فهرست مآخذ
فهرست مآخذ
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

فهرست مآخذ

فهرست مآخذ

فهرست مآخذ

‏فهرست مآخذ‏

‏ ‏

‏ردیف- تاریخ- عنوان- عنوان کتاب- جلد- صفحه ‏

‏ (1)‏‏--- ولایت فقیه-- 44- 45‏

‏(2)‏‏--- ولایت فقیه-- 73‏

‏(3)‏‏- 11/ 8/ 57- مصاحبه با روزنامه ایتالیایى «پائزه سِرا»- صحیفه امام- 4- 266‏

‏(4)‏‏- 17/ 8/ 57- سخنرانى در جمع ایرانیان مقیم خارج- صحیفه امام- 4- 406- 407‏

‏(5)‏‏- 4/ 4/ 58- سخنرانى در جمع پرسنل سپاه پاسداران قرچک ورامین-- صحیفه امام-- 8-- 281- 284‏

‏(6)‏‏- 14/ 6/ 58- سخنرانى در جمع اهالى روستاى قارنا و پاسداران همدان-- صحیفه امام-- 9-- 424- 426‏

‏(7)‏‏- 30/ 7/ 58- سخنرانى در جمع مردم و عشایر- صحیفه امام- 10- 310- 311‏

‏(8)‏‏- 26/ 8/ 58- سخنرانى در جمع استاندار اصفهان و کارکنان بنیادمسکن قم-- صحیفه امام-- 11-- 68‏

‏(9)‏‏- 1/ 1/ 59- پیام به ملت ایران- صحیفه امام- 12- 206- 207‏

‏(10)‏‏- 26/ 3/ 59- پیام به ملت ایران و پاسداران- صحیفه امام- 12- 442‏

‏(11)‏‏- 28/ 4/ 59- سخنرانى در جمع فرمانده سپاه و جمعى از پاسداران- صحیفه امام- 13- 42‏

‏(12)‏‏- 3/ 5/ 59- سخنرانى در جمع فرماندهان نیروهاى سه گانه ارتش- صحیفه امام- 13- 62-‏

کتابانتخابات در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 347


‏ (13)‏ ‏- 1/ 1/ 60- پیام رادیو- تلویزیونى به ملت ایران- صحیفه امام- 14- 229‏

‏(14)‏‏- 6/ 3/ 60- سخنرانى در جمع نمایندگان مجلس شوراى اسلامى- صحیفه امام- 14- 377- 378‏

‏(15)‏‏- 18/ 3/ 60- سخنرانى در جمع انجمنهاى اسلامى وزارت بهدارى- صحیفه امام- 14- 414- 415‏

‏(16)‏‏- 11/ 3/ 61- سخنرانى در جمع نمایندگان مجلس و اعضاى شوراى عالى قضایى-- صحیفه امام-- 16-- 278- 279‏

‏(17)‏‏- 10/ 10/ 57- سخنرانى در جمع ایرانیان مقیم خارج- صحیفه امام- 5- 322- 323‏

‏(18)‏‏- 18/ 10/ 57- مصاحبه با روزنامه «اکونومیست»- صحیفه امام- 5- 382‏

‏(19)‏‏- 12/ 5/ 58- پیام به ملت ایران- صحیفه امام- 9- 259‏

‏(20)‏‏- 3/ 10/ 58- بیانات در جمع دانشجویان هنر شیراز- صحیفه امام- 11- 393‏

‏(21)‏‏- 9/ 10/ 58- سخنرانى در جمع دانشجویان تکنیکوم تهران- صحیفه امام- 11- 485‏

‏(22)‏‏- 14/ 10/ 58- پیام به ملت ایران- صحیفه امام- 12- 11- 12‏

‏(23)‏‏- 4/ 11/ 58- پیام رادیو- تلویزیونى به ملت ایران- صحیفه امام- 12- 126- 128‏

‏(24)‏‏- 23/ 11/ 58- پیام رادیو- تلویزیونى به ملت ایران- صحیفه امام- 12- 151- 152‏

‏(25)‏‏- 23/ 11/ 58- پیام به ملت ایران- صحیفه امام- 12- 149‏

‏(26)‏‏- 21/ 12/ 58- پیام به ملت ایران- صحیفه امام- 12- 177- 179‏

‏(27)‏‏- 22/ 12/ 58- پیام رادیو- تلویزیونى به ملت ایران- صحیفه امام- 12- 181- 184‏

‏(28)‏‏- 17/ 2/ 59- پیام به ملت ایران- صحیفه امام- 12- 277‏

‏(29)‏‏- 17/ 2/ 59- پیام به ملت ایران- صحیفه امام- 12- 278- 279‏

‏(30)‏‏- 10/ 4/ 60- سخنرانى در جمع روحانیون تهران- صحیفه امام- 15- 15- 20‏

‏(31)‏‏- 11/ 4/ 60- سخنرانى در جمع خانواده هاى شهداى هفتم تیر- صحیفه امام- 15- 28‏

‏(32)‏‏- 2/ 7/ 60- پیام به ملت ایران- صحیفه امام- 15- 250- 251‏

‏(33)‏‏- 7/ 7/ 60- سخنرانى در جمع مردم- صحیفه امام- 15- 259- 261‏

‏(34)‏‏- 27/ 8/ 61- سخنرانى در جمع نمایندگانى از اقلیتهاى مذهبى- صحیفه امام- 17- 102‏

‏(35)‏‏- 3/ 9/ 61- سخنرانى در جمع ائمه جمعه استان خراسان- صحیفه امام- 17- 106‏

‏(36)‏‏- 11/ 9/ 61- سخنرانى در جمع ائمه جمعه استان همدان- صحیفه امام- 17- 120-‏

کتابانتخابات در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 348


‏ (37)‏ ‏- 16/ 9/ 61- پیام به ملت ایران- صحیفه امام- 17- 133‏

‏(38)‏‏- 13/ 7/ 62- سخنرانى در جمع خطبا و وعاظ- صحیفه امام- 18- 173- 174‏

‏(39)‏‏- 20/ 9/ 62- بیانات در جمع اعضاى شوراى نگهبان- صحیفه امام- 18- 243- 244‏

‏(40)‏‏- 22/ 11/ 62- پیام به ملت ایران- صحیفه امام- 18- 334- 338‏

‏(41)‏‏- 9/ 12/ 62- سخنرانى در جمع مدیران و کارکنان صدا و سیما- صحیفه امام- 18- 367- 369‏

‏(42)‏‏- 14/ 12/ 62- سخنرانى در جمع استانداران سراسر کشور- صحیفه امام- 18- 380- 381‏

‏(43)‏‏- 19/ 1/ 63- سخنرانى در جمع اعضاى مکتبهاى اسلامى قم ومسجد جامع نارمک-- صحیفه امام-- 18-- 403- 404‏

‏(44)‏‏- 9/ 2/ 63- سخنرانى در جمع مسئولان نظام- صحیفه امام- 18- 410- 414‏

‏(45)‏‏- 25/ 2/ 63- سخنرانى در جمع مسئولان اقتصادى و کشاورزى- صحیفه امام- 18- 437- 438‏

‏(46)‏‏- 8/ 5/ 64- سخنرانى در جمع مسئولان قضایى و وزارت امورخارجه-- صحیفه امام-- 19-- 328- 330‏

‏(47)‏‏- 11/ 1/ 67- پیام به ملت ایران- صحیفه امام- 21- 9- 10‏

‏(48)‏‏- 15/ 3/ 68- وصیتنامه سیاسى- الهى امام خمینى- صحیفه امام- 21- 421- 422‏

‏(49)‏‏- 10/ 10/ 57- سخنرانى در جمع ایرانیان مقیم خارج- صحیفه امام- 5- 323‏

‏(50)‏‏- 17/ 1/ 58- سخنرانى در جمع بانوان کرمانشاه و دزفول- صحیفه امام- 6- 501‏

‏(51)‏‏- 18/ 1/ 58- سخنرانى در جمع کارکنان ذوب آهن- صحیفه امام- 6- 508‏

‏(52)‏‏- 19/ 1/ 58- سخنرانى در جمع عشایر «چهارلنگ» بختیارى- صحیفه امام- 6- 513‏

‏(53)‏‏- 27/ 3/ 58- سخنرانى در جمع جامعه وعاظ تهران- صحیفه امام- 8- 191‏

‏(54)‏‏- 30/ 3/ 58- سخنرانى در جمع علما- صحیفه امام- 8- 220- 221‏

‏(55)‏‏- 5/ 4/ 58- سخنرانى در جمع علما و روحانیون اصفهان- صحیفه امام- 8- 303- 304‏

‏(56)‏‏- 7/ 4/ 58- سخنرانى در جمع طلاب مدرسه فیضیه و مبلغان- صحیفه امام- 8- 338- 339‏

‏(57)‏‏- 7/ 4/ 58- سخنرانى در جمع طلاب مدرسه فیضیه و مبلغان- صحیفه امام- 8- 340‏

‏(58)‏‏- 12/ 4/ 58- سخنرانى در جمع بانوان سواحل جنوب- صحیفه امام- 8- 385‏

‏(59)‏‏- 17/ 4/ 58- سخنرانى در جمع وعاظ تهران- صحیفه امام- 8- 534- 535‏

کتابانتخابات در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 349


‏ ‏

‏ (60)‏‏- 17/ 4/ 58- سخنرانى در جمع دانشجویان شیراز و پزشکان- صحیفه امام- 9- 8- 9‏

‏(61)‏‏- 19/ 4/ 58- سخنرانى در جمع کارکنان پالایشگاه نفت تبریز- صحیفه امام- 9- 37‏

‏(62)‏‏- 21/ 4/ 58- سخنرانى درجمع کارکنان روزنامه «جمهورى اسلامى»- صحیفه امام- 9- 55‏

‏(63)‏‏- 22/ 4/ 58- سخنرانى در جمع مردم- صحیفه امام- 9- 67- 68‏

‏(64)‏‏- 24/ 4/ 58- سخنرانى در جمع اعضاى انجمن اسلامى دانشجویان دانشکده داروسازى دانشگاه تهران-- صحیفه امام-- 9-- 91- 92‏

‏(65)‏‏- 24/ 4/ 58- سخنرانى در جمع اعضاى انجمن اسلامى دانشجویان دانشکده داروسازى دانشگاه تهران-- صحیفه امام-- 9-- 93‏

‏(66)‏‏- 24/ 4/ 58- سخنرانى در جمع اساتید و کارکنان وزارت کشور- صحیفه امام- 9- 100- 101‏

‏(67)‏‏- 24/ 4/ 58- سخنرانى در جمع روحانیون و اساتید- صحیفه امام- 9- 104‏

‏(68)‏‏- 25/ 4/ 58- سخنرانى در جمع مردم خوزستان- صحیفه امام- 9- 112- 113‏

‏(69)‏‏- 29/ 4/ 58- سخنرانى در جمع مردم- صحیفه امام- 9- 166‏

‏(70)‏‏- 3/ 5/ 58- سخنرانى در جمع دانشجویان کاشان- صحیفه امام- 9- 245‏

‏(71)‏‏- 3/ 5/ 58- سخنرانى در جمع دانشجویان کاشان- صحیفه امام- 9- 246‏

‏(72)‏‏- 9/ 5/ 58- پیام به ملت ایران- صحیفه امام- 9- 254- 255‏

‏(73)‏‏- 23/ 6/ 58- سخنرانى در جمع اعضاى خبرگان و حزب جمهورى- صحیفه امام- 9- 523- 524‏

‏(74)‏‏- 12/ 7/ 58- سخنرانى در جمع نمایندگان مجلس خبرگان- صحیفه امام- 10- 219- 220‏

‏(75)‏‏- 12/ 7/ 58- سخنرانى در جمع نمایندگان مجلس خبرگان- صحیفه امام- 10- 218- 219‏

‏(76)‏‏- 17/ 7/ 58- سخنرانى در جمع ورزشکاران و قهرمانان کشور- صحیفه امام- 10- 250- 251‏

‏(77)‏‏- 18/ 7/ 58- سخنرانى در جمع اعضاى جهاد سازندگى یزد- صحیفه امام- 10- 260‏

‏(78)‏‏- 17/ 10/ 58- سخنرانى در جمع اعضاى جهاد سازندگى- صحیفه امام- 12- 74‏

‏(79)‏‏- 21/ 12/ 58- پیام به ملت ایران- صحیفه امام- 12- 178‏

‏(80)‏‏- 22/ 12/ 58- پیام رادیو- تلویزیونى به ملت ایران- صحیفه امام- 12- 182- 184‏

‏(81)‏‏- 13/ 8/ 61- سخنرانى در جمع اعضاى شوراهاى اسلامى روستاها- صحیفه امام- 17- 78‏

‏(82)‏‏- 1/ 1/ 62- سخنرانى در جمع مسئولان نظام جمهورى اسلامى- صحیفه امام- 17- 380- 381‏

کتابانتخابات در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 350


‏ ‏

‏ (83)‏‏- 13/ 7/ 62- سخنرانى در جمع خطبا و وعاظ- صحیفه امام- 18- 173‏

‏(84)‏‏- 4/ 8/ 62- سخنرانى در جمع ائمه جمعه مراکز استانها- صحیفه امام- 18- 196- 197‏

‏(85)‏‏- 11/ 11/ 62- سخنرانى در جمع اعضاى شوراهاى محلى توزیع کالادر تهران-- صحیفه امام-- 18-- 311‏

‏(86)‏‏- 11/ 4/ 66- سخنرانى در جمع اعضاى مجلس خبرگان- صحیفه امام- 20- 300‏

‏(87)‏‏- 15/ 3/ 68- وصیتنامه سیاسى- الهى امام خمینى- صحیفه امام- 21- 422- 423‏

‏(88)‏‏- 23/ 2/ 58- سخنرانى در جمع قاضیان اصفهان- صحیفه امام- 7- 266- 267‏

‏(89)‏‏- 14/ 10/ 58- پیام به ملت ایران- صحیفه امام- 12- 12‏

‏(90)‏‏- 26/ 10/ 58- پیام به ملت ایران- صحیفه امام- 12- 118‏

‏(91)‏‏- 23/ 11/ 58- پیام رادیو- تلویزیونى به ملت ایران- صحیفه امام- 12- 151- 152‏

‏(92)‏‏- 16/ 9/ 61- پیام به ملت ایران- صحیفه امام- 17- 133- 134‏

‏(93)‏‏- 13/ 7/ 62- سخنرانى در جمع خطبا و وعاظ- صحیفه امام- 18- 172‏

‏(94)‏‏- 13/ 7/ 62- سخنرانى در جمع خطبا و وعاظ- صحیفه امام- 18- 178‏

‏(95)‏‏- 11/ 11/ 62- سخنرانى در جمع اعضاى شوراهاى محلى توزیع کالادر تهران-- صحیفه امام-- 18-- 310- 311‏

‏(96)‏‏- 22/ 11/ 62- پیام به ملت ایران- صحیفه امام- 18- 337‏

‏(97)‏‏- 12/ 3/ 63- پاسخ استفتاء جمعى از مؤمنین- صحیفه امام- 18- 483‏

‏(98)‏‏- 10/ 4/ 66- نامه به تعدادى از نمایندگان مجلس- صحیفه امام- 20- 295‏

‏(99)‏‏- 11/ 1/ 67- پیام به ملت ایران- صحیفه امام- 21- 11‏

‏(100)‏‏- 7/ 3/ 67- پیام به نمایندگان مجلس شوراى اسلامى- صحیفه امام- 21- 51‏

‏(101)‏‏- 9/ 12/ 57- پیام چهارده ماده اى به ملت ایران- صحیفه امام- 6- 265- 266‏

‏(102)‏‏- 10/ 12/ 57- سخنرانى در جمع مردم- صحیفه امام- 6- 276- 277‏

‏(103)‏‏- 15/ 12/ 57- سخنرانى در جمع روحانیون- صحیفه امام- 6- 324‏

‏(104)‏‏- 16/ 12/ 57- سخنرانى در جمع پزشکان و پرستاران قم- صحیفه امام- 6- 348‏

‏(105)‏‏- 28/ 12/ 57- سخنرانى در جمع نمایندگان عشایر لرستان- صحیفه امام- 6- 390- 391‏

کتابانتخابات در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 351


‏ ‏

‏ (106)‏‏- 28/ 12/ 57- سخنرانى در جمع پاسداران- صحیفه امام- 6- 388‏

‏(107)‏‏- 4/ 1/ 58- پیام به ملت ایران- صحیفه امام- 6- 408‏

‏(108)‏‏- 5/ 1/ 58- سخنرانى در جمع گروه تبلیغات قم- صحیفه امام- 6- 411- 412‏

‏(109)‏‏- 8/ 1/ 58- سخنرانى در جمع پزشکان قم- صحیفه امام- 6- 424‏

‏(110)‏‏- 9/ 1/ 58- سخنرانى در جمع مردم- صحیفه امام- 6- 433- 434‏

‏(111)‏‏- 9/ 1/ 58- سخنرانى در جمع مردم- صحیفه امام- 6- 435‏

‏(112)‏‏- 9/ 1/ 58- سخنرانى در جمع افسران نیروى زمینى- صحیفه امام- 6- 449‏

‏(113)‏‏- 12/ 1/ 58- پیام به ملت ایران- صحیفه امام- 6- 452‏

‏(114)‏‏- 15/ 1/ 58- سخنرانى در جمع مدیران دبیرستانهاى قم- صحیفه امام- 6- 474- 475‏

‏(115)‏‏- 17/ 1/ 58- سخنرانى در جمع دانش آموزان- صحیفه امام- 6- 505‏

‏(116)‏‏- 24/ 1/ 58- سخنرانى در جمع دانشجویان دختر- صحیفه امام- 7- 7‏

‏(117)‏‏- 23/ 2/ 58- سخنرانى در جمع قاضیان اصفهان- صحیفه امام- 7- 266- 267‏

‏(118)‏‏- 30/ 2/ 58- سخنرانى در جمع وزیر کشور و استانداران- صحیفه امام- 7- 376‏

‏(119)‏‏- 6/ 3/ 58- سخنرانى در جمع دانشجویان و کارکنان مخابرات- صحیفه امام- 7- 519‏

‏(120)‏‏- 28/ 6/ 58- سخنرانى در جمع روحانیون و نمایندگان تبریز- صحیفه امام- 10- 32‏

‏(121)‏‏- 15/ 1/ 58- سخنرانى در جمع مردم- صحیفه امام- 6- 471- 472‏

‏(122)‏‏- 16/ 1/ 58- سخنرانى در جمع مردم- صحیفه امام- 6- 480- 481‏

‏(123)‏‏- 25/ 3/ 58- سخنرانى در جمع مردم- صحیفه امام- 8- 159- 163‏

‏(124)‏‏- 27/ 3/ 58- سخنرانى در جمع جامعه وعاظ تهران- صحیفه امام- 8- 189‏

‏(125)‏‏- 26/ 3/ 58- سخنرانى در جمع مردم- صحیفه امام- 8- 182‏

‏(126)‏‏- 27/ 3/ 58- سخنرانى در جمع ساکنان تهران نو و نمایندگان کشتارگاه اصفهان-- صحیفه امام-- 8-- 194- 195‏

‏(127)‏‏- 28/ 3/ 58- سخنرانى در جمع پاسداران مسجد نبى اکرم تهران- صحیفه امام- 8- 205- 206‏

‏(128)‏‏- 30/ 3/ 58- سخنرانى در جمع علما- صحیفه امام- 8- 218- 221‏

کتابانتخابات در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 352


‏ ‏

‏(129)‏‏- 30/ 3/ 58- سخنرانى در جمع وزیر و اعضاى وزارت امور اقتصادو دارایى-- صحیفه امام-- 8-- 239- 240‏

‏(130)‏‏- 7/ 4/ 58- سخنرانى در جمع طلاب مدرسه فیضیه و مبلغان- صحیفه امام- 8- 338- 339‏

‏(131)‏‏- 12/ 4/ 58- سخنرانى در جمع عشایر فارس و کهکیلویه- صحیفه امام- 8- 406‏

‏(132)‏‏- 17/ 4/ 58- سخنرانى در جمع وعاظ تهران- صحیفه امام- 8- 534- 535‏

‏(133)‏‏- 21/ 4/ 58- سخنرانى در جمع نمایندگان کمیته امور صنفى- صحیفه امام- 9- 58- 59‏

‏(134)‏‏- 3/ 5/ 58- پیام به مسلمانان ایران و جهان- صحیفه امام- 9- 238‏

‏(135)‏‏- 9/ 5/ 58- پیام به ملت ایران- صحیفه امام- 9- 254‏

‏(136)‏‏- 27/ 5/ 58- سخنرانى در جمع نمایندگان مجلس خبرگان- صحیفه امام- 9- 303- 304‏

‏(137)‏‏- 29/ 5/ 58- پیام به نمایندگان مجلس خبرگان و مردم- صحیفه امام- 9- 308- 310‏

‏(138)‏‏- 22/ 6/ 58- سخنرانى در جمع دانشجویان اصفهان- صحیفه امام- 9- 497‏

‏(139)‏‏- 23/ 6/ 58- سخنرانى در جمع اعضاى خبرگان و حزب جمهورى- صحیفه امام- 9- 522- 523‏

‏(140)‏‏- 12/ 7/ 58- سخنرانى در جمع نمایندگان مجلس خبرگان- صحیفه امام- 10- 220‏

‏(141)‏‏- 12/ 7/ 58- سخنرانى در جمع نمایندگان مجلس خبرگان- صحیفه امام- 10- 221- 223‏

‏(142)‏‏- 30/ 7/ 58- سخنرانى در جمع مردم و عشایر- صحیفه امام- 10- 307- 308‏

‏(143)‏‏- 1/ 8/ 58- سخنرانى در جمع اهالى مسجد ارباب تهران- صحیفه امام- 10- 321‏

‏(144)‏‏- 3/ 8/ 58- سخنرانى در جمع پاسداران بابل- صحیفه امام- 10- 352‏

‏(145)‏‏- 18/ 8/ 58- سخنرانى در جمع اعضاى انجمن تبلیغات فرهنگ اسلامى خرم آباد-- صحیفه امام-- 11-- 23- 26‏

‏(146)‏‏- 26/ 9/ 58- مصاحبه با خبرنگاران خارجى- صحیفه امام- 11- 307‏

‏(147)‏‏- 1/ 10/ 58- سخنرانى در جمع دانشجویان تبریز و تهران- صحیفه امام- 11- 371- 373‏

‏(148)‏‏- 24/ 3/ 60- سخنرانى در جمع فرماندهان نظامى- صحیفه امام- 14- 437- 438‏

‏(149)‏‏- 11/ 9/ 61- سخنرانى در جمع ائمه جمعه استان همدان- صحیفه امام- 17- 120‏

‏(150)‏‏- 16/ 9/ 61- پیام به ملت ایران- صحیفه امام- 17- 133‏

‏(151)‏‏- 27/ 8/ 61- سخنرانى در جمع نمایندگانى از اقلیتهاى مذهبى- صحیفه امام- 17- 101- 102‏

کتابانتخابات در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 353


‏ ‏

‏ (152)‏‏- 6/ 9/ 61- سخنرانى درجمع دانشجویان عضو دفتر تحکیم وحدت- صحیفه امام- 17- 113‏

‏(153)‏‏- 22/ 4/ 62- پیام به نمایندگان مجلس خبرگان- صحیفه امام- 18- 3‏

‏(154)‏‏- 22/ 4/ 62- پیام به نمایندگان مجلس خبرگان- صحیفه امام- 18- 5- 6‏

‏(155)‏‏- 28/ 4/ 62- سخنرانى در جمع نمایندگان مجلس خبرگان- صحیفه امام- 18- 19- 20‏

‏(156)‏‏- 3/ 10/ 58- بیانات در جمع دانشجویان هنر شیراز- صحیفه امام- 11- 393‏

‏(157)‏‏- 9/ 10/ 58- سخنرانى در جمع دانشجویان تکنیکوم تهران- صحیفه امام- 11- 484- 485‏

‏(158)‏‏- 11/ 10/ 58- سخنرانى در جمع خانواده شهدا و امدادگران- صحیفه امام- 11- 518- 519‏

‏(159)‏‏- 15/ 10/ 58- سخنرانى در جمع بانوان فرهنگى گیلان- صحیفه امام- 12- 51‏

‏(160)‏‏- 11/ 4/ 60- سخنرانى در جمع خانواده هاى شهداى هفتم تیر- صحیفه امام- 15- 28‏

‏(161)‏‏- 2/ 7/ 60- پیام به ملت ایران- صحیفه امام- 15- 250- 251‏

‏(162)‏‏- 17/ 7/ 60- حکم تنفیذ ریاست جمهورى آقاى خامنه اى- صحیفه امام- 15- 278- 280‏

‏(163)‏‏- 7/ 3/ 59- پیام به نمایندگان مجلس شوراى اسلامى- صحیفه امام- 12- 364‏

‏(164)‏‏- 30/ 4/ 59- بیانات در جمع اعضاى شوراى نگهبان- صحیفه امام- 13- 53‏

‏(165)‏‏- 10/ 11/ 61- سخنرانى در جمع اصناف و بازاریان سراسر کشور- صحیفه امام- 17- 272‏

‏(166)‏‏- 28/ 2/ 62- سخنرانى در جمع فقهاى شوراى نگهبان- صحیفه امام- 17- 441‏

‏(167)‏‏- 20/ 9/ 62- بیانات در جمع اعضاى شوراى نگهبان- صحیفه امام- 18- 241- 242‏

‏(168)‏‏- 25/ 2/ 63- پیام به ملت ایران- صحیفه امام- 18- 431- 432‏

‏(169)‏‏- 11/ 6/ 63- سخنرانى در جمع فقها و حقوقدانان شوراى نگهبان- صحیفه امام- 19- 43- 44‏

‏(170)‏‏- 22/ 11/ 63- پیام به ملت ایران- صحیفه امام- 19- 155‏

‏(171)‏‏- 23/ 10/ 66- بیانات خطاب به آقاى صافى دبیر شوراى نگهبان- صحیفه امام- 20- 457‏

‏(172)‏‏- 12/ 2/ 67- نامه به اعضاى شوراى نگهبان- صحیفه امام- 21- 36‏

‏(173)‏‏- 8/ 10/ 67- پیام به اعضاى مجلس تشخیص مصلحت نظام- صحیفه امام- 21- 217- 218‏

‏(174)‏‏- 15/ 3/ 68- وصیتنامه سیاسى- الهى امام خمینى- صحیفه امام- 21- 421‏

‏(175)‏‏- 10/ 10/ 57- سخنرانى در جمع ایرانیان مقیم خارج- صحیفه امام- 5- 323- 324‏

‏(176)‏‏- 21/ 4/ 58- سخنرانى درجمع کارکنان روزنامه «جمهورى اسلامى»- صحیفه امام- 9- 54‏

کتابانتخابات در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 354

‏ (177)‏‏- 15/ 11/ 58- پیام به مسلمانان ایران و جهان- صحیفه امام- 12- 137‏

‏(178)‏‏- 4/ 12/ 58- پیام به ملت و دولت- صحیفه امام- 12- 162‏

‏(179)‏‏- 29/ 12/ 58- پیام رادیو- تلویزیونى به ملت ایران- صحیفه امام- 12- 199- 200‏

‏(180)‏‏- 19/ 2/ 59- بیانات پیرامون برگزارى مرحله دوم انتخابات مجلس شوراى اسلامى-- صحیفه امام-- 12-- 280‏

‏(181)‏‏- 29/ 2/ 59- سخنرانى در جمع فرماندهان کمیته ها- صحیفه امام- 12- 311- 312‏

‏(182)‏‏- 4/ 3/ 59- سخنرانى در جمع نمایندگان مجلس- صحیفه امام- 12- 347‏

‏(183)‏‏- 7/ 3/ 59- پیام به نمایندگان مجلس شوراى اسلامى- صحیفه امام- 12- 361‏

‏(184)‏‏- 4/ 4/ 59- سخنرانى در جمع اعضاى شوراى اسلامى کارگران وپرسنل ارتش-- صحیفه امام-- 12-- 462- 463‏

‏(185)‏‏- 29/ 4/ 59- سخنرانى در جمع اعضاى شوراى عالى قضایى- صحیفه امام- 13- 52‏

‏(186)‏‏- 29/ 4/ 59- سخنرانى در جمع اعضاى شوراى عالى قضایى- صحیفه امام- 13- 49‏

‏(187)‏‏- 5/ 5/ 59- سخنرانى در جمع روحانیون شمال کشور- صحیفه امام- 13- 64- 66‏

‏(188)‏‏- 21/ 5/ 59- سخنرانى در جمع نمایندگان کشورهاى اسلامى- صحیفه امام- 13- 95‏

‏(189)‏‏- 21/ 5/ 59- سخنرانى در جمع نمایندگان مجلس شوراى اسلامى- صحیفه امام- 13- 99- 100‏

‏(190)‏‏- 25/ 5/ 59- سخنرانى در جمع مسئولین قضایى کشور- صحیفه امام- 13- 111‏

‏(191)‏‏- 4/ 11/ 59- سخنرانى در جمع هیأت دولت و نمایندگان مجلس- صحیفه امام- 14- 17‏

‏(192)‏‏- 27/ 11/ 59- سخنرانى در جمع مردم- صحیفه امام- 14- 123- 125‏

‏(193)‏‏- 6/ 3/ 60- سخنرانى در جمع نمایندگان مجلس شوراى اسلامى- صحیفه امام- 14- 370- 371‏

‏(194)‏‏- 1/ 4/ 60- سخنرانى در جمع مردم- صحیفه امام- 14- 489‏

‏(195)‏‏- 19/ 7/ 60- نامه به رئیس مجلس شوراى اسلامى- صحیفه امام- 15- 297‏

‏(196)‏‏- 17/ 6/ 61- بیانات در جمع اعضاى شوراى مرکزى جهاد سازندگى- صحیفه امام- 16- 491‏

‏(197)‏‏- 6/ 9/ 61- سخنرانى درجمع دانشجویان عضو دفتر تحکیم وحدت- صحیفه امام- 17- 114- 115‏

‏(198)‏‏- 4/ 11/ 61- سخنرانى در جمع نمایندگان مجلس شوراى اسلامى- صحیفه امام- 17- 245- 246‏

‏(199)‏‏- 10/ 11/ 61- سخنرانى در جمع اصناف و بازاریان سراسر کشور- صحیفه امام- 17- 272‏

کتابانتخابات در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 355


‏ ‏

‏ (200)‏‏- 20/ 11/ 61- پاسخ استفتاء وزیر مسکن- صحیفه امام- 17- 302‏

‏(201)‏‏- 22/ 11/ 61- پیام به ملت ایران و مسئولین نظام- صحیفه امام- 17- 320- 321‏

‏(202)‏‏- 14/ 3/ 62- سخنرانى در جمع نمایندگان مجلس و مسئولین بنیاد 15 خرداد-- صحیفه امام-- 17-- 468- 473‏

‏(203)‏‏- 11/ 5/ 62- سخنرانى در جمع کارکنان وزارتخانه هاى راه و نیرو- صحیفه امام- 18- 32- 33‏

‏(204)‏‏- 13/ 10/ 62- سخنرانى در جمع فرمانداران، بخشداران و اعضاى شوراهاى روستایى-- صحیفه امام-- 18-- 282- 286‏

‏(205)‏‏- 22/ 2/ 63- پیام به نمایندگان نخستین دوره مجلس شوراى اسلامى- صحیفه امام- 18- 420‏

‏(206)‏‏- 7/ 3/ 63- پیام به نمایندگان مجلس- صحیفه امام- 18- 465- 466‏

‏(207)‏‏- 24/ 7/ 64- سخنرانى در جمع نمایندگان مجلس شوراى اسلامى- صحیفه امام- 19- 397‏

‏(208)‏‏- 15/ 3/ 68- وصیتنامه سیاسى- الهى امام خمینى- صحیفه امام- 21- 419‏

‏(209)‏‏- 16/ 1/ 58- سخنرانى در جمع مردم- صحیفه امام- 6- 481‏

‏(210)‏‏- 15/ 1/ 58- سخنرانى در جمع مدیران دبیرستانهاى قم- صحیفه امام- 6- 475‏

‏(211)‏‏- 17/ 1/ 58- سخنرانى در جمع دانش آموزان- صحیفه امام- 6- 488‏

‏(212)‏‏- 18/ 1/ 58- سخنرانى در جمع کارکنان ذوب آهن- صحیفه امام- 6- 508- 509‏

‏(213)‏‏- 19/ 1/ 58- سخنرانى در جمع عشایر «چهارلنگ» بختیارى- صحیفه امام- 6- 513- 514‏

‏(214)‏‏- 21/ 1/ 58- سخنرانى در جمع عشایر بختیارى «ایذه»- صحیفه امام- 6- 523- 524‏

‏(215)‏‏- 24/ 1/ 58- سخنرانى در جمع دانشجویان دختر- صحیفه امام- 7- 7‏

‏(216)‏‏- 25/ 2/ 58- سخنرانى در جمع دانشجویان اصفهان- صحیفه امام- 7- 297‏

‏(217)‏‏- 25/ 2/ 58- سخنرانى در جمع دانشجویان اصفهان- صحیفه امام- 7- 299‏

‏(218)‏‏- 2/ 3/ 58- سخنرانى در جمع دانشجویان اهواز- صحیفه امام- 7- 465‏

‏(219)‏‏- 23/ 3/ 58- سخنرانى در جمع معلولان و بانوان جهادگر- صحیفه امام- 8- 149‏

‏(220)‏‏- 21/ 4/ 58- سخنرانى درجمع کارکنان روزنامه «جمهورى اسلامى»- صحیفه امام- 9- 55‏

‏(221)‏‏- 7/ 6/ 58- سخنرانى در جمع نمایندگان اصناف و پاسداران کرج- صحیفه امام- 9- 357‏

‏(222)‏‏- 23/ 6/ 58- سخنرانى در جمع اعضاى خبرگان و حزب جمهورى- صحیفه امام- 9- 521‏

کتابانتخابات در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 356


‏ ‏

‏ (223)‏‏- 23/ 6/ 58- سخنرانى در جمع اعضاى خبرگان و حزب جمهورى- صحیفه امام- 9- 530- 531‏

‏(224)‏‏- 16/ 8/ 58- سخنرانى در جمع دانشجویان دانشکده اقتصاد اصفهان- صحیفه امام- 10- 524- 525‏

‏(225)‏‏- 23/ 11/ 58- پیام به ملت ایران- صحیفه امام- 12- 149‏

‏(226)‏‏- 28/ 11/ 58- پیام به شرکت کنندگان در کنگره انقلاب اسلامى- صحیفه امام- 12- 156‏

‏(227)‏‏- 12/ 12/ 58- سخنرانى در جمع کارکنان بیمارستان قلب- صحیفه امام- 12- 168- 169‏

‏(228)‏‏- 17/ 2/ 59- پیام به ملت ایران- صحیفه امام- 12- 277- 278‏

‏(229)‏‏- 21/ 5/ 59- سخنرانى در جمع نمایندگان کشورهاى اسلامى- صحیفه امام- 13- 95‏

‏(230)‏‏- 10/ 4/ 60- سخنرانى در جمع روحانیون تهران- صحیفه امام- 15- 17‏

‏(231)‏‏- 4/ 8/ 62- سخنرانى در جمع ائمه جمعه مراکز استانها- صحیفه امام- 18- 196- 197‏

‏(232)‏‏- 20/ 9/ 62- بیانات در جمع اعضاى شوراى نگهبان- صحیفه امام- 18- 243‏

‏(233)‏‏- 12/ 10/ 62- سخنرانى در جمع گروهى از بازاریان تهران- صحیفه امام- 18- 276‏

‏(234)‏‏- 13/ 10/ 62- سخنرانى در جمع فرمانداران، بخشداران و اعضاى شوراهاى اسلامى-- صحیفه امام-- 18-- 284- 285‏

‏(235)‏‏- 22/ 11/ 62- پیام به ملت ایران- صحیفه امام- 18- 336- 337‏

‏(236)‏‏- 10/ 4/ 66- نامه به تعدادى از نمایندگان مجلس- صحیفه امام- 20- 294- 295‏

‏(237)‏‏- 11/ 1/ 67- پیام به ملت ایران- صحیفه امام- 21- 10- 11‏

‏(238)‏‏- 15/ 3/ 68- وصیتنامه سیاسى- الهى امام خمینى- صحیفه امام- 21- 419‏

‏(239)‏‏- 15/ 3/ 68- وصیتنامه سیاسى- الهى امام خمینى- صحیفه امام- 21- 419- 420‏

‏(240)‏‏- 28/ 11/ 58- پیام به شرکت کنندگان در کنگره انقلاب اسلامى- صحیفه امام- 12- 156‏

‏(241)‏‏- 4/ 3/ 59- سخنرانى در جمع نمایندگان مجلس- صحیفه امام- 12- 344- 351‏

‏(242)‏‏- 7/ 3/ 59- پیام به نمایندگان مجلس شوراى اسلامى- صحیفه امام- 12- 361- 364‏

‏(243)‏‏- 15/ 5/ 59- پیام رادیو- تلویزیونى به ملت ایران- صحیفه امام- 13- 76- 78‏

‏(244)‏‏- 6/ 3/ 60- سخنرانى در جمع نمایندگان مجلس شوراى اسلامى- صحیفه امام- 14- 365- 370‏

‏(245)‏‏- 1/ 4/ 60- سخنرانى در جمع مردم- صحیفه امام- 14- 489‏

‏(246)‏‏- 4/ 9/ 60- پیام به بسیجیان و ملت ایران- صحیفه امام- 15- 387‏

کتابانتخابات در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 357


‏ ‏

‏ (247)‏‏- 9/ 6/ 61- سخنرانى در جمع مسئولان کشور- صحیفه امام- 16- 464- 465‏

‏(248)‏‏- 4/ 11/ 61- سخنرانى در جمع نمایندگان مجلس شوراى اسلامى- صحیفه امام- 17- 246- 254‏

‏(249)‏‏- 1/ 1/ 62- سخنرانى در جمع مسئولان نظام جمهورى اسلامى- صحیفه امام- 17- 382‏

‏(250)‏‏- 17/ 5/ 62- سخنرانى در جمع اعضاى کمیسیونهاى نفت و ارشادمجلس-- صحیفه امام-- 18-- 42- 43‏

‏(251)‏‏- 4/ 7/ 62- سخنرانى در جمع گروهى از مسئولان نظام- صحیفه امام- 18- 154‏

‏(252)‏‏- 14/ 8/ 62- سخنرانى در جمع اعضاى کمیسیونهاى مجلس- صحیفه امام- 18- 202- 203‏

‏(253)‏‏- 7/ 3/ 63- پیام به نمایندگان مجلس شوراى اسلامى- صحیفه امام- 18- 472- 460‏

‏(254)‏‏- 22/ 11/ 63- پیام به ملت ایران- صحیفه امام- 19- 153- 155‏

‏(255)‏‏- 24/ 7/ 64- سخنرانى در جمع نمایندگان مجلس شوراى اسلامى- صحیفه امام- 19- 397- 400‏

‏(256)‏‏- 1/ 8/ 64- پیام به نمایندگان مجلس شوراى اسلامى- صحیفه امام- 19- 403‏

‏(257)‏‏- 29/ 8/ 65- سخنرانى در جمع خانواده هاى شهدا و مسئولان قضایى ارتش-- صحیفه امام-- 20-- 162- 163‏

‏(258)‏‏- 13/ 3/ 66- سخنرانى در جمع نمایندگان مجلس شوراى اسلامى- صحیفه امام- 20- 279- 280‏

‏(259)‏‏- 7/ 3/ 67- پیام به نمایندگان مجلس شوراى اسلامى- صحیفه امام- 21- 50- 51‏

‏(260)‏‏- 22/ 3/ 67- پیام به نخست وزیر و هیأت دولت- صحیفه امام- 21- 64- 65‏

‏(261)‏‏- 15/ 3/ 68- وصیتنامه سیاسى- الهى امام خمینى- صحیفه امام- 21- 421‏

‏(262)‏‏- 27/ 2/ 67- سخنرانى در جمع مسئولان نظام اسلامى- صحیفه امام- 21- 46- 47‏

‏(263)‏‏- 7/ 3/ 67- پیام به نمایندگان مجلس شوراى اسلامى- صحیفه امام- 21- 51- 52‏

‏(264)‏‏- اردیبهشت 67- حکم به آقاى محمدعلى انصارى- صحیفه امام- 21- 31‏

‏(265)‏‏- 3/ 2/ 67- حکم به آقاى سید احمد خمینى- صحیفه امام- 21- 34‏

‏(266)‏‏- 12/ 2/ 67- نامه به اعضاى شوراى نگهبان- صحیفه امام- 21- 36‏

‏(267)‏‏- 3/ 10/ 58- بیانات در جمع دانشجویان هنر شیراز- صحیفه امام- 11- 393‏

‏(268)‏‏- 23/ 11/ 58- پیام به ملت ایران- صحیفه امام- 12- 149‏

‏(269)‏‏- 21/ 12/ 58- پیام به ملت ایران- صحیفه امام- 12- 178‏

کتابانتخابات در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 358


‏ ‏

‏ (270)‏‏- 21/ 12/ 58- پیام به ملت ایران- صحیفه امام- 12- 177‏

‏(271)‏‏- 22/ 12/ 58- پیام رادیو- تلویزیونى به ملت ایران- صحیفه امام- 12- 181‏

‏(272)‏‏- 15/ 3/ 68- وصیتنامه سیاسى- الهى امام خمینى- صحیفه امام- 21- 421‏

‏(273)‏‏- 15/ 3/ 68- وصیتنامه سیاسى- الهى امام خمینى- صحیفه امام- 21- 422‏

‏(274)‏‏- 2/ 3/ 58- سخنرانى در جمع دانشجویان اهواز- صحیفه امام- 7- 465‏

‏(275)‏‏- 17/ 7/ 58- سخنرانى در جمع ورزشکاران و قهرمانان کشور- صحیفه امام- 10- 250‏

‏(276)‏‏- 18/ 7/ 58- سخنرانى در جمع اعضاى جهاد سازندگى یزد- صحیفه امام- 10- 260‏

‏(277)‏‏- 16/ 8/ 58- سخنرانى در جمع دانشجویان دانشکده اقتصاد اصفهان- صحیفه امام- 10- 525‏

‏(278)‏‏- 23/ 11/ 58- پیام به ملت ایران- صحیفه امام- 12- 149‏

‏(279)‏‏- 12/ 12/ 58- سخنرانى در جمع کارکنان بیمارستان قلب- صحیفه امام- 12- 168‏

‏(280)‏‏- 22/ 12/ 58- پیام رادیو- تلویزیونى به ملت ایران- صحیفه امام- 12- 184‏

‏(281)‏‏- 21/ 12/ 58- پیام به ملت ایران- صحیفه امام- 12- 178‏

‏(282)‏‏- 11/ 4/ 60- سخنرانى در جمع خانواده هاى شهداى هفتم تیر- صحیفه امام- 15- 28‏

‏(283)‏‏- 10/ 4/ 60- سخنرانى در جمع روحانیون تهران- صحیفه امام- 15- 17‏

‏(284)‏‏- 10/ 4/ 60- سخنرانى در جمع روحانیون تهران- صحیفه امام- 15- 18‏

‏(285)‏‏- 10/ 4/ 60- سخنرانى در جمع روحانیون تهران- صحیفه امام- 15- 15‏

‏(286)‏‏- 11/ 4/ 60- سخنرانى در جمع خانواده هاى شهداى هفتم تیر- صحیفه امام- 15- 28‏

‏(287)‏‏- 3/ 9/ 61- سخنرانى در جمع ائمه جمعه استان خراسان- صحیفه امام- 17- 106‏

‏(288)‏‏- 11/ 9/ 61- سخنرانى در جمع ائمه جمعه استان همدان- صحیفه امام- 17- 120‏

‏(289)‏‏- 16/ 9/ 61- پیام به ملت ایران- صحیفه امام- 17- 133‏

‏(290)‏‏- 12/ 10/ 62- سخنرانى در جمع گروهى از بازاریان تهران- صحیفه امام- 18- 276‏

‏(291)‏‏- 13/ 10/ 62- سخنرانى در جمع فرمانداران، بخشداران و اعضاى شوراهاى روستایى-- صحیفه امام-- 18-- 284‏

‏(292)‏‏- 22/ 11/ 62- پیام به ملت ایران- صحیفه امام- 18- 336‏

‏(293)‏‏- 11/ 1/ 67- پیام به ملت ایران- صحیفه امام- 21- 11-‏

کتابانتخابات در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 359


‏ ‏

‏ (294)‏‏- 11/ 1/ 67- پیام به ملت ایران- صحیفه امام- 21- 11‏

‏(295)‏‏- 15/ 3/ 68- وصیتنامه سیاسى- الهى امام خمینى- صحیفه امام- 21- 419‏

‏(296)‏‏- 15/ 3/ 68- وصیتنامه سیاسى- الهى امام خمینى- صحیفه امام- 21- 422‏

‏(297)‏‏- 14/ 10/ 58- پیام به ملت ایران- صحیفه امام- 12- 12‏

‏(298)‏‏- 23/ 11/ 58- پیام رادیو- تلویزیونى به ملت ایران- صحیفه امام- 12- 151- 152‏

‏(299)‏‏- 12/ 12/ 58- سخنرانى در جمع کارکنان بیمارستان قلب- صحیفه امام- 12- 168‏

‏(300)‏‏- 22/ 12/ 58- پیام رادیو- تلویزیونى به ملت ایران- صحیفه امام- 12- 181‏

‏ (301)‏‏- 16/ 9/ 61- پیام به ملت ایران- صحیفه امام- 17- 134‏

‏(302)‏‏- 10/ 4/ 66- نامه به تعدادى از نمایندگان مجلس- صحیفه امام- 20- 294- 295‏

‏(303)‏‏- 10/ 4/ 66- نامه به تعدادى از نمایندگان مجلس- صحیفه امام- 20- 295‏

‏(304)‏‏- 10/ 4/ 66- نامه به تعدادى از نمایندگان مجلس- صحیفه امام- 20- 295‏

‏(305)‏‏- 21/ 12/ 58- پیام به ملت ایران- صحیفه امام- 12- 178- 179‏

‏(306)‏‏- 17/ 2/ 59- پیام به ملت ایران- صحیفه امام- 12- 278- 279‏

‏(307)‏‏- 10/ 11/ 61- سخنرانى در جمع اصناف و بازاریان سراسر کشور- صحیفه امام- 17- 272‏

‏(308)‏‏- 4/ 11/ 61- سخنرانى در جمع نمایندگان مجلس شوراى اسلامى- صحیفه امام- 17- 253‏

‏(309)‏‏- 7/ 3/ 59- پیام به نمایندگان مجلس شوراى اسلامى- صحیفه امام- 12- 364‏

‏(310)‏‏- 12/ 2/ 67- نامه به اعضاى شوراى نگهبان- صحیفه امام- 21- 36‏

‏(311)‏‏- 15/ 3/ 68- وصیتنامه سیاسى- الهى امام خمینى- صحیفه امام- 21- 421‏

‏(312)‏‏- 29/ 12/ 58- پیام رادیو- تلویزیونى به ملت ایران- صحیفه امام- 12- 200‏

‏(313)‏‏- 29/ 12/ 58- پیام رادیو- تلویزیونى به ملت ایران- صحیفه امام- 12- 200‏

‏(314)‏‏- 4/ 3/ 59- سخنرانى در جمع نمایندگان مجلس- صحیفه امام- 12- 347‏

‏(315)‏‏- 6/ 3/ 60- سخنرانى در جمع نمایندگان مجلس شوراى اسلامى- صحیفه امام- 14- 370- 371‏

‏(316)‏‏- 6/ 3/ 60- سخنرانى در جمع نمایندگان مجلس شوراى اسلامى- صحیفه امام- 14- 370‏

‏(317)‏‏- 6/ 3/ 60- سخنرانى در جمع نمایندگان مجلس شوراى اسلامى- صحیفه امام- 14- 370‏

‏(318)‏‏- 6/ 3/ 60- سخنرانى در جمع نمایندگان مجلس شوراى اسلامى- صحیفه امام- 14- 370‏

کتابانتخابات در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 360

‎ ‎‏(319)‏‏- 24/ 7/ 64- سخنرانى در جمع نمایندگان مجلس شوراى اسلامى- صحیفه امام- 19- 397‏

‏(320)‏‏- 6/ 9/ 61- سخنرانى درجمع دانشجویان عضو دفتر تحکیم وحدت- صحیفه امام- 17- 115‏

‏(321)‏‏- 6/ 9/ 61- سخنرانى درجمع دانشجویان عضو دفتر تحکیم وحدت- صحیفه امام- 17- 115‏

‏(322)‏‏- 4/ 11/ 61- سخنرانى در جمع نمایندگان مجلس شوراى اسلامى- صحیفه امام- 17- 245‏

‏(323)‏‏- 22/ 11/ 61- پیام به ملت ایران و مسئولین نظام- صحیفه امام- 17- 321‏

‏(324)‏‏- 24/ 7/ 64- سخنرانى در جمع نمایندگان مجلس شوراى اسلامى- صحیفه امام- 19- 397‏

‏(325)‏‏- 28/ 11/ 58- پیام به شرکت کنندگان در کنگره انقلاب اسلامى- صحیفه امام- 12- 156‏

‏(326)‏‏- 4/ 3/ 59- سخنرانى در جمع نمایندگان مجلس- صحیفه امام- 12- 345‏

‏(327)‏‏- 4/ 3/ 59- سخنرانى در جمع نمایندگان مجلس- صحیفه امام- 12- 346‏

‏(328)‏‏- 4/ 3/ 59- سخنرانى در جمع نمایندگان مجلس- صحیفه امام- 12- 351‏

‏(329)‏‏- 7/ 3/ 59- پیام به نمایندگان مجلس شوراى اسلامى- صحیفه امام- 12- 361‏

‏(330)‏‏- 7/ 3/ 59- پیام به نمایندگان مجلس شوراى اسلامى- صحیفه امام- 12- 364‏

‏(331)‏‏- 6/ 3/ 60- سخنرانى در جمع نمایندگان مجلس شوراى اسلامى- صحیفه امام- 14- 370‏

‏(332)‏‏- 27/ 2/ 67- سخنرانى در جمع مسئولان نظام اسلامى- صحیفه امام- 21- 46- 47‏

‏(333)‏‏- 7/ 3/ 67- پیام به نمایندگان مجلس شوراى اسلامى- صحیفه امام- 21- 52‏

‏(334)‏‏- 7/ 3/ 67- پیام به نمایندگان مجلس شوراى اسلامى- صحیفه امام- 21- 51- 52‏

‏(335)‏‏- 7/ 3/ 67- پیام به نمایندگان مجلس شوراى اسلامى- صحیفه امام- 21- 50‏

‏(336)‏‏- 7/ 3/ 67- پیام به نمایندگان مجلس شوراى اسلامى- صحیفه امام- 21- 52‏

‏(337)‏‏- 7/ 3/ 67- پیام به نمایندگان مجلس شوراى اسلامى- صحیفه امام- 21- 51‏

‏(338)‏‏- 15/ 3/ 68- وصیتنامه سیاسى- الهى امام خمینى- صحیفه امام- 21- 421‏

کتابانتخابات در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 361


‏ ‏

‎ ‎