مشخصات کتاب
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

مشخصات کتاب

‎سرشناسه :  خمینی، روح‌الله، ره‍ب‍ر ان‍ق‍لاب‌ و ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذار ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، ۱۲۷۹ ـ ۱۳۶۸.عنوان ونام پدیدآور :  جهان اسلام از دیدگاه امام خمینی(س)/ تدوین علی داستانی‌بیرکی.مشخصات ویرایشی:  ویرایش 2.مشخصات نشر:  تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)، 1382.مشخصات ظاهری:  ۳۱۵ ص.‬فروست:  تبیان آثارموضوعی ؛ دفترنوزدهم‌.‬شابک: - 049 - 9   335 - 978 - 964  ISBN:وضعیت‌فهرستنویسی:  فیپایادداشت  :  کتابنامه: ص. 293 ـ 315؛ همچنین به صورت زیرنویس.  چاپ اول: 1378.موضوع:  خمینی، روح‌الله، ره‍ب‍ر ان‍ق‍لاب‌ و ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذار ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، ۱۲۷۹ ـ ۱۳۶۸. ـ ـ     پیامها وسخنرانیها ـ ـ نظریه درباره کشورهای اسلامی.شناسه افزوده:  داس‍ت‍ان‍ی‌ ب‍ی‍رک‍ی‌، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۴۶ـ  . گردآورنده/ مؤسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی(س)،    معاونت پژوهشی. رده بندی کنگره  :     9  ج  55  ک / 5/  1574   DSR                                                      رده بندی دیویی :     0842092 /  955شماره‌کتابشناسی‌ملی:     10333 ـ 78 م                                                                ‎

     کد/ م 424

 

Transparent- 

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

جهان اسلام از دیدگاه امام خمینی(س)ـ تبیان آثارموضوعی

تحقیق ونشر:  مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)

چاپ وصحافی:  مؤسسه چاپ و نشر عروج

چاپ  پنجم:   1392 / 2000 نسخه

قیمت:   5800  تومان 

‏ ‏

‏                   ‏0 خیابان انقلاب، بین12فروردین وفخررازی، فروشگاه مرکزی، تلفن: 66404873 ـ دورنگار: 66400915

                    0 خیابان انقلاب، تقاطع حافظ، فروشگاه شماره1، تلفن: 66701297

 مراکزپخش: 0 خیابان انقلاب، خیابان12فروردین، خیابان شهدای ژاندارمری، فروشگاه شماره2، تلفن: 66955737

                    0 حرم مطهر حضرت امام خمینی(س)، ضلع شمالی، فروشگاه شماره3، تلفن: 55203801

                    0 کلیه نمایندگیهای فروش در استانها

                             نشانی الکترونیکی:  ‎pub@imam-khomeini.ir‎

کتابجهان اسلام از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه IV