فصل هفتم: زمینه های لازم خودباوری و خودکفایی
کوتاه کردن دست غارتگران و عناصر فاسد
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1388

زبان اثر : فارسی

کوتاه کردن دست غارتگران و عناصر فاسد

‏ ‏

کوتاه کردن دست غارتگران و عناصر فاسد 

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏و امیدوارم که دست اجانب از این مملکت کوتاه بشود که شما‏‎ ‎‏مملکت خودتان را خودتان اداره بکنید و خزاین مملکت شما مال‏‎ ‎‏خود شما باشد. مملکت ایران از ممالکی است که همه چیز دارد‏‎ ‎‏خودش، لکن اینقدر خورنده دارد که به ملت نمی رسد؛ آنقدر‏‎ ‎‏چپاولگر هست و بود که ملت دستش کوتاه بود از این ذخایر. ما‏‎ ‎‏همه چیز داریم، هیچ چیز نداریم! همه چیز داریم، اگر آزاد باشیم،‏‎ ‎‏اگر مستقل باشیم.(289)‏

 19 / 11 / 57 

*  *  *


کتابخودباوری و خودکفایی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 216

‏ ‏

‏ ‏

غربزدگان صلاحیت دخالت در امور ما را ندارند

‏ ‏

‏ ‏

‏ما می خواهیم یک مملکت اسلامی درست کنیم، ما نمی خواهیم‏‎ ‎‏یک مملکت غربی درست کنیم. ما حقوقدان غربی لازم نداریم.‏‎ ‎‏اصلاً صلاحیت ندارد آن کسی که حقوق به معنای‏‎ ‎‏حقوقدانی غربی و غربزدگی دارد، او صلاحیت ندارد که در قانون‏‎ ‎‏اساسی ما دخالت بکند؛ و ما قانون اساسی مسکو را که‏‎ ‎‏نمی خواهیم درست بکنیم؛ و یا قانون اساسی امریکا را. ما‏‎ ‎‏می خواهیم قانون اساسیِ اسلام را درست کنیم.(290)‏

 27 / 3 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

کوتاهی دست غارتگران، زمینه ساز خودکفایی 

‏ ‏

‏ ‏

‏همین دست دزدی از خزائن یک مملکت کوتاه شدن، اسباب این‏‎ ‎‏می شود که ان شاءالله بعد از یک چندی اقتصاد ما اقتصاد صحیحی‏‎ ‎‏بشود؛ و انتساب به سایر ممالک را احتیاج نداشته باشیم. یک‏‎ ‎‏مملکتی خودش خودکفا بشود؛ خودش بتواند ارزاق خودش را‏‎ ‎‏اداره بکند.(291)‏

 23 / 4 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تصفیه عناصر فاسد مقدمه استقلال کشور 

‏ ‏

‏ ‏

‏از مسائل مهم، که مقدمۀ اصلاحات است، پاکسازی همۀ مراکز،‏‎ ‎‏خصوصاً مراکز فرهنگی و علمی است. و باید با شوراهایی مرکب‏‎ ‎‏از اشخاص دانشمند، متعهد، و مؤمن به انقلاب، و پشتیبانی رؤسا‏‎ ‎‏و استادان و دانشجویان و معلمان، مراکز علمی و تربیتی از عناصر‏‎ ‎‏فاسده و خدمتگزاران و سرسپردگان به رژیم سابق تصفیه شود؛‏‎ ‎‏زیرا تا این عناصر ـ که به طور خودکار در خدمت اجانب هستند ـ‏‎ ‎‏در سطح وسیع کشور، خصوص مراکز علمی و تربیتی، تصفیه‏

کتابخودباوری و خودکفایی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 217

‏نشوند، نخواهیم توانست از استقلال فکری و درونی نجات پیدا‏‎ ‎‏کنیم؛ و در نتیجه نخواهیم توانست در هیچ یک از ابعاد مستقل‏‎ ‎‏باشیم.(292)‏

 31 / 6 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

قطع رابطه با ابرقدرتها، لازمه استقلال کامل 

‏ ‏

‏ ‏

‏ملت رزمندۀ ایران این طلیعۀ پیروزی نهایی را که ابرقدرت سفاکی‏‎ ‎‏را وادار به قطع رابطه ـ یعنی خاتمه دادن به چپاولگریها ـ کرده‏‎ ‎‏است، اگر جشن بگیرد حق دارد. ما امیدواریم که نابودی‏‎ ‎‏سرسپردگانی مثل سادات و صدام حسین بزودی انجام گیرد و‏‎ ‎‏ملتهای شریف اسلامی به این انگلهای خائن، آن کنند که ملت ما با‏‎ ‎‏محمدرضای خائن کرد؛ و به دنبال آن برای آزاد زیستن و به‏‎ ‎‏استقلال تمام رسیدن، قطع روابط با ابرقدرتها خصوصاً امریکا‏‎ ‎‏نمایند. من کراراً گوشزد نموده ام که رابطۀ ما با امثال امریکا، رابطۀ‏‎ ‎‏ملت مظلوم با جهانخواران است.(293)‏

 19 / 1 / 59 

*  *  *

‎ ‎

کتابخودباوری و خودکفایی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 218