فصل اول: وضعیت جهان اسلام
نارساییها و معضلات جهان اسلام
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

نارساییها و معضلات جهان اسلام

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

خودداری از فتنه ها

‏در این روزها که آتش فتنه جهان را فرا گرفته و دود تاریک آن به چشم‏‎ ‎‏تمام جهانیان رفته و تمام ملل عالم به فکر آنند که خود و کشور خود را از‏‎ ‎‏این دریای بی پایان آتش به کناری کشانند و از این فتنۀ جنگ مرگبار‏‎ ‎‏به یک سو شوند و از روی ضرورت و ناچاری کشورهای اسلامی نیز با‏

کتابجهان اسلام از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 38

‏سختی و بدبختیهایی مواجه شدند و در زیانهای این جنگ جهانگیر‏‎ ‎‏شرکت کردند گرچه از سودهای آن بهره ای ندارند خوب بود افراد این‏‎ ‎‏کشور نیز به فکر سعادت خود و برادران خود باشند و یکدل و یک آواز در‏‎ ‎‏چاره جویی این سیاه روزیها بکوشند یا دست کم از فتنه گریها و‏‎ ‎‏فسادانگیزیها در این موقع باریک خودداری کنند و خودشان به بدبختی‏‎ ‎‏خود کمک نکنند.(84)‏

*  *  *

‏ ‏

علت زیرنفوذ بودن‎ ‎حکومتها

‏خودخواهی و ترک قیام برای خدا ما را به این روزگار سیاه رسانده و همۀ‏‎ ‎‏جهانیان را بر ما چیره کرده و کشورهای اسلامی را زیر نفوذ دیگران‏‎ ‎‏درآورده.(85)‏

15   /   2   /   23

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

قدیمی جلوه دادن‎ ‎احکام اسلام

‏از بدبختیهایی که بر دول اسلامی و بر ممالک اسلامی و بر ملت اسلام‏‎ ‎‏پیش آمده است، از جملۀ آنها، این است که از سالهای بسیار بعید و‏‎ ‎‏طولانی مشغول شده اند، یک مدت زیادی دول استعمارطلب مشغول‏‎ ‎‏شده اند پیغمبر اسلام را کوچک کنند؛ یک مدتهای زیاد دنبال این رفتند‏‎ ‎‏که پیغمبر اسلام را کوچک کنند. بعدش دنبال این رفتند که احکام‏‎ ‎‏اسلام یک احکامی است که مال هزار سال پیش از این است و حالا چه و‏‎ ‎‏چه شده است و مملکت مترقی شده است و امثال ذلک، و اسلام‏‎ ‎‏نمی تواند اشباع کند آن خواسته های ملل را.(86)‏

18 / 6 / 43

*  *  *

‏ ‏


کتابجهان اسلام از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 39

بدبختی

سران اسلام

‏دانشجو از امریکا به من نوشته است که دانشجوها می گویند که هر چه‏‎ ‎‏بدبختی هست از اسلام است. ای بیچاره دانشجوها! هر چه بدبختی‏‎ ‎‏هست از سران اسلام است؛ از دول اسلامی است. اسلام یک روز هم در‏‎ ‎‏مملکت ما عمل نشده به آن ـ یک روز. خدا می داند که اسلام، یک روز به‏‎ ‎‏آن عمل نشده.(87)‏

18 / 6 / 43

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

اغفال جوانان

‏بالاتر از آن ذخایر تحت الارضی، این ذخایر فوق الارضی است ـ این‏‎ ‎‏جوانهای ماست. آقا، جوانهای ما را دارند می برند خدا می داند؛ جوانهای‏‎ ‎‏دول اسلامی را دارند می برند. یک دسته امریکاست و یک دسته نمی دانم‏‎ ‎‏کجاست و یک دسته کجاست؛ و یک دستۀ دیگری هم الآن دارند به‏‎ ‎‏اسرائیل می روند. الآن در منزل من موجود است آن مجلۀ دانشجویان،‏‎ ‎‏سازمان دانشجویان ایران در اسرائیل. الآن موجود است. آقا، این ذخایر ما‏‎ ‎‏این جوانها هستند. این جوانهای ما را دارند اغفال می کنند؛ دارند به آنها‏‎ ‎‏تزریق می کنند که هر بدبختی شما دارید از اسلام است. شما کجای اسلام‏‎ ‎‏را دیدید که می گویید بدبختی از اسلام است؟‏‏(88)‏

18 / 6 / 43

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

فقر و بدبختی با‎ ‎وجود ذخایر بسیار

‏ملتهایی که با جمعیت بسیار انبوه و اراضی بسیار وسیع و ذخایر بسیار‏‎ ‎‏گرانبها و سوابق بسیار درخشان و فرهنگ و قوانین آسمانی در تحت‏‎ ‎‏اسارت استعمار با گرسنگی و برهنگی و فقر و فلاکت و عقب ماندگی‏‎ ‎‏دست به گریبان و در انتظار مرگ نشسته اند.(89)‏

28 / 8 / 48


کتابجهان اسلام از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 40

اجرای قوانین‎ ‎ظالمانه به جای‎ ‎قانون اسلام

‏چون بسیاری از ما فکر نکردیم که ملت اسلام باید با حکومت اسلامی‏‎ ‎‏اداره و منظم شود، کار به اینجا رسید که نه تنها نظم اسلام در کشورهای‏‎ ‎‏اسلامی برقرار نیست و قوانین ظالمانه و فاسد کننده به جای قانون‏‎ ‎‏اسلام اجرا می شود، بلکه برنامه های اسلام در ذهن خود آقایان علما هم‏‎ ‎‏کهنه شده، به طوری که وقتی صحبت می شود، می گویند ‏الفقهاء امناء‎ ‎الرسل‎[1]‎‏ یعنی در گفتن مسائل امین هستند.(90)‏

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

اجرا نشدن احکام‎ ‎اسلام

‏اکنون اسلام مندرس نشده است؟ اکنون که در بلاد اسلامی احکام اسلام‏‎ ‎‏اجرا نمی گردد، حدود جاری نمی شود، احکام اسلام حفظ نشده، نظام‏‎ ‎‏اسلام از بین رفته، هرج و مرج و عنان گسیختگی متداول شده، اسلام‏‎ ‎‏مندرس نیست؟(91)‏

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

رخنۀ فرهنگ‎ ‎استعماری

‏آنچه می توان گفت ام الامراض است، رواج روزافزون فرهنگ اجنبی‏‎ ‎‏استعماری است که در سالهای بسی طولانی جوانان ما را با افکار مسموم‏‎ ‎‏پرورش داده و عمال داخلی استعمار بر آن دامن زده اند و از یک فرهنگ‏‎ ‎‏فاسد استعماری جز کارمند و کارفرمای استعمارزده حاصل نمی شود.‏‎ ‎‏باید کوشش کنید مفاسد فرهنگ حاضر را بررسی کرده و به اطلاع ملتها‏‎ ‎‏برسانید و با خواست خداوند متعال آن را عقب زده، به جای آن فرهنگ‏‎ ‎‏اسلامی ـ انسانی را جایگزین کنید تا نسلهای آینده با روش آنکه‏‎ ‎‏انسان سازی و عدلپروری است، تربیت شوند.(92)‏

28 / 2 / 50

*  *  *


کتابجهان اسلام از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 41

حفظ اصالتهای‎ ‎اسلامی

‏بر شما جوانان مسلمان لازم است که در تحقیق و بررسی حقایق اسلام‏‎ ‎‏در زمینه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و غیره، اصالتهای اسلامی را‏‎ ‎‏در نظر گرفته و امتیازاتی که اسلام را از همۀ مکاتب دیگر جدا می سازد‏‎ ‎‏فراموش نکنید. مبادا قرآن مقدس و آیین نجاتبخش اسلام را با‏‎ ‎‏مکتبهای غلط و منحرف کننده ای که از فکر بشر تراوش کرده است خلط‏‎ ‎‏نمایید.(93)‏

17 / 5 / 51

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

توجه به تعالیم‎ ‎قرآن

‏اگر دوَل اسلامی و ملل مسلمان به جای تکیه به بلوک شرق و غرب به‏‎ ‎‏اسلام تکیه می کردند و تعالیم نورانی و رهایی بخش قرآن کریم را نصب‏‎ ‎‏عین خود قرار داده و به کار می بستند، امروز اسیر تجاوزگران صهیونیسم‏‎ ‎‏و مرعوب فانتوم امریکا و مقهور ارادۀ سازشکارانه و نیرنگ بازیهای‏‎ ‎‏شیطانی شوروی واقع نمی شدند.‏

‏     دوری دوَل اسلامی از قرآن کریم، ملت اسلام را به این وضع سیاه‏‎ ‎‏نکبت بار مواجه ساخته و سرنوشت ملتهای مسلمان و کشورهای اسلامی‏‎ ‎‏را دستخوش سیاست سازشکارانۀ استعمار چپ و راست قرار داده‏‎ ‎‏است.(94)‏

17 / 5 / 51

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

حرکت دشمنان‎ ‎علیه اسلام

‏چنانکه کراراً اعلام خطر کرده ام، اگر ملت اسلام بیدار نشوند و به وظایف‏‎ ‎‏خود آگاه نگردند، اگر علمای اسلام احساس مسئولیت نکنند و‏‎ ‎‏به پانخیزند، اگر اسلام واقعی که عامل وحدت و تحرک کلیۀ فِرَق مسلمین‏‎ ‎‏در مقابل بیگانگان است، و ضامن سیادت و استقلال ملل مسلمان و‏

کتابجهان اسلام از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 42

‏کشورهای اسلامی می باشد، به دست عوامل و ایادی اجانب همین طور‏‎ ‎‏در زیر پردۀ سیاه استعماری پوشیده بماند و آتش اختلاف و تشتت در‏‎ ‎‏میان مسلمین افروخته گردد، روزهای سیاهتر و نکبت بارتری برای‏‎ ‎‏جامعۀ اسلامی در پیش است، و خطر ویران کننده ای متوجه اساس‏‎ ‎‏اسلام و احکام قرآن می باشد.‏

‏     حملات علنی و مخفیانۀ دشمنان اسلام و تجاوزکاران بین المللی‏‎ ‎‏علیه قرآن مجید و احکام رهایی بخش اسلام از هر سو بشدت ادامه دارد؛‏‎ ‎‏و بسیاری از دولتهای کشورهای اسلامی بر اثر خودباختگی یا ماموریت،‏‎ ‎‏مجری نقشه های شوم و خائنانۀ آنان می باشند؛ چه آنهایی که دم از‏‎ ‎‏اسلام زده، کنفرانس به اصطلاح اسلامی تشکیل می دهند، و چه آنانی‏‎ ‎‏که در کشور اسلامی الغاء مذهب کرده اسلام را از رسمیت می اندازند،‏‎ ‎‏همه دانسته یا ندانسته در یک مسیر حرکت می کنند و آن اجرای مقاصد‏‎ ‎‏شوم و استعماری دشمنان اسلام است که می خواهند این اوضاع‏‎ ‎‏نکبت بار جامعۀ اسلامی ادامه یابد.(95)‏

24  /  12  /  51

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

نقشه های‎ ‎استعمارگران

برای جهان اسلام

‏جامعۀ اسلامی را با فشارها و گرفتاریهای شدید و همه جانبه ای دست به‏‎ ‎‏گریبان ساخته است. برای محو اساس قرآن کریم و تعالیم رهایی بخش‏‎ ‎‏اسلام، نقشه هایی از طرف استعمارگران در کار است که در هر زمان به‏‎ ‎‏نحوی در دست اجرا قرار می گیرد.(96)‏

23 / 12 / 51

*  *  *

اعلامیۀ حقوق بشر!

‏ما از این سران دولتها‏‏[‏‏چه بگوییم‏‏]‏‏ که اعلامیۀ حقوق بشر را امضا کرده اند‏

کتابجهان اسلام از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 43

‏و آزادی بشر را اعلام کرده اند، اینهمه مصیبتهای ما از اینهاست... این‏‎ ‎‏گرفتاریهای ما. البته زیاد گرفتاری داریم، خوب خیلی گرفتاریهاست که‏‎ ‎‏نمی توانیم بگوییم؛ این گرفتاریهای ماست از دست این تصویب کنندگان‏‎ ‎‏و امضاکنندگان اعلامیۀ حقوق بشر. ماها و امثال ماها و شماها و امثال‏‎ ‎‏شماها مرتجع و ـ عرض می کنم که ـ عقب افتاده و امثال ذلک، و آنها‏‎ ‎‏مترقی و مملکت یک مملکت مترقی!(97)‏

‏ ‏

29 / 11 / 56

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

محکومیت‎ ‎مستکبرین

‏الآن گرفتاری ملت ما زیاد است و ما هم با همۀ مستضعفین که در عالَم‏‎ ‎‏هستند، با آنها همه مصاحِب هستیم و تمام مستکبرین را محکوم‏‎ ‎‏می کنیم. و ما اگر قدرت داشته باشیم تمام مستکبرین را از بین خواهیم‏‎ ‎‏برد.(98)‏

17 / 1 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

عدم تفاهم، عامل‎ ‎گرفتاری

‏مسلمین قریب یک میلیارد جمعیت دارند و مخازن بزرگ در اختیار‏‎ ‎‏آنهاست و صحراهای بسیار وسیع در اختیار آنهاست؛ و مع الاسف برای‏‎ ‎‏اینکه نتوانستند تفاهم بین خودشان حاصل کنند و دستهای خیانتکار‏‎ ‎‏نگذاشته است وحدت کلمه پیدا شود، خزاین آنها را بردند و بر آنها سلطه‏‎ ‎‏و حکومت پیدا کردند.(99)‏

5 / 2 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

راه نجات امت‎ ‎اسلامی

‏می خواهم که ما موفق بشویم به آنچه که قرآن و نبی اکرم و ائمۀ مسلمین‏

کتابجهان اسلام از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 44

‏خواسته اند عمل کنیم.‏

‏     ‏‏ما مشکلاتی... داریم، یک مشکلاتی است مربوط به ایران، و یک‏‎ ‎‏مشکلاتی است مربوط به همۀ مسلمین، و یک مشکلاتی راجع به‏‎ ‎‏حکومتهایی که بر مسلمین حکومت می کنند. مشکلات ایران راجع به‏‎ ‎‏موانعی است که برای بسط اسلام و نجات امت اسلامی بود.(100)‏

16 / 2 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

غلبۀ اجانب،‎ ‎بزرگترین منکر

‏بزرگترین منکر، غلبۀ اجانب بر ماست. این منکر را باید نهی کنید.‏‎ ‎‏حکومتها را نهی کنید از مخالفتی که با هم دارند و با ملت دارند، و با‏‎ ‎‏دشمنان اسلام ـ که خدا فرموده مراوده نکنیم ـ محبت می کنند. الآن‏‎ ‎‏منکری بالاتر از این نیست که مصالح مسلمین را به خطر انداخته‏‎ ‎‏است.(101)‏

16 / 2 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تفاهم دولتها و‎ ‎مردم

‏دولتها اگر چنانچه با مردم تفاهم کنند و خدمتگزار مردم باشند، مردم‏‎ ‎‏پشتیبان آنها هستند و شکست برای آنها دیگر نیست، لکن مع الاسف‏‎ ‎‏هم دستهای خارجی نمی گذارد، و هم عدم رشد خود آنها.(102)‏

19 / 4 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تفرقه،

عامل نابودی

‏برای من یک مطلب به شکل معماست و آن این است که همۀ دوَل‏‎ ‎‏اسلامیّه و ملتهای اسلام می دانند که این درد چیست، می دانند که‏‎ ‎‏دستهای اجانب در بین است که اینها را متفرق از هم بکند، می بینند که‏

کتابجهان اسلام از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 45

‏با این تفرقه ها ضعف و نابودی نصیب آنها می شود، می بینند که یک‏‎ ‎‏دولت پوشالی اسرائیل در مقابل مسلمین ایستاده ـ که اگر مسلمین‏‎ ‎‏مجتمع بودند، هرکدام یک سطل آب به اسرائیل می ریختند او را سیل‏‎ ‎‏می برد ـ مع ذلک در مقابل او زبون هستند. معما این است که با اینکه‏‎ ‎‏اینها را می دانند ، چرا با علاج قطعی، که آن اتحاد و اتفاق است روی‏‎ ‎‏نمی آورند؟(103)‏

24 / 5 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تفرقه مستضعفین

‏تاکنون مستضعفین متفرق بودند، و با تفرقه، کاری انجام نمی گیرد.(104)‏

26 / 5 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

منافقین، عامل‎ ‎گرفتاری مسلمین

‏برای گرفتاریهایی که ما در افغانستان داریم و آنها هم گرفتار به دست‏‎ ‎‏همین طایفه هستند که منافقین هستند. اظهار اسلام می کنند، لکن‏‎ ‎‏منافق هستند. و همین طور در قدس؛ و همین طور در محالّ دیگر، مثل‏‎ ‎‏لبنان، مثل فلسطین که برادرهای ما گرفتار هستند، و ابرقدرتها با‏‎ ‎‏صهیونیسم موافقت می کنند و آنها را به آتش می کشند.(105)‏

2 / 6 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

فریاد مظلومانۀ‎ ‎افریقا

‏امروز کشورهای افریقایی مسلمان ما زیر یوغ امریکا و سایر اجانب و‏‎ ‎‏سرسپردگان آنان دست و پا می زنند. امروز افریقای مسلمان صدای‏‎ ‎‏فریاد مظلومانۀ خود را هر چه بیشتر بلند می کند.(106)‏

7 / 7 / 58


کتابجهان اسلام از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 46

مشکل اصلی‎ ‎مسلمین

‏مشکل مسلمین فقط قدس نیست، این یکی از مشکلاتی است که‏‎ ‎‏مسلمین دارند. افغانستان مگر از مشکلات مسلمین نیست؟ پاکستان‏‎ ‎‏مگر از مشکلات مسلمین نیست؟ ترکیه مگر از مشکلات مسلمین‏‎ ‎‏نیست؟ مصر مگر از مشکلات مسلمین نیست؟ عراق مگر از مشکلات‏‎ ‎‏مسلمین نیست؟ باید ما تحلیل کنیم که مشکل که در همۀ اقطار‏‎ ‎‏مسلمین هست، از کجا پیدا شده است و راه حلّش چیست. چرا مسلمین‏‎ ‎‏در همه جای دنیا تحت فشار حکومتها و ابرقدرتها هستند و راه حلّ این‏‎ ‎‏مساله چیست تا اینکه هم رمز پیروزی بر همۀ مشکلات به دست بیاید و‏‎ ‎‏هم قدس و افغان و سایر بلاد مسلمین آزاد بشوند.‏

‏     مشکل مسلمین، حکومتهای مسلمین است. این حکومتها هستند‏‎ ‎‏که مسلمین را به این روز رسانده اند. ملتها مشکل مسلمین نیستند.‏‎ ‎‏ملتها با آن فطرت ذاتی که دارند، می توانند مسائل را حل کنند، لکن‏‎ ‎‏مشکل، دولتها هستند. شما سرتاسر ممالک اسلامی را وقتی که ملاحظه‏‎ ‎‏کنید کم جایی را می توانید پیدا بکنید که مشکلاتشان به واسطۀ‏‎ ‎‏حکومتهایشان ایجاد نشده. این حکومتها هستند که به واسطۀ‏‎ ‎‏روابطشان با ابر قدرتها و سر سپردگی شان با ابرقدرتهای چپ و راست،‏‎ ‎‏مشکلات را برای ما و همۀ مسلمین ایجاد کرده اند. اگر این مشکل از پیش‏‎ ‎‏پای مسلمین برداشته بشود، مسلمین به آمال خودشان خواهند رسید و‏‎ ‎‏راه حلّش با دست ملتهاست.(107)‏

18  /  5  /  59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

دورافتادن از اسلام‎ ‎و حقایق آن

‏مع الاسف، ما مسلمانها که از اسلام دور افتاده ایم و از حقایق اسلامی‏‎ ‎‏منزوی شده ایم در این فکر ابداً نیستیم که، اولاً کسانی که می توانند‏‎ ‎‏بروند، بروند مشرف شوند در خانۀ خدا و کسانی که اصحاب تفکر هستند،‏

کتابجهان اسلام از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 47

‏نویسنده هستند، روشنفکر هستند و عالِم هستند، در آن محیط مجتمع‏‎ ‎‏بشوند و مشکلات مسلمین را در تمام جهان بررسی کنند و آنچه که‏‎ ‎‏می توانند حل کنند. ما الآن از تشرف مکه و حج بیت الله جز اینکه یک‏‎ ‎‏دسته اشخاص عامی مردم، عامۀ مردم در آنجا مجتمع بشوند، و اشخاص‏‎ ‎‏موثری که می توانند، از حکومتها، از بزرگان قوم در آنجا می توانند‏‎ ‎‏مجتمع بشوند و مسائل اسلام را و مسائل مسلمین را و مسائل سیاسی و‏‎ ‎‏اجتماعی را بررسی کنند، مع الاسف، این امر مغفولٌ عنه است. و در عین‏‎ ‎‏حال که باید در آنجا بررسی مشکلات را بکنند بر مشکلات افزوده‏‎ ‎‏می شود. مشکلات مسلمین زیاد است، لکن مشکل بزرگ مسلمین این‏‎ ‎‏است که قرآن کریم را کنار گذاشته اند و تحت لوای دیگران درآمده اند.‏‎ ‎‏قرآن کریم که می فرماید که ‏وَاعتَصِمُوا بِحَبلِ الله ِ جَمیعاً وَ لاتَفَرَّقُوا‏، ما اگر‏‎ ‎‏همین یک آیه را، مسلمین اگر همین یک آیه را عمل به آن بکنند تمام‏‎ ‎‏اشکالات اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و همه چیزشان بدون تشبث به‏‎ ‎‏غیر رفع می شود.(108)‏

‏ ‏

28 / 7 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

اعلام خطر

برای مسلمین و‎ ‎اسلام

‏این خطری است برای مسلمین. من اعلام خطر می کنم برای مسلمین و‏‎ ‎‏برای اسلام با این وضعی که دولتها دارند. آنها کنار نشسته اند و شماها را‏‎ ‎‏به هم می ریزند. دولتها را با هم به جنگ وامی دارند و استفاده را خودشان‏‎ ‎‏می کنند. چرا مطالعه نمی کنید در امر اسلام و در امر سرنوشتهای‏‎ ‎‏مسلمین؟ تا کی ما باید زیر سلطۀ اجانب باشیم و تا کی ممالک ما باید در‏‎ ‎‏تحت تاخت و تاز آنها باشد؟ چرا از خواب بیدار نمی شوند مسلمانها؟‏‎ ‎‏مشکل مهم، دولتهای اسلامی هستند. باید دولتها بیدار بشوند. اگر‏‎ ‎‏دولتها بیدار بشوند مشکلات مسلمین رفع می شود، با هم تفاهم‏

کتابجهان اسلام از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 48

‏می کنند، لکن دستهایی در کار است که نمی گذارد؛ مامورینی آنها دارند‏‎ ‎‏که نمی گذارند این کار بشود.(109)‏

16 / 8 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

خیانت سران

کشورهای اسلامی

‏اشکال در این بی توجهی حکومتهاست که منافع خودشان را می دهند،‏‎ ‎‏ذخایر خودشان را تقدیم می کنند و در ازای آن ذلت برای خودشان و‏‎ ‎‏برای ملتشان به هدیه می آورند. مشکل همۀ مسلمین و اسلام در این‏‎ ‎‏بی توجهی یا با توجه خیانت بعض از سران کشورهاست.‏

‏     ملتها اگر نشسته اند که این دولتها برای آنها جلو اسرائیل را بگیرد و‏‎ ‎‏جلو قدرتهای دیگری که اینها را می خواهند به ذلت بکشند و ذخایر آنها‏‎ ‎‏را ببرند، این توقع بیجایی است.(110)‏

25 / 9 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

قدرتهای بزرگ،‎ ‎عامل گرفتاریها

‏یک گرفتاری هم ما راجع به مسلمین داریم و این گرفتاری که راجع به‏‎ ‎‏کشورهای اسلامی است، این باید به دست خود کشورهای اسلامی حل‏‎ ‎‏بشود. این را همه می دانند و همه می دانید که آنچه که بر سر مسلمین‏‎ ‎‏آمده است، از این قدرتهای بزرگ است.(111)‏

4 / 11 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

مخالفت قدرتها با‎ ‎اسلام

‏ای مسلمین! به داد اسلام برسید. ابرقدرتها با اسلام مخالفند، ابرقدرتها‏‎ ‎‏اسلام را نمی خواهند باشد؛ برای اینکه مشاهده می کنند که در زیر پرچم‏‎ ‎‏اسلام اگر یک میلیارد جمعیت مجتمع بشوند، برای آنها در دنیا زندگی‏

کتابجهان اسلام از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 49

‏کردن دیگر مشکل می شود و دست جنایتکار همۀ آنها قطع می شود. چه‏‎ ‎‏شده است مسلمین را و چه شده است سران مسلمین را که همۀ حیثیت‏‎ ‎‏و آبروی خودشان را نثار امریکا کرده اند؟ چه شده است اینها را که خزاین‏‎ ‎‏بزرگ اسلامی را که مال ملتهای پابرهنۀ ضعیف است به امریکا تقدیم‏‎ ‎‏می کنند و امریکا در مقابل این تقدیم از اسرائیل طرفداری می کند و‏‎ ‎‏می گوید که اسرائیل را ما به اینها نمی فروشیم؟ چه شده است مسلمین‏‎ ‎‏را؟ چرا باید مسلمین اینطور باشند؟ چرا باید دستگاههای تبلیغات‏‎ ‎‏مسلمین بر ضد یک دسته از مسلمین که می خواهند خودشان را نجات‏‎ ‎‏بدهند از سلطه های خارجی و از دزدهای بین المللی.(112)‏

21 / 11 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

اسلام،

گرفتار سرکشان

عنان گسیخته

‏اسلام از اول ظهورش گرفتار دشمنانی خودخواه و سرکشانی عنان‏‎ ‎‏گسیخته بوده است؛ و بحمدالله با عنایات خداوند متعال و‏‎ ‎‏نصرتهای غیبی راه خود را به پیش می برد.(113)‏

21 / 2 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

عدم توجه به‎ ‎مشکلات

‏ابتلای اسلام، امروز این است که گوشهایی که باید به مسائل، به مشکلات‏‎ ‎‏مسلمین گوش بدهند کر شده اند و زبانهایی که باید برای مصالح‏‎ ‎‏مسلمین به کار بیفتند لال شده اند. و چشمهایی که باید مصیبتهایی که‏‎ ‎‏بر مسلمین وارد می شود ملاحظه کنند کور شده اند ما با این لالها و کرها و‏‎ ‎‏کورها چه بگوییم؟ آیا این دولتهای منطقه مساله لبنان را یک فاجعه‏‎ ‎‏نمی دانند؟ یک فاجعه برای اسلام نمی دانند؟ یک فاجعه برای مسلمین‏‎ ‎‏جهان نمی دانند؟ آیا حملۀ اسرائیل به لبنان و کشتار بی حد فاجعه‏

کتابجهان اسلام از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 50

‏نیست؟ برای اسلام فاجعه نیست؟ برای مسلمانها فاجعه نیست؟ آیا‏‎ ‎‏تصریح به اینکه این عمل با صوابدید امریکا واقع شده است، در گوش‏‎ ‎‏اینها وارد نمی شود؟(114)‏

23 / 3 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

درک علل گرفتاریها

‏مسلمین توجه بکنند به گرفتاریهایی که دارند و توجه بکنند به اینکه از‏‎ ‎‏کجا این گرفتاریها آمده است، و علل آمدن این گرفتاریها چیست و راه‏‎ ‎‏نجات از آن چیست. ائمۀ جمعه که در این هفته در این کشور ستمدیده و‏‎ ‎‏انقلابی آمدند، و ان شاءالله در فرصتهای دیگر هم این نحو اجتماعات‏‎ ‎‏خواهد بود، باید بررسی بکنند از علل انحطاط افکار مسلمین، و بررسی‏‎ ‎‏بکنند از اینکه آن چیزی که استعمار را بر مسلمین استیلا داد، و آن عللی‏‎ ‎‏که باعث شد که استعمار بر همۀ مقدّرات کشورهای اسلامی و همۀ‏‎ ‎‏مستضعفین جهان حکمفرما باشد، ارزیابی کنند در این سمینارها و‏‎ ‎‏مجالس مهمشان؛ و راه را، علل را، کیفیت سلطۀ آنها را بیابند و راه علاج‏‎ ‎‏را، چه باید کرد، چه شده است و چه باید کرد. البته بسیاری از آقایان‏‎ ‎‏می دانند که استکبار جهانی از چه راهی وارد شد در این کشورها، به‏‎ ‎‏دست خود اشخاصی که از این ملتها بودند، با طرحهای خود دولتهای‏‎ ‎‏عقب مانده و دولتهای بی توجه به مصالح مسلمین، و آنهایی که متعلق به‏‎ ‎‏این دولتها بودند، از نویسندگان و گویندگان و خطبا و احیاناً ائمۀ جمعه و‏‎ ‎‏جماعات. آنها با تبلیغاتی که الهام می گرفتند به حسب ظاهر از قدرتهای‏‎ ‎‏خارجی، درصدد این برآمدند که آن چیزی که از همۀ قدرتها بالاتر‏‎ ‎‏می تواند در مقابل اجانب و قدرتهای اجنبی بایستد اسلام است، و این را‏‎ ‎‏با بررسیهای دانشمندان کشورهای خارجی بررسی دقیق شده است، و‏‎ ‎‏تنها راه نجات خودشان را این می دانند که اسلام در این کشورها یا نباشد‏

کتابجهان اسلام از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 51

‏یا محتوا نداشته باشد. یا نباشد را خیلی می دانند موفقیت پیدا‏‎ ‎‏نمی کنند، لکن محتوا نداشتن را موفق شده اند و امید توفیق هم دارند. و‏‎ ‎‏اگر مسلمین بیدار نشوند و توجه نکنند، این امر و این برنامه دنبال‏‎ ‎‏می شود.(115)‏

12 / 10 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

نفوذ ابرقدرتها

در کشورهای‎ ‎اسلامی

‏من اگر بخواهم همۀ گرفتاریهای مسلمین و راههای آن را بگویم؛ نه‏‎ ‎‏احاطه خیلی دارم به آن چیزها و نه وقت شما اقتضا می کند و نه حال من.‏‎ ‎‏لکن شمایی که در اینجا تشریف آوردید و مجالس دارید و گردهم هستید‏‎ ‎‏و بررسی اوضاع را می کنید، یکی از بررسیهای مهم قضیۀ گرفتاریهایی‏‎ ‎‏است که ما پیدا کردیم از ابرقدرتها و راههایی است که آنها به آن راهها‏‎ ‎‏نفوذ پیدا کردند در کشورهای اسلامی؛ و دنبال فهمیدن درد، دوا را هم‏‎ ‎‏باید بررسی بکنید.(116)‏

12 / 10 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

دخالت امریکا در‎ ‎کشورهای اسلامی

‏گرفتاریهای مسلمین همه از این قدرتهای بزرگ و تزریق کردن آنها و‏‎ ‎‏تلقین کردن آنها به نوکرهای خودشان در منطقه ها و تمام گرفتاریهایی‏‎ ‎‏که مسلمین دارند از دست اینهاست، و تا از دست اینها نجات پیدا نکنند‏‎ ‎‏گرفتاریها رفع نمی شود. باید دید با چه حقی امریکا از آن طرف دنیا‏‎ ‎‏دستش را دراز می کند به این طرف دنیا و در کشورهای اسلامی دخالت‏‎ ‎‏می کند و می خواهد مقدرات کشورهای اسلامی را او تعیین کند.(117)‏

12  /  10  /  61

*  *  *


کتابجهان اسلام از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 52

آگاه کردن مردم

‏ای ائمۀ جمعۀ بلاد اسلامی و کشورهای اسلامی، باید چه کرد؟ چرا ما به‏‎ ‎‏این روز نشانده شدیم که امریکا از آن ور دنیا بیاید و مقدرات کشورهای ما‏‎ ‎‏را تعیین کند، و مقدرات علمای اسلام را تعیین کند ولو با دست دیگران،‏‎ ‎‏و به صراحت بگوید که من منفعت دارم در منطقه، و دخالت آشکار در‏‎ ‎‏منطقه بکند و مسلمین نشسته باشند و ناظر باشند؟ ای ائمۀ جمعۀ همۀ‏‎ ‎‏بلاد اسلامی، مردم را آگاه کنید، این «چرا» را بین مردم بگویید، این «چرا»‏‎ ‎‏هم به غرب وارد است و هم به شرق وارد است. و چرا شوروی در ممالک‏‎ ‎‏اسلامی دخالت می کند، دخالت نظامی؟ امریکا هم همه جور دخالت‏‎ ‎‏می کند در همه کشورهایی که تحت سلطه او هستند یا می خواهد تحت‏‎ ‎‏سلطه ببرد؛ هم دخالت نظامی می کند، هم دخالت سیاسی می کند و‏‎ ‎‏همه جور دخالت. خوب، این چرا ندارد در دنیا؟(118)‏

12 / 10 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

ابرقدرتها و منافع‎ ‎مادی

‏امریکا از شما نفع می خواهد و می خواهد شما بازار باشید برای او. و‏‎ ‎‏همین طور شوروی، اینها فرق نمی کند، اینها می خواهند که از شما‏‎ ‎‏استفاده بکنند، از مخازن که خدا به شما داده آنها استفاده اش را‏‎ ‎‏بکنند.(119)‏

27 / 6 / 62

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

قیام و خیزش‎ ‎کشورهای اسلامی

‏باید به دولتهای کشورهای اسلامی و خصوصاً به این خلیجی ها تذکر‏‎ ‎‏داده بشود که شما خودتان برخیزید از جا. این قدر خودتان را اسیر این‏‎ ‎‏قدرتهای بزرگ نکنید. شما خودتان می توانید کار بکنید. شما خودتان‏‎ ‎‏شریان حیات امریکا و امثالش دست شماست، و خودتان می توانید کار را‏

کتابجهان اسلام از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 53

‏انجام بدهید.‏

‏     و معنا ندارد که دولتهای اسلامی همه کوشش کنند به اینکه ایران‏‎ ‎‏هم باید مثل خود ما باشد و مربوط به امریکا باشد. این کوششها بی فایده‏‎ ‎‏است.(120)‏

30 / 6 / 62

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تماشای ظلم به‎ ‎مسلمین

‏ما امروز می بینیم که در بلاد مختلفۀ مسلمین، ظلم هاست که بر‏‎ ‎‏مسلمین دارد می شود. در لبنان آن آتشی که برافروخته اند، امریکا‏‎ ‎‏برافروخته، و آن لشکرکشی ای که از طرف امریکا و فرانسه و سایر اذناب‏‎ ‎‏آنها برای یک مشت مظلوم شیعه و مظلوم مسلمان در آنجا انجام‏‎ ‎‏می گیرد، سایر مسلمین نشسته اند و تماشا می کنند.(121)‏

4 / 7 / 62

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

دور افتادن از اسلام‎ ‎واقعی

‏اینها مصیبتهایی است که بر کشورهای اسلامی دارد وارد می شود، و‏‎ ‎‏خودشان را همه پیرو اسلام می دانند، پیرو دین اسلام می دانند، لکن‏‎ ‎‏آنی که اسلام هست اصلاً خبری از آن نیست. اسلامی که در قرآنش با‏‎ ‎‏صراحت می گوید که نباید سلطه جویان عالم، کفّار عالم، بر مسلمین‏‎ ‎‏مسلط بشوند و سلطه پیدا بکنند،‏‎[2]‎‏ شما کوشش می کنید به اینکه آنها‏‎ ‎‏سلطه پیدا بکنند.(122)‏

4 / 7 / 62

*  *  *

‏ ‏


کتابجهان اسلام از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 54

انفعالی بودن‎ ‎حکومتها

‏مصیبت برای مسلمین این است که گرفتار یک همچو حکومتهایی‏‎ ‎‏هستند که همه اش انفعالی، وضع انفعالی دارند.(123)‏

10 / 4 / 63

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

اختلاف قدرتها بر‎ ‎سر تقسیم طعمه!

‏کسانی که اندک تفکری در اوضاع کشورهای اسلامی بنمایند به وضوح‏‎ ‎‏خواهند دانست که آنچه دو ابرقدرت جهان و قدرتهای تابع این قدرتها با‏‎ ‎‏هم اتفاق دارند ـ و هیچ گاه از این اتفاق دست بردار نیستند ـ عقب نگه‏‎ ‎‏داشتن کشورهای جهان سوم، خصوصاً کشورهای پهناور و غنی اسلامی،‏‎ ‎‏در ابعاد فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و نظامی است، و‏‎ ‎‏تحمیل جهات استعماری در تمامی امور مذکوره بر جهان سوم می باشد.‏‎ ‎‏و برای این مقصد، که در نظر آنان بسیار دارای اهمیت است، زحمتها‏‎ ‎‏متحمل شدند و وقتها و پولهای بسیاری صرف نموده اند و می نمایند. ...‏‎ ‎‏اختلاف بر سر تقسیم طعمه ها و کشورهای جهان سوم است و برای به‏‎ ‎‏دست آوردن سلطۀ استعماری نو. بهترین راه را در حمله به فرهنگهای‏‎ ‎‏ملتها دانسته و دانشگاهها را به خدمت گرفتند. و با به دست آوردن این‏‎ ‎‏مراکز، از رهاوردهای آنها مجلسهای فرمایشی ساخته و حکومتهای‏‎ ‎‏دلخواه به دست آوردند، و نظامها را سر تا قدم غربی یا شرقی کردند. و‏‎ ‎‏آنان که در این کشمکشها از همه بیشتر صدمه دیدند و رنج کشیدند‏‎ ‎‏کشورهای اسلامی بوده و هستند. چرا که اسلام دارای فرهنگ غنی‏‎ ‎‏انسان ساز است که ملتها را، بی گرایش به راست و چپ و بدون در نظر‏‎ ‎‏گرفتن رنگ و زبان و منطقه، به پیش می برد و انسانها را در بعد اعتقادی و‏‎ ‎‏اخلاقی و عملی هدایت می کند، و از گهواره تا گور به تحصیل و جستجوی‏‎ ‎‏دانش سوق می دهد. اسلام در بعد سیاسی، کشورها را در همۀ زمینه ها،‏‎ ‎‏بدون تشبث به دروغ و خدعه و توطئه های فریبنده، به اداره و تمشیت‏

کتابجهان اسلام از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 55

‏حکومت سالم هدایت می کند؛و روابط را با کشورهای دیگری که به‏‎ ‎‏زیست مسالمت آمیز و خارج از ظلم و ستمکاری متعهد هستند محکم و‏‎ ‎‏برادرانه می کند. اقتصاد را به صورتی سالم و بدون وابستگی، به نفع‏‎ ‎‏همگان، در رفاه همۀ مردم، با اهمیت به مستمندان و ضعیفان، بارور‏‎ ‎‏می کند ؛ و برای رشد بیشتر کشاورزی و صنعت و تجارت کوشش‏‎ ‎‏می نماید. و در بعد نظامی، به همۀ کسانی که صلاحیت دفاع از کشور را‏‎ ‎‏دارند برای مواقع اضطراری تعلیم نظامی می دهد؛ و در این مواقع بسیج‏‎ ‎‏عمومی اختیاری و احیاناً اجباری می کند؛ و در حال عادی برای دفاع از‏‎ ‎‏مرزها و تنظیم شهرها و ایمنی جاده ها و حفظ نظم و انتظام، نیروی‏‎ ‎‏مومن ورزیده تربیت می کند.‏

‏     با آنچه گفته شد ـ که در این زمینه ها گفتنی بسیاری است ـ با‏‎ ‎‏توطئه های ابرقدرتها، نه تنها نگذاشتند فرهنگ اصیل اسلام رشد کند و‏‎ ‎‏پا بگیرد، که از طرف دانشگاههای غیرمهذب و فرنگ رفته های غیر‏‎ ‎‏متعهد و ملی گراهای متعصب شدیداً مورد هجوم قرار دادند. و از هجوم‏‎ ‎‏هم اینان بود که کشورهای اسلامی زخمهای اساسی برداشتند. و اگر‏‎ ‎‏امروز قشرهای مختلف ملتها، از علمای دینی تا گویندگان و نویسندگان و‏‎ ‎‏روشن بینان متعهد، قیام همه جانبه نکنند و با بیدار کردن توده های‏‎ ‎‏عظیم انسانی ـ اسلامی به دادِ کشورها و ملتهای تحت ستم نرسند،‏‎ ‎‏کشورهایشان بی شک به نابودی و وابستگی همه جانبی بیشتر و بیشتر‏‎ ‎‏خواهد کشید، و غارتگران ملحد شرقی و بدتر از آنان ملحد غربی ریشۀ‏‎ ‎‏حیات آنان را می مکند و شرافت و ارزشهای انسانی آنان را به باد فنا‏‎ ‎‏می سپارند.‏

‏     اکنون بازارهای کشورهای اسلامی مراکز رقابت کالاهای غرب و شرق‏‎ ‎‏شده است، و سیل کالاهای تزئینی مبتذل و اسباب بازیها و اجناس‏‎ ‎‏مصرفی به سوی آنها سرازیر است. و همۀ ملتها را آنچنان مصرفی بار‏

کتابجهان اسلام از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 56

‏آورده اند که گمان می کنند بدون این اجناس امریکایی و اروپایی و ژاپنی‏‎ ‎‏و دیگر کشورها زندگی نمی توان کرد. و مع الاسف مکۀ معظمه و جده و‏‎ ‎‏مشاهد مشرفۀ حجاز، مرکز وحی و مهبط جبرائیل و ملائکة الله ، که باید به‏‎ ‎‏حکم اسلام بتهای جنایتکار را در آنجا شکست و فریاد بر سر آنها زد و از‏‎ ‎‏آنها برائت جست، مملو از کالاهای بیگانگان و بازار برای دشمنان اسلام و‏‎ ‎‏پیامبر بزرگ ـ صلی الله علیه و آله و سلم شده. کثیری از حجاج بیت الله ‏‎ ‎‏الحرام که برای فریضۀ حج می روند و باید در آن مکان مقدس از توطئۀ‏‎ ‎‏بیگانگان به فریاد «یاللمسلمین» برخیزند، غافلانه در بازارها به‏‎ ‎‏جستجوی کالاهای امریکایی، اروپایی و ژاپنی پرسه می زنند، و دل‏‎ ‎‏صاحب شریعت را با این عمل، که با حیثیت حج و حجاج بازی می کند، به‏‎ ‎‏درد می آورند.‏

‏     ای حجاج محترم خانۀ خدا به خود آیید! و ای مسلمانان در همۀ بلاد‏‎ ‎‏و اقطار عالم به پاخیزید! و ای علمای اعلام جهان اسلام به داد اسلام و‏‎ ‎‏بلاد مسلمین و مسلمانان برسید! و در هر گوشه و کنار، همچون ملت‏‎ ‎‏ایران و دولت آن و علما و بزرگان این سامان، دست رد به سینۀ ستمکاران‏‎ ‎‏غرب و شرق زنید، و عمال و کارشناسان دروغین و مستشاران نفتخوار‏‎ ‎‏آنان را از بلاد خود بیرون بریزید ؛ و همچون سلحشوران ایران، شهادت را‏‎ ‎‏بر ذلت و شرف اسلام و انسانی را بر رفاه و عیش چند روزۀ توام با خواری و‏‎ ‎‏شرمساری ترجیح داده، و در میدان نبرد سیاسی و نظامی بر آنان چیره‏‎ ‎‏شوید ؛ و از هیاهوی تبلیغاتی آنان باک نداشته باشید که خداوند تعالی با‏‎ ‎‏شماست: ‏ان تَنصُروا الله َ ینَصُرکمُ و یُثبِت اقدامَکُم.‎[3]‎

‏    ‏‏بارالها، بندۀ ناچیز تو از کشوری مظلوم با جمعیتی ناچیز از حیث عدد‏‎ ‎‏و همه چیز، و زنده به عنایات تو، نالۀ مظلومانۀ خود را، به مقدار ظرفیت‏‎ ‎‏ناچیز خود، به ملتهای مسلمان و مظلومان جهان رساندم ،و فریاد‏

کتابجهان اسلام از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 57

‏«یاللمسلمین! به داد اسلام برسید» را ابلاغ نمودم. و تا الطاف و عنایات تو‏‎ ‎‏نباشد، هیچ گره ای باز نشود و هیچ دردی دوا نشود. تو خود با رحمت‏‎ ‎‏واسعۀ خود به مسلمین نظر فرما، و همۀ ما و آنان را از قید خود و خودیت و‏‎ ‎‏عبودیت بتها، خصوصاً بت نفس، نجات ده؛ و شرّ ستمکاران را از سر‏‎ ‎‏مظلومان جهان بویژه مسلمانان برکن ؛ و مسلمانان را به خود آور ؛ و‏‎ ‎‏دولتهای کشورهای اسلامی را جرات و شجاعت عنایت فرما، که با داشتن‏‎ ‎‏آن مقدار عده و عُده و در دست داشتن شریان حیاتی غرب و شرق، تن به‏‎ ‎‏ذلت و اسارت اجانب ندهند، و با ملتهای خود هم صدا شوند. به امید‏‎ ‎‏پیروزی رزمندگان و مبارزان اسلام در سراسر گیتی بر کفر جهانی‏‏.(124)‏

25 / 5 / 64

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تازیانه به جرم سیاه‎ ‎بودن

‏فریاد برائت ما فریاد مردم مسلمان افریقا است، فریاد برادران و خواهران‏‎ ‎‏دینی ما که به جرم سیاه بودن، تازیانۀ ستمِ سیه روزان بی فرهنگِ‏‎ ‎‏نژادپرست را می خورند.(125)‏

6 / 5 / 66

*  *. *

‏ ‏

‏ ‏

لزوم جایگزینی‎ ‎برنامه های سازنده

‏کشورهای اسلامی به واسطۀ ضعف مدیریتها و وابستگی، به وضعیت‏‎ ‎‏اسفبار گرفتار شده اند که این به عهدۀ علمای اسلام و محققین و‏‎ ‎‏کارشناسان اسلامی است که برای جایگزین کردن سیستم ناصحیح‏‎ ‎‏اقتصاد حاکم بر جهان اسلام، طرحها و برنامه های سازنده و دربرگیرندۀ‏‎ ‎‏منافع محرومین و پابرهنه ها را ارائه دهند و جهان مستضعفین و‏‎ ‎‏مسلمین را از تنگنا و فقر معیشت به درآورند.(126)‏

6 / 5 / 66


کتابجهان اسلام از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 58

ضرورت شناخت‎ ‎حج

‏بزرگترین درد جوامع اسلامی این است که هنوز فلسفۀ واقعی بسیاری از‏‎ ‎‏احکام الهی را درک نکرده اند؛ و حج با آنهمه راز و عظمتی که دارد هنوز به‏‎ ‎‏صورت یک عبادت خشک و یک حرکت بی حاصل و بی ثمر باقی مانده‏‎ ‎‏است.(127)‏

29 / 4 / 67

*  *  *


کتابجهان اسلام از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 59

کتابجهان اسلام از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 60

  • )) «فقها امین و مورد اعتماد پیامبرانند»؛ اصول کافی؛ ج 1، ص 58.
  • )) اشاره به آیه «لن یجعلَ الله ُ للکافرین علی المومنینَ سبیلاً»؛ (نساء   /   141).
  • )) «اگر خدا را یاری کنید، خداوند شما را یاری می کند»؛ (محمد   /   7).