استکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

استکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)

استکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)

کتاب «استکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)» دفتر سی و یکم از آثار موضوعی تبیان ها است که توسط مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س) استخراج و تنظیم شده و توسط مؤسسه چاپ و نشر عروج به چاپ رسیده است. این مجموعه در چهار بخش ذیل تدوین شده است: "استکبار جهانی" مربوط به کلیات و سیاست های عملی استکبار در جهان، "امریکا سردمدار استکبار جهانی"در مورد سیاست های آمریکا در برخورد با جهان اسلام،" آمریکا و انقلاب اسلامی ایران" درباره برخورد آمریکا با انقلاب اسلامی و موضع گیری حضرت امام در برابر آمریکا و بخش پایانی به توصیه های راهبردی در مبارزه با استکبار جهانی و در رأس آن امریکا، اختصاص یافته است.

در تنظیم قطعات منتخب هر یک از فصول و عنوانهای فرعی، ترتیب و توالی تاریخی صدور آنها از طرف امام ملاک عمل بوده است نه توالی منطقی مطالب و مشخصات کامل مآخذ بر اساس شماره مسلسل مندرج در پایان هر فیش در انتهای کتاب آورده شده است.

برای مشاهده کتاب اینجا را کلیک نمایید