فهرست تفصیلی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1388

زبان اثر : فارسی

فهرست تفصیلی

فهرست تفصیلی 

‏ ‏

عنوان 

صفحه

‏ ‏

‏ ‏

فصل اول: زمینه ها و علل خودباختگی و وابستگی

1

               گمان به پیشرفت غرب در همه علوم··· 

3

               خیانت زمامداران··· 

3

               مرعوب شدن در مقابل پیشرفتهای غرب··· 

4

               اسرائیل دشمن استقلال کشور··· 

4

               شاه عامل نفی استقلال کشور··· 

5

               اصلاحات ارضی، ضد خودکفایی··· 

5

               استعمار، مانع خودکفایی··· 

6

               محتوای تمدن بزرگ شاه، وابستگی همه جانبه··· 

6

               غارت و وابستگی همه جانبه··· 

7

               ارتش وابسته، مانعی علیه استقلال··· 

7

               گمان کرده اند گرایش به قدرتها عامل ترقی است··· 

7

               اصلاحات ارضی زمینه ساز وابستگی کشاورزی··· 

8

               ضعف نفس در مقابل غرب··· 

8


کتابخودباوری و خودکفایی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 235

               آشوب و اغتشاش، تهدیدی علیه استقلال کشور··· 

9

               سنجش احکام اسلام با ملاک های غرب··· 

9

               کم کاری، مقدمه نفی خودکفایی··· 

9

               مواد مخدر، برنامه ای حساب شده علیه استقلال کشور··· 

10

               ایجاد بدبینی و خودباختگی در نیروی انسانی··· 

11

               فرهنگ وابسته، ضداستقلال و خودکفایی··· 

12

               اسلام شناسی به سبک غربی··· 

12

               ما خودمان را گم کرده ایم··· 

13

               ظلمت بودن غربزدگی··· 

15

               هیچ انگاشتن خود··· 

17

               غربزدگی مانع استقلال کشور··· 

19

               غربیها مطلب مفید به ما نمی دهند··· 

20

               تعلیم و تربیت ما، وابسته بوده است··· 

21

               خود کم بینی و عدم باور خود··· 

22

               وابستگی سیاسی، نتیجه عدم خودکفایی··· 

23

               دیگران به ما فرهنگ نمی دهند··· 

23

               خیال می کنیم همه چیز از غرب است··· 

24

               غیر مفید بودن مرسولات غربی··· 

25

               تبلیغات دشمنان علیه خودکفایی··· 

26

               اسلام را گم کرده ایم··· 

26

               خواست غرب در بی هویت کردن ما··· 

28

               توطئه ها تهدیدی علیه استقلال کشور··· 

28

               قبله ما، غرب شده بود··· 

29

               شرق مکتبش را گم کرده است··· 

31

               مسلمین را از خود مأیوس کردند··· 

32


کتابخودباوری و خودکفایی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 236

               ملت را خواب کرده بودند··· 

33

               از غرب برای ما تحفه نمی آورند··· 

33

               دانشگاه وابسته، منشأ وابستگی··· 

34

               مُد گرایی··· 

34

               نفی خودباوری، نفی استقلال کشور··· 

35

               گرایش به غرب به خاطر القائات غلط··· 

37

               وابستگی فرهنگی، نفی استقلال در تمام ابعاد··· 

38

               مغزهایی که در خدمت اجانب بودند··· 

38

               مستشاران خارجی مانع استقلال و خودکفایی··· 

38

               فرنگی شدن، نشانه مقام بود··· 

39

               تضعیف متخصصین داخلی برای نفی استقلال کشور··· 

40

               اشراف در مقابل بیگانگان خاضعند··· 

40

               دانشمندان ما توسری می خوردند··· 

41

               کارشناس می آمد تا خود ما نفهمیم··· 

41

               دانشگاه استعماری، موجب خود کم بینی··· 

42

               تفرقه، حربۀ استعمار علیه استقلال··· 

42

‏ ‏

‏ ‏

فصل دوم: تلاشها و تبلیغات غرب برای از خود بیگانه کردن مسلمانان··· 

45

               استفاده های ناصحیح از مظاهر تمدن غرب··· 

47

               تعلیمات انحرافی برای عقب راندن جوانان··· 

48

               با تبلیغات آنها به خودمان سوءظن پیدا کردیم··· 

49

               وابستگی روحی پیدا کردیم··· 

50

               استقلال فکری را از ما گرفتند··· 

51

               با تبلیغات، جوانان ما را دچار شکست روحی کردند··· 

52

               غربزده کردن دانشگاهها··· 

52


کتابخودباوری و خودکفایی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 237

               با تبلیغات، جوانان ما را شستشوی مغزی دادند··· 

53

               شخصیت را از ما گرفتند··· 

54

               با دسیسه علوم ما را عقب زدند··· 

54

               سلب اعتماد جوانان··· 

55

               نیروی انسانی ما را عقب زدند··· 

56

               نمی گذارند ملت خودش را پیدا کند··· 

56

               زهر مهلک را دوا معرفی کرده بودند··· 

57

               عقب زدن و هیچ جلوه دادن ما··· 

58

               تبلیغات غرب برای مرعوب کردن ملتها··· 

58

               بالاترین صدمه ها صدمه شخصیتی است··· 

59

               وانمود می کردند که از ما هیچ کاری بر نمی آید··· 

59

               تبلیغات این بود که مغز ایرانی لایق نیست··· 

60

               هجوم به ادب و فرهنگ کشور··· 

61

               با تبلیغات آنها باور کرده بودیم که هیچ نیستیم··· 

62

               می خواستند به ما حالی کنند که هیچ کاری از ما ساخته نیست··· 

63

               زحمت کشیدند تا این کشور را از خودش تهی کنند··· 

63

               ما را نژادپرست معرفی می کنند··· 

63

               بزرگ جلوه دادن قدرتها··· 

64

               با تبلیغات ما را ترسانده اند··· 

65

               می خواهند هویت دینی ما را لکه دار کنند··· 

66

               از بین بردن هویت اسلامی، خواست اجانب است··· 

67

               وابستگی به ابرقدرتها را از فرائض دانسته اند··· 

67

               نقشه غرب برای انحراف··· 

69

               رسانه ها عامل اشاعۀ بدگمانی به فرهنگ خودی··· 

70


کتابخودباوری و خودکفایی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 238

‏ ‏

‏ ‏

فصل سوم: اهمیت استقلال و خودکفایی··· 

71

               استقلال کشور، حق مردم··· 

73

               استقلال کشور، در درجه اول اهمیت··· 

73

               کارگر و کشاورز اساس اقتصاد کشور··· 

74

               خودکفایی در کشاورزی اساس استقلال است··· 

74

               ضرورت استقلال اقتصادی و خودکفایی همه جانبه··· 

75

               خودکفایی، زمینه ساز استقلال کشور··· 

75

               ضرورت خودکفایی و پرهیز از اظهارنیاز به دشمنان··· 

75

               خودکفایی شرط اول استقلال··· 

76

               استقلال کشور بالاتر از هر چیز··· 

76

               خودکفایی در رأس امور··· 

77

               اقتصاد مسئله مهمی است··· 

77

               خودکفایی و استقلال، شایسته مملکت اسلامی··· 

78

               استقلال کشور، هدیه ای آسمانی··· 

78

               استقلال در اداره کشور··· 

79

               استقلال، بالاترین ارزش··· 

79

               بیداری و اراده، مقدمه خودکفایی··· 

80

               قطع وابستگی به خارج··· 

80

               استقلال، عامل شرافت··· 

81

               استقلال، در آبادسازی کشور··· 

81

               عزت در استقلال و ذلت در وابستگی··· 

82

               خودکفایی و استقلال در تمام ابعاد··· 

82

‏ ‏

‏ ‏

فصل چهارم: تأکید بر خودباوری، خودکفایی و استقلال مسلمانان و مستضعفان··· 

83

               متوجه اسلام شویم تا استقلال شخصیت پیدا کنیم··· 

85


کتابخودباوری و خودکفایی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 239

               خودشناسی، عامل استقلال··· 

85

               شخصیت اسلامی خود را بیابید··· 

86

               فرهنگ اسلامی، فرهنگ خودکفایی··· 

87

               مسلمین باید فرهنگ و اصالت خود را بیابند··· 

87

               اسلام، شرط استقلال··· 

88

               تا خودمان را گم کرده ایم، استقلال نداریم··· 

89

               تکیه بر فرهنگ اصیل شرق··· 

90

               خودکفایی مسلمانان··· 

91

               شرق مکتبش را پیدا کند··· 

91

               مسلمانها باید خودشان را پیدا کنند··· 

92

               اسلام، عامل خروج از سیطره ظلم··· 

93

               با یافتن خویش، به استقلال دست می یابیم··· 

93

               رسالت علمای اسلام··· 

93

               تفرقه مانع استقلال مسلمین··· 

94

               ملتهای ستمدیده، پیش به سوی استقلال··· 

94

‏ ‏

‏ ‏

فصل پنجم: فرهنگ و از خودبیگانگی··· 

97

               برنامه های فرهنگی رژیم شاه، تضعیف کننده جوانان··· 

99

               فرهنگ استعماری ام الامراض است··· 

100

               فرهنگ استعماری، جوانان استعماری تحویل می دهد··· 

100

               فرهنگمان به خود مردم مربوط نبوده است··· 

101

               اگر فرهنگ داشتیم بازی نمی خوردیم··· 

101

               با فرهنگ استعماری، رشد انسانی حاصل نمی شود··· 

102

               عدم استقلال فکری و روحی··· 

102

               برنامه فرهنگ این بود که محتوا را از ما بگیرند··· 

103


کتابخودباوری و خودکفایی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 240

               با جدا کردن فرهنگ اسلامی، شرق خودش را باخت··· 

103

               چون فرهنگ از خودمان نبوده، مغزها وابسته شده··· 

103

               بالاترین وابستگی، وابستگی افکار است··· 

104

               فرهنگ استعماری، وابستگی فکری می آورد··· 

105

               مصیبت بزرگ مسلمین، فرهنگ خودباخته است··· 

105

               دانشگاه زمینه ساز خودباختگی··· 

106

               فرهنگ، اساس هویت و موجودیت جامعه··· 

107

               ضربه مهلک دانشگاه وابسته··· 

108

‏ ‏

‏ ‏

فصل ششم: تحول فرهنگی راه مقابله با خود باختگی··· 

111

               به خود آمدن و نهراسیدن··· 

113

               فرهنگ صحیح جوانهای صحیح بار می آورد··· 

113

               استقلال فرهنگی، زمینه ساز استقلال سیاسی··· 

114

               لزوم تحول در دانشگاه··· 

114

               دانشگاه مستقل، ضد استعمار··· 

115

               قدم اول، خروج از غربزدگی است··· 

115

               فرهنگ متحول شود تا تربیت انگلی متوقف گردد··· 

115

               لزوم استقلال دانشگاهها··· 

116

               فرهنگ باید متحول شود··· 

116

               استقلال فرهنگی، نیازمند برنامه بلند مدت··· 

117

               خودکفایی در گرو اصلاح دانشگاه و مدرسه··· 

118

               تحول فرهنگ، راه دستیابی به هویت اصیل··· 

118

               فرهنگ باید از غربزدگی بیرون بیاید··· 

118

               پرهیز از غربزدگی برای نیل به استقلال··· 

119

               اگر وضعیت فرهنگمان عوض شود می توانیم روی پای خود بایستیم··· 

120


کتابخودباوری و خودکفایی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 241

               خارج شدن از فرهنگ وابسته··· 

121

               جایگزینی مغز انسانی ـ اسلامی، عامل رهایی از وابستگی··· 

122

               بزرگترین وابستگی، وابستگی درونی است··· 

123

               خودکفایی با کوشش در راه علم··· 

124

               وابستگی فکری، مانع استقلال··· 

124

               نجات ملت در گرو نجات فرهنگ··· 

125

               دانشگاه منشأ استقلال و خودکفایی··· 

125

               زدودن مظاهر فرهنگی غرب، عامل خودباوری است··· 

126

               تا فکر مستقل نباشد، کشور مستقل نمی شود··· 

128

               غرب را فراموش کنیم··· 

128

               چاره اساسی، زدودن وابستگی فرهنگی است··· 

129

               تا مغزهای استعماری، مستقل نشود به پیروزی نهایی نمی رسیم··· 

129

               استقلال و آزادی افکار··· 

129

               طولانی بودن راه خودباوری··· 

130

               جایگزینی مغز استقلالی به جای مغز استعماری··· 

131

               با مغز گمشده، مستقل نمی شویم··· 

131

               تأکید بر نقش فرهنگ در استقلال··· 

132

               فرهنگ مستقل و خودکفا، برنامه بلندمدت··· 

132

               وابستگی فکری منشأ بدبختی ملت··· 

132

               رشد حقیقی، در پرتو خروج از غربزدگی··· 

133

               در فرهنگ هم باید خودمان را پیدا کنیم··· 

134

               خودیابی مانع از وابستگی··· 

135

               باید افکارمان را آزاد کنیم··· 

135

               خودباوری، شرط اسلامی شدن دانشگاهها··· 

136

               لزوم بازگشت به فرهنگ اسلام··· 

136


کتابخودباوری و خودکفایی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 242

               ملت ها، روشنفکران را از خودباختگی نجات دهند!··· 

137

               تفکر استقلالی، راه پیشرفت··· 

137

               متخصصین دانشگاه در خدمت خودمان باشند··· 

138

               اصلاح دانشگاه و حوزه، استقلال کشور را بیمه می کند··· 

139

               اقتضای شرافت··· 

140

               پیشرفت منهای شرافت را نمی خواهیم··· 

140

               استقلال فرهنگی، اساس کشور مستقل··· 

140

               با یافتن خویش، به استقلال دست می یابیم··· 

141

               جدی گرفتن اصلاح فرهنگ··· 

141

               عمده، شرافت انسانی است··· 

142

               عمده این است که ذهنها را آماده کنیم··· 

143

               جوانان ما در داخل باید خوب تحصیل کنند··· 

144

               نباید خودمان را ببازیم··· 

145

               پی ریزی استقلال علمی و فرهنگی··· 

146

               انقلاب فرهنگی، راه مبارزه با نفوذ ریشه دار غرب··· 

146

               از خارجیها بت نتراشیم··· 

147

‏ ‏

‏ ‏

فصل هفتم: زمینه های لازم خودباوری و خودکفایی··· 

149

           تعلیم و تربیت نیروهای انسانی··· 

151

               نقش جوانان در خودکفایی··· 

151

               ذخایر مادی و انسانی، زمینه ساز خودکفایی··· 

152

               استقلال کشور در گرو تعلیم توأم با تزکیه··· 

152

               اشخاص امین صالح، ضامن استقلال کشور··· 

153

               برگرداندن غربزده ها به حال طبیعی··· 

153

               آموزش و پرورش حقیقی، ضامن خودکفایی··· 

154


کتابخودباوری و خودکفایی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 243

               تربیت صحیح آینده سازان موجب استقلال··· 

155

               کارگران، ستون فقرات استقلال کشور··· 

155

               دانشگاه در خدمت رفع وابستگی فکری··· 

156

               در دانشگاهها، خودباختگان باید رسوا باشند··· 

157

               فیضیه و دانشگاه امیدشان را از اجانب ببرند··· 

157

               تربیت بچه ها برای خودکفایی··· 

158

               لزوم تربیت نیروی انسانی برای آینده··· 

159

               آموزش و کار، دو رکن استقلال کشور··· 

159

               جوانان مستعد، زمینه ساز خودکفایی··· 

160

               تربیت صحیح اسلامی ـ ملی برای استقلال کشور··· 

160

               علم توأم با تهذیب، لازمۀ استقلال کشور··· 

160

           توسعه تحقیقات و مراکز علمی··· 

160

               باید استعدادها را کار بیندازید··· 

161

               تقید به خودکفایی، زمینه ساز ابتکارات··· 

162

               توسعه مراکز علمی، مهمترین عامل خودکفایی··· 

162

           عزم ملی··· 

162

               سازندگی با حضور تمام اقشار··· 

162

               برای رهایی از غربزدگی همت کنیم··· 

162

               دفاع از حیثیت اسلامی و ملی··· 

163

               فراخوان عمومی برای خودکفایی··· 

163

               حضور مردمی در سازندگی موجب تقویت روحیه··· 

164

               عزم ملت برای استقلال اقتصادی و رهایی از ننگ وابستگی··· 

164

               جوانان ما از غرب نترسند و اراده کنند··· 

165

               ملت شهادت طلب، حامی استقلال کشور··· 

165

               باید «نمی شودها» را از مغزها بیرون کرد··· 

166


کتابخودباوری و خودکفایی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 244

               همه چیزتان را خودتان درست کنید··· 

168

               قدم اول بیداری است··· 

169

               باید بفهمیم که دیگران چیزی به ما نمی دهند··· 

177

               عزم، لازمه استقلال و خودکفایی··· 

178

               خودکفایی به دست خود ملت··· 

179

               تسهیل کارها با پشتیبانی و موافقت مردم··· 

179

               مبارزه با مشکلات برای رسیدن به استقلال··· 

179

               توکل و اراده در خودکفایی··· 

180

               جانبداری ملت از استقلال و خودکفایی··· 

180

           انقلاب، وحدت و عوامل مذهبی··· 

180

               اتحاد جوامع، ضامن استقلال آنها··· 

180

               طرح  استقلال ملل اسلامی در کنگره حج··· 

181

               بر پایه های اسلامی خویش تکیه زنید··· 

181

               اسلام و قرآن، ضامن استقلال··· 

182

               مقابله با تفرقه اندازی برای نیل به خودکفایی··· 

182

               مفاخر خودمان را از یاد نبریم··· 

183

               باید فرم غربی برگردد به فرم اسلامی··· 

183

               اسلام، منکر وابستگی··· 

184

               فرهنگ اسلامی، عامل خودکفایی··· 

185

               خودکفایی ضامن بقای نهضت··· 

185

               خودکفایی، یک تکلیف··· 

186

               روحانیت زنده، پاسدار استقلال کشور··· 

188

               خودکفایی، ثمرۀ انقلاب··· 

189

               وحدت حوزه و دانشگاه متضمن استقلال کشور··· 

189

               انقلاب اسلامی بر پایه استقلال··· 

189


کتابخودباوری و خودکفایی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 245

               اسلامیت دانشگاه ضامن استقلال کشور··· 

190

               استقلال و خودکفایی، یک احساس الهی··· 

190

               تفکر خودکفایی ناشی از معنویت انقلاب··· 

192

               اتحاد و همدلی ضامن استقلال کشور··· 

192

           اعتماد به نفس، تلاش و تحمل مشقات··· 

192

               اعتماد به نفس داشته باشید··· 

192

               دعوت همه اقشار به کوشش در راه استقلال کشور··· 

193

               چندین سال زحمت برای رفع وابستگی··· 

193

               ما غربزدگی را می زداییم··· 

194

               وقتی نفس شما قوی شد، از شما حساب می برند··· 

195

               اعتماد به نفس لازمه استقلال و خودکفایی··· 

195

               خروج از غربزدگی، شرط استقلال··· 

196

               ما همه چیز داریم··· 

196

               خودباوری در دانشگاهها، شرط رشد است··· 

197

               مسلمین باید فرهنگ و اصالت خود را بیابند··· 

198

               به جوانان حالی کنید که خودمان همه چیز داریم··· 

199

               خودکفایی ضامن استقلال کشور··· 

200

               تا خودمان را پیدا نکنیم نمی توانیم مستقل شویم··· 

201

               کار، رمز خودکفایی و رفع احتیاج··· 

203

               اعتماد به نفس، رمز خودکفایی··· 

203

               انزوای اقتصادی عامل استقلال و خودکفایی··· 

204

               اتکای به خود، رمز پیشرفت و موفقیت··· 

204

               عدم وابستگی نتیجه اراده ملت··· 

205

               خودیابی عامل خروج از سیطره ظلم··· 

205

               باور به توانایی، شما را توانا می کند··· 

206


کتابخودباوری و خودکفایی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 246

               استقلال فقیرانه بهتر از وابستگی مرفّه··· 

207

               خود را بیابیم تا روی پای خویش بایستیم··· 

208

               از هیچ کس کم نداریم··· 

208

               محاصره اقتصادی، زمینه ساز خودکفایی··· 

209

               مردم ما باور کنند چیزی از سایرین کم ندارند··· 

209

               تحقق خودکفایی با کار در تمام ابعاد··· 

210

               باید عزم مان را جزم کنیم که پیش اجنبی دست دراز نکنیم··· 

210

               باید معتقد شویم که «می توانیم»··· 

211

               تلاش و جدیت آحاد جامعه، متضمن استقلال کشور··· 

212

               متّکی به خودمان باشیم نه خارج··· 

213

               استقلال کشور نیازمند تحمل مشکلات··· 

213

               تشویق جوانان و احیای روحیه استقلال··· 

213

               انقطاع از شرق و غرب زمینۀ خودکفایی··· 

214

           ثبات و امنیت··· 

214

               امنیت و آرامش لازمه استقلال و خودکفایی··· 

214

               پاسداران عامل ثبات استقلال کشور··· 

215

               فعالیتهای اصلاحی در گرو تشنج زدایی··· 

215

               فراهم بودن زمینه های استقلال کشور··· 

216

           کوتاه کردن دست غارتگران و عناصر فاسد··· 

216

               استقلال و آزادی، شرط خودکفایی··· 

216

               غربزدگان صلاحیت دخالت در امور ما را ندارند··· 

217

               کوتاهی دست غارتگران، زمینه ساز خودکفایی··· 

217

               تصفیه عناصر فاسد مقدمه استقلال کشور··· 

217

               قطع رابطه با ابرقدرتها، لازمه استقلال کامل··· 

218

           سیاست گذاریها و قوانین··· 

218


کتابخودباوری و خودکفایی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 247

               لزوم توجه به مسائل اساسی کشور در برنامه ریزی··· 

218

               استقبال از سیاست انزوا، عامل خودکفایی··· 

219

               سیاست خارجی برپایه خودکفایی··· 

220

           توسعه کشاورزی··· 

222

               خودکفایی در کشت مواد غذایی، اصل اول··· 

222

               تحول در کشاورزی، به سوی خودکفایی··· 

222

               توسعه کشاورزی، قدم اول خودکفایی··· 

223

               وابستگی اقتصادی زمینه ساز شکست نهضت··· 

223

               ننگ وابستگی جامعه اسلامی به دشمنانش··· 

224

               تقدم خودکفایی کشاورزی بر سایر امور··· 

224

‏ ‏

‏ ‏

فصل هشتم: نتایج و دستاوردهای خودکفایی ··· 

227

               استقلال کشور، اول نمود ترقی··· 

229

               مملکت آرام مترقی، حاصل فرهنگ مستقل اسلامی··· 

229

               استقلال و آزادی حقیقی در گرو خودکفایی··· 

230

               حکومت مستقل تهدیدی برای منفعت طلبان··· 

230

               نفی اتکا به خارج عامل توسعه··· 

230

               شرافت··· 

231

               استقلال و عزت··· 

231

               تحریم اقتصادی عامل شکوفایی قدرت ابتکار و پیشرفت··· 

232

‏ ‏

کتابخودباوری و خودکفایی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 248