فصل پنجم: انقلاب اسلامی و مستضعفین
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1386

زبان اثر : فارسی

فصل پنجم: انقلاب اسلامی و مستضعفین

‏ ‏

‏ ‏

فصل پنجم: انقلاب اسلامی و مستضعفین 

‏ ‏

‏ ‏

 نقش مستضعفین در تکوین و تداوم نهضت اسلامی 

‏ ‏

 محرومیت زدایی و دفاع از حقوق مستضعفان در نظام

‏ ‏

‏     جمهوری اسلامی ‏

‏ ‏

 الگوپذیری ملل مستضعف از نهضت اسلامی ایران 

‏ ‏


کتاباستضعاف و استکبار از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 79


کتاباستضعاف و استکبار از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 80

  نقش مستضعفین در تکوین و تداوم نهضت اسلامی

‏ ‏

‏ ‏

مشارکت همه اقشار تحت ستم در نهضت

‏     ‏‏اولین و مهمترین خصیصۀ این نهضت، اینکه اسلامی است و با شعارها و اهداف‏‎ ‎‏اسلامی ای که مبین خواسته های مستضعفین است همراه است. دومین خصیصۀ آن این‏‎ ‎‏است که نهضتی است بدون هیچ گونه وابستگی به خارج. اصولاً نهضت ما نهضتی است‏‎ ‎‏مردمی و همۀ اقشار تحت ستم را دربرگرفته است. امروز هیچ کس جز شاه و طرفداران او‏‎ ‎‏مخالف نهضت و قیام اسلامی نیستند.(125)‏

‏14 / 9 / 57‏

***

‏ ‏

استقرار حکومت عدل اسلامی با حمایت و پشتیبانی مردم

‏     ‏‏خواست ملت مظلوم ایران تنها رفتن شاه و برچیده شدن بساط نظام سلطنتی نیست،‏‎ ‎‏بلکه مبارزۀ ملت ایران تا استقرار جمهوری اسلامی که متضمن آزادی ملت و استقلال‏‎ ‎‏کشور و تأمین عدالت اجتماعی باشد ادامه خواهد داشت. تنها با رفتن شاه و انتقال قدرت‏‎ ‎‏به ملت است که آرامش به کشور عزیزمان باز خواهد گشت. تنها با استقرار حکومت عدل‏‎ ‎‏اسلامی مورد تأیید و پشتیبانی مردم و با شرکت فعالانۀ همۀ ملت است که می توان‏‎ ‎‏خرابیهای عظیم فرهنگی و اقتصادی و کشاورزی را که رژیم فاسد شاه به وجود آورده‏‎ ‎‏است جبران نموده و نوسازی مملکت را به نفع طبقات زحمتکش و مستضعف آغاز‏‎ ‎‏نمود.(126)‏

‏22 / 10 / 57‏

***

‏ ‏

پیروزی نهضت، مرهون طبقه جوان محروم

‏     ‏‏در هر صورت شما بدانید که اینها اینطور کردند. و ملت ما، ملت غیور ایران تاب‏

کتاباستضعاف و استکبار از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 81

‏نیاورد و همه با هم، با قدرت اسلام، با قدرت ایمان قیام کردند، و با قدرت ایمان پیش‏‎ ‎‏بردند. این نهضت و این پیشبردی و این پیروزی، مرهون این طبقۀ جوان ایران، آن هم‏‎ ‎‏طبقۀ جوان درجۀ سه؛ طبقۀ جوان محروم ‏‏[‏‏است‏‏]‏‏؛ آنها این مسئله را پیش بردند، این‏‎ ‎‏نهضت را پیش بردند؛ و ما باید از آنها تشکر کنیم.(127)‏

‏11 / 12 / 57‏

***

‏ ‏

شکست قدرتهای بزرگ با قدرت ایمان و وحدت کلمه

‏     ‏‏باید این نهضت در تمام عالم ـ نهضت مستضعف در مقابل مستکبر ـ در تمام عالم‏‎ ‎‏گسترده شود. ایران، مبدأ، و نقطۀ اول و الگو برای همۀ ملتهای مستضعف ‏‏[‏‏باشد‏‏]‏‏. ملتهای‏‎ ‎‏مستضعف ببینند که ایران با دست خالی و با قدرت ایمان و با وحدت کلمۀ تمسک به‏‎ ‎‏اسلام، در مقابل قدرتهای بزرگ ایستاد و قدرتهای بزرگ را شکست داد.(128)‏

‏24 / 2 / 58‏

***

‏ ‏

طبقات محروم نهضت را به پیش بردند

‏     ‏‏شما تاجرهای محترم که نبودید در این میدانها. من که می دانم شماها نبودید؛ آنهایی‏‎ ‎‏که بودند این کاسب جزء بود و این حمال بود و این کارگر بود و این طلبه بود و آن ـ عرض‏‎ ‎‏می کنم ـ دانشگاهی بود؛ که همه فقیرند. این طبقه بودند که این نهضت را پیش بردند و‏‎ ‎‏خون خودشان را و جوانان خودشان را دادند و این نهضت را پیش بردند.(129)‏

‏25 / 2 / 58‏

***

‏ ‏

این مستضعفینند که نهضت را به پیش بردند

‏     ‏‏نهضت ما هم با مستضعفین پیش رفت. مستکبرین یا فرار کردند یا در منازل خود‏‎ ‎‏نشستند. آنهایی که امروز برای استفادۀ نامشروع می خواهند سر این سفره بنشینند کجا‏

کتاباستضعاف و استکبار از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 82

‏بودند آن روز که مستضعفین خون خود را می دادند؟ یا در بیغوله ها بودند و یا در خارج.‏‎ ‎‏این مستضعفین اند که نهضت ما را به پیش بردند؛ اینها هستند که خون خود را ریختند.‏‎ ‎‏جوانان دانشگاهی، جوانان مدارس قدیم، جوانان بازاری، عشایر محترم، این طبقه بودند‏‎ ‎‏که با قیام خود رژیم منحوس را عقب نشاندند و دست نفتخواران مفتخوار را قطع‏‎ ‎‏کردند.(130)‏

‏26 / 2 / 58‏

***

‏ ‏

طبقه محروم این نهضت را به ثمر رساند

‏     ‏‏همین محرومین به مملکت خدمت کردند و قیام کردند و با دست همین طبقه این‏‎ ‎‏نهضت به اینجا رسید. این یک مطلبی است که برای ما و بر هیچ کس پوشیده نیست که آن‏‎ ‎‏طبقه ای که این نهضت را به ثمر رساندند، آن طبقۀ محروم، از زن و مرد بود. اینهایی که‏‎ ‎‏در خیابانها ریختند و با صدای «الله اکبر» و با مشت فشرده و با ایمان، اعتنا به قدرتهای‏‎ ‎‏شیطانی نکردند همین زنهای محترم و مردهای عزیز محترم بودند که از طبقۀ محروم در‏‎ ‎‏آن رژیم بودند. اینها بودند که توانستند این قدرت شیطانی را بشکنند و این سد را خرد‏‎ ‎‏کنند و اینها هستند که از این به بعد باز تکلیف دارند؛ یعنی همه تکلیف داریم.(131)‏

‏3 / 3 / 58‏

***

‏ ‏

غلبه بر طاغوت با فداکاری و شهادت طلبی 

‏     ‏‏این طبقه ای که آن بالانشینها اینها را پست می شمردند می گفتند طبقۀ پایین. منطق‏‎ ‎‏مستکبرین همین بود که استکبار ‏‏[‏‏می کردند‏‎ ‎‏]‏‏تکبر می فروختند بر جامعه؛ ملت ما را طبقۀ‏‎ ‎‏پایین حساب می کردند. بالا  کی بود؟ آقای «آریامهر» و آن دستجات خودش! آنها بالاها‏‎ ‎‏بودند؛ و همۀ شما را و همۀ ما را و همۀ ملت را حساب نمی آوردند. چیزی نیستند اینها!‏

‏     قضیۀ استضعاف همین است؛ نه اینکه خدا می فرماید ضعفا. ضعفا نه، مستضعفها.‏‎ ‎‏یعنی آنهایی که قدرت دارند، قدرت ایمان دارند، و آنها نمی فهمند و اینها را مستضعف‏

کتاباستضعاف و استکبار از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 83

‏حساب می کنند می گویند اینها ضعیفند. آنهایی که اینها را جزء ضعفا می شمارند نه اینکه‏‎ ‎‏ضعفا. بعضیها این کلمه را چون نفهمیده اند، کلمۀ «مستضعف» را نفهمیده اند، می گویند‏‎ ‎‏که خوب، چرا مستضعف؟ چرا ما باید مستضعف ‏‏[‏‏باشیم‏‎ ‎‏]‏‏آنها ما را ضعیف، حساب‏‎ ‎‏می کنند؛ نه اینکه شما ضعیفید. شما ایمان دارید، شما آن بودید که یک همچو قدرتی را‏‎ ‎‏با مشت عقب زدید و به جهنم فرستادید. قوّت ایمان در شماست و حس شهادت خواهی‏‎ ‎‏که جوانها مکرر این معنا را می خواهند؛ زنها مکرر می گویند به اینکه فلان جوان، فلان‏‎ ‎‏جوان، از من رفته، دو تا دیگر هم هست، این هم می دهم. این حس بود، این حس‏‎ ‎‏شهادت خواهی و فداکاری بود که یک ملتی که هیچ نداشت بر طاغوت غلبه داد.(132)‏

‏4 / 7 / 58‏

***

‏ ‏

پیش بردن نهضت توسط طبقه جوان زاغه نشین

‏     ‏‏شما طبقۀ جوان برومند زاغه نشین بر آن اشخاص کاخ نشین شرافت دارید. و شما‏‎ ‎‏هستید که اسلام را حفظ کردید و نهضت را پیش بردید. و امیدوارم از این به بعد هم شما‏‎ ‎‏باشید که تا آخر برسانید این نهضت را.(133)‏

‏15 / 7 / 58‏

***

‏ ‏

شکست قدرت شیطانی با مشت خالی

‏     ‏‏شما بودید که با مشت خالی این دولت قوی را، این قدرت شیطانی را شکستید و به‏‎ ‎‏جهنم فرستادید.(134)‏

‏3 / 8 / 58‏

***

‏ ‏

نهضت، مرهون طبقات پایین

‏     ‏‏مملکت مال خود شماست؛ مال جوانهای ماست. مملکت مال این زاغه نشینان‏

کتاباستضعاف و استکبار از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 84

‏اطراف تهران است. که من خدا می داند برای اینها غصه می خورم. و برای اینها تا حالا‏‎ ‎‏فکری نشده. مملکت مال اینهاست. نهضت را اینها پیش برده اند. در یکی از روزهایی که‏‎ ‎‏تلویزیون نشان می داد اطراف تهران را، یکی از او پرسید که شما چه می کردید؟ می گفت‏‎ ‎‏که ـ یک پیرمردی تقریباً بود، با یک عده از یک سوراخی بیرون آمد! از یک جایی که‏‎ ‎‏جای انسان نبود بیرون آمد ـ گفت؛ ما صبح که می شود می رویم به تظاهر. زندگیشان این‏‎ ‎‏بود و صبح می رفتند تظاهر؛ می رفتند کمک می کردند به ملت. ما مرهون اینها هستیم. ما‏‎ ‎‏زندگیمان را اینها اداره می کنند. اینها اداره کردند. این جمعیت و امثال این جمعیت؛‏‎ ‎‏جوانها؛ جوانهای دانشگاهی، جوانهای اداری، آنهایی که پیوند با ملت داشتند، بازاری،‏‎ ‎‏کشاورز، کارگر، همۀ اینها. آن طبقۀ بالا به ما کاری نداشتند. حالا هم کارشکنی می کنند و‏‎ ‎‏همه چیز می خواهند.(135)‏

‏8 / 8 / 58‏

***

‏ ‏

شکست عظمت قدرتهای بزرگ و توسعه نهضت

‏     ‏‏نهضت ما دارد توسعه پیدا می کند، و می رود توی ملتها. ملتهایی که ببینند که ملت‏‎ ‎‏ایران در مقابل یک قدرت بزرگ ایستاده و پیش برده، یک قدرت شیطانی را که همه‏‎ ‎‏قدرتها دنبالش بودند یک ملتی ایستاده و ایستادگی کرده و پیش برده، سایر ملتها هم‏‎ ‎‏گرفتارند دیگر. آنها هم همین گرفتاریهایی که ما داریم آنها دارند. مصر به دست‏‎ ‎‏سادات‏‎[1]‎‏ و جاهای دیگر هم به دست دیگران. همه ملتها مبتلای به دولتهایشان هستند.‏‎ ‎‏آنها هم می خواهند از زیر این بار بیرون بیایند، وقتی دیدند که ایران قیام کرد و پیش برد،‏‎ ‎‏ولو کشته داد اما پیش برد، دیگران هم همین فکر در مغزشان پیدا می شود. ملتهای دیگر‏‎ ‎‏هم همین معنا را می خواهند. آنها هم همین کار را خواهند کرد. ‏

‏     شما بدانید که این نهضت شما ملت ایران، این عظمت قدرتهای بزرگ که با تبلیغات‏‎ ‎‏تحمیل کرده بودند بر دماغها که اصلاً نمی شود با انگلستان درافتاد، حالا هم دیگر اصلاً با‏‎ ‎‏امریکا نمی شود دیگر درافتاد، این عظمت را شکست. یعنی شما ملت عزیز ایران، زن و‏

کتاباستضعاف و استکبار از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 85

‏مردتان ریختید در خیابانها و با فریاد الله اکبر، این عظمتی که در قلوب اشخاص پیدا شده‏‎ ‎‏بود و ملتها را وادار می کرد که ساکت باشند مبادا یک وقتی بربخورد به آنها، این را‏‎ ‎‏شکست. ما در آن قضیۀ سابق هم کوشش می کردیم که این معنا که نمی شود با دولت‏‎ ‎‏درافتاد، این را بشکنیمش. نمی شود در مقابل قدرتها نفس کشید و باور آورده بودند به‏‎ ‎‏ملت ما، به طوری که به خودشان حق نمی دادند، اگر یک پاسبانی می آمد می خواست‏‎ ‎‏یک چیزی تحمیل کند، به خودشان حق نمی دادند که در مقابلش یک کلمه ای بگویند.‏‎ ‎‏سکوت پرده انداخته بود، سایه انداخته بود به سر ملت ما. این معنا کم کم شکسته شد.‏‎ ‎‏صداها درآمد. نهضت شما آن را شکست.(136)‏

‏28 / 9 / 58‏

***

‏ ‏

پشتیبانی از تمام نهضتهای آزادیبخش

‏     ‏‏ملت آزادۀ ایران هم اکنون از ملتهای مستضعف جهان در مقابل آنان که منطقشان‏‎ ‎‏توپ و تانک و شعارشان سرنیزه است کاملاً پشتیبانی می نماید. ما از تمام نهضتهای‏‎ ‎‏آزادیبخش در سراسر جهان که در راه خدا و حق و حقیقت و آزادی مبارزه می کنند،‏‎ ‎‏پشتیبانی می کنیم.(137)‏

‏15 / 11 / 58‏

***

‏ ‏

صدور انقلاب و رهایی مستضعفین از چنگال ابرقدرتها

‏     ‏‏هر دو ابرقدرت، کمر به نابودی ملل مستضعف بسته اند و ما باید از مستضعفین جهان‏‎ ‎‏پشتیبانی کنیم. ما باید در صدور انقلابمان به جهان کوشش کنیم و تفکر اینکه ما انقلابمان‏‎ ‎‏را صادر نمی کنیم کنار بگذاریم؛ زیرا اسلام بین کشورهای مسلمان فرقی قائل نمی باشد و‏‎ ‎‏پشتیبان تمام مستضعفین جهان است. از طرفی دیگر تمام قدرتها و ابرقدرتها کمر به‏‎ ‎‏نابودی مان بسته اند، و اگر ما در محیطی دربسته بمانیم قطعاً با شکست مواجه خواهیم شد.‏‎ ‎‏ما باید حسابمان را صریحاً با قدرتها و ابرقدرتها یکسره کنیم و به آنها نشان دهیم که با‏

کتاباستضعاف و استکبار از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 86

‏تمام گرفتاریهای مشقت باری که داریم، با جهان، برخوردی مکتبی می نماییم.‏

‏     جوانان عزیزم که چشم امید من به شماست، با یک دست قرآن را و با دست دیگر،‏‎ ‎‏سلاح را برگیرید و چنان از حیثیت و شرافت خود دفاع کنید که قدرت تفکر توطئه علیه‏‎ ‎‏خود را از آنان سلب نمایید. چنان با دوستانتان رحیم باشید که از ایثار هر چه دارید نسبت‏‎ ‎‏به آنان کوتاهی ننمایید. آگاه باشید که جهان امروز دنیای مستضعفین است و دیر یا زود‏‎ ‎‏پیروزی از آنان است و آنان وارثین زمین و حکومت کنندگان خدایند.‏

‏     من بار دیگر پشتیبانی خودم را از تمام نهضتها و جبهه ها و گروههایی که برای رهایی‏‎ ‎‏از چنگال ابرقدرتهای چپ و راست می جنگند اعلام می کنم. من پشتیبانی خود را از‏‎ ‎‏فلسطین رشید و لبنان عزیز اعلام می دارم. من بار دیگر اشغال سَبُعانۀ‏‎[2]‎‏ افغانستان را‏‎ ‎‏توسط چپاولگران و اشغالگران شرق متجاوز شدیداً محکوم می نمایم، و امیدوارم هر‏‎ ‎‏چه زودتر مردم مسلمان و اصیل افغانستان به پیروزی و استقلال حقیقی برسند؛ و از دست‏‎ ‎‏این به اصطلاح طرفداران طبقۀ کارگر‏‎[3]‎‏ نجات پیدا کنند.(138)‏

‏1 / 1 / 59‏

***

‏ ‏

انقلاب الجزایر و ایران، رهنمودی برای سایر ملل مستضعف

‏     ‏‏انقلاب عظیم ملت شریف و مبارز ایران، پیامد انقلابهای رهایی بخش و نهضتهای‏‎ ‎‏اصیل ملتهای مبارز جهان و بخصوص ملت برادر و قهرمان الجزایر بود که سبب شد تا‏‎ ‎‏بزرگترین قدرتهای شیطانی را از میان بردارند و امید است رهنمودی برای سایر ملل‏‎ ‎‏مستضعف و مسلمانان جهان بوده و بتواند با همبستگی و اتحاد، سلطۀ همۀ استعمارگران و‏‎ ‎‏بخصوص شیطان بزرگ، امریکای جهانخوار را از سر ملتهای خود کوتاه نمایند.(139)‏

‏17 / 1 / 59‏

***

‏ ‏


کتاباستضعاف و استکبار از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 87

خدمات ارزندۀ مستضعفین در نهضت

‏شما در تلویزیون ملاحظه کنید که این قشرهایی که خدمت می کنند الآن برای جنگ و‏‎ ‎‏برای جنگزدگان از کدام قشر کشور هستند، جز اینکه از همان مستمندان؟ از همان‏‎ ‎‏درجه هایی که شماها آنها را ضعیف می دانید و در نظر شما مستضعف هستند؟ اینها‏‎ ‎‏هستند که از اول پیروزی را به دست آوردند، و شما را به مَسْنَد حکمفرمایی نشاندند.‏‎ ‎‏اینها هستند که امروز دنبال این هستند که کشور شما را پیروز کنند؛ و شماها دانسته یا‏‎ ‎‏ندانسته دنبال این هستید که کشور خودتان را تباه کنید.(140)‏

‏15 / 11 / 59‏

***

‏ ‏

به ثمر رسیدن انقلاب، مرهون فداکاری و شجاعت طبقه محروم

‏     ‏‏گروههای مختلفی در اینجا حاضرند و من برای اینکه شاید غفلت کنم از اسم بعض از‏‎ ‎‏گروهها، از این جهت معذورم که هر یک را اسم ببرم. همه، ملت اسلام و تابع قرآن و از‏‎ ‎‏گروه زحمتکشان این کشور هستید. انقلاب اسلام، این انقلاب مهم اسلامی، رهین‏‎ ‎‏کوششهای این طبقه است؛ طبقۀ محروم، طبقۀ گودنشین، طبقه ای که این نهضت را به ثمر‏‎ ‎‏رساند و توقعی هم نداشت. من شما طبقۀ گودنشینان را از آن کاخ نشینان بالاتر می دانم؛‏‎ ‎‏اگر آنها لایق این باشند که با شما مقایسه بشوند. من وقتی که در انقلاب می دیدم که یک‏‎ ‎‏پیرمردی از آن گودنشینها از آن منزل محقر خرابه بیرون می آمد و می گفت که ما با‏‎ ‎‏بچه هایمان صبح که می شود می رویم برای تظاهرات، ‏‏[‏‏مباهات می کردم‏‏]‏‏. یک موی شما‏‎ ‎‏بر همۀ آن کاخ نشینها و آنهایی که در این انقلاب هیچ فعالیتی نداشتند، بلکه کارشکنی‏‎ ‎‏هم تا آن اندازه که می توانستند می کردند و الآن هم هر مقدار که بتوانند می کنند، یک‏‎ ‎‏موی شما بر همۀ آنها ترجیح دارد؛ بلکه مقایسۀ یک موی شما با آنها نباید صحیح باشد.‏

‏     شما این انقلاب را به ثمر رساندید و گروههایی که در سرتاسر این کشور این انقلاب‏‎ ‎‏را به ثمر رساندند، همان زن و مرد محروم ‏‏[‏‏بودند‏‏]‏‏ و همانهایی که مستضعف هستند و‏‎ ‎‏کاخ نشینها آنها را استضعاف می کنند و اینها ثابت کردند که کاخ نشینها هستند که ضعیفند‏‎ ‎‏و پوسیده اند و برای این ملت هیچ کاری نکرده اند و نخواهند کرد. این دانشگاه بود،‏

کتاباستضعاف و استکبار از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 88

‏جوانهای دانشگاه که آنها هم از محرومین و مستضعفین اند و این طبقۀ محروم جامعه بود‏‎ ‎‏که از همۀ رفاهها محروم بود، لکن قلبش مملو از عشق به اسلام و ایمان بود و با آن عشق و‏‎ ‎‏با آن ایمان این حرکت را دنبال کرد و شهید داد و در مقابلش چیزی مطالبه نکرد. ‏

‏     انقلاب ما مرهون این طبقه هست. این طبقه هستند که این نهضت را بپاکردند و قیام‏‎ ‎‏کردند و به پیش بردند و همین طبقه هستند که الآن در سرحدّات مشغول فداکاری هستند‏‎ ‎‏و همین طبقه هستند که برای ملت ما ارزش ایجاد می کنند و شجاعت آنها به همۀ دنیا‏‎ ‎‏ثابت می کند که این طبقاتی که مشغول به فعالیت هستند در شجاعت فوق آن چیزی است‏‎ ‎‏که تصور می کنند.‏

‏     ما هر روز شاهد یک پیروزیهایی در جبهه ها هستیم ‏‏[‏‏بواسطۀ‏‏]‏‏ همۀ آنها که سرتاسر‏‎ ‎‏این جبهه ها فعالیت می کنند و آنها هم از همین طبقۀ محرومند، لکن طبقۀ فوق همۀ‏‎ ‎‏طبقات هستند. چنانچه شما هم و همۀ کسانی که، زن و مردی که، در پشت جبهه هستید‏‎ ‎‏همه مشغول به فداکاری و مشغول به جنگ هستید. آنها در جبهه جنگ می کنند و شما در‏‎ ‎‏پشت جبهه و این از خصوصیات انقلاب اسلامی است، این از خصوصیات اسلام است،‏‎ ‎‏این از چیزهایی است که اسلام تعلیم کرده است بر شما. و شما از روز اول قیام کردید و‏‎ ‎‏برای اسلام قیام کردید و الآن هم چون حکومت خودتان را اسلامی می دانید و ارتش‏‎ ‎‏خودتان را اسلامی می دانید، از این جهت، همه با هم بدون اینکه در فکر این باشید که‏‎ ‎‏یک افتخاری برای خود، شخص خودتان، ایجاد کنید، مشغول هستید به فداکاری و شاید‏‎ ‎‏در دنیا نظیر نداشته باشد این نحوی که در ایران ملت از ارتش پشتیبانی می کند. در دنیا‏‎ ‎‏شاید بی نظیر باشد و شاید در طور تاریخ هم نظیری برایش نتوانیم پیدا بکنیم که بچه های‏‎ ‎‏کوچک و جوانهای نیمسال و زنها، پیرزنها، نوعروسها، نودامادها، همه با هم در این‏‎ ‎‏جبهه حاضرند و صحنه جنگ، صحنه ای است که ملت همه در آن حاضر هستند.‏

‏     من امیدوارم که شما ملت بزرگ و شما ملتی که محروم هستید، لکن پیش خدا‏‎ ‎‏عزیز هستید، گمان نکنید که کاخ نشینها بسیار مرفه هستند؛ آنها دلهایشان لبریز از‏‎ ‎‏تزلزل است؛ آنها قلبهایشان آرام نیست. تزلزلی که در بین کاخ نشینها هست در بین‏‎ ‎‏کوخ نشینها نیست. آرامشی که این طبقۀ محروم دارند آن طبقه ای که به خیال خودشان در‏

کتاباستضعاف و استکبار از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 89

‏آن بالاها هستند، ندارند.(141)‏

‏16 / 1 / 60‏

***

‏ ‏

درس خودباوری

‏     ‏‏شما در این مدتی که انقلاب کردید و قیام کردید خودتان باورتان آمد و به دولتهای‏‎ ‎‏مستضعف و ملتهای مستضعف هم باوراندید که می شود در مقابل امریکای جهانخوار و‏‎ ‎‏شوروی جهانخوار ایستادگی کرد.(142)‏

‏31 / 1 / 60‏

***

‏ ‏

پشتیبانی و دفاع از قدس عزیز

‏     ‏‏ملت و دولت و مجلس و ارتش و سایر قوای مسلح ایران که امروز با وحدت اسلامی و‏‎ ‎‏انسجام الهی صف واحد هستند مصمم اند که در مقابل هر قدرت شیطانی و متجاوز به‏‎ ‎‏حقوق انسانها بایستند و از مظلومان دفاع نمایند، و تا برگشت قدس و فلسطین به دامن‏‎ ‎‏مسلمین، از لبنان و قدس عزیز پشتیبانی نمایند.(143)‏

‏10 / 5 / 60‏

***

‏ ‏

انقلاب مردمی

‏     ‏‏ویژگی مهم این انقلاب این است که مردم خودشان انقلاب کردند. یک کسی نیامده‏‎ ‎‏انقلاب را بکند، یک کسی لشکر کشی نکرده برای انقلاب. خود مردم همین کوچه و‏‎ ‎‏بازار و همین مردم عادی و خصوصاً، طبقۀ مستضعف باصطلاح آنها و طبقۀ اعلا به نظر‏‎ ‎‏ما، خود اینها بودند که انقلاب کردند و کار را انجام دادند، نه من می توانم یک همچو‏‎ ‎‏کاری بکنم، نه افراد دیگر می توانند یک همچو کاری بکنند. خداست که دل اینها را قوی‏

کتاباستضعاف و استکبار از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 90

‏کرد و آنها را دلشان را ضعیف کرد. آنها ترسیدند از شما با همۀ ساز و برگی که داشتند و‏‎ ‎‏شما نترسیدید از آنها با مشت خالی، انقلاب واقع شد.(144)‏

‏19 / 5 / 60‏

***

‏ ‏

ایران، مبدأ قیام مستضعفان برای قطع ایادی مستکبران

‏     ‏‏اساس این است که مستکبران جهان، کسانی که از این ممالک اسلامی و از ممالک‏‎ ‎‏مستضعف بهره برداری می کردند و می کنند احساس خطر کرده اند و چون که ایران را‏‎ ‎‏احساس کردند که مبدأ قیام عمومی مسلمین و مستضعفان است تمام قوای خودشان را چه‏‎ ‎‏در تبلیغات و چه در خرابکاری متمرکز کردند در ایران. و باید تمام برادرهای ما در همۀ‏‎ ‎‏اقطار عالم ـ که از قراری که گفته شد بعضی از برادرهای پاکستانی اینجا آمده اند ـ تمام‏‎ ‎‏برادرهای ایمانی که خداوند تعالی در قرآن کریم آنها را برادر خوانده است توجه کنند به‏‎ ‎‏اینکه اگر این نقطۀ بُروز مخالفت با همۀ ابرقدرتها ـ خدای نخواسته ـ آسیب ببیند، اسلام‏‎ ‎‏تا سالهای طولانی منزوی خواهد شد. و چون همۀ برادرهای ایمانی ما، در همه جا علاقه‏‎ ‎‏به اسلام دارند و اسلام را برای زندگی در این عالم و در آن عالم مفید و تنها پایگاه‏‎ ‎‏می دانند، توجه کنند به اینکه تمام قدرتهای عالم چه در سطح تبلیغاتی و چه در سطح‏‎ ‎‏خرابکاری و هجوم نظامی قدرتشان را روی هم گذاشته اند که این نقطه ای که از اینجا‏‎ ‎‏شروع شد برای قطع ایادی مستکبران جهان شرقی و غربی، این را در همین جا خفه کنند‏‎ ‎‏و نگذارند جاهای دیگر توجه به اینجا داشته باشد. از خوف اینکه همان طور که در ایران‏‎ ‎‏دستشان قطع شد از سلطه های همه جانبه و از ذخایر ایران، در جاهای دیگر هم‏‎ ‎‏بشود.(145)‏

‏10 / 6 / 60‏

***

‏ ‏

ایستادگی توده مستضعف تا قطع ریشه های فاسد قدرت

‏     ‏‏از اول انقلاب تا حالا هیچ شما سستی به خودتان راه ندادید. این قشر تودۀ میلیونی‏

کتاباستضعاف و استکبار از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 91

‏مردم، این تودۀ مستضعف و این زاغه نشینان و متوسطین در این میدان حاضر و ناظر‏‎ ‎‏بوده اند و هستند و ایستاده اند و در مقابل همۀ قدرتها تا آخر ایستاده اند. و زن و مرد ایران‏‎ ‎‏با اینکه شهدای بسیار داده است و نمی شود گفت در شهری نیست که شهید نداشته باشیم،‏‎ ‎‏شهدا نداشته باشیم، مع ذلک، به قدرت آنها افزوده شده است و قیام و انقلاب آنها زیاد‏‎ ‎‏شده است و ان شاءالله تعالی، صفها فشرده تر خواهد شد و تا آنجایی که ظلمها و‏‎ ‎‏ریشه های فاسد ظلم را و قدرتها و ریشه های فاسد قدرت را از این کشور بیرون کنند و‏‎ ‎‏قطع کنند، ایستاده اند.(146)‏

‏26 / 7 / 60‏

***

‏ ‏

آنچه داریم از مستضعفین است

‏     ‏‏اگر این مردم، خصوصاً این مستضعفین، خصوصاً این جنوب شهریهای به اصطلاح‏‎ ‎‏پابرهنه ها، اگر اینها نبودند، شماها یا در حبس الآن بودید یا در تبعید بودید یا در انزوا؛‏‎ ‎‏همۀ شما، یا باید بنشینید توی خانه هایتان و نتوانید یک کلمه صحبت بکنید یا اگر صحبت‏‎ ‎‏کردید، باید حبس بروید، زجر بکشید، باید تبعید بشوید و امثال ذلک. این ملت است که‏‎ ‎‏آمد شما را از این همه گرفتاریها بیرون آورد و آورد و با رأی خودش، مجلس درست‏‎ ‎‏کرد و جمهوری اسلامی را تنفیذ کرد و رئیس جمهور درست کرد و آنها هم دولت‏‎ ‎‏درست کردند. همۀ چیزهایی که ما داریم از این مردم است، خصوصاً از این مستضعفین.‏‎ ‎‏آن بالاییها به مردم کاری ندارند، آنها مشغول کار خودشان هستند.(147)‏

‏23 / 8 / 60‏

***

‏ ‏

جانفشانی طبقه محروم

‏     ‏‏شما امروز هم که ملاحظه می کنید اینهایی که در جبهه ها الآن دارند جانفشانی‏‎ ‎‏می کنند، اینها از کدام طبقه هستند. شما اگر پیدا کردید در تمام اینها یک نفری که مال آن‏‎ ‎‏اشخاصی باشد که دارای سرمایه های بزرگ هستند، آن اشخاصی باشد که در سابق‏

کتاباستضعاف و استکبار از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 92

‏دارای قدرتهایی بودند. اگر یک نفر از آنها پیدا کردید، این محتاج به این است که از ما‏‎ ‎‏مژدگانی بگیرید، ولی می دانم که پیدا نمی کنید؛ از همین جمعیت اند. الآن هم اینهایی که‏‎ ‎‏جانشان را دستشان گرفتند و شما را حفاظت می کنند و آنهایی که در بین شهرها و در بین‏‎ ‎‏روستاها حفظ می کنند شما و مردم را همین طبقه هستند. این طبقه اند که به ما الآن منت‏‎ ‎‏دارند و از اول منت داشتند. همینها بودند که هیچ توقعی هم ندارند، هیچ وقت هم‏‎ ‎‏نمی آیند توقع کنند.(148)‏

‏19 / 11 / 60‏

***

‏ ‏

صبر و تحمل انقلابی

‏     ‏‏طبقات محروم و زجرکشیدۀ انقلاب به اندازۀ پیامبران عظیم الشأن و پیغمبر اسلام در‏‎ ‎‏طول زندگی، خصوصاً سیزده سال قبل از هجرت، رنج و زحمت متحمل نشده اند؛ ولی‏‎ ‎‏چون هدف بزرگ بود با روی گشاده تحمل کردند. و هدف انقلاب ما همان هدف پیامبر‏‎ ‎‏عظیم الشأن است. با صبر و تحمل انقلابی به پیش، تا گسترش عدل الهی و اسلام‏‎ ‎‏عزیز.(149)‏

‏22 / 11 / 60‏

***

‏ ‏

محرومان در صف مقدم جامعه

‏     ‏‏مستمندان و فقرا و دورافتاده ها در صف مقدم جامعه هستند، و همینها و همین‏‎ ‎‏زاغه نشینان و همین حاشیه نشینان و همین محرومان بودند که این انقلاب را به ثمر‏‎ ‎‏رساندند. اینها بودند که از همه چیز خودشان در راه اسلام عزیز در رژیم سابق گذشتند و‏‎ ‎‏الآن همه مشغول اند. همینها هستند که الآن در جبهه ها مشغول به فداکاری هستند، و‏‎ ‎‏جوانهای همینهاست که در سرتاسر کشور، داخل و در خارج کشور مشغول اند برای تأیید‏‎ ‎‏اسلام. و ملت شریف ایران قدر یک همچو جوانان و قدر یک همچو خانواده هایی که‏‎ ‎‏این جوانان را تحویل جامعه داده اند می داند؛ و عمده این است که در پیشگاه خدای‏

کتاباستضعاف و استکبار از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 93

‏تبارک و تعالی یک درخشندگی خاص این افراد دارند. اگر نبودند این محرومان جامعه‏‎ ‎‏که دلبستگی به این دنیا به آن طوری که بالاتریها به خیال خودشان دارند، اگر نبود همت‏‎ ‎‏این محرومان و همت این روستائیان و همت این جنوب شهریها، اگر نبود این، نه رژیم‏‎ ‎‏سابق ظلمش از بین رفته بود و نه ما در مقابل مشکلات می توانستیم مقاومت کنیم. همۀ‏‎ ‎‏اینها از برکات اینهایی هستند که شما به امداد آنها برخاسته اید؛ و آنها لایق این هستند که‏‎ ‎‏ما با تواضع به خدمت آنها برویم و برای آنها خدمت کنیم؛ همۀ ما خدمتگزار آنها باید‏‎ ‎‏باشیم. آنها به ما منت دارند که ما را از این قیدی که ابرقدرتها به دست و پای ما بسته بودند‏‎ ‎‏نجات دادند. آنها بر کشور ما منت دارند که اسلام عزیز را در این کشور حاکم کردند. ما و‏‎ ‎‏شما برای آنها کاری نمی کنیم، آنها ما را رساندند به آنجایی که بتوانیم در مقابل همۀ‏‎ ‎‏قدرتها بایستیم و سرفراز باشیم که ما نه در طرف شرق هستیم و نه در طرف غرب هستیم‏‎ ‎‏و نه احتیاجی به وابستگی آنها داریم. ما یک ملت مستقل هستیم. یک کشور مستقل آزاد‏‎ ‎‏و سرفراز هستیم که تمام ریشه های فساد را کنده ایم، یا ان شاء الله اگر یک ریشه های‏‎ ‎‏پوسیده ای هم مانده است می کنیم و این به برکت همین محرومان است. همین‏‎ ‎‏زاغه نشینانی که من یادم نمی رود که وقتی در تلویزیون دیدم از یک خانه ای از این‏‎ ‎‏زاغه ها یک عده ای پیرمرد و پیرزن و بچه و اینها بیرون آمدند و یکی از آنها پرسید که‏‎ ‎‏کجا می روید، گفتند می رویم تظاهر، تظاهرات. همینها بودند که ناهار روزشان و شام‏‎ ‎‏شبشان را نداشتند، لکن با همت والای خودشان، با آن قدرت معنوی الهی خودشان در‏‎ ‎‏آن رژیم بیرون آمدند و شهید دادند و فاتح شدند، و در جمهوری اسلامی هم همینها‏‎ ‎‏هستند که پشتیبانی می کنند و در جبهه ها و پشت جبهه ها محکم ایستاده اند.(150)‏

‏18 / 2 / 62‏

***

‏ ‏

گسترش جنبش مستضعفان و مظلومان جهان علیه مستکبران

‏     ‏‏ما امروز دورنمای صدور انقلاب اسلامی را در جهان مستضعفان و مظلومان بیش از‏‎ ‎‏پیش می بینیم و جنبشی که از طرف مستضعفان و مظلومان جهان علیه مستکبران و‏‎ ‎‏زورمندان شروع شده و در حال گسترش است، امیدبخش آتیۀ روشن است و وعدۀ‏

کتاباستضعاف و استکبار از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 94

‏خداوند تعالی را نزدیک و نزدیکتر می نماید. گویی جهان مهیا می شود برای طلوع‏‎ ‎‏آفتاب ولایت از افق مکۀ معظمه و کعبۀ آمال محرومان و حکومت مستضعفان. از‏‎ ‎‏پانزدهم خرداد 42 که حکومت مستکبران جبار در این سرزمین به اوج خود رسیده بود،‏‎ ‎‏و می رفت تا عربدۀ شوم ‏اَنَا رَبُکُمُ الاَْعْلیٰ‎[4]‎‏ از حلقوم فرعون زمان‏‎[5]‎‏ طنین افکند، تا 22‏‎ ‎‏بهمن 57 که پایۀ حکمرانی جباران عصر در این مرز و بوم فرو ریخت و تخت و تاج‏‎ ‎‏2500 سالۀ فرعون گونۀ ستمشاهی به دست توانای زاغه نشینان و ستمدیدگان تاریخ بر باد‏‎ ‎‏رفت و طومار تاراجگریها و حکمفرماییهای شیطان بزرگ و شیطانکهای وابسته و پیوسته‏‎ ‎‏به آن درهم پیچیده شد، ایامی معدود بیش نبود. و از 22 بهمن 57 تا امروز که 15 خرداد‏‎ ‎‏62 را در آغوش می گیریم ساعاتی محدود بیش نیست، ولی تحولی که کمتر از صدها‏‎ ‎‏سال بعید به نظر می رسید با تقدیر خدای بزرگ در این ایام معدوده و ساعات محدوده‏‎[6]‎‎ ‎‏تحقق یافت و جلوه ای از وعدۀ قرآن کریم نورافشانی کرد. و چه بسا که این تحول و‏‎ ‎‏دگرگونی، در مشرق زمین و سپس در مغرب و اقطار عالم تحقق یابد.(151)‏

‏15 / 3 / 62‏

***

‏ ‏

همین مردم محروم هستند که انقلاب کردند

‏     ‏‏همین مردم محروم هستند که انقلاب کردند و پیروز شدند و بعد هم همین ها خدمت‏‎ ‎‏می کنند و همین ها هم ادامه می دهند، و من هم دعا می کنم که محفوظ باشند و روبه رشد‏‎ ‎‏بروند.(152)‏

‏19 / 5 / 62‏

***


کتاباستضعاف و استکبار از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 95

پیروزی اسلام، مرهون زحمات گودنشینان و زاغه نشینان

‏     ‏‏شما گودنشینان و زاغه نشینان که به ما منت دارید و برای اسلام پیروزی ایجاد کردید،‏‎ ‎‏و شما عزیزانی که سلامت خودتان را برای اسلام از دست دادید ـ و ما همه مرهون‏‎ ‎‏زحمات شما هستیم ـ باید توجه بکنید که این وحدت الهی محفوظ باشد.(153)‏

‏4 / 7 / 62‏

***

‏ ‏

نقش علمای اسلام در رهایی مستضعفین

‏     ‏‏ما امیدواریم که پرتو این استقلال و آزادی به همه دنیا بیفتد و مستضعفین جهان از زیر‏‎ ‎‏بار مستکبرین بیرون بروند، و این یک چیزی است که به عهدۀ علمای اسلام است.(154)‏

‏23 / 2 / 63‏

***

‏ ‏

فراهم آمدن مقدمه ظهور با خیزش مستضعفان جهان

‏     ‏‏این عنایت بزرگ تو است که مجلس، ملت و دولت ما چون سدی عظیم و خلل ناپذیر‏‎ ‎‏ایستاده و فریاد اسلام را به جهانیان رسانده، و مستضعفان را در کنار کاخ سفید و کرملین و‏‎ ‎‏در گوشه و کنار زمین به حرکت و فریاد در آورده است. و امید آن است که مسلمانان و‏‎ ‎‏مستضعفان جهان بپا خیزند، و داد خود را از مستکبران بگیرند، و مقدمات فرج آل محمد‏‎ ‎‏ـ صلی الله علیه و آله ـ را فراهم نمایند.(155)‏

‏7 / 3 / 63‏

***

‏ ‏

فشار انقلاب بر دوش محرومین

‏     ‏‏مردم این دولت را و این جمهوری را بپا کردند و آن هم، نه همۀ مردم؛ این مردم‏‎ ‎‏پابرهنه، این بازاری و این متوسطین و این محرومین. فشار روی اینها بوده است، یعنی‏‎ ‎‏فشار انقلاب روی دوش این محرومین بوده. اگر در خیابانها، در تظاهراتی که مردم‏‎ ‎‏کردند در زمان رژیم سابق و بعد از او در اوایل انقلاب، اگر یک کسی بررسی کرده بود‏

کتاباستضعاف و استکبار از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 96

‏می دید که در بین اینها از آنهایی که مرفه اند چند نفرند و محرومین چقدرند؟‏‎ ‎‏محرومین اند که این کار را کردند. بنابراین، دولت شما دولت محرومین است، یعنی، باید‏‎ ‎‏برای محرومین کاربکنید.(156)‏

‏4 / 6 / 63‏

***

‏ ‏

مظلومان در راه رسیدن به یک دنیای آزاد

‏     ‏‏من امیدوارم که این ملت به همین منوالی که هستش و هر روز هم دارد قدرتش زیادتر‏‎ ‎‏می شود و هر روز هم دارد پیشرفتش زیادتر می شود، این ملت به پیش برود. و دنیا‏‎ ‎‏ان شاءالله برگردد به یک دنیای آزاد، و از زیر یوغ قدرتمندان بیرون برود؛ و یک ملت‏‎ ‎‏آزادی، یک دنیای آزادی، ‏‏[‏‏تحقق بیابد و‏‏]‏‏ مظلومان دنیا از زیر ظلم ستمگران بیرون‏‎ ‎‏بروند.(157)‏

‏21 / 11 / 66‏

***

‏ ‏

مستضعفان متدین بر پادارندگان واقعی انقلابها

‏     ‏‏ملت عزیز ما که مبارزان حقیقی و راستین ارزشهای اسلامی هستند، به خوبی‏‎ ‎‏دریافته اند که مبارزه با رفاه طلبی سازگار نیست؛ و آنها که تصور می کنند مبارزه در راه‏‎ ‎‏استقلال و آزادی مستضعفین و محرومان جهان با سرمایه داری و رفاه طلبی منافات ندارد‏‎ ‎‏با الفبای مبارزه بیگانه اند. و آنهایی هم که تصور می کنند سرمایه داران و مرفهان بی درد با‏‎ ‎‏نصیحت و پند و اندرز متنبه می شوند و به مبارزان راه آزادی پیوسته و یا به آنان کمک‏‎ ‎‏می کنند آب در هاون می کوبند. بحث مبارزه و رفاه و سرمایه، بحث قیام و راحت طلبی،‏‎ ‎‏بحث دنیاخواهی و آخرت جویی دو مقوله ای است که هرگز با هم جمع نمی شوند. و تنها‏‎ ‎‏آنهایی تا آخر خط با ما هستند که درد فقر و محرومیت و استضعاف را چشیده باشند. فقرا‏‎ ‎‏و متدینین بی بضاعت گردانندگان و برپادارندگان واقعی انقلابها هستند. ما باید تمام‏‎ ‎‏تلاشمان را بنماییم تا به هر صورتی که ممکن است خط اصولی دفاع از مستضعفین را‏‎ ‎‏حفظ کنیم. مسئولین نظام ایرانِ انقلابی باید بدانند که عده ای از خدا بیخبر برای از بین‏

کتاباستضعاف و استکبار از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 97

‏بردن انقلاب هر کس را که بخواهد برای فقرا و مستمندان کار کند و راه اسلام و انقلاب را‏‎ ‎‏بپیماید فوراً او را «کمونیست» و «التقاطی» می خوانند. از این اتهامات نباید ترسید. باید‏‎ ‎‏خدا را در نظر داشت، و تمام همّ و تلاش خود را در جهت رضایت خدا و کمک به فقرا‏‎ ‎‏به کار گرفت و از هیچ تهمتی نترسید.(158)‏

‏29 / 4 / 67‏

***

‏ ‏

تداوم خشم انقلابی در حفظ اصول و آرمانهای مقدس

‏     ‏‏جمهوری اسلامی ایران نباید تحت هیچ شرایطی از اصول و آرمانهای مقدس و الهی‏‎ ‎‏خود دست بردارد. ان شاءالله مردم سلحشور ایران کینه و خشم انقلابی و مقدس خویش‏‎ ‎‏را در سینه ها نگه داشته و شعله های ستم سوز آن را علیه شوروی جنایتکار و امریکای‏‎ ‎‏جهانخوار و اذناب آنان به کار خواهند گرفت تا به لطف خداوند بزرگ پرچم اسلام ناب‏‎ ‎‏محمدی ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ بر بام همۀ عالم قد برافرازد و مستضعفان و‏‎ ‎‏پابرهنگان و صالحان، وارثان زمین گردند.(159)‏

‏11 / 7 / 67‏

***


کتاباستضعاف و استکبار از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 98

  محرومیت زدایی و دفاع از حقوق مستضعفان 

‏ ‏

‏در نظام جمهوری اسلامی‏

‏ ‏

‏ ‏

رسیدگی دولت به وضع معیشتی فقرا و مساکین

‏     ‏‏کسانی هستند که ادارۀ زندگانی خود را نمی توانند بچرخانند نه مال به قد اعاشۀ‏‎ ‎‏یکسال دارند و نه قوّۀ کسب و کار و صنعت دارند اینها فقرا و مساکینی هستند که بواسطه‏‎ ‎‏پیری یا نقصان اعضا از کار افتاده باشند دولت باید هر طور صلاح می داند آنها را اداره‏‎ ‎‏کند یا دارالجزه تشکیل دهد و یا کوپن بین آنها پخش کند و از طرف وزارت اقتصاد‏‎ ‎‏خبازخانه هائی تشکیل شود و آنها را بطور مناسب آبرومندانه از حیث خوراک و پوشاک‏‎ ‎‏اداره کند.(160)‏

‏کشف اسرار، ص 258‏

***

‏ ‏

ترمیم ضررهای وارده بر طبقه ضعیف از طریق وجوه شرعیه

‏     ‏‏حضرات روحانیون عظیم الشأن سرتاسر کشور ـ اعلی الله کلمتهم ـ که هادیان طریق‏‎ ‎‏نجات و پیشقدمان نهضت بزرگ اسلامی و سد بزرگ در مقابل ابرقدرتهای شرق و‏‎ ‎‏غرب و خدمتگزاران به ولی الله اعظم ـ ارواحنا فداه ـ هستند، با کمال تواضع و احترام‏‎ ‎‏تقاضا دارم که ضررهایی را که به مناسبت مسائل مبارزاتی ـ از هر نوع ـ بر طبقۀ ضعیف،‏‎ ‎‏که همیشه پیشقدمان مبارزات مردمی ما بوده اند، وارد شده و می شود، از سهم مبارک‏‎ ‎‏امام ـ علیه السلام ـ و وجوه شرعیه ترمیم فرمایند. من از زحمات ملت شریف خصوصاً‏‎ ‎‏روحانیت تشکر می نمایم.(161)‏

‏24 / 8 / 57‏

***

‏ ‏

‏ ‏


کتاباستضعاف و استکبار از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 99

بهره مندی فقرا و بیچاره ها از منافع مملکت

‏     ‏‏ما می خواهیم منافع مملکتمان صرف این فقرا و بیچاره ها بشود، صرف اینهایی که‏‎ ‎‏آب ندارند بخورند و هیچ چیز ندارند.(162)‏

‏26 / 8 / 57‏

***

‏ ‏

حمایت از مستضعفین در دولت حق

‏     ‏‏بر خلاف تبلیغات مسموم شاه و بستگانش، دولت اسلامی، طرفدار سرمایه دارها و‏‎ ‎‏مالکین بزرگ نمی باشد؛ این حرفهای بی معنی برای انحراف از راه حق است. مطمئن‏‎ ‎‏باشند که اسلام طرفدار ضعفا و دهقانان و مستمندان است؛ این شاه است که به طرفداری‏‎ ‎‏از امریکا کشاورزی را به تباهی کشانده است، این شاه است که به طرفداری از‏‎ ‎‏سرمایه دارها ذخایر ملت ضعیف را به نفع آنان از بین برده است. شما آنان را مطمئن کنید‏‎ ‎‏که در دولت حق، از شما به بهترین وجه حمایت خواهد شد.(163)‏

‏1 / 9 / 57‏

***

‏ ‏

حفظ منافع ملت

‏     ‏‏ایران هر حکومتی باشد احتیاج دارد به پول برای اینکه ادارۀ مملکت باید بکند، و‏‎ ‎‏عمده اش پول نفت است. نفت را هر مشتری ای که پیدا بشود که خوب بخرد، به او‏‎ ‎‏می دهد پول می گیرد. به امریکا می دهد به جای اینکه ایشان پایگاه درست کرده است، نه‏‎ ‎‏ما پایگاه نمی خواهیم درست کنیم برای امریکا. ما پول می گیریم برای اینکه این ملت‏‎ ‎‏ضعیف را، این ملت بی چیز را نجات بدهیم از این وضعی که دارد: این زراعتی که از‏‎ ‎‏دست داده، این کشاورزی که از دستش رفته است، این صنعت مونتاژی که برای خاطر‏‎ ‎‏مصلحت دیگران درست کرده است.‏

‏     اگر یک حکومت صحیح پیش بیاید، نفت را می فروشد و پول می گیرد خرج می کند‏

کتاباستضعاف و استکبار از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 100

‏از برای منافع خود ملت؛ این فقرا را نجات می دهد.(164)‏

‏17 / 10 / 57‏

***

‏ ‏

بهبودی شرایط زندگی محرومان

‏     ‏‏ثروتهایی را که عدۀ معدودی استفاده جو ربوده اند باز خواهیم گرفت، شرایط زندگی‏‎ ‎‏افراد محروم را بهبود خواهیم بخشید، و ملت را در راه شرافت و فداکاری و به سوی‏‎ ‎‏ساختمان یک جامعۀ آزاد و نوین رهبری خواهیم کرد.(165)‏

‏27 / 10 / 57‏

***

‏ ‏

محرومیت زدایی و عدم اجحاف به طبقات مستضعف

‏     ‏‏کارگران کارخانه ها و دیگر کارگران و کارمندان و طبقات مستضعف باید بدانند که‏‎ ‎‏اسلام از بدو ظهور طرفدار آنان بوده و در حکومت عدل اسلامی به آنان اجحاف‏‎ ‎‏نمی شود و نخواهد شد و کسانی که با دستور یا میل و نفع اجانب بین آنان می روند و با‏‎ ‎‏پخش اکاذیب فریبنده می خواهند آنان را از اسلام جدا کنند همانها هستند که بعضی‏‎ ‎‏سران آنان در خدمت دربار محمدرضا پهلوی بودند و همۀ آنان آگاهانه یا ناخودآگاهانه‏‎ ‎‏در خدمت اجانب هستند. لازم است این عناصر مفسده جو را در بین خودشان و در‏‎ ‎‏کارخانه ها راه ندهند و از اجتماعات آنان احتراز کنند.‏

‏     من به دولت راجع به مجانی کردن آب و برق و بعضی چیزهای دیگر فعلاً برای‏‎ ‎‏طبقات کم بضاعتی که در اثر تبعیضات خانمان برانداز رژیم شاهنشاهی دچار محرومیت‏‎ ‎‏شده اند ـ و با برپایی حکومت اسلامی به امید خدا این محرومیتها برطرف خواهد شد ـ‏‎ ‎‏سفارش اکید نمودم که عمل خواهد شد.(166)‏

‏9 / 12 / 57‏

***

‏ ‏


کتاباستضعاف و استکبار از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 101

مصادره اموال رژیم به نفع مستضعفین

‏     ‏‏من در این آخر که از تهران می خواستم بیرون بیایم، دستور دادم که تمام املاک و‏‎ ‎‏دارایی سلسلۀ منحوس پهلوی و تمام دارایی آن اشخاصی که وابستۀ به او بودند و این‏‎ ‎‏ملت را چاپیدند مصادره بشود. برای طبقۀ ضعیف مسکن ساخته بشود. ‏‏[‏‏در‏‏]‏‏ سرتاسر‏‎ ‎‏ایران برای ضعفا مسکن می سازیم. همین دارایی شاه سابق و خواهر و برادرش برای یک‏‎ ‎‏مملکت، برای آباد کردن یک مملکت کافی است. ما عمل می کنیم، حرف نمی زنیم.‏‎ ‎‏تمام کمیته هایی که در تمام اطراف ایران هست موظفند که آنچه به دست آمد از مخازن‏‎ ‎‏ایران، هر چه که اینها بردند و مخفی کردند و اتباع آنها بردند و مخفی کردند، آنها را که به‏‎ ‎‏دست آمده است به بانکی که شماره اش را بعد تعیین می کنند تحویل بدهند که برای‏‎ ‎‏کارگرها، برای مستضعفین، برای بینوایان، هم خانه بسازند هم زندگی آنها را مرفه کنند.‏

‏     ما علاوه بر اینکه زندگی مادی شما را می خواهیم مرفه بشود، زندگی معنوی شما را‏‎ ‎‏هم می خواهیم مرفه باشد. شما به معنویات احتیاج دارید. معنویات ما را بردند اینها.‏‎ ‎‏دلخوش نباشید که مسکن فقط می سازیم، آب و برق را مجانی می کنیم برای طبقۀ‏‎ ‎‏مستمند، اتوبوس را مجانی می کنیم برای طبقۀ مستمند، دلخوش به این مقدار نباشید.‏‎ ‎‏معنویات شما را، روحیات شما را عظمت می دهیم؛ شما را به مقام انسانیت می رسانیم.‏‎ ‎‏اینها شما را منحط کردند؛ اینقدر دنیا را پیش شما جلوه دادند که خیال کردید همه چیز‏‎ ‎‏این است. ما، هم دنیا را آباد می کنیم و هم آخرت را. یکی از اموری که باید بشود همین‏‎ ‎‏معناست که خواهد شد. این دارایی از غنایم اسلام است و مال ملت است و مستضعفین. و‏‎ ‎‏من امر کرده ام به مستضعفین بدهند، و خواهند داد. و پس از این هم تخفیفهای دیگر در‏‎ ‎‏امور خواهد حاصل شد؛ لکن یک قدری باید تحمل کنید. به این نغمه های باطل گوش‏‎ ‎‏نکنید؛ آنها حرف می زنند ما عمل می کنیم. آنها شما را می خواهند دلسرد کنند از اسلام؛‏‎ ‎‏اسلام پشتیبان شماست.(167)‏

‏10 / 12 / 57‏

***

‏ ‏

رفع گرفتاریها از طبقه ضعیف

‏     ‏‏من امیدوارم که با تحقق جمهوری اسلامی و توفیق ما و توفیق شما به اینکه یک‏

کتاباستضعاف و استکبار از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 102

‏همچو عدل اسلامی را مستقر کنیم، گرفتاری همۀ ما رفع بشود؛ گرفتاری کارمندها رفع‏‎ ‎‏بشود؛ گرفتاری کارگرها رفع بشود. دولت، ما ـ همه ـ در صدد این هستیم که یک زندگی‏‎ ‎‏صحیح خوب برای کارمندها، برای طبقۀ ضعیف، برای این مستضعفینی که سالهای‏‎ ‎‏طولانی تحت فشار بودند، برای این کارمندانی که در کارخانه ها، کارگرانی که در‏‎ ‎‏کارخانه ها کار می کنند، برای کشاورزها، برای همه.(168)‏

‏14 / 12 / 57‏

***

‏ ‏

صرف غنایم در تأمین زندگی مستمندان

‏     ‏‏بتدریج! حالا یک روز عقب، هی عقب، عقب! ما تهران که بودیم این مطلب را گفتیم‏‎ ‎‏به اینها که باید کلیۀ دارایی ـ دارایی نمی گوییم که دارایی آنها بوده است ـ کلیۀ آن‏‎ ‎‏چیزهایی که محمدرضاخان و پدرش و اتباع اینها غصب کردند از این ملت، باید همۀ‏‎ ‎‏اینها ملی بشود و به صرف مستمندها برسد؛ هیچ ارتباطی به دولت ندارد؛ غنیمتی است به‏‎ ‎‏دست آمده است با نهضت این ملت ـ یعنی این ملتی که از طبقۀ سوم است. شما آمار‏‎ ‎‏اینهایی که کشته شدند ـ یکوقتی اگر می توانید، هرکس می تواند در هرجا هست به دست‏‎ ‎‏بیاورد ـ اگر یک دولت‏‏[‏‏مند‏‏]‏‏ توی آن هست، اگر یک تاجر درجۀ اول توی آن هست،‏‎ ‎‏اگر یک خان توی آن هست، اگر یک سردار توی آن هست، اگر یک وزیر توی آن‏‎ ‎‏هست، اگر یک کمونیست توی آن هست، شما پیدا کنید به ما اطلاع دهید! همۀ آنها‏‎ ‎‏مسلمانهایی بودند که توی خیابانها ریختند و گفتند که «مرگ بر او» و «ما جمهوری‏‎ ‎‏اسلامی می خواهیم». همۀ کشته های ما از اینها‏‏[‏‏ست‏‏]‏‏. شما افشا کنید، ببینید پیدا کنید که‏‎ ‎‏چند نفر تاجر معتبر بودند، چند نفر خان بوده توی اینها، چند نفر رئیسِ مثلاً کذا بوده‏‎ ‎‏است، چند نفر وزیر بوده است، چند تا مدیر کل بوده است؟ یکی از اینها را نمی توانید‏‎ ‎‏پیدا کنید! هرچه بوده، ‏‏[‏‏از‏‏]‏‏ این ملت، این تودۀ جمعیت و ملت بوده است؛ این ملت‏‎ ‎‏مسْلم. غنایم مال اینهاست و باید به اینها داد: مستمندان، اینهایی که صدمه دیدند، آنهایی‏‎ ‎‏که کشته داده اند، آنهایی که جوان داده اند، پیرزنهایی که جوانهایشان از بین رفت. این‏

کتاباستضعاف و استکبار از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 103

‏غارتگری اینها را، باید برای اینها زندگی تأمین کرد.(169)‏

‏15 / 12 / 57‏

***

‏ ‏

حق دادخواهی نسبت به هرگونه استثمار و زورگویی در جمهوری اسلامی

‏     ‏‏طبقات مختلف به طبقات پایین ظلم نکنند. باید حق فقرا، حق مستمندان داده بشود.‏‎ ‎‏تمام اینها در جمهوری اسلامی باید عمل بشود. و ملت وظیفه دارد که در جمهوری‏‎ ‎‏اسلامی پشتیبانی از دولتها بکند که به خدمت ملت هستند. اگر دولتی را دید که خلاف‏‎ ‎‏می کند، ملت باید تودهنی به او بزند. اگر چنانچه دستگاه جابری را دید که می خواهد به‏‎ ‎‏آنها ظلم کند، باید شکایت از او بکنند و دادگاهها باید دادخواهی بکنند؛ و اگر نکردند‏‎ ‎‏خود ملت باید دادخواهی بکند، برود توی دهن آنها بزند. در جمهوری اسلامی ظلم‏‎ ‎‏نیست. در جمهوری اسلامی اینطور مسائلی که زورگویی باشد نیست. فقیر و غنی؛‏‎ ‎‏نمی تواند طبقۀ غنی بر طبقۀ فقیر زور بگوید، نمی تواند استثمار کند، نمی تواند آنها را با‏‎ ‎‏اجر کم وادار به عملهای زیاد بکند. باید مسائل اسلامی حل بشود در اینجا و پیاده بشود.‏‎ ‎‏باید مستضعفین را حمایت بکنند، باید مستضعفین تقویت بشوند؛ زیرورو بشوند مستکبر‏‎ ‎‏باید مستضعف بشود و مستضعف باید مستکبر بشود. نه مستکبر به آن معنی بلکه باید همه‏‎ ‎‏با هم برادروار در این دنیا ـ در این مملکت ـ همه با هم باشند.‏

‏     الآن ما در ایران بسیاری از مستمندان داریم، بسیاری از مصدومین داریم، بسیاری از‏‎ ‎‏اشخاص داریم که از هستی در این قضایا ساقط شدند، باید اشخاصی که دارا هستند به‏‎ ‎‏آنها کمک کنند و مستمندان را یک زندگی مرفه به آنها بدهند. دولت باید فکر اینها‏‎ ‎‏باشد، ملت باید فکر اینها باشد؛ باید برای آنها مسکن بسازند، برای آنها زندگی صحیح‏‎ ‎‏بسازند. ‏

‏     و من به کارمندان و کارگران و سایر طبقات مستضعف ان شاءالله وعده می دهم که‏‎ ‎‏ایران برای شما کارْ درست می کند، اسلام برای شما کارْ درست می کند، اسلام زندگی‏‎ ‎‏شما را مرفه می کند، اسلام برای شما منزل درست می کند. اسلام آنقدری که در فکر‏

کتاباستضعاف و استکبار از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 104

‏مستمندان است در فکر دیگران نیست.(170)‏

‏12 / 1 / 58‏

***

‏ ‏

بسیج همگانی علیه فقر و محرومیت

‏     ‏‏ملت عزیز! برادران و خواهران دلیر و مبارز ـ ایّدهم الله تعالی‏

‏     اینک به مرحلۀ حساسی از دوران انقلاب اسلامی خود رسیده ایم. دوران سازندگی،‏‎ ‎‏دورانی که باید از ثمرات انقلابمان مردم محروم و ستمدیدۀ ایران بهره مند شوند؛‏‎ ‎‏دورانی که باید شکوه نظام عدل اسلامی را لمس کنید؛ دورانی که همه باید دست به‏‎ ‎‏دست هم بدهیم تا ریشۀ فقر و استضعاف را برکنیم. شما مردم شریف ایران در جریان‏‎ ‎‏مبارزه با استعمار و استثمار پیروزی بزرگی به دست آوردید و توانستید با اتکال به خدای‏‎ ‎‏متعال و وحدت کلمه و مشارکت همۀ قشرها بر طاغوت زمان غلبه کنید و پشت ابرقدرتها‏‎ ‎‏را بلرزانید. اکنون نیز با خودیاری و همکاری برای مبارزه علیه فقر و محرومیت بسیج‏‎ ‎‏شوید، و با تأیید الهی به نجات مردم مستضعف کمر همت ببندید.‏

‏     در رژیم منفور پهلوی مسئلۀ مسکن یکی از مصیبت بارترین مشکلات اجتماعی‏‎ ‎‏مردم ما بود. بسیاری از مردم در اسارت تهیۀ یک قطعه زمین و داشتن یک لانه بودند، و‏‎ ‎‏چه بسا تمام عمرشان را زیر بار بانکها و سودجویان و غارتگران به سر می بردند تا بتوانند‏‎ ‎‏پناهگاهی را برای خود و فرزندانشان دست و پا کنند. قشر عظیمی از مستضعفان جامعه‏‎ ‎‏هم بکلی از داشتن خانه محروم بودند و در زوایای بیغوله ها و اتاقکهای تنگ و تاریک و‏‎ ‎‏خرابه ها به سر می بردند؛ و چه بسا قسمت مهمی از درآمد ناچیزشان را بایستی برای‏‎ ‎‏اجارۀ آن بپردازند؛ و این میراث شوم برای ملت ما باقی مانده و اکنون جامعۀ ما با چنین‏‎ ‎‏مصیبتی دست به گریبان است. نظام اسلام چنین ظلم و تبعیضی را تحمل نخواهد کرد؛ و‏‎ ‎‏این از حداقل ‏‏[‏‏حقوق‏‏]‏‏ هر فرد است که باید مسکن داشته باشد.‏

‏     مشکل زمین باید حل شود و همۀ بندگان محروم خدا باید از این موهبت الهی استفاده‏‎ ‎‏کنند.‏

‏     همۀ محرومان باید خانه داشته باشند. هیچ کسی در هیچ گوشۀ مملکت نباید از داشتن‏

کتاباستضعاف و استکبار از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 105

‏خانه محروم باشد.(171)‏

‏20 / 1 / 58‏

***

‏ ‏

استقلال، آزادی و رفاه تمام اقشار در جمهوری اسلامی

‏     ‏‏... اسلامی که تمام اقشار در آن به رفاه زندگی بکنند، اسلامی که همه آزاد باشند،‏‎ ‎‏اسلامی که استقلال را برای ما حفظ کند، اسلامی که طبقات ضعیف را برومند کند،‏‎ ‎‏اسلامی که طرفدار مستضعفین هست.(172)‏

‏26 / 1 / 58‏

***

‏ ‏

حمایت دولت از طبقۀ ضعیف

‏     ‏‏ما باید برای این طبقۀ کارگر و کارمند، که طبقۀ ضعیف هستند، طبقه ای هستند که‏‎ ‎‏شماها اینها را پایین می دانید و اینها از همۀ شما بالاتر و بلند مقامتر هستند، باید دولتها‏‎ ‎‏برای اینها کار بکنند.(173)‏

‏26 / 2 / 58‏

***

‏ ‏

توزیع عادلانۀ ثروت

‏     ‏‏البته خودش می فرماید شما قدرت ندارید و صحیح می فرماید، ماها قدرت نداریم،‏‎ ‎‏اما این قدرت را داریم که جیبهایمان را دیگر پر نکنیم! برای عرض می کنم که املاک‏‎ ‎‏زیاد و قصرهای ... . این را قدرت داریم که از مال این فقرا و از مال این ضعفا، این پول‏‎ ‎‏نفت، پول زیادی که ما نمی توانیم خیلی تصورش را بکنیم، اکثرش به جیب این خانواده‏‎ ‎‏رفته؛ اکثرش توی جیب اینها، اینها و دور و بری شان. آنقدرش که به جیب اینها رفته. و‏‎ ‎‏آنقدرش هم به جیب امریکا رفته. ما می خواهیم این لقمه را از توی دهن اینها بیرون‏‎ ‎‏بیاوریم بدهیم به فقرا این کارگرهای صنعت نفت ما با آن زحمت، با آن بیچارگی کار‏

کتاباستضعاف و استکبار از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 106

‏بکنند، آن وقت برود توی شکم این چیزدارها و آنهایی که در خارج برای خودشان‏‎ ‎‏املاک درست کردند، برای خودشان پارک درست کردند؟ این صحیح است؟! ما‏‎ ‎‏می خواهیم از توی شکم اینها این را بیرون بیاوریم پخشش کنیم بین همین ملت.‏‎ ‎‏همینهایی که این انقلاب را بپا کردند.(174)‏

‏28 / 3 / 58‏

***

‏ ‏

تأمین یک زندگی متوسط برای مستضعفین

‏     ‏‏ما باید دستمان را باز پیش ملت دراز کنیم؛ برای اینکه این مستضعفین و این بیچاره ها‏‎ ‎‏و این زاغه نشین ها را نجاتشان بدهیم، باید به ملت رجوع کنیم و ملت این کارها را بکند.‏

‏     همه مان یعنی با هم، همه مان روی هم رفته دست به هم بدهیم که یک وضع متوسطی‏‎ ‎‏برای اینها حاصل بشود، که نه بی انصافی باشد نسبت به برادرهای هم نوع شما. اینها را‏‎ ‎‏برادر خودتان حساب کنید. کارگرها، کارگردان ها را نوکر حساب نکنید؛ برادر حساب‏‎ ‎‏کنید، فرزند حساب بکنید. حوایجشان را ببینید چه ‏‏[‏‏است‏‏]‏‏، برای اولادتان حوایجی اگر‏‎ ‎‏داشته باشد، هرچه بتوانید برمی آورید. اینها آنقدرها نمی خواهند. آنقدری که یک‏‎ ‎‏زندگی متوسطی، همچو نباشد که هرچه را دست بگذارد نداشته باشد! این اسباب این‏‎ ‎‏می شود که خدای نخواسته یک وقت غیر آنطوری که ما فکر می کنیم بشود.(175)‏

‏15 / 4 / 58‏

***

‏ ‏

رعایت عدالت نسبت به همه قشرها در جمهوری اسلامی

‏     ‏‏برنامۀ جمهوری اسلامی این است که یک دولتی به وجود بیاید که با همۀ قشرها به‏‎ ‎‏عدالت رفتار کند؛ و امتیاز بین قشرها ندهد، مگر به امتیازات انسانی که خود آنها‏‎ ‎‏دارند.(176)‏

‏23 / 4 / 58‏

***


کتاباستضعاف و استکبار از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 107

دولت اسلامی خدمتگزار همه مردم

‏     ‏‏من امیدوارم که همه تان سلامت و با سعادت باشید و همه مان و همه تان خدمتگزار به‏‎ ‎‏این مردم، خصوصاً به مستمندان، به ضعفا؛ عمده توجهتان به این طبقه باشد که این طبقه‏‎ ‎‏احتیاج دارند. اینطور نباشد که مثل رژیم سابق که یک دسته بالاها را برایشان همه چیز‏‎ ‎‏فراهم کردند، به علاوه که جیبهایشان را هم پُر کردند و فرستادند و یک دسته هم‏‎ ‎‏زاغه نشین اطراف تهران که الآن هم باز به همین طور هستند، اینها باید تبدّل پیدا کنند.‏‎ ‎‏باید فرق باشد ما بین دولتی که می گوید من اسلام هستم و دولت اسلامی هستم، با‏‎ ‎‏دولتهایی که طاغوتی هستند. یک فرقش هم این است که عنایت شما فرماندارها یا‏‎ ‎‏خدمتگزاران به خلق، به این طبقۀ ضعیف بیشتر باشد تا آن طبقۀ بالا. مبادا یکوقتی یک‏‎ ‎‏نفر آدمی که مثلاً متمکن است و چیزدار است با یک نفر آدم ضعیف، او را با آنکه آن‏‎ ‎‏یکی باید جلو باشد او را جلو بیندازید. من نمی گویم آن یکی را جلو بیندازید؛ می گویم‏‎ ‎‏عدالت باید باشد. البته در یک فرمانداری که به آن احتیاج دارند نمی تواند همه را‏‎ ‎‏یکدفعه بپذیرد؛ لکن روی عدالت باشد که آن آدمی که ضعیف است هم بپذیرید.(177)‏

‏26 / 4 / 58‏

***

‏ ‏

توجه دولت به مردم مستضعف

‏     ‏‏این رژیمها همۀ مستضعفین را زیر بار می خواهند بکِشند و از آنها استثمار کنند. آنها‏‎ ‎‏دنبال این نیستند که برای مستضعفین کاری بکنند و نکردند. دیدید که پنجاه سال، پنجاه و‏‎ ‎‏چند سال، که ما شاهد قضایا بودیم، برای مستضعفین کاری نکردند، باز زاغه نشینان در‏‎ ‎‏اطراف تهرانند. و این دولت هم که می خواهد کاری بکند نمی تواند به این زودی. این‏‎ ‎‏دولت هم که می خواهد یک خدمتی به مردم بکند نمی گذارند. این اقشار نمی گذارند که‏‎ ‎‏دولت توجه داشته باشد به این مسائل، از بس غائله پیش می آورند.(178)‏

‏28 / 5 / 58‏

***

‏ ‏


کتاباستضعاف و استکبار از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 108

عملکرد بنیاد مستضعفین

‏     ‏‏و این چیزهایی که می بینید گفته می شود، البته ما می دانیم که یک دسته ای هستند که‏‎ ‎‏زاغه نشین اند. ما می بینیم؛ متأسفیم برای آنها؛ متأثریم برای اینها، لکن اینطور نیست که به‏‎ ‎‏فکر اینها نباشند، به فکر اینها هستند، به تدریج دارد می شود. همین الآن که اینهایی که در‏‎ ‎‏بنیاد مستضعفین بودند آمدند اینجا، نشان دادند که ما این قدر عمل کرده ایم؛ این قدر‏‎ ‎‏خانه درست کرده ایم. دارد می شود، البته سی میلیون جمعیت که بیشترشان ـ اگر نگوییم‏‎ ‎‏بسیاریشان ـ بی خانمان اند و زندگی صحیح ندارند، یک همچو چیزی باید با تدریج‏‎ ‎‏درست بشود.(179)‏

‏3 / 8 / 58‏

***

‏ ‏

توصیه به شهرداری نسبت به آبادانی مناطق محروم

‏     ‏‏من میل دارم که عمل ما یا بیشتر از قولمان باشد یا موافق با قولمان. الآن شهرهای‏‎ ‎‏ایران، روستاهای ایران، حتی شهر تهران، گرفتار یک کمبودهایی است و بوده است. و‏‎ ‎‏این به عهدۀ شهرداریهاست که با کمک مردم ـ البته من می دانم که خرابیها این قدر است‏‎ ‎‏که شهردار تنها نمی تواند، لکن با کمک مردم ـ اقدام بکنند و شهرهای خودشان را،‏‎ ‎‏روستاهای اطراف را آباد کنند. و آنچه که مهم است این است که آن قشر مستضعف‏‎ ‎‏بیشتر مورد نظر باشد. در تهران، آن حاشیه های اطراف تهران و آن زاغه نشینها و آن‏‎ ‎‏چادرنشینهای اطراف بیشتر مورد نظر باشند تا طرف شمال شهر، و در شهرهای دیگر،‏‎ ‎‏روستاهای دیگر، توجه به این قشر مستضعف بیشتر باشد از توجه به قشر مُرفَّه.(180)‏

‏14 / 8 / 58‏

***

‏ ‏

پاکسازی دستگاههای اداری و رفاه حال طبقه مستضعف

‏     ‏‏لازم به ذکر است که با اتکال به خداوند متعال و اعتماد به قدرت ملت عظیم الشأن،‏‎ ‎‏باید امور محوله را، خصوصاً آنچه مربوط است به پاکسازی دستگاههای اداری و رفاه‏

کتاباستضعاف و استکبار از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 109

‏حال طبقات مستضعف بی خانمان، به طور انقلابی و قاطع عمل نمایند.(181)‏

‏15 / 8 / 58‏

***

‏ ‏

خدمت به مستضعفین به جای قلمفرسایی و کارشکنی

‏     ‏‏باید همۀ شما و همۀ ما با چشمهای باز، دلهای روشن به این توطئه ها نظر بکنیم و این‏‎ ‎‏توطئه ها را بشکنیم. و باز همۀ ما باید همان نیرو را صرف کنیم، خدمت بکنیم؛ آن هم اوّل‏‎ ‎‏خدمت به مستضعفین، اوّل خدمت به زاغه نشینها، اینهایی که ما مرهون آنها هستیم در‏‎ ‎‏پیشبرد این نهضت. این طبقه ای که از همه چیز محروم اند. و شما الآن گفتید که آب وقتی‏‎ ‎‏می خواستند ببرند، از چقدرها متر راه می بردند، شیلنگ می کشیدند و محلۀ «شیلنگ‏‎ ‎‏آباد» شما گفتید که هست. برای اینها باید همه کار بکنند. همه دست به هم بدهند که خانه‏‎ ‎‏برای اینها درست بشود. چرا باید در زمستان یک عایله ای زیر چادر؟ خوب، می دانید‏‎ ‎‏زیر چادر، سرمای اینجا نمی تواند جوابش بدهد، اینها هیچ زندگی ندارند. ثروتمندها به‏‎ ‎‏داد اینها برسند. اینها ننشینند آن طرف و بگویند که دولت بدهد، دولت هم باید بکند،‏‎ ‎‏همه باید انجام وظیفه بکنند. چرا نشستید تا همجنسها، هم دینهای شما، هم کشورهای‏‎ ‎‏شما در این زاغه ها زندگی بکنند؟ با آن وضع فلاکت بار زندگی می کنند. به داد اینها‏‎ ‎‏برسید آقا. نباید حالا مثل آن وقت باشد. یک دسته آن بالاها بنشینند و تفریح بکنند و‏‎ ‎‏پایشان را روی هم بیندازند و لَمْ بدهند و مبلهای گرانقیمت و بخندند به این جمعیتهای‏‎ ‎‏زحمتکش، و با قلم خودشان برخلاف مسیر اینها و بر وِفْق خواستهای اَبَرقدرتها‏‎ ‎‏قلمفرسایی کنند؛ ننشینند این کار را بکنند.‏

‏     ما همه با هم باشیم، مملکت از خودتان است. همه بچۀ این مملکت هستید. پس چرا‏‎ ‎‏یکی به آن طرف می کشد، یکی به این طرف می کشد.(182)‏

‏17 / 8 / 58‏

***

‏ ‏

برادری و محبت به جای حاکم و محکوم

‏     ‏‏من امیدوارم که این نقطۀ عطف تاریخی که از ایران پیدا شده است به همۀ ممالک‏

کتاباستضعاف و استکبار از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 110

‏اسلامی، بلکه به همۀ مستضعفان جهان، پرتوافکن باشد. و من امیدوارم که شما جوانها،‏‎ ‎‏شما عزیزان، ببینید که یک دولت اسلامی، که مبنایش بر برادری است، نه بر حاکم و‏‎ ‎‏محکومی، شماها ادراک کنید.(183)‏

‏29 / 9 / 58‏

***

‏ ‏

رفع مشکل بهداری برای محرومین

‏     ‏‏وقتی خوشحال می شوم که بفهمم آقایان در صدد این هستند که به این زاغه نشینان‏‎ ‎‏شهرها، به این چادرنشینهای شهرها که در زمان طاغوت به آنها هیچ عنایتی نشده بود، در‏‎ ‎‏این زمان عنایت بشود. بهداری که اول مرتبه احتیاجی است که مردم به آن دارند طوری‏‎ ‎‏باشد که برای همه مهیا باشد. برای یکی تشریفات و برای یکی هیچی نباشد. و من‏‎ ‎‏امیدوارم که آقایان اطبا هرجا که هستند، و دولت و وزیر بهداری و خود ملت عنایت به‏‎ ‎‏این مطلب داشته باشند که این زاغه نشینها، این فقرا، اینهایی که عیال خدا هستند اینطور‏‎ ‎‏ابتلائات را نداشته باشند.(184)‏

‏4 / 11 / 58‏

***

‏ ‏

تصویب و اجرای طرحهای جدّی جهت رفاه حال طبقه محروم

‏     ‏‏امید آن است که رسیدگی به حال مستضعفین و مستمندان کشور که قسمت اعظم ملت‏‎ ‎‏مظلوم را در بر می گیرد در رأس برنامه ها قرار گیرد، و در نخستین مجلس شورای اسلامی‏‎ ‎‏طرحهایی جدی در رفاه حال این طبقۀ محروم داده شود، و از طرف دولت منتخب شما‏‎ ‎‏بدون مسامحه به مورد اجرا گذاشته شود تا در پیشگاه خداوند متعال، بعضی از دیون‏‎ ‎‏خودتان را به این طبقۀ عزیز ـ که جان خود را برای اسلام و آزادی و استقلال کشور در‏‎ ‎‏طبق اخلاص گذاشته و پیروزی را برای انقلاب اسلامی به ارمغان آوردند ـ ادا کرده‏‎ ‎‏باشید...‏

‏     طرحها و پیشنهادهایی که مربوط به عمران و رفاه حال ملت خصوصاً مستضعفین‏

کتاباستضعاف و استکبار از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 111

‏است انقلابی و با سرعت تصویب کنید، و از نکته سنجیها و تغییر عبارات غیر لازم که‏‎ ‎‏موجب تعویق امر است اجتناب کنید، و از وزارتخانه ها و مأموران اجرا بخواهید که از‏‎ ‎‏کاغذ بازیها و غلط کاریهای زمان طاغوت اجتناب کنند و رفاه ملت مظلوم و‏‎ ‎‏عقب افتادگیهای آنها را به طور ضربتی تحصیل و ترمیم کنند.(185)‏

‏7 / 3 / 59‏

***

‏ ‏

خدمات خالصانه نهادهای اسلامی به بندگان مستضعف

‏     ‏‏نهادهایی که در ایران از خود ملت پیدا شد، اولش با یک قصد خالصی، الهی پیدا شد‏‎ ‎‏و ظاهر شد. اگر این قصد خالص در پیش شما کوچک بشود دست خدا هم برداشته‏‎ ‎‏می شود. کوشش کنید که این نهادی که شما در آن خدمت می کنید و خدمت ارزنده ای‏‎ ‎‏هست، بسیار کوشش کنید که این خدمت در راه خدا باشد، خدمت به بندگان خدا،‏‎ ‎‏خدمت به بندگان مستضعف خدا که مورد عنایت حق تعالی هستند. کوشش کنید خدمت‏‎ ‎‏برای مستضعف باشد، نه برای هواهای نفسانی و کوشش کنید که این خدمت آلوده نشود‏‎ ‎‏به بعض از کارهایی که ناپسند است. شیاطین درصددند که هر یک از این نهادهای‏‎ ‎‏اسلامی را لکه دار کنند. دستهای خائنین در کار است. توطئه ها در کار است که این‏‎ ‎‏نهادهای اسلامی را به دنیا برخلاف آنچه که هست معرفی کنند.(186)‏

‏27 / 3 / 59‏

***

‏ ‏

خدمت به بیچاره ها، و پرهیز از دعوا

‏     ‏‏تمام همّمان را صرف کنیم که این بیچاره هایی که توی این زاغه ها باز هم نشسته اند،‏‎ ‎‏اینها را از اینجا بیرون بیاوریم، جایی برایشان درست بکنیم، آب و برق این مملکت را‏‎ ‎‏درست بکنیم، خوب، الآن شما می دانید که در بعضی از جاها هیچ ندارند. هیچ. بعضی از‏‎ ‎‏جاهایی که دیروز یکی از آقایان که آمده بود از طرف بختیاری و آنجاها، می گفت مردم‏‎ ‎‏همه اخلاص دارند، اما هیچ ندارند. بعضی جاهاست هیچ ندارند. برای این «هیچ ندارها»‏

کتاباستضعاف و استکبار از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 112

‏یک فکری بکنید، هی ننشینید دعوا بکنید، هی هم دنبال این نروید که همان طوری که در‏‎ ‎‏طاغوت می کرد، شهرها را خیلی مزین کنید و شهرها را خیلی بزرگ بکنید و همۀ همّ‏‎ ‎‏دولت و همۀ بودجۀ مملکت خرج شهرها بشود و خرج شمال شهر بشود که باز همان‏‎ ‎‏طاغوتیها از آن استفاده بکنند. برای این پایین شهریها، برای این بیچاره ها ـ اسلام است؛‏‎ ‎‏حکومت اسلام است ـ برای اینها فکر بکنید. همّتان را صرف این بکنید، نه صرف اینکه‏‎ ‎‏دعوا کنید. «وقت» وقتی بنا شد که به دعوا بگذرد، دیگر نمی رسد انسان؛ مجال ندارد‏‎ ‎‏دیگر بنشیند یک کاری بکند، یک طرحی بریزد برای این ملت؛ برای این بیچاره ها.(187)‏

‏20 / 6 / 59‏

***

‏ ‏

خدمات مثبت نهضت به مستضعفین

‏     ‏‏آن مقداری که در این دو سال خدمت شده است به این ضعفا و به این مستمندان و به‏‎ ‎‏این مستضعفین آنها را نگاه بکنید.(188)‏

‏21 / 2 / 60‏

***

‏ ‏

صف واحد ملت و دولت در دفاع از حقوق مظلومان

‏     ‏‏ملت و دولت و مجلس و ارتش و سایر قوای مسلح ایران که امروز با وحدت اسلامی و‏‎ ‎‏انسجام الهی صف واحد هستند مصمم اند که در مقابل هر قدرت شیطانی و متجاوز به‏‎ ‎‏حقوق انسانها بایستند و از مظلومان دفاع نمایند، و تا برگشت قدس و فلسطین به دامن‏‎ ‎‏مسلمین، از لبنان و قدس عزیز پشتیبانی نمایند.(189)‏

‏10 / 5 / 60‏

***

‏ ‏

شرافت خدمت به پابرهنه ها و مستضعفین

‏     ‏‏شما باید برای این پا برهنه ها و مستضعفین که در طول تاریخ به استضعاف کشیده شده‏

کتاباستضعاف و استکبار از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 113

‏بودند و اینها را حساب نمی آوردند و فقط آن طبقه بالا را راضی نگاه داشتند و به‏‎ ‎‏اصطلاح کدخدا را می دیدند و ده را می چاپیدند، شما باید توجهتان به این توده های‏‎ ‎‏مستضعفی که با زحمت خودشان و رنج خودشان الآن در جبهه ها مشغول فداکاری‏‎ ‎‏هستند که خداوند تأییدشان کند و در پشت جبهه هم مشغول فداکاری هستند و‏‎ ‎‏مستضعف اند، آن بالاها اینها را ضعیف می شمارند و می شمردند و اینها به حساب‏‎ ‎‏نمی آمدند و در رژیم سابق برای اینها کاری نشده بود، برای اینها کار کنید.‏

‏     قانع نشوید به اینکه بعضی جاها کار شده است، می دانم شده است، خیلی هم شده‏‎ ‎‏است، اما نباید قانع شد، باید همه دست به دست هم بدهید که ان شاءالله ، برای اینها یک‏‎ ‎‏زندگی مرفهی، یک وضع صحیحی پیش بیاید، درست بشود. اینها حق دارند به ما و به‏‎ ‎‏شما، خیلی حق دارند. سیزده میلیون رأی به شما داده اند، اینها حق دارند به شما، باقی هم‏‎ ‎‏حق دارند به شما و همین طور وقتی دولتی پیش می آید، آن هم دولتی است که مردم به‏‎ ‎‏آن حق دارند. اگر نبودند این مردم، شما هم شاید حالا در حبس بودید و آن زجرها را‏‎ ‎‏می کشیدید و دیگران هم که متعهد بودند، آنها هم در حبس بودند یا در جاهای دیگر.‏‎ ‎‏این ملت حق دارد، دست شما را گرفته آورده این بالا نشانده، شما باید خدمت کنید به‏‎ ‎‏این مردم؛ شما، ما، همه باید خدمتگزار اینها باشیم. و شرافت همۀ ما به این است که‏‎ ‎‏خدمت به خلق خدا بکنیم. اینها بندگان خدا هستند، خدای تبارک و تعالی، علاقه دارد به‏‎ ‎‏این بندگان و ما مسئولیم، باید خدمت بکنیم.(190)‏

‏11 / 5 / 60‏

***

‏ ‏

خدمت به مستضعفین با تمام توان

‏     ‏‏من از خدای تبارک و تعالی، سلامت و سعادت همۀ ملت را و همۀ ملتها را و خصوصاً‏‎ ‎‏مستضعفین را خواستارم. و از همۀ کسانی که این ملت با زحمت خودش آنها را به مقامی‏‎ ‎‏رسانده است می خواهم که تمام توان خودشان را برای خدمت ‏‏[‏‏به‏‏]‏‏ این مستضعفین و‏‎ ‎‏خدمت ‏‏[‏‏به‏‏]‏‏ این بیغوله نشین های بیچاره و خدمت به این زاغه نشینان صرف کنند. و‏‎ ‎‏ان شاءالله ، بعد از استقرار حکومت که الآن دیگر تمام شد همۀ جهات ـ عذری برای هیچ‏

کتاباستضعاف و استکبار از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 114

‏یک از شماها نیست؛ برای اینکه سابقاً کارشکنی می شد و حالا شما همه تفاهم دارید و‏‎ ‎‏کارشکنی هیچ یک برای دیگری نمی کند ـ همه هم فکر و هم صدا قیام کنید و برای این‏‎ ‎‏مستضعفین و برای این ملت که به همۀ ما و به همۀ شما منت دارد و حق دارد، برای آنها‏‎ ‎‏خدمت کنید و ان شاءالله ، موفق شوید.(191)‏

‏17 / 7 / 60‏

***

‏ ‏

ادارۀ بنیاد مستضعفین به نفع مستضعفان

‏     ‏‏جناب آقای میرحسین موسوی، نخست وزیر ـ ایّده الله تعالی‏

‏     جنابعالی را مسئول جدید بنیاد مستضعفین قرار می دهم. امیدوارم زیر نظر اشخاص‏‎ ‎‏متدین و متعهد و کاردان این بنیاد را به نفع مستضعفان اداره نمایید. ان شاءالله در خدمت‏‎ ‎‏به اسلام و مسلمین خصوصاً مستضعفین موفق باشید.(192)‏

‏17 / 7 / 60‏

***

‏ ‏

نجات مستضعفین از مشکلات و محرومیتها

‏     ‏‏برای خدا و برای اسلام کار بکنیم و همۀ جهدمان این باشد که این ملت را و خصوصاً،‏‎ ‎‏این مستضعفین و این مستمندان را ان شاءالله ، ما از آن مشکلاتی که دارند، محرومیتهایی‏‎ ‎‏که در طول تاریخ اینها کشیده اند، ما بتوانیم و شماها بتوانید ان شاءالله ، آنها را از این‏‎ ‎‏محرومیتها نجات بدهید و همۀ آنها را ان شاءالله به رفاه در دنیا و آخرت ان شاءالله ‏‎ ‎‏برسانید.(193)‏

‏23 / 10 / 60‏

***

‏ ‏

پابرهنه ها ولی نعمت ما هستند

‏     ‏‏برای اینهایی که اولیای ما هستند؛ این پایین شهریها و این پابرهنه ها به اصطلاح شما،‏

کتاباستضعاف و استکبار از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 115

‏اینها ولی نعمت ماها هستند...‏

‏     ما اگر تا آخر عمرمان به اینها خدمت کنیم، نمی توانیم از عهدۀ خدمت اینها برآییم.‏‎ ‎‏خداوند به ما توفیق بدهد که ما یک خدمتگزاری برای اینها باشیم و به این نعمت موفق‏‎ ‎‏بشویم...‏

‏     اینها ولی نعمت ما هستند، و ما باید ولی نعمت خودمان را از آن قدردانی کنیم و‏‎ ‎‏خدمت کنیم به او و همینها هستند که الآن هم حفظ این کشور را می کنند و حفظ نظام این‏‎ ‎‏کشور را می کنند.(194)‏

‏19 / 11 / 60‏

***

‏ ‏

خدمت به طبقات ضعیف یک عبادت بزرگ

‏     ‏‏امروز شما با تعهد به اسلام و با تعهد به احکام اسلام و با تعهد به جمهوری اسلامی،‏‎ ‎‏در خدمت بندگان خدا و مستضعفین باشید و بیشتر از همه، طبقات ضعیف را ملاحظه‏‎ ‎‏کنید و این خود یک عبادت بزرگ است برای شما. و من امیدوارم که شما به این عبادت‏‎ ‎‏موفق باشید و غنیمت بدانید این ‏‏[‏‏را‏‏]‏‏ که در یک رژیمی واقع شده اید، در یک حکومتی‏‎ ‎‏واقع شده اید که آن شغلی که سابق معصیت بود، امروز عبادت است و ‏‏[‏‏در‏‏]‏‏ آن اتاقی که‏‎ ‎‏سابق در آن معصیت واقع می شد، امروز با خدمت به خلق خدا، عبادتگاه است.(195)‏

‏24 / 3 / 61‏

***

‏ ‏

لزوم رسیدگی دولت به محرومین دورافتاده

‏     ‏‏خداوند همۀ ما و شما را موفق کند که خدمتگزار اسلام، خدمتگزار این مستمندان و‏‎ ‎‏اینهایی که در طول تاریخ شاهنشاهی تو سری خورده اند و محروم بوده اند باشیم.‏‎ ‎‏نگذارند اینها به محرومیت باقی باشند. دولت توجه به این معنا داشته باشد که در این‏‎ ‎‏جاهای دور افتاده توجه زیادتر بکنند و اینها را یک قدری به آنها رسیدگی بکنند. و‏

کتاباستضعاف و استکبار از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 116

‏خداوند همۀ شما را موفق و ما را هم ان شاءالله ، از خدمتگزاران شما حساب کند.(196)‏

‏9 / 6 / 61‏

***

‏ ‏

توصیه به دادگستریها در جهت نجات مستمندان

‏     ‏‏و من امیدوارم که همۀ قضات محترمی که در سرتاسر کشور داریم و دادستانهایی که‏‎ ‎‏داریم و کسانی که در امور دادگستری خدمت می کنند، همه موفق باشند که برای خاطر‏‎ ‎‏خدا و برای خاطر اسلام و برای خاطر این مستمندانی که در طول تاریخ در تحت فشار یا‏‎ ‎‏سلاطین بوده اند یا خانها و سرمایه دارها و امثال اینها، که آقایان می دانند و بهتر هم‏‎ ‎‏می دانند خیلیهایشان اینها را، ان شاء الله نجات داده بشوند.(197)‏

‏19 / 10 / 61‏

***

‏ ‏

رسیدگی به فقرا و مستمندان توسط کمیته امداد

‏     ‏‏بعد از انقلاب یک گروههایی پیدا شدند و یک جمعیتهایی که نظیر اینها در تاریخ‏‎ ‎‏گمان ندارم سابقه داشته باشد. همین گروه امداد و کمیتۀ امداد، من نشنیده ام که در یک‏‎ ‎‏کشوری یک همچو کمیته ای باشد که همّتشان صرف رسیدگی به فقرا و مستمندان و‏‎ ‎‏دهقانانی که در دور افتادۀ شهرها قرار گرفته اند و محرومان جامعه و همین طور نهادهای‏‎ ‎‏دیگر از قبیل پاسدار، کمیته و امثال اینها، بسیج، اینها یک نوآوردهایی است که به برکت‏‎ ‎‏اسلام و تعهد ملت ما به اسلام پیدا شده است و بیسابقه است.‏

‏     بیسابقه است که به مجرد اینکه انقلاب می شود یک عده ای به نام پاسدار، یک‏‎ ‎‏عده ای به نام کمیته، یک عده ای به نام بسیج برای امنیت داخلی و مرزها از خود مردم‏‎ ‎‏جوشش کنند؛ و بیسابقه است که در یک کشوری خود مردم و خود علما و مؤمنین یک‏‎ ‎‏کمیته ای به اسم کمیته ای برای امداد داشته باشند که همّشان این باشد که فقرا و مستمندان‏‎ ‎‏را در سراسر کشور رسیدگی کنند و امداد کنند. اینها برکات اسلام است و این گروههای‏‎ ‎‏عزیز و کمیته ها و همین طور این کمیتۀ امداد یک عمل بسیار لطیف ظریف شریف دارند‏

کتاباستضعاف و استکبار از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 117

‏که با این عمل ان شاء الله می توانند ریشۀ فقر را از سرتاسر کشور به امداد ملت بزرگوار‏‎ ‎‏ایران و به همت دولت بزرگوار ایران، این ریشه را از بیخ و بن بکنند. و عمل شما آقایان‏‎ ‎‏در سرتاسر کشور عمل بسیار شریف خداپسندی است که مورد عنایت خدای تبارک و‏‎ ‎‏تعالی خواهد بود. خداوند تبارک و تعالی به فقرا و به مستمندان و به محرومان آن قدر‏‎ ‎‏عنایت دارد که معلوم نیست به قشر دیگر این قدر عنایت داشته باشد.(198)‏

‏18 / 2 / 62‏

***

‏ ‏

رسیدگی بنیاد 15 خرداد به وضع مستضعفین و محرومین

‏     ‏‏جنابعالی را به سرپرستی «بنیاد 15 خرداد» منصوب می نمایم. این بنیاد موظف است به‏‎ ‎‏وضع مستضعفین و محرومین رسیدگی نماید. بدیهی است خانوادۀ شهدای محترم و‏‎ ‎‏معلولین عزیز مورد توجه بیشتر آن بنیاد قرار گیرد. امید است با اطمینان و اعتمادی که به‏‎ ‎‏آن جناب دارم، امور آن بنیاد را به بهترین وجه اداره بنمایید.(199)‏

‏22 / 4 / 62‏

***

‏ ‏

حکومت مستضعفین به جای حکومت اشرافی

‏     ‏‏مسائلی که آقا فرمودند راجع به خدمت هایی که هم وزارت راه و هم وزارت نیرو‏‎ ‎‏انجام داده اند و همین طور خدمت هایی که وزارت فرهنگ انجام داده است و سایر‏‎ ‎‏وزارتخانه ها، اینها از آثار حکومت مستضعفین است. در طول تاریخ، اسکلت حکومت،‏‎ ‎‏چه اصل حکومت و چه مجلس ها از وقتی که مجلس تحقق پیدا کرد الاّ کمی در دورۀ‏‎ ‎‏اول و همین طور ارتش و سایر نهادها، اینها چون از طبقۀ مرفه بودند و اسکلت حکومت‏‎ ‎‏را به اصطلاح اشراف و اعیان تشکیل می دادند از این جهت، اطلاع از اینکه به قشر‏‎ ‎‏مستمند چه می گذرد نداشتند، نمی توانستند بفهمند که مستمند یعنی چه؛ فکرشان اصلاً‏‎ ‎‏در این قضیه هیچ وقت وارد نمی شد. کسانی که از اول کودکی تا آن وقتی که به حکومت‏‎ ‎‏رسیدند در مهد آرامش و رفاه بارآمدند، اینها ادراک این مطلب را که قشر دیگری هم ما‏

کتاباستضعاف و استکبار از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 118

‏داریم که قشر مستمند است نمی کردند. اگر هم یک وقتی هم در ذهنشان می آمد، عبور‏‎ ‎‏می کرد. فکر این نبودند که این طبقه هم یک موجودیتی دارد و باید برای موجودیت‏‎ ‎‏اینها هم فکری کرد. و لهذا در طول تاریخ، این قشر مستمند و مستضعف و محروم در‏‎ ‎‏طول تاریخ شاهنشاهی و در این تاریخی که شماها هم ادراک کردید زمان محمدرضا و‏‎ ‎‏بعضی تان هم زمان رضاخان را ادراک کردید، می بینید که حکومت، حکومت اشراف‏‎ ‎‏بود. اگر در یک مجلسی یک نفر، دو نفر هم از طبقۀ محرومین پیدا می شد، دریک اقلیت‏‎ ‎‏بسیار ضعیف بودند که در مقابل آن جمعیت کثیر نمی توانستند کاری انجام بدهند. اصل‏‎ ‎‏جنس اسکلت حکومت اشرافی این است که به مردم نرسند...‏

‏     این وضع حکومت اشرافی در جهان است. یکی از نعمتهای بزرگی که خدای تبارک‏‎ ‎‏و تعالی به این ملت عنایت فرمود اینکه حکومت، حکومت مستضعفین است، حکومت‏‎ ‎‏محرومین است. یعنی، آنهایی که در رأس حکومت واقع شدند وقتی که ملاحظه می کنید‏‎ ‎‏رئیس جمهورش از مدرسه پا شده است آمده است رئیس جمهور شده، طلبه مدرسه‏‎ ‎‏بوده. رئیس مجلسش از مدرسه آمده است و رئیس مجلس شده است. رئیس دولتش‏‎ ‎‏یک بازاری است که پدرش الآن هم بازاری است ظاهراً، از بازار آمده است و رئیس‏‎ ‎‏دولت شده، و وزرای دیگرش هم همین طور، وکلای دیگرش هم، وکلا هم همین طور.‏‎ ‎‏الآن شما در تمام قشر دست اندرکاران، چه در مجلس و چه در حکومت یک نفر از آن‏‎ ‎‏اشخاصی که در آن وقتها، در زمان شاهنشاهی کفیل امر بود یک نفر از اشباه آنها را شما‏‎ ‎‏نمی بینید. و خاصیت یک حکومت محرومین، مستضعفین و حکومت مردمی این است‏‎ ‎‏که هم مجلسش می فهمد مستضعفین و محرومین یعنی چه، هم حکومت و وزرا‏‎ ‎‏می فهمند که یعنی چه، هم رئیس جمهور و رئیس مجلس اش.(200)‏

‏11 / 5 / 62‏

***

‏ ‏

جدیت در عمران و راهسازی برای مستضعفان

‏     ‏‏باید متوجه باشید که این یک تکلیف است که همه با هم باشید تا این بار را به آخر‏‎ ‎‏برسانید. خوب خدمت کنید، به مستضعفان برسید. شما در دوردست ها مسئولیت دارید‏

کتاباستضعاف و استکبار از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 119

‏به مستمندان که در طول تاریخ زیر فشار و زحمت بودند برسید و جدیت نمایید تا راه‏‎ ‎‏چاره ای که آنها را به جایی برساند پیدا کنید، در عمران و راهسازی برای آنان جدیت‏‎ ‎‏کنید. امروز به مستضعفان و مستمندان و زاغه نشینان که ولی نعمت ما هستند خدمت کنید.‏‎ ‎‏پیش خدای تبارک و تعالی کمتر خدمتی است که به اندازۀ خدمت به زاغه نشینان فایده‏‎ ‎‏داشته باشد.(201)‏

‏12 / 5 / 62‏

***

‏ ‏

مهم، خدمت کردن به محرومین است

‏     ‏‏در هر صورت آنی که برای شما مهم است خدمت کردن به همۀ طبقات خصوصاً‏‎ ‎‏مستضعف ها، خصوصاً محرومینی که در طول تاریخ محروم بوده اند این بیچاره ها. باید‏‎ ‎‏خدمت کنید و خدمتتان را بگویید به آنها، و وقتی گفته می شود، عمل دنبالش باشد. و‏‎ ‎‏ان شاءاللّٰه امیدوارم که اگر انگیزه اینطور باشد و شما موفق بشوید و ان شاءاللّٰه و موفق‏‎ ‎‏می شوید ان شاءاللّٰه به اینکه خدمت کنید به این ملت، این ملت هم همراه شماست.(202)‏

‏7 / 6 / 62‏

***

‏ ‏

دلسوزی دولت برای محرومین

‏     ‏‏دولت واقعاً باید با تمام قدرت آن طوری که علی ـ علیه السلام ـ برای محرومین دل‏‎ ‎‏می سوزاند، این هم با تمام قدرت دل بسوزاند برای محرومین، مثل یک پدری که‏‎ ‎‏بچه هایش اگر گرسنه بمانند، چطور با دل افسرده دنبال این می رود که آنها را سیر بکند،‏‎ ‎‏یک دولت تابع امیرالمؤمنین باید اینطور باشد. الحمدلله هستند، خیلی البته من نمی گویم‏‎ ‎‏که کسی می تواند مثل حضرت امیر باشد. خود او هم گفت که شما نمی توانید، نمی توانیم‏‎ ‎‏هم واقعاً، اما اعانت کنیم ما او را به ورع و تقوا، اعانت کنیم به اینکه تا آن اندازه که‏‎ ‎‏می توانیم.(203)‏

‏4 / 7 / 62‏

***


کتاباستضعاف و استکبار از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 120

نقش و اهمیت بنیاد مسکن در محرومیت زدایی

‏     ‏‏امیدوارم با کوشش شما و تمامی افراد این بنیاد، مردم محروم و مستضعف ما که در‏‎ ‎‏طول تاریخ اسیر خانها و سرمایه دارها بودند، دارای مسکن شوند. لازم است دولت‏‎ ‎‏اسلامی هم کمکهای لازم را به شما بنماید. ان شاءالله مردم ما که همیشه به استضعاف‏‎ ‎‏کشیده شده بودند، با تلاش و کوشش دارای همه چیز گردند. خدمت شما تنها به یک‏‎ ‎‏نسل نیست، بلکه از خدمات شما نسلهای آینده هم استفاده می کنند. سعی کنید محرومین‏‎ ‎‏را همیشه درنظر داشته باشید و هرکاری که می کنید، خدا را در نظر بگیرید. ان شاءالله ‏‎ ‎‏موفق و مؤید گردید.(204)‏

‏16 / 12 / 62‏

***

‏ ‏

دولت مستضعفان

‏     ‏‏امروز مجلس خانۀ واقعی ملت است. و بر خلاف دوران طاغوت، بخصوص رژیم‏‎ ‎‏ستمگر پهلوی، بر آراء تودۀ متعهد به اسلام و اصیل و زحمتکش و محروم استوار است؛‏‎ ‎‏و دست ناپاک دولتمردان و قدرتمندان و خانان و غرب و شرق زدگان از آن کوتاه است.‏‎ ‎‏امروز دولت مورد اعتماد مجلس حقاً دولت مستضعفان، که وارثان روی زمین اند،‏‎ ‎‏می باشد.(205)‏

‏22 / 2 / 63‏

***

‏ ‏

طرفداری از همه مظلومین

‏     ‏‏البته ما طرفدار همۀ مظلومین در همه جا هستیم، و میل داریم که مظلومین بر همۀ‏‎ ‎‏ستمگران غلبه کنند.(206)‏

‏6 / 8 / 63‏

***

‏ ‏

‏ ‏


کتاباستضعاف و استکبار از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 121

خدمت به محرومان و دورافتادگان، یک موضوع مهم

‏     ‏‏باز هم موضوع مهم خدمت به محرومان و دورافتادگان را تذکر می دهم. با آنکه‏‎ ‎‏می دانم در این سالهای محدود با گرفتاریهای بیشمار عظیمی که کشور و دولت‏‎ ‎‏خدمتگزار با آنها مواجه بود،حجم خدمتهایی که به روستاییان در تمام زمینه ها شده است‏‎ ‎‏چشمگیر و اعجاب آور است و دولت حقاً و انصافاً در این امر توفیق بسیار داشته است که‏‎ ‎‏با مقایسه با کارهای در طول رژیمهای سابق می توان یافت،لکن باز کافی نیست و حق‏‎ ‎‏محرومان به آن نحو که دلخواه است ادا نشده؛ البته نه از باب قصور ‏‏[‏‏و‏‏]‏‏ تقصیر، بلکه از‏‎ ‎‏جهت حجم احتیاجات و گسترش فوق العادۀ آن. و اشکال تراشان اگر معاند باشند حرفی‏‎ ‎‏نیست و اگر متعهد باشند و دلسوز باید گفت دستی از دور بر آتش دارند. امید است دولت‏‎ ‎‏با تمام توان خدمت خود را تعقیب و از خداوند تعالی توفیق خدمت طلب کند و تمام این‏‎ ‎‏امور مرهون آن است که دولت یکپارچه و بدون اختلاف درونی وبا تعهد اوقات خود را‏‎ ‎‏صرف در مسائل مهم کلیدی که مشکل گشای امور باشد نماید ؛ و در امور مهمه نیز‏‎ ‎‏مهمترین را بیشتر و سریعتر مورد توجه قرار دهد.(207)‏

‏22 / 11 / 63‏

***

‏ ‏

حکومت در خدمت مردم

‏     ‏‏امیدوارم که خداوند به همۀ شما توفیق بدهد که به اسلام و کشورتان خدمت کنید. این‏‎ ‎‏حکومت، حکومتی باشد که برای مستضعفین کار کند؛ چرا که تاکنون حکومتها به ضد‏‎ ‎‏مردم بوده اند و برای خودشان یا اربابانشان کار می کردند، و ما می خواهیم حکومت برای‏‎ ‎‏مردم، خصوصاً آنها که زحمت کشیده اند و خون داده اند و آقایان را از گرفتاریها بیرون‏‎ ‎‏آوردند، و از رژیم سابق و گرفتاریهای شرق و غرب نجات دادند، کار کنند.(208)‏

‏11 / 8 / 64‏

***

‏ ‏

حرکت در جهت فقرزدایی و دفاع از محرومان

‏     ‏‏همۀ مدیران وکارگزاران و رهبران و روحانیون نظام و حکومت عدل موظفند که با‏

کتاباستضعاف و استکبار از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 122

‏فقرا و مستمندان و پابرهنه ها بیشتر حشر و نشر و جلسه و مراوده و معارفه و رفاقت داشته‏‎ ‎‏باشند تا متمکنین و مرفهین، و در کنار مستمندان و پابرهنه ها بودن و خود را در عرض‏‎ ‎‏آنان دانستن و قرار دادن، افتخار بزرگی است که نصیب اولیا شده و عملاً به شبهات و‏‎ ‎‏القائات خاتمه می دهد، که بحمدالله در جمهوری اسلامی ایران، اساس این تفکر و بینش‏‎ ‎‏در حال پیاده شدن است.‏

‏     و همچنین مسئولین محترم کشور ایران علی رغم محاصرات شدید اقتصادی وکمبود‏‎ ‎‏درآمدها، تمامی کوشش و تلاش خود را صرف فقرزدایی جامعه کرده اند و همۀ آرمان‏‎ ‎‏و آرزوی ملت و دولت و مسئولین کشور ما است که روزی فقر و تهیدستی از جامعۀ ما‏‎ ‎‏رخت بربندد و مردم عزیز و صبور و غیرتمند کشور از رفاه در زندگی مادی و معنوی‏‎ ‎‏برخوردار باشند. خدا نیاورد آن روزی را که سیاست ما و سیاست مسئولین کشور ما پشت‏‎ ‎‏کردن به دفاع از محرومین و رو آوردن به حمایت از سرمایه دارها گردد و اغنیا و‏‎ ‎‏ثروتمندان ازاعتبار و عنایت بیشتری برخوردار شوند. معاذالله که این با سیره و روش انبیا‏‎ ‎‏و امیرالمؤمنین و ائمۀ معصومین ـ علیهم السلام ـ سازگار نیست، دامن حرمت و پاک‏‎ ‎‏روحانیت از آن منزه است، تا ابد هم باید منزه باشد و این از افتخارات و برکات کشور و‏‎ ‎‏انقلاب و روحانیت ما است که به حمایت از پابرهنگان برخاسته است و شعار دفاع از‏‎ ‎‏حقوق مستضعفان را زنده کرده است. از آنجا که محرومیت زدایی، عقیده و راه و رسم‏‎ ‎‏زندگی ما است، جهانخواران در این مورد هم ما را آرام نگذاشته اند و برای ناتوان‏‎ ‎‏ساختن دولت ودست اندرکاران کشور ما حلقه های محاصره را تنگتر کرده اند و بغض و‏‎ ‎‏کینه و ترس و وحشت خود را در این حرکت مردمی و تاریخی تا مرز هزاران توطئۀ‏‎ ‎‏سیاسی ـ اقتصادی ظاهر ساخته اند و بدون شک جهانخواران به همان میزان که از‏‎ ‎‏شهادت طلبی و سایر ارزشهای ایثارگرانۀ ملت ما واهمه دارند، از گرایش و روح اقتصاد‏‎ ‎‏اسلام به طرف حمایت از پابرهنگان در هراسند و مسلّم هر قدر کشور ما به طرف‏‎ ‎‏فقرزدایی و دفاع از محرومان حرکت کند، امید جهانخواران از ما منقطع و گرایش ملتهای‏‎ ‎‏جهان به اسلام زیادتر می شود و روحانیت عزیز باید به این اصل توجه عمیق داشته باشند‏‎ ‎‏و افتخار تاریخی و بیش از هزار سالۀ پناهگاهیِ محرومان را برای خود حفظ کنند و به‏‎ ‎‏سایر مسئولین و مردم توصیه نمایند که ما نباید گرایش و توجه بی شائبۀ محرومین را به‏‎ ‎‏انقلاب و حمایت بیدریغ آنان را از اسلام فراموش کنیم و بدون جواب بگذاریم...‏


کتاباستضعاف و استکبار از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 123

‏     همۀ اقشار کشور ما در انقلاب سهیم و شریکند و همه برای خدا و انجام وظیفۀ الهی‏‎ ‎‏خود وارد صحنه ها شده اند و مقصد خدا است و هرگز آمال بلند و الهی خود را به مسائل‏‎ ‎‏مادی آلوده نمی کنند و با کمبودها ازمیدان به در نمی روند، چرا که کسی که برای خدا‏‎ ‎‏جان ومال فدا می کند، به خاطر شکم و دنیا از پا در نمی آید، ولی وظیفۀ ما و همۀ‏‎ ‎‏دست اندرکاران است که به این مردم خدمت کنیم و در غم و شادی ومشکلات آنان‏‎ ‎‏شریک باشیم که گمان نمی کنم عبادتی بالاتر از خدمت به محرومین وجود داشته باشد.‏‎ ‎‏راستی وقتی که پابرهنه ها و گودنشینان و طبقات کم درآمد جامعۀ ما امتحان و تقید خود را‏‎ ‎‏به احکام اسلامی تا سر حد قربانی نمودن چندین عزیز و جوان و بذل همۀ هستی خود‏‎ ‎‏داده اند و در همۀ صحنه ها بوده اند ـ و ان شاءالله خواهند بود ـ و سر و جان را در راه خدا‏‎ ‎‏می دهند، چرا ما از خدمت به این بندگان خالص حق و این رادمردان شجاع تاریخ‏‎ ‎‏بشریت افتخار نکنیم! ما مجدداً می گوییم که یک موی سر این کوخ نشینان و شهیددادگان‏‎ ‎‏به همۀ کاخ و کاخ نشینان جهان شرف و برتری دارد.(209)‏

‏6 / 5 / 66‏

***

‏ ‏

توصیه به روحانیون نسبت به عدالت اجتماعی

‏     ‏‏البته آن چیزی که روحانیون هرگز نباید از آن عدول کنند و نباید با تبلیغات دیگران از‏‎ ‎‏میدان به در روند حمایت از محرومین و پا برهنه هاست؛ چرا که هر کسی از آن عدول کند‏‎ ‎‏از عدالت اجتماعی اسلام عدول کرده است. ما باید تحت هر شرایطی خود را عهده دار‏‎ ‎‏این مسئولیت بزرگ بدانیم. و در تحقق آن اگر کوتاهی بنماییم، خیانت به اسلام و‏‎ ‎‏مسلمین کرده ایم.(210)‏

‏29 / 4 / 67‏

***

‏ ‏

توصیه به کارگزاران نظام نسبت به عدم فروگذاری در خدمتگزاری

‏     ‏‏و به مجلس و دولت و دست اندرکاران توصیه می نمایم که قدر این ملت را بدانید و در‏‎ ‎‏خدمتگزاری به آنان خصوصاً مستضعفان و محرومان و ستمدیدگان که نور چشمان ما و‏

کتاباستضعاف و استکبار از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 124

‏اولیای نعم همه هستند و جمهوری اسلامی رهاورد آنان و با فداکاریهای آنان تحقق پیدا‏‎ ‎‏کرد و بقای‏‎ ‎‏آن نیز مرهون خدمات آنان است، فروگذار نکنید و خود را از مردم و آنان را‏‎ ‎‏از خود بدانید و حکومتهای طاغوتی را که چپاولگرانی بی فرهنگ و زورگویانی تهی مغز‏‎ ‎‏بودند و هستند را همیشه محکوم نمایید، البته با اعمال انسانی که شایسته برای یک‏‎ ‎‏حکومت اسلامی است.(211)‏

‏15 / 3 / 68‏

***

‏ ‏

خیر دنیا و آخرت در کوشش برای رفاه طبقات محروم

‏     ‏‏و به همه در کوشش برای رفاه طبقات محروم وصیت می کنم که خیر دنیا و آخرت‏‎ ‎‏شماها رسیدگی به حال محرومان جامعه است که در طول تاریخ ستمشاهی و خان خانی‏‎ ‎‏در رنج و زحمت بوده اند. و چه نیکو است که طبقات تمکندار به طور داوطلب برای زاغه‏‎ ‎‏و چپرنشینان مسکن و رفاه تهیه کنند. و مطمئن باشند که خیر دنیا و آخرت در آن است. و‏‎ ‎‏از انصاف به دور است که یکی بی خانمان و یکی دارای آپارتمانها باشد.(212)‏

‏15 / 3 / 68‏

***

‏ ‏


کتاباستضعاف و استکبار از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 125

  الگوپذیری ملل مستضعف از نهضت اسلامی ایران

‏ ‏

‏ ‏

پیروزی ملت ایران سرمشق سایر ملل ستمدیده

‏     ‏‏پیروزی ملت مسلمان ایران بدون شک سرمشق خوبی برای سایر ملل ستمدیدۀ‏‎ ‎‏جهان، خصوصاً ملتهای خاورمیانه خواهد بود که چگونه یک ملتی با اتکا به ایدئولوژی‏‎ ‎‏انقلابی اسلامی بر قدرتهای عظیم فایق می آید.(213)‏

‏15 / 8 / 57‏

***

‏ ‏

پیدایش رمز پیروزی در همه ملتها

‏     ‏‏من امیدوارم که این نهضت اسلامی ایران برای همۀ مستضعفین سرمشق باشد که‏‎ ‎‏پیروزی را به دست بیاورند؛ و این رمزی که در ایران باعث پیروزی شد ‏‏[‏‏که‏‏]‏‏ عبارت از‏‎ ‎‏وحدت کلمه و اتکال به خدای تبارک و تعالی بود، در همۀ ملتها پیدا بشود و آنها هم‏‎ ‎‏پیروز بشوند.(214)‏

‏17 / 1 / 58‏

***

‏ ‏

الگوپذیری مستضعفین از مجاهدات جوانان برومند ایران

‏     ‏‏مجاهدات شما جوانان و مسلمین برومند ایران ـ همۀ طبقات ـ که با وحدت کلمه‏‎ ‎‏دست اجانب را کوتاه کردید، الگویی است برای همۀ مستضعفین؛ من امیدوارم که همۀ‏‎ ‎‏مستضعفین ـ که زیر بار مستکبرین هستند ـ به واسطۀ این مجاهدات شما به خود بیایند و‏‎ ‎‏خودشان را نجات بدهند.(215)‏

‏2 / 2 / 58‏

***

‏ ‏


کتاباستضعاف و استکبار از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 126

نهضت اسلامی، هشداری برای مستکبرین

‏     ‏‏ما از خداوند می خواهیم که این نهضت اسلامی و نهضت انسانی سرمشق باشد از‏‎ ‎‏برای تمام مستضعفین، و هشدار باشد بر مستکبرین.(216)‏

‏4 / 2 / 58‏

***

‏ ‏

الگو قرار گرفتن، رمز پیروزی برای همۀ مستضعفین

‏     ‏‏من امیدوارم که این رمزی که در ایران رمز پیروزی شد، برای همۀ اقشار مستضعفین‏‎ ‎‏الگو باشد. آن رمزْ وحدت کلمه و اتکا به اسلام بود.(217)‏

‏6 / 2 / 58‏

***

‏ ‏

ایران، مبدأ و نقطه اول و الگو برای همه ملتهای مستضعف

‏     ‏‏ایران، مبدأ، و نقطۀ اول و الگو برای همۀ ملتهای مستضعف ‏‏[‏‏باشد‏‏]‏‏. ملتهای‏‎ ‎‏مستضعف ببینند که ایران با دست خالی و با قدرت ایمان و با وحدت کلمۀ تمسک به‏‎ ‎‏اسلام، در مقابل قدرتهای بزرگ ایستاد و قدرتهای بزرگ را شکست داد. سایر اقشار‏‎ ‎‏ملتها به این رمز اسلامی، به این رمز ایمانی، اقتدا کنند. در تمام اقشار عالم، مسلمین‏‎ ‎‏بپاخیزند؛ بلکه مستضعفین بپاخیزند. وعدۀ الهی که مستضعفین را شامل است، و‏‎ ‎‏می فرماید که ما منت بر مستضعفین می گذاریم که آنها امام بشوند در دنیا، و وارث‏‎ ‎‏باشند.‏‎[7]‎‏ امامت حق مستضعفین است، وراثت از مستضعفین است؛ مستکبرین غاصبند،‏‎ ‎‏مستکبرین باید از میدان خارج بشوند. ما مستکبرین ایران را از صحنه بیرون کردیم، و به‏‎ ‎‏جای آن مستضعفین نشستند.(218)‏

‏24 / 2 / 58‏

***

‏ ‏


کتاباستضعاف و استکبار از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 127

الگوپذیری کشورها از پیاده شدن حکومت اسلامی در ایران

‏     ‏‏ما اگر موفق بشویم و جمهوری اسلامی را با محتوای اسلام پیاده کنیم و یک حکومت‏‎ ‎‏اسلامی به تمام معنا در ایران بپا کنیم، این الگو خواهد شد از برای همۀ کشورها که معنی‏‎ ‎‏دمکراسی را به آن معنای حقیقی، نه به آن معنای طرحی‏‎[8]‎‏ بدون حقیقت، و معنی‏‎ ‎‏آزادی را به آن معنای حقیقی، نه به آن معنایی که برای اغفال دیگران است، ان شاءالله ‏‎ ‎‏پیاده بشود.(219)‏

‏23 / 4 / 58‏

***

‏ ‏

نهضت ایران، الگوی سایر ملتهای مستضعف

‏     ‏‏من امیدوارم این نهضت ایران الگویی باشد برای سایر ملتهای مستضعف. و امید‏‎ ‎‏است خداوند، دنیا را از دست مستکبرین بگیرد و به دست مستضعفین بسپارد.(220)‏

‏25 / 4 / 58‏

***

‏ ‏

انقلاب اسلامی راهنمای سایر ملل تحت سلطه

‏     ‏‏امید است انقلاب اسلامی ملت بزرگ ما و پیروزی عظیم آنان بر دشمنان اسلام و‏‎ ‎‏مملکت، راهنمایی برای سایر ملل ستمدیده و تحت سلطه قرار گیرد و با اتحاد و‏‎ ‎‏همبستگی، شرّ همۀ سلطه گران و بخصوص امریکا این دشمن بزرگ را از خود کوتاه‏‎ ‎‏نموده در تحت تعالیم مقدسۀ اسلام، عظمت از دست رفتۀ خود را بازیابد.(221)‏

‏17 / 1 / 59‏

***

‏ ‏

گسترش نهضت اسلامی

‏     ‏‏امیدواریم که این نهضت به سایر بلاد اسلامی هم صدور پیدا بکند. و این مکتب،‏

کتاباستضعاف و استکبار از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 128

‏مکتب همۀ مسلمین است بلکه همه مستضعفین. خداوند مستضعفین را از چنگال‏‎ ‎‏مستکبرین بیرون ببرد.(222)‏

‏14 / 3 / 59‏

***

‏ ‏

آشتی بین ملتها و دولتها با صدور انقلاب

‏     ‏‏ما که می گوییم انقلابمان را می خواهیم صادر کنیم به همۀ کشورهای اسلامی، بلکه به‏‎ ‎‏همۀ کشورهایی که مستکبرین بر ضد مستضعفین هستند، می خواهیم یک همچو‏‎ ‎‏وضعیتی پیش بیاوریم که دولت یک دولت زورگوی جبّار آدمکش ـ امثال ذلک ـ نباشد‏‎ ‎‏و ملت یک ملتی نباشد که دشمن با دولت است. ما می خواهیم بین ملتها و دولتها آشتی‏‎ ‎‏بدهیم. دولتها اگر توجه بکنند و یا مطالعه کنند وضع ایران را و ببینند ملت ایران با دولت‏‎ ‎‏چه وضعی دارد، گمان ندارم که آنها تحت تأثیر واقع نشوند.(223)‏

‏21 / 5 / 59‏

***

‏ ‏

صدور انقلاب به منظور پیاده شدن احکام اسلام

‏     ‏‏امروز انقلاب ما صادر شده است. در همه جا اسم اسلام است و مستضعفین به اسلام‏‎ ‎‏چشم دوخته اند. باید با تبلیغات صحیح، اسلام را آنگونه که هست، به دنیا معرفی نمایید.‏‎ ‎‏وقتی ملتها اسلام را شناختند، قهراً به آن روی می آورند و ما چیزی جز پیاده شدن احکام‏‎ ‎‏اسلام در جهان نمی خواهیم.(224)‏

‏29 / 7 / 60‏

***

‏ ‏

امید مستضعفان به نهضت ایران

‏     ‏‏و شما باید بدانید که ملتها، حتی آن ملتهایی که الهی هم نیستند، اینها همه شان ـ که‏‎ ‎‏جزء مستضعفان جهان هستند، و همیشه در تحت سلطۀ مستکبران بوده اند ـ امید‏

کتاباستضعاف و استکبار از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 129

‏دوخته اند به این نهضتی که در ایران حاصل شده است.(225)‏

‏22 / 3 / 61‏

***

‎ ‎

کتاباستضعاف و استکبار از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 130

  • )) محمد انور سادات، رئیس جمهوری سابق مصر.
  • - وحشیانه.
  • )) رژیم مارکسیستی ـ وابسته به شوروی ـ حاکم بر افغانستان.
  • )) «فَقٰالَ اَنَا رَبُّکُمُ الاَْعْلیٰ»؛ پس [فرعون] گفت: من خدای بزرگ شمایم»؛ نازعات / 24.
  • )) محمدرضا، شاه مخلوع.
  • )) با فرار شاه از ایران در تاریخ 26 دی ماه 1357، آهنگ سقوط نظام کهن ستمشاهی در این کشور طنین افکن شد و با ورود امام خمینی به میهن در 12 بهمن 57 و تشکیل دولت موقت انقلاب، بقایای نظام سلطنتی بی اثر شدند و از بعد از ظهر روز 21 بهمن 57 با فرمان تاریخی امام خمینی که مردم را به نادیده گرفتن حکومت نظامی و ریختن به خیابانها دعوت کرد، ساعتی بیش نگذشت که مراکز نظامی و انتظامی و ارکان رژیم سلطنتی یکی پس از دیگری سقوط کردند و بامداد 22 بهمن، خبر پیروزی انقلاب اسلامی و فروپاشی نظام شاهنشاهی در ایران، به تمام جهان رسید.
  • )) قصص / 5.
  • )) در کیهان مورخ 24 / 4 / 58، ترجیح.