فصل دوم: اصول کلی در روابط با کشورهای اسلامی
دولتهای اسلامی و مساله اسرائیل
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

دولتهای اسلامی و مساله اسرائیل

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

ائتلاف دولتها با‎ ‎اسرائیل

‏من به دول اسلامی می گویم که آقا چرا سر نهر دعوا می کنید؟ فلسطین‏‎ ‎‏مغصوب است؛ یهود را بیرون کنید از فلسطین؛ ای بی عرضه ها! خودشان‏‎ ‎‏که ریخته اند به جان هم. فلسطین مغصوب است، شما سر نهر دعوا‏‎ ‎‏می کنید؟! وقتی سر نهر دعوا کردید، تثبیت شد حکومت اسرائیل بر‏

کتابجهان اسلام از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 78

‏فلسطین؛ این حکومت بود؟ این اعراب بیچاره را که بیرون ریختند، و‏‎ ‎‏الآن یک میلیون یا بیشترشان گرسنه و بیچاره خوابیده اند در بیابانها،‏‎ ‎‏اصلاً بیچاره و آواره شدند، آیا دول اسلامی نباید در این معنا اعتراضی‏‎ ‎‏بکنند؟ حرفی بزنند؟ با یک همچو دولتی که یک میلیون مسلمان یا‏‎ ‎‏بیشتر را بیرون ریخته و آواره کرده شما ائتلاف می کنید؟! اگر ائتلاف‏‎ ‎‏ندارید خوب در روزنامه بنویسید؛ اگر ائتلاف ندارید بگذار این حرفی که‏‎ ‎‏من می زنم در یکی از این چاپخانه ها نوشته بشود و منتشر بشود؛ اگر‏‎ ‎‏نگذاشتید، بدانید موتلفید؛ بدانید ائتلاف دارید با یهود؛ با اسرائیل.‏‎ ‎‏عمال اسرائیل را می بینید که در این مملکت چه کارها می کنند؛ چه‏‎ ‎‏چیزها هست.(169)‏

18 / 6 / 43

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

حمایت‎ ‎استعمارگران از‎ ‎اسرائیل

‏اسرائیل با تبانی و همفکری دولتهای استعماری غرب و شرق زاییده‏‎ ‎‏شد و برای سرکوبی و استعمار ملل اسلامی به وجود آمد؛ و امروز از‏‎ ‎‏طرف همۀ استعمارگران حمایت و پشتیبانی می شود. انگلیس و‏‎ ‎‏امریکا با تقویت نظامی و سیاسی و با گذاشتن اسلحه های مرگبار در‏‎ ‎‏اختیار اسرائیل، آن را به تجاوزات پی درپی علیه اعراب و مسلمین و‏‎ ‎‏ادامۀ اشغال فلسطین و دیگر سرزمینهای اسلامی تحریص و وادار‏‎ ‎‏می سازند؛ و شوروی با جلوگیری از مجهز شدن مسلمانان و با فریب و‏‎ ‎‏خیانت و سیاست سازشکارانه، موجودیت اسرائیل را تضمین‏‎ ‎‏می نماید. اگر دوَل اسلامی و ملل مسلمان به جای تکیه به بلوک شرق و‏‎ ‎‏غرب به اسلام تکیه می کردند و تعالیم نورانی و رهایی بخش قرآن کریم‏‎ ‎‏را نصب عین خود قرار داده و به کار می بستند، امروز اسیر تجاوزگران‏‎ ‎‏صهیونیسم و مرعوب فانتوم امریکا و مقهور ارادۀ سازشکارانه و‏

کتابجهان اسلام از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 79

‏نیرنگ بازیهای شیطانی شوروی واقع نمی شدند.(170)‏

17 / 5 / 51

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

نفوذ بیگانگان در‎ ‎کشورهای اسلامی

‏فلسطین که اکنون در راس مصیبتهاست؛ این اختلاف کلمه و‏‎ ‎‏سرسپردگیهای بعضی از سران ممالک اسلامی که با داشتن منابع‏‎ ‎‏طبیعی سرشار و ذخایر گرانبها و جمعیت هفتصد میلیونی نتوانسته اند‏‎ ‎‏دست استعمار و صهیونیسم را از بلاد اسلامی قطع کرده و به نفوذ ایادی‏‎ ‎‏آن پایان بخشند؛ این هواهای نفسانیه و دست نشاندگی بعضی دوَل‏‎ ‎‏عربی است که موجب شده جمعیت صد میلیونی عرب نتوانند فلسطین‏‎ ‎‏را از چنگال اسرائیل برهانند.(171)‏

19 / 7 / 51

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

سران کشورهای‎ ‎اسلامی و مساله‎ ‎فلسطین

‏آیا با این وضع، مسلمین و دوَل کشورهای اسلامی در مقابل خداوند‏‎ ‎‏تعالی در مقابل عقل و وجدان، تکلیفی ندارند؟ مردان فداکار فلسطین به‏‎ ‎‏دست عمال استعمار در کشورهای مستعمره کوبیده شوند و اینها ساکت‏‎ ‎‏نشینند یا دامن به این مقصد کثیف زنند؟ آیا دوَل عربی و سکنۀ مسلمانِ‏‎ ‎‏این ممالک نمی دانند که با شکست این گروه، سایر کشورهای عربی از شرّ‏‎ ‎‏این غاصب خبیث آسوده نخواهند ماند؟‏

‏     اکنون بر عموم مسلمین و دوَل کشورهای اسلامی، و خصوص بر دوَل‏‎ ‎‏عربی، لازم است برای حفظ استقلال خود، از این گروه مجاهد‏‎[1]‎‏ نگهداری‏‎ ‎‏کنند و به آنان کمک نمایند، و از رساندن اسلحه و آذوقه به آنان دریغ‏‎ ‎‏نورزند؛ و بر فداییان مجاهد لازم است با توکل به خدای متعال و تمسک‏

کتابجهان اسلام از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 80

‏به قرآن کریم، از کوشش در این راه مقدس دریغ ننمایند و سردیهای‏‎ ‎‏بعضی عناصر موجب سردی آنها نشود، و نیز اکیداً لازم است در هر‏‎ ‎‏نقطه ای هستند با اهالی آنجا خوش رفتاری کنند و به وظایف اخوت‏‎ ‎‏ایمانی عمل نمایند.(172)‏

19 / 7 / 51

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

خودباختگی‎ ‎دولتهای اسلامی

‏چنانکه کراراً اعلام خطر کرده ام، اگر ملت اسلام بیدار نشوند و به وظایف‏‎ ‎‏خود آگاه نگردند، اگر علمای اسلام احساس مسئولیت نکنند و‏‎ ‎‏به پانخیزند، اگر اسلام واقعی که عامل وحدت و تحرک کلیۀ فِرَق مسلمین‏‎ ‎‏در مقابل بیگانگان است، و ضامن سیادت و استقلال ملل مسلمان و‏‎ ‎‏کشورهای اسلامی می باشد، به دست عوامل و ایادی اجانب همین طور‏‎ ‎‏در زیر پردۀ سیاه استعماری پوشیده بماند و آتش اختلاف و تشتت در‏‎ ‎‏میان مسلمین افروخته گردد، روزهای سیاهتر و نکبت بارتری برای‏‎ ‎‏جامعۀ اسلامی در پیش است، و خطر ویران کننده ای متوجه اساس‏‎ ‎‏اسلام و احکام قرآن می باشد.‏

‏     حملات علنی و مخفیانۀ دشمنان اسلام و تجاوزکاران بین المللی‏‎ ‎‏علیه قرآن مجید و احکام رهایی بخش اسلام از هر سو بشدت ادامه دارد؛‏‎ ‎‏و بسیاری از دولتهای کشورهای اسلامی بر اثر خودباختگی یا ماموریت،‏‎ ‎‏مجری نقشه های شوم و خائنانۀ آنان می باشند؛ چه آنهایی که دم از‏‎ ‎‏اسلام زده، کنفرانس به اصطلاح اسلامی تشکیل می دهند، و چه آنانی‏‎ ‎‏که در کشور اسلامی الغاء مذهب کرده اسلام را از رسمیت می اندازند،‏‎ ‎‏همه دانسته یا ندانسته در یک مسیر حرکت می کنند و آن اجرای مقاصد‏‎ ‎‏شوم و استعماری دشمنان اسلام است که می خواهند این اوضاع‏‎ ‎‏نکبت بار جامعۀ اسلامی ادامه یابد، اسرائیل بر جان و مال و سرزمینهای‏

کتابجهان اسلام از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 81

‏ملت اسلام مسلط باشد، سیادت و سلطۀ استعمار در دنیای اسلام برای‏‎ ‎‏همیشه محفوظ بماند، برنامۀ توسعه طلبانه و ویران کنندۀ صهیونیسم‏‎ ‎‏در کشورهای اسلامی به مرحلۀ اجرا درآید، و ملت اسلام و دولتهای‏‎ ‎‏کشورهای اسلامی همیشه خوار و ذلیل و اسیر دست تجاوزکاران‏‎ ‎‏بین المللی بوده دست تکدی و چشم کمک به استعمارگران جنایت پیشه‏‎ ‎‏داشته باشند و روی استقلال، آزادی، آسایش و امنیت نبینند.(173)‏

24 / 12 / 51

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تهدید و قطع رابطه‎ ‎با حکومتهای‎ ‎سازشکار

‏اکنون که دولت غاصب اسرائیل، برای فتنه انگیزی بیشتر و تجاوز زیادتر‏‎ ‎‏به سرزمینهای عربی و ادامۀ دست غاصبانه در قبال صاحبان حق،‏‎ ‎‏به پاخاسته و آتش جنگ را برای چندمین بار شعله ور ساخته است، و‏‎ ‎‏برادران مسلمان ما در راه ریشه کن کردن این مادۀ فساد و آزادی‏‎ ‎‏فلسطین جان بر کف نهاده در جبهۀ نبرد و میدان شرف به جنگ‏‎ ‎‏پرداخته اند، بر عموم دولتهای ممالک اسلامی و خصوص دوَل عربی‏‎ ‎‏لازم است که با توکل به خدای متعال و تکیه بر قدرت لایزال، همۀ قوا و‏‎ ‎‏نیروی خویش را بسیج ساخته به یاری مردان فداکاری که در خط اول‏‎ ‎‏جبهه چشم امید به ملت اسلام دوخته اند بشتابند، برای آزادی فلسطین‏‎ ‎‏و احیای مجد و شرف و عظمت اسلامی در این جهاد مقدس شرکت‏‎ ‎‏کنند؛ از اختلافات و نفاقهای خانمانسوز و ذلت بار دست برداشته، دست‏‎ ‎‏برادری به هم داده صفوف خود را فشرده و متشکل سازند؛ از قدرت‏‎ ‎‏پوشالی مدافعان صهیونیسم و اسرائیل نهراسند؛ از وعد و وعیدهای پوچ‏‎ ‎‏قدرتهای بزرگ، مغرور و مقهور نگردند؛ از سستی و مسامحه که شکست‏‎ ‎‏ننگ بار و عواقب خطرناکی به دنبال خواهد داشت بپرهیزند.‏

‏     سران کشورهای اسلامی باید توجه داشته باشند که این جرثومۀ‏

کتابجهان اسلام از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 82

‏فساد را که در قلب کشورهای اسلامی گماشته اند تنها برای سرکوبی ملت‏‎ ‎‏عرب نمی باشد بلکه خطر و ضرر آن متوجه همۀ خاورمیانه است. نقشه،‏‎ ‎‏استیلا و سیطرۀ صهیونیسم بر دنیای اسلام و استعمار بیشتر‏‎ ‎‏سرزمینهای زرخیز و منابع سرشار کشورهای اسلامی می باشد؛ و فقط با‏‎ ‎‏فداکاری، پایداری و اتحاد دولتهای اسلامی می توان از شرّ این کابوس‏‎ ‎‏سیاه استعمار رهایی یافت؛ و اگر دولتی در این امر حیاتی که برای اسلام‏‎ ‎‏پیش آمده کوتاهی کرد بر دیگر دولتهای اسلامی لازم است که با توبیخ و‏‎ ‎‏تهدید و قطع روابط، او را وادار به همراهی کنند. دولتهای ممالک‏‎ ‎‏نفت خیز اسلامی لازم است از نفت و دیگر امکاناتی که در اختیار دارند به‏‎ ‎‏عنوان حربه علیه اسرائیل و استعمارگران استفاده کرده از فروش نفت به‏‎ ‎‏آن دولتهایی که به اسرائیل کمک می کنند خودداری ورزند.(174)‏

16 / 7 / 52

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

عدم مشروعیت‎ ‎اسرائیل

سوال: ‏[‏‏شما مثل دیگر سران اسلامی با موافقتنامۀ «کمپ دیوید» مخالفت‏‎ ‎‏می کنید؟‏‏]‏

جواب:‏ موافقتنامۀ «کمپ دیوید» و نظایر آن، توطئه هایی برای مشروعیت‏‎ ‎‏بخشیدن به تجاوزات اسرائیل است که نتیجتاً شرایط را به نفع اسرائیل و‏‎ ‎‏به ضرر اعراب و فلسطینی ها تغییر داده است. چنین وضعیتی مورد‏‎ ‎‏قبول مردم منطقه نخواهد بود.(175)‏

16 / 8 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

محکومیت‎ ‎انور سادات

سوال: ‏[‏‏موافقتنامه های «کمپ دیوید» و تنازل سادات در مورد‏‎ ‎‏«بیت المقدس» را چگونه ارزیابی می فرمایید؟‏‏]‏


کتابجهان اسلام از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 83

جواب: ‏من جداً او را محکوم می کنم.(176)‏

26 / 8 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

ممانعت از حمایت‎ ‎اسرائیل

‏بر مسلمین و بر دولتهای اسلامی است که با هم متحد بشوند و این‏‎ ‎‏جرثومۀ فساد را از بن و بیخ برکنند و ‏‏[‏‏به‏‏]‏‏ کسانی که پشتیبانی آنها را‏‎ ‎‏می کنند اجازه ندهند که پشتیبانی کنند.(177)‏

31 / 1 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

موضع خصمانه‎ ‎علیه اسرائیل

‏کشورهای اسلامی باید در مقابل اسرائیل اشغالگر ـ که اکثر گرفتاریهای‏‎ ‎‏کشورهای اسلامی به دست آن است ـ موضع خصمانه داشته باشند و با‏‎ ‎‏تمام نیرو از آرمان فلسطین و لبنان عزیز دفاع کنند.(178)‏

8 / 8 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

شعار دروغین‎ ‎اسلامخواهی

‏امروز هم صدام ادعای اسلام و ادعای عرب دوستی دارد، و برادرهای‏‎ ‎‏خائنشان هم همین ادعا را دارند ـ از قبیل سادات و امثال او. لکن وقتی‏‎ ‎‏اعمالشان را مشاهده می کنید و مشاهده می کنیم، بین اعمال آنها و‏‎ ‎‏گفتارشان فرسنگها فاصله است. این اسلام دوستها و طرفداران اسلام در‏‎ ‎‏طائف‏‎[2]‎‏ جمع شدند، به اسم اسلام در مرکزی که از آن مرکز اسلام بروز‏‎ ‎‏کرد ـ و آن حجاز بود ـ لکن چه گفتند و چه کردند؟ آیا اسمی از این اطفال‏‎ ‎‏معصومی که به دست صهیونیسم بی پدر شده اند بردند، و آیا از لبنان‏

کتابجهان اسلام از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 84

‏نامی بردند؟ و آیا از سایر کشورهای اسلامی که تحت فشار ابرقدرتها و‏‎ ‎‏بستگان آنها هستند نامی بردند؟(179)‏

29 / 11 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

همصدایی با ایران‎ ‎در مبارزه

‏آیا برای مسلمانان جهان ننگ نیست که با اینهمه سرمایه های انسانی و‏‎ ‎‏مادی و معنوی، با داشتن چنین مکتب مترقی و پشتوانۀ الهی تن به‏‎ ‎‏سلطۀ قدرتمندان مستکبر و دزدان دریایی و زمینی قرن بدهند؟ آیا‏‎ ‎‏وقت آن نرسیده است که هواهای نفسانیه را کنار گذاشته و با یکدیگر‏‎ ‎‏دست مودت و اخوت داده و دشمنان بشریت را از صحنه خارج و به‏‎ ‎‏حیات ننگین ستمبارشان خاتمه دهند؟ آیا وقت آن نرسیده است که‏‎ ‎‏ملت مبارز و غیور فلسطین، بازیهای سیاسی مدعیان مبارزه با اسرائیل‏‎ ‎‏را شدیداً محکوم نموده و با سلاح گرم، سینۀ اسرائیل دشمن سرسخت‏‎ ‎‏اسلام و مسلمین را بشکافند؟ آیا مسلمانان چه جوابی در مقابل خداوند‏‎ ‎‏عظیم که آنان را دعوت به اعتصام بحبل الله نموده و از تفرقه و نزاع نهی‏‎ ‎‏فرموده است دارند؟ آیا تکلیف خود نمی دانند که از ملت و دولت ایران که‏‎ ‎‏با جهاد مقدس پرچم کفر را سرنگون و پرچم پرعظمت اسلام را‏‎ ‎‏برافراشته است پشتیبانی کنند؟ آیا وعاظ السلاطین سرکوبی انقلاب‏‎ ‎‏اسلامی ایران را از مخالفت با امریکا و اسرائیل لازمتر می شمارند؟ ما از‏‎ ‎‏برادران اسلامی خود در مشارق و مغارب ارض می خواهیم که با‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی ایران هم صدا و هم جهت شده و با یاری خداوند متعال‏‎ ‎‏شرّ جنایتکاران را دفع و بساط چپاولگری را از کشورهای اسلامی و بلاد‏‎ ‎‏مستضعفین برچینند و به ندای خداوند متعال در این امر حیاتی پاسخ‏‎ ‎‏مثبت دهند. و از حجاج بیت الله الحرام تقاضا داریم که برای پیروزی‏‎ ‎‏اسلام در مواقف شریفه دعا کنند و پیام ملت ایران و ندای یاللمسلمین‏

کتابجهان اسلام از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 85

‏این ملت مظلوم را به کشورهای خود برسانند. و از خداوند متعال عاجزانه‏‎ ‎‏می خواهیم که توفیق وحدت کلمه و آشنایی به وظایف اسلامی را به‏‎ ‎‏همگان عنایت فرماید.(180)‏

15 / 6 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

مخالفت با ایران و‎ ‎همراهی با اسرائیل

‏به جای اینکه همه با هم متحد بشوید و این جرثومۀ فساد و سرطان را‏‎ ‎‏از بلاد مسلمین بیرون کنید و پاک کنید، با هم می نشینید یا صحبت‏‎ ‎‏می کنید، یا صحبتی می کنید که به نفع آنهاست. همۀ همّ و غم بعضی‏‎ ‎‏از این کشورها این شده است که در ایران اسلام را می خواهند‏‎ ‎‏پیاده کنند. ایرانی که از اول فریاد زده است که ما باید فلسطین را،‏‎ ‎‏قدس را آزاد کنیم، هر روزی برایش یک نغمه ای می سازند و هر‏‎ ‎‏روزی یک بساطی درست می کنند که ایران با ـ مثلاً ـ اسرائیل بست و‏‎ ‎‏بند دارد! چه داعی دارید شما که از اسرائیل اینطور توهین‏‎ ‎‏می بینید، اینطور اهانت می کند، اینطور حیثیت شما را‏‎ ‎‏پایمال می کند، بلندیهای جولان را غصب می خواهد بکند و‏‎ ‎‏می گوید من اعتنا به هیچ قدرتی ندارم، یک همچو جرثومۀ فسادی را‏‎ ‎‏شما باید با اتفاق خودتان از بین بردارید. اگر از بین برندارید، این‏‎ ‎‏یک مادۀ سرطانی است که سرایت می کند به جاهای دیگر، اکتفا به‏‎ ‎‏جولان نمی کند، رای آنها این است که اسرائیل از همۀ نژادها بالاتر‏‎ ‎‏است و از فرات تا نیل هم مال اوست و همۀ این جاها باید برگردد به‏‎ ‎‏اسرائیل و شما نشستید سر یک امور جزئی و سر یک امور خیلی ناچیز‏‎ ‎‏با هم دعوا می کنید و همه همّتان را این قرار دادید که نبادا ایران یک‏‎ ‎‏وقتی یک حرفی بزند. ایران که همۀ ارگانهایش فریاد می زنند که ما‏‎ ‎‏نظری نداریم به دولتهای دیگری و ملتهای دیگری، الا اینکه با آنها‏

کتابجهان اسلام از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 86

‏متحد بشویم و فساد را از منطقه بیرون کنیم.(181)‏

14 / 11 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

دولتهای اسلامی و‎ ‎ننگ سکوت و‎ ‎سازش

‏مسالۀ قدس یک مسالۀ شخصی نیست، و یک مسالۀ مخصوص به یک‏‎ ‎‏کشور و یا یک مسالۀ مخصوص به مسلمین جهان در عصر حاضر نیست،‏‎ ‎‏بلکه حادثه ای است برای موحدین جهان و مومنان اعصار گذشته و حال‏‎ ‎‏و آینده، از روزی که مسجدالاقصی پی ریزی شد تا آنگاه که این سیاره در‏‎ ‎‏نظام هستی در گردش است. و چه دردناک است برای مسلمانان جهان‏‎ ‎‏در عصر حاضر که با داشتن آن همه امکانات مادی و معنوی، در مرئی و‏‎ ‎‏منظر آنان به پیشگاه خداوند متعال و رسولان عالیقدرش اینچنین‏‎ ‎‏جسارت واقع شود، آن هم از یک مشت اوباش جنایتکار. و چه ننگ است‏‎ ‎‏برای دولتهای اسلامی که با در دست داشتن شریان حیاتی ابرقدرتهای‏‎ ‎‏جهان بنشینند و تماشاگر باشند که امریکا ابرجنایتکار تاریخ، یک عنصر‏‎ ‎‏فاسد بی ارزش را در مقابل آنان علم کند و با عده ای ناچیز عبادتگاه‏‎ ‎‏مقدس و قبله گاه اول آنان را از آنان غصب نموده و با کمال وقاحت در‏‎ ‎‏مقابل همۀ آنان قدرت نمایی کند. و چه شرم آور است سکوت در مقابل‏‎ ‎‏این فاجعۀ بزرگ تاریخ. و چه زیبا بود که بلندگوهای مسجداقصی از‏‎ ‎‏همان روز که اسرائیل این عنصر خبیث دست به کار این جنایت عظیم‏‎ ‎‏شده بود، به صدا در می آمدند. اکنون که مسلمانان انقلابی و شجاع‏‎ ‎‏فلسطین با همتی عالی وبا آوای الهی از معراجگاه رسول ختمی‏‎ ‎‏ـ صلی الله علیه و آله و سلم خروش بر آورده و مسلمانان را به قیام و‏‎ ‎‏وحدت دعوت نموده اند و در مقابل کفر جهانی نهضت نموده اند، با کدام‏‎ ‎‏عذر در مقابل خداوند قادر و وجدان بیدار انسانی می توان در این امر‏‎ ‎‏اسلامی بی تفاوت بود؟ اکنون که خون جوانان عزیز فلسطین دیوارهای‏‎ ‎


کتابجهان اسلام از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 87

‏مسجد قدس را رنگین کرده است و در مقابل مطالبۀ حق مشروعشان از‏‎ ‎‏مشتی دغلباز، با مسلسل جواب شنیده اند، برای مسلمانان غیرتمند عار‏‎ ‎‏نیست که به ندای مظلومانۀ آنان جواب ندهند و همدردی خود را با آنان‏‎ ‎‏اظهار نکنند؟ باشد که فریاد همدردی آنان دولتها را بیدار کند که از‏‎ ‎‏قدرت عظیم اسلامی استفاده کرده و دست امریکای جهانخوار، این‏‎ ‎‏جنایتکار تاریخ را که از آن طرف دریاها به پشتیبانی ستمگران، دست‏‎ ‎‏پلید اسرائیل را می فشارد قطع کنند و خود و ملتهای مظلوم جهان را‏‎ ‎‏نجات دهند.(182)‏

25 / 1 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

مساله لبنان‎ ‎فاجعه ای برای‎ ‎اسلام

‏ابتلای اسلام، امروز این است که گوشهایی که باید به مسائل، به مشکلات‏‎ ‎‏مسلمین گوش بدهند کر شده اند و زبانهایی که باید برای مصالح‏‎ ‎‏مسلمین به کار بیفتند لال شده اند. و چشمهایی که باید مصیبتهایی که‏‎ ‎‏بر مسلمین وارد می شود ملاحظه کنند کور شده اند ما با این لالها و کرها و‏‎ ‎‏کورها چه بگوییم؟ آیا این دولتهای منطقه مساله لبنان را یک فاجعه‏‎ ‎‏نمی دانند؟ یک فاجعه برای اسلام نمی دانند؟ یک فاجعه برای مسلمین‏‎ ‎‏جهان نمی دانند؟ آیا حملۀ اسرائیل به لبنان و کشتار بی حد فاجعه‏‎ ‎‏نیست؟ برای اسلام فاجعه نیست؟ برای مسلمانها فاجعه نیست؟ آیا‏‎ ‎‏تصریح به اینکه این عمل با صوابدید امریکا واقع شده است، در گوش‏‎ ‎‏اینها وارد نمی شود؟ اگر کر نیستند، چرا این فریاد و نالۀ عزیزان ما را در‏‎ ‎‏لبنان نمی شنوند؟ و اگر کور نیستند، چرا این کشته هایی که هر روز دارد‏‎ ‎‏در لبنان و ایران روی هم می ریزد و جوانهای عزیزی ‏‏[‏‏را‏‏]‏‏ که در جبهه ها و‏‎ ‎‏زنها و بچه ها و مردهای پیر ‏‏[‏‏را‏‏]‏‏ که در خارج جبهه ها و در شهرها به‏‎ ‎‏هلاکت می رسند، نمی بینند؟ اگر می بینند و فاجعه می دانند، چرا‏

کتابجهان اسلام از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 88

‏صحبتی در کار نیست؟ اگر علاقه به کیان اسلام، علاقۀ به قرآن کریم،‏‎ ‎‏علاقۀ به حرمین شریفین دارند، چرا امروز که دارد این معالم دینی زیر پا‏‎ ‎‏گذاشته می شود و تهدید می کند اسلام و قرآن و حرمین شریفین را،‏‎ ‎‏صحبتی نمی کنند؟ چرا باز کمک می کنند؟ چه شده است اینها را که در‏‎ ‎‏حضور آنها این مصایب واقع می شود و در محضر همه اینطور جنایتها‏‎ ‎‏واقع می شود و علاوه بر اینکه سکوت کرده اند تایید می کنند، باز هم‏‎ ‎‏قرارداد کمپ دیوید را می خواهند تایید کنند، باز هم طرح فهد را‏‎ ‎‏می خواهند تایید کنند، باز هم اسرائیل را می خواهند بشناسند؟ این‏‎ ‎‏فاجعه ها را باید ما با کی در میان بگذاریم؟ با دولتهایی که چشم و‏‎ ‎‏گوششان را بسته اند و بدون اراده تسلیم امریکا شده اند؟ با ملتهای‏‎ ‎‏مظلومی که تحت فشار این دولتها دارند جان می دهند؟(183)‏

23 / 3 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

اتحاد دولتهای‎ ‎اسلامی علیه‎ ‎اسرائیل

‏امید است ما شاهد بی تفاوتیهای کشورهای منطقه که با هجوم اسرائیل و‏‎ ‎‏قتل و غارت اخیر آن در کشور اسلامی لبنان همه چیز آنان در خطر‏‎ ‎‏تباهی است نباشیم. ملتهای مسلمان بدانند که با این سکوت مرگبار‏‎ ‎‏بعضی از دولتهای منطقه و این تسلیم بی چون و چرای آنان در مقابل‏‎ ‎‏امریکا و اسرائیل، امروز لبنان عزیز در حلقوم این جهانخوار و تفالۀ او فرو‏‎ ‎‏می رود و فردای نزدیک، کشورهای عزیز دیگر. و اگر امروز دولتهای‏‎ ‎‏منطقه با سلاح نفت و سلاح گرم در مقابل این جنایتکاران بایستند،‏‎ ‎‏مسالۀ اسرائیل و پس از آن امریکا و هر قدرتمند چپاولگر دیگر حل‏‎ ‎‏می شود. ما تاسف شدید خود را از اینکه بعضی از دولتهای اسلامی دست‏‎ ‎‏خود را به سوی امریکا که جنایتکار اصیل و توطئه گر دست اول است دراز‏‎ ‎‏کرده اند و از گرگ آدم در، نجات خود را می خواهند، ابراز می داریم و‏

کتابجهان اسلام از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 89

‏شدیداً آن را محکوم می کنیم. ... و ما برای چندمین بار به دولتهای‏‎ ‎‏اسلامی، خصوصاً دولتهای منطقه روی آورده و از آنان می خواهیم و‏‎ ‎‏قاطعانه به آنان تذکر می دهیم که برای حفظ شرف و جان و ناموس و مال‏‎ ‎‏ملتهای اسلامی بپاخیزند و با ما و دولت سوریه و فلسطینیها متحد شده‏‎ ‎‏و در صف واحد از عزت و شرف اسلام و عرب دفاع کنند، و برای همیشه‏‎ ‎‏دست این جنایتکاران را از کشورهای زرخیز خود قطع نمایند و فرصت‏‎ ‎‏را از دست ندهند که فردا دیر است.(184)‏

6 / 4 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

اسرائیل،

عامل تهدیدکننده

‏الآن اسرائیل در مقابل همۀ کشورهای اسلامی ایستاده، می گوید غلط‏‎ ‎‏نکنید. این تاسف ندارد؟ انسان نیستند اینهایی که در راس امور هستند‏‎ ‎‏که اسرائیل در مقابلشان ایستاده، می گوید فضولی موقوف! آمد و بیروت‏‎ ‎‏را گرفت و آن همه جنایات وارد کرد و سازمان آزادیبخش را به هم زد‏‎ ‎‏اوضاعش را و همه را متفرق کرد، و بعد هم بدانید که شماهایی که ساکت‏‎ ‎‏بودید و در این جنایات مقابله نکردید، همین نشستید و یک کلمه ای‏‎ ‎‏گفتید، آن هم کلمه ای که گاهی موافق با آنها بوده، نوبت شما هم می رسد.‏‎ ‎‏اسرائیل به خدمت شما هم می آید.(185)‏

31 / 5 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

بی تفاوتی دولتهای‎ ‎اسلامی

‏چه دردناک و مصیبت بار است که در جوار مسلمانان و دولتهای به‏‎ ‎‏اصطلاح اسلامی، اسرائیل غاصب اینچنین جسورانه و فاتحانه به مردم‏‎ ‎‏مظلوم لبنان، به خواهران و برادران عزیز بیروتی تجاوز کند، و به جای‏‎ ‎‏آنکه دولتهای کشورهای اسلامی به دفاع که یک فریضۀ الهی و انسانی‏

کتابجهان اسلام از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 90

‏ ‏

‏است برخیزند، اینچنین نرمش نشان دهند؛ بلکه برای مقصد شوم‏‎ ‎‏امریکا و اسرائیل به فعالیت برخیزند، و به جای اسرائیل ستم پیشه، ایران‏‎ ‎‏اسلامی و اسلام را در ایران هدف و تمام هدف قرار دهند.‏

‏     آیا اگر امروز توانستند عذرهایی برای سکوت بلکه کمک به مقاصد‏‎ ‎‏شوم این جنایتکار و اربابش بتراشند، تاریخ را هم می توانند به انحراف‏‎ ‎‏کشند؟(186)‏

29 / 6 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

اسرائیل، پناهگاه‎ ‎دولتهای منطقه

‏خدای تبارک و تعالی این ملتها را توجه بدهد به این مسائل، و این‏‎ ‎‏دولتهایی که در کشورهای اسلامی هستند از خواب بیدار کند. اینها‏‎ ‎‏گمان می کنند که اسرائیل پشت و پناه آنها هست که کمک به او می کنند.‏‎ ‎‏اسرائیلی که بنایش بر این است که کشورهای عربی را بگیرد، این را خیال‏‎ ‎‏می کنند که این پشت و پناه او هست، یا امریکا پشت و پناه است، امریکا از‏‎ ‎‏شما نفت می خواهد و امریکا از شما نفع می خواهد و می خواهد شما بازار‏‎ ‎‏باشید برای او. و همین طور شوروی، اینها فرق نمی کند، اینها‏‎ ‎‏می خواهند که از شما استفاده بکنند، از مخازن که خدا به شما داده آنها‏‎ ‎‏استفاده اش را بکنند، شما حمال باشید برای آنها، والاّ در آنجایی که شما‏‎ ‎‏گرفتار بشوید هیچ یک از اینها به داد شما نخواهند رسید؛ آنها آن وقت‏‎ ‎‏می گویند ما اینها را نمی شناسیم. بنای این اشخاصی که توجهشان به‏‎ ‎‏خودشان و به دنیای خودشان است این است که مادامی که به نفع آنها‏‎ ‎‏چیزی باشد با آنها همراهند و با آنها هم کاسه هستند، آن روزی که‏‎ ‎‏ببینند این به نفع نیست ولو دوست شان باشد کنارش می گذارند.(187)‏

27 / 6 / 62

*  *  *


کتابجهان اسلام از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 91

توطئه اسرائیل

و سکوت سران‎ ‎کشورهای عربی

‏اسحاق شامیر مهرۀ تازه امریکا، به مجرد نامزدی نخست وزیری به جای‏‎ ‎‏بگین، مهرۀ دیگر، قبل از هرچیز نقشۀ اسرائیل را فاش نمود. او گفت‏‎ ‎‏سازمان آزادیبخش فلسطین باید محو شود. وی تصریح کرد که به عنوان‏‎ ‎‏طرفدار یک اسرائیل بزرگ باقی خواهد ماند. اکنون جای تاسف نیست‏‎ ‎‏که سران کشورهای عرب در مقابل این مصیبت یا ساکت نشسته اند و راه‏‎ ‎‏را برای این نقشۀ شوم باز گذاشته اند، و یا برای خوشامد امریکا و یا جاه و‏‎ ‎‏مقام آنی خویش حامی اسرائیل شده اند؟ اینجانب، برای ادای وظیفۀ‏‎ ‎‏اسلامی، در هر فرصت فریاد دل محرومان و مظلومان منطقه را به‏‎ ‎‏جهانیان، از آن جمله دولتهای کشورهای اسلامی، رسانده ام. و پس از‏‎ ‎‏این نیز، اگر فرصتی رخ دهد، ان شاءالله خواهم رساند. شاید در‏‎ ‎‏حکومتهای این کشورها، که بعضی سرگرم عیاشی و بعضی نزاع و جدال با‏‎ ‎‏برادران خویش و بعضی از ترس امریکا خود را باخته اند، اثر کند و این‏‎ ‎‏خواب غفلت به یک بیداری اسلامی ـ انسانی تبدیل گردد، و به این وضع‏‎ ‎‏فلاکت بار خویش خاتمه دهند، و همانند ایران قهرمان دست رد به سینۀ‏‎ ‎‏تمام ابرقدرتها زنند. اکنون برادران مسلمان لبنانی ما در چنگال اسرائیل‏‎ ‎‏و دولت خونریز لبنان و از آن بدتر امریکای تجاوزگر گرفتارند و هر روز‏‎ ‎‏گروهی از آنان شهید یا آواره می شوند؛ و اکثر دولتهای منطقه سرگرم‏‎ ‎‏سازش با اسرائیل یا تایید دولت لبنان هستند.(188)‏

31 / 6 / 62

*  *  *

پیروزی فلسطین و‎ ‎سقوط سران‎ ‎وابسته

‏امروز همۀ قدرتها و ابرقدرتها دست به دست یکدیگر داده اند که نگذارند‏‎ ‎‏فلسطینی های مسلمان به هدفشان برسند. حتی بسیاری از کسانی که‏‎ ‎‏به ادعا، نسبت به فلسطینی ها اظهار علاقه می کنند، علاقه شان به این‏‎ ‎‏نیست که مسلمانان فلسطینی بر اسرائیل غلبه کنند و متاسفانه با‏

کتابجهان اسلام از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 92

‏سکوت و سازش و تماشا دست به هم داده اند که نگذارند مسلمانان‏‎ ‎‏فلسطین پیروز بشوند؛ چرا که پیروزی آنان پیروزی اسلام است. و آنها‏‎ ‎‏می ترسند همان طوری که اسلام در ایران پیروز شد و همۀ بساط آنها را بر‏‎ ‎‏هم زد و منافعشان را از بین برد، همین طور اگر در لبنان و فلسطین اسلام‏‎ ‎‏به پیروزی برسد، همۀ بساطشان را در هم پیچد. لذا، همۀ شیاطین‏‎ ‎‏مجتمعند که نگذارند اسلام رشد کند و ما باید این معنا را در نظر داشته‏‎ ‎‏باشیم که با تمام قوا و تا آخرین نفرمان مهیا شویم و در راه خدا جهاد‏‎ ‎‏کنیم. دفاع از نوامیس مسلمین و دفاع از بلاد مسلمین و دفاع از همۀ‏‎ ‎‏حیثیات مسلمین امری است لازم و ما باید خودمان را برای مقاصد الهی‏‎ ‎‏و دفاع از مسلمین مهیا کنیم و خصوصاً در این شرایطی که فرزندان‏‎ ‎‏واقعی فلسطین اسلامی و لبنان ـ یعنی، حزب الله ـ و مسلمانان انقلابی‏‎ ‎‏سرزمین غصب شده و لبنان با نثار خون و جان خود فریاد «یاللمسلمین»‏‎ ‎‏سر می دهند، با تمام قدرت معنوی و مادی، در مقابل اسرائیل و‏‎ ‎‏متجاوزین بایستیم و در مقابل آن همه سفاکیها و ددمنشیها مقاومت و‏‎ ‎‏پایمردی کنیم و به یاری آنان بشتابیم و سازشکاران را شناسایی و به‏‎ ‎‏مردم معرفی کنیم.(189)‏

‏ ‏

9 / 12 / 66

‎ ‎

کتابجهان اسلام از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 93

  • )) اشاره به شاخه نظامی سازمان آزادیبخش فلسطین «الفتح».
  • )) اشاره به کنفرانسی که به دعوت ملک خالد، پادشاه عربستان در 28 ژانویه 1981 در شهر طائف با شرکت 38 کشور اسلامی تشکیل شد.