فصل اول: وضعیت جهان اسلام
موقعیت برتر جهان اسلام
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

موقعیت برتر جهان اسلام

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

موقعیت برتر جهان اسلام

‏ ‏

‏ ‏

ثروت مسلمین

‏از عجایب است.این مطلب از عجایب است که ثروت در دست شرق است،‏‎ ‎‏این ثروت مهم نفت در دست شرق است، در دست مسلمین است ـ اینکه‏‎ ‎‏در ممالک اسلامی است ـ این مخازن بسیار مهمی که دنیا به واسطۀ آن‏‎ ‎‏[‏‏و‏‏]‏‏ هر مملکتی پیشرفت کرده است به واسطۀ این مخازن پیشرفت کرده‏‎ ‎‏است؛ هر جنگی مقدم شده است، هر مملکتی در جنگ مقدم شده است،‏‎ ‎‏به واسطۀ موجهای نفت مقدم شده است؛ اینها در دست شماست، عراق‏‎ ‎‏بحمدالله نفت دارد، ایران بحمدالله نفت دارد، کویت نفت دارد، حجاز‏‎ ‎‏نفت دارد، نفت دست مسلمین است. آنها باید بیایند به شما تملق‏‎ ‎‏بگویند، دست شما را ببوسند، پای شما را ببوسند و این ذخایر را به‏‎ ‎‏قیمت اعلَی القِیَم بخرند؛ شما نباید از آنها یک تملقی بگویید ان شاءالله ‏‎ ‎‏نمی گویید آنها باید تملق شما را بگویند؛ ثروت دست شماست. مع ذلک‏‎ ‎‏انسان می بیند که مطلب اینطور نیست. جوری مستعمِرین این مطلب را‏‎ ‎‏درست کرده اند که بعض ممالک را بازی دادند و خیال می کنند که نه،‏‎ ‎‏باید از آنها هم یک تملقی بگویند، به آنها هم یک تعارفی بدهند، تا اینکه‏‎ ‎‏ثروت آنها را هم ببرند. این تاسف دارد.(1)‏

23   /   8   /   44


کتابجهان اسلام از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 3

‏ ‏

ثروت کشور ایران

‏مملکت ما یک نفتی دارد، یک دریای نفت دارد مملکت ما، مملکت ما‏‎ ‎‏آهن دارد، مملکت ما همه چیز دارد؛ جواهر دارد. مملکت ما یک مملکت‏‎ ‎‏غنی ای است اما این «بشر دوستها» یک مامور‏‎[1]‎‏ گذاشته اند آنجا، بالای سر‏‎ ‎‏این مملکت، که نگذارند این منافع به این مردم فقیر برسد. همه اش باید‏‎ ‎‏برود توی جیب آنها و عیاشیهای آنها. اگر یک مقدارش هم ماند، یک‏‎ ‎‏مقدار هم قسمت اینهاست. با اینکه قسمت اینها یک قسمت ناچیزی‏‎ ‎‏است، مع ذلک در همۀ جاهایی که تشریف می برند، ویلا دارند و عرض‏‎ ‎‏می کنم قصر دارند و زمین دارند و در بانکهایش هم پول دارند و همه چیز‏‎ ‎‏دارند؛ خیلی غنی.(2)‏

29  /  11  /  56

‏ ‏

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

کثرت مخازن شرق

‏در شرق چون مخازن زیاد است، مخازن نفت زیاد در شرق هست مثل‏‎ ‎‏کویت، مثل حجاز، مثل ایران، در اینجا اینطور مخازن هست، آن‏‎ ‎‏خارجیها تمام چشمشان دوخته شده است به این مخازن ما و دارند‏‎ ‎‏مجانی می برند، همین طوری.(3)‏

21  /  7  /  57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

حفظ امنیت منطقه

سوال: ‏[‏‏شما برای ایران چه اهمیتی را در خلیج فارس و اقیانوس هند‏‎ ‎‏قائل هستید؟‏‏]‏

جواب:‏ اهمیت استراتژیکی منطقه غیر از اهمیتی است که برای کسانی‏‎ ‎‏که چشم طمع به منطقه دوخته اند دارد. ما بر اساس حفظ آزادی و‏‎ ‎‏استقلال بدون قبول نقش ژاندارمی، با سایر مردم منطقه، امنیت آن را‏

کتابجهان اسلام از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 4

‏حفظ خواهیم کرد و مانع نفوذ ابرقدرتها خواهیم شد.(4)‏

24  /  8  /  57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

مسلمین،

مالک مخازن بزرگ

‏مسلمین قریب یک میلیارد جمعیت دارند و مخازن بزرگ در اختیار‏‎ ‎‏آنهاست و صحراهای بسیار وسیع در اختیار آنهاست.(5)‏

5  /  2  /  58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

جهان اسلام،‎ ‎بزرگترین قدرت

‏اگر ممالک اسلامی با جمعیتی که یک میلیارد تقریباً هست، مخازن‏‎ ‎‏بزرگی که دارند، اینها اگر به یک نحو، اتحادی با هم پیدا بکنند، بزرگترین‏‎ ‎‏قدرت هستند.(6)‏

23  /  2  /  58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

غنای مسلمین

‏شما مسلمین قدرت اسلام دارید که بالاترین چیزهاست، بالاترین‏‎ ‎‏سلاحهاست. و شما مسلمین صحراها و دریاهای وسیع و کشورهای‏‎ ‎‏بسیار وسیع دارید و غنی هستید. در عین حالی که شما از حیث همه‏‎ ‎‏چیز غنی هستید مع ذلک، بیشتر مستمندان شما به حال فقر‏‎ ‎‏دارند زندگی می کنند؛ این برای این است که شما به اسلام عمل‏‎ ‎‏نمی کنید.(7)‏

28  /  7  /  59

*  *  *

‎ ‎

‏ ‏

موقعیت‎ ‎سوق الجیشی ایران

‏کشور ما محل مطامع همه کشورهای بزرگ است؛ هم از باب‏

کتابجهان اسلام از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 5

‏سوق الجیشی ما یک وضع خاصی داریم و هم از حیث مخازن یک وضع‏‎ ‎‏خاصی داریم. از این جهت، کشور ما بعد از انقلاب به دست این قدرتهای‏‎ ‎‏بزرگ تا آن اندازه که بتوانند، گرفتاری دارد و این کسانی که در داخل هم‏‎ ‎‏هستند و بسته به آن قدرتهای بزرگ هستند، اینها هم به این زودیها‏‎ ‎‏دست بردار نیستند.(8)‏

‏ ‏

‏ ‏

3  /  2  /  60

‎ ‎

کتابجهان اسلام از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 6

  • )) اشاره به محمدرضا شاه پهلوی.