فصل ششم: دوستان و پذیرندگان انقلاب اسلامی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1377

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1384

زبان اثر : فارسی

فصل ششم: دوستان و پذیرندگان انقلاب اسلامی

 

 

 

 

فصل ششم: دوستان و پذیرندگان انقلاب اسلامی


کتابصدور انقلاب از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 59


کتابصدور انقلاب از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 60

‏ ‏

وحدت کلمه ضامن پیروزی نهضت مسلمین

‏ ‏

‏ ‏

‏مأیوس نیستیم. مسلمین باید با قدرت پیش بروند. امروز تقریباً‏‎ ‎‏ابرقدرتها رو به شکستند، رو به شکستند، آنطور نیست که خیال‏‎ ‎‏بشود مثل ده سال پیش از این است. امروز امریکا الآن گرفتار همین‏‎ ‎‏مسلمانهای سیاهپوست است، که مجبور شده در چندین شهر،‏‎ ‎‏هشت شهر، اعلام حکومت نظامی بدهد. این مسأله یک جنبشی‏‎ ‎‏است که در بشر پیدا شده که زیر بار نمی خواهد برود، یک چیزی‏‎ ‎‏است همه جا پیدا شده. الآن در عراق جنبش پیدا شده است، در‏‎ ‎‏ـ عرض می کنم ـ پاکستان، در هندوستان، در جاهای دیگر، همه جا‏‎ ‎‏پیدا شده. این مسلمانها باید هم را پیدا بکنند، خودشان را پیدا‏‎ ‎‏بکنند، خیال نکنند که ابرقدرتها چه هستند. نخیر، همچو حرفهایی‏‎ ‎‏نیست در کار. هم خودشان را پیدا بکنند، و هم با هم اجتماع‏‎ ‎‏بکنند، با هم وحدت داشته باشند، تا ان شاءالله پیروز بشوند، و‏‎ ‎‏پیروز می شوند، ان شاءالله . امیدواریم که این انقلابات و نهضتهایی‏‎ ‎‏که در بین مسلمین پیدا شده همه جا برود و همه جا با هم باشند، و‏‎ ‎‏با وحدت کلمه و اتکال به خدای تبارک و تعالی، که منشأ همۀ‏‎ ‎‏پیروزیهاست، ما به پیش برویم، و همۀ ممالک اسلامی وحدت‏

کتابصدور انقلاب از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 61

‏کلمه، و زیر بیرق اسلام زندگی مرفه آبرومندانه بکنند ان شاءالله ‏‎ ‎‏تعالی. خداوند ان شاءالله لبنان عزیز را نگه دارد و مسلمانان لبنان‏‎ ‎‏را، مسلمانانی که برای اسلام در جنگ هستند پیروز کند ان شاءالله ‏‎ ‎‏تعالی.(80)‏

30 / 2 / 59

*  *  *

‏ ‏

تسری دولت اسلام به سایر ملتها 

‏ ‏

‏ ‏

‏ان شاءالله بلکه این نهضت به ثمر برسد و دولت اسلامی آنطوری‏‎ ‎‏که اسلام فرموده است، نه آنطوری که هواهای نفسانی بخواهد‏‎ ‎‏بکند آنی که اسلام فرموده است اگر ان شاءالله این تحقق پیدا بکند،‏‎ ‎‏سعادت برای این ملت و سایر ملتها ‏‏[‏‏است‏‏]‏‏.(81)‏

12 / 4 / 58

*  *  *

‏ ‏

این پیروزی به کشورهای اسلامی سرایت می کند

‏ ‏

‏ ‏

‏با این ایمان، با این انقلاب و روح انقلابی شما ان شاءالله پیروز‏‎ ‎‏می شوید، و پیروزی را به آخر می رسانید و ان شاءالله از کشور‏‎ ‎‏خودتان به کشورهای خارجی، کشورهای اسلامی سرایت‏‎ ‎‏می کند.(82)‏

28 / 4 / 58

*  *  *

‏ ‏

امید به غلبه مستضعفین بر مستکبرین

‏ ‏

‏ ‏

‏بحمدالله ، موفق شدید شما و موفق شدند ملت ایران که نام نامی‏‎ ‎‏این کشور را در همه جای دنیا منتشر کنند و همۀ اهالی ممالک‏‎ ‎‏اسلامی و غیر اسلامی توجه به شما، توجه به ملت عزیز ما دارند.‏‎ ‎‏و امیدوارم که این نهضت و این انقلاب منتهی بشود به ظهور‏

کتابصدور انقلاب از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 62

‏امام عصر ـ سلام الله علیه ـ و امیدوارم که این انقلاب ما به همۀ دنیا‏‎ ‎‏و برای همۀ مستضعفین، برای نجات همۀ مستضعفین به همۀ دنیا‏‎ ‎‏صادر بشود و همه همان راهی که برای شما هست و غلبه کردید بر‏‎ ‎‏دشمن اسلام و دشمن ملت، مستضعفین هم غلبه کنند بر‏‎ ‎‏مستکبرین.(83)‏

25 / 5 / 59

*  *  *

‏ ‏

آنها که بی مرض بودند پیام انقلاب را گرفتند

‏ ‏

‏ ‏

‏ما نتوانستیم ـ و باید بگویم ما عرضۀ این معنا را نداشتیم ـ که‏‎ ‎‏تبلیغاتمان حتی در داخل کشور یک تبلیغات دامنه داری باشد. فضلاً‏‎ ‎‏که در خارج کشور باید بگوییم که انقلاب خودش پیش رفته؛ نه ما‏‎ ‎‏پیش بردیم. آن طوری که ملتهای اسلامیِ خارج اطلاع پیدا کردند بر‏‎ ‎‏وقایع اینجا نه این بوده است که ما یک تبلیغاتی داشتیم و آنها را با‏‎ ‎‏تبلیغات خودمان آن طور عاشق این انقلاب کردیم؛ این انقلاب‏‎ ‎‏خودش کأنَّه منعکس شده در آنجا؛ و آنها که بی غرض بودند،‏‎ ‎‏بی مرض بودند، فهمیده اند تا حدودی که شماها چه می خواهید.(84)‏

16 / 11 / 59

*  *  *

‏ ‏

پرتوافشانی اسلام در جهان مستضعفین

‏ ‏

‏ ‏

‏این اسلام است که ملت ما را منسجم کرده است و الآن دارد‏‎ ‎‏انعکاس حقیقی به سایر جاها هم می اندازد.‏

‏     ‏‏و ما امیدواریم که ان شاءالله ، این پرتو اسلامی در همۀ کشورهای‏‎ ‎‏اسلامی، بلکه همۀ کشورهای مستضعفین، خودنمایی کند.(85)‏

23 / 10 / 60

*  *  *


کتابصدور انقلاب از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 63

‏ ‏

انقلاب ایران مایه امید مستضعفان جهان

‏ ‏

‏ ‏

‏آنچه که از خارج همیشه به ما خبر می رسد و آنهایی که می روند‏‎ ‎‏اطلاع به ما می دهند و گاهی بعض شخصیتها به ما پیام می فرستند‏‎ ‎‏که شما عمق این کاری که کردید، خودتان هم نمی دانید. تمام این‏‎ ‎‏بررسیها، بررسیهای ظاهری و پیشرفتهای ظاهری این نیروهای‏‎ ‎‏اسلامی است. عمق این پیشرفتهای ظاهری هم همان طوری که به‏‎ ‎‏ما گفته می شود، پیام می فرستند، برای خودمان هم باز خیلی‏‎ ‎‏واضح نیست که جمهوری اسلامی و این نهضتی که در ایران پیدا‏‎ ‎‏شده است، در همان عمق طبیعی و مادی اش چه دگرگونی ای در‏‎ ‎‏همۀ ارزشها ایجاد کرده است. و شما باید بدانید که ملتها، حتی آن‏‎ ‎‏ملتهایی که الهی هم نیستند، اینها همه شان ـ که جزء مستضعفان‏‎ ‎‏جهان هستند، و همیشه در تحت سلطۀ مستکبران بوده اند ـ امید‏‎ ‎‏دوخته اند به این نهضتی که در ایران حاصل شده است.(86)‏

22 / 3 / 61

*  *  *

‏ ‏

توقع ملتها از روحانیت

‏ ‏

‏ ‏

‏روحانیون در هر جا که هستند، آن روحانی که در رأس روحانیت‏‎ ‎‏ـ مثلاً ـ واقع است مثل مراجع، تا آن روحانی که در یک روستا، در‏‎ ‎‏یک ده، مشغول خدمت به اسلام است. امروز توقع ملت، بلکه‏‎ ‎‏توقع مستضعفان و ملتهای جهان از شما آقایان روحانیون، در هر‏‎ ‎‏جا هستید، بسیار زیاد است.(87)‏

31 / 5 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏باید حجاج محترم کشور انقلاب اسلامی ایران فریاد مجاهدین‏‎ ‎‏شجاع و فداکار ملت شریف مجاهد را بر مسلمانان جهان در آن‏

کتابصدور انقلاب از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 64

‏ ‏

حجاج، رسولان پیام انقلاب اسلامی

‏ ‏

‏ ‏

‏مجمع عمومی مسلمین برسانند، و آنان را موظف نمایند که حامل‏‎ ‎‏پیام ملت ایران به تمام ملتهای مظلوم جهان باشند و فریاد «یا‏‎ ‎‏للمسلمین» این ملت انقلابی را به گوش همۀ جهانیان برسانند.(88)‏

29 / 6 / 61

*  *  *

‏ ‏

دورنمای صدور انقلاب اسلامی

‏ ‏

‏ ‏

‏ما امروز دورنمای صدور انقلاب اسلامی را در جهان مستضعفان و‏‎ ‎‏مظلومان بیش از پیش می بینیم و جنبشی که از طرف مستضعفان و‏‎ ‎‏مظلومان جهان علیه مستکبران و زورمندان شروع شده و در حال‏‎ ‎‏گسترش است، امیدبخش آتیۀ روشن است و وعدۀ خداوند تعالی‏‎ ‎‏را نزدیک و نزدیکتر می نماید. گویی جهان مهیا می شود برای‏‎ ‎‏طلوع آفتاب ولایت از افق مکۀ معظمه و کعبۀ آمال محرومان و‏‎ ‎‏حکومت مستضعفان.(89)‏

15 / 3 / 62

*  *  *

‏ ‏

خضوع سردمداران ملتهای اسلامی در برابر اسلام

‏ ‏

‏ ‏

‏آیا وقت آن نرسیده است که ملتهای اسلامی از جای خود برخیزند‏‎ ‎‏و سردمداران خود را یا در مقابل شرف اسلام خاضع کنند، و یا با‏‎ ‎‏آنان همچون ایران عمل کنند؟ آیا حکومتهای باصطلاح اسلامی‏‎ ‎‏در خواب اند و نمی بینند که امروز وضع ملتها غیر از سابق است؟‏‎ ‎‏نمی خواهند بفهمند که چشم و گوشها باز شده است و‏‎ ‎‏فریبکاریهای از قماش شرقی یا غربی توان خود را از دست داده‏‎ ‎‏است؟ نمی دانند و نمی بینند که انقلاب اسلامی صادر یا در شرف‏‎ ‎‏صدور است، و با تأییدات خداوند متعال پرچم اسلام در آتیه ای‏‎ ‎‏نه چندان دور به دست ملتهای اسلامی، بلکه مظلومان تشنۀ عدالت‏

کتابصدور انقلاب از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 65

‏اسلامی، در سراسر عالم به اهتزاز درخواهد آمد؟(90)‏

22 / 11 / 62

*  *  *

‏ ‏

علاقه تودۀ مردم جهان به انقلاب اسلامی

‏ ‏

‏ ‏

‏اینها می گویند که ایران منزوی است، الآن هم می گویند.‏‎ ‎‏مقصودشان این ‏‏[‏‏است‏‏]‏‏ که پیش ملتها منزوی است یا مقصود این‏‎ ‎‏است که پیش دولتها منزوی است؟ اگر مقصود این است که پیش‏‎ ‎‏ملتها منزوی است، خوب، بیایند تجربه کنند؛ چند تا اتومبیل‏‎ ‎‏بیاورند، یکی رئیس جمهور امریکا را تویش بنشانند، یکی هم‏‎ ‎‏رئیس صدر کذای شوروی را بنشانند، یکی هم رئیس جمهور‏‎ ‎‏فرانسه را بنشانند، یکی هم ملکۀ انگلستان را بنشانند، یکی هم‏‎ ‎‏آقای رئیس جمهور ما را، بروند توی جمعیت. اینها، این چند تا‏‎ ‎‏اتومبیل راه بیفتند توی جمعیتها در دنیا، ما نمی گوییم ایران،‏‎ ‎‏می رویم در امریکای لاتین، می رویم در خود انگلستان، می رویم‏‎ ‎‏در بلاد دیگر حتی بلاد غیر مسلمین، ببینیم که معاملۀ مردم با این‏‎ ‎‏چند نفر سرکرده ـ فرض کنید که هست ـ چه جوری است. آیا‏‎ ‎‏معامله همان معامله ای نیست که پاکستان با رئیس جمهور کردند؟‏‎ ‎‏با آنها چی؟ با تخم مرغ و با چه تنفر از آنها پذیرایی می کنند. اگر‏‎ ‎‏مقصود این است که پیش ملتها ما منزوی هستیم، خوب، بیایند‏‎ ‎‏ببینند قضیه را و اگر مقصود این است که پیش دولتها منزوی‏‎ ‎‏هستیم، امروز هیچ دولتی نیست که انتظار نداشته باشد که ایران به‏‎ ‎‏او یک نرمش نشان بدهد؛ امریکا این طور است، شوروی این طور‏‎ ‎‏است، فرانسه این طور است، آنها منزوی هستند. این تبلیغات زیاد‏‎ ‎‏هی گفته می شود. گفته می شود و یک عده هم باور می کنند. قبلاً‏‎ ‎‏البته باور زیاد بود، حالا در ایران باور کم شده است و یک عده ای‏

کتابصدور انقلاب از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 66

‏خودشان را به باور می زنند و لیکن تودۀ مردم دیگر این حرفهای‏‎ ‎‏تبلیغاتی را باور نمی کنند.(91)‏

22 / 11 / 64

*  *  *

‏ ‏

باز شدن دریچه نور و امید به روی مسلمانان

‏ ‏

‏ ‏

‏بحمدالله از برکت انقلاب اسلامی ایران دریچه های نور و امید به‏‎ ‎‏روی همۀ مسلمانان جهان باز شده است؛ و می رود تا رعد و برق‏‎ ‎‏حوادث آن، رگبار مرگ و نابودی را بر سر همۀ مستکبران فرو‏‎ ‎‏ریزد.(92)‏‎[1]‎

29 / 4 / 67

*  *  *


کتابصدور انقلاب از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 67

کتابصدور انقلاب از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 68

  • علاوه بر موارد مذکور در این فصل برای اطلاع از مواضع امام در این موضوع رجوع شود به فیشهای 1، 110، 117.