استضعاف و استکبار از دیدگاه امام خمینی (س)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

استضعاف و استکبار از دیدگاه امام خمینی (س)

استضعاف و استکبار از دیدگاه امام خمینی (س)

کتاب «استضعاف و استکبار از دیدگاه امام خمینی (س)» دفتر چهلم از آثار موضوعی تبیان ها است که توسط مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س) استخراج و تنظیم شده و توسط مؤسسه چاپ و نشر عروج به چاپ رسیده است. در کتاب حاضر، نقش انقلاب اسلامی در برابر "استضعاف" و "استکبار" از دیدگاه امام خمینی (س)در شش فصل تبیین شده است. در فصل اول مفهوم مستضعف و مستکبر و مصادیق آنها، در فصل دوم عوامل استضعاف، در فصل سوم آثار استکبار و استضعاف، در فصل چهارم مطالبی درباره چگونگی مواجهه تاریخی مستضعفین و مستکبرین، در فصل پنجم نقش مستضعفین در پیروزی انقلاب و عملکرد انقلاب اسلامی برای مستضعفان و در فصل ششم، وظیفه و مسئولیت مسلمانان و مستضعفان جهان در مقابل استکبار به نقل از امام خمینی (س) تشریح می گردد.

در تنظیم قطعات منتخب هر یک از فصول و عنوان های فرعی، ترتیب و توالی تاریخی صدور آنها از طرف امام ملاک عمل بوده است نه توالی منطقی مطالب و مشخصات کامل مآخذ بر اساس شماره مسلسل مندرج در پایان هر فیش در انتهای کتاب آورده شده است.

برای مشاهده کتاب استصعاف و استکبار از دیدگاه امام خمینی (س) را کلیک نمایید