احزاب و گروه های سیاسی از دیدگاه امام خمینی (س)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

احزاب و گروه های سیاسی از دیدگاه امام خمینی (س)

 

احزاب و گروههای سیاسی از دیدگاه امام خمینی (س)

کتاب «احزاب و گروههای سیاسی از دیدگاه امام خمینی ( س)» دفتر سی و دوم از آثار موضوعی تبیان ها است که توسط مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س) استخراج و تنظیم شده و توسط مؤسسه چاپ و نشر عروج به چاپ رسیده است. این اثر در پنج فصل به نحوه برخورد ایشان با احزاب و گروههای مختلف پرداخته است:

 در فصل اول با عنوان "نحوه و علل پیدایش احزاب و گروههای سیاسی در ایران"، مباحثی همچون ایجاد احزاب فرمایشی توسط قدرتهای استعماری با اهدافی همچون ایجاد تفرقه و اختلاف پرداخته. در فصل دوم با عنوان "کلیاتی درباره احزاب و گروه های سیاسی"، معیار شناخت احزاب و گروه ها، محدوده فعالیت، نحوه همکاری، زیان های گروه گرایی و غیره را بیان کرده و در فصل سوم نیز به "عملکرد کلی احزاب و گروه های سیاسی مخالف بعد از پیروزی انقلاب اسلامی" اشاره شده و در فصل چهارم "توصیه ها و رهنمودهای امام خمینی(س)" را در مورد احزاب و گروههای سیاسی مطرح کرده و در فصل پنجم نیز "بررسی موردی مهمترین احزاب و گروههای سیاسی" است.

در تنظیم قطعات منتخب هر یک از فصول و عنوان های فرعی، ترتیب و توالی تاریخی صدور آنها از طرف امام ملاک عمل بوده است نه توالی منطقی مطالب و مشخصات کامل مآخذ بر اساس شماره مسلسل مندرج در پایان هر فیش در انتهای کتاب آورده شده است.

برای مشاهده کتاب احزاب و گروه های سیاسی از دیدگاه امام خمینی (س)کلیک کنید