم. در هیچ چیز‏‎ ‎‏نمی توانیم مستقل بشویم.‏

‏     باید ما از حالا بنا بر این بگذاریم که خودمان آدم باشیم. با لغت‏‎ ‎‏خودمان حرف بزنیم، و با علم خودمان. و من نمی گویم که علم را‏‎ ‎‏از خارج نگیریم. خوب، عقب نگه داشتند ما را. آنها الآن خیلی از‏‎ ‎‏ما جلویند. ما را عقب نگه داشتند. لکن من می گویم که از آنها‏‎ ‎‏خوبهایش را یاد بگیرید. بدهایش را الغا کنید. آنها بدها را به ما‏‎ ‎‏تعلیم می دهند، خوبها را نمی دهند. آقا مصیبت ما داریم. جوانهای‏‎ ‎‏ما که در آنجا می روند، درس استعماری می دهند. طبشان هم‏‎ ‎‏استعماری است. نمی گذارند اینها ترقی بکنند. ما باید از آنها‏

کتابخودباوری و خودکفایی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 202

‏چنانچه چیز خوبی دارند بگیریم. مخالف نیستیم با این. لکن به‏‎ ‎‏فکر این باشیم که خودمان درست بکنیم. به فکر این باشیم که‏‎ ‎‏خودمان داشته باشیم. خوب بعض ممالک بودند که اینها هم از‏‎ ‎‏غیر می گرفتند. لکن بعد از آن کم کم خودشان بهتر از دیگران‏‎ ‎‏شدند. ژاپن اینطور بود. هندوستان اینطور بود. خوب، ما هم باید‏‎ ‎‏درست کنیم. و اوّل قدم این است که ما بفهمیم که خودمان هم‏‎ ‎‏می توانیم.(264)‏

 21 / 9 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

کار، رمز خودکفایی و رفع احتیاج 

‏ ‏

‏ ‏

‏امروز کشور محتاج به کار است. یک کشوری که فقیر است، یک‏‎ ‎‏کشوری که همه چیزش را غارت کردند و بردند و شما هم‏‎ ‎‏می خواهید که محتاج به اجانب نباشید، محتاج به دشمنهایتان‏‎ ‎‏نباشید، باید کار بکنید.(265)‏

 12 / 10 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

اعتماد به نفس، رمز خودکفایی 

‏ ‏

‏ ‏

‏شمایی که می خواهید مستقل باشید، می خواهید آزاد باشید،‏‎ ‎‏می خواهید خودتان سرپای خودتان ایستاده باشید، باید همۀ‏‎ ‎‏قشرها در این مملکت، همۀ قشرها بنای بر این بگذارند که‏‎ ‎‏خودشان باشند. باید کشاورزها بنای بر این بگذارند که خودشان‏‎ ‎‏از زمین روزی خودشان را بیرون بیاورند و مملکت را خودکفا‏‎ ‎‏کنند. و باید کارخانه های ما خودکفا بشود. و باید صنایع را خود‏‎ ‎‏این مردم، خود این توده های مردم، صنایع را رشد بدهند. و‏‎ ‎‏باید دانشگاهها خودکفا بشوند که احتیاج به دانش غرب‏

کتابخودباوری و خودکفایی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 203

‏نداشته باشند.(266)‏

 12 / 10 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

انزوای اقتصادی عامل استقلال و خودکفایی

‏ ‏

‏ ‏

‏دولتهایی که ملتهایشان هم با آنها موافق نیستند، آنها با ما مخالفند‏‎ ‎‏و ما باکی نداریم از این معنا. ما این انزوا را با آغوش باز استقبال‏‎ ‎‏می کنیم؛ برای اینکه ما تا منزوی نشویم و تا دستمان از پیش‏‎ ‎‏ابرقدرتها و قدرتهای دیگر کوتاه نشود، خودمان نمی توانیم کار‏‎ ‎‏خودمان را انجام بدهیم و سر پای خودمان بایستیم. ما باید منزوی‏‎ ‎‏بشویم تا مستقل بشویم. باید منزوی بشویم تا آزاد بشویم. انزوا‏‎ ‎‏برای ما هیچ طرح نیست و ما از انزوای اقتصادی و سیاسی و‏‎ ‎‏اجتماعی ابداً باک نداریم؛ برای اینکه میزان ملتها هستند و ملتها با‏‎ ‎‏ما هستند.(267)‏

 28 / 7 / 59 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

اتکای به خود، رمز پیشرفت و موفقیت

‏ ‏

‏ ‏

‏مهم این است که ما بفهمیم که دیگران به ما چیزی نمی دهند، ما‏‎ ‎‏خودمان باید تهیه کنیم. اگر این کشاورزها این معنا را حالیشان‏‎ ‎‏بشود، باورشان بشود که خارج به ما چیزی نمی دهند، خود‏‎ ‎‏کشاورزها کار را انجام می دهند؛ خود ملت انجام می دهند. از‏‎ ‎‏قراری که شنیدم در چین یک وقتی در پشت بامهایشان هم گندم‏‎ ‎‏می کاشتند. علاوه بر زمینهایشان، توی حیاطهاشان، در پشت بام‏‎ ‎‏هم گندم می کاشتند. یک مملکت اگر بخواهد خودش به پای‏‎ ‎‏خودش بایستد، مستقل بشود در همۀ ابعاد، چاره ندارد جز این‏‎ ‎‏تفکر که «ما باید از خارج چیز وارد کنیم» از کله اش بیرون‏

کتابخودباوری و خودکفایی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 204

‏کند.مغزش توجه به این بکند که ما از خارج نباید وارد بکنیم. اگر‏‎ ‎‏یک چیزی نداریم، از خارج برایمان نمی آورند آن ‏‏[‏‏را‏‏]‏‏ فلان کار را‏‎ ‎‏انجام نمی دهیم، تا خودمان درست کنیم. اگر یک وقت دیدیم که ما‏‎ ‎‏چنانچه یک کارخانه ای را نمی توانیم راه بیندازیم، اتکال به این‏‎ ‎‏نکنیم که برویم از خارج بیاوریم. خودمان دنبالش برویم تا کار‏‎ ‎‏انجام بگیرد، و انجام می گیرد.(268)‏

 26 / 11 / 59 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

عدم وابستگی نتیجه اراده ملت 

‏ ‏

‏ ‏

‏یک ملت وقتی یک چیزی را بخواهد، این خواهد شد ـ و اینها الآن‏‎ ‎‏در صدد این هستند که آن مسئله را باز پیش بیاورند: مسئلۀ‏‎ ‎‏اینکه ما خودمان نمی توانیم؛ ما خودمان متخصص نیستیم؛ ما خودمان‏‎ ‎‏تحصیلاتمان ناقص است. این مسئله را پیش بیاورند. آن ممالکی‏‎ ‎‏که توانستند مثل ژاپن، ژاپن ـ خوب ـ اول چیزی نبود. کوشش‏‎ ‎‏کردند. تا اینکه حالا با امریکا مقابله می کند. بسیاری از‏‎ ‎‏[‏‏مصنوعات‏‏]‏‏ او در امریکا فروش می رود. خوب، یک امری نشدی‏‎ ‎‏را شد کردند. یا هندوستان که الآن پیش رفته است، برای این‏‎ ‎‏است که این فکر را در خودش پیش آورده است که ما نباید وابسته‏‎ ‎‏باشیم.(269)‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

 26 / 11 / 59 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

خودیابی عامل خروج از سیطره ظلم 

‏ ‏

‏ ‏

‏آن روزی می توانیم ما و شما از تحت سیطرۀ ظلم، ظلم قدرتهای‏‎ ‎‏بزرگ، بیرون برویم که بایک میلیارد جمعیت و با آن همه ذخایری‏‎ ‎‏که ما داریم خودمان را پیدا کنیم و اسلام را پیدا کنیم و توجه به‏

کتابخودباوری و خودکفایی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 205

‏اسلام بکنیم و با فرما خدا عمل بکنیم. اگر با فرمان خدا عمل‏‎ ‎‏بکنیم، خدای تبارک و تعالی ما را نصرت خواهد کرد إِنْ تَنْصُروا الله َ‏‎ ‎‏یَنْصُرْکُمْ وَ یُثَبِّتْ أَقدَامَکُمْ.‏‎[2]‎‏(270)‏

10 / 12 / 59  

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

باور به توانایی، شما را توانا می کند 

‏ ‏

‏ ‏

‏شما در این مدتی که انقلاب کردید و قیام کردید خودتان باورتان‏‎ ‎‏آمد و به دولتهای مستضعف و ملتهای مستضعف هم باوراندید که‏‎ ‎‏می شود در مقابل امریکای جهانخوار و شوروی‏‎ ‎‏جهانخوار ایستادگی کرد. شما دو سال است که قیام مردانه کردید و‏‎ ‎‏در مقابل آنها ایستادید و همۀ آنها را دستشان را از کشور خودتان‏‎ ‎‏قطع کردید و دیدید که یک مطلبی است امکان دارد و شما‏‎ ‎‏خودتان می توانید در عین حالی که قدرت نظامیتان مثل آنها نیست‏‎ ‎‏و قدرت صنعتیتان مثل آنها نیست، لکن می توانید ایستادگی کنید.‏‎ ‎‏و یک ملت وقتی که یک مطلب را باور کرد که می تواند انجام‏‎ ‎‏بدهد، انجام خواهد داد. اساس، باور این دو مطلب است؛ باور‏‎ ‎‏ضعف و سستی و ناتوانی و باور قدرت و قوه و توانایی. اگر ملت‏‎ ‎‏این باور را داشته باشد که ما می توانیم در مقابل قدرتهای بزرگ‏‎ ‎‏بایستیم، این باور اسباب این می شود که توانایی پیدا می کنند و در‏‎ ‎‏مقابل قدرتهای بزرگ ایستادگی می کنند.‏

‏     ‏‏این پیروزی که شما به دست آوردید، برای اینکه باورتان آمده‏‎ ‎‏بود که می توانید؛ باورتان آمده بود که امریکا نمی تواند به شما‏‎ ‎‏تحمیل بکند. این باور اسباب این شد که آن کار بزرگ معجزه آسا را‏

کتابخودباوری و خودکفایی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 206

‏شماها انجام دادید و چنانچه شما ملاحظه می کنید که در این دو‏‎ ‎‏سال در کشور ما صنعتهای زیادی که آنها انجام می دادند، خودشان‏‎ ‎‏انجام می دهند و باورتان باشد که خود ما هم می توانیم، صنعتی‏‎ ‎‏داشته باشیم و می توانیم ابتکاری داشته باشیم. همین باورِ توانایی،‏‎ ‎‏شما را توانا می کند. اساس این باور است که آنها از ما گرفته بودند.‏‎ ‎‏آنهاما را از همه چیز تهی کرده بودند، به طوری که افکار ما،‏‎ ‎‏باورهای ما، همه وابستگی داشت. اگر افکار یکی ملتی وابستگی‏‎ ‎‏به قدرت بزرگی داشته باشد، تمام چیزهای آن ملت، وابستگی‏‎ ‎‏پیدا می کند. عمده این است که افکار شما آزاد بشود، افکار شما از‏‎ ‎‏وابستگی به قدرتهای بزرگ آزاد بشود. اگر افکار شما آزاد شد و‏‎ ‎‏باورتان آمد که ما می توانیم که صنعتمند و صنعتکار باشیم،‏‎ ‎‏خواهید بود. اگر افکارتان و باورتان این باشد که ما می توانیم‏‎ ‎‏مستقل باشیم و وابسته به غیر نباشیم، خواهید توانست.(271)‏

 31 / 1 / 60 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

استقلال فقیرانه بهتر از وابستگی مرفّه 

‏ ‏

‏ ‏

‏من اعتقادم این است که انسان اگر با هر زحمت و مرارتی زندگی‏‎ ‎‏کند و زندگیش مال خودش باشد، مستقل باشد در زندگی و نانِ‏‎ ‎‏جو خودش را بخورد، آن ارزشش صدها مقابل این است که انسان‏‎ ‎‏در آپارتمانهای عظیم بنشیند و دستش پیش دیگران دراز باشد و به‏‎ ‎‏دیگران سلام بدهد.(272)‏

 24 / 3 / 60 

*  *  *

‏ ‏

خود را بیابیم تا روی پای خویش بایستیم 

‏ ‏

‏ ‏

‏ما باید سالهای طولانی زحمت و مشقت بکشیم تا از فطرت ثانی‏

کتابخودباوری و خودکفایی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 207

‏خود متحول شویم و خود را بیابیم و روی پای خویش بایستیم و‏‎ ‎‏مستقل گردیم و دیگر احتیاجی به شرق و غرب نداشته باشیم. و‏‎ ‎‏باید از همان بچه ها شروع کنیم و تنها مقصدمان تحول انسان غربی‏‎ ‎‏به انسانی اسلامی باشد. اگر این مهم را انجام دادیم، مطمئن باشید‏‎ ‎‏که هیچ کس و هیچ قدرتی نمی تواند به ما ضربه بزند. اگر ما از نظر‏‎ ‎‏فکری مستقل باشیم، آنها چگونه می توانند به ما ضربه بزنند. تنها‏‎ ‎‏آنها می توانند از داخل خود ما، به ما ضربه بزنند؛ در داخل، فردی‏‎ ‎‏را درست کنند ـ کما اینکه می بینید درست کرده اند ـ و بعد توسط‏‎ ‎‏آن هر چه می خواهند انجام می دهند.(273)‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

 23 / 7 / 60 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

از هیچ کس کم نداریم 

‏ ‏

‏ ‏

‏ما باید این را بفهمیم که همه چیز هستیم و از هیچ کس کم‏‎ ‎‏نداریم. ما که خودمان را گم کرده بودیم باید این «خودِ» گم کرده‏‎ ‎‏را پیدا کنیم و این فکر که بر ما تحمیل شده بود که «اگر دست خارج‏‎ ‎‏کوتاه شود، می میریم» را با تمام قدرت از بین ببریم. و دیدید‏‎ ‎‏که ملتی با دست خالی در مقابل ابرقدرتها و قدرتها ایستاد و‏‎ ‎‏این حرکت موجی برداشت که به امید خدا، به این زودیها‏‎ ‎‏نمی ایستد.‏

‏     امیدوارم همۀ آقایان کمک کنند تا فرهنگمان و فرهنگ‏‎ ‎‏اسلامیمان، فرهنگی که شیخ الرئیس را درست کرده است را باز‏‎ ‎‏یابیم. تکرار می کنم: ما باید باورمان شود که چیزی هستیم. اگر‏‎ ‎‏اعتقاد پیدا کردیم که می توانیم هر کاری را انجام دهیم، توانا‏‎ ‎‏می شویم. شما هم اعتقاد پیدا کنید که می توانید. مغزها باید‏‎ ‎‏شستشو شود و مغزهایی که به خود متکی است جای آن را بگیرد.‏

کتابخودباوری و خودکفایی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 208

‏خداوند همۀ شما را حفظ کند.(274)‏

 23 / 7 / 60 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

محاصره اقتصادی، زمینه ساز خودکفایی 

‏ ‏

‏ ‏

‏وقتی که محاصرۀ اقتصادی بشود افکار همۀ مردم توجه به این پیدا‏‎ ‎‏می کند که ما باید خودکفا باشیم و متخصصین ما مشغول می شوند‏‎ ‎‏و افکار خودشان را به راه می اندازند و قدرت خودشان را به راه‏‎ ‎‏می اندازند و ایران را مستغنی می کنند از خارج. و من به شما‏‎ ‎‏اطمینان می دهم که اگر تا یک مدتی ما در این فشارها باشیم، ایران‏‎ ‎‏بیشتر ثبات پیدا می کند و مغزهای متفکر مکتبی ایران بیشتر به کار‏‎ ‎‏می افتد و ایران را خودکفا می کند.(275)‏

*  *  * 24 / 12 / 60 

‏ ‏

‏ ‏

مردم ما باور کنند چیزی از سایرین کم ندارند  

‏ ‏

‏ ‏

‏ما باید روحیۀ خود را تقویت کرده و با تمام وجود این را بپذیریم که‏‎ ‎‏می توانیم روی پای خودمان بایستیم. این خیلی مهم است که‏‎ ‎‏متخصصین ما اتکا به تخصص خود کرده اند. شما ببینید که‏‎ ‎‏محمدرضا چه ضربه ای به روحیۀ پزشکان ما زده، او با طبیبان به‏‎ ‎‏گونه ای برخورد کرده بود که ـ مثلاً ـ برای یک عمل جزئی باید‏‎ ‎‏روانه خارج شد. این خود نقشه ای بود برای تضعیف روحیۀ‏‎ ‎‏متخصصین ما تا خیال کنند در تمام زمینه ها عقب افتاده هستند. ما‏‎ ‎‏امروز باید مصمم باشیم تا در تمام رشته ها جلو بیفتیم. شما که‏‎ ‎‏قسمتی از تبلیغات دستتان است، باید در این زمینه کوشش کنید تا‏‎ ‎‏مردم باور کنند چیزی از سایرین کم ندارند.(276)‏

25 / 12 / 60

*  *  *


کتابخودباوری و خودکفایی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 209

‏ ‏

تحقق خودکفایی با کار در تمام ابعاد 

‏ ‏

‏ ‏

‏امروز روز کار است. هر کس در هر جا هست باید کار بکند. ما‏‎ ‎‏می خواهیم خودکفا باشیم؛ خودکفایی را با تبلیغات نمی شود کرد،‏‎ ‎‏با کار می شود کرد. رعیت باید کار بکند، کشاورز باید کشاورزی‏‎ ‎‏بکند، دامدارها باید دامداری بکنند، و باغبانها باید باغبانی بکنند؛‏‎ ‎‏و دانشمندان باید به طور شایسته دانش خودشان را به دانشجویان‏‎ ‎‏منتقل بکنند. و دانشگاه که در رأس امور هست و تقدیرات یک‏‎ ‎‏کشوری، مقدرات یک کشوری بسته به وجود آنهاست، باید‏‎ ‎‏جدیت بکنند که روی خودشان را از غرب و شرق برگردانند و به‏‎ ‎‏صراط مستقیم، به سوی کعبه آمال، به سوی خدای تبارک و تعالی‏‎ ‎‏توجه کنند و جوانان را بسازند برای آتیۀ این کشور. و من امیدوارم‏‎ ‎‏که همۀ ما موفق بشویم به خدمت. شمایی که در صنایع هستید‏‎ ‎‏صنعت را تقویت کنید. آقایانی که در جاهای دیگر هستند آن‏‎ ‎‏کارهایی که به آنها محول است تقویت بکنند. مبلغین تبلیغ‏‎ ‎‏خودشان را توسعه بدهند، و دانشمندان دانش خودشان را توسعه‏‎ ‎‏بدهند و منتقل کنند.(277)‏

 26 / 10 / 61 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

باید عزم مان را جزم کنیم که پیش اجنبی دست دراز نکنیم 

‏ ‏

‏ ‏

‏باید افکار خودمان را به راه بیندازیم، یعنی همۀ ایران این کار را‏‎ ‎‏بکند. همۀ دانشگاه ها، همۀ کارخانه ها، همۀ افکارشان را به کار‏‎ ‎‏بیندازند، از آنها می آید. راه را خدا باز می کند. ابتدا به نظر آدم‏‎ ‎‏می آید که یک کاری نمی شود، وقتی که وارد شد کم کم می بیند نه،‏‎ ‎‏خدا راه را باز کرد و شد. خوب یک همچو کاری که این جوان های‏‎ ‎‏عزیز ما کردند، یک کار مهمی بود، کار کوچکی نبود، این کار مهم‏‎ ‎‏را همت گماشتند و با همت کار را انجام دادند. کارهای دیگر را هم‏

کتابخودباوری و خودکفایی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 210

‏می توانند انجام بدهند. و ما باید مأیوس نباشیم. ما باید خودمان را‏‎ ‎‏از دیگران، از غیر خدا مأیوس کنیم و بگوییم آنها هیچ، و با اتکاء به‏‎ ‎‏خدای تبارک و تعالی و قدرت ملی خودمان، اسلامی خودمان،‏‎ ‎‏کارهایمان را پیش ببریم. و پیش می رود این کارها؛ منتها‏‎ ‎‏بعضی هایش زود پیش می رود، بعضی هایشان هم یک قدری دیرتر‏‎ ‎‏پیش می رود. باید ما عزم مان را جزم کنیم به اینکه نه دستمان را‏‎ ‎‏پیش امریکا دراز کنیم نه پیش شوروی و نه پیش دیگران.(278)‏

 30 / 6 / 62 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

باید معتقد شویم که «می توانیم» 

‏ ‏

‏ ‏

‏شما جوانان برومند کشور هستید که باید جبران آن نقیصه هایی‏‎ ‎‏که در طول تاریخ این دو جنایتکار، پدر و پسر جنایتکار به این‏‎ ‎‏کشور وارد شد جبران کنید. و عمده این است که شما دو جهت را‏‎ ‎‏در نظر بگیرید که من کراراً عرض کردم، یکی اعتماد به خدای‏‎ ‎‏تبارک و تعالی، که وقتی که برای او بخواهید کار بکنید به شما‏‎ ‎‏کمک می کند، راه را برای شما باز می کند، در هر رشته که هستید‏‎ ‎‏راههای هدایت را به شما الهام می کند، و یکی اتکال به نفس،‏‎ ‎‏اعتماد به خودتان. شما خودتان جوان هایی هستید که می توانید‏‎ ‎‏همۀ کارها را انجام بدهید. مخترعین ما می توانند در سطح بالا‏‎ ‎‏اختراع بکنند. مبتکرین ما می توانند در سطح بالا ابتکار کنند، به‏‎ ‎‏شرط اینکه اعتماد به نفس خودشان داشته باشند، و معتقد بشوند‏‎ ‎‏به اینکه «می توانیم». در رژیم سابق «نمی توانیم» را در بین همۀ‏‎ ‎‏قشرها شایع کردند، به همه گفتند «ما نمی توانیم» و باید تواناها‏‎ ‎‏بیایند و به ما تعلیم بدهند، آنها هم که می آمدند تعلیم نمی دادند،‏‎ ‎‏شماها را وابسته می کردند. امروز که دست همۀ آنها بحمدالله قطع‏‎ ‎

کتابخودباوری و خودکفایی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 211

‏شده است و دیگر برای آنها جایی در این کشور باقی نمانده است،‏‎ ‎‏این شما جوانهای کشور هستید که در هر جا هستید باید به فکر‏‎ ‎‏آتیۀ کشور خودتان باشید، حال کشور خودتان باشید. و لازم است‏‎ ‎‏که با این دو خصیصه، اتکال به خدای تبارک و تعالی، اطمینان به‏‎ ‎‏نفس، بااین دو خصیصه به پیش بروید، و بعد از مدت کوتاهی‏‎ ‎‏خواهید دید که راههای سعادت بر شما باز می شود، و قدرتهای‏‎ ‎‏بزرگ طمعشان قطع می شود.(279)‏

*  *  * 1 / 8 / 62 

‏ ‏

‏ ‏

تلاش و جدیت آحاد جامعه، متضمن استقلال کشور 

‏ ‏

‏ ‏

‏بی استثنا تمام کشورهای دنیا یا در تحت سلطۀ مستقیم یا‏‎ ‎‏غیرمستقیم این ابرقدرت اند یا در تحت سلطۀ مستقیم یا‏‎ ‎‏غیرمستقیم آن ابرقدرت. و شما تنها هستید در دنیا که فاتحۀ هر دو‏‎ ‎‏را خواندید و دست هر دو را کوتاه کردید و می خواهید شما‏‎ ‎‏خودتان باشید. می خواهید مستقل باشید. می خواهید آزاد باشید.‏‎ ‎‏می خواهید آن قید و بندهایی که برای کشور شما در زمان طاغوت‏‎ ‎‏درست شده بود از آنها همان طور که رهایی پیدا کردید، رها باشید‏‎ ‎‏تا آخر، و این با جدیت خود شماست، با تلاش خود شماست‏‎ ‎‏برای همۀ کارها. هرکس در هر کاری که مشغول است، چه در‏‎ ‎‏دانشگاهها که مشغول دانش هستند، و چه در صحراها و بیابانها که‏‎ ‎‏مشغول کشاورزی هستند و چه در جبهه ها که مشغول فعالیت‏‎ ‎‏هستند، و چه در کارخانه ها که مشغول جهاد هستند، همه در جهاد‏‎ ‎‏در راه خدا هستند، و باید این جهاد را به آخر برسانند، و ان شاءالله ‏‎ ‎‏به آخر می رسد.(280)‏

 1 / 8 / 62 

*  *  *


کتابخودباوری و خودکفایی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 212

‏ ‏

متکی به خودمان باشیم نه خارج 

‏ ‏

‏ ‏

‏ما باید خودمان به فکر خودمان باشیم، در هر چیز باید خودمان به‏‎ ‎‏فکر خودمان باشیم و می توانیم. در امور بهداشتی و بهزیستی و‏‎ ‎‏اینها باید خودمان در فکر خودمان باشیم، منتظر نباشیم مثل سابق‏‎ ‎‏هی به خارج برویم و از خارج بیاوریم. باید توجه بکنیم و زحمت‏‎ ‎‏بکشیم، با زحمت خودمان، با رنج خودمان، این بار را تحمل کنیم‏‎ ‎‏و به منزل برسانیم. و امیدوار به فضل خدا باشید که خداوند با‏‎ ‎‏شماست، و خداوند توفیق به شما خواهد داد که کارها را به نحو‏‎ ‎‏شایسته پیش ببرید.(281)‏

 16 / 9 / 62 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

استقلال کشور نیازمند تحمل مشکلات 

‏ ‏

‏ ‏

‏ملت ما هم با قدرت و قوّت پیش برود و هیچ از این نوع چیزها باک‏‎ ‎‏نداشته باشد. چیزی است که بر ملت ـ بر ملت بیدار ـ ثابت شده‏‎ ‎‏است که می خواهی بیدار باشی، می خواهی مستقل باشی، باید‏‎ ‎‏جورش را بکشی! می خواهی ذلیل باشی؟ برو پیوند کن با امریکا،‏‎ ‎‏همۀ این حرفها تمام می شود، جنگ هیچ نمی شود؛ پیوند کن با‏‎ ‎‏شوروی، باز هم نمی شود! اما چی؟ این است که یک ملت‏‎ ‎‏عقب ماندۀ توسری خوردۀ ضعیف و تا آخر.(282)‏

1 / 1 / 64 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تشویق جوانان و احیای روحیه استقلال 

‏ ‏

‏ ‏

‏من به همۀ مسئولین و دست اندرکاران سفارش می کنم که به هر‏‎ ‎‏شکل ممکن وسایل ارتقای اخلاقی و اعتقادی و علمی و هنری‏‎ ‎‏جوانان را فراهم سازید؛ و آنان را تا مرز رسیدن به بهترین ارزشها و‏‎ ‎‏نوآوریها همراهی کنید؛ و روح استقلال و خودکفایی را در آنان‏

کتابخودباوری و خودکفایی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 213

‏زنده نگه دارید. مبادا اساتید و معلمینی که به وسیلۀ معاشرتها و‏‎ ‎‏مسافرت به جهان به اصطلاح متمدن، جوانان ما را که تازه از‏‎ ‎‏اسارت و استعمار رهیده اند، تحقیر و سرزنش نمایند و خدای‏‎ ‎‏ناکرده از پیشرفت و استعداد خارجیها بت بتراشند و روحیۀ پیروی‏‎ ‎‏و تقلید و گدا صفتی را در ضمیر جوانان تزریق نمایند. به جای‏‎ ‎‏اینکه گفته شود که دیگران کجا رفتند و ما کجا هستیم به هویت‏‎ ‎‏انسانی خود توجه کنند و روح توانایی و راه ورسم استقلال را زنده‏‎ ‎‏نگه دارند.(283)‏

 29 / 4 / 67 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

انقطاع از شرق و غرب زمینۀ خودکفایی 

‏ ‏

‏ ‏

‏شما مسلمانانِ پایبند به ارزشهای اسلامی می بینید که جدایی و انقطاع‏‎ ‎‏از شرق و غرب برکات خود را دارد نشان می دهد؛ و مغزهای متفکر‏‎ ‎‏بومی به کار افتاده و به سوی خودکفایی پیشروی می کند.(284)‏

 15 / 3 / 68 

*  *  *

‏ ‏

‎ ‎

کتابخودباوری و خودکفایی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 214

  • )) اشاره به اعضای دولت موقت.
  • )) سوره محمد(ص)، آیه 7.