فصل هشتم: صدور انقلاب، اندیشه ای که تحقق یافته است
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1379

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1384

زبان اثر : فارسی

فصل هشتم: صدور انقلاب، اندیشه ای که تحقق یافته است

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

               فصل هشتم: صدور انقلاب، اندیشه ای که تحقق یافته است

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏


کتابصدور انقلاب از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 77

‏ ‏


کتابصدور انقلاب از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 78

‏ ‏

طنین آوای انقلاب در کشورهای اسلامی

‏ ‏

‏ ‏

‏آوای انقلاب بزرگ ایران در کشورهای اسلامی و دیگر کشورها‏‎ ‎‏طنین انداز و افتخارساز است. شما ملت شریف، به جوانان غیور‏‎ ‎‏ملتهای اسلامی هشدار داده اید. امید است با دست توانای شما،‏‎ ‎‏پرچم پرافتخار حکومت اسلامی در تمام اقطار به اهتزاز در آید.‏‎ ‎‏این است مسئلت من از خداوند تعالی.(105)‏

1 / 9 / 57

*  *  *

‏ ‏

انقلاب ما صادر شده است

‏ ‏

‏ ‏

‏مسألۀ دیگر صدور انقلاب است که بارها گفته ام: ما با کسی جنگی‏‎ ‎‏نداریم. امروز انقلاب ما صادر شده است. در همه جا اسم اسلام‏‎ ‎‏است و مستضعفین به اسلام چشم دوخته اند. باید با تبلیغات‏‎ ‎‏صحیح، اسلام را آنگونه که هست، به دنیا معرفی نمایید. وقتی‏‎ ‎‏ملتها اسلام را شناختند، قهراً به آن روی می آورند و ما چیزی جز‏‎ ‎‏پیاده شدن احکام اسلام در جهان نمی خواهیم.(106)‏

29 / 7 / 60

*  *  *


کتابصدور انقلاب از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 79

‏ ‏

امید به انقلاب عمیق در مقابل جهانخواران 

‏ ‏

‏ ‏

‏شاید در مقابل این دشمنان مقتدر هر رژیمی بود در هم ریخته و‏‎ ‎‏ساقط شده بود، ولی انقلاب اسلامی به طور معجزه آسایی به راه‏‎ ‎‏خود ادامه می دهد، و بسیاری از مسلمانان و مستضعفان جهان را‏‎ ‎‏بیدار نموده است. و امید آن است که یک انقلاب عمیق عمومی در‏‎ ‎‏سراسر جهان در مقابل جهانخواران ضد بشریت تحقق یابد. انقلاب‏‎ ‎‏ایران با قدرت به پیش می رود و هر روز انسجام و استحکامش‏‎ ‎‏فزونی می یابد و مخالفانش با شکست مواجه می شوند.(107)‏

29 / 12 / 60

*  *  *

‏ ‏

ایران در همه جا مطرح است

‏ ‏

‏ ‏

‏بحمدالله شما الآن در بین همۀ دنیا، الآن ایران، اگر همۀ رسانه ها را‏‎ ‎‏ملاحظه کنید، ایران مطرح است همه جا، در همۀ دنیا مطرح است‏‎ ‎‏ایران و همه از این جنبش ایرانی و اسلامی وحشت دارند.(108)‏

13 / 3 / 61

*  *  *

‏ ‏

فراتر رفتن نفوذ اسلام از منطقه

‏ ‏

‏ ‏

‏آنها یک چیزی‏‎[1]‎‏ را از دست داده اند که آن چیز منشأ است که همه‏‎ ‎‏چیز را از دست آنها بگیرد. و این مسأله از منطقه هم گذشته و به‏‎ ‎‏خود امریکا رسیده است.(109)‏

29 / 3 / 61

*  *  *

‏ ‏

ملتها، عاشق ایران

‏ ‏

‏ ‏

‏هر کس ندای شما را شنیده فهمیده شما چه می گویید، با‏‎ ‎‏شماست. آنها هم که ندایتان را فهمیدند و فهمیدند هم چه‏

کتابصدور انقلاب از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 80

‏می گویید، لکن این را مخالف با سلطنت خودشان می دانند،‏‎ ‎‏مخالف با رئیس جمهور خودشان می دانند، مخالف با منافع‏‎ ‎‏خودشان می دانند، آنها هم با شما دشمن اند. ملتهای ضعیف هر‏‎ ‎‏که حرف شما را شنیده با شما موافق است. اینهایی که در خارج‏‎ ‎‏رفته اند، هر جا رفته اند اینها، وقتی که می آیند می گویند که ملتها‏‎ ‎‏همه عاشق ایران اند. ایران را می خواهند. چشم امید به ایران‏‎ ‎‏بسته اند. استقامت کند ملت ما. استقامت کند دانشگاه ما.‏‎ ‎‏استقامت کند حوزه های علمی قدیمۀ ما. استقامت کنند ارتش و‏‎ ‎‏همه چیز ما؛ ملت ما. که استقامت اسباب این می شود که ادامه پیدا‏‎ ‎‏کند این نهضت و انقلاب، و به همه جا سرایت کند.(110)‏

28 / 6 / 61

*  *  *

‏ ‏

جهانگیر شدن موج این نهضت

‏ ‏

‏ ‏

‏الآن موج این نهضت شما و انقلاب شما، در عالم این موج رفته‏‎ ‎‏است، در همه جای دنیا این موج پیروزی شما سایه افکن است.‏‎ ‎‏«ایرانی» که مطرح نبود در مجامع دنیا، جز اینکه یک عضوی است‏‎ ‎‏از اعضای نوکرهای امریکا، امروز در همۀ دنیا آنهایی که انصاف‏‎ ‎‏دارند، تصدیق می کنند که این جمهوری اسلامی پیروز است و‏‎ ‎‏پیروزی او هم ادامه دارد.(111)‏

25 / 7 / 61

*  *  *

‏ ‏

صادر شدن اسلام به سرتاسر جهان

‏ ‏

‏ ‏

‏بحمدالله امروز قدرت ایرانی و قدرت اسلام در ایران به طوری‏‎ ‎‏است که توجه همۀ ملتهای ضعیف را به خودش معطوف کرده‏‎ ‎‏است، و اسلام صادر شد در سرتاسر دنیا. از این سیاههای عزیزی‏

کتابصدور انقلاب از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 81

‏که در امریکا هستند، و تا افریقا و تا شوروی و همه جا، نور اسلام‏‎ ‎‏تابیده است و توجه مردم به اسلام شده است. و منظور ما از‏‎ ‎‏صدور انقلاب همین بود و تحقق پیدا کرد، و ان شاء الله اسلام در‏‎ ‎‏همه جا غلبه بر کفر خواهد پیدا کرد.(112)‏

4 / 2 / 62

*  *  *

‏ ‏

جلوه پیدا کردن اسلام در همه دنیا

‏ ‏

‏ ‏

‏اسلام بحمدالله یک جلوه ای کرده است و در همۀ دنیا این جلوه را‏‎ ‎‏کرده است، و مردم دنیا و مظلومین دنیا توجه پیدا کرده اند به این‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی.(113)‏

13 / 7 / 62

*  *  *

‏ ‏

جهانی شدن جلوه اسلام

‏ ‏

‏ ‏

‏جلوۀ اسلام تا کاخهای کرملین هم کشیده شده است، تا کاخهای‏‎ ‎‏سفید هم کشیده شده است، در امریکای لاتین هم رفته است،‏‎ ‎‏افریقا هم رفته است، مصر هم رفته است، ملزم کرده آنها را به‏‎ ‎‏اینکه اظهار اسلام بکنند. ما می دانیم که آنها به اسلام اعتقاد‏‎ ‎‏ندارند، بلکه مخالف اند، لکن این جلوه ای که از ایران منعکس شد‏‎ ‎‏به خارج، آنها هم که به اسلام اعتقاد ندارند حالا می گویند اسلام‏‎ ‎‏باید باشد، حدود اسلامی باید باشد. این، برکتِ این جلوه ای است‏‎ ‎‏که از ایران شده است، نه اینکه آنها مسلمان شده اند الآن. «ادّبَهُ‏‎ ‎‏الْعَصاء»،‏‎[2]‎‏ حتی صدام هم می گوید، نماز می خواند، حالا نماز‏‎ ‎‏غلطی خواند. همه زاهد و عابد و مسلمان شده اند و این، یک‏‎ ‎‏مسأله است، دست کم نباید این را گرفت. این یک مسأله ای است‏

کتابصدور انقلاب از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 82

‏که به ما نوید می دهد که ان شاءالله این نورالهی توسعه پیدا می کند،‏‎ ‎‏و نصرت خدای تبارک و تعالی دنبال اینکه ـ شما ـ ملت ایران‏‎ ‎‏می خواهد نصرت خدا را بکند، دنبال این نصرت خدا هست، وعده‏‎ ‎‏کرده خدا، لکن ما باید فکر این باشیم که ما نصرت اسلام را بکنیم،‏‎ ‎‏نصرت خدا را بکنیم. ما در فکر این باشیم که برای خدا کار بکنیم و‏‎ ‎‏نصرت دین خدا بکنیم. اگر ما این کار را انجام دادیم، وعدۀ خدا‏‎ ‎‏بلااشکال تحقق پیدا می کند و نصرت او هم دنبال این هست.(114)‏

18 / 5 / 63

*  *  *

‏ ‏

سرایت پرتو اسلام از ایران به تمام دنیا 

‏ ‏

‏ ‏

‏شما بدانید که از مرکز ایران، اسلام پرتوش در تمام دنیا رفته است؛‏‎ ‎‏همه جا هست. شما نمی دانم شنیدید آن طور که من شنیدم که در‏‎ ‎‏امریکا هم بانک اسلامی می خواهند درست کنند؟ البته آن‏‎ ‎‏اسلامی که آنها می گویند با این اسلامی که ما می گوییم دو تاست،‏‎ ‎‏اما شنیدم من که می خواهند بانک اسلامی درست کنند. این‏‎ ‎‏دولتهایی که بعض از این دولتها مثل مصر و نمی دانم سودان‏‎[3]‎‏ و‏‎ ‎‏امثال ذلک که دارند احکام اسلام را صدا از آن می کنند، این را‏‎ ‎‏خیال می کنید که یک مسأله ای است که همین طوری واقع شده‏‎ ‎‏است؟ یک مسأله ای است که موج اسلام پرتوش را انداخته، رفته‏‎ ‎‏است به همه جا و همه جا این صدا درآمده است. الآن در امریکا‏‎ ‎‏هم این مسائل هست، در جاهای دیگر هم این مسائل هست.‏‎ ‎‏خواهی نخواهی منفعل شده اند از این حرکت. این حرکت اسلامی‏‎ ‎‏اسباب این شده است که سایر کشورها منفعل بشوند از آن. خود‏‎ ‎‏مسلمین کشورها که همه همراه هستند، این که گاهی وقتها‏

کتابصدور انقلاب از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 83

‏می گویند که «اِی»! ایران منزوی شده است، مقصودشان چی‏‎ ‎‏است؟ مقصود این است که امریکا به ما ‏‏[‏‏اعتنا‏‎ ‎‏]‏‏ندارد؟! امریکا هر‏‎ ‎‏آنی که ما دست به طرفش دراز کنیم صد مقابل او به ما بیشتر‏‎ ‎‏جواب می دهد، ولی ما اعتنا به او نداریم و همین طور سایرین.‏

‏     اگر مقصود این است که پیش ملتها ما منزوی هستیم، خوب،‏‎ ‎‏همه می دانند که ملتها همه توجه دارند. الآن هر جا که اجتماع‏‎ ‎‏اسلامی هست برادران اهل سنت ما، برادران اهل تشیع ما مجتمع‏‎ ‎‏هستند، راجع به اسلام و راجع به این که باید همه چیز اسلامی‏‎ ‎‏بشود و کشور خودشان اسلامی بشود؛ همۀ این مسائل هست و‏‎ ‎‏این پرتوی است که خدای تبارک و تعالی مرحمت فرموده است به‏‎ ‎‏همه جا، نورافکن کرده است.(115)‏

8 / 5 / 64

*  *  *

‏ ‏

طنین افکندن ندای اسلام به اقصا بلاد جهان

‏ ‏

‏ ‏

‏در آستان عزیمت حجاج محترم ایرانی به سوی معبد عشق و مرقد‏‎ ‎‏معشوق و هجرت به سوی خدای تعالی و رسول معظمش‏‎ ‎‏ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ ندای اسلام بر اقصا بلاد جهان طنین‏‎ ‎‏افکنده و بیرق معنوی اسلام در اقطار عالم به اهتزاز درآمده و‏‎ ‎‏چشمهای جهانیان به سوی کشور ولی الله اعظم ـ ارواحنا لمقدمه‏‎ ‎‏الفداء ـ دوخته شده.(116)‏

6 / 5 / 66

*  *  *

‏ ‏

حادثۀ مکه، منشأ تحولات بزرگ در جهان اسلام

‏ ‏

‏ ‏

‏ملت عزیز و دلاور ایران مطمئن باشند که حادثۀ مکه منشأ‏‎ ‎‏تحولات بزرگی در جهان اسلام و زمینۀ مناسبی برای ریشه کن‏

کتابصدور انقلاب از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 84

‏ ‏

‏شدن نظامهای فاسد کشورهای اسلامی و طرد روحانی نماها‏‎ ‎‏خواهد بود. و با اینکه بیشتر از یک سال از حماسۀ برائت از‏‎ ‎‏مشرکان نگذشته است، عطر خونهای پاک شهدای عزیز ما در‏‎ ‎‏تمامی جهان پیچیده و اثرات آن را در اقصا نقاط عالم مشاهده‏‎ ‎‏می کنیم. حماسۀ مردم فلسطین یک پدیدۀ تصادفی نیست. آیا دنیا‏‎ ‎‏تصور می کند که این حماسه را چه کسانی سروده اند و هم اکنون‏‎ ‎‏مردم فلسطین به چه آرمانی تکیه کرده اند که بی محابا و با دست‏‎ ‎‏خالی در برابر حملات وحشیانۀ صهیونیستها مقاومت می کنند؟ آیا‏‎ ‎‏تنها آوای وطنگرایی است که از وجود آنان دنیایی از صلابت‏‎ ‎‏آفریده است؟ آیا از درخت سیاست بازان خود فروخته است که بر‏‎ ‎‏دامن فلسطینیان میوۀ استقامت و زیتون نور و امید می ریزد؟ اگر‏‎ ‎‏اینچنین بود، اینها که سالهاست در کنار فلسطینیان و به نام ملت‏‎ ‎‏فلسطین نان خورده اند! شکی نیست که این آوای «الله اکبر» است،‏‎ ‎‏این همان فریاد ملت ماست که در ایران شاه را و در بیت المقدس‏‎ ‎‏غاصبین را به نومیدی کشاند.و این تحقق همان شعار برائت است‏‎ ‎‏که ملت فلسطین در تظاهرات حج دوشادوش خواهران و برادران‏‎ ‎‏ایرانی خود فریاد رسای آزادی قدس را سر داد و «مرگ بر امریکا،‏‎ ‎‏شوروی و اسرائیل» گفت؛ و بر همان بستر شهادتی که خون‏‎ ‎‏عزیزان ما بر آن ریخته شد او نیز با نثار خون و به رسم شهادت‏‎ ‎‏آرمید. آری، فلسطینی راه گم کردۀ خود را از راه برائت ما یافت. و‏‎ ‎‏دیدیم که در این مبارزه چطور حصارهای آهنین فروریخت، و‏‎ ‎‏چگونه خون بر شمشیر و ایمان بر کفر و فریاد بر گلوله پیروز شد؛‏‎ ‎‏و چطور خواب بنی اسرائیل در تصرف از نیل تا فرات آشفته‏‎ ‎‏گشت، و دوباره کوکب درّیۀ فلسطین از شجرۀ مبارکۀ «لاشَرقیة و‏‎ ‎‏لاغربیة» ما برافروخت. و امروز به همان گونه که فعالیتهای وسیعی‏

کتابصدور انقلاب از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 85

‏در سراسر جهان برای به سازش کشیدن ما با کفر و شرک در‏‎ ‎‏جریان است، برای خاموش کردن شعله های خشم ملت مسلمان‏‎ ‎‏فلسطین نیز به همان شکل ادامه دارد. و این تنها یک نمونه از‏‎ ‎‏پیشرفت انقلاب است. و حال آنکه معتقدین به اصول انقلاب‏‎ ‎‏اسلامی ما در سراسر جهان رو به فزونی نهاده است و ما اینها را‏‎ ‎‏سرمایه های بالقوۀ انقلاب خود تلقی می کنیم و هم آنهایی که با‏‎ ‎‏مرکّب خون طومار حمایت از ما را امضا می کنند و با سر و جان‏‎ ‎‏دعوت انقلاب را لبیک می گویند و به یاری خداوند کنترل همۀ‏‎ ‎‏جهان را به دست خواهند گرفت. امروز جنگ حق و باطل، جنگ‏‎ ‎‏فقر و غنا، جنگ استضعاف و استکبار، و جنگ پابرهنه ها و مرفهین‏‎ ‎‏بی درد شروع شده است. و من دست و بازوی همۀ عزیزانی که در‏‎ ‎‏سراسر جهان کوله بار مبارزه را بر دوش گرفته اند و عزم جهاد در‏‎ ‎‏راه خدا و اعتلای عزت مسلمین را نموده اند می بوسم؛ و سلام و‏‎ ‎‏درودهای خالصانۀ خود را به همۀ غنچه های آزادی و کمال نثار‏‎ ‎‏می کنم. و به ملت عزیز و دلاور ایران هم عرض می کنم: خداوند‏‎ ‎‏آثار و برکات معنویت شما را به جهان صادر نموده است؛ و قلبها و‏‎ ‎‏چشمان پرفروغ شما کانون حمایت از محرومان شده است و‏‎ ‎‏شرارۀ کینۀ انقلابی تان جهانخواران چپ و راست را به وحشت‏‎ ‎‏انداخته است.(117)‏‎[4]‎

29 / 4 / 67

*  *  *

کتابصدور انقلاب از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 86

  • )) اشاره حضرت امام به کوتاه شدن دست قدرتهای سلطه گر از حاکمیت ایران است.
  • )) عصا او را تأدیب می سازد (اشاره به اینکه بعضی ها به زور ادب می شوند مثل صدام).
  • )) اشاره به حکومت سودان در دورۀ جعفر نمیری است.
  • علاوه بر موارد مذکور در این فصل برای اطلاع از مواضع امام در این موضوع رجوع شود به فیشهای 74، 84 ، 86 ، 89 ، 92.