فصل پنجم: عوامل، شرایط و شیوه های صدور انقلاب
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1376

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1384

زبان اثر : فارسی

فصل پنجم: عوامل، شرایط و شیوه های صدور انقلاب

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

               فصل پنجم: عوامل، شرایط و شیوه های صدور انقلاب

‏ ‏

‏ ‏


کتابصدور انقلاب از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 39


کتابصدور انقلاب از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 40

 

توجه ملتها به ایران

‏ ‏

‏ ‏

‏اگر چنانچه اسلام به آن معنایی که هست در ایران تحقق پیدا بکند،‏‎ ‎‏مطمئن باشید که کشورها یکی بعد از دیگری همین رویّه را پیدا‏‎ ‎‏می کنند. الآن هم نمونه هایش هست. الآن هم همان کارهای خلافی‏‎ ‎‏که در ایران واقع می شد در بعضی کشورهای دیگر شروع کرده اند‏‎ ‎‏و مشغول اند؛ از خوف اینکه مبادا از ایران به آنجا سرایت بکند، و‏‎ ‎‏بیخود دست و پا می زنند؛ ناچار سرایت می کند. یعنی الآن هر‏‎ ‎‏طایفه ای که می آیند اینجا از ملتشان وقتی ذکر می کنند، می گویند‏‎ ‎‏توجه دارند به ایران و همین معنا را می خواهند تحقق بدهند، در‏‎ ‎‏عراق، در کویت، در مصر، همه جا. اگر ما خوب این نقش را بازی‏‎ ‎‏بکنیم و اسلام را به آن طوری که هست در ایران پیاده اش بکنیم،‏‎ ‎‏علاوه بر اینکه خودمان ـ ان شاءالله ـ پیروز هستیم و تا آخر هم‏‎ ‎‏پیروز هستیم ان شاءالله از ما به سایر بلاد ‏‏[‏‏سرایت می کند‏‏]‏‏ که نظر‏‎ ‎‏ما به این است که همۀ بلاد مسلمین اسلامی باشد، حکومت در‏‎ ‎‏دنیا حکومت اسلامی باشد، یا عدل اسلامی در همه جا باشد.(55)‏

8 / 7 / 58

*  *  *


کتابصدور انقلاب از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 41

 

وحدت، رمز گسترش اسلام

‏ ‏

‏ ‏

‏من امید آن را دارم که بتوانیم ان شاءالله این خدمتی را که شروع‏‎ ‎‏کردیم به آخر برسانیم، و بتوانیم با وحدت کلمه، با اتکال به خدای‏‎ ‎‏تبارک و تعالی، بیرق اسلام را در همه جا به اهتزاز درآوریم.(56)‏

29 / 2 / 59

*  *  *

‏ ‏

انطباق عمل با اسلام، عامل صدور انقلاب

‏ ‏

‏ ‏

‏شما آقایان که در سفارتخانه ها هستید موظفید عقلاً و شرعاً به‏‎ ‎‏اینکه هر چه ساده تر، سفارتخانه هاتان هر چه ساده تر باشد. و‏‎ ‎‏کیفیت معاشرتتان با آن اشخاصی که کارمند هستند در آنجا و به‏‎ ‎‏اصطلاح شما زیردست گفته می شوند، برادرانه باشد. و در عین‏‎ ‎‏حالی که آنها از شما بپذیرند مطالبی که می گویید، لکن برادرانه‏‎ ‎‏باید باشد. و همین طور وضع مهمانیهایتان، وضع گذران خودتان،‏‎ ‎‏وضع کسانی که در آنجا کار می کنند، آنها باید متحول بشود به یک‏‎ ‎‏وضع اسلامی که هر کس می آید در آنجا اسلام را در آنجا عملاً‏‎ ‎‏ببیند. ما هر چه فریاد بزنیم که ما اسلامی هستیم و جمهوری‏‎ ‎‏اسلامی هستیم، لکن وقتی ببینند ما را که در عمل، غیر او هستیم،‏‎ ‎‏از ما دیگر باور نمی کنند. وقتی می توانند باور کنند از ما که مایی که‏‎ ‎‏می گوییم جمهوری اسلامی هستیم، عملمان هم آن طور باشد.‏‎ ‎‏عمل طاغوتی نباشد. و قول، قول اسلامی، عمل اسلامی باشد و‏‎ ‎‏خود رفتار، اسلامی باشد. گفتار اسلامی باشد تا صادر بشود این‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی در سایر کشورها. صدور با سر نیزه، صدور‏‎ ‎‏نیست. صدور با زور، صدور نیست. صدور آن وقتی است که‏‎ ‎‏اسلام، حقایق اسلام، اخلاق اسلامی، اخلاق انسانی در اینجاها‏‎ ‎‏رشد پیدا بکند. و شما موظف به این معنا هستید، و باید این کار را‏‎ ‎‏انجام بدهید که هم در عمل و هم در نوشته هایی که در آنجا منتشر‏

کتابصدور انقلاب از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 42

‏می کنید، باید بکنید و مجله داشته باشید و آن مجله یک مجله ای‏‎ ‎‏باشد که هم در عکسهایی که در آن هست، و هم در مسائلی که در‏‎ ‎‏آنجا طرح می شود همه اش موافق باشد با جمهوری اسلامی تا به‏‎ ‎‏واسطۀ تبلیغات، اسلام نفوذ کند در آنجا، و این را بدانید که اگر‏‎ ‎‏شما تبلیغات بکنید و همین طور دانشجوهای عزیز ما در آنجا‏‎ ‎‏کوشش کنند در اینکه در هر جا که هستند با هر طایفه ای که‏‎ ‎‏برخورد می کنند مسائل ایران را، مسائل اسلامی ایران را در آنجا‏‎ ‎‏طرح بکنند، و آن چیزهایی که در مجلات خارج، در روزنامه های‏‎ ‎‏خارج در هر جا نوشته می شود، آنها را یکی یکی برای آنها تحلیل‏‎ ‎‏کنند و دروغ آن چیزها را بر آنها ثابت بکنند.‏

‏     عمده مسأله این است که ما فهمیده باشیم در قلبمان که ما‏‎ ‎‏می خواهیم جمهوریمان اسلامی باشد. باید همان طوری که با زبان‏‎ ‎‏می گوییم، قلب ما معتقد شده باشد به اینکه ما می خواهیم اسلام‏‎ ‎‏باشد. «ما می خواهیم اسلام باشد» دیگر با تمام اعوجاجات باید‏‎ ‎‏مبارزه بکند انسان. اول از خودش شروع کند، ببیند خودش چه‏‎ ‎‏اعوجاجاتی دارد. هر انسانی لا محاله در خودش نقصهایی‏‎ ‎‏می بیند. کم است کسی که نقص نبیند در خودش. و اگر کسی نقص‏‎ ‎‏در خودش نمی بیند، این خودش یک نقصی است که دارد. انسان‏‎ ‎‏باید تربیت بشود، باید به تزکیه تربیت بشود. و انسان از خودش‏‎ ‎‏باید شروع بکند، از خانوادۀ خودش باید شروع کند. و شما از‏‎ ‎‏خودتان، خانواده هایتان، خودتان همه شروع کنید تا به خارج‏‎ ‎‏برسد. دانشجویان ما باید خودشان اول توجه بکنند که رفتار‏‎ ‎‏خودشان، کردار خودشان، گفتار خودشان همۀ اینها منطبق با‏‎ ‎‏موازین اسلامی و اخلاقی باشد تا اینکه اگر مردم را دعوت کردید‏‎ ‎‏به اسلام، و باید هم دعوت بکنید، حرف شما مخالف با عمل شما‏

کتابصدور انقلاب از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 43

‏نباشد. خودتان یک وضعی نداشته باشید که وقتی بگویید،‏‎ ‎‏مسخره کنند که آقا خودش فلان است و ما را دعوت به چه می کند.‏

‏     در هر صورت من از خدای تبارک و تعالی، سلامت و سعادت‏‎ ‎‏شما، همۀ شما را می خواهم. و همۀ ملت ما موظف اند به اینکه‏‎ ‎‏رفتارشان یک رفتاری باشد که با همین رفتار، اسلام را نمایش‏‎ ‎‏بدهند به خارج. و چنانچه رفتاری باشد ولو در بعضی از جاهایی‏‎ ‎‏که بعضی از اشخاص نفوذ کردند در آنجا، رفتار طوری باشد که‏‎ ‎‏این رفتار، مخالف با موازین اسلامی باشد این اسباب این می شود‏‎ ‎‏که دست دشمنهای ما یک بهانه بدهد، و ما را و جمهوری ما را با‏‎ ‎‏تمام قوا بکوبند. هم جوانان خارجی ما و هم شما سفرا و‏‎ ‎‏کارمندانی که در سفارتخانه ها هستید، همۀ شما، همۀ انجمنهای‏‎ ‎‏اسلامی که در خارج هست و همۀ افراد مُسْلِم و همین طور ایرانی و‏‎ ‎‏غیر ایرانی که در خارج هست، این معنا برای آنها بیشتر وظیفه‏‎ ‎‏است از ما که در داخل هستیم. همه وظیفه داریم ولیکن وظیفۀ شما‏‎ ‎‏سنگینتر است، بیشتر است. و باید با خواست خدا ـ ان شاءالله ـ‏‎ ‎‏موفق بشوید که اسلام را در همه جا معرفی کنید و پس از معرفی،‏‎ ‎‏نفوس سالم ـ که اکثر مردم هستند ـ پذیرش می کنند. پذیرش که‏‎ ‎‏کردند کم کم عمل می کنند. کم کم این انقلاب صدور پیدا می کند به‏‎ ‎‏خارج. خداوند همۀ شما را ـ ان شاءالله ـ حفظ کند و همۀ شما و ما‏‎ ‎‏را موفق کند به اینکه دنبال این باشیم که اسلام را در همه جا‏‎ ‎‏تقویت کنیم. و از مروّجین اسلام باشیم. و از جنود خدای تبارک و‏‎ ‎‏تعالی باشیم. تا ـ ان شاءالله ـ به سعادت و سلامت ‏‏[‏‏برسیم‏‎ ‎‏]‏‏هم‏‎ ‎‏مملکت خودمان و هم سایر ممالکی که در اسلام هستند، و همین‏‎ ‎‏طور مستضعفین جهان ان شاءالله همه موفق و مؤید باشید.(57)‏

14 / 10 / 59


کتابصدور انقلاب از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 44

‏ ‏

صدور انقلاب با عمل و اخلاق 

‏ ‏

‏ ‏

‏از مسائل مهمی که شماها مثل ماها موظف بر آن هستید این است‏‎ ‎‏که با عمل خودتان در آنجا، با وضعیت سلوکتان با کارمندان، با‏‎ ‎‏وضعیت اصل سفارتخانه و وضع سفارتخانه طوری باشد و طوری‏‎ ‎‏بکنید که با همین عمل بتدریج انقلاب شما صادر بشود به آن‏‎ ‎‏کشوری که در آن هستید. مسائل اخلاقی، یک مسائلی است که‏‎ ‎‏وقتی که یک کسی مقیّد به آن بود و دنبالش بود، این سرایت‏‎ ‎‏می کند. و مردم به حسب طبیعتشان، به حسب فطرتشان ـ فطرتها‏‎ ‎‏سالم است منتها تربیتها ضایع می کند فطرتها را ـ ‏‏[‏‏آن را قبول‏‎ ‎‏می کنند‏‏]‏‏.‏

‏     شما باید خیال کنید خودتان که در یک مملکتی وارد شدید و‏‎ ‎‏می خواهید این مملکت را مثل مملکت خودتان تربیت کنید. و‏‎ ‎‏می خواهید اسلام را در آنجا هم صادر کنید. صدور اسلام به این‏‎ ‎‏است که اخلاق اسلامی، آداب اسلامی، اعمال اسلامی آنجا‏‎ ‎‏طوری باشد که مردم توجه به آن بکنند. و از امور مهمه داشتن یک‏‎ ‎‏نشریه در هر سفارتخانه هست. نشریه، نه مثل نشریه های زمان‏‎ ‎‏طاغوت. نشریه، یک نشریۀ اخلاقی ـ اسلامی و در آن درج بشود‏‎ ‎‏مسائلی که در ایران گذشته است. شما می بینید که الآن در همه‏‎ ‎‏جای دنیا تقریباً به ضد جمهوری اسلامی تبلیغات می شود.‏‎ ‎‏تبلیغات همه جانبه، چه دستگاههای تبلیغات غرب با همۀ‏‎ ‎‏وابستگان و چه دستگاه تبلیغات شرق با همۀ وابستگانش. این‏‎ ‎‏برای این است که اینها از جمهوری اسلامی وحشتزده شده اند.‏‎ ‎‏علاوه بر اینکه منافعشان در خود ایران از دست رفته است و‏‎ ‎‏ـ ان شاءالله ـ تا ابد از دست خواهد رفت. علاوه بر این، خوف این را‏‎ ‎‏دارند که این مطلب سرایت کند و این نهضت و انقلاب سرایت کند‏‎ ‎‏به خارج و صادر بشود در مملکتهای دیگری. و آنها هم بعد از فهم‏

کتابصدور انقلاب از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 45

‏این معنا که اسلام باید در آن محل باشد، اسلام وضعش چطور‏‎ ‎‏است، آن را هم می ترسند که مبادا آنجا هم مثل ایران بشود، و آن‏‎ ‎‏دستگاههای طاغوتی شان کم کم رو به زوال باشد و ان شاءالله ‏‎ ‎‏هست رو به زوال.(58)‏

14 / 10 / 59

*  *  *

‏ ‏

موافقت ملتها با ایران 

‏ ‏

‏ ‏

‏متوجه باشید که در هر جا زورمندان و دولتها با ما مخالف باشند،‏‎ ‎‏ملتها با ما موافقند. باید اساس را مردم و فکر مردم قرار داد و باید‏‎ ‎‏به فکر مردم بود، نه دولتها؛ زیرا مردم و توده ها با حق موافقند؛‏‎ ‎‏چون زیر بار ستم بوده اند و نمی خواهند تحت سلطۀ امریکا و‏‎ ‎‏شوروی باشند.‏

‏     ما در جهت تبلیغات تقریباً صفر بوده ایم. باید علاوه بر‏‎ ‎‏سفرهای رسمی، سفرهای غیررسمی هم بنماییم تا دنیا را بیدار‏‎ ‎‏کنیم. اگر بخواهیم انقلاب را صادر کنیم، باید کاری کنیم که مردم‏‎ ‎‏خودشان حکومت را به دست گیرند تا مردم ـ به اصطلاح ـ طبقۀ‏‎ ‎‏سه روی کار بیایند. تنها در سفرهای غیر رسمی است که درست‏‎ ‎‏می توانید با مردم عادی کوچه و بازار تماس بگیرید و آنها را روشن‏‎ ‎‏کنید. بودن شما، که یال و کوپال ندارید، در میان مردم، هم جالبتر‏‎ ‎‏است و هم شما بهتر می توانید تبلیغ کنید.(59)‏

22 / 7 / 60

*  *  *

‏ ‏

صدور جمهوری اسلامی با اخلاق خوش

‏ ‏

‏ ‏

‏این چهره های شما و آن حال بشاشتی که در چهره های شما دیده‏‎ ‎‏می شود، این خودش پیروزی است و من امیدوارم که شماها‏

کتابصدور انقلاب از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 46

‏انقلاب ایران را عملاً، صادر کنید به کشورهای دیگری که می روید‏‎ ‎‏و امیدوارم که در جهان شما پیروز باشید. و مهم این است که در‏‎ ‎‏کنار این پیروزیها همان طور که توجه داشتید و دارید ـ ان شاءالله ـ‏‎ ‎‏پیروزی بر نفس خودتان هم داشته باشید. پهلوانها از سابقِ ایام،‏‎ ‎‏اینها که در زورخانه ها آن وقت ‏‏[‏‏ورزش‏‎ ‎‏]‏‏می کردند، توجه خاصی‏‎ ‎‏به اسلام داشتند، مخصوصاً، در صحبتهاشان، در کارهاشان همه با‏‎ ‎‏ذکر خدا و ذکر امیرالمؤمنین ـ سلام الله علیه ـ توأم بود و این در‏‎ ‎‏روحیه هایشان تأثیر داشت. این ذکرها در روحیه ها تأثیر دارد و شما‏‎ ‎‏با اخلاق خوش خودتان و با رفتار خودتان و با کردار خودتان،‏‎ ‎‏ان شاءالله که این وجهۀ اسلامی جمهوری اسلامی را صادر کنید به‏‎ ‎‏خارج. وقتی که شما پهلوانهای عزیز و شما قهرمانان در خارج از‏‎ ‎‏کشور رفتید و پیروزی چشمگیر به دست آوردید و دیدند مردم که‏‎ ‎‏شما وضع روحیتان هم یک وضع خاصی است، با دیگران فرق‏‎ ‎‏دارد، اعمالتان هم با دیگران فرق دارد، این موجب این می شود که‏‎ ‎‏اینهمه بوقهایی که بر ضد اسلام و مسلمین و بر ضد ملت ما هست‏‎ ‎‏اینها خنثی بشود.(60)‏

21 / 9 / 60

*  *  *

‏ ‏

رساندن مطالب حق به مردم جهان 

‏ ‏

‏ ‏

‏آن وقت در خارج وقتی می رود همۀ صحبتها هست. بالاخره ما‏‎ ‎‏باید کلاه خودمان را خودمان نگه داریم، هیچ ننشینیم به اینکه یک‏‎ ‎‏کسی از خارج چه بکند؛ آنها نمی کنند، آنها خلاف می کنند. ما باید‏‎ ‎‏وزارت ارشادمان خودش قیام کند به اینکه در خارج یک کارهایی‏‎ ‎‏انجام بدهد. الآن هم که فرصت پیدا شده و شما آقایان دارید‏‎ ‎‏تشریف می برید، باید غنیمت بشمرید فرصت را و مسائل ایران را‏

کتابصدور انقلاب از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 47

‏در آنجا بگویید، به مردم بگویید. آنهایی که دروغ پخش می کنند‏‎ ‎‏آنها می دانند، لکن مردم خیلی چیزها را نمی دانند، به مردم باید‏‎ ‎‏گفته بشود، در مساجد باید رفت، در ـ عرض می کنم که جاهای‏‎ ‎‏دیگری که محل اجتماع است باید رفت. مصاحبه باید کرد با‏‎ ‎‏روزنامه نویسها با اینها، اگر بنویسند در روزنامه هایشان. در هر‏‎ ‎‏صورت تکلیف ما این است که خودمان کار خودمان را انجام‏‎ ‎‏بدهیم و ننشینیم که دیگران انجام بدهند و یکی از کارهای مهم ما‏‎ ‎‏این است که تبلیغاتمان دامنه دار بشود. حالا که نمی کنند در خارج،‏‎ ‎‏موافق ما نداریم در خارج، حالا باید خودمان برویم خارج این‏‎ ‎‏مسائلمان را بگوییم. بنابراین، یک کار خوبی است، این بسیار مفید‏‎ ‎‏است و باید در هر فرصتی ما این کار را انجام بدهیم، نه اینکه فقط‏‎ ‎‏این چه باشد، هر وقت فرصتی پیدا شد باید یک عده ای تبلیغ‏‎ ‎‏بکنند و از خارج هم وقتی می آیند باید آنجا به آنها گفته‏‎ ‎‏بشود، مسائل گفته بشود به آنها، سفارش بشود که شمایی که‏‎ ‎‏مسائل اینجا را خودتان لمس می کنید خوب بروید در خارج‏‎ ‎‏بگویید اینها را.‏

‏     و امیدوارم که موفق بشوید و ان شاءالله تبلیغ کنید و این‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی را آنطوری که هست به مردم نمایش بدهید و‏‎ ‎‏موفق باشید و با موفقیت مراجعت کنید. ان شاءالله .(61)‏

10 / 11 / 60

*  *  *

‏ ‏

شناساندن انقلاب به دنیا

‏ ‏

‏ ‏

‏باید خودمان راه بیفتیم، دوره برویم، برویم و مسائلمان را بگوییم‏‎ ‎‏و الآن یک فرصت خوبی است برای آقایان و من امیدوارم که با‏‎ ‎‏پشتیبانی خدای تبارک و تعالی، شما موفق بشوید در هر جا بروید،‏

کتابصدور انقلاب از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 48

‏مصاحبات داشته باشید. در جمعیتهایی که هست بروید شرکت‏‎ ‎‏کنید، صحبت بکنید. و مردم بلاد اینطور نیستند که مثل این‏‎ ‎‏حکومتها باشند و مثل این قدرتهای بزرگ باشند، مردم، حتی مردم‏‎ ‎‏امریکا هم آنطور نیستند؛ منتها اینقدر تبلیغ کردند به ضد ما که آنها‏‎ ‎‏خیال می کنند که الآن در ایران هر روز ـ در بعضی از حرفهایشان‏‎ ‎‏این است که ـ هر روز در میدان کذا یک عده کثیری را اینها به رگبار‏‎ ‎‏مسلسل می بندند و از بین می برند.(62)‏

10 / 11 / 60

*  *  *

‏ ‏

جدیت در رساندن صدای مظلومان به جهان

‏ ‏

‏ ‏

‏تقویت و توسعۀ تبلیغات، خصوصاً در خارج از کشور، از اهمّ امور‏‎ ‎‏است و کشور ما در این چند سال تقریباً فاقد آن بوده است. ما در‏‎ ‎‏مقابل همۀ بوقهای تبلیغاتی جهانخواران در خارج، که اسلام عزیز‏‎ ‎‏آنان را به وحشت انداخته است، فاقد تبلیغات صحیح هستیم.‏‎ ‎‏سفارتخانه های ما عمل مثبتی انجام نداده اند و «وزارت ارشاد»،‏‎ ‎‏قطع نظر از تلاشهای اخیرش تا کنون نتوانسته است این امر مهم و‏‎ ‎‏حیاتی را توسعه دهد. و کشور اسلامی ما مظلومانه مورد هجوم‏‎ ‎‏رسانه های گروهی و دستگاههای دروغ پراکنی واقع شده است. و‏‎ ‎‏لازم است دولت به مقدار قدرت و توانایی این نقیصه را رفع کند؛ و‏‎ ‎‏برای رساندن صدای مظلومان به جهان در توسعۀ شبکه های‏‎ ‎‏رادیویی جدیت نمایند، تا ملتها هرچند مختصر از آنچه بر ما‏‎ ‎‏گذشته است و می گذرد مطلع شوند و گروههایی برای روشنگری‏‎ ‎‏و تبلیغ در فرصتهای مناسب به کشورها اعزام که صدای مظلومیت‏‎ ‎‏ملت و جرایم قدرتمندان ستمگر را به اطلاع ملتها و مظلومان‏‎ ‎‏جهان برسانند، و به آنان بفهمانند که مخالفان جمهوری اسلامی‏

کتابصدور انقلاب از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 49

‏ایران، همان گونه که از اقوال و اعمالشان بخوبی ظاهر می شود،‏‎ ‎‏مخالفت اصلی و هدفشان ‏‏[‏‏مخالفت‏‏]‏‏ با اسلام است، و اسلام هر‏‎ ‎‏جا برود اینان مخالفت می نمایند.(63)‏

22 / 11 / 60

*  *  *

‏ ‏

معرفی انگیزه های انقلاب، آن گونه که هست 

‏ ‏

‏ ‏

‏با توجه به آنکه تبلیغات خارج از کشور با آنهمه تبلیغات مسموم‏‎ ‎‏علیه اسلام و انقلاب اسلامی از اهمیت ویژه ای برخوردار است، و‏‎ ‎‏نظر به آنکه هماهنگ و منسجم بودن آن موجب تأثیر بیشتری‏‎ ‎‏خواهد بود، جنابعالی‏‎[1]‎‏ را به عنوان هماهنگ کنندۀ تبلیغات خارج‏‎ ‎‏کشور تعیین نمودم، تا با تأیید خداوند متعال و همکاری تمام افراد‏‎ ‎‏و نهادها و ارگانها و سازمانها که در این زمینه فعالیت دارند، به این‏‎ ‎‏امر حیاتی ادامه داده و جدّاً جلو بی نظمیها و تکرویها گرفته شود،‏‎ ‎‏تا از سمپاشیها و تبلیغات دروغین دستگاههای شایعه ساز و‏‎ ‎‏دروغ پرداز به مقدار توان جلوگیری شود و جمهوری اسلامی و‏‎ ‎‏انگیزه های انقلاب ایران را به همان نحو که هست معرفی‏‎ ‎‏نمایند.(64)‏

28 / 11 / 60

*  *  *

‏ ‏

موافقت ملتها با ارزشهای انسانی

‏ ‏

‏ ‏

‏ما در بین دولتهای مرتجع و دولتهایی که مردم را می خواهند چپاول‏‎ ‎‏کنند، ما در بین دولتها منزوی هستیم؛ برای اینکه آنها همه بر ضد‏‎ ‎‏ما هستند، لکن بین ملتها این طور نیست.‏

‏     ملتها باحق اند، ملتها با چیزهایی هستند که، ارزشهایی هستند‏

کتابصدور انقلاب از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 50

‏که ارزشهای انسانی است. این دولتها هستند که بسیاری از آنها از‏‎ ‎‏این ارزشهای انسانی هیچ اطلاعی ندارند. شما هم وقتی که آنجاها‏‎ ‎‏می روید با ملتها تماس دارید و ملتها به تماشای شما می آیند.‏‎ ‎‏همان طوری که عرضه می دارید ارزشهای بدنی خودتان را،‏‎ ‎‏قدرتهای بدنی خودتان را و برای ایران ارزش قائل می شوید و‏‎ ‎‏ارزش ایران را به آنها حکایت و نمایش می دهید، ارزشهای‏‎ ‎‏اخلاقی، ارزشهای اعمالی، ارزشهای عقیدتی، اینها هم توسط‏‎ ‎‏خود شما ان شاءالله در آنجاها منتشر بشود.(65)‏

16 / 12 / 60

*  *  *

‏ ‏

دعوت جمعیتها به اسلام

‏ ‏

‏ ‏

‏شما نمونه باشید در کشورهای دیگر که شماها از جمهوری‏‎ ‎‏اسلامی هستید. ما امروز احتیاج به این داریم که اسلام را در هر جا‏‎ ‎‏تقویت کنیم و در هر جا پیاده کنیم و از مملکت خودمان اسلام را به‏‎ ‎‏جاهای دیگر به آن معنایی که در مملکت الآن حاصل شده است‏‎ ‎‏صادر کنیم و یکی از وجه صدورش همین شما جوانها هستید که‏‎ ‎‏در سایر کشورها می روید و جمعیتهای زیادی به تماشای شما‏‎ ‎‏می آیند، به تماشای قدرتهای شما می آیند. باید طوری بکنید که‏‎ ‎‏این جمعیتهای زیاد را دعوت کنید عملاً به اسلام. در اعمالتان، در‏‎ ‎‏رفتارتان، در کردارتان طوری باشید که نمونه باشد برای جمهوری‏‎ ‎‏اسلامی و جمهوری اسلامی با شما به جاهای دیگر هم ان شاءالله ‏‎ ‎‏برود.(66)‏

16 / 12 / 60

*  *  *

‏ ‏


کتابصدور انقلاب از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 51

‏ ‏

ضرورت گسترش و افزایش تبلیغات

‏ ‏

‏ ‏

‏ما باید تبلیغاتمان زیاد باشد و پوشش رادیومان، تلویزیونمان زیاد‏‎ ‎‏بشود تا بتوانیم مطالب خودمان را به عالم برسانیم.‏

‏     حالا همۀ مطالبی که ما داریم، همۀ چیزهایی که داریم اصلاً،‏‎ ‎‏نمی گذارند به جایی برسد؛ بله اگر یک چیز خلافی یک ذره وارد‏‎ ‎‏بشود، آن وقت رادیوها ببینید چه خواهند کرد.(67)‏

17 / 12 / 60

*  *  *

‏ ‏

اهمیت تبلیغات خارج از کشور

‏ ‏

‏ ‏

‏بدیهی است که تبلیغات خارج از کشور از ویژگی خاص و اهمیت‏‎ ‎‏مخصوصی برخوردار است. و چون «وزارت ارشاد» عهده دار این‏‎ ‎‏امر است، لازم است شورایعالی تبلیغات در جذب و آموزش‏‎ ‎‏نیروهای صالح و افراد شایسته برای اعزام به خارج از کشور و‏‎ ‎‏برای مقصد نشر فرهنگ اسلامی به وزارت ارشاد کمک و‏‎ ‎‏همکاری نمایند، و با هماهنگی کامل این وظیفۀ الهی را عمل‏‎ ‎‏نمایند.(68)‏

12 / 4 / 61

*  *  *

‏ ‏

اخلاق و کردار اسلامی مهمترین تبلیغ برای انقلاب

‏ ‏

‏ ‏

‏لازم است زائران محترم ایرانی توجه کنند که از کشوری انقلابی و‏‎ ‎‏اسلامی و متعهد به احکام اسلام راهی حج شده اند و چشمان‏‎ ‎‏دوستان و دشمنان بر آنها دوخته شده است. دوستان، برای آنکه‏‎ ‎‏ببینند زائران محترم به تعهد اسلامی خود باقی هستند، و در رفتار‏‎ ‎‏و گفتار و برخورد با مسلمانان جهان آبروی انقلاب اسلامی‏‎ ‎‏شکوهمند خود را حفظ می نمایند، و در زحمتها و مشقتها و‏‎ ‎‏کمبودها که لازمۀ قهریِ این سفر مقدس است، بردباری و‏

کتابصدور انقلاب از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 52

‏شکیبایی دارند، و خداوند متعال را در امور حاضر و ناظر‏‎ ‎‏می دانند، و با سرافرازی به کشور خود باز می گردند و کشور و‏‎ ‎‏انقلاب خود را در بین مسلمانان جهان سرافراز می کنند، و انقلاب‏‎ ‎‏اسلامی کشور عزیز خود را به مسلمانان جهان و کشورهای‏‎ ‎‏اسلامی صادر می نمایند، یا خدای نخواسته برخلاف اخلاق و‏‎ ‎‏کردار اسلامی از بعض آنان در مرئیٰ و منظر برادران اسلامی، عمل‏‎ ‎‏و یا گفتاری ولو کوچک صادر می شود که موجب هتک اسلام و‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی که از گناهان بزرگ نابخشودنی است، و‏‎ ‎‏دشمنان، برای آنکه در گفتار و کردار و اخلاق آنان خدشه کنند، و‏‎ ‎‏خدای نخواسته اگر امری گرچه بسیار ناچیز از آنان صادر شود،‏‎ ‎‏بهانه به دست آورند و با بوقهای تبلیغاتی خود مطالب کوچک را‏‎ ‎‏بزرگ و بزرگتر جلوه دهند، و بیش از پیش، چهرۀ اسلام و انقلاب‏‎ ‎‏را در نظر اجانب و جهانیان واژگون و مسلمانان ایران را در نظر‏‎ ‎‏مسلمانان جهان مردمی بی بندوبار معرفی کنند، و اسلام را مکتبی‏‎ ‎‏به دور از ارزشهای والای انسانی، و ملت شریف ایران را ملتی‏‎ ‎‏منحط و دور از تمدن و تعالی، به خورد جهانیان دهند.(69)‏

29 / 6 / 61

*  *  *

‏ ‏

وظیفه سفارتخانه ها در تبلیغ اسلام

‏ ‏

‏ ‏

‏دانشگاه با فیضیه پیوند دایمی داشته باشند. و تبلیغاتْ تبلیغاتِ‏‎ ‎‏دامنه دار باشد برای اسلام و برای جمهوری اسلامی. و‏‎ ‎‏سفارتخانه ها در هرجا هستند باید تبلیغ کنند اسلام را و جمهوری‏‎ ‎‏اسلامی را.(70)‏

26 / 10 / 61

*  *  *


کتابصدور انقلاب از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 53

 

حفظ وحدت، شرط صدور اسلام

‏ ‏

‏ ‏

‏امروز برای حفظ اسلام باید ما از همۀ چیزهایی که در ذهنهایمان‏‎ ‎‏هست و کدورتهایی که فرض کنید یک وقتی داریم، دست‏‎ ‎‏برداریم، برای خدا با هم باشیم. اگر این طور شد شما حفظ‏‎ ‎‏خواهید شد و اسلام را خواهید صادر کرد به همۀ دنیا. و من به‏‎ ‎‏شما عرض کنم که اگر خدای نخواسته، خدای نخواسته اسلام در‏‎ ‎‏ایران سیلی بخورد، بدانید که در همۀ دنیا سیلی خواهد خورد؛ و‏‎ ‎‏بدانید که به این زودی دیگر نمی تواند سرش را بلند کند. این الآن‏‎ ‎‏یک تکلیف بسیار بزرگی است که از همۀ تکالیف بالاتر است،‏‎ ‎‏حفظ اسلام در ایران. و حفظ اسلام در ایران به وحدت‏‎ ‎‏شماهاست.(71)‏

1 / 1 / 62

*  *  *

‏ ‏

انتخاب ارزشهای انسانی

‏ ‏

‏ ‏

‏ما امیدواریم که از این مرکز اسلامی ایران یک وضعی پیدا بشود که‏‎ ‎‏آن ارزشهای فاسد را دفن کند و اسلام عزیز را ترویج کند، و نور قرآن‏‎ ‎‏را تجلی بدهد در سرتاسر دنیا تا ارزشهای اسلامی که دفع شده‏‎ ‎‏است و ارزشهای انسانی که دفع شده است زنده بشود و احیا بشود.‏‎ ‎‏و این اولش این است که ما خودمان توجه داشته باشیم به خودمان، ما‏‎ ‎‏خودمان توجه داشته باشیم که اگر امر دایر بشود بین ارزشهای‏‎ ‎‏انسانی و الهی و ارزشهای طاغوتی باید ارزشهای انسانی را انتخاب‏‎ ‎‏کنیم. اگر امر دایر بشود بین خدمت کردن به کشور خودمان و متعهد‏‎ ‎‏بودن در مقابل اسلام و کشور خودمان یا خدمت کردن به کشورهای‏‎ ‎‏شرق و غرب باید آن چیزی که برای خودمان است انتخاب کنیم.(72)‏

4 / 2 / 62

*  *  *


کتابصدور انقلاب از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 54

‏ ‏

صدور ارزشهای انسانی

‏ ‏

‏ ‏

‏اگر بخواهید به همۀ مشکلات پیروز بشوید باید همه محکم بایستید‏‎ ‎‏در مقابل همۀ قدرتها. باید مهیا کنید خودتان را در مقابل همۀ‏‎ ‎‏مشکلات. باید ارزشهای انسانی را از اینجا به همه جا صادر کنید؛ و‏‎ ‎‏استقلال خودتان را همه جور؛ استقلال فرهنگی، استقلال اقتصادی،‏‎ ‎‏استقلال اجتماعی همۀ اینها را باید شما محکم نگاه دارید. و این در‏‎ ‎‏سایۀ این است که توجه به مکتب اسلام و اتکال به خدای بزرگ و با‏‎ ‎‏هم همپیمان شدن و همۀ قشرها برادر دانستن یکدیگر است.(73)‏

4 / 2 / 62

*  *  *

‏ ‏

رسیدن موج انقلاب به سراسر جهان با نیت خالص

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏مادامی که قصد خالص باشد، توجه به خدا باشد و خالص باشد، تا‏‎ ‎‏اینطور باشد بلااشکال پیروز هست این کشور و از اینجا هم‏‎ ‎‏موجش می رسد به همه جا و رسیده است. و انقلاب شما بحمدالله ‏‎ ‎‏صادر شده است، نه اینکه صادر می شود، صادر شده و تقویت‏‎ ‎‏می شود در خارج.(74)‏

29 / 8 / 62

*  *  *

‏ ‏

اصلاح جهان با کمک ملتها

‏ ‏

‏ ‏

‏نباید از میدان به در بروید. اصلاً برای خاطر از میدان در کردن‏‎ ‎‏عده ای متعهد، ناگواریهایی برایشان پیش می آورند، باید محکم در‏‎ ‎‏میدان بود. به اندازه ای که برای پیغمبر اکرم گرفتاری پیش آمد برای‏‎ ‎‏هیچ کس پیش نیامد، ولی ایشان تا آخر ایستادند و به تکلیفشان‏‎ ‎‏عمل کردند. همین طور برای ائمه ـ علیهم السلام ـ ولی آنها هم‏‎ ‎‏ایستادند. بیخود نبود که حبس می شدند، برای این زندان‏‎ ‎‏می شدند که جلوی آنهایی که بر ضد اسلام قیام کرده بودند‏

کتابصدور انقلاب از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 55

‏می ایستادند. ما هم که ان شاءالله متعهد به اسلام می باشیم و رشد‏‎ ‎‏اسلام را می خواهیم، تصمیم داریم جهان را برگردانیم و امیدواریم‏‎ ‎‏که ملتها انجام دهند.(75)‏

12 / 10 / 62

*  *  *

‏ ‏

تحت تأثیر قرار دادن ملتها

‏ ‏

‏ ‏

‏در خارج که هستید، در بلاد اسلامی که هستید خوب، وضع آنها‏‎ ‎‏یک وضعی است که با ما خیلی ‏‏[‏‏مطابق‏‏]‏‏ نیست، امیدواریم که‏‎ ‎‏درست بشود آنجا هم. باید آنجاها شما وضعتان را جوری قرار‏‎ ‎‏بدهید که تحت تأثیر آنها واقع نشوید، هر که می آید آنها تحت تأثیر‏‎ ‎‏شما واقع بشوند، نه شما تحت تأثیر آنها. یعنی کسی که وارد اینجا‏‎ ‎‏می شود وقتی یک چیزی توی ذهنش بیاید که تأثیر کند در قلبش‏‎ ‎‏اینکه وضع خوب است این طوری باشد، نه آن طوری باشد.‏‎ ‎‏خوب است که نویسنده های اینجا این جوری باشند. محرّرین‏‎ ‎‏اینجا این جوری باشند ـ عرض می کنم ـ مستخدمین این طوری‏‎ ‎‏باشند، و رؤسا این طوری باشند. این طور به نظرشان بیاید که این‏‎ ‎‏وضع بهتر از آن وضع است که آنها دارند.‏

‏     اگر این طور شد کم کم ان شاءالله نفوذ هم می کنید به آنها و‏‎ ‎‏انقلابتان هم صادر می شود. ما هم می خواهیم صادر به همین معنا‏‎ ‎‏بشود. ما می خواهیم سفرایمان در آنجا جوری عمل بکنند که‏‎ ‎‏سفرای آنجا، دولت آنجا تحت تأثیر واقع بشود و دولتمان کاری‏‎ ‎‏بکند که دولتهای دیگر تحت تأثیر واقع بشوند. و ملتمان کاری‏‎ ‎‏بکند که ملتهای دیگر تحت تأثیر واقع بشوند.(76)‏

27 / 10 / 62

*  *  *


کتابصدور انقلاب از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 56

 

آشنا ساختن مستضعفان جهان با حکومت عدل اسلامی

‏ ‏

‏ ‏

‏شما از کشور پیروزمندی که سالها تحت فشار ستمشاهی دست وپا‏‎ ‎‏زده و با عنایت خداوند تعالی و دعای خیر بقیة الله ـ أرواحنا فداه ـ‏‎ ‎‏قید و بندها را با تحمل مصیبات جانکاه گسیخته و هزاران شهید و‏‎ ‎‏جانباز در راه مقصد تقدیم اسلام نموده است عازم حج شده اید.‏‎ ‎‏شما حامل پیام ملتی هستید که با انقلاب خود کشوری را که‏‎ ‎‏می رفت با شرقزدگی و از آن بیشتر غربزدگی در الحاد و فساد و‏‎ ‎‏فحشا غرق شود نجات داده، و حکومت اسلامی را به جای‏‎ ‎‏حکومت طاغوتی جایگزین نموده اند. همان مردمی که تصمیم‏‎ ‎‏دارند با صدور پیام انقلاب اسلامی شان نه تنها کشورهای اسلامی،‏‎ ‎‏که مستضعفان جهان را به اسلام عزیز و حکومت عدل اسلامی‏‎ ‎‏آشنا سازند. شما نمایندگان مردمی هستید که انقلاب اسلامی شان،‏‎ ‎‏با عمر کوتاه خود و گرفتاریهای طاقت فرسای حاصل از رویارویی‏‎ ‎‏با دو ابرقدرت و مقابلۀ دو بلوک شرق و غرب با آن و خرابکاریهای‏‎ ‎‏تروریستهای وابسته به دو جناح ستمگر، تنها و تنها به برکت اسلام‏‎ ‎‏و نورانیت آن و مقاومت مردم توانسته است کشورهای اسلامی را‏‎ ‎‏در شرق و غرب ارض و مظلومان جهان را در سراسر گیتی تکان‏‎ ‎‏داده و به اسلام جلب نماید؛ و توانسته است ندای اسلام را هر چند‏‎ ‎‏ضعیف به گوش جهانیان رسانده و نظر آنان را به خود جلب کند.‏‎ ‎‏شما حجاج محترم بیت الله الحرام حامل پیام این ملت و نمایندگان‏‎ ‎‏این کشور هستید. در این صورت موقعیت شما بسیار حساس و‏‎ ‎‏وظیفۀ شما سنگین است. یا ان شاءالله ، چنانچه انتظار می رود، با‏‎ ‎‏رفتار شایسته و اخلاق اسلامی و انقلابی خود نظر همگان را جلب‏‎ ‎‏کرده و چهرۀ انقلاب اسلامی را آن گونه که هست به نمایش ملتهای‏‎ ‎‏جهان می گذارید و توجه آنان را با برخوردهای برادرانه و‏‎ ‎‏محبت آمیز به انقلاب بزرگ ایران جلب می نمایید و عملاً تبلیغات‏

کتابصدور انقلاب از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 57

‏فاسد مغرضانۀ بوقهای تبلیغاتی را خنثی می نمایید، که در این‏‎ ‎‏صورت حج شما مقبول و اجر شما مضاعف خواهد بود.(77)‏

4 / 6 / 63

*  *  *

‏ ‏

رساندن اسلام به نقاط دیگر جهان  

‏ ‏

‏ ‏

‏گروههای مردمی همه با هم باشید. اگر باشید با هم، خدای تبارک‏‎ ‎‏و تعالی نصرت می کند شما را. نصرت خدا این است که همه با هم‏‎ ‎‏برای رضای خدا باشید. همه با هم برای این باشید که اسلام را‏‎ ‎‏تقویت کنید و اسلام را به جاهای دیگر هم برسانید و این نصرت‏‎ ‎‏خداست و خداوند وعده کرده است که اگر نصرت کنید، من هم‏‎ ‎‏نصرت می کنم.(78)‏

19 / 3 / 65

*  *  *

‏ ‏

پیاده کردن مقاصد اسلام در جهان

‏ ‏

‏ ‏

‏به عهدۀ علمای اسلام و محققین و کارشناسان اسلامی است که‏‎ ‎‏برای جایگزین کردن سیستم ناصحیح اقتصاد حاکم بر جهان‏‎ ‎‏اسلام، طرحها و برنامه های سازنده و دربرگیرندۀ منافع محرومین‏‎ ‎‏و پابرهنه ها را ارائه دهند و جهان مستضعفین و مسلمین را از تنگنا‏‎ ‎‏و فقر معیشت به درآورند. البته پیاده کردن مقاصد اسلام در جهان‏‎ ‎‏و خصوصاً برنامه های اقتصادی آن و مقابله با اقتصاد بیمار‏‎ ‎‏سرمایه داری غرب و اشتراکی شرق، بدون حاکمیت همه جانبۀ‏‎ ‎‏اسلام میسر نیست.(79)‏‎[2]‎6 / 5 / 66

*  *  *

کتابصدور انقلاب از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 58

  • )) اشاره به وزیر وقت وزارت ارشاد اسلامی.
  • علاوه بر موارد مذکور در این فصل برای اطلاع از مواضع امام در این موضوع رجوع شود به فیشهای 6، 24، 25، 29، 30، 34، 36، 40، 48، 51، 52، 53، 54، 80، 81، 82، 106، 114.