جایگاه مردم در نظام اسلامی از دیدگاه امام خمینی(س)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

جایگاه مردم در نظام اسلامی از دیدگاه امام خمینی(س)

تبیان عنوان کلی مجموعه آثاری است که در هر مجلد از آن مواضع و رهنمودهای حضرت امام خمینی (س) دربارۀ موضوع خاص، گردآوری و منتشر شده است.
محتوای آثار حضرت امام (صحیفه امام و کتابهای ایشان)، در موضوعات گوناگون فیش برداری شده و فیشهای هر موضوع محتوای مجلدات این مجموعه را تشکیل می دهند.

جایگاه مردم در نظام اسلامی از دیدگاه امام خمینی(س)

 

جایگاه مردم در نظام اسلامی ازدیدگاه امام خمینی(س)

کتاب جایگاه مردم در نظام اسلامی از دیدگاه امام خمینی(س) دفتر سی و پنجم از آثار موضوعی تبیانها است که توسط مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س) استخراج و تنظیم شده و توسط مؤسسه چاپ و نشر عروج به چاپ رسیده است. در این مجموعه بیانات، فرمانها، پیامها و به طور کلی رهنمودهای امام خمینی (س) درباره موضوع «جایگاه مردم در نظام اسلامی» طی پنج فصل ذیل تدوین شده است:

1ـ حق حاکمیت مردم در نظام اسلامی؛ 2ـ مسئولیت و نقش مردم در برپایی نظام اسلامی؛ 3ـ توطئه های دشمنان علیه مردم مسلمان؛ 4ـ تأثیر پشتیبانی مردم در نظام اسلامی؛ 5ـ ویژگی های مردم در نظام جمهوری اسلامی ایران.

در تنظیم قطعات منتخب هر یک از فصول و عنوان های فرعی، ترتیب و توالی تاریخی صدور آنها از طرف امام ملاک عمل بوده است نه توالی منطقی مطالب و مشخصات کامل مآخذ بر اساس شماره مسلسل مندرج در پایان هر فیش در انتهای کتاب آورده شده است.

برای مشاهده کتاب جایگاه مردم در نظام اسلامی  اندیشه امام خمینی (س) اینجا را کلیک کنید.

در تنظیم قطعات منتخب هر یک از فصول و عنوان های فرعی، ترتیب و توالی تاریخی صدور آنها از طرف امام ملاک عمل بوده است نه توالی منطقی مطالب و مشخصات کامل مآخذ براساس شماره مسلسل مندرج در پایان هر فیش در انتهای کتاب آورده شده است.