فصل ششم: وظیفه و مسئولیت مسلمانان و مستضعفان جهان در مقابل استکبار
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1386

زبان اثر : فارسی

فصل ششم: وظیفه و مسئولیت مسلمانان و مستضعفان جهان در مقابل استکبار

‏ ‏

‏ ‏

فصل ششم: وظیفه و مسئولیت مسلمانان و مستضعفان جهان در مقابل استکبار (توصیه ها)

‏ ‏

‏ ‏

 بیداری و هوشیاری 

‏ ‏

 تشکیل حزب مستضعفین (بسیج مستضعفین)

‏ ‏

 قیام و تداوم مبارزۀ حق طلبانه 

‏ ‏


کتاباستضعاف و استکبار از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 131


کتاباستضعاف و استکبار از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 132

  بیداری و هوشیاری

‏ ‏

‏ ‏

فریاد اسلامخواهی

‏     ‏‏باید مسلمین بیدار بشوند، باید از این خوابی که سیصد سال آنها را خواب کردند‏‎ ‎‏هوشیار بشوند؛ اقتدا کنند به ایران که با هیچ ـ با مشت خالی ـ بر تانکها و توپها و مسلسلها و‏‎ ‎‏قدرتهای بزرگ غلبه کرد برای اینکه اتکال به خدا داشت. همه می گفتند ما اسلام‏‎ ‎‏می خواهیم؛ همه فریاد می کردند که ما حکومت اسلامی می خواهیم.(226)‏

‏16 / 12 / 57‏

***

‏ ‏

خودیابی

‏     ‏‏باید شرق و جمیع مستضعفین و ابرقدرتها و تمام مستکبرین خود را بیابند و خودِ‏‎ ‎‏گمشده را پیدا کنند. آنان از اسارت تبلیغات بلندگوهای شیطانی بیرون آمده، و قدرت‏‎ ‎‏خدایی توده ای خویش را دریابند.(227)‏

‏4 / 9 / 58‏

***

‏ ‏

آگاهی و شناخت نسبت به عملکرد مستکبرین

‏     ‏‏مستضعفین وظیفه شان را با مستکبرین بفهمند. این مستضعفین اکثراً نمی دانند. ما هم‏‎ ‎‏نمی دانیم. ما هم جزء مستضعفین هستیم. نمی دانیم که اینها به سر ما چه آوردند. بعضی از‏‎ ‎‏ورقه های کوچکش دست ماست و می دانیم. بعضی مشاهدات ما هست و چیزهایی که به‏‎ ‎‏چشم دیدیم. اما مسائل زیاد زیر پرده را ما نمی توانیم بفهمیم. ما می خواهیم آن مقداری‏‎ ‎‏که فهمیدیم و آن مقداری که امکان دارد بفهمیم این را. درست عرضه کنیم به‏‎ ‎‏مستضعفین دنیا. به ممالک دنیا. تا بفهمند مستضعفین که این مستکبرین با آنها چه‏

کتاباستضعاف و استکبار از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 133

‏می کنند.(228)‏

‏25 / 9 / 58‏

***

‏ ‏

به خود آمدن مظلومان جهان

‏     ‏‏هان ای مظلومان جهان! از هر قشر و از هر کشوری هستید به خود آیید و از هیاهو و‏‎ ‎‏عربدۀ امریکا و سایر زورمندان تهی مغز نهراسید، و جهان را بر آنان تنگ کنید و حق‏‎ ‎‏خود را با مشت گره کرده از آنان بگیرید.(229)‏

‏19 / 11 / 58‏

***

‏ ‏

دفاع از حق و حقیقت

‏     ‏‏بر همۀ مستضعفین و خصوص مسلمانان جهان است که به خود آیند و از حق و‏‎ ‎‏حقیقت دفاع کنند و کشورهای خودشان را از لوث وجود این اشخاص پاک کنند.(230)‏

‏12 / 1 / 59‏

***

‏ ‏

هشدار به مستضعفان جهان

‏     ‏‏من به ملت ایران و سایر ملتهای مستضعف جهان در این قضایایی که مخالفین اسلام‏‎ ‎‏برای اسلام می خواهند پیش بیاورند هشدار می دهم که باید هر چه این قضایا و این‏‎ ‎‏خرابکاریها حجمش زیاد می شود، حجم انسجام ملتهای مستضعف و مستضعفان جهان‏‎ ‎‏بیشتر بشود. اساس این است که مستکبران جهان، کسانی که از این ممالک اسلامی و از‏‎ ‎‏ممالک مستضعف بهره برداری می کردند و می کنند احساس خطر کرده اند و چون که‏‎ ‎‏ایران را احساس کردند که مبدأ قیام عمومی مسلمین و مستضعفان است تمام قوای‏‎ ‎‏خودشان را چه در تبلیغات و چه در خرابکاری متمرکز کردند در ایران. و باید تمام‏‎ ‎‏برادرهای ما در همۀ اقطار عالم ـ که از قراری که گفته شد بعضی از برادرهای پاکستانی‏

کتاباستضعاف و استکبار از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 134

‏اینجا آمده اند ـ تمام برادرهای ایمانی که خداوند تعالی در قرآن کریم آنها را برادر‏‎ ‎‏خوانده است توجه کنند به اینکه اگر این نقطۀ بُروز مخالفت با همۀ ابرقدرتها ـ خدای‏‎ ‎‏نخواسته ـ آسیب ببیند، اسلام تا سالهای طولانی منزوی خواهد شد. و چون همۀ‏‎ ‎‏برادرهای ایمانی ما، در همه جا علاقه به اسلام دارند و اسلام را برای زندگی در این عالم‏‎ ‎‏و در آن عالم مفید و تنها پایگاه می دانند، توجه کنند به اینکه تمام قدرتهای عالم چه در‏‎ ‎‏سطح تبلیغاتی و چه در سطح خرابکاری و هجوم نظامی قدرتشان را روی هم گذاشته اند‏‎ ‎‏که این نقطه ای که از اینجا شروع شد برای قطع ایادی مستکبران جهان شرقی و غربی، این‏‎ ‎‏را در همین جا خفه کنند و نگذارند جاهای دیگر توجه به اینجا داشته باشد. از خوف‏‎ ‎‏اینکه همان طور که در ایران دستشان قطع شد از سلطه های همه جانبه و از ذخایر ایران، در‏‎ ‎‏جاهای دیگر هم بشود.‏

‏     همان طور که آنها مجهز شدند برای سرکوبی این انقلاب اسلامی در ایران از این‏‎ ‎‏خوفی که دارند، باید همۀ برادران اسلامی ما در هر جا که هستند و در هر کشوری که‏‎ ‎‏هستند، بلکه تمام مستضعفان جهان که در زیر سلطۀ قدرتهای شیطانی و زیر چکمۀ‏‎ ‎‏نظامیان قدرتهای شیطانی سرکوب شده اند باید تمام آنها متوجه باشند و توجه به این معنا‏‎ ‎‏داشته باشند که این نقطۀ بُروز مخالفت را حفظ کنند. اگر ـ خدای نخواسته ـ این نقطه ای‏‎ ‎‏که از اینجا شروع شده است مخالفت با تمام ابر قدرتها و با تمام شیاطین عالم، اگر این‏‎ ‎‏نقطه ـ خدای نخواسته ـ رکود پیدا بکند یا شکست بخورد، شکست همۀ مستضعفین‏‎ ‎‏جهان و همۀ مسلمین جهان وشکست اسلام در تمام ممالک اسلامی خواهد شد. و اگر‏‎ ‎‏این قدرتی که از ناحیۀ خدا به این ملت اعطا شد و توانایی آن را پیدا کرد که تمام قدرتهای‏‎ ‎‏مجهز بر ضد ملت را خنثی کند و همۀ دستها را از ذخائر خودش و از ملت خودش قطع‏‎ ‎‏بکند، اگر این محفوظ بماند امید این است که این مطلب در همۀ ممالک اسلامی و در‏‎ ‎‏همه جایی که مستضعفین جهان تحت سلطۀ مستکبرین بودند، در همه جا این مسئله انجام‏‎ ‎‏بگیرد.(231)‏

‏10 / 6 / 60‏

***

‏ ‏


کتاباستضعاف و استکبار از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 135

توصیه به خیزش و ایستادگی مستضعفین در مقابل ابرقدرتها

‏     ‏‏ای ملتهای مسلم! ای ملتهای مظلوم همۀ کشورهای اسلامی! ای ملتهای عزیزی که در‏‎ ‎‏تحت سلطۀ اشخاصی واقع شدید که ذخایر شما را تقدیم امریکا می کند و شما خودتان با‏‎ ‎‏زحمت و ذلت زندگی می کنید! بیدار بشوید، برخیزید از جا. ای مستضعفین جهان!‏‎ ‎‏برخیزید و در مقابل ابرقدرتها بایستید که اگر ایستادید، اینها هیچ کاری نمی توانند‏‎ ‎‏بکنند.(232)‏

‏21 / 11 / 60‏

***

‏ ‏

     آگاهی و انسجام ملتها

‏     ‏‏این فاجعه ها را باید ما با کی در میان بگذاریم؟ با دولتهایی که چشم و گوششان را‏‎ ‎‏بسته اند و بدون اراده تسلیم امریکا شده اند؟ با ملتهای مظلومی که تحت فشار این دولتها‏‎ ‎‏دارند جان می دهند؟‏

‏     باید با ملتها در میان گذاشت؛ همان طوری که در ایران، ملت ایران بود که فاجعه ای که‏‎ ‎‏برای اسلام به دست امریکا و سرسپردگان او ـ که رژیم منحوس پهلوی است ـ پیش‏‎ ‎‏می آمد، همین جوانهای ایران بودند و همین ملت ایران بود و همین ارتش ایران بود و‏‎ ‎‏همین نیروهای دریایی و هوایی و زمینی ایران بود و همین سپاه پاسداران ایران بود و‏‎ ‎‏همین جوانهای بسیج و عشایر ایران بودند که با هم وظیفه فهمیدند، بیدار شدند و با هم‏‎ ‎‏مشتها را گره کردند و با مشت، تانکها را از صحنه بیرون کردند. تا ملتها یک همچو‏‎ ‎‏بیداری پیدا نکنند و تا ملتها یک همچو انسجامی پیدا نکنند، باید بدانند که محکوم به‏‎ ‎‏حکومتهای فاسد و محکوم به امریکای جنایتکار و سایر ابرقدرتها هستند. با داشتن‏‎ ‎‏آنهمه ذخایر، آنهمه امکانات، که اگر یک هفته نفت خودشان را به روی این جنایتکارها‏‎ ‎‏ببندند تمام مسائل حل خواهد شد، مع ذلک، می گویند که ما این کار را نمی کنیم.(233)‏

‏23 / 3 / 61‏

***

‏ ‏


کتاباستضعاف و استکبار از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 136

بیداری و هوشیاری مظلومان جهان در پرده برداری از جنایات ستمگران

‏     ‏‏باید مظلومان جهان بیدار و هوشیار باشند و از این توطئه ها و حیله ها گول نخورند؛ و‏‎ ‎‏به فعالیت خود در راه رسیدن به آزادی و خروج از قید و بندهای استعماری و استثماری‏‎ ‎‏ادامه دهند. و بدانند که اینان با شعار طرفداری از حقوق بشر بزرگترین پایمال کنندگان‏‎ ‎‏حقوق انسانها هستند و در رسیدن به اهداف ظالمانۀ خود هیچ گاه غفلت نمی کنند و از‏‎ ‎‏هیچ جنایتی دریغ ندارند.‏

‏     امروز که نسیم بیداری در سراسر جهان وزیدن گرفته و توطئه های فریباگر ستمکاران‏‎ ‎‏تا حدودی فاش شده است، وقت آن است که دلسوختگان واقعی مظلومان از هر قوم و‏‎ ‎‏قبیله و در هر مرز و بوم با قلم و بیان و اندیشه و فکر از جنایات ستمگران در طول تاریخ‏‎ ‎‏سیاه آنان پرده بردارند و پرونده های تجاوز آنان را به ساکنین این سیاره ارائه دهند. و‏‎ ‎‏علما و دانشمندان سراسر جهان بویژه علما و متفکران اسلام بزرگ یکدل و یک جهت‏‎ ‎‏در راه نجات بشریت از تحت سلطۀ ظالمانۀ این اقلیت حیله باز و توطئه گر که با دسیسه ها و‏‎ ‎‏جنجالها سلطۀ ظالمانۀ خود را بر جهانیان گسترده اند، بپا خیزند و با بیان و قلم و عمل خود‏‎ ‎‏خوف و هراس کاذبی را که بر مظلومان سایه افکنده است بزدایند؛ و این کتابهایی را که‏‎ ‎‏اخیراً با دست استعمار که از آستین کثیف این بردگان شیطان منتشر شده و دامن به‏‎ ‎‏اختلاف بین طوایف مسلمین می زنند نابود کند و ریشۀ خلاف که سرچشمۀ همۀ گرفتاری‏‎ ‎‏مظلومان و مسلمانان است را برکند؛ و یکدل و یک سو بر این رسانه های گروهی که در‏‎ ‎‏بیشتر ساعات شب و روز به فتنه انگیزی و نفاق افکنی و دروغ پردازی و شایعه سازی عمر‏‎ ‎‏خود را می گذرانند پرخاش کنند و بر سرچشمۀ تروریزم که از کاخ سفید می جوشد‏‎ ‎‏بشورند. چرا که با ریشه یابی معلوم می شود اساس آنچه که تفنگداران و سربازان امریکا‏‎ ‎‏را در بیروت و دیگر جاها با انفجارهای محیط به هلاکت رسانده و می رساند همان‏‎ ‎‏کاخهای ستم بویژه کاخ سفید است. اینان توقع دارند که دستهای ستم خود را از مراکز‏‎ ‎‏قدرت در سراسر جهان بر سرنوشت بشریت بکوبند و مظلومان ستمدیده دست آنها را‏‎ ‎‏بفشارند و از آنها با پایکوبی و دست افشانی استقبال کنند! این انفجارها و از این قبیل‏‎ ‎‏مسائل از توده های مظلوم جهان عکس العمل ستمها و تجاوزهای طاقتفرسای شماست؛‏

کتاباستضعاف و استکبار از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 137

‏و اجتناب ناپذیر است، مگر آنکه در کارهای ظالمانۀ خود تجدید نظر کنند.(234)‏

‏22 / 11 / 63‏

***

‏ ‏


کتاباستضعاف و استکبار از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 138

  تشکیل حزب مستضعفین (بسیج مستضعفین)

‏ ‏

‏ ‏

بسیج عمومی در روز قدس، مقدمه ایجاد حزب مستضعفین

‏     ‏‏روز قدس یک روز اسلامی است، و یک بسیج عمومی اسلامی بود. و من امیدوارم‏‎ ‎‏که این امر مقدمه باشد از برای یک «حزب مستضعفین» در تمام دنیا. و من امیدوارم که‏‎ ‎‏یک حزب به اسم «حزب مستضعفین» در تمام دنیا به وجود بیاید، و همۀ مستضعفین با‏‎ ‎‏هم در این حزب شرکت کنند، و مشکلاتی که سر راه مستضعفین است از میان بردارند، و‏‎ ‎‏قیام در مقابل مستکبرین و چپاولگران شرق و غرب کنند و دیگر اجازه ندهند که‏‎ ‎‏مستکبرین بر مستضعفین عالَم ظلم کنند، و ندای اسلام را و وعدۀ اسلام را ـ که حکومت‏‎ ‎‏مستضعفین بر مستکبرین است و «وراثت ارض» برای مستضعفین است ـ متحقق کنند.‏‎ ‎‏تاکنون مستضعفین متفرق بودند، و با تفرقه، کاری انجام نمی گیرد. اکنون که نمونه ای از‏‎ ‎‏پیوند مستضعفین در بلاد مسلمین تحقق پیدا کرد، این نمونه باید به یک سطح وسیعتری،‏‎ ‎‏در تمام قشرهای انسانهای تاریخ، تحقق پیدا کند به اسم «حزب مستضعفین»، که همان‏‎ ‎‏«حزب الله » است و موافق ارادۀ خدای تبارک و تعالی است که مستضعفین، وارث ارض‏‎ ‎‏باید بشوند. ما از جمیع مستضعفین عالَم دعوت می کنیم که با هم در «حزب مستضعفین»‏‎ ‎‏وارد بشوند، و مشکلات خودشان را با دست جمع و ارادۀ مصمم عمومی رفع کنند؛ و هر‏‎ ‎‏مسئله ای که در هر جا و در هر ملتی پیش می آید به وسیلۀ «حزب مستضعفین» رفع‏‎ ‎‏بشود.(235)‏

‏26 / 5 / 58‏

***

‏ ‏

ضرورت تأسیس حزب مستضعفین

‏     ‏‏من از خدای تبارک و تعالی مسئلت می کنم که این عید را و همه اعیاد را بر همۀ‏‎ ‎‏مسلمین مبارک فرماید؛ و مسلمین را بیدار کند که همه با هم، در کنار هم، در همه جا؛ در‏‎ ‎‏همه جای عالَم برای مصالح مسلمین اقدام کنند؛ برای گرفتاری هایی که ما در افغانستان‏

کتاباستضعاف و استکبار از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 139

‏داریم و آنها هم گرفتار به دست همین طایفه هستند که منافقین هستند. اظهار اسلام‏‎ ‎‏می کنند، لکن منافق هستند. و همین طور در قدس؛ و همین طور در محالّ دیگر، مثل‏‎ ‎‏لبنان، مثل فلسطین که برادرهای ما گرفتار هستند، و ابرقدرتها با صهیونیسم موافقت‏‎ ‎‏می کنند و آنها را به آتش می کشند. مسلمین همه توجه داشته باشند و در روز دعا، دعا‏‎ ‎‏کنند به اینها؛ و در روز عمل، عمل کنند. و من امیدوارم که ما بتوانیم پرچم اسلام را، پرچم‏‎ ‎‏جمهوری اسلام را، در همه جای دنیا برپا کنیم و اسلام، که حق همه است، از او تبعیت‏‎ ‎‏کنند؛ همه از او تبعیت کنند.‏

‏     و این نکته را باید تذکر بدهم که ما که گفتیم حزبی به نام «حزب مستضعفین» در همۀ‏‎ ‎‏دنیا، معنایش این نبود که حزبهای صحیحی که در ایران هست نباشد. حزبهای منطقه ای‏‎ ‎‏علی'حده است و حزب تمام مناطق و تمام جاها یک حزب دیگر است. اگر ان شاءالله ‏‎ ‎‏مسلمین موفق بشوند و یک همچو حزبی که «حزب مستضعفین» است، برای همۀ جاها‏‎ ‎‏یک همچو حزبی را تأسیس کنند، بسیار بموقع است؛ لکن ‏‏[‏‏به‏‏]‏‏ معنای این نیست که در‏‎ ‎‏محل و در منطقه ها حزب نباشد. خیر، در منطقه ها احزاب هستند و آزاد هم هستند،‏‎ ‎‏مادامی که توطئه معلوم نشده است.(236)‏

‏2 / 6 / 58‏

***

‏ ‏

رفع گرفتاریها با ایجاد حزب مستضعفین

‏     ‏‏من یک پیشنهادی در چند روز پیش از این کردم که اگر این پیشنهاد را عمل بکنند،‏‎ ‎‏این اسباب این می شود که روابط ان شاءالله کم کم پیدا بشود. و او ایجاد یک «حزب‏‎ ‎‏مستضعفین»، تمام مستضعفین دنیا، اعم از مُسْلم و غیر مُسْلم ـ این دولتهای غیراسلامی که‏‎ ‎‏به مردم ظلم می کنند؛ ملتها این طور نیستند. ملت مثلاً امریکا، ملت فرانسه، آنها که ظلمی‏‎ ‎‏نمی خواهند بکنند. این که ظلم می کند، آن که خلاف می کند، دولتها هستند. آنها هم‏‎ ‎‏مستضعفینشان گرفتار مستکبرین است ـ اگر یک حزبی در عالَم پیدا بشود، یک حزب‏‎ ‎‏عالَمی، حزب مستضعفین، که همان «حزب الله » است، این مشکل رفع بشود. با رفع این دو‏‎ ‎‏اشکال، تمام مشکلات مسلمین رفع می شود؛ هیچ قدرتی با این قدرتها نمی تواند‏

کتاباستضعاف و استکبار از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 140

‏مقابله بکند.(237)‏

‏2 / 6 / 58‏

***

‏ ‏

قطع ریشه فساد با وحدت مستضعفین

‏     ‏‏عموم مستضعفین باید به هم بپیوندند و ریشۀ فساد را از کشورهای خود قطع‏‎ ‎‏کنند.(238)‏

‏19 / 11 / 58‏

***

‏ ‏

بسیج عمومی تمام مستضعفین جهان

‏     ‏‏من امیدوارم که این بسیج عمومی اسلامی، الگو برای تمام مستضعفین جهان و‏‎ ‎‏ملتهای مسلمان عالم باشد، و قرن پانزدهم قرن شکستن بتهای بزرگ و جایگزینی اسلام‏‎ ‎‏و توحید به جای شرک و زندقه و عدل و داد به جای ستمگری و بیدادگری و قرن‏‎ ‎‏انسانهای متعهد به جای آدمخواران بی فرهنگ باشد.(239)‏

‏1 / 12 / 58‏

***

‏ ‏

عدم سستی در تحقق وحدت بین مستضعفان

‏     ‏‏همه باید کوشش کنیم که وحدت بین مستضعفان در هر مسلک و مذهبی که باشند،‏‎ ‎‏تحقق پیدا کند که اگر خدای ناخواسته، سستی پیدا شود، این دو قطب مستکبر شرق و‏‎ ‎‏غرب مانند سرطان همه را به هلاکت خواهند رساند.(240)‏

‏20 / 2 / 62‏

***

‏ ‏


کتاباستضعاف و استکبار از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 141

  قیام و تداوم مبارزۀ حق طلبانه

‏ ‏

‏ ‏

مبارزه با انحصارطلبی

‏     ‏‏ما وظیفه داریم مردم مظلوم و محروم را نجات دهیم. ما وظیفه داریم پشتیبان‏‎ ‎‏مظلومین و دشمن ظالمین باشیم. همین وظیفه است که امیرالمؤمنین(ع) در وصیت‏‎ ‎‏معروف به دو فرزند بزرگوارش تذکر می دهد و می فرماید: وَ کُونا لِلظّالِم خَصْماً وَ‏‎ ‎‏لِلْمَظْلُومِ عَوْناً.‏‎[1]‎‏ (دشمن ستمگر و یاور و پشتیبان ستمدیده باشید.)‏

‏    ‏‏علمای اسلام موظف اند با انحصارطلبی و استفاده های نامشروع ستمگران مبارزه‏‎ ‎‏کنند؛ و نگذارند عدۀ کثیری گرسنه و محروم باشند، و در کنار آنها ستمگران غارتگر و‏‎ ‎‏حرامخوار در ناز و نعمت به سر ببرند. امیرالمؤمنین(ع) می فرماید: من حکومت را به این‏‎ ‎‏علت قبول کردم که خداوند تبارک و تعالی از علمای اسلام تعهد گرفته و آنها را ملزم‏‎ ‎‏کرده که در مقابل پرخوری و غارتگری ستمگران و گرسنگی و محرومیت ستمدیدگان‏‎ ‎‏ساکت ننشینند و بیکار نایستند.(241)‏

‏ولایت فقیه، ص 28 ‏

***

‏ ‏

همبستگی ملتها در مبارزات حق طلبانه

‏     ‏‏امروز همچنان که قدرتهای شیطانی در سطح جهانی برای غارت ملت ضعیف دست‏‎ ‎‏در دست یکدیگر گذاشته اند، ملتها باید در مبارزات حق طلبانۀ خود یکدیگر را حمایت‏‎ ‎‏کنند. و ما امیدواریم که در این لحظات حساس همۀ آزادیخواهان جهان، ملت مسلمان و‏‎ ‎‏رشید و قهرمان ایران را یاری نمایند. ملت ایران بدون اتکا به غرب و شرق می خواهد‏‎ ‎‏روی پای خود بایستد و بر سرمایه های مذهبی و ملی خود استوار باشد. ملتهای جهان از‏‎ ‎‏این طرز فکر برخلاف مسیر دولتها، پشتیبانی می کنند و خواهند کرد.(242)‏

‏23 / 9 / 57‏

***


کتاباستضعاف و استکبار از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 142

روز قدس هشداری به همه ابرقدرتها

‏     ‏‏«روز قدس» یک روز جهانی است. روزی نیست که فقط اختصاص به قدس داشته‏‎ ‎‏باشد. روز مقابلۀ مستضعفین با مستکبرین است. روز مقابلۀ ملتهایی است که در زیر فشار‏‎ ‎‏ظلم امریکا و غیر امریکا بودند، در مقابل ابرقدرتهاست. روزی است که باید مستضعفین‏‎ ‎‏مجهز بشوند در مقابل مستکبرین، و دماغ مستکبرین را به خاک بمالند. روزی است که‏‎ ‎‏بین منافقین و متعهدین امتیاز خواهد شد. متعهدین این روز را روز قدس می دانند، و‏‎ ‎‏عمل می کنند به آنچه باید بکنند. و منافقین ـ آنهایی که با ابرقدرتها در زیر پرده آشنایی‏‎ ‎‏دارند و با اسرائیل دوستی ـ در این روز بی تفاوت هستند، یا ملتها را نمی گذارند که تظاهر‏‎ ‎‏کنند. روز قدس روزی است که باید سرنوشت ملتهای مستضعف معلوم شود، باید‏‎ ‎‏ملتهای مستضعف اعلام وجود بکنند در مقابل مستکبرین. باید همانطور که ایران قیام‏‎ ‎‏کرد و دماغ مستکبرین را به خاک مالید و خواهد مالید، تمام ملتها قیام کنند و این‏‎ ‎‏جُرثومه های فساد را به زباله دانها بریزند. روز قدس روزی است که باید این دنباله روهای‏‎ ‎‏رژیم سابق در ایران، و آن توطئه چینهای رژیم فاسد و ابرقدرتها در سایر جاها خصوصاً‏‎ ‎‏در لبنان، تکلیف خودشان را بدانند. روزی است که باید همت کنید و همت کنیم که قدس‏‎ ‎‏را نجات بدهیم؛ و برادران لبنانی را از این فشارها نجات بدهیم. روزی است که باید تمام‏‎ ‎‏مستضعفین را از چنگال مستکبرین بیرون بیاوریم. روزی است که باید جامعۀ مسلمین‏‎ ‎‏همه اظهار وجود بکنند و هشدار بدهند به ابرقدرتها و به این تُفاله هایی که مانده است از‏‎ ‎‏آنها ـ چه در ایران و چه در سایر جاها.‏

‏     روز قدس، روزی است که باید به این روشنفکرانی که در زیر پرده با امریکا و عمال‏‎ ‎‏امریکا روابط دارند هشدار داد. هشدار به اینکه اگر از فضولی دست برندارید، سرکوب‏‎ ‎‏خواهید شد! ما به آنها مهلت دادیم و با آنها با ملایمت رفتار کردیم که شاید دست از‏‎ ‎‏شیطنت بردارند و اگر دست برندارند، کلمۀ آخر را خواهیم گفت و خواهیم به آنها‏‎ ‎‏فهماند که دیگر رژیم سابق قابل برگشتن نیست و دیگر امریکا نمی تواند به اینجا‏‎ ‎‏حکومت کند، و دیگر سایر ابرقدرتها نمی توانند در این مملکت حکومت کنند. روز‏‎ ‎‏قدس روزی است که باید به همۀ ابرقدرتها هشدار داد که باید دست خود را از روی‏

کتاباستضعاف و استکبار از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 143

‏مستضعفین بردارید و سر جای خود بنشینید.(243)‏

‏25 / 5 / 58‏

***

‏ ‏

قیام همگانی در مقابل قدرتهای شیطانی

‏     ‏‏ای مسلمانان جهان! چه شد شما را که در صدر اسلام با عدۀ بسیار کم، قدرتهای عظیم‏‎ ‎‏را شکستید و امت بزرگ اسلامی ـ انسانی ایجاد نمودید، اکنون با قریب یک میلیارد‏‎ ‎‏جمعیت و دارا بودن مخازن بزرگی که بالاترین حربه است در مقابل دشمن، اینچنین‏‎ ‎‏ضعیف و زبون شدید؟ آیا می دانید که تمام بدبختیهای شما در تفرقه و اختلاف بین سران‏‎ ‎‏کشورهای شما و بالنتیجه بین خود شماست؟ از جای برخیزید و قرآن کریم را به دست‏‎ ‎‏گرفته و به فرمان خدای تعالی گردن نهید تا مجد خود و عظمت اسلام عزیز را اعاده کنید.‏‎ ‎‏بیایید و به یک موعظۀ خداوند گوش فرا دهید؛ آنجا که می فرماید ‏قُلْ اِنَّمٰا اَعِظُکُمْ بِواٰحِدَةٍ اَنْ‎ ‎تَقُومُواِلله ِ مَثْنیٰ وَ فُراٰدیٰ‎[2]‎‏ همه قیام کنید و برای خدا قیام کنید؛ قیام فرادیٰ در مقابل جنود‏‎ ‎‏شیطانیِ باطنِ خودتان، و قیام همگانی در مقابل قدرتهای شیطانی. اگر قیام و نهضت،‏‎ ‎‏الهی و برای خدا باشد پیروز است. ای مسلمانان جهان و ای مستضعفان عالم! دست به‏‎ ‎‏دست هم دهید و به خدای بزرگ رو آورید و به اسلام پناهنده شوید، و علیه مستکبران و‏‎ ‎‏متجاوزان به حقوق ملتها پرخاش کنید. ای زائران خانۀ خدا، در مواقف و مشاعر الهی به‏‎ ‎‏هم بپیوندید و از خداوند تعالی نصرت اسلام و مسلمین و مستضعفان جهان را‏‎ ‎‏بخواهید.(244)‏

‏3 / 8 / 58‏

***

‏ ‏

راندن ستمگران از صحنه

‏     ‏‏هان ای پدران کلیسا! بپاخیزید و عیسی مسیح را از چنگال این دژخیمان نجات دهید؛‏‎ ‎‏که آن پیامبر بزرگ از ستمگری که دین را وسیلۀ ظلم، و دعا را وسیلۀ رسیدن به مَسند‏

کتاباستضعاف و استکبار از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 144

‏ستمگری به بندگان خدا قرار می دهد بیزار است؛ که دستورهای آسمانی همه برای نجات‏‎ ‎‏مظلومان، از ملکوت نازل شده است؛ و ای مستضعفان جهان! برخیزید و هم پیمان شوید‏‎ ‎‏و ستمگران را از صحنه برانید؛ که زمین از خداست و وارث آن مستضعفانند.(245)‏

‏2 / 10 / 58‏

***

‏ ‏

نهراسیدن از عربده های قدرتمندان

‏     ‏‏هان ای ملتهای جهان که همه مستضعفید! از جای برخیزید و حق خود را بستانید و از‏‎ ‎‏عربده های قدرتمندان نهراسید که خداوند با شماست و زمین ارث شماست.(246)‏

‏15 / 11 / 58‏

***

‏ ‏

گرفتن حق مستضعفین با مشت محکم

‏     ‏‏مستضعفین همۀ بلاد، همۀ ممالک باید حق خودشان را با مشت محکم بگیرند. منتظر‏‎ ‎‏نباشند که آنها حق آنها را بدهند. مستکبرین نخواهند حق کسی را داد.(247)‏

‏19 / 11 / 58‏

***

‏ ‏

قیام برای نجات خود و اسلام

‏     ‏‏ای مستضعفان جهان! بپا خیزید و خود را از چنگال ستمگران جنایتکار نجات دهید.‏‎ ‎‏و ای مسلمانان غیرتمند اقطار عالم! از خواب غفلت برخیزید و اسلام و کشورهای‏‎ ‎‏اسلامی را از دست استعمارگران و وابستگان به آنان رهایی بخشید.(248)‏

‏1 / 12 / 58‏

***

‏ ‏

ایستادگی مستضعفان در مقابل مستکبران

‏     ‏‏همۀ مستضعفان جهان در مقابل مستکبران بایستند و مسائل خودشان را اخذ کنند و‏

کتاباستضعاف و استکبار از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 145

‏حق خودشان را بگیرند و باید بدانند که حق، گرفتنی است، و الاّ اعطا نخواهند کرد.(249)‏

‏21 / 5 / 59‏

***

‏ ‏

قیام مظلومان بر ضد مستکبرین

‏     ‏‏و ما شریک غم همۀ مظلومین جهان هستیم، و پشتیبان همۀ مظلومان جهان. باید‏‎ ‎‏مظلومان جهان که هستند خودشان قیام کنند بر ضد مستکبرین. مستضعفین نباید بنشینند‏‎ ‎‏که دولتهایشان این کار را بکنند، خودشان انجام بدهند.(250)‏

‏29 / 11 / 59‏

***

‏ ‏

انقلاب اسلامی ایران، درس عبرتی برای مسلمانان و مستضعفان جهان

‏     ‏‏هان ای مسلمانان جهان و مستضعفان گیتی، بپاخیزید و مقدرات خود را به دست‏‎ ‎‏گیرید. تا کی نشسته اید که مقدرات شما را واشنگتن یا مسکو تعیین کنند؟ تا کی باید قدس‏‎ ‎‏شما در زیر چکمۀ تفاله های امریکا، اسرائیل غاصب پایکوب شود؟ تا کی سرزمین‏‎ ‎‏قدس، فلسطین، لبنان و مسلمانان مظلوم آن دیار در زیر سلطۀ جنایتکاران به سر برند و‏‎ ‎‏شما تماشاچی باشید، و بعض حکام خائن شما آتش بیار آنان باشند؟ تا کی قریب یک‏‎ ‎‏میلیارد مسلمان در جهان و قریب صد میلیون عرب با کشورهای وسیع و ذخایر بی پایان،‏‎ ‎‏شاهد چپاولگریهای شرق و غرب و ستمگریها و قتل عامهای غیرانسانی آنان و تفاله های‏‎ ‎‏آنان باشند؟ تا کی تحمل جنایات وحشتناک بر برادران افغانستان و لبنان را نموده و به‏‎ ‎‏ندای آنان جواب نمی دهند؟ تا کی به جای مقابله با دشمنان اسلام و برای نجات قدس از‏‎ ‎‏اسلحۀ گرم و قدرت نظامی و الهی غفلت نموده و با کارهای سیاسی و برخوردهای‏‎ ‎‏سازشکارانه با ابرقدرتها وقت گذرانده و به اسرائیل مهلت جنایتهای بی امان داده و شاهد‏‎ ‎‏قتل عامها باید بود؟ آیا سران قوم نمی دانند و ندیده اند که مذاکرات سیاسی با‏‎ ‎‏سیاستمداران قدرتمند و جنایتکاران تاریخ، قدس و فلسطین و لبنان را نجات نخواهد داد‏‎ ‎‏و هر روز بر جنایات و ستمگریها افزوده خواهد شد؟‏

‏     باید برای آزادی قدس از مسلسلهای متکی بر ایمان و قدرت اسلام استفاده و‏

کتاباستضعاف و استکبار از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 146

‏بازیهای سیاسی را که از آن بوی سازشکاری و راضی نگه داشتن ابرقدرتها به مشام‏‎ ‎‏می رسد کنار گذاشت. باید ملتهای مسلمان خصوصاً ملت فلسطین و لبنان، کسانی را که با‏‎ ‎‏مانورهای سیاسی وقت گذرانی می کنند، تنبه نموده و زیر بار بازیهای سیاسی که نتیجه ای‏‎ ‎‏جز زیان و ضرر برای ملت مظلوم ندارد نروند. تا کی اسطوره های دروغین شرق و غرب،‏‎ ‎‏مسلمانان قدرتمند را مسحور نموده و بوقهای تبلیغاتی میان تهی، آنان را وحشتزده‏‎ ‎‏می نماید؟ تا کی مسلمین از قدرت اسلام بزرگ غافلند؟ مسلمانانی که در نیم قرن آن‏‎ ‎‏فتوحات عظیم و تحولات شگرف را با دست خالی از ساز و برگ جنگی و دلی آغشته به‏‎ ‎‏ایمان و زبانی متذکر به الله اکبر به دست آورده و اسلام و توحید را در جهان قدرتمند آن‏‎ ‎‏روز پایه گذاری نمودند. اگر آن پیروزیها و تحولاتی که در تاریخ ثبت است از چشم انداز‏‎ ‎‏مسلمانان دور است، پیروزی ملت رزمندۀ ایران با انگیزۀ سربازان صدر اسلام که‏‎ ‎‏سلاحشان ایمان بود، در پیش چشم همگان پرتوافکن است. جهانیان و مسلمانان جهان‏‎ ‎‏دیدند که ملت غیور ایران با دست تهی از ساز و برگ نبرد، در مقابل ابرقدرتهای زمان و‏‎ ‎‏وابستگان خارج و داخل آنان نهضت کردند و انقلاب شکوهمند اسلامی را با همۀ‏‎ ‎‏مشکلات، برق آسا به ثمر رساندند و دست تمام جنایتکاران تاریخ را از کشور عزیز خود‏‎ ‎‏قطع کردند و توطئه های امریکایی و گروهکهای چپگرا و راستگرا را با قلبی سرشار از‏‎ ‎‏ایمان و عقیده یکی پس از دیگری خنثی نموده و زن و مرد و کوچک و بزرگ دلاورانه‏‎ ‎‏در صحنه حاضر و مقدرات کشور خود را در دست توانای خود تعیین نمودند، و امروز با‏‎ ‎‏خواست خداوند متعال، ارکان جمهوری اسلامی به دست متعهدین به مکتب و معتقدین‏‎ ‎‏به جمهوری اسلامی برقرار و فتنه انگیزان و توطئه گران را از صحنه خارج نمودند. و‏‎ ‎‏امروز ایران به رغم بوقهای خارج و دستگاههای تبلیغاتی امریکا و صهیونیست و‏‎ ‎‏سیلی خورده های از انقلاب، به سوی سازندگی نهایی پیش می رود و این درس عبرتی‏‎ ‎‏است برای کشورهای اسلامی و مستضعفان جهان که قدرت اسلامی خود را بیابند و از‏‎ ‎‏عربده های شرق و غرب و وابستگان و تفاله های آنان نهراسند و با اعتماد به خداوند‏‎ ‎‏تعالی و اتکال به قدرت اسلام و ایمان بپاخیزند و دست جنایتکاران را از کشورهای خود‏‎ ‎‏کوتاه نمایند و آزادی قدس شریف و فلسطین را سرلوحۀ برنامۀ خود قرار دهند و ننگ‏‎ ‎‏سلطۀ صهیونیسم، تفاله امریکا را از دامن خود بزدایند و روز قدس را زنده نگه دارند.‏‎ ‎‏امید است با زنده نگه داشتن این روز، بی تفاوتیها زایل شود و غفلتها مرتفع گردد. و با قیام‏

کتاباستضعاف و استکبار از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 147

‏ملتهای شریف، بعضی از سران خائن را که به رغم مسلمانان و اسلام، دست در دست‏‎ ‎‏اسرائیل و چشم به فرمان امریکا برخلاف مصالح مسلمین به زندگانی سیاسی ننگین خود‏‎ ‎‏و به زندگی جنایت بار خویش ادامه می دهند، از صحنه خارج و در گورستان تاریخ‏‎ ‎‏مدفون نمایند. حکام غاصبی که در جنگ بین کفاری چون اسرائیل و صدام با مسلمین،‏‎ ‎‏طرف کفار را گرفته و به اسلام و مسلمین ضربه وارد می کنند، از صحنۀ اسلام باید خارج‏‎ ‎‏شوند و از حکومت بر مسلمین باید بر کنار گردند. ملتهای شریف مصر و عراق و دیگر‏‎ ‎‏کشورهای تحت سلطۀ منافقان باید قیام کنند و به بلندگوهای فاسد که این جنایتکاران را‏‎ ‎‏مسلمان جلوه می دهند، گوش فرا ندهند و از قدرتهای پوشالی این خائنان نهراسند.‏

‏      ... مسلمانان جهان باید روز قدس را روز همۀ مسلمین، بلکه مستضعفین بدانند و از‏‎ ‎‏آن نقطۀ حساس در مقابل مستکبرین و جهانخواران بایستند، و تا رهایی مظلومان از زیر‏‎ ‎‏ستم قدرتمندان از پای ننشینند. و مستضعفان که اکثریت قاطع جهان را تشکیل می دهند‏‎ ‎‏مطمئن باشند که وعدۀ حق تعالی نزدیک است و ستارۀ نحس مستکبران رو به زوال و‏‎ ‎‏افول است.(251)‏

‏10 / 5 / 60‏

***

‏ ‏

حفظ نقطه بروز مخالفت

‏     ‏‏من به ملت ایران و سایر ملتهای مستضعف جهان در این قضایایی که مخالفین اسلام‏‎ ‎‏برای اسلام می خواهند پیش بیاورند هشدار می دهم که باید هر چه این قضایا و این‏‎ ‎‏خرابکاریها حجمش زیاد می شود، حجم انسجام ملتهای مستضعف و مستضعفان جهان‏‎ ‎‏بیشتر بشود. ‏

‏      ... همان طور که آنها مجهز شدند برای سرکوبی این انقلاب اسلامی در ایران از این‏‎ ‎‏خوفی که دارند، باید همۀ برادران اسلامی ما در هر جا که هستند و در هر کشوری که‏‎ ‎‏هستند، بلکه تمام مستضعفان جهان که در زیر سلطۀ قدرتهای شیطانی و زیر چکمۀ‏‎ ‎‏نظامیان قدرتهای شیطانی سرکوب شده اند باید تمام آنها متوجه باشند و توجه به این معنا‏‎ ‎‏داشته باشند که این نقطۀ بُروز مخالفت را حفظ کنند. اگر ـ خدای نخواسته ـ این نقطه ای‏‎ ‎‏که از اینجا شروع شده است مخالفت با تمام ابر قدرتها و با تمام شیاطین عالم، اگر این‏

کتاباستضعاف و استکبار از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 148

‏نقطه ـ خدای نخواسته ـ رکود پیدا بکند یا شکست بخورد، شکست همۀ مستضعفین‏‎ ‎‏جهان و همۀ مسلمین جهان وشکست اسلام در تمام ممالک اسلامی خواهد شد. و اگر‏‎ ‎‏این قدرتی که از ناحیۀ خدا به این ملت اعطا شد و توانایی آن را پیدا کرد که تمام قدرتهای‏‎ ‎‏مجهز بر ضد ملت را خنثی کند و همۀ دستها را از ذخائر خودش و از ملت خودش قطع‏‎ ‎‏بکند، اگر این محفوظ بماند امید این است که این مطلب در همۀ ممالک اسلامی و در‏‎ ‎‏همه جایی که مستضعفین جهان تحت سلطۀ مستکبرین بودند، در همه جا این مسئله انجام‏‎ ‎‏بگیرد.(252)‏

‏10 / 6 / 60‏

***

‏ ‏

لزوم تداوم مبارزه با جنایتکاران

‏     ‏‏هان ای مسلمانان جهان، و مستضعفان تحت سلطۀ ستمگران، بپاخیزید و دست اتحاد‏‎ ‎‏به هم دهید و از اسلام و مقدرات خود دفاع کنید و از هیاهوی قدرتمندان نهراسید که این‏‎ ‎‏قرن به خواست خداوند قادر، قرن غلبۀ مستضعفان بر مستکبران و حق بر باطل است.‏‎ ‎‏جهان باید بداند که ایران راه خدا را پیدا کرده است و تا قطع منافع امریکای جهانخوار،‏‎ ‎‏این دشمن کینه توز مستضعفین جهان، با آن مبارزه ای آشتی ناپذیر دارد، و حوادث ایران‏‎ ‎‏نه تنها ما را برای لحظه ای عقب نخواهد نشاند، که ملت ما را در نابودی منافع آن مصمم تر‏‎ ‎‏خواهد کرد. ما مبارزۀ سخت و بی امان خود را علیه امریکا شروع کرده ایم و امیدواریم‏‎ ‎‏فرزندانمان با آزادی از زیر یوغ ستمکاران، پرچم توحید را در جهان بیفرازند ما یقیین‏‎ ‎‏داریم اگر دقیقاً به وظیفه مان که مبارزه با امریکای جنایتکار است ادامه دهیم، فرزندانمان‏‎ ‎‏شهد پیروزی را خواهند چشید.‏

‏     آیا برای مسلمانان جهان ننگ نیست که با اینهمه سرمایه های انسانی و مادی و‏‎ ‎‏معنوی، با داشتن چنین مکتب مترقی و پشتوانۀ الهی تن به سلطۀ قدرتمندان مستکبر و‏‎ ‎‏دزدان دریایی و زمینی قرن بدهند؟ آیا وقت آن نرسیده است که هواهای نفسانیه را کنار‏‎ ‎‏گذاشته و با یکدیگر دست مودت و اخوت داده و دشمنان بشریت را از صحنه خارج و به‏‎ ‎‏حیات ننگین ستمبارشان خاتمه دهند؟ آیا وقت آن نرسیده است که ملت مبارز و غیور‏‎ ‎‏فلسطین، بازیهای سیاسی مدعیان مبارزه با اسرائیل را شدیداً محکوم نموده و با سلاح‏

کتاباستضعاف و استکبار از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 149

‏گرم، سینۀ اسرائیل دشمن سرسخت اسلام و مسلمین را بشکافند؟ آیا مسلمانان چه جوابی‏‎ ‎‏در مقابل خداوند عظیم که آنان را دعوت به اعتصام بحبل الله ‏‎[3]‎‏ نموده و از تفرقه و نزاع‏‎ ‎‏نهی فرموده است دارند؟ آیا تکلیف خود نمی دانند که از ملت و دولت ایران که با جهاد‏‎ ‎‏مقدس پرچم کفر را سرنگون و پرچم پرعظمت اسلام را برافراشته است پشتیبانی کنند؟‏‎ ‎‏آیا وعاظ السلاطین سرکوبی انقلاب اسلامی ایران را از مخالفت با امریکا و اسرائیل‏‎ ‎‏لازمتر می شمارند؟ ما از برادران اسلامی خود در مشارق و مغارب ارض می خواهیم که با‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی ایران هم صدا و هم جهت شده و با یاری خداوند متعال شرّ جنایتکاران‏‎ ‎‏را دفع و بساط چپاولگری را از کشورهای اسلامی و بلاد مستضعفین برچینند و به ندای‏‎ ‎‏خداوند متعال در این امر حیاتی پاسخ مثبت دهند.(253)‏

‏15 / 6 / 60‏

***

‏ ‏

بر مستکبران آدمخوار بشورید و حق خود را بگیرید

‏     ‏‏هان ای مستضعفان جهان، بر مستکبران آدمخوار بشورید و حق خود را از آنان‏‎ ‎‏بگیرید که خداوند با شماست و وعدۀ او تخلف ناپذیر است. از خداوند قادر متعال‏‎ ‎‏پیروزی اسلام را خواهانم.(254)‏

‏12 / 8 / 60‏

***

‏ ‏

محدود کردن حق وتو

‏     ‏‏بالاخره، اگر بخواهد بشر، مستضعفین عالم اگر بخواهند یک زندگی شرافتمندانه‏‎ ‎‏انسانی داشته باشند، باید همۀ مستضعفین جهان به هم دست بدهند و قدرت این‏‎ ‎‏قدرتمندانی که حق وتو دارند، اینها را باید محدود کنند.(255)‏

‏4 / 11 / 60‏

***


کتاباستضعاف و استکبار از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 150

لزوم همکاری ملتها و دولتها در از بین بردن غده سرطانی اسرائیل

‏     ‏‏تا کشورهای اسلامی، ملتهای اسلامی، آن معنایی که در ایران پیدا شد، الگوی‏‎ ‎‏خودشان قرار ندهند و تا خودشان به خیابانها نریزند و بخواهند از دولتهای خودشان که با‏‎ ‎‏اسرائیل باید روبرو بشوید، گمان نکنید که این کر و کورها به تعقل برسند. ملتها باید‏‎ ‎‏بایستند و بخواهند از ارتشهای منطقۀ خودشان و از دولتهای منطقۀ خودشان که بیایند و با‏‎ ‎‏این فلسطینی ها و با این سوری ها که مورد ظلم واقع شده اند کمک کنند تا این غدۀ‏‎ ‎‏سرطانی از بین برود. و اگر آنها هم تماشاگر باشند که ببینند چه می شود، آنها هم‏‎ ‎‏بی تفاوت باشند و عذر این باشد که دولتها باید این کار را بکنند، اگر اینطور باشد، آنها هم‏‎ ‎‏در محضر خدا جواب صحیح ندارند.(256)‏

‏23 / 3 / 61‏

***

‏ ‏

رفع سلطه های شیطانی با وحدت و قیام مستضعفین

‏     ‏‏مستضعفین جهان، چه آنها که زیر سلطۀ امریکا و چه آنها که زیر سلطۀ سایر‏‎ ‎‏قدرتمندان هستند اگر بیدار نشوند و دستشان را به هم ندهند و قیام نکنند، سلطه های‏‎ ‎‏شیطانی رفع نخواهد شد. و همه باید کوشش کنیم که وحدت بین مستضعفان در هر‏‎ ‎‏مسلک و مذهبی که باشند، تحقق پیدا کند که اگر خدای ناخواسته، سستی پیدا شود، این‏‎ ‎‏دو قطب مستکبر شرق و غرب مانند سرطان همه را به هلاکت خواهند رساند. ما عازم‏‎ ‎‏هستیم که تمام سلطه ها را نابود سازیم، و شما هم کوشش کنید که ملتها را با حق همراه‏‎ ‎‏کنید. و آنچه مهم است این است که شما در مذهب خود و ما در مذهب خودمان اخلاص‏‎ ‎‏را حفظ و به خدای تبارک و تعالی اعتماد داشته باشیم تا عنایت او شامل حال ما باشد و ما‏‎ ‎‏را از تحت این سلطه ها خارج سازد.(257)‏

‏20 / 2 / 62‏

***

‏ ‏

قیام در مقابل ظالمان و جنایتکاران

‏     ‏‏این ملتهای مستضعف هستند که باید در مقابل ظالمان و جنایتکاران قیام کنند و با اتکا‏

کتاباستضعاف و استکبار از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 151

‏به خدای تعالی از هیچ قدرتی نهراسند و دست ستمکاران را قطع نمایند.(258)‏

‏18 / 12 / 63‏

***

‏ ‏

مبارزه با فقر با ارائه سیستم صحیح اقتصاد اسلامی

‏     ‏‏این به عهدۀ علمای اسلام و محققین و کارشناسان اسلامی است که برای جایگزین‏‎ ‎‏کردن سیستم ناصحیح اقتصاد حاکم بر جهان اسلام، طرحها و برنامه های سازنده و‏‎ ‎‏دربرگیرندۀ منافع محرومین و پابرهنه ها را ارائه دهند و جهان مستضعفین و مسلمین را از‏‎ ‎‏تنگنا و فقر معیشت به درآورند.(259)‏

‏6 / 5 / 66‏

***

‏ ‏

وصیت به همۀ مسلمانان و مستضعفان جهان در گرفتن حق خود از مستکبران 

‏     ‏‏وصیت من به همۀ مسلمانان و مستضعفان جهان این است که شماها نباید بنشینید و‏‎ ‎‏منتظر آن باشید که حکام و دست اندرکاران کشورتان یا قدرتهای خارجی بیایند و برای‏‎ ‎‏شما استقلال و آزادی را تحفه بیاورند. ما و شماها لااقل در این صد سال اخیر، که بتدریج‏‎ ‎‏پای قدرتهای بزرگ جهانخوار به همۀ کشورهای اسلامی و سایر کشورهای کوچک باز‏‎ ‎‏شده است مشاهده کردیم یا تاریخهای صحیح برای ما بازگو کردند که هیچ یک از دوَل‏‎ ‎‏حاکم بر این کشورها در فکر آزادی و استقلال و رفاه ملتهای خود نبوده و نیستند؛ بلکه‏‎ ‎‏اکثریت قریب به اتفاق آنان یا خود به ستمگری و اختناق ملت خود پرداخته و هر چه‏‎ ‎‏کرده اند برای منافع شخصی یا گروهی نموده؛ یا برای رفاه قشر مرفه و بالانشین بوده و‏‎ ‎‏طبقات مظلوم کوخ و کپرنشین از همۀ مواهب زندگی حتی مثل آب و نان و قوت لایموت‏‎ ‎‏محروم بوده، و آن بدبختان را برای منافع قشر مرفه و عیاش به کار گرفته اند؛ و یا آنکه‏‎ ‎‏دست نشاندگان قدرتهای بزرگ بوده اند که برای وابسته کردن کشورها و ملتها هرچه توان‏‎ ‎‏داشته اند به کار گرفته و با حیله های مختلف کشورها را بازاری برای شرق و غرب درست‏‎ ‎‏کرده و منافع آنان را تأمین نموده اند و ملتها را عقب مانده و مصرفی بار آوردند و اکنون‏

کتاباستضعاف و استکبار از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 152

‏نیز با این نقشه در حرکتند.‏

‏     و شما ای مستضعفان جهان و ای کشورهای اسلامی و مسلمانان جهان بپاخیزید و حق‏‎ ‎‏را با چنگ و دندان بگیرید و از هیاهوی تبلیغاتی ابرقدرتها و عمّال سرسپردۀ آنان‏‎ ‎‏نترسید؛ و حکام جنایتکار که دسترنج شما را به دشمنان شما و اسلام عزیز تسلیم می کنند‏‎ ‎‏از کشور خود برانید؛ و خود و طبقات خدمتگزار متعهد، زمام امور را به دست گیرید و‏‎ ‎‏همه در زیر پرچم پرافتخار اسلام مجتمع، و با دشمنان اسلام و محرومان جهان به دفاع‏‎ ‎‏برخیزید؛ و به سوی یک دولت اسلامی با جمهوریهای آزاد و مستقل به پیش روید که با‏‎ ‎‏تحقق آن، همۀ مستکبران جهان را به جای خود خواهید نشاند و همۀ مستضعفان را به‏‎ ‎‏امامت و وراثت ارض خواهید رساند. به امید آن روز که خداوند تعالی وعده فرموده‏‎ ‎‏است.(260)‏

‏15 / 3 / 68‏

***

‏ ‏


کتاباستضعاف و استکبار از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 153

کتاباستضعاف و استکبار از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 154

  • )) نهج البلاغه، نامه، 47.
  • )) «بگو که من شما را فقط یک پند دهم که دوتا دوتا یا یک یک برای خداوند قیام کنید؛ (سبأ / 46).
  • )) اشاره است به آیۀ 103 سورۀ آل عمران، «واعتصموا بحبل الله جمیعاً و لاتفرقوا»؛ همگی به ریسمان الهی چنگ بزنید و متفرق نشوید».