فصل هشتم: نتایج و دستاوردهای خودکفایی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1388

زبان اثر : فارسی

فصل هشتم: نتایج و دستاوردهای خودکفایی

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

     فصل هشتم: نتایج و دستاوردهای خودکفایی


کتابخودباوری و خودکفایی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 227


کتابخودباوری و خودکفایی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 228

‏ ‏

‏ ‏

استقلال کشور، اول نمود ترقی 

‏ ‏

‏ ‏

‏این مملکت مترقی و اجتماع مترقی! این کجاست آخر که ما‏‎ ‎‏نمی دانیم، اطلاع نداریم بر آن؟ کجای این مملکت را ایشان آباد‏‎ ‎‏کرده است؟ جز اینکه یک پایگاههایی برای دیگران در این‏‎ ‎‏مملکت درست کرده است؛ جز اینکه مملکت ما را مورد تسلط‏‎ ‎‏دیگران قرار داده است. امریکا الآن در تمام شریانات مملکت ما‏‎ ‎‏دست دارد. یک «مملکت مترقی»! اول نمودِ ترقی این است که‏‎ ‎‏یک مملکتی مستقل باشد، خودش سرپای خودش باشد؛ کجای‏‎ ‎‏این مملکت ما مستقل است؟(303)‏

 29 / 7 / 57 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

مملکت آرام مترقی، حاصل فرهنگ مستقل اسلامی 

‏ ‏

‏ ‏

‏شما کوشش کنید که فرهنگ را فرهنگ مستقل اسلامی درست‏‎ ‎‏کنید. جوانهایی که در این فرهنگ تربیت می شوند همانهایی‏‎ ‎‏هستند که مقدرات کشور در دست آنهاست. اگر اینها درست بار‏‎ ‎‏بیایند، همه خدمتگزار به مردم؛ امین به بیت المال؛ و همۀ اینها در‏‎ ‎‏تحت رهبری اسلام تحقق پیدا می کند. اگر یک ملتی فرهنگش‏

کتابخودباوری و خودکفایی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 229

اینطور تربیت بشود، این فرهنگ، فرهنگ غنی اسلامی است و مملکت، یک مملکت آرام مترقی خواهد بود.(304)

 21 / 3 / 58 

*  *  *

‏ ‏

استقلال و آزادی حقیقی در گرو خودکفایی 

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏اگر شما بخواهید استقلال پیدا بکنید و آزادی حقیقی پیدا بکنید،‏‎ ‎‏باید کاری بکنید که در همه چیز خودکفا باشید؛ مستغنی باشید.‏‎ ‎‏کشاورز باید کاری بکند که دیگر ما احتیاج گندم به خارج نداشته‏‎ ‎‏باشیم. دانشگاهی باید کاری بکند که ما در طبابت، دیگر احتیاج به‏‎ ‎‏خارج نداشته باشیم، در مهندسی احتیاج به خارج نداشته‏‎ ‎‏باشیم.(305)‏

 11 / 8 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

حکومت مستقل تهدیدی برای منفعت طلبان

‏ ‏

‏ ‏

‏آنهایی که منافعشان از بین رفته یا به خطر افتاده است، آنها به این‏‎ ‎‏زودی دست بردار نیستند از این کشور. آنها درصدد نقشه ها هستند‏‎ ‎‏که نگذارند یک حکومت مستقلی پیدا بشود. از اول هم در فکر‏‎ ‎‏این معنا بودند، منتها قدم به قدم شکست خوردند.(306)‏

 7 / 10 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

نفی اتکا به خارج عامل توسعه

‏ ‏

‏ ‏

‏وقتی که یک ملتی دید که خارج همه چیزش را دارد اداره می کند و‏‎ ‎‏دیگر احتیاجی ندارد، این به فکر نمی افتد که خودش احتیاجش را‏‎ ‎‏رفع کند.‏

‏     آن روزی که این ملت فهمید که اگر ما جدیت نکنیم برای‏

کتابخودباوری و خودکفایی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 230

‏کشاورزیمان، جدیت نکنیم، برای صنعت نفتمان، جدیت‏‎ ‎‏نکنیم برای کارخانه های خودمان، از بین خواهیم رفت و کسی‏‎ ‎‏نیست که به ما بدهد، وقتی این احساس پیدا شد در یک ملتی که‏‎ ‎‏من خودم باید هر چیز می خواهم تهیه کنم، دیگران به من‏‎ ‎‏نمی دهند، این احساس اگر پیدا شد، مغزها به راه می افتد و‏‎ ‎‏متخصص پیدا می شود در هر رشته ای و بازوهایی که هر عملی را‏‎ ‎‏می توانند انجام بدهند به کار می افتند: کشاورزی را خودشان‏‎ ‎‏درست می کنند؛ کارخانه ها را خودشان راه می اندازند. چنانچه‏‎ ‎‏می بینید که کارخانه ها را راه انداخته اند ـ خودشان. در تلویزیون‏‎ ‎‏هم گاهی دیده می شود که خود راه انداخته اند، و یا ابتکاراتی‏‎ ‎‏کرده اند اینها. این ابتکارات از برکات این محاصرۀ اقتصادی‏‎ ‎‏بود.(307)‏

*  *  * 26 / 11 / 59 

‏ ‏

‏ ‏

شرافت 

‏ ‏

‏ ‏

‏ما اگر سر سفره نان جوین داشته باشیم، بهتر است تا در ‏‏[‏‏کاخهای‏‏]‏‎ ‎‏بزرگ زندگی کنیم، ولی از آنجا دستمان به طرف دیگران دراز‏‎ ‎‏باشد. شرافت این را اقتضا می کند.(308)‏

11 / 7 / 60  

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

استقلال و عزت 

‏ ‏

‏ ‏

‏من مطمئنم که ملت ایران یک لحظه استقلال و عزت خود را با‏‎ ‎‏هزار سال زندگی در ناز و نعمت ولی وابسته به اجانب و بیگانگان‏‎ ‎‏معاوضه نمی کند.(309)‏

 3 / 9 / 68 

*  *  *


کتابخودباوری و خودکفایی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 231

‏ ‏

‏ ‏

تحریم اقتصادی عامل شکوفایی قدرت ابتکار و پیشرفت 

‏ ‏

‏ ‏

‏مادام که در احتیاجات صنایع پیشرفته، دست خود را پیش دیگران‏‎ ‎‏دراز کنید و به دریوزگی عمر را بگذرانید قدرت ابتکار و پیشرفت‏‎ ‎‏در اختراعات در شما شکوفا نخواهد شد. و به خوبی و عینیت‏‎ ‎‏دیدید که در این مدت کوتاه پس از تحریم اقتصادی همانها که از‏‎ ‎‏ساختن هرچیز خود را عاجز می دیدند و از راه انداختن کارخانه ها‏‎ ‎‏آنان را مأیوس می نمودند، افکار خود را به کار بستند و بسیاری از‏‎ ‎‏احتیاجات ارتش و کارخانه ها را خود رفع نمودند. و این جنگ و‏‎ ‎‏تحریم اقتصادی و اخراج کارشناسان خارجی، تحفه ای الهی بود‏‎ ‎‏که ما از آن غافل بودیم. (310)‏

 15 / 3 / 68 

*  *  *

‎ ‎

کتابخودباوری و خودکفایی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 232