فصل سوم: انقلاب اسلامی، الگوی ارزشهای مطلوب مردم تحت ستم جهان
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1374

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1384

زبان اثر : فارسی

فصل سوم: انقلاب اسلامی، الگوی ارزشهای مطلوب مردم تحت ستم جهان

فصل سوم: انقلاب اسلامی، الگوی ارزشهای مطلوب مردم تحت ستم جهان

‏ ‏


کتابصدور انقلاب از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 25


کتابصدور انقلاب از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 26

‏ ‏

انقلاب ایران، موجب اندیشۀ رهایی از چنگال شرق و غرب

‏ ‏

‏ ‏

سؤال: ‏[‏‏آیا فکر می کنید نبرد و نهضتی را که ایجاد کرده اید موجب‏‎ ‎‏بروز جهادی در ایران و در جاهای دیگر مثل ترکیه و سایر کشورها‏‎ ‎‏بشود؟‏‏]‏

جواب: ‏آن مربوط به ما نیست. ملت ما در سراسر کشورهای‏‎ ‎‏اسلامی اثر می گذارد و ملتها را به فکر رهایی از چنگال شرق و‏‎ ‎‏غرب می اندازد.(41)‏

20 / 10 / 57

*  *  *

‏ ‏

نهضت رو به توسعه

‏ ‏

‏ ‏

‏نهضت ما دارد توسعه پیدا می کند، و می رود توی ملتها. ملتهایی که‏‎ ‎‏ببینند که ملت ایران در مقابل یک قدرت بزرگ ایستاده و پیش‏‎ ‎‏برده، یک قدرت شیطانی را که همه قدرتها دنبالش بودند یک‏‎ ‎‏ملتی ایستاده و ایستادگی کرده و پیش برده، سایر ملتها هم‏‎ ‎‏گرفتارند دیگر. آنها هم همین گرفتاریهایی که ما داریم آنها دارند.‏‎ ‎‏مصر به دست سادات و جاهای دیگر هم به دست دیگران. همه‏‎ ‎‏ملتها مبتلای به دولتهایشان هستند. آنها هم می خواهند از زیر این‏

کتابصدور انقلاب از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 27

‏بار بیرون بیایند،  قتی دیدند که ایران قیام کرد و پیش برد، ولو‏‎ ‎‏کشته داد اما پیش برد، دیگران هم همین فکر در مغزشان پیدا‏‎ ‎‏می شود. ملتهای دیگر هم همین معنا را می خواهند. آنها هم همین‏‎ ‎‏کار را خواهند کرد.(42)‏

28 / 9 / 58

*  *  *

‏ ‏

امیدوارم در همه ممالک اسلامی مسئولین از خود مردم باشند

‏ ‏

‏ ‏

‏ما میل داریم که همۀ ممالک اسلامی، همۀ کشورهای اسلامی،‏‎ ‎‏همۀ کشورهای مستضعفین دنیا اینطور بشود که یک جمعیت‏‎ ‎‏باشند. در بین خود این جمعیت و در بین همین جمعیت، نخست‏‎ ‎‏وزیر، رئیس جمهور، مجلس، افراد دیگری که در بنگاههای دولتی‏‎ ‎‏هستند، تعیین بشوند تا آسیب بردار نباشد.(43)‏

21 / 5 / 59

*  *  *

‏ ‏

امید است حجاب از چهره اسلام برداشته شود

‏ ‏

‏ ‏

‏اسلام در قرنهای زیاد مظلوم بود؛ برای اینکه آن چیزی که اسلام‏‎ ‎‏می خواست در پرده بود و آن چیزی که برنامۀ اسلام بود هیچ وقت‏‎ ‎‏پیاده نشد و گفته نشد و ملتها را بی خبر گذاشتند از اسلام و‏‎ ‎‏جنایتکاران تاریخ کوشش کردند که اسلام را در حجاب نگه دارند‏‎ ‎‏و نگذارند این مکتب آزادیبخش را، این مکتب استقلال بخش را،‏‎ ‎‏این مکتبی که با ستمکاران در ستیز و با مستمندان برادر است،‏‎ ‎‏نگذاشتند که معرفی بشود. و من امیدوارم که در این زمان که ما‏‎ ‎‏هستیم توفیق پیدا بکنیم، همۀ عزیزان ما توفیق پیدا بکنند و همۀ‏‎ ‎‏مبلغان اسلامی توفیق پیدا بکنند که این پرده هایی که قدرتمندان به‏‎ ‎‏روی اسلام کشیده اند و حقایق اسلام را در ستره نگه داشتند، با‏

کتابصدور انقلاب از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 28

‏دست علمای اسلام، مبلغان اسلام و همۀ جوانهایی که مشغول‏‎ ‎‏خدمت هستند عرضه بشود. قدرت اسلام یک امری بود که انکار‏‎ ‎‏داشتند قدرتها، حکومتها. حکومتهایی که روی کار می آمدند، چه‏‎ ‎‏آنهایی که مخالف با اسلام بودند، چه آنهایی که مخالف نبودند،‏‎ ‎‏اسلام را در یک حجابی نگه داشتند یا عامداً یا از روی جهل.‏

‏     قدرت اسلام بر عالم و در بین طوایف مختلف عالم در حجاب‏‎ ‎‏بود و یک نمونه ای از او در زمان ما و در ایران وطن ما، یک زمینۀ‏‎ ‎‏مختصری، یک نمونۀ مختصری از او پیدا شد. این نمونه این بود‏‎ ‎‏که ثابت کرد اسلام به اینکه جوانان ما مهیا هستند از برای‏‎ ‎‏جانفشانی در راه اسلام و همانطوری که اسلام می خواهد که در‏‎ ‎‏مقابل کفر و زندقه و در مقابل ستم و ستمکاران ایستادگی بکنند،‏‎ ‎‏مردانه ایستادند و ایثار کردند و جانفشانی کردند و این مطلب را به‏‎ ‎‏ثبت رساندند.(44)‏

10 / 12 / 60

*  *  *

‏ ‏

هراس دولتها از تحول ملّتها

‏ ‏

‏ ‏

‏ملت ما در این انقلابی که کرده است، تا حالا استقامت کرده است،‏‎ ‎‏و بحمدالله تا حالا پیروز شده است. شما پیروزید در دنیا. شما‏‎ ‎‏مطرح شده اید در دنیا. در همۀ گوشه های دنیا، دولتهای دنیا از شما‏‎ ‎‏یک نحو هراسی دارند که مبادا یک وقت ملتهایشان مثل شما‏‎ ‎‏بشود. شما تا حالا پیروزید. استقامت کنید تا پیروزی نهایی به‏‎ ‎‏دستتان بیاید.(45)‏

28 / 6 / 61

*  *  *

‏ ‏


کتابصدور انقلاب از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 29

‏ ‏

امید به تابش خورشید اسلام بر شرق و غرب جهان 

‏ ‏

‏ ‏

‏خداوندا! ... ملت ایران که موجب سرافرازی اسلام در جهان‏‎ ‎‏گردید، و کشور نمونه ای ساخت که امید است پرتو خورشیدآسای‏‎ ‎‏آن بر مشارق ارض و مغارب آن بتابد و مستضعفان تحت ستم‏‎ ‎‏جهان را بر مستکبران پیروزی دهد ان شاءالله ، قدرت ده.(46)‏

22 / 11 / 61

*  *  *

‏ ‏

ملت نمونه ایران الگوی جهانیان

‏ ‏

‏ ‏

‏من باید از شما آقایانی که حاضر هستید و کسانی که غیر حاضر‏‎ ‎‏هستند، از تمام اقشار ملت تشکر کنم که یک ملت نمونه هستند. و‏‎ ‎‏امید است که این ملت نمونه اسباب این بشود که انقلاباتی در‏‎ ‎‏ایران، در دنیا پیدا بشود زیادتر از آنی که الآن هست.(47)‏

8 / 1 / 66

*  *  *

کتابصدور انقلاب از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 30