فصل دوم: انتخابات عام
مجلس خبرگان قانون اساسی و رفراندوم آن
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مجلس خبرگان قانون اساسی و رفراندوم آن

فصل دوم: انتخابات عام

مجلس خبرگان قانون اساسی و رفراندوم آن

‏ ‏

‏مجلس خبرگان قانون اساسی و رفراندوم آن ‏

‏ ‏

‏شما جوانها و شما مرد و زن ان شاءالله در انتخاباتی که در پیش ‏


کتابانتخابات در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 150

‏داریم برای مجلس مؤسسان، که قانون اساسی جمهوری اسلامی را آنها باید تصویب کنند همین طور که روآوردید با عشق و علاقه به جمهوری اسلامی و رأی دادید در آنجا هم باید با عشق و علاقه، در هر شهری، در هر استانی با عشق و علاقه تعیین کنید اشخاص فاضل، اشخاص امین را، اشخاص متدین امین فاضل را، برای اینکه بروند در مجلس مؤسسان و قانون اساسی جمهوری اسلامی را تصویب کنند. ان شاءالله خداوند به شما و همه ملت ما خیر و عافیت عنایت کند و ان شاءالله بتوانیم برنامه اسلام را پیاده کنیم.‏‏ 121‏

‏15/ 1/ 58‏

‏ ‏

‏***‏

‏لکن نکته ای را که باید عرض کنم این است که ما کارمان دنباله دارد. ما بعد از این مجلس مؤسسان داریم؛ باید مجلس مؤسسان تأسیس بشود و در آنجا وکلای ملت بروند و قانونی اساسی جدید را تصویب کنند. این یک امری است که همان طور که رأی به جمهوریت اسلام ... اهمیت داشت، این هم اهمیت دارد.‏

‏باید شما آقایان و همه ملت این نهضت را به همین طور که تاکنون آمده است حفظ کنید و این شور و شعف را نگه دارید تا از این مرحله ها بگذرید. همه ما در واقع وکلایی که می خواهیم بعدها انتخاب کنیم: انتخاب افاضل، انتخاب امنای ملت، انتخاب کسانی که نه چپگرا هستند و نه راستگرا، انتخاب اشخاصی که به اسلام ارج می گذارند، انتخاب اشخاصی که کشور خودشان را می خواهند، انتخاب اشخاصی که ... نسبت به مصالح اسلام و مسلمین فروگذاری نمی کنند، باید ما یک همچو اشخاصی را‏


کتابانتخابات در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 151

‏انتخاب کنیم و به مجلس مؤسسان بفرستیم که قانون اساسی اسلامی ما را آنها تصویب کنند.‏‏ 122‏

‏16/ 1/ 58‏

‏ ‏

‏***‏

‏من در این موقع که برای رأی گیری در قانون اساسی است احساس خطر می کنم، احساس توطئه می کنم و لازم می دانم تذکراتی به ملت ایران بدهم تا تکلیف خودم را ادا کرده باشم.‏

‏این چند روز، این چند روز که صحبت از قانون اساسی و نشر قانون اساسی است، مسائلی طرح می شود که به نظر من توطئه ای در کار است. توطئه ای که برای اسلام و برای مسلمین و برای کشور ما خطر پیش می آورد. این چند روز که صحبت از قانون اساسی است و مطالعه در قانون اساسی و به رفراندوم قرار دادن قانون اساسی، بعد از مجلس و بعد از مطالعه کارشناسان، مطالبی پیش آمده است که من احساس خطر می کنم، و لازم می دانم ملت را از این خطر آگاه کنم.‏

‏در اجتماعاتی که می شود، گروههایی که در اینجا اجتماع می کنند از اقشار مختلف، مسائلی را طرح می کنند که امروز وقت آن مسائل نیست؛ اشکالاتی را طرح می کنند که امروز وقت آن اشکالات نیست. من احتمال می دهم که این مسائل و این اشکالات ناخودآگاه از طرف اشخاصی طرح می شود که یا مستقیماً یا به واسطه تحت تأثیر توطئه ها [واقع ] شده اند. ما امروز گرفتار مسأله ای هستیم که باید تمام افکار ملت ما متوجه به همان مسأله باشد. صحبت از گرفتاریها، صحبت از نابسامانیها، صحبت از اشتباهات دولت، صحبت از خرابی اوضاع، بیموقع است.‏


کتابانتخابات در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 152

‏آقایان توجه داشته باشند امروز روزی نیست که طرح اشکالات بشود؛ در ارتش طرح اشکال بشود؛ در وزارتخانه ها طرح اشکال بشود؛ در کمیته ها طرح اشکال بشود؛ در دادگاهها طرح اشکال بشود. امروز اشکال به این قشرها محتمل است از ناحیه اشخاصی باشد که توطئه بزرگ را می خواهند انجام دهند. در وقتی که قانون اساسی را می خواهند طرح کنند و به نظر ملت برسانند، ذکر این مسائل یا توطئه است یا جهالت.‏

‏آن مطلبی که بسیار مهم است این است که من اول باید بگویم صحبتم با کیست و با چه اشخاصی، و بعد عرض کنم. اشخاص مختلفند در مخالفت؛ یک اشخاصی هستند که حسن نیت دارند، لکن توجه به عمق مسائل ندارند؛ یکی اشخاصی هستند که تحت تأثیر تبلیغات و صحبتهای اشخاص مغرض واقع می شوند، در عین حال که حسن نیت دارند؛ یک اشخاصی هم هستند که با کمال سوءنیت مشغول توطئه هستند. توطئه این است که تصویب قانون اساسی را به تعویق بیندازند. یک سال، دو سال بحث و شور قرار بدهند، و ریشه های گندیده به هم متصل بشوند و اساس اسلام را از بین ببرند.‏

‏تعویق تصویب قانون اساسی و برقراری جمهوری اسلامی، استقرار حکومت اسلامی، این تعویق موجب این می شود که اشخاص توطئه گر در مرزهای ما در داخل، در خارج، با هم متصل بشوند، و با اتصال با هم اصل قانون اساسی و اصل اساس اسلام را پایمال کنند. اشخاصی که حسن نیت دارند باید توجه کنند که اگر چنانچه به آنطور که مجلس مؤسسان صحبت می شود و به آنطور که قانون اساسی در مجلس مؤسسان واقع بشود، که این مطلب از اشخاصی که سوءنیت دارند طرح شده است و به اشخاصی که با‏


کتابانتخابات در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 153

‏کمال تأسف حسن نیت دارند سرایت کرده است، این معنا این است که دو سال، سه سال، به مباحثات و معارضات دامن زده بشود و توطئه ها مجتمع شود. الآن دارند مزدورانی در ایران از آن طرف مرز تربیت می کنند. که اگر ما بزودی مطلب را خاتمه ندهیم، این مزدوران مجتمع می شوند؛ و با اجتماع آنها ممکن است مصیبتی به بار بیاورد، باز شما را به زحمت بیندازد. ولو سرکوب می شوند، لکن زحمت ایجاد می کنند.‏

‏مجلس مؤسسان برای این است که مردم، منتخبات [و] منتخبین خودشان را تعیین کنند؛ و این فرق ندارد بین آنکه طرح فعلی دولت باشد، یا طرحهایی که اشخاصی که توجه ندارند، یا تحت تأثیر واقع شده اند، یا شیاطین به آنها چیزهایی را تزریق کرده اند، که تعویق بیندازد و استقرار حکومت اسلامی یکی- دو سال طول بکشد تا توطئه ها نضج بگیرند و اساس را از بین ببرند.‏

‏آن طرحی که دولت داده است این است که همان مجلس مؤسسان با افراد کمتر، از خود ملت، به تصویب ملت، به انتخاب ملت، اشخاصی انتخاب بشوند؛ و آنها در قانون اساسی، که پیشنویس شده است، مطالعه کنند؛ و اشکالاتی که روشنفکران و حقوقدانان و سایر مردم به قانون اساسی، که پیشنویس شده است، طرح کنند؛ و منتخبین مردم مطالعه کنند؛ و بعد از اینکه آنها تصویب کردند، باز هم به رفراندوم گذاشته شود. با اینکه احتیاج نیست؛ لکن ما برای اینکه تحکیم بشود مطلب، به نظر عموم می گذاریم.‏

‏لکن اگر آن مجلس مؤسسانِ با طول و عرض و عمق، که دو سال، سه سال، باید طول بکشد تا قانون تصویب بشود، اگر آن طرح را ما بخواهیم از این روشنفکران غربزده، که بعضی از این قشرهای روشنفکر هستند، از این مزدوران با توجه، از آنهایی که ‏


کتابانتخابات در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 154

‏می خواهند رژیم سابق را برگردانند و یا شبیه آن را، از آنهایی که از آن طرف مرزها به آنها کمک می شود، از آنهایی که مزد می دهند به کارگرها که کار نکنند، از آنهایی که اسلام را کهنه می دانند، از آنهایی که از اسلام می ترسند، اگر ما بخواهیم تعویق بیندازیم و آنطوری که آنها با شیطنت طرح کردند و مع الأسف بعض از اشخاصی که حسن نیت دارند باورشان آمده است، باید برای اسلام فاتحه بخوانیم؛ باید برای کشور خودمان فاتحه بخوانیم.‏

‏من امروز ملت را آگاه کردم که طرح مجلس مؤسسان به آن معنایی که از غرب طرح شده است و الهام از شیاطین گرفته شده است، موجب تعویق می شود و موجب فساد. اینها که در مراحل اول شکست خوردند، اینها که رفراندوم را تحریم کردند، اینها که انحرافات اسلامی دارند، بعد از شکست از رفراندوم، به این فکر افتاده اند که نگذارند قانون اساسی به این زودیها تصویب شود، تا بلکه به خیال خودشان توطئه ها نضج پیدا کند، و به خیال خودشان باز مسائل سابق برگردد. ملت ایران، بدانید و بشناسید اینها را! آنهایی که غفلت کرده اند توجه فرمایند. آنهایی که سابقاً رفراندوم را تحریم کردند حالا هم دارند می گویند ما شرکت نمی کنیم تا مجلس مؤسسان پیدا بشود، ببینید چه اشخاصی هستند آنها. آنی که از آن طرف مملکت می گوید ما شرکت نمی کنیم، از آنجایی که مرکز توطئه است، از کردستان که مرکز توطئه است، آنهایی که می گویند ما شرکت نمی کنیم، چه نظر دارند؟ آنهایی که تبع کمونیستها هستند، چه نظر دارند؟‏

‏بزرگان ما توجه کنند، به عمق مطالب برسند. اقشار مختلفه دارند با هم مجتمع می شوند. اوّلی که اسلام بنا شد که تحقق پیدا بکند، شیطان بزرگ رفت و شیاطین را فریاد زد که اگر این اسلام ‏


کتابانتخابات در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 155

‏درست بشود، کارها همه لنگ است. حالا هم فریاد بلند شده است. فریاد بلند کردند برای اینکه قانون اساسی را به تعویق بیندازند. باید آقایان توجه کنند؛ آنهایی که حسن نیت دارند مطالعه کنند، دقت کنند؛ تحت تأثیر اشخاصی که مفسد هستند نروند، روشنفکران ما تحت تأثیر روشنفکران حرفه ای نروند، حقوقدانهای ما تحت تأثیر حقوقدانهای غربی نروند، وکلای دادگستری ما تحت تأثیر غربزده ها نروند، قضات ما تحت تأثیر اشخاصی که غربزده اند نروند، دانشگاه ما تحت تأثیر اشخاصی که در دانشگاه افساد می کنند نروند، کارگرهای ما، دهقانان ما، تحت تأثیر اشخاص مفسد نروند. اینها شیاطینی هستند که در صدر اسلام هم شیطان بزرگشان فریاد زد و همه را با هم مجتمع کرد، الآن هم می خواهند همین کار را بکنند.‏

‏ملت، متوجه باش! وقت این نیست که اشکال بکنی به دولت؛ اشکال بکنی به ارتش؛ اشکالی بکنی به بازار. وقت این است که همه با هم مجتمع، برای تصویب قانون اساسی و تسریع در آن، که در ظرف یکی- دو ماه تمام بشود؛ نه یکی- دو سال طول بکشد تا اینکه توطئه ها نضج بگیرد.‏

‏خدایا! تو می دانی که من صلاح ملت را، صلاح اسلام را، صلاح قرآن مجید را، صلاح روحانیت را، صلاح مسلمین را دارم عرض می کنم. تعویق در تصویب قانون اساسی و گذاشتن آن را در نظر یک مجلس بزرگ مؤسسان که مناقشه آن و تأسیس آن شش ماه طول می کشد، و مناقشات آن معلوم نیست یکی و دو سال، سه سال، طول بکشد، خطر است برای اسلام؛ خطر است برای رسول الله تأسیس مجلس مؤسسان به آنطوری که غربیها الهام کردند، خطر است برای اسلام؛ خطر است، خطر است برای ‏


کتابانتخابات در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 156

‏کشور اسلامی، خطر است برای امام زمان. آنهایی که در اشتباه هستند برگردند و بدانند توطئه در کار است؛ و بدانند من کمال علاقه را به آنها دارم و نمی خواهم به آنها سوءظن پیدا بشود. آن شیاطینی هم که می خواهند توطئه را بکنند بدانند که ملت ما بیدار است و این توطئه ها را خنثی خواهد کرد.‏‏ 123‏

‏25/ 3/ 58‏

‏ ‏

‏***‏

‏آنهایی که می گویند ما راهپیمایی می کنیم تا مجلس مؤسسان درست شود ببینید چه اشخاصی هستند؛ کی ها متصل شدند به هم و چه نظری دارند در این کار. نظر این است که مجلس مؤسسان شش ماه طول بکشد تا تعیین بشود اشخاصش. دو ماه طول بکشد تا یکی یکی، پانصد، ششصد، هفتصد، نفر را تعرفه هایشان را ببینند و ببینند درست است یا نه، این تقریباً حدود یک سال، دو- سه سال هم طول بکشد به مناقشات در یکی یکی اش. بعضی از این شیاطین بیایند یک ماه، دو ماه معطل کنند سر یک ماده ای از این قانون. آن وقت چه بشود؟ این ریشه هایی که الآن زود قابل کندن و دور ریختن است، اینها جان بگیرند؛ اینها متصل به هم بشوند، این اشخاص مختلف به هم متصل بشوند، با اتصال به هم مانع بشوند از اینکه اصل رأی داده بشود به جمهوری اسلامی. با اتصال به هم همچو بکنند که مسائل سابق دوباره عود کند.‏

‏اصل مقصد این است. منتها در بین اینها بعضی در اشتباهند؛ سوءنیت ندارند، اطلاعشان ناقص است، اشتباه دارند؛ در تحت تأثیر آنهایی که سوءنیت دارند واقع می شوند. و بعضی شان ‏


کتابانتخابات در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 157

‏سوءنیت دارند و روی نقشه دارند کار می کنند.‏‏ 124‏

‏27/ 3/ 58‏

‏ ‏

‏***‏

‏الآن ما می خواهیم قانون اساسی یک مملکت را درست کنیم و به نظر ملت برسانیم. خوب، یک همچو چیزی، یک همچو امر مهمی را اینها حالا افتاده اند دوره که نه، ما می خواهیم «مجلس مؤسسان» باشد! آن مجلس مؤسسان عریض و طویلی که ششصد- هفتصد نفر باید جمع بشوند، که اگر بخواهد اصلش تحقق پیدا بکند، یک شش ماهی لازم است تا مجلس مؤسسان درست بشود؛ و بعد هم افراد مختلف، افراد مغرض، نمی گذارند که این قانون درست تحقق پیدا بکند. و نظرشان به این است که طول بکشد. یک چیزی که با دو ماه می شود اصلاحش کرد، به دو- سه سال، سه- چهار سال، طولش بدهند و آنها توطئه ها را بکنند، کارهایشان را انجام بدهند و اجتماعاتشان را با هم بکنند، و یکدفعه نه اسلام و نه کشور و نه قانون اساسی، و همان حرفهای سابق.‏‏ 125‏

‏26/ 3/ 58‏

‏ ‏

‏***‏

‏می خواهیم ما قانون اساسی اسلام را بگذرانیم، قانون اساسی جمهوری اسلام را بگذرانیم، اینها به فکر این افتادند که این را نگذارند تحقق پیدا بکند به اینکه بگویند باید یک مجلس مؤسسانی نظیر مجلسهای غرب در اینجا باشد. ششصد- هفتصد نفر عضو داشته باشد. چند ماه طول بکشد تا عضوها تعیین بشود؛‏


کتابانتخابات در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 158

‏چند سال طول بکشد تا تصویب بشود. این برای این است که می خواهند تأخیر بیفتد بلکه بتوانند این ریشه های گندیده با هم جمع بشوند و یک مفسده ای به بار بیاورند.‏

‏همه شما آقایان باید توجه داشته باشید که این طرحی که دولت داده است، این طرح صحیح است و زود مطلب را تمام می کند، که نبادا اینها دوباره اجتماعی بکنند و همان مفاسد سابق را. اینهایی که الآن می گویند ما مجلس مؤسسان می خواهیم همانها بودند که رفراندوم را تحریم کردند بعضی شان. الآن در کردستان هم باز همین معنا را تعقیب کردند که ما مجلس مؤسسان می خواهیم، و الّا تحریم می کنیم. آن وقت هم تحریم کردند؛ حالا هم همانها هستند. آنهایی هستند که با اسلام مخالفند. ما مجلس مؤسسان برای چی می خواهیم؟ ما می خواهیم که اسلام درست بشود.‏

‏مجلس مؤسسانی که طول بدهد سه سال، چهار سال و ما به خطر بیفتیم می خواهیم چه کنیم. ما به مردم می گوییم شما نماینده تعیین کنید- 75 نفر بنا شده است نماینده تعیین کنید- بیایند این قانون را بررسی کنند. همه آقایان، هر جا هستند، نماینده خودشان را بفرستند بیایند این قانون را ببینند. بعد از اینکه این نماینده ها این قانون را قبول کردند، آن وقت [به ] رأی مردم بگذاریم، به رفراندوم بگذاریم؛ یک روز مطلب تمام بشود که سرتا ته مطلب دو ماه طول بکشد؛ نه چهار سال سه سال طول بکشد، تا از آن طرف مرزها کمک بشود به این طرف؛ از داخل هم ایادی امریکا و انگلستان و جاهای دیگر دست به هم بدهند و یکوقت غائله ای به پابکنند.‏‏ 126‏

‏27/ 3/ 58‏

‏ ‏

‏***‏


کتابانتخابات در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 159

‏ما حالا باید قانون اساسی را آنطوری که اسلامی باشد، اساس را تحکیم کند، باید آن را تصویب کنیم و این هم باید زود تصویب بشود. این طرحی که دولت داده است همین طرح صحیح است. و اگر بخواهد آنطوری که این غربزده ها می گویند که شما هم مطابق مثلًا چیزهایی که دنیا می پسندد یک مجلسی درست کنید، با پانصد- ششصد نفر آدم، و بعدش یکی یکی بنشینند همه شان آنجا، این معنایش این است که ما تا دو- سه سال دیگر بنشینیم و عزا بگیریم و آنها قوه پیدا بکنند! طرحی است که یا از غرب ریخته شده است؛ یا از آنجایی که شاه آنجا هست. از آنجا این طرح آمده بیرون، وارداتی است! این طرح قبول نیست. ما می خواهیم زود کلک قضیه کنده شود. مملکت اسلامی بشود ان شاءالله. و حالا همه تان و همه مان باید دنبال همین معنا باشیم که همین طرحی که دولت گفته است، همین را ما تعقیبش کنیم و این هم مطابق با همان چیزهایی است که آنها می خواهند منتها آنها یک چیز دیگر می خواهند که جیبهاشان پر بشود و اسلام جیب پر کن نیست! اسلام با ضعفاست.‏‏ 127‏

‏28/ 3/ 58‏

‏ ‏

‏***‏

‏آنکه الآن محل ابتلای همه ما هست این است که یک پیشنویسی از قانون اساسی شده است و این پیشنویس به معرض افکار عمومی گذاشته شده است. الآن باید همه قشرها و شما روحانیون و همه روحانیون همه بلاد و همه روشنفکران اسلامی و همه متفکرین اسلامی، با دید اسلامی، برای جمهوری اسلامی، این قانون را بررسی کنند و نظر بدهند. این قانونی که پیشنویس شده است برای این است که همه نظر بدهند. شما آقایان، شما علمای اعلام،‏


کتابانتخابات در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 160

‏شما متفکرین اسلامی، شما اشخاصی که علاقه به اسلام و علاقه به دیانت مقدسه اسلام دارید و عقیده دارید به اینکه هیچ حکومتی مثل حکومت اسلام نیست و هیچ رژیمی مثل رژیم اسلامی نیست، باید نظر کنید به این قانون. یکی یکی موادش را یک ماه مهلت دارید، یکی یکی موادش را در نظر بگیرید، و هرچه به نظرتان رسید که برای اسلام مفید است و موافق با جمهوری اسلامی است و در این قانون ناقص است، در آن جهت تذکر بدهید و بنویسید و در روزنامه هایی که هست منتشر کنید. آقایان ننشینید که دیگران قلمها را بردارند و بررسی از قانون بکنند؛ و به خیال خودشان آنها را ... اصلاح بکنند. این حق، حق شماست.‏

‏قانون اسلام را اسلام شناس باید نظر بدهد. قانون اساسی جمهوری اسلام یعنی قانون اساسی اسلام. حق این مطلب با شماست؛ با علمای اعلام است؛ با مراجع عظام است؛ با همه روشنفکران اسلامی است. ننشینید تا اینکه روشنفکران خارجی، روشنفکرانی که به اسلام عقیده ندارند، اظهارنظر بکنند و این حرفهایی که می نویسند بنویسند. شماها قلم را بردارید. در همه مساجد، در همه مدارس، در همه کوچه و بازار، مسائلی را که به نظرتان می رسد باید در این قانون اساسی باشد طرح کنید. علما طرح کنند و مردم دنباله ننشینید دیگران برای شما تکلیف معیّن کنند. خودتان تکلیف را معیّن کنید. خودتان قانون را بررسی کنید.‏

‏خودتان نظر بدهید. خودتان روزنامه ها را پر کنید از مقالات خودتان. ننشینید دیگران برای شما مقاله بنویسند و مسائلی طرح بکنند، که یکوقت خدای نخواسته برخلاف مسائل اسلامی و برخلاف شئون اسلام باشد. همه موظفیم؛ همه باید این کار را انجام بدهیم و نظر بدهیم؛ و همه حق نظر داریم؛ و شما‏


کتابانتخابات در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 161

‏علمای اعلام بیشتر حق نظر دارید. آنهایی که اسلام را می شناسند، آنهایی که علاقه به اسلام دارند، آنها بیشتر باید در این امر جدیت کنند و پیشقدم باشند.‏

‏و بعد، آن چیزی که بسیار مهم است قضیه انتخاب اشخاصی است که باید نظر کنند به این قانون و باید بعد از اینکه همه رأی خودشان را دادند و همه مطالب خودشان را گفتند، این عده 75 نفری، مثلًا بنشینند و این قانون اساسی را با آرایی که از همه می آید نگاه کنند، و جرح و تعدیل کنند، و بنویسند، که بعد به رفراندوم واقع بشود ....‏

‏پس، مطلبی که الآن مهم است دو مطلب است: یکی بررسی قانون اساسی، که همه قشرها باید بررسی کنند. و من توصیه می کنم که علمای اعلام بررسی کنند و نظر بدهند. بعد از این، تعیین اشخاصی که باید بعد از رأی، بعد از اینکه مردم آرای خودشان را گفتند و طرحهای خودشان را دادند، که باید تعیین بشود و مردم تعیین می خواهند بکنند برای بررسی کردن همه آرای این اشخاص، ملت ما بداند که باید این اشخاص، اشخاصی باشند که علاقه به اسلام داشته باشند. طرح ما این است. لکن ملت مختار است. طرح ما این است که برای اسلام باید اسلام شناس، کسی که اسلام را می داند چه است، کسی که مصالح اسلام را می داند چه است، کسی که علاقه به اسلام دارد، کسی که علاقه به قرآن مجید دارد، کسی که علاقه به کشور اسلامی دارد، یک همچو اشخاصی را تعیین کنند. و ما ان شاءالله تعالی باز هم راجع به اوصاف این اشخاص، راجع به اشخاصی که وصفشان چه باشد، باز هم خواهیم گفت و نوشت.‏‏ 128‏

‏30/ 3/ 58‏

‏ ‏

‏***‏

‏ ‏


کتابانتخابات در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 162

‏ما مضایقه از این نداریم که آقایان اظهار فضل خودشان را بکنند.‏

‏لکن جوری نباشد که بخواهند یک مطلبی را که می خواهیم زودی تمام بشود- و این مملکتی که الآن توطئه دارند می کنند توطئه ها جمع به هم بشود- یکوقت خدای نخواسته بعد از دو- سه سال که قانون اساسی را ما تا دو- سه سال طول بدهیم و مجلس مؤسسان تا دو- سه سال، این اسباب زحمت بشود.‏

‏و بهترین طریقی که اصلًا در دنیا هم سابقه ندارد یعنی به استثنای آن جهتش که خود مردم وکلایشان را تعیین می کنند، رفراندوم سابقه دارد. و بررسی قانون اساسی هم- با خبره- با اهل خبره، این هم سابقه دارد در فرانسه ای که، به قول شماها، یعنی به قول همین روشنفکرها، مهد آزادی و مهد دموکراسی است، سابقه دارد. و این بهتر از آن است. برای اینکه آنجا از وزرا و از نخست وزیری و از اشخاصی که منتخب مردم نبوده است با چند نفر هم از منتخبین مردم، اینها با هم جمع شدند. این منتخبین در غیر این جهت، آنها هم منتخب برای این جهت نبودند. مجلس شورا و مجلس سنا منتخب برای نگاه کردن در قانون اساسی نبوده؛ انتخاب کرده اند، اما نه انتخاب برای قانون اساسی منتخبین آنها که انتخاب قانون اساسی هم برای قانون اساسی نبوده، از وزرا و از امثال اینها یک گروههایی جمع شدند با هم، تدوین کردند؛ اینکه تدوین شد؛ به آرای عمومی گذاشتند. عموم که رأی دادند، این تمام شد. این بهتر است، که به اصطلاح شما دیگر بالاترین دموکراسی در دنیا و مهد آزادی اینطور درست کرده است، یا اینکه حالا ایران، که شماها روشنفکرها اعتقادتان این است که یک مملکتی است که مردمش هیچ نمی فهمند!- عرض می کنیم- همچو اهانت می کنید به مردم، همچو خودتان را باختید در مقابل ‏


کتابانتخابات در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 163

‏غرب، که خیال می کنید ما هیچ چیز نداریم و آنها همه چیز دارند.‏

‏حالا آن بهتر است، یا این بهتر است؟ در همان معنایی که مهدِ- عرض بکنم- آزادی و اساس دموکراسی است آن بهتر است، یا که آنی که می خواهد بررسی کند در قانون اساسی [که ] منتخب خود مردم باشد، آن هم بعد از اینکه تصویب شد خود مردم رأی بدهند آنها آنی که بهترین طریقش به خیال آنها بوده، این است که یک اشخاص دیگری این را بررسی بکنند که مبعوث از مردم نیستند؛ و بعد مردم خودشان رأی بدهند. ما می گوییم نه، آنی هم که می خواهد بررسی بکند، آن هم مبعوث از مردم؛ بعد هم خود مردم رأی بدهند. دیگر بهتر از این چیزی اصلًا نیست. و این نقها هم جز اینکه یا اظهار فضیلت است- که هیچ مضایقه ای نیست- یا خدمت به این است که نگذارند درست بشود.‏‏ 129‏

‏30/ 3/ 58‏

‏ ‏

‏***‏

‏بروید در این قرا و قصبات مردم را هدایت کنید. امروز باید هدایت کرد. و هدایت بزرگ این است که مردم را آشنا کنید به وظایف امروزشان که وکلایی که می خواهند تعیین کنند، که سرنوشت اسلام باید تعیین بشود، وکلا چه اشخاصی باشند. اشخاص متدین، مطلع، دانشمند، اسلام شناس، به آن قدری که می توانند؛ نه این اشخاصی که می نشینند می نویسند و کاری به اسلام ندارند.‏

‏از اینها احتراز کنید. اینها را تعیین نکنید. اینها خراب می کنند. اینها نمی دانند اصلًا اسلام چیست تا اینکه بیایند قانون اسلام را درست کنند! قوانین اسلام و قانون اساسی اسلام باید به دست اشخاصی که یک مقدار لااقل اسلام را بدانند یعنی چه، علاقه ‏


کتابانتخابات در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 164

‏داشته باشند به اسلام، دشمن نباشند با اسلام [تدوین بشود] به دست آن اشخاصی که اسلام را اصلش مخالف با طریقه های خودشان می دانند، بلکه مخالف با «تمدن»- به اصطلاح آنها- می دانند، البته آن تمدنی که آنها می گویند مثل تمدن شاه است دیگر. «دروازه تمدن» او! این مقدرات را دست اینها ندهند. ملت ما مقدراتشان را دست این اشخاصی که به اصطلاح خودشان روشنفکر [ند نسپرند] نه هر روشنفکری. روشنفکرها بسیاری شان خوبند. آنهایی که علاقه ای به اسلام ندارند. اینها هم از گفتار و اعمال سابق و لاحقشان معلوم می شود که اینها چه هستند.‏

‏در تمام این مدتی که همه این ملت فریاد می کردند جمهوری اسلامی، این بیچاره ها برای «تقیه» هم یک دفعه نگفتند جمهوری اسلامی! اینها از اسم اسلام همچو می ترسند که شیطان از بسم الله! می ترسند ... و حق هم دارند بترسند؛ برای اینکه اسلام جلوی شهوات را می گیرد.‏‏ 130‏

‏7/ 4/ 58‏

‏ ‏

‏***‏

‏ما الآن قانون اساسی مان در دست رسیدگی است که رسیدگی به آن بکنند. بعد هم اشخاصی را باید انتخاب کنید، خود شماها انتخاب کنید. انتخاب که می کنید، یک اشخاصی که عالم باشند؛ اسلامی باشند؛ متعهد به اسلام باشند؛ اعتقاد به جمهوری اسلامی داشته باشند، و ملی باشند؛ به چپ و راست گرایش نداشته باشند. یک همچو اشخاصی را خودتان، که در بین خودتان البته هستند، انتخاب می کنید، و می فرستید برای اینکه قانون ‏


کتابانتخابات در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 165

‏اساسی را ببینند.‏‏ 131‏

‏12/ 4/ 58‏

‏ ‏

‏***‏

‏الآن روز این است که شما همه قوایتان را روی هم بگذارید و آن که باید برای مجلس خبرگان تعیین بشود، انتخاب کنید و مردم را وادار کنید که اینها را منتخب کنند.‏

‏اگر امروز چهار نفر از این مُعْوَجها بروند در این مجلس خبرگان، ممکن است این چهار نفر آدم توطئه چی مطّلع از مسائل خارج، این دیگران را هم، بسیاریشان را تحت تأثیر قرار بدهند.‏

‏باید شماها، همه ما، شماها کوشش کنید به اینکه اشخاصی که انتخاب می شوند اشخاصی باشند مطّلع براسلام، اشخاصی باشند دلسوز برای اسلام، اشخاصی که معتقدند که اسلام می تواند استقلال ما را حفظ کند و اسلام می تواند آزادی ما را حفظ کند، اسلام می تواند ما را ترقی بدهد، اسلام می تواند که اقتصاد ما را حفظ کند. یک اشخاصی معتقد به اسلام که قبول کرده باشند اسلام یک مکتب مترقی است و مملکت ما باید اسلامی بشود. یک همچو اشخاصی اگر رفتند و قانون اساسی ما را- عرض می کنم- مطالعه کردند و بررسی کردند و تنظیم کردند، ما اگر چنانچه از الآن غفلت بکنیم، هی بنشینیم و طرح بدهیم آن هم طرح پیش من! من حالا دخالتی در این امر ندارم. طرحی که می دهند باید بدهند مجلس سنا که آنجا اجتماع هست برای این کار. هر کس هر طرحی دارد آنجا باید بدهد.‏

‏الآن باید همه شما، همه ما، قوایمان را روی هم بگذاریم که نبادا دیگران ببرند این مطلب را و ما را وقتمان را صرف این بکنند‏


کتابانتخابات در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 166

‏که آیا اسب حسین خان بهتر است یا اسب حسن خان! دعوا را یک جای دیگر. ما را منحرف کنند از مقصد خودمان، ما جای دیگر برویم آنها هم کار خودشان را انجام بدهند.‏‏ 132‏

‏17/ 4/ 58‏

‏ ‏

‏***‏

‏الآن چیزی که مطرح است آن چیزی است که اساس اسلام و اساس مذهب مبتنی بر او است. و آن قانون اساسی مملکت است.‏

‏در قانون اساسی مملکت یک صحبت در این است که شما گفتید که باید روی موازین شرعیه باشد. شک ندارد این. لکن شماها مطالعه کنید، همین قانونی را که منتشر شده است، و هر جا که نظر دارید یا اصحاب نظر، نظر داده اند نظرتان را بنویسید، و به مجلس سنا، که بناست همه نظرها مجتمع بشود آنجا، بدهید تا ان شاءالله بعدِ آن خبرگانی که آنجا می روند آنجا انظار را روی هم بریزند و اصلاح کنند.‏

‏و یک مسأله دیگر که مهم است قضیه خبرگان است. در قضیه خبرگان اهمیت خیلی زیاد است، برای اینکه ممکن است که یکوقتی اگر ماها، شماها، غفلت کنید یا سستی کنید یا انظارتان را متوجه به یک مسائل دیگر بکنید و اشتغال به مطالب دیگر پیدا بکنید، اشخاصی که با مسیر شما مخالف هستند چند نفری بفرستند در مجلس و موجب زحمت بشوند. از این جهت، در این وقت باید همه توجه به این دو تا مطلب باشد: یکی تدوین قانون اساسی؛ یعنی نظر در قانون اساسی، که از شماها هر کس صاحبنظر است نظر بدهد. و یکی هم انتخاب اشخاصی که باید بشود. اشخاصی که متدین باشند. اشخاصی که اهل نظر باشند؛‏


کتابانتخابات در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 167

‏شرقی و غربی نباشند؛ مورد اطمینان جامعه باشند. این چند نفری که در تهران [انتخاب ] شده است، باید یک همچو اشخاصی باشند، که البته یک معرفی هم بعد اشخاص صاحبنظر می کنند.‏‏ 133‏

‏21/ 4/ 58‏

‏ ‏

‏***‏

‏لازم است علمای اعلام جمیع بلاد از مرکز تا آخرین استانها و شهرستانها برای رسیدن به هدف اسلامی تشریک مساعی نمایند؛ در وحدت کلمه برای انتخاب مجلس خبرگان؛ و همه مجتمعاً در کاندیدا مشترک باشند؛ و هر یک یا هر محل کاندیدای جداگانه نداشته باشند که در این تفرّق، خوف شکست و مخاطره عقب راندن اسلام و احکام مترقی آن است.‏

‏امروز چنانچه ملاحظه می نمایید، گروههایی که با هم اتحاد نداشته اند، در این امر متحد شده و کاندیدای مشترک تعیین نموده اند. من بیم آن دارم که شما در حق خود متفرق شوید، دیگران پیشبرد کنند. لازم است در این امر حیاتی برای مصالح اسلام از مقاصد دیگر دست برداشته و همه علما و قشرهای علاقه مند به اسلام، خصوصاً جوانان پرشور اسلامی، در تعیین خبرگان متحد شوند. در این صورت، خداوند تعالی با شما است.‏

‏من انتظار دارم که در این چند روز کاندیداهای مشترک همه علمای بلاد و علاقه مندان به اسلام را در رسانه ها بشنوم و بخوانم. از خداوند تعالی قدرت اسلام و پیروان آن را خواهانم.‏‏ 134‏

‏3/ 5/ 58‏

‏ ‏

‏***‏

‏ ‏


کتابانتخابات در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 168

‏ملت شریف با نهضت عظیم خود و قیام مردانه، با ایثار جان و خون و از دست دادن دهها هزار شهیدان ارجمند و به جا گذاشتن دهها هزار معلول و مصدوم، کشور را از لوث وجود خیانتکاران و اجانب پاک، و با رفراندوم بیمانند خود به جمهوری اسلامی رأی مثبت داد که حکومت عدل اسلامی برقرار و احکام مترقی اسلام اجرا شود، و از این جهت، جمهوری صددرصد اسلامی است و قانون اساسی آن باید به هیچ وجه مخالف با احکام اسلام نباشد. و برای رسیدن به این مقصود لازم است با شور و شعف، همانند رفراندوم گذشته زن و مرد و بزرگ و کوچک به صندوق آرا هجوم برده و آرای خود را در آن بریزند. و هر چند ماه مبارک است و زحمت دارد، لکن این امر از عبادات بزرگ محسوب خواهد شد.‏‏ 135‏

‏9/ 5/ 58‏

‏ ‏

‏***‏

‏و من سفارش می کنم به آنهایی که خدای نخواسته یک آرایی دارند بر خلاف مسیر ملت، من سفارش می کنم به آنها، که طرحشان را و آرایشان را بگذارند برای یک وقت دیگری و یک وقتهای دیگری این کارها را بکنند، حالا وقت این نیست که آرایی که خلاف مسیر ملت است اظهار بکنند و حیثیت خودشان را در بین ملت از بین ببرند. من میل ندارم حیثیت آقایان از بین برود در بین ملت. اگر در این مجلس یک چیزهایی و یک حرفهایی زده بشود که برخلاف مسیر ملت است، اینها وجاهت خودشان را از بین ملت می برند و خدای نخواسته بعدها برایشان خیلی نفع ندارد.‏

‏همان مسیری که ملت داشتند، همین چیزی که اگر می خواهید مطابق با میل خودتان دموکراسی عمل بکنید، دموکراسی این ‏


کتابانتخابات در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 169

‏است که آرای اکثریت، و آن هم این طور اکثریت، معتبر است؛ اکثریت هر چه گفتند آرای ایشان معتبر است ولو به خلاف، به ضرر خودشان باشد. شما ولیّ آنها نیستید که بگویید که این به ضرر شماست ما نمی خواهیم بکنیم. شما وکیل آنها هستید؛ ولیّ آنها نیستید. بر طبق آن طوری که خود ملت مسیرش هست.‏

‏شما هم خواهش می کنم از اشخاصی که ممکن است یک وقتی یک چیزی را طرح بکنند که این طرح برخلاف مسیر ملت است، طرحش نکنند از اوّل، لازم نیست، طرح هر مطلبی لازم نیست. لازم نیست هر مطلب صحیحی را اینجا گفتن. شما آن مسائلی که مربوط به وکالتتان هست و آن مسیری که ملت ما دارد، روی آن مسیر راه را بروید، ولو عقیده تان این است که این مسیری که ملت رفته خلاف صلاحش است. خوب، باشد. ملت می خواهد این طور بکند، به ما و شما چه کار دارد؟ خلاف صلاحش را می خواهد. ملت رأی داده؛ رأیی که داده متَّبع است.‏

‏در همه دنیا رأی اکثریت، آن هم یک همچو اکثریتی، آن هم یک فریاد چند ماهه و چند ساله ملت، آن هم این مصیبتهایی که ملت ما در راه این مقصد کشیده اند، انصاف نیست که حالا شما بیایید یک مطلبی بگویید که برخلاف مسیر است. یعنی انصاف نیست، که نمی شود هم، پیش نمی رود. اگر چنانچه یک چیزی هم گفته بشود، پیش نمی رود؛ برای اینکه اولًا مخالف با وضع وکالت شما هست و شما وکیل نیستید از طرف ملت برای هر چیزی. و ثانیاً بر خلاف مصلحت مملکت است، برخلاف مصلحت ملت است؛ برخلاف مصلحت خود آقایان است.‏‏ 136‏

‏27/ 5/ 58‏

‏ ‏

‏***‏

‏ ‏


کتابانتخابات در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 170

‏اکنون که با عنایت خداوند متعال و تأیید حضرت ولی الله اعظم- عجل الله فرجه- با یمن و برکت مجلس رسیدگی پیشنویس قانون اساسی کار خود را شروع می کند، بجاست تذکراتی به ملت شریف و حضرات علمای عظام و سایر وکلای محترم بدهم.‏

‏1. بر هیچ یک از آنان که از انقلاب اسلامی ایران اطلاع دارند پوشیده نیست که انگیزه این انقلاب و رمز پیروزی آن اسلام بوده؛ و ملت ما در سراسر کشور، از مرکز یا دورافتاده ترین شهرها و قرا و قصبات، با اهدای خون و فریاد «الله اکبر» جمهوری اسلامی را خواستار شدند؛ و در رفراندوم بی سابقه و اعجاب آور، با اکثریت قریب به اتفاق به جمهوری اسلامی رأی دادند و دولتهای اسلامی و غیراسلامی، رژیم و دولت ایران را به عنوان «جمهوری اسلامی» به رسمیت شناختند.‏

‏2. با توجه به مراتب فوق، قانون اساسی و سایر قوانین در این جمهوری باید صددرصد براساس اسلام باشد. و اگر یک ماده هم برخلاف احکام اسلام باشد، تخلف از جمهوری و آرا اکثریت قریب به اتفاق ملت است. براین اساس، هر رأیی یا طرحی که از طرف یک یا چند نماینده به مجلس داده شود که مخالف اسلام باشد، مردود و مخالف مسیر ملت و جمهوری اسلامی است. و اصولًا نمایندگانی که بر این اساس انتخاب شده باشند وکالت آنان محدود به حدود جمهوری اسلامی است؛ و اظهارنظر و رسیدگی به پیشنهادهای مخالف اسلام یا مخالف نظام جمهوری خروج از حدود وکالت آنهاست.‏

‏3. تشخیص مخالفت و موافقت با احکام اسلام منحصراً در صلاحیت فقهای عظام است که الحمدلله گروهی از آنان در مجلس وجود دارند. و چون این یک امر تخصصی است، دخالت وکلای ‏


کتابانتخابات در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 171

‏محترم دیگر در این اجتهاد و تشخیص احکام شرعی از کتاب و سنت دخالت در تخصص دیگران بدون داشتن صلاحیت و تخصص لازم است. البته در میان نمایندگان، افراد فاضل و لایقی هستند که در رشته های حقوقی و اداری و سیاسی تخصص دارند و صاحبنظرند که از تخصصشان در همین جهات قوانین استفاده می شود؛ و در صورت اختلاف متخصصان، نظر اکثریت متخصصان معتبر است.‏

‏4. من با کمال تأکید توصیه می کنم که اگر بعضی از وکلای مجلس تمایل به مکاتب غرب یا شرق داشته یا تحت تأثیر افکار انحرافی باشند، تمایل خودشان را در قانون اساسی جمهوری اسلامی دخالت ندهند و مسیر انحرافی خود را از این قانون جدا کنند؛ زیرا صلاح و سعادت ملت ما در دوری از چنین مکتبهایی است که در محیط خودشان هم عقبزده شده و رو به شکست و زوال است.‏

‏از گفته ها و نوشته های بعضی از جناحها به دست می آید افرادی که صلاحیت تشخیص احکام و معارف اسلامی را ندارند، تحت تأثیر مکتبهای انحرافی، آیات قرآن کریم و متون احادیث را به میل خود تفسیر کرده و با آن مکتبها تطبیق می نمایند و توجه ندارند که مدارک فقه اسلامی براساسی مبتنی است که محتاج به درس و بحث و تحقیق طولانی است و با آن استدلالهای مضحک و سطحی، و بدون توجه به ادله معارض و بررسی همه جانبه معارف بلند پایه و عمیق اسلامی را نمی توان به دست آورد و من انتظار دارم محیط مجلس خبرگان از چنین رویه ای به دور باشد.‏

‏5. علمای اسلام حاضر در مجلس اگر ماده ای از پیشنویس قانون اساسی و یا پیشنهادهای وارده را مخالف با اسلام دیدند،‏


کتابانتخابات در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 172

‏لازم است با صراحت اعلام دارند و از جنجال روزنامه ها و نویسندگان غربزده نهراسند، که اینان خود را شکست خورده می بینند و از مناقشات و خرده گیریها دست بردار نیستند.‏

‏6. نمایندگان محترم مجلس خبرگان باید همه مساعی خویش را به کار برند تا قانون اساسی جامع و دارای خصوصیات زیر باشد:‏

‏الف) حفظ و حمایت حقوق و مصالح تمام قشرهای ملت، دور از تبعیضهای ناروا؛‏

‏ب) پیش بینی نیازها، منافع نسلهای آینده، آنگونه که مد نظر شارع مقدس در معارف ابدی اسلام است.‏

‏ج) صراحت و روشنی مفاهیم قانون به نحوی که امکان تفسیر و تأویل غلط در مسیر هوسهای دیکتاتورها و خودپرستان تاریخ در آن نباشد.‏

‏د) صلاحیت نمونه و راهنما قرار گرفتن برای نهضتهای اسلامی دیگر که با الهام از انقلاب اسلامی ایران در صدد ایجاد جامعه اسلامی برمی آیند.‏

‏در خاتمه از خداوند متعال توفیق و تأیید همگان را خواستار، و امیدوارم به برکت تلاش آقایان قانون اساسی واقعاً اسلامی و مترقی به تصویب برسد.‏‏ 137‏

‏29/ 5/ 58‏

‏ ‏

‏***‏

‏الآن ما مبتلای به قانون اساسی هستیم و خبرگان این قانون اساسی، آنهایی که باید این قانون اساسی را تصویب کنند، هرکس هر نظری در قانون اساسی دارد؛ الآن باید این نظر را بدهد و‏


کتابانتخابات در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 173

‏ننشیند تا اینکه دیگران نظر بدهند برای او. هم شما بانوان محترم و هم سایر طبقات، چه از طبقات روحانی باشند یا از طبقات دیگر، نباید مهلت بدهند به دیگران که آنها نظر بدهند و ما بنشینیم صبر بکنیم ببینیم چه خواهد شد. تکلیف فعلی ما این است که نظرهایی که داریم در قانون اساسی آنها را بنویسیم و به آن محلی که باید داد که مجلس سناست بدهیم.‏

‏و در مطبوعات هم اگر خواستیم بنویسیم و آن چیزی که مهمتر از این است، این است که آن اشخاصی که می خواهیم برای نظر کردن به قانون اساسی و تشخیص دادن اینکه این قانون، موافق با اسلام است، موافق با صلاح ملت است، آن اشخاص را باید در نظر بگیریم و انتخاب کنیم که نبادا یکوقت اشخاصی که بر خلاف مسیر این نهضت هستند، اعتقاد به این نهضت ندارند، توجه به اسلام و مصالحی که در اسلام است ندارند، یکوقت انتخاب نشوند و اینها نروند سراغ اینکه قانون اساسی را برای ما تنظیم کنند. پس، الآن ما این قدم را نباید فکر کنیم که ما آن هستیم که چه کردیم، و نباید فکر کنیم که بعدها چه خواهیم کرد؛ باید فکر کنیم که حالا باید چه بکنیم.‏‏ 138‏

‏22/ 6/ 58‏

‏ ‏

‏***‏

‏مجلس خبرگانی که با رأی مردم حاصل شده، همه می دانند که این مجلس یک مجلس تحمیلی نبوده است، هیچ کس تحمیل نکرده، خود مردم اشخاصی را انتخاب کرده اند، منتها فرض کنید که حزب جمهوری کاندیدا داشته، دنیا هم اینطوری است که کاندیدا دارند اشخاص، افراد دیگر هم کاندیدا داشتند، حالا شکست خوردند،‏


کتابانتخابات در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 174

‏آنهایی که شکست خوردند می گویند خوب، چرا ما نیستیم! خوب، شما در ملت وجهه نداشتید که نیستید! کسی که نیامده جلو رأی مردم را بگیرد. شماها جلو رأی مردم را می گرفتید والّا حزب جمهوری اسلامی که جلوی مردم را نمی گرفت که رأی به او ندهید، به من بدهید. [می گویند] نه، اینها خودشان را چه کردند که ما در جبهه کذا هستیم. خوب، بسیار خوب، حالا ما فرض می کنیم راست باشد- دروغ است این- اما راست باشد؛ اگر فرض کنید که یک طایفه ای گفتند که ما با آقای بهشتی رفیق هستیم، آقای بهشتی هم در بین مردم وجاهت داشت و به واسطه وجاهتش مردم به او رأی دادند، این خلاف واقعیتی است؟ یک زوری است در کار؟ یا مردم خودشان اینجور تشخیص داده اند و عمل می کنند. الآن هم که می بینید راجع به مجلس خبرگان هر کس از هر طرف می رسد یک چیزی می گوید.‏

‏و آن چیزی که روی هم رفته هست راجع به مجلس خبرگان و راجع به جمهوری اسلامی و راجع به همه اینها، آن خوفی است که عده زیادی از اسلام دارند. اینها می ترسند مبادا یکوقتی یک نظام اسلامی پیدا بشود که ما نتوانیم دیگر هر کاری دلمان می خواهد بکنیم و هر طوری دلمان می خواهد بچاپیم! مسأله به نظر من اینطوری است که روی هم رفته وقتی آدم حرفها را می شنود می بیند که ناراحتند از اینکه یک دسته ای که آمده اند در مجلس خبرگان، اینها هستند که می خواهند اسلام را و قانون اسلامی برای جمهوری اسلامی قانون بنویسند، اینها از این ناراحتند می گویند خوب، چرا ما نیستیم! خوب، شما را انتخاب نکردند! یکی- دو تا هم که از شما انتخاب کردند با خیانت انتخاب کردند! آنها هم مال ملت نیستند، درست کرده اند. بازی درست کرده اند، قاسملو را‏


کتابانتخابات در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 175

‏ملت انتخاب کردند؟ کُرد هم با او مخالف است. خوب، او سرنیزه داشت و همه جور اسبابی داشت خودش را معرفی کرد و کاش هم آمده بود، نیامد. من خیال داشتم که بیاید، همین جا نگهش دارند! ...‏

‏اینها خوفشان از اسلام است و از آن نظامی که آقایان بنا دارند- ان شاءالله موفق خواهند شد- یک نظام اسلامی می خواهند درست بکنند که این چپاولها نباشد و این غارتگریها نباشد و این غربزدگیها نباشد و این انحرافات نباشد.‏‏ 139‏

‏23/ 6/ 58‏

‏ ‏

‏***‏

‏الآن شما ملاحظه کنید که در همین مجلس خبرگان، که آقایان اهل علم و علما و عدّه دیگری هستند، بعض افراد هستند که فکرشان فکر اسلامی نیست. یا اگر فکر اسلامی باشد، اسلام را درست نمی دانند چیست. اینها الآن در مسائلی اشکالتراشی می کنند، ولو مواجه با این است که اکثریت مخالف با آنها هستند؛ لکن در عین حالی که اکثریت مسْلم و طرفدار اسلام و اسلام را می دانند چی است، مع ذلک، یکی دو نفر وقتی که در یک محلی باشد که همه شان هم چه هستند، الّا یکی دو نفر، اشکالتراشی می کنند و چوب لای چرخ می گذارند. ولهذا من باید به آقایان، هم به آقایان اهل خبره، مجلس خبره، عرض کنم که تحت تأثیر قلمها و قدمهایی که برخلاف اسلام دارد برداشته می شود واقع نشوید.‏

‏شما مسائل را آن طوری که فهمیدید که برای اسلام است، اسلام را تقویت کنید. خدا ناصر شماست. خداوند یاری می کند:‏‏ إِنْ ‏


کتابانتخابات در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 176

‏تَنْصُرُوا الله یَنْصُرْکُمْ وَ یُثَبِّتْ أَقْدامَکُمْ ‏‎[1]‎‏ نصرت خدا را بدهید، خدا ناصر شماست.‏‏ 140‏

‏12/ 7/ 58‏

‏ ‏

‏***‏

‏چشم هایتان را باز کنید! اهل خبره چشمشان را باز کنند. کسانی که با ولایت فقیه مخالفت می کنند برخلاف این چیزی که ملت آنها را تعیین کرده است عمل می کنند، وکالت ندارند در این امر. من اولی که مجلس بنا بود تأسیس بشود، و پیش بینی این امور را می کردم.‏

‏اعلام کردم که مردم جمهوری اسلامی می خواهند، جمهوری غربی را [نمی خواهند] جمهوری کمونیستی نمی خواهند مردم.‏

‏مردم، جمهوری اسلامی می خواهند. مردم شما را وکیل کردند که جمهوری اسلامی درست کنید. کسی که مخالفت کند با احکام اسلام، مخالف با جمهوری اسلامی است؛ مخالف با رأی موکّلین هست، آنها شما را وکیل نکردند برای این امر. همه تان هم اگر چنانچه یک چیزی بگویید که برخلاف مصالح اسلام باشد، وکیل نیستید؛ حرفتان قبول نیست، مقبول نیست. ما به دیوار می زنیم آن حرفی را که برخلاف مصالح اسلام باشد. آن قدری که شما اختیار دارید در این مجلس، این است که جمهوری اسلامی را بر طبق موازین اسلامی پیاده کنید. البته راجع به امور اداری اش و اینها نظر دادن هیچ مانعی ندارد. نظر دادن مانعی ندارد؛ اما اشکالتراشی و این حرفها را به مردم القا کردن که اگر چنانچه فقاهت در کار بیاید و فقیه باشد، اگر چنانچه ولایت فقیه باشد، یک بساطی لازم می آید‏


کتابانتخابات در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 177

‏و یک بساط دیگری.‏

‏آقا ما مدتها زیر بار طاغوت بودیم، بس است! ملت ما مدتها- پنجاه سال، بلکه دوهزار و پانصد سال- زیر بار طاغوت بود، بس است! آقایان بگذارید یک چند وقتی هم مردم الهی بشوند، تجربه کنید. لااقل بفهمید این معنا را، که با تجربه بفهمید، که یک ملتی که تا حالا تحت بار طاغوت بوده است، حالا هم تحت بار الله باشد، این را تجربه کنید. اگر از اسلام بدی دیدید، بگویید چه بدی از اسلام تا حالا دیدید؟ تا حالا که اسلامی در کار نبوده در مملکت ما نمی گذاشتند، حالا هم شماها نمی گذارید. آن وقت دشمنها [نمی گذاشتند] حالا بعضی دوستهایی که ملتفت نیستند، نمی گذارند. یا شاید بعضیشان هم دشمن باشند. چرا باید شما بترسید از اینکه یک نفر آدم در مثلًا تو اتاقش [نشسته ] و یک چیزی می نویسد، در روزنامه هم درج می کند. اینها نمی دانند اصلًا معنای اسلام چه است. اینها مخالف نهضت اسلام هستند. اینها اگر مخالف با رژیم هم باشند، مخالف با اسلام هم هستند. اینها یک چیز دیگری می خواهند، نه رژیم باشد و نه اسلام باشد؛ یک جمهوری دموکراتیک. دموکراتیک آن هم به آن معنایی که غرب وارد کرده اینجا؛ نه به آن معنایی که حتی که در غرب است. آن جمهوری که در آن دموکراتیک که در غرب هست حتی در ایران نیامده تا حالا، آن وارداتی است. این دموکراتیک که در ایران آمده، آن آزادی و آن نمی دانم استقلال و آن مسائلی که تا حالا آمده، همانهایی بوده است که آریامهر فریاد می کرد «تمدن بزرگ»؛ و همان بود که همه دیدید این «تمدن بزرگ» پدر این ملت را درآورد! بس است! کافی است! آریامهر کافی است برای ما تا قیامت. این قدر تبعیت نکنید از این رژیم، این قدر تبعیت نکنید از این غربیها، از این شرقیها. کافی است ظلمی که به ما تاکنون شده است. باز هم ‏


کتابانتخابات در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 178

‏باید ما زیر بار ظلم برویم؟ باز هم از زیر بار اسلام می خواهند خارج شوند؟ یک مسأله «تشریفاتی»! بله، آقایان بعضیشان می گویند مسأله ولایت فقیه یک مسأله «تشریفاتی» باشد، مضایقه نداریم. اما اگر بخواهد ولیّ، دخالت بکند در امور، نه، ما آن را قبول نداریم- حتماً باید یک کسی از غرب بیاید دخالت بکند؟!- ما قبول نداریم که یک کسی اسلام تعیین کرده او دخالت بکند. اگر متوجه به لوازم این معنا باشند، مرتد می شوند! لکن متوجه نیستند.‏

‏ما این گرفتاریها را داریم. ما بین راه هستیم. ما بعد از این هم گرفتاری راجع به رئیس جمهورش داریم: یکی می گوید لازم نیست مسلمان باشد. یکی می گوید لازم نیست شیعه باشد. یکی می گوید لازم نیست نمی دانم چه باشد، طرفدار اسلام باشد. ما بعد از این گرفتاری داریم، آقا. گرفتار همین یا دوستهای جاهل، یا دشمنان عاقلِ متوجه. ما گرفتاریم باز، مابین راهیم. آقا، سستی نکند ملت ما. اگر وکلاشان خواستند برخلاف اسلام عمل بکنند، مردم مختارند که وکلا را عَزْلِشان بکنند، بریزندشان دور. آنها خیال می کنند که نه، این خلاف آزادی است. شما دارید دیکتاتوری می کنید! شما دارید در مقابل ملت می ایستید. ملت اسلام را می خواهد، شما می گویید لازم نیست! ملت ولایت فقیه را می خواهد، که خدا فرموده است، شما می گویید خیر، لازم نیست! و شما می خواهید چند نفر آدم را بر سایرین تحمیل بکنید.‏

‏این دیکتاتوری است؛ نه اینکه اکثریت در آنجا که با آنهایی است که اسلام را می دانند چه است و تبعیت اسلام را هم دارند. شما چند نفر ایستاده اید در مقابل اسلام.‏‏ 141‏

‏12/ 7/ 58‏

‏ ‏

‏***‏

‏ ‏


کتابانتخابات در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 179

‏به صورتهای مختلف با اسلام مخالفت می کنند. در مجلس خبرگان به مجرد اینکه صحبت ولایت فقیه شد، شروع کردند به مخالفت.‏

‏حتی در آخر این اخیراً، در همین دو روز- سه روز پیش از این، در یکی از مجالسشان این منحرفین، اینهایی که از اسلام هیچ اطلاع ندارند، اینهایی که مخالف با اسلام هستند، در مجلسشان گفتند که این مجلس خبرگان باید منحل بشود! و دیگران هم دست زدند برای آن یا تظاهر کردند. اینها از مجلس خبرگان می ترسند، برای اینکه مجلس خبرگان می خواهند ولایت فقیه را اثبات کنند.‏

‏مجلس خبرگان می خواهند تصویب کنند آن چیزی را که خدای تبارک و تعالی فرموده است، و اینها از او می ترسند. اینها خیال می کنند که اگر چنانچه ولایت فقیه پیش بیاید، قضیه قُلدری پیش می آید و دیکتاتوری پیش می آید. در صورتی که در اسلام این حرفها نیست. خیر، اینها حرف می زنند.‏

‏اینکه می گویند که دیکتاتوری پیش می آید، نه این است که ندانند اینطور نیست؛ لکن اینها از اسلام متنفرند. اینها باید بفهمند این را که تا این محراب و منبر هست و تا این خطابه خوانها و این اسلام و مسلمین و این بازار اسلام و این جوانان مسلمان هستند، نمی توانند کاری بکنند. اینها باید بفهمند این را که در خدمت رژیم سابق یا در خدمت اربابهای رژیم سابق دارند کار می کنند. اگر فهمیده هستند، از روی فهم می کنند، خائن هستند. و اگر چنانچه از روی بی اطلاعی و جهالت است، جاهل هستند.‏‏ 142‏

‏30/ 7/ 58‏

‏ ‏

‏***‏

‏اگر صد مرتبه انتخاب بشود، مردم علمایشان را انتخاب می کنند،‏


کتابانتخابات در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 180

‏صد مرتبه. اگر صد مرتبه انحلال پیدا کند مجلس، و دوباره مردم [حاضر] باشند، مردم اشخاصی که متدین اند و اشخاصی که شناخته شده اند و اشخاصی که- عرض می کنم که- غربزده نیستند و اشخاصی که توجه به اسلام دارند، اینها [را] تعیین می کنند. شما باورتان بیاید که اینطور نیست که شما خیال می کنید که اگر چنانچه منحل بشود- اولًا انحلال نمی شود همچو، کسی حق انحلال ندارد، خود ملت حق دارند و ثانیاً- اگر منحل بشود، یک وقت بگویید که خوب، ما قانون دیگر نمی خواهیم، بس است! شما حق همچو چیزی ندارید. یک وقت می گویید که قانون می خواهیم، قانون هم ملت باید تعیین کند، مجلس مؤسسان باشد؛ ملت متدینین را، علمایشان را، متدینینشان را تعیین می کند. وکلا هم وکلای دارالشورا هم باشد، باز همین طور است.‏‏ 143‏

‏1/ 8/ 58‏

‏ ‏

‏***‏

‏از مجلس خبرگان گله نکنید، آنها علما هستند، آنها در فکر همه چیز هستند، طرح دارند آنها. همین کسی که از مجلس خبرگان و عضو آنها بود دیروز پیش من بود، طرح دارند اینها. خیال نکنید که اینها می خواهند مستکبرین را دوباره سر کار بیاورند. اصلًا مطرح نیست این مسائل. نه در مجلس خبرگان مطرح است؛ و نه پیش مسلمان و یک کسی که مسلمانی فکر می کند مطرح است که بخواهد دوباره [برگرداند] بساط غارتگرهای سابق و رباخواریهای سابق و نمی دانم سوار شدن به دوش کشاورزها و اینها و آن بساطی که خانها [برای ] کشاورزها درست می کردند؟‏

‏هیچ این مطرح نیست، هیچ خوف اینها را نداشته باشید. گول ‏


کتابانتخابات در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 181

‏اینهایی که از مجلس خبرگان تکذیب می کنند نخورند. اینها همانها هستند که می خواهند که مجلس خبرگان نتواند کار بکند، و این نهضت نتواند به نتیجه برسد، و برگردد به آن حالی که خودشان می خواهند. آنهایی که خوبهایشان هستند یک جمهوری دموکراتیک می خواهند مِنهای اسلام، آنهایی که وابسته هستند که همان مسائل را می خواهند.‏‏ 144‏

‏3/ 8/ 58‏

‏ ‏

‏***‏

‏امروز آن چیزی که باید مطرح بشود، این مسائل اوّلی است؛ مسأله قانون اساسی است، مسأله رئیس جمهور است، مسأله شوراست، مجلس شوراست. باید شما این مطلب را توجه به آن داشته باشید.‏

‏منحرف از این به هیچ وجه نشوید.‏

‏... این چیزی که الآن محل بحث ما هست، و مورد احتیاج همه ما هست، این امری است که در رأس امور واقع شده است. این امری است که اساس مملکت شماست. او این است که بروید و تمام اطراف خودتان را، تمام ملت را آشنا کنید به اینکه قانون اساسی را باید به آن رأی بدهید. و ملاحظه کنید، رأی بدهید. البته آزادید هر رأیی دلتان می خواهد بدهید، اما بی تفاوت نباشید نسبت به سرنوشت مملکت خودتان، نسبت به اسلام، نسبت به ملت. نسبت به کشور بی تفاوت نباشید. گوش نکنید به این حرف اینها که قانون اساسی خوب نشده، و محتوایش چه است. اینها تمام در نظر دارند که نگذارند که شما رأی بدهید به قانون اساسی، و شما را بی تفاوت کنند یا بدبین کنند. اینها آنها هستند که طرز فکرشان این است که اسلام اصلًا عقب افتاده است، اینها طرز‏


کتابانتخابات در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 182

‏فکرشان این است. یک عدّه زیادشان هم هستند که اجیرند، اجرت می گیرند برای این طور کارها، برای اینکه بنویسند، برای اینکه بگویند، برای اینکه بروند اطراف و شلوغکاری کنند. تمام مطلبشان این است که شما دیدید که در رفراندوم راجع به جمهوری اسلامی کارشکنی می کردند که رأی داده نشود. بعضی صندوقها را سوزاندند، و بعضی جاها را با تفنگ جلوگیری کردند که رأی ندهند مردم. بعد از آنکه آنجا شکست خوردند، دنبال این رفتند که مردم رأی ندهند راجع به وکلایی که، خبرگانی که می خواهند ملاحظه کنند، دستشان از آن کوتاه شد. دنبال این هستند که مردم رأی ندهند برای قانون اساسی. اینها همان مردمی اند که با اساس مخالفند. و شما اشخاصی هستید که بچه هایتان را، جوانهایتان را دادید برای اینکه اسلام را زنده بکنید.‏

‏شما تابع امیر المؤمنین اید، نه تابع مکتبهای انحرافی که اصل این مسائل را کار ندارند، و توجه به آن ندارند.‏

‏باید همه ما در این زمانی که احتیاج دارد اسلام به شما جوانها، پیغمبر اکرم احتیاج دارد به شما، الآن امیرالمؤمنین احتیاج دارد به شما، رفع کنید این احتیاجش را. احتیاج این است که بی تفاوت نباشید نسبت به مملکتتان. احتیاج این است که قانون اساسی، اساس مملکت شماست. بی تفاوت نباشید که بروید سراغ کارتان، بنشینید که فرض کنید که می خواهم یک خیاطی بکنم، یا یک کار دیگری بکنم. سرنوشت مملکت شماست، سرنوشت مذهب شماست، سرنوشت کشور شماست، سرنوشت ملت شماست، بی تفاوت نباشید!‏‏ 145‏

‏18/ 8/ 58‏

‏ ‏

‏***‏

‏ ‏


کتابانتخابات در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 183

‏حکمفرمایی در کار نیست در اسلام. علاوه حالا در این قانون اساسی که اینقدر احتیاط کاری هم شده، آقایان هم اینقدر احتیاط کاری کرده اند که یک دفعه مردم بیایند خودشان تعیین کنند یک خبره هایی را، این دیکتاتوری است؟! این خبره ها را یکی بیاید بگوید که در یک شهری از این شهرها یک کسی فشار آورد روی مردم که بیایید به این شخص رأی بدهید. حتی تبلیغات هم نشد.‏

‏مردم اینها را می شناختند. مردم می دانستند اینها را. اگر صد دفعه دیگر ما بخواهیم خبرگان تعیین کنیم، یا خود این آقایان تعیین می شوند یا یکی مثل اینها. مردم با رأی آزاد، من گمان ندارم در هیچ جای دنیا اینطور واقع شده باشد. اینطور رأی داده باشند.‏

‏مردم اینطور عاشقانه رأی داده باشند به یک مطلبی. همین جمهوری اسلامی اش را آنطور عاشقانه رأی دادند و آنطور اکثریت. در زمان شاه سابق که یادتان هست شما، اینها یک رفراندومی می خواستند بکنند. من ازقم فرستادم ببینم که وضعش چه جوری است. اینها آمدند گفتند بیش از دو هزار نفر نمی توانند تهیه کنند. معذلک گفتند «همه ملت» برای اینکه شش میلیون رأی داد گفتند شش میلیون رأی. دروغ می گفتند. شش میلیون رأی دروغی را آنها می گفتند همه ملت. حالا ما یکجا بیست میلیون رأی داشتیم. یک جا هم که یک دسته ای نیامدند و قهر کردند از باب اینکه آنها هم نمی دانستند که ماچه می خواهیم بگوییم، قهر کردند رفتند کنار نشستند. معذلک شانزده میلیون جمعیت تقریباً رأی داد و نود درصد مردم گفتند ما رأی می دهیم. بعدها آنها هم گله خواهند کرد که چرا ما را نگذاشتند رأی بدهیم. شاید آنها هم همین رأی را بدهند و باز بشود بیست و چند میلیون.‏‏ 146‏

‏26/ 9/ 58‏

‏ ‏


کتابانتخابات در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 184

‏صحبت از قانون اساسی شد. خواستند نگذارند این قانون اساسی اصلش نوشته بشود. از آنجا شروع کردند که بگذارید تا مجلس مؤسسان پیدا بشود. مجلس مؤسسان یعنی چه؟ یعنی سیصد نفر در قشرهای مختلف. برای اینکه می دیدند که اگر سیصد نفر در ایران بخواهند این کار را بکنند، ممکن است یک مقداری از این قاچاقها هم تویش باشد. ما می گفتیم نه، ما یک خبرگانی درست می کنیم. بعد می گذاریم به آرای ملت. خبرگانش با آرای ملت. و بعد از اینکه آنها هم قبول کردند باقی اش هم با آرای ملت. قانون اساسی هم با آرای ملت. اینجا [دائماً] ایراد می گرفتند و همه ایراد برای همین معنا بود که از اسلام می ترسیدند. و رمز پیروزی شما را اسلام دیده بودند. و اینها می خواستند که نگذارند جمهوری اسلامی، قانون اساسی اسلامی داشته باشید. از آن که گذشت و رأی دادید. و در بینش هم یکی دو تا از آن قاچاقها پیدا شد. آنها می خواستند در ششصد نفر عدد زیاد پیدا بکنند. که کارشکنی بکنند لکن الحمدلله نشد. بعد که خواستید رأی بدهید باز کارشکنی می کردند. در رأی دادن هم کارشکنی می کردند. این قدر تبلیغات کردند که یک دسته از برادرهای ما قهر کردند.‏

‏مع ذلک نود درصد رأی دادید. یک دموکراسی باصطلاح آنها! حالا ما با اصطلاح آنها می گوییم یک «دموکراسی دو آتشه»! یعنی دو دفعه به رأی عمومی گذاشتن. یک دفعه خبرگان را خود ملت تعیین کرد. یک دفعه بعد از اینکه خبرگان تعیین شدند و به رأی ملت تعیین شدند، خود قانون را رأی ملت تصویب کرد. در عالم یک همچو دموکراسی ما نداریم. در عالم ما نداریم که تبلیغات نشده کار انجام بگیرد. تبلیغاتی نتوانستند بکنند، نکردند [و] نگذاشتند. از آن طرف البته تبلیغات [سوء] بود.‏


کتابانتخابات در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 185

‏... دو جور رجوع به آراء. دو دفعه رجوع به آرای عمومی. و ملت دو دفعه رأی داده است بر این قانون اساسی. حالا هم باز اشکال دارند. من نمی دانم اشکالشان این است که چرا ملت رأی داده است؟ شما صد دفعه دیگر هم اگر این قانون اساسی را به این ملت مسلم عرضه بدارید، همان است که هست. همان است که رأی می دهند. برای اینکه شما یا باید تبلیغ کنید که این ملت ما از اسلام رو برگرداند و بیاید طرف شما، آنوقت رأی نمی دهند. اما تا اسلام است، تا مبانی اسلام است، تا زیر سایه قرآن هستیم ما، زیر بیرق اسلام هستیم همین است که هست. همین آش و همین کاسه.‏

‏صد دفعه هم از سر گرفته بشود همین است. یا همین آقایان که خبرگان هستند، یا نظیر همینهایند. ملت هم رأی به همین قانون اساسی و همین که موافق اسلام است. مخالفتی با اسلام ندارد، به همین رأی دادند. صد دفعه دیگر هم به رأی بگذارید همین است.‏

‏حالا یک عده ای که ادعا می کنند که ما مثلًا می خواهیم دموکراسی باشد، یک عده ای در مقابل همه ملت ایستاده اند و می گویند که ما قبول نداریم. شما در دنیا این را به هر مکتبی رجوع کنید، که آقا ملت یک چیزی را می خواهد یک پانصد نفر، یک هزار نفر، یک ده هزار نفر- فرضاً باشند- اینها هم یک چیزی را می خواهند، ملت رأی به این دادند، این چند نفر هم می گویند که ما قبولش نداریم این را. می گویند که اینها برخلاف آن چیزی که همه بشر بر آن متفق شدند برخلاف آن دارند می گویند. برخلاف دموکراسی است. برخلاف اسلام هم است. اسلام که می گوید، می فرماید که شورا باشد کارهاتان، خوب این یک کاری بوده است، و به شورا گذاشته شده است. وقتی که شورا یک چیزی را به اکثریت قبول کردند، معنایش این است که همان را عمل بکنید. هر که رد بکند‏


کتابانتخابات در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 186

‏معنایش این است که ما قبول نداریم این را. این برخلاف دموکراسی است. برخلاف اسلام است. برخلاف مصالح مملکت است.‏

‏و حمله به همان جایی است که شما از آنجا پیروز شدید. [به ] همانی که به آن پیروز شدید حمله دارد می شود. چشمها را باز کنید! من دارم تکلیف را از خودم برمی دارم به گفتن. شما مکلفید که با توجه به همه مصالحی که دارید و می کنید عمل بکنید. من می گویم این توطئه است برای اسلام و به ضد اسلام. و دلیلش این است که همانی که اسلام می خواهد، به آن حمله کردند. جمهوری اسلامی را خواستند به آن حمله کردند. شما هم باید چشم و گوشتان را باز کنید.‏‏ 147‏

‏1/ 10/ 58‏

‏ ‏

‏***‏

‏ما اگر احتمال این معنا را بدهیم که این جریانی که در روزنامه ها دیده می شود و دیده شد، جریان برای این جهت باشد که این کشور را نگذارند ثبات پیدا بکند [باید دنبال کنیم ] آن قضیه رفراندوم و قبل از او، قضیه طرح آنکه مجلس خبرگان منحل بشود که در زمان دولت موقت این طرح شد و بعد هم معلوم شد که اساسش از امیر انتظام بوده و آن مسائل. آن وقت آمدند آقایان پیش ما؛ همه این آقایانی که، آقای بازرگان و رفقایش گفتند: ما خیال داریم این مجلس را منحلش کنیم. من گفتم: شما چه کاره هستید اصلش که می خواهید این کار را بکنید! شما چه سمتی دارید که بتوانید مجلس منحل کنید؟ پا شوید بروید سراغ کارتان.‏‏ 148‏

‏24/ 3/ 60‏

‏ ‏

‏***‏

‏ ‏


کتابانتخابات در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 187

‏از جمله چیزهایی که باز تکلیف همه ماست و تکلیف آقایان است که مردم را به آن دعوت کنند و دنباله حضور در صحنه است این است که مجلس خبرگانی که ما امروز در پیش داریم، اینطور نباشد که آقایان، دیگران کناره گیری کنند، سستی کنند. ملت را دعوت کنند، خودشان تشریف ببرند به پای صندوق رأی، رأی بدهند، ملت را دعوت کنند به رأی. منتها ملت و شما و هرکس آزاد است همیشه و به هرکس که می خواهد رأی می دهد، ولو آنکه آقایان و- فرض کنید که- علمای حوزه علمیه تهران یا قم آنها را معرفی نکرده باشند. شما الزامی ندارید به اینکه هر چه آنها معرفی کردند شما هم همان را معرفی کنید. البته آنها بررسی کرده اند، تخصص در این امر دارند، بررسی از امور کرده اند و با بررسی، این کار را انجام داده اند، لکن این اسباب این نمی شود که کسی الزام کند کسی را که تو باید به فلان رأی بدهی. آزاد هستید و رضای خدا را در نظر بگیرید، و توجه به خدا داشته باشید و پای صندوقها بعد از اینکه اعلام کردند، تشریف ببرید و رأی خودتان را بدهید. این رأی به اسلام است. همانطور که جمهوری اسلامی را شما رفتید و رأی دادید و تقریباً از صد کمی کمتر رأی دادید، اینجا هم امید است که به همین طورها باشد، ان شاءالله.‏‏ 149‏

‏11/ 9/ 61‏

‏ ‏

‏***‏

‏با اینکه در اهمیت مجلس خبرگان برای تعیین رهبر یا شورای رهبری، اینجانب کراراً تذکراتی داده ام، و حضرات علمای اعلام- دامت برکاتهم- به قدر کافی صحبت فرموده و اهمیت آن را گوشزد نموده اند، لازم دانستم که نکته مهمی را به عرض ملت ‏


کتابانتخابات در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 188

‏شریف برسانم، و آن اهمیت ویژه ای است که این مجلس دارا می باشد. واضح است که حکومت به جمیع شئون آن و ارگانهایی که دارد، تا از قِبَل شرع مقدس و خداوند تبارک و تعالی شرعیت پیدا نکند، اکثر کارهای مربوط به قوه مقننه و قضاییه و اجراییه بدون مجوز شرعی خواهد بود، و دست ارگانها که باید به واسطه شرعیت آن باز باشد بسته می شود، و اگر بدون شرعیت الهی کارها را انجام دهند، دولت به جمیع شئونه، طاغوتی و محرّم خواهد بود. و لهذا تعیین خبرگان و فقیه شناسان از تکالیف بزرگ الهی است و هیچ کس را عذری در مقابل اسلام و پیشگاه خداوند قهار نخواهد بود، و من تکلیف خود را در این موضوع ادا نمودم. و همان طور که قبلًا تذکر دادم مردم در دادن رأی به اشخاص واجد شرایط آزاد هستند، و هیچ کس را حق الزام کسی نیست. و من امیدوارم که ملت شریف ایران در این امر مهم الهی که منحرفان از هر چیزی بیشتر با آن مخالفت کرده و می کنند و این نیز از اهمیت آن است، یکدل و یک جهت در روز انتخابات به سوی صندوقها هجوم برند و آرای خود را به صندوقها بریزند. و امید است علمای اعلام- کثّرالله امثالهم- هم خود شرکت نمایند و هم ملت را ارشاد فرمایند.‏‏ 150‏

‏16/ 9/ 61‏

‏ ‏

‏***‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابانتخابات در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 189

  • ( 1). بخشی از آیه 7 سوره محمد.