فصل دوم: اصول کلی در روابط با کشورهای اسلامی
رابطۀ قوی با دولتهای اسلامی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

رابطۀ قوی با دولتهای اسلامی

علایق مشترک

با همسایه های

مسلمان عرب

‏علایق ما با ملتهای همسایه و مسلمان عرب دارای ویژگیهای خاص‏‎ ‎‏اسلامی است، لذا ما خواستار نزدیکی هرچه بیشتر این ملتها با هم‏‎ ‎‏هستیم. این استعمار و دست اجانب است که میان این مسلمانان‏‎ ‎‏اختلاف انداخته و می اندازد.(128)‏

15 / 8 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

حمایت از اعراب‎ ‎در مقابل اسرائیل

سوال: ‏[‏‏موضع شما نسبت به اعراب چیست؟‏‏]‏

جواب: ‏ما دست خود را به سوی کشورهای عربی که به مبارزات خود علیه‏‎ ‎‏اسرائیل ادامه می دهند، دراز کرده و همیشه پشتیبان آنان در مقابل اسرائیل‏‎ ‎‏بوده ایم. امید است ملتهای عرب از مبارزات ملت ایران دفاع نمایند.‏‏(129)‏

2 / 8 / 57

*  *  *

‏ ‏

برادری با اعراب

‏ملت عرب، همه برادر ما هستند و ما با آنها مثل برادر رفتار می کنیم.(130)‏

21 / 8 / 57


کتابجهان اسلام از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 63

روابط برادرانه با‎ ‎کشورهای مسلمان

سوال: ‏[‏‏روابط شما با برادران عرب مسلمان چگونه خواهد بود؟ این روابط‏‎ ‎‏در حال حاضر تا حدودی محدود است.‏‏]‏

جواب:‏ روابط ما برادرانه است، که منشا آن از مذهبمان است. و تاریخ و‏‎ ‎‏فرهنگمان نیز مشترک است. ما همیشه مشکلات یکدیگر را می فهمیم و‏‎ ‎‏دشمنانمان نیز مشترک هستند.(131)‏

24 / 8 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

اسلام، تکیه گاه‎ ‎ملت عرب

سوال: ‏[‏‏آیا از طرف خود پیامی برای ملت عرب دارید؟‏‏]‏

جواب:‏ پیام من برای برادران عرب و مسلمان این است که بیایید‏‎ ‎‏اختلافات را کنار بگذارید و دست برادری به یکدیگر بدهید و همگام و‏‎ ‎‏هم پیمان با همۀ برادران مسلمان غیر عرب، تنها اسلام را تکیه گاه خود‏‎ ‎‏قرار دهید. شما با داشتن ذخایر مادی که از حساب افزون است و از همۀ‏‎ ‎‏آنها مهمتر ذخیرۀ الهی و معنوی، که اسلام است، می توانید قدرتی‏‎ ‎‏باشید که هرگز ابرقدرتها هوس تسلط بر شما را نکنند و اینگونه شما را از‏‎ ‎‏چپ و راست، مورد حمله قرار ندهند و همه چیزتان را غارت نکنند.(132)‏

2 / 9 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

دسته بندی دول

عربی و گرایش‎ ‎ایران

سوال: ‏[‏‏رابطۀ شما با دولتهای عربی چگونه خواهد بود؟ به کدام طرف‏‎ ‎‏تمایل پیدا خواهید کرد؟ به طرف دولتهای عربی مترقی نظیر لیبی،‏‎ ‎‏سوریه و عراق و یا به طرف دولتهای معتدل نظیر عربستان سعودی و‏‎ ‎‏مصر؟‏‏]‏

جواب:‏ دولتی که ما ایجاد می کنیم دولت اسلامی، جمهوری اسلامی‏‎ ‎‏است. و هر یک از آنها نزدیکتر به جمهوری اسلامی باشند، البته آنها‏

کتابجهان اسلام از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 64

‏نزدیکتر به ما خواهند بود و هر کدام دورتر باشند، دورتر.(133)‏

9 / 9 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

دشمنی با دولتهای‎ ‎ظالم

‏ما با کشورها مخالفتی نداریم. ما با دولتهایی که ظالم هستند، چه به ما‏‎ ‎‏ظلم کرده باشند و چه به برادران مسلمان ما ظلم کرده باشند و بکنند، با‏‎ ‎‏آنها دشمن هستیم.(134)‏

15 / 10 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

حصول به اهداف‎ ‎اسلامی

‏امید است جمهوری اسلامی ما که بر اساس اتحاد و اتفاق ملتهای‏‎ ‎‏مسلمان جهان پایه گذاری شده، نقش موثری در پیشبرد اهداف عالیۀ‏‎ ‎‏اسلام و عظمت مسلمانان جهان داشته باشد.(135)‏

11 / 2 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

رابطه قوی با‎ ‎دولتهای اسلامی

‏اما راجع به روابط ما با دولتهای اسلامی ـ بلکه با همۀ دوَل ـ یک روابطی‏‎ ‎‏است؛ اما با همۀ دوَل یک روابط سیاسی است که البته دولت ما با آنها‏‎ ‎‏روابط را یا ایجاد می کنند یا تحکیم می کنند؛ و روابط ما با دولتهای‏‎ ‎‏اسلامی همیشه باید قوی باشد. دولتهای اسلامی باید به منزلۀ یک‏‎ ‎‏دولت باشند؛ کَاَنَّه یک جامعه هستند، یک پرچم دارند، یک کتاب دارند،‏‎ ‎‏یک پیغمبر دارند. اینها همیشه باید با هم متحد باشند، با هم علاقه های‏‎ ‎‏همه جانبه داشته باشند؛ و اگر ... این آمال حاصل بشود که بین دولتهای‏‎ ‎‏اسلامی از همۀ جهات وحدت پیدا بشود، امید است که بر مشکلات‏‎ ‎‏خودشان غلبه کنند، و یک قدرتی بزرگتر از قدرتهای دیگر در مقابل‏

کتابجهان اسلام از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 65

‏سایر قدرتها باشند.(136)‏

17 / 2 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

دعوت به همکاری

‏ما ملتهای بزرگ اسلامی را به همکاری در این نهضت اسلامی ایران‏‎ ‎‏دعوت می کنیم.(137)‏

5 / 3 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

همه زیر یک پرچم

‏من از خدای تبارک و تعالی می خواهم که همۀ دولتهای ما را ـ اسلامی را ‏‎ ‎‏توفیق بدهد که همه در سایۀ اسلام و زیر یک پرچم، که آن پرچم «اسلام»‏‎ ‎‏است؛ با هم برادروار، در کنار هم، با هم، بر مشکلات خودشان غلبه‏‎ ‎‏کنند.(138)‏

21 / 3 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

روابط حسنه

با همه دولتها

‏ ‏

‏ما امیدواریم که با همۀ ملتها و دولتها با حُسن جوار، با حُسن نیت، و با‏‎ ‎‏حُسن رفتار و با ارتباطات حسنه رفتار کنیم و دولت ما با همۀ دولتها‏‎ ‎‏روابط حسنه متقابله داشته باشد.(139)‏

23 / 4 / 58

*  *  *

اجتماع تحت لوای‎ ‎اسلام و قرآن

‏امیدوارم که مسلمین و ملتهای اسلامی همان طور که دستور اسلام و‏‎ ‎‏قرآن مجید است با هم برادر باشند و نسبت به دشمنان انسانیت ‏‏[‏‏و‏‏]‏‎ ‎‏کشورهای اسلام، با شدت و قدرت رفتار کنند. و این حاصل نمی شود الاّ‏

کتابجهان اسلام از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 66

‏ ‏

‏به اینکه از اختلافات جزئی، که بین دولتها هست، دست بردارند و مثل‏‎ ‎‏برادر هم باشند. این اختلاف موجب بهره برداری دشمنهای اسلام و‏‎ ‎‏مسلمین است. باید از این بهره برداری جلوگیری بشود به وحدت‏‎ ‎‏اسلامی و اینکه همه در تحت لوای اسلام و قرآن مجید مجتمع بشوند؛‏‎ ‎‏زیرا آنطور که قرآن دستور داده است: «رُحَماء» بینهم و «اشدّاء» بر‏‎ ‎‏کفار باشد.(140)‏

‏ ‏

24 / 5 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

حمایت از‎ ‎کشورهای مبارز

‏تمام کشورهای اسلامی چون ایران بنا به وظیفۀ اسلامی خویش باید از‏‎ ‎‏کشورهای در حال رشد و مبارزه با استعمار مادی و معنوی پشتیبانی‏‎ ‎‏کنند.(141)‏

8 / 8 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

اسلام، دلسوز بشر

‏ما با هیچ ملتی بد نیستیم. اسلام آمده بود برای تمام ملل برای ناس ‏یا‎ ‎ایّها النّاس.

‏     ‏‏اسلام برای همه است، دلسوز برای بشر است. ما هم تابع اسلامیم، ما‏‎ ‎‏هم دلسوزیم برای بشر. ما با هر کس که با ما به طور انسانی رفتار کند ما با‏‎ ‎‏او دوستیم... روابط انسانی با هیچ جا مانعی ندارد، و ما با ملتها خوب‏‎ ‎‏هستیم.(142)‏

17 / 8 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

شرکت در شادی و‎ ‎غم مسلمانان

‏ما با همه ملتهای مسلم برادر هستیم. و در شادی و غم آنها شریک هستیم. و‏

کتابجهان اسلام از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 67

‏امید این را داریم که آنها هم با غمها و شادیهای ما شریک باشند.‏‏(143)‏

‏ ‏

1 / 9 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

مصالح اسلام،‎ ‎اساس روابط

‏دول اسلامی با ما روابط دارند آن هم تا حدی که روی مصالح اسلامی،‏‎ ‎‏روی مصالح مسلمین باشد ما با آنها روابط داریم.(144)‏

26 / 9 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

احیای اسلام

‏مبارک آن روزی است که تمام دولتهای اسلامی با ملتها با هم باشند و‏‎ ‎‏همه با هم، هم صدا و همه باهم، هم مقصد و اسلام را در همه جا زنده کنند‏‎ ‎‏و همۀ ممالک اسلامی متحد شوند تا اینکه دست ابرقدرتها را از ممالک‏‎ ‎‏خودشان قطع کنند.(145)‏

21 / 5 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

وحدت،

اساس دعوت‎ ‎اسلام

‏جمهوری اسلامی می خواهد مطلبی را که قرآن فرموده است، مطلبی را‏‎ ‎‏که رسول خدا فرموده است در همۀ کشورها پیاده کند و ایران مقدمۀ‏‎ ‎‏اوست؛ می خواهد که به همۀ کشورها بفهماند که اسلام بنایش بر برادری‏‎ ‎‏و برابری و وحدت ‏‏[‏‏است‏‏]‏‏ و همۀ مسلمین ید واحده هستند بر دیگران.‏

‏     ما می خواهیم به همۀ ملتها بفهمانیم که اسلام یک دین وحدت‏‎ ‎‏است، یک دین برادری است، دین برابری است. هیچ یک از قشرهای او بر‏‎ ‎‏دیگری تفوّق ندارند مگر به تقوا، مگر به پیروی از احکام اسلام.(146)‏

5 / 10 / 59

*  *  *


کتابجهان اسلام از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 68

اتحاد ملتهای‎ ‎مسلمان با هم

‏ملت ایران با ملت عراق دو نیست و با ملتهای مسلم دیگر هم دو نیست؛‏‎ ‎‏این یک ملت است و دارای یک میلیارد جمعیت؛ یک ملت است و دارای‏‎ ‎‏خزاین بیشمار و مع الاسف، به واسطۀ انحراف اکثر دولتهای اسلامی، این‏‎ ‎‏یک میلیارد انسان در تحت فشار قدرتهای شیطانی بزرگ است و این‏‎ ‎‏خزاین عظیم این کشورهای اسلامی به حلقوم این قدرتهای بزرگ‏‎ ‎‏فرومی رود.(147)‏

20 / 1 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

وحشت امریکا از‎ ‎وحدت اعراب و‎ ‎ایران

‏آن نگرانی که آنان از وحدت برادران مسلمان عرب با ایران دارند، دیگران‏‎ ‎‏ندارند. امریکا نگران منافع خود در منطقه است و صدام نگران سقوط و‏‎ ‎‏ننگ ابدی برای خویش است. باید مسلمانان و خصوصاً برادران عرب ما‏‎ ‎‏بدانند که مساله، اسرائیل و ایران نیست، مسالۀ اصلی برای جهانخواران‏‎ ‎‏شرق و غرب، اسلام است که می تواند مسلمانان جهان را تحت پرچم‏‎ ‎‏پر افتخار توحید مجتمع و دست جنایتکاران را از کشورهای اسلامی و از‏‎ ‎‏سلطه بر مستضعفان جهان کوتاه و مکتب ارزشمند و مترقی الهی را بر‏‎ ‎‏جهان عرضه نماید. جهان عرب باید بداند امروز ضربه ای که صدام و‏‎ ‎‏سادات به آنها زده اند چنان وحشتناک است که تنها با اتحادشان‏‎ ‎‏می توانند جبران نمایند.(148)‏

15 / 6 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

همفکری‎ ‎کشورهای اسلامی

‏امید آن است که دولتهای اسلامی و خصوص دولت عربستان سعودی،‏‎ ‎‏که در مرکز سیاست اسلامی واقع است، با ما هم صدا و همفکر شوند؛ و هر‏‎ ‎‏یک در کشورهای خود شیرینی حمایت بیدریغ ملتها را بچشند، و‏

کتابجهان اسلام از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 69

‏همچون دولت مردمی ایران از این نعمت بزرگ الهی بهره مند شوند.(149)‏

18 / 7 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

نگرانی از‎ ‎سرنوشت‎ ‎کشورهای اسلامی

‏ما نمی توانیم که اعراب را و مقدرات اعراب را از خودمان جدا بدانیم،‏‎ ‎‏مقدرات سایر کشورها را از خودمان جدا بدانیم. همه جا اسلام است و‏‎ ‎‏همۀ مسلمین ـ که ما هم ‏‏[‏‏از‏‎ ‎‏]‏‏جملۀ آنها هستیم ـ موظفیم که اسلام را در‏‎ ‎‏هر جا حفظ کنیم. ما مکلف هستیم که آن مقداری که می توانیم، هدایت‏‎ ‎‏کنیم این کشورهای اسلامی را.(150)‏

25 / 8 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

عدم تجاوز به‎ ‎کشورهای اسلامی

‏ما به حسب حکم خدای تبارک و تعالی اخوت خودمان را با همۀ مسلمین‏‎ ‎‏جهان، با دولتهای کشورهای اسلامی، با ملتهای مسلم در هر مذهبی‏‎ ‎‏هستند، در هر کشوری هستند، ما برادری خودمان را با آنها اعلام‏‎ ‎‏می کنیم و ما اعلام می کنیم که نظر تجاوز به هیچ یک از کشورهای‏‎ ‎‏اسلامی و غیراسلامی نداریم. ما می خواهیم که همۀ کشورهای اسلامی‏‎ ‎‏در محیط خودشان که هستند با هم برادر باشند، همان طور که دولت‏‎ ‎‏ایران و ملت ایران یک هستند.(151)‏

20 / 10 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

ایران، مدافع‎ ‎کشورهای اسلامی

‏ملت و دولت ایران نمی خواهند که به کشورهای اسلام صدمه و ضرری‏‎ ‎‏وارد شود؛ بلکه می خواهند همه به برادری در مقابل دشمنان اسلام،‏‎ ‎‏خصوصاً اسرائیل، دشمن سرسخت اسلام و عرب، ایستاده و چپاولگران‏

کتابجهان اسلام از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 70

‏جهانخوار را از سلطه بر کشورهای اسلامی و مسلمانان و مستضعفان باز‏‎ ‎‏دارند و دست چپاولگران و ستمکاران را قطع کنند.(152)‏

22 / 11 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

زندگانی‎ ‎مسالمت آمیز با‎ ‎تمام دولتها

‏چنانچه اینجانب و مسئولین جمهوری اسلامی مکرراً اعلام نموده ایم،‏‎ ‎‏ملت و دولت جمهوری اسلامی ایران تسلیم احکام مقدس قرآن و‏‎ ‎‏اسلامند؛ و به حکم قرآن مجید خود را برادر ایمانی تمام ملتهای اسلامی‏‎ ‎‏و کشورهای مختلف از حیث فرهنگ و جغرافیا می دانند؛ و صلح جویی و‏‎ ‎‏زندگانی مسالمت آمیز را با تمام دولتها و ملتها طالب می باشند، و تا‏‎ ‎‏دولتی به حریم کشور آنان تجاوز نکند و متعهد به احکام اسلام باشد، آن‏‎ ‎‏را برادر خود می دانند.(153)‏

22 / 11 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

رفتار مسالمت آمیز

‏ما صلاح تمام کشورها بویژه کشورهای مجاور و منطقه را در آن می دانیم‏‎ ‎‏که برای ارضای شهوت بلندپروازی و ماجراجویی صدام و منفعت طلبی و‏‎ ‎‏سلطه جویی قدرتهایی که او را به دام و مهلکه انداخته اند خود را به تباهی‏‎ ‎‏و هلاکت دنیوی و عذاب الیم اخروی مبتلا نکنند، و با کشوری که با همۀ‏‎ ‎‏مسلمانان جهان می خواهد دست برادری دهد و اخوتی که خداوند عطا‏‎ ‎‏فرموده است به رسمیت بشناسد و جامۀ عمل پوشد به طور‏‎ ‎‏مسالمت آمیز رفتار نمایند.(154)‏

12 / 1 / 61

*  *  *

‏ ‏


کتابجهان اسلام از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 71

با هیچ کشوری سر‎ ‎جنگ نداریم

‏ما با هیچ کشوری، چه اسلامی و چه غیر اسلامی سر جنگ نداریم و‏‎ ‎‏طالب صلح و صفا برای همه هستیم، و تا کنون نیز به دفاع که برای‏‎ ‎‏هرکس فریضه ای است الهی و حقی است انسانی، برخاسته ایم؛ و هرگز‏‎ ‎‏قصد تجاوز به کشورهای دیگر را نداریم. و می خواهیم کشورهای اسلامی‏‎ ‎‏در کنار هم با تعهد اسلامی به دفاع از حقوق مسلمین و کشورهای‏‎ ‎‏اسلامی در مقابل متجاوزان و متجاسران مانند اسرائیل تجاوزگر‏‎ ‎‏بایستند. و اگر این آرزوی دیرینۀ ملت و دولت ایران جامۀ عمل بپوشد‏‎ ‎‏هیچ قدرتی هر چند هم بزرگ نمی تواند به کشورهای اسلامی یا یکی از‏‎ ‎‏آنها تجاوز کند یا اعمال قدرت و زور نماید.(155)‏

12 / 1 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

اشتباه دولتها در‎ ‎حمایت از صدام

‏من و دولت ایران و ملت ایران اعلام می کنیم که شما چنانچه با صدام‏‎ ‎‏همراهی نکنید و چنانچه به طور اسلامی با ما رفتار کنید و به برنامه های‏‎ ‎‏قرآن کریم با ما رفتار کنید و با ملتها رفتار کنید، دولت ایران و ملت ایران‏‎ ‎‏با شما برادر است و از شما حمایت خواهد کرد. لکن چنانچه ـ خدای‏‎ ‎‏نخواسته ـ انحرافی عمل کنید و خودتان را به این دام بیندازید، مطمئن‏‎ ‎‏باشید که شما از صدام قدرتمندتر نیستید، و آنهایی که مثل دولت مصر‏‎ ‎‏می خواهند به او کمک کنند، آنها هم تجربه کنند ببینند که چه خواهد‏‎ ‎‏شد. و من نصیحتشان می کنم که این تجربه را نکنند و جوانهای بیگناه‏‎ ‎‏مردم را به تباهی نکشند و جوانها را نیاورند در یک میدانی که عاقبتش‏‎ ‎‏برای آنها هلاکت است.(156)‏

26 / 2 / 61

*  *  *

‏ ‏


کتابجهان اسلام از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 72

عدم مداخله

در امور داخلی‎ ‎کشورهای اسلامی

‏ما از الآن هم اعلام می کنیم که ما نه هیچ روزی جنگجو بوده ایم به این‏‎ ‎‏معنا که حمله کنیم به یک کشوری اسلامی. برای اینکه کشور اسلامی، ما‏‎ ‎‏همۀ کشورهای اسلامی را از خودمان می دانیم، بنای بر این نداشتیم که‏‎ ‎‏در یک کشوری دخالت کنیم و تا حالا هم دخالت نکرده ایم.(157)‏

31 / 3 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

برادری با همه‎ ‎کشورهای اسلامی

‏من و تمام اشخاصی که مسئول هستند ـ البته من طلبه ای هستم و‏‎ ‎‏مسئول نیستم، لکن من موعظه می کنم ـ تاکنون کراراً ما به این دولتهای‏‎ ‎‏منطقه تذکر داده ایم که ما با شما نمی خواهیم بجنگیم. ما آنطور نیستیم‏‎ ‎‏که وقتی زور پیدا کردیم، با قلدری بخواهیم در یک کشور دیگری دخالت‏‎ ‎‏کنیم. ما در عین حالی که قدرتمندترین دولتهای منطقه هستیم و به‏‎ ‎‏برکت اسلام، یک قدرتی این کشور ما و این ملت ما دارد که قدرتهای‏‎ ‎‏بزرگ هم نمی توانند تعرض به او بکنند، در عین حال، ما می خواهیم که با‏‎ ‎‏همۀ این کشورهای اسلامی و خصوصاً اینهایی که در منطقه هستند، در‏‎ ‎‏خلیج هستند و در اطراف خلیج هستند، می خواهیم برادر باشیم.‏‎ ‎‏می خواهیم همۀ آنها با هم دست به هم بدهیم. و خدای تبارک و تعالی‏‎ ‎‏آنقدر مقدورات به این کشورهای اسلامی داده است، چه از جهات‏‎ ‎‏معنوی و چه از جهات مادی، که اگر بفهمند این حکومتها و توجه به‏‎ ‎‏مسائل پیدا بکنند، قدرتی هستند که در مقابل آنها قدرت دیگری اندک‏‎ ‎‏است.‏

‏     شما، کشور شما، کشورهای خلیج و کسان دیگری که در منطقه‏‎ ‎‏هستند قدرت مادی دارند؛ یعنی، نفت دارند؛ آن نفتی که اگر ده روز به‏‎ ‎‏روی غرب بسته بشود، همه تسلیم خواهند شد.‏

‏     ما چقدر به این کشورهای منطقه باید بگوییم که بابا، ما به شما کار‏

کتابجهان اسلام از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 73

‏نداریم! شما بیایید و با ما برادری کنید تا همه با قدرتهای بزرگ مقابله‏‎ ‎‏کنیم و کشورهای خودمان را نجات بدهیم. ...‏

‏     وارد شدن ما در عراق نه برای این بوده است که ما عراق را می خواهیم‏‎ ‎‏تصاحب کنیم یا بصره را. ما وطنمان بصره و شام نیست، ما وطنمان‏‎ ‎‏اسلام است. ما تابع احکام اسلام هستیم. اسلام به ما اجازه نمی دهد که‏‎ ‎‏یک کشور مسلمی را ما تحت سلطه قرار بدهیم و ما نخواهیم ‏‏[‏‏خواست‏‏]‏‎ ‎‏هیچ وقت؛ توجه به این نخواهیم پیدا کرد. شماها چه داعی دارید که‏‎ ‎‏دائماً دم از این می زنید که ایران خطر است برای ما؟ ایران خطر است‏‎ ‎‏برای امریکا، ایران خطر است برای شوروی، نه برای شما. ایران رحمت‏‎ ‎‏است برای شما. شما بیایید و به ایران دست برادری بدهید تا بفهمید‏‎ ‎‏لذت برادری را و بفهمید که زندگی استقلالی در مقابل آن همه چیزهایی‏‎ ‎‏که طمع دارید از خارجیها‏‏[‏‏یعنی چه.‏‏]‏‏ زندگی استقلالی از همۀ آنها بهتر‏‎ ‎‏است. چرا شما با ایران مخالفت می کنید؟‏

‏     بحمدالله بعضی از کشورهای منطقه به خود آمدند و از آن راهی که‏‎ ‎‏داشتند، برگشتند. و من امیدوارم که همۀ کشورهای منطقه و دولتهای‏‎ ‎‏منطقه به خود بیایند و مطمئن باشند که یک ایران قدرتمند اسلامی‏‎ ‎‏برای آنها بهتر است از امریکا و شوروی. آنها فقط مصالح خودشان را در‏‎ ‎‏نظر دارند و اسلام مصالح کشورهای اسلامی و مسلمانان؛ همه را، بلکه‏‎ ‎‏مصالح بشر را. ما به هیچ کشوری طمع نداریم و به هیچ کشوری حقی‏‎ ‎‏نداریم. و خدای تبارک و تعالی به ما اجازه نداده است که در هیچ کشوری‏‎ ‎‏دخالت بکنیم، مگر آنکه مثل دفاع باشد. ...‏

‏     تمام کشورهای اسلامی بدانند که ایران ابداً نظری به کشورهای آنها‏‎ ‎‏ندارد. ایران برای جمعیت خودش همه چیز دارد و اینطور نیست که یک‏‎ ‎‏کشور سرکش باشد که بخواهد همه چیز را در تحت سلطۀ خود بیاورد.‏‎ ‎‏ایران برای خدا قیام کرده است و برای خدا ادامه می دهد و جز دفاع،‏

کتابجهان اسلام از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 74

‏جنگ ابتدایی با هیچ کس نخواهد کرد.(158)‏

3 / 5 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

عدم تجاوز به‎ ‎حریم دیگران 

‏کراراً مقامات و مسئولان کشور به دولتهای اسلام منطقه اعلام نمودند که‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی ایران که محتوای آن بر اساس عدل اسلامی است و‏‎ ‎‏نسبت به آن با تمام جان متعهد است، اجازه ندارد که به حریم دیگران‏‎ ‎‏ظلم و ستمگری و تجاوز نماید، و این تعهد الهی اساس نظام اسلام و‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی است. ... و بسیار تذکر داده شده است که اگر مسلمانان‏‎ ‎‏به دستورات اسلامی رفتار کنند و وحدت کلمۀ خود را حفظ نمایند و از‏‎ ‎‏اختلاف و تنازع که مایۀ شکست آنهاست دست بکشند، در سایۀ پرچم‏‎ ‎‏«لا اله الاّ الله » از تجاوز دشمنان اسلام و جهانخواران مصون خواهند شد، و‏‎ ‎‏دست شرق و غرب را از بلاد عزیز مسلمین قطع خواهند کرد، زیرا هم‏‎ ‎‏عدۀ اینها فزونتر و هم ذخایرشان بی پایان است.و از همه بالاتر قدرت‏‎ ‎‏غیر متناهی خداوند پشتیبان آنان است، و قدرتهای بزرگ به اینان‏‎ ‎‏محتاج هستند.(159)‏

22 / 11 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

مراعات برادری در‎ ‎ایجاد رابطه

‏کراراً در هر فرصتی به دولتهای منطقه و دیگران نصیحت نموده واز آنان‏‎ ‎‏خواسته است که برای مراعات احکام خدا و قرآن مجید پایبند حسن‏‎ ‎‏همجواری و اخوت اسلامی باشید، و مطمئن باشید که اگر شما یک قدم‏‎ ‎‏برای مراعات برادری جلو گذارید، ما چندین قدم برای فشردن دست‏‎ ‎‏شما،برای از بین بردن ابر قدرتها پیش خواهیم آمد.(160)‏

22 / 11 / 61


کتابجهان اسلام از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 75

پشتیبانی از‎ ‎دولتهای اسلامی

‏مکرراً دولتمردان ایران در هر فرصتی اعلام نموده اند که جمهوری‏‎ ‎‏اسلامی مایل است با همۀ همجواران و دیگران با صلح و صفا زندگی کند،‏‎ ‎‏و از دولتهای اسلامی اگر مورد تهاجم واقع شوند پشتیبانی می کند، لکن‏‎ ‎‏در مقابل کج رفتاریها و ستمگریها و اسلام شکنیها با قامت بلند ایستاده‏‎ ‎‏است و از هیچ قدرتی باک ندارد. و چون برای نصرت خداوند بپا خاسته به‏‎ ‎‏وعدۀ او دل بسته است و امید نصرت او را دارد. و او فرموده است: ‏اِن‎ ‎تَنصُرُوا الله َ یَنصُرکُم وَ یُثّبِت اَقدامَکُم‏.(161)‏

12 / 1 / 62

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

مدارا با دولتهای‎ ‎اسلامی

‏من باز هم از باب اینکه می خواهیم با همۀ مسلمین، با همۀ دولتها به طور‏‎ ‎‏مدارا رفتار کنیم و هیچ وقت میل نداریم که با خشونت رفتار کنیم، از آنها‏‎ ‎‏می خواهم که تجدیدنظر بکنند در افکار خودشان.(162)‏

11 / 5 / 62

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

دست اخوت دادن‎ ‎به کشورهای‎ ‎اسلامی

‏ما میل داریم که با همۀ کشورهای اسلامی برادر باشیم، با همۀ حکومتها در‏‎ ‎‏عین حالی که اعوجاج دارند برگردند و با ما دست اخوت بدهند. ما صلاح‏‎ ‎‏همه را می خواهیم، ما می خواهیم که آنها عزیز باشند، ما می خواهیم آنها‏‎ ‎‏نوکر امریکا نباشند، امریکا از آن ور دنیا آقایی نکند به شما، شوروی هم از آن‏‎ ‎‏ور. شما با هم باشید. شما همین حکومتهایتان با هم باشد، ملتهایتان‏‎ ‎‏دنبالتان هستند. شما با ملتها خوش رفتاری کنید، ملتها دنبال شما‏‎ ‎‏هستند، اگر خوش رفتاری کردید و جهات اسلامی را مراعات کردید، این‏‎ ‎‏ملتها همراه شما هستند، آن وقت آسیب ناپذیر هستید.‏‏(163)‏

25 / 5 / 62


کتابجهان اسلام از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 76

ما طالب صلح‎ ‎هستیم

‏ما صلح می خواهیم. ما با همۀ مردم دنیا صلح می خواهیم باشیم. ما‏‎ ‎‏می خواهیم مسالمت با همۀ دنیا داشته باشیم. ما می خواهیم در بین‏‎ ‎‏مردم دنیا زندگی بکنیم، لکن آنها نمی گذارند ما را.‏

‏اگر صدام به ما حمله نکرده بود، ما کاری به عراق نداشتیم. عراق برادر‏‎ ‎‏ماست.(164)‏

18 / 11 / 62

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

رهایی از چنگال‎ ‎ابرقدرتها

‏ما کراراً به دولتهای منطقه گفته ایم که آقا بیایید با هم دست بدهیم و‏‎ ‎‏خودمان را از چنگال ابرقدرتها بیرون کنیم. مظلومها دیگر  نمی توانند‏‎ ‎‏تحت ظلم ابرقدرتها باشند.(165)‏

18 / 11 / 62

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

روابط دوستانه با‎ ‎کشورهای منطقه

‏ما همۀ این موفقیتها را در صحنه های سیاسی و نظامی رهین همت‏‎ ‎‏مردم و استقامت رزمندگان می دانیم. و بار دیگر به کشورهای منطقه‏‎ ‎‏اعلام می کنیم که جمهوری اسلامی، علی رغم اقتدار روزافزون خود در‏‎ ‎‏صحنه های سیاسی و نظامی و علی رغم پشتیبانی توده های میلیونی‏‎ ‎‏مردم که هر روز شاهد رژۀ با شکوه دهها لشکر از نیروهای آموزش دیدۀ‏‎ ‎‏آن هستیم، هیچ گاه درصدد توسعه و کشورگشایی نبوده ایم و همواره‏‎ ‎‏درصدد آنیم که با کشورهای اسلامی و ‏‏[‏‏منطقه‏‏]‏‏ در صلح و آرامش روابط‏‎ ‎‏دوستانه داشته باشیم. و اعراب و کشورهای اسلامی، و خصوصاً‏‎ ‎‏کشورهای خلیج فارس، باید بدانند که هیچ گاه با وجود رژیم فاسد و‏‎ ‎‏جنگ افروزی چون صدام، منطقه روی آرامش را نخواهد دید. و تا این‏‎ ‎‏غدۀ چرکین در کالبد کشور اسلامی عراق باقی است، منطقه نیز در‏

کتابجهان اسلام از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 77

‏تب و تاب ناامنی و حوادث خواهد سوخت.(166)‏

15 / 1 / 65

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

عدم معارضه با‎ ‎مصالح اسلامی

‏ما از دولتهای منطقه می خواهیم که دست از حمایت دشمنان اسلام و‏‎ ‎‏بشریت بردارند و بیش از این با مصالح اسلامی که مصالح خودشان و‏‎ ‎‏میهنشان و مظلومان جهان است معارضه نکنند و با همسویی و همکاری‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی، دست رد به سینۀ فتنه گران و جهانخواران زنند و باید‏‎ ‎‏بدانند این حزب مرده‏‎[1]‎‏ زنده نخواهد شد ‏وَالعاقِبَةُ لِلمُتَّقین.‎[2]‎‏(167)‏

16 / 5 / 65

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

احترام به روابط‎ ‎متقابل

‏کشور ما همچون گذشته به حسن همجواری و روابط متقابل معتقد است‏‎ ‎‏و آن را محترم می شمارد.(168)‏

11 / 10 / 67

کتابجهان اسلام از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 78

  • )) مراد، حزب بعث عراق بوده است.
  • )) «و فرجام نیک برای پرهیزگاران است»؛ (اعراف  /  128).