فصل هفتم: زمینه های لازم خودباوری و خودکفایی
توسعه کشاورزی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1388

زبان اثر : فارسی

توسعه کشاورزی

‏ ‏

توسعه کشاورزی

 

 

خودکفایی در کشت مواد غذایی، اصل اول

‏ ‏

‏الآن می دانید که ما محتاج به خارجیم راجع به مواد غذایی؛ باید ما‏‎ ‎‏خودمان این را جبران بکنیم و این به همت کشاورزان ماست. و‏‎ ‎‏البته دولت هم با کشاورزها باید همراهی بکند، و همراهی‏‎ ‎‏ان شاءالله می کند.(297)‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

 29 / 12 / 57 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تحول در کشاورزی، به سوی خودکفایی

‏ ‏

‏ ‏

‏کشاورزی این مملکت که باید علاوه بر اینکه ادارۀ خود مملکت را‏‎ ‎‏بکند، صادرات هم داشته باشد. نباید به یک روزی بیفتد که باز‏‎ ‎‏دست ما طرف امریکا دراز باشد به اینکه گندم بِده، جو بِده ـ‏‎ ‎‏نمی دانم ـ چه بده! و اگر یک روز نخواهند بدهند، ما گرسنه بمانیم.‏‎ ‎‏باید خودکفا بشویم.(298)‏

 2 / 8 / 58 

*  *  *


کتابخودباوری و خودکفایی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 222

‏ ‏

‏ ‏

توسعه کشاورزی، قدم اول خودکفایی

‏ ‏

‏ ‏

‏یک مملکتی که بخواهید از خودتان باشد و دیگر‏‏[‏‏ان‏‏]‏‏ نتوانند در‏‎ ‎‏آن دخالت کنند، اول باید آن چیزی که مربوط به ارزاق خودتان‏‎ ‎‏است، احتیاج از حیث رزق، ما به دیگران نداشته باشیم؛ نان ما را‏‎ ‎‏دیگران ندهند. آخر برای ما عیب است که ما بنشینیم و نانمان را‏‎ ‎‏دیگران بگویند که ما به شما می دهیم، یا ما به شما نمی دهیم. باید‏‎ ‎‏خودمان تهیه کنیم، و این به این است که کشاورزی را توسعه‏‎ ‎‏بدهیم.(299)‏

 6 / 8 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

وابستگی اقتصادی زمینه ساز شکست نهضت

‏ ‏

‏ما امروز اگر بخواهیم با این قدرت بزرگ مواجه باشیم و در این‏‎ ‎‏میدان شکست نخوریم احتیاج به چند امر داریم: یکی اینکه ما‏‎ ‎‏اقتصاد خودمان را طوری کنیم که خودکفا باشیم که اولش قضیه‏‎ ‎‏زراعت است. مزرعه ها، کشتزارها با فعالیت همه جانبۀ قشرهای‏‎ ‎‏مختلف کشت بشوند. مع الأسف دستجاتی هستند که یا ندانسته، و‏‎ ‎‏به واسطۀ تحریک بعض عناصر ضد انقلاب، یا شاید بعضیشان هم‏‎ ‎‏دانسته ـ از باب اینکه از همان جمعیت هستند ـ نمی گذارند که‏‎ ‎‏کشت آنطوری که باید صورت بگیرد، صورت بگیرد. با اسمهای‏‎ ‎‏مختلف در اطراف ایران ـ هر جا بروید این مسائل هست که ـ در‏‎ ‎‏کشتزارها می روند و به اسم اینکه ما می خواهیم کمک کنیم به‏‎ ‎‏مستمندان و کمک کنیم به مردم، مانع می شوند از اینکه یک کشت‏‎ ‎‏صحیحی بشود، و این یک خطری است برای کشور ما. ‏

‏     شما می دانید که اگر یک مملکتی در اقتصاد، خصوصاً این‏‎ ‎‏رشته اقتصاد که نان مردم هست در این احتیاج به خارج پیدا بکند،‏‎ ‎‏و یک احتیاج مبرمی که نتواند خودش اداره کند خودش را، و باید‏

کتابخودباوری و خودکفایی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 223

‏دیگران او را اداره کنند، این وابستگی اقتصادی، آن هم در این‏‎ ‎‏رشته، موجب این می شود که ملت ایران، مملکت ایران، تسلیم‏‎ ‎‏بشود به دیگران.(300)‏

 4 / 10 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

ننگ وابستگی جامعه اسلامی به دشمنانش 

‏ ‏

‏ ‏

‏نباید ما در ارزاقمان محتاج به خارج باشیم. مملکت وسیعی که‏‎ ‎‏برای 150 میلیون جمعیت کافی است ـ به حسب آنطوری که گفته‏‎ ‎‏می شود ـ الآن 35 میلیون در آن زندگی می کند و مملکت بیشتر از‏‎ ‎‏این گنجایش دارد. زمینهای وسیع دارید. آب دارید. برکات‏‎ ‎‏آسمانی دارید. قدرت دارید. قوه دارید. جوان هستید. جوان‏‎ ‎‏دارید. عیب است از یک مملکت اسلامی که محتاج باشد در‏‎ ‎‏ارزاقش، آن هم به دشمنهای خودش. امریکا که دشمن ماست، ما‏‎ ‎‏اگر محتاج به او باشیم برای ما سرشکستگی است. کاری بکنید که‏‎ ‎‏خودکفا بشوید و خودتان از این زمین خدا و از این آب خدا ارزاق‏‎ ‎‏خودتان را بیرون بیاورید.(301)‏

 17 / 10 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تقدم خودکفایی کشاورزی بر سایر امور 

‏ ‏

‏ ‏

‏توجه به بازسازی مراکز صنعتی نباید کوچکترین خللی بر‏‎ ‎‏ضرورت رسیدن به امر خودکفایی کشاورزی وارد آورد، بلکه‏‎ ‎‏اولویت و تقدم این امر باید محفوظ بماند و مسؤولین بیشتر از‏‎ ‎‏گذشته خود را مکلف به اجرای آن سازند و در امر احیای اراضی‏‎ ‎‏و مهار آبها و ایجاد سدها و تشویق کشاورزان و دامداران و استفادۀ‏‎ ‎‏هر چه بیشتر از نعمتهای بیکران الهی تلاش نمایند که مطمئناً‏

کتابخودباوری و خودکفایی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 224

‏خودکفایی در کشاورزی مقدمه ای است برای استقلال و‏‎ ‎‏خودکفایی در زمینه های دیگر.(302)‏

 11 / 7 / 67 

*  *  *


کتابخودباوری و خودکفایی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 225

کتابخودباوری و خودکفایی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 226