قوای مسلح در اندیشه امام خمینی (س)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

قوای مسلح در اندیشه امام خمینی (س)

تبیان عنوان کلی مجموعه آثاری است که در هر مجلد از آن مواضع و رهنمودهای حضرت امام خمینی (س) دربارۀ موضوع خاص، گردآوری و منتشر شده است.
محتوای آثار حضرت امام (صحیفه امام و کتابهای ایشان)، در موضوعات گوناگون فیش برداری شده و فیشهای هر موضوع محتوای مجلدات این مجموعه را تشکیل می دهند.

قوای مسلح در اندیشه امام خمینی (س)

 

قوای مسلح در اندیشه امام خمینی (س)

کتاب «قوای مسلح در اندیشه امام خمینی (س)» دفتر چهل و هفتم از آثار موضوعی تبیانها است که توسط مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س) استخراج و تنظیم شده و توسط مؤسسه چاپ و نشر عروج به چاپ رسیده است. در این مجموعه نیروهای مسلحبه عنوان اصلی ترین بازوی انقلاب و حیاتی ترین رکن حفظ استقلال کشور و آزادی ملت بشمار آورده است، مشتمل بر هشت فصل است:
کلیات، ویژگی های قوای مسلح، اهداف و مأموریتهای قوای مسلح، نظم و سلسله مراتب در قوای مسلح، مسئولیت متقابل مردم و قوای مسلح، هشدارها و رهنمودها، نقش قوای مسلح در دفاع مقدس، فرامین و انتصابات در قوای مسلح.

در تنظیم قطعات منتخب هر یک از فصول و عنوانهای فرعی، ترتیب و توالی تاریخی صدور آنها از طرف امام ملاک عمل بوده است نه توالی منطقی مطالب و مشخصات کامل مآخذ براساس شماره مسلسل مندرج در پایان هر فیش در انتهای کتاب آورده شده است.

 

برای مشاهده کتاب اینجا را کلیک کنید.