همایش بین المللی امام خمینی (س) و قلمرو دین (1) «کرامت انسان»
فهرست تفصیلی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1386

زبان اثر : فارسی

فهرست تفصیلی

فهرست تفصیلی

‏ ‏

‏ایمان محور کرامت انسان جهانی‏

‏آقایان علی اسماعیلی ـ مجتبی سپاهی‏

‏مقدمـه‏ ‏ 13 ‏

‏تحولات دوران معاصر‏ ‏ 14 ‏

‏تعریف اندیشمندان معاصر از جهانی شدن‏ ‏ 17 ‏

‏منشور جهانی شدن‏ ‏ 18 ‏

‏جامعه شناسی جهانی شدن‏ ‏ 22 ‏

‏معرفی و نقد مبانی انسان ساز در عصر جهانی شدن‏ ‏ 24 ‏

‏     سکولاریزم و بررسی کارکردهای دین در برنامه ریزی اجتماعی‏ ‏ 45 ‏

‏بررسی جامعیت مکتب اسلام از دیدگاه جامعه شناسی‏ ‏ 46 ‏

‏نظام اجتماعی مطلوب از منظر جامعه شناسی غرب و اسلام ‏ ‏ 49 ‏

‏مقایسه جامعه مدنی سکولار با مردم سالاری دینی‏ ‏ 50 ‏

‏اصول جامعه مطلوب از دیدگاه اسلام‏ ‏ 50 ‏

‏نتیجه گیری‏ ‏ 54 ‏

‏پی نوشت ها: ‏ ‏ 57 ‏

‏منابع‏ ‏ 59 ‏

‏کرامت اهل کتاب در نظام حقوقی اسلام‏

‏محمد جواد اصغری‏

‏مقدمه‏ ‏ 65 ‏

‏گفتار اول: کلیات و مفاهیم‏ ‏ 66 ‏

‏ ‏


مجموعه آثار همایش بین المللی امام خمینی (س) و قلمرو دین (1) «کرامت انسان» ـ جلد 1اصول و مبانی کرامت انسان ـ جلد 1صفحه 517

‏ 1. مفهوم کرامت‏ ‏ 66 ‏

‏ 2. انواع کرامت ‏ ‏ 67 ‏

‏ 3. کرامت ذاتی مبنای حقوق اجتماعی‏ ‏ 69 ‏

‏ 4. اقسام غیرمسلمانان‏ ‏ 70 ‏

‏ 5. اصل اوّلی در روابط با غیرمسلمانان‏ ‏ 71 ‏

‏ 6. اصل خاتمیت و عمومیت دعوت اسلام‏ ‏ 72 ‏

‏گفتار دوم: مصادیق تکریم غیر مسلمانان‏ ‏ 73 ‏

‏ 1. تکریم در برابری خلقت‏ ‏ 74 ‏

‏ 2. تکریم در حق حیات‏ ‏ 75 ‏

‏ 3. حق آزادی عقیده اقلیت ها‏ ‏ 76 ‏

‏     4. حق آزادی بیان‏ ‏ 80 ‏

‏     5. حقوق غیر مسلمانان در مراجعه به محاکم قضایی‏ ‏ 81 ‏

‏     6. حقوق امنیتی غیرمسلمانان‏ ‏ 82 ‏

‏     7. حقوق اجتماعی غیر مسلمانان‏ ‏ 84 ‏

‏     8. حقوق اقتصادی غیر مسلمانان‏ ‏ 85 ‏

‏گفتار سوم: تفاوتهای حقوقی بین مسلمانان با غیرآنان‏ ‏ 86 ‏

‏ 1. تفاوت میان مسلمانان و غیرآنان در احکام جزایی‏ ‏ 86 ‏

‏ 2. تفاوت در احکام مدنی‏ ‏ 87 ‏

‏پی نوشت ها: ‏ ‏ 93 ‏

‏منابع‏ ‏ 96 ‏

‏کرامت زن در نظام حقوقی اسلام ‏

‏محمد ظاهر اکبری‏

‏مقدمه‏ ‏ 101 ‏

‏تعریف واژگان‏ ‏ 103 ‏

‏الف. کرامت‏ ‏ 103 ‏

‏ب. نظام حقوقی اسلام‏ ‏ 104 ‏


مجموعه آثار همایش بین المللی امام خمینی (س) و قلمرو دین (1) «کرامت انسان» ـ جلد 1اصول و مبانی کرامت انسان ـ جلد 1صفحه 518

‏ ‏

‏بخش اول: کرامت زن از منظر دینی‏ ‏ 105 ‏

‏کرامت زن در آینۀ قرآن‏ ‏ 105 ‏

‏کرامت زن در آیینۀ روایات‏ ‏ 110 ‏

‏بخش دوم: حکمت های برخی از تفاوت ها در نظام حقوقی اسلام‏ ‏ 112 ‏

‏اختلاف طبیعی مرد و زن ‏ ‏ 113 ‏

‏     اختلاف جسمی و روحی بین زن و مرد‏ ‏ 114 ‏

‏دفع شبهات‏ ‏ 114 ‏

‏پی نوشت ها: ‏ ‏ 121 ‏

‏منابع‏ ‏ 123 ‏

‏کمال انسان و انسان کامل‏

‏دکتر علی نقی امیری‏

‏مقدمه‏ ‏ 127 ‏

‏مفهوم کمال‏ ‏ 128 ‏

‏نظریات مختلف دربارۀ تکامل انسان‏ ‏ 131 ‏

‏نظام وجودی عالم‏ ‏ 131 ‏

‏نظام وجودی انسان‏ ‏ 132 ‏

‏ابعاد وجودی انسان‏ ‏ 133 ‏

‏نظام رفتاری انسان‏ ‏ 135 ‏

‏هماهنگی و انسجام در نظام رفتاری انسان‏ ‏ 137 ‏

‏حاکمیت اراده بر نظام رفتاری انسان‏ ‏ 138 ‏

‏انگیزه در نظام رفتاری انسان‏ ‏ 139 ‏

‏تأثیر متقابل رفتارهای سه گانه بر شخصیت انسان‏ ‏ 140 ‏

‏معرف های شخصیت انسانی‏ ‏ 141 ‏

‏نظریات در باب تکامل انسان‏ ‏ 144 ‏

‏الف. تکامل قلبی‏ ‏ 144 ‏


مجموعه آثار همایش بین المللی امام خمینی (س) و قلمرو دین (1) «کرامت انسان» ـ جلد 1اصول و مبانی کرامت انسان ـ جلد 1صفحه 519

‏ ‏

‏ب. تکامل عقلی‏ ‏ 145 ‏

‏ج . تکامل عملی‏ ‏ 145 ‏

‏د. تکامل ولایی‏ ‏ 146 ‏

‏نقد نظریه های تکامل‏ ‏ 146 ‏

‏الف. نقد نظریه تکامل عملی‏ ‏ 146 ‏

‏ب. نقد تکامل عقلی‏ ‏ 146 ‏

‏ج. نقد تکامل قلبی‏ ‏ 147 ‏

‏تئوری قرب و بُعد و تکامل‏ ‏ 148 ‏

‏تبیین تکامل ولایی‏ ‏ 150 ‏

‏ابزار کمال‏ ‏ 151 ‏

‏ابزار کمال در نظریۀ تکامل عقلی‏ ‏ 151 ‏

‏ابزار کمال در نظریۀ تکامل قلبی‏ ‏ 151 ‏

‏ابزار کمال در نظریۀ تکامل عملی‏ ‏ 152 ‏

‏ابزار کمال در نظریۀ تکامل ولایی‏ ‏ 152 ‏

‏تکامل و انسان کامل‏ ‏ 153 ‏

‏ضرورت وجود انسان کامل‏ ‏ 153 ‏

‏انسان کامل در نظریات تکامل‏ ‏ 154 ‏

‏الف. انسان کامل بر اساس نظریۀ تکامل قلبی‏ ‏ 154 ‏

‏ب. انسان کامل بر اساس نظریۀ تکامل عملی‏ ‏ 155 ‏

‏ج. انسان کامل بر اساس نظریۀ تکامل عقلی‏ ‏ 155 ‏

‏د. انسان کامل بر اساس نظریۀ تکامل ولایی‏ ‏ 155 ‏

‏انسان کامل و فلسفۀ خلقت‏ ‏ 155 ‏

‏مقام انسان کامل‏ ‏ 156 ‏

‏مصداق انسان کامل‏ ‏ 157 ‏

‏لوازم عملی اعتقاد به انسان کامل ‏ ‏ 158 ‏

‏فرایند تکامل انسان‏ ‏ 159 ‏

‏پی نوشت ها: ‏ ‏ 164 ‏


مجموعه آثار همایش بین المللی امام خمینی (س) و قلمرو دین (1) «کرامت انسان» ـ جلد 1اصول و مبانی کرامت انسان ـ جلد 1صفحه 520

‏ ‏

‏اختیار و کرامت انسانی‏

‏دکتر علی نقی امیری‏

‏مقدمه‏ ‏ 171 ‏

‏شرافت و کرامت انسان‏ ‏ 172 ‏

‏اختیار، عامل کرامت انسان‏ ‏ 173 ‏

‏ 3 ـ جلوه های کرامت انسان مبتنی بر اختیار‏ ‏ 176 ‏

‏پی نوشت ها: ‏ ‏ 192 ‏

‏منابع‏ ‏ 196 ‏

‏کرامت انسان و آزادی در قرآن‏

‏حجت الاسلام و المسلمین سید محمدعلی ایازی‏

‏مقدمه‏ ‏ 201 ‏

‏چیستی کرامت‏ ‏ 203 ‏

‏مبانی کرامت انسان در قرآن‏ ‏ 206 ‏

‏ 1. مسجود فرشتگان‏ ‏ 210 ‏

‏ 2. جانشین خدا‏ ‏ 211 ‏

‏ 3. انسان امانت دار خدا‏ ‏ 212 ‏

‏ 4. دارای علم ویژه خداوند‏ ‏ 213 ‏

‏ 5. انسان مثل اعلای خداوند‏ ‏ 214 ‏

‏ 6. تسخیر موجودات جهان آفرینش‏ ‏ 215 ‏

‏ 7. انسان اشرف مخلوقات‏ ‏ 216 ‏

‏ 8. انسان و روح خدایی‏ ‏ 217 ‏

‏ 9. انسان دارای اراده و اختیار‏ ‏ 218 ‏

‏ 10. ارزش حیات و زندگی انسان‏ ‏ 219 ‏

‏جمع بندی‏ ‏ 220 ‏

‏پیامدهای توجه به کرامت ذاتی‏ ‏ 221 ‏


مجموعه آثار همایش بین المللی امام خمینی (س) و قلمرو دین (1) «کرامت انسان» ـ جلد 1اصول و مبانی کرامت انسان ـ جلد 1صفحه 521

‏ ‏

‏نسبت آزادی با کرامت انسان‏ ‏ 224 ‏

‏مبانی نسبت گیری آزادی با کرامت‏ ‏ 227 ‏

‏ 1. انسانی بودن دین‏ ‏ 227 ‏

‏ 2. مشیت خدا نسبت به دینداری انسان‏ ‏ 228 ‏

‏ 3. تباین کرامت با اجبار و اکراه‏ ‏ 230 ‏

‏ 4. کرامت داشتن غیر مسلمانان‏ ‏ 231 ‏

‏ 5. حق تعیین سرنوشت‏ ‏ 232 ‏

‏ 6. تعیین روشهای دعوت به دینداری‏ ‏ 234 ‏

‏ 7. اخلاق مشترک انسانی‏ ‏ 235 ‏

‏عامل بی توجهی به کرامت‏ ‏ 237 ‏

‏بحران معنویت‏ ‏ 238 ‏

‏نتیجه گیری‏ ‏ 240 ‏

‏پی نوشت ها: ‏ ‏ 241 ‏

‏منابع‏ ‏ 246 ‏

‏ارزیابی پارادایمی ماهیت انسان‏

‏دکتر محمدتقی ایمان‏

‏مقدمه‏ ‏ 249 ‏

‏پارادایم های علوم انسانی‏ ‏ 251 ‏

‏پارادایم اثباتی‏ ‏ 251 ‏

‏پارادایم تفسیری‏ ‏ 252 ‏

‏پارادایم انتقادی‏ ‏ 254 ‏

‏پارادایم اثباتی و ماهیت انسان‏ ‏ 255 ‏

‏پارادایم تفسیری و ماهیت انسان‏ ‏ 258 ‏

‏پارادایم انتقادی و ماهیت انسان‏ ‏ 260 ‏

‏نتیجه گیری‏ ‏ 262 ‏


مجموعه آثار همایش بین المللی امام خمینی (س) و قلمرو دین (1) «کرامت انسان» ـ جلد 1اصول و مبانی کرامت انسان ـ جلد 1صفحه 522

‏ ‏

‏پی نوشت ها: ‏ ‏ 272 ‏

‏منابع‏ ‏ 274 ‏

‏پرستش خداوند و کرامت انسان‏

‏جناب آقای سید فضل الله حسینی‏

‏مقدمه‏ ‏ 279 ‏

‏رابطۀ میان پرستش و کرامت‏ ‏ 279 ‏

‏پرستش و حراست از روح الهی‏ ‏ 283 ‏

‏پرستش و خلافت الهی انسان‏ ‏ 285 ‏

‏پرستش و خودیابی‏ ‏ 289 ‏

‏پرستش و آزادی‏ ‏ 294 ‏

‏پرستش و بینیازی‏ ‏ 299 ‏

‏پرستش و تقویت اراده‏ ‏ 302 ‏

‏پی نوشت ها: ‏ ‏ 305 ‏

‏منابع‏ ‏ 308 ‏

‏کرامت و جایگاه زن در نظام حقوقی اسلام‏

‏جناب آقای حمید زکی‏

‏مقدمه‏ ‏ 313 ‏

‏کرامت و منزلت زنان‏ ‏ 314 ‏

‏الف) یکسانی گوهر زن و مرد در آفرینش‏ ‏ 314 ‏

‏ب) تساوی زن و مرد در کرامت انسانی‏ ‏ 318 ‏

‏ج ) عدم تبعیض در تکلیف و نیایش‏ ‏ 319 ‏

‏د ) نجات دختران از زنده به گور شدن‏ ‏ 322 ‏

‏هـ ) زن و مرد حامی و پوشش یکدیگر‏ ‏ 325 ‏

‏و) اهلیت یافتن زن برای اجرای عقود و مشارکت در امور اجتماعی‏ ‏ 326 ‏


مجموعه آثار همایش بین المللی امام خمینی (س) و قلمرو دین (1) «کرامت انسان» ـ جلد 1اصول و مبانی کرامت انسان ـ جلد 1صفحه 523

‏ ‏

‏ز) اهلیت برای شهادت و حضور در محکمه ‏ ‏ 329 ‏

‏ح ) ارث بردن زنان‏ ‏ 329 ‏

‏ط) حقّ سوادآموزی‏ ‏ 331 ‏

‏ی) نقش زن در خانه‏ ‏ 334 ‏

‏ک) تلاش مردان برای خانواده همپای جهاد در راه خدا ‏ ‏ 334 ‏

‏ل) رفتار نیکو و عادلانه با زنان‏ ‏ 335 ‏

‏م) زن بهترین یار و پشتیبان‏ ‏ 338 ‏

‏ن) سفارش دربارۀ مادر‏ ‏ 338 ‏

‏س) پاس داشتن حرمت زنان‏ ‏ 339 ‏

‏ع) زن مایه خیر و برکت‏ ‏ 339 ‏

‏ف) زن محبوب و دوستداشتنی‏ ‏ 339 ‏

‏ص) برخورداری زن از وظایف و تکالیفی در برابر شوهر‏ ‏ 340 ‏

‏نتیجه‏ ‏ 341 ‏

‏پی نوشت ها: ‏ ‏ 343 ‏

‏منابع‏ ‏ 347 ‏

‏کرامت انسان کامل‏

‏حجت الاسلام سید محمد طباطبائی‏

‏مقدمه‏ ‏ 355 ‏

‏بخش اوّل: کرامت چیست؟‏ ‏ 355 ‏

‏بخش دوم: انسان کامل کیست؟‏ ‏ 356 ‏

‏بخش سوم: پیامبر اعظم(ص) انسان کامل است‏ ‏ 357 ‏

‏بخش چهارم: وصف ممتاز نبوّت‏ ‏ 358 ‏

‏بخش پنجم: کامل ترین موجودات، کریم ترین و پرهیزکارترین آن ها است‏ ‏ 361 ‏

‏بخش ششم: وابستگی خلافت و کرامت‏ ‏ 364 ‏

‏بخش هفتم: شیوه کریمانه انسان کامل‏ ‏ 365 ‏

‏بخش هشتم: کرامت در پرتو همت انسان کامل‏ ‏ 370 ‏


مجموعه آثار همایش بین المللی امام خمینی (س) و قلمرو دین (1) «کرامت انسان» ـ جلد 1اصول و مبانی کرامت انسان ـ جلد 1صفحه 524

‏ ‏

‏بخش نهم: محبت در پرتو کرامت انسان کامل‏ ‏ 375 ‏

‏بخش دهم: کرامت، محور تعلیم و تربیت انسان کامل‏ ‏ 378 ‏

‏بخش یازدهم: کرامت، ثمره شجره معرفت و یقین‏ ‏ 383 ‏

‏بخش دوازدهم: کرامت، هدف اعظم انبیا(ع) ‏ ‏ 385 ‏

‏پی نوشت ها: ‏ ‏ 387 ‏

‏منابع‏ ‏ 390 ‏

‏جایگاه انسان در هندسه تکوین و آثار تربیتی آن از دیدگاه امام خمینی(ره) ‏

‏حجت الاسلام و المسلمین حسین عرب‏

‏کلیات‏ ‏ 395 ‏

‏ 1. رابطه نظام هستی با خدا از دیدگاه فلسفی و عرفانی امام ‏ ‏ 395 ‏

‏ 2. انسان، غایت هستی‏ ‏ 400 ‏

‏ 3. ضرورت انسان کامل‏ ‏ 401 ‏

‏ساختار تکوینی انسان‏ ‏ 403 ‏

‏ 1. اصالت و تجرد روح انسان ‏ ‏ 403 ‏

‏ 2. خلیفه کامل و مظهر تام اسما و صفات‏ ‏ 411 ‏

‏نتیجه کلی مباحث گذشته در بعد تربیت و سعادت انسان‏ ‏ 414 ‏

‏پی نوشت ها: ‏ ‏ 417 ‏

‏منابع‏ ‏ 419 ‏

‏کرامت انسان از دریچۀ دو نگاه‏

‏حجت الاسلام و المسلمین کاظم قاضی زاده‏

‏مقدمه‏ ‏ 423 ‏

‏عدم تلازم دو رویکرد اخلاقی و حقوقی‏ ‏ 423 ‏

‏تقابل دو دیدگاه تاریخی‏ ‏ 424 ‏

‏امام علی(ع) حامی نگرش کرامت مدارانه‏ ‏ 425 ‏


مجموعه آثار همایش بین المللی امام خمینی (س) و قلمرو دین (1) «کرامت انسان» ـ جلد 1اصول و مبانی کرامت انسان ـ جلد 1صفحه 525

‏ ‏

‏امام خمینی و مشی کرامت مدارانه‏ ‏ 428 ‏

‏پی نوشت ها: ‏ ‏ 432 ‏

‏منابع‏ ‏ 433 ‏

‏جایگاه کرامت انسانی در آموزه های دینی و رهنمودهای امام خمینی(ره) ‏

‏دکتر سوسن کشاورز‏

‏مقدمه‏ ‏ 437 ‏

‏بررسی مفهومی‏ ‏ 439 ‏

‏انواع کرامت انسانی‏ ‏ 439 ‏

‏کرامت ذاتی‏ ‏ 440 ‏

‏کرامت اکتسابی‏ ‏ 442 ‏

‏مبنای کرامت انسانی‏ ‏ 443 ‏

‏روشن بینی و بصیرت‏ ‏ 445 ‏

‏بازداشتن از وقوع در شبهات‏ ‏ 445 ‏

‏دریافت عطاها و بخشش های بسیار از جانب حق تعالی و اجابت حاجات ‏ ‏ 446 ‏

‏حفاظت از شداید وسختی های دنیا و آخرت و پیروزی بر شداید‏ ‏ 446 ‏

‏صبرکردن در سختی‏ ‏ 446 ‏

‏مصونیت ازگناهان‏ ‏ 446 ‏

‏زره محکم و سپر مطمئن‏ ‏ 447 ‏

‏پناهگاه استوار و دستگیره محکم‏ ‏ 447 ‏

‏حرص در علم‏ ‏ 447 ‏

‏میانه نگه داشتن در توانگری و آراستگی ظاهر و باطن در حالت فقر و نیازمندی‏ ‏ 447 ‏

‏صدق گفتار، اعتدال در پوشاک، تواضع در رفتار‏ ‏ 448 ‏

‏برترین عزت‏ ‏ 448 ‏

‏بهداشت جسمی و روانی‏ ‏ 448 ‏

‏پرهیز از طمع‏ ‏ 448 ‏

‏عمل کردن به نیکی و مداومت بر انجام آن ‏ ‏ 448 ‏


مجموعه آثار همایش بین المللی امام خمینی (س) و قلمرو دین (1) «کرامت انسان» ـ جلد 1اصول و مبانی کرامت انسان ـ جلد 1صفحه 526

‏ ‏

‏ایجاد خیر و نیکی‏ ‏ 449 ‏

‏سبقت در انجام کار نیکو و رستگاری کردار ‏ ‏ 449 ‏

‏برترین توشه‏ ‏ 449 ‏

‏استواری در برابر لغزش ها‏ ‏ 449 ‏

‏قوت در دین، خوش خویی و نرمی‏ ‏ 449 ‏

‏برترین دارایی‏ ‏ 450 ‏

‏بازداشتن از کار حرام، خودسازی، ایمان به پایان پذیری عمر ‏ ‏ 450 ‏

‏کلید هدایت، آزادی از بندگی، اندوخته روز قیامت‏ ‏ 450 ‏

‏برترین کرامت و ارجمندی‏ ‏ 450 ‏

‏شاخص های کرامت انسانی‏ ‏ 451 ‏

‏ 1. خویشتن داری‏ ‏ 451 ‏

‏ 2. نرم خویی وخوش اخلاقی‏ ‏ 452 ‏

‏ 3. پایبندی به عهد و پیمان‏ ‏ 452 ‏

‏ 4. سادگی‏ ‏ 452 ‏

‏ 5. آبروداری‏ ‏ 453 ‏

‏ 6. احسان‏ ‏ 453 ‏

‏ 7. بخشش (عفو) ‏ ‏ 453 ‏

‏استلزامات تربیتی کرامت انسانی‏ ‏ 454 ‏

‏نتیجه گیری‏ ‏ 460 ‏

‏پی نوشت ها: ‏ ‏ 462 ‏

‏منابع‏ ‏ 467 ‏

‏امام خمینی(ره) و کرامت زن‏

‏حجت الاسلام ابوالقاسم مقیمی ‏

‏مقدمه‏ ‏ 471 ‏

‏بخش نخست: جریانشناسی دفاع از حقوق و کرامت زن در غرب‏ ‏ 473 ‏

‏بخش دوم: جریانشناسی الگوی غربی حقوق و کرامت زن در ایران‏ ‏ 476 ‏


مجموعه آثار همایش بین المللی امام خمینی (س) و قلمرو دین (1) «کرامت انسان» ـ جلد 1اصول و مبانی کرامت انسان ـ جلد 1صفحه 527

‏ ‏

‏امام خمینی(ره) و نقد جریان کشف حجاب‏ ‏ 477 ‏

‏بخش سوّم: پدیدارشناسی الگوی غربی دفاع از حقوق و کرامت زن‏ ‏ 480 ‏

‏ویژگی های طیف غیردینی‏ ‏ 481 ‏

‏بررسی افکار این طیف از نگاه امام‏ ‏ 482 ‏

‏ویژگی های طیف دینی (تجدید نظر طلب) ‏ ‏ 483 ‏

‏بررسی افکار این طیف از نگاه امام‏ ‏ 484 ‏

‏امام خمینی و توجه به نیازهای متغیر انسان‏ ‏ 486 ‏

‏بخش چهارم: امام خمینی و احیای حقوق و کرامت زن‏ ‏ 487 ‏

‏      مبانی احیای حقوق و کرامت زن در اسلام‏ ‏ 488 ‏

‏      زمینه ها و موارد احیای کرامت زن‏ ‏ 494 ‏

‏نتیجه‏ ‏ 506 ‏

‏پی نوشت ها: ‏ ‏ 507 ‏

‏منابع‏ ‏ 512 ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‎ ‎

مجموعه آثار همایش بین المللی امام خمینی (س) و قلمرو دین (1) «کرامت انسان» ـ جلد 1اصول و مبانی کرامت انسان ـ جلد 1صفحه 528