فصل دوم: اصول کلی در روابط با کشورهای اسلامی
انقلاب اسلامی و مساله اسرائیل
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

انقلاب اسلامی و مساله اسرائیل

‏ ‏

مبارزه با‎ ‎صهیونیستها تا‎ ‎آزادی فلسطین

سوال: ‏[‏‏اکنون که دست صهیونیسم در کلیۀ شئون حیاتی ایران مسلمان‏‎ ‎‏نفوذ کرده است به نظر حضرتعالی اساسی ترین راهی که ملت مسلمان‏‎ ‎‏ایران برای قطع دست اسرائیل در ایران باید به آن دست بزند چه‏‎ ‎‏می باشد؟ تا در نتیجه برادران ایرانی ما هم بتوانند با پیکارجویان‏

کتابجهان اسلام از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 93

‏فلسطین همگام گردند.‏‏]‏

جواب: ‏بسم الله الرحمن الرحیم. راه اساسی این است که مردم مسلمان‏‎ ‎‏ایران داد و ستد خود را با ایادی صهیونیسم و دیگر عوامل استعمار که در‏‎ ‎‏ایران هستند قطع کنند و از لحاظ مادی و روحی آنان را در فشار بگذارند‏‎ ‎‏و تمام روزنه های حیاتی را بر آنان تنگ سازند و خلاصه علیه آنان به نبرد‏‎ ‎‏اقتصادی دست بزنند و نیز در دیگر زمینه ها با آنان مبارزه کنند تا‏‎ ‎‏سرانجام مجبور شوند کلیۀ روابط خود را با ایران و خلق مسلمان آن قطع‏‎ ‎‏نمایند و در نتیجه ملت ایران بتواند همه امکانات مادی و معنوی خود را‏‎ ‎‏در اختیار مجاهدان فلسطین بگذارند.‏

‏     در شرایط اسف انگیز فعلی بر هر مسلمانی لازم است که کلیۀ‏‎ ‎‏نیروهای خویش را برای آزاد کردن سرزمینهای اشغال شده و انتقام از‏‎ ‎‏اشغالگران به کار گیرند. «والله ولی التوفیق»، و جای تردید نیست که‏‎ ‎‏وظیفه یک نفر مسلمانی که در دورترین نقطه های جهان به سر می برد‏‎ ‎‏همان وظیفه ای است که خلق مسلمان فلسطین امروز به آن مسئول‏‎ ‎‏است، مسلمانان به مثابۀ دست واحدند و همه در مسئولیت عمومی‏‎ ‎‏یکسانند. تفرقه جویی و نژادپرستی در کار نیست و بین ملتهای‏‎ ‎‏اسلامی هیچ گونه امتیازی وجود ندارد، جز تقوا و پرهیزگاری،‏‎ ‎‏گرامیترین شما نزد خدا پرهیزگارترین شماست. ‏حَسبُناالله ُ وَ نِعمَ‎ ‎الوَکیل‏.(190)‏

19 / 7 / 47

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

اسرائیل، دشمن‎ ‎سرسخت اسلام

‏برای آزادی سرزمین اسلامی فلسطین از چنگال صهیونیسم، دشمن‏‎ ‎‏سرسخت اسلام و انسانیت، چاره اندیشی کنید. از مساعدت و همکاری با‏‎ ‎‏مردان فداکاری که در راه آزادی فلسطین مبارزه می کنند غفلت‏

کتابجهان اسلام از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 94

‏نورزید.(191)‏

بهمن  1349

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

اسرائیل غاصب‎ ‎است

سوال: ‏[‏‏نظر حضرت آیت الله در مورد جنبش فلسطین و مردم فلسطین‏‎ ‎‏به طور اعم و نسبت به بیت المقدس به طور اخص چیست؟ چه روابطی‏‎ ‎‏بین شما و سازمان آزادیبخش فلسطین وجود دارد؟‏‏]‏

جواب: ‏ما از سالهای بسیار قبل، همیشه راجع به اسرائیل و غاصب بودن‏‎ ‎‏آن صحبت کرده ایم. همیشه بنای ما این است که در کنار برادران‏‎ ‎‏فلسطینی خود بایستیم و هر وقت هم قدرت پیدا کنیم، همان طوری که‏‎ ‎‏آنها از حقشان دفاع می کنند، ما هم مثل برادر با آنها همدوش و همرزم‏‎ ‎‏خواهیم بود. بیت المقدس باید به مسلمین برگردد.اسرائیلیها غاصبند.‏‎ ‎‏مع الاسف، من نمی توانم دوَل عربی را بفهمم که علی رغم تعداد انبوه‏‎ ‎‏جمعیت و دارا بودن همه شکل امکانات مادی فراوان، نمی توانند حقوق‏‎ ‎‏و سرزمینهای خود را بازگردانده، از وطن خود دفاع کنند. و این از جهت‏‎ ‎‏اختلافاتی است که بین آنها وجود دارد. و من امیدوارم که اختلافات را‏‎ ‎‏رفع کنند و حکومتها به مسائل اسلامی توجه داشته باشند و به خواست‏‎ ‎‏خدا، این مادۀ سرطانی را از سرزمینهای خود قطع نمایند.(192)‏

20 / 8 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

حمایت از برادران‎ ‎فلسطینی

سوال: ‏[‏‏آیا ممکن است از چگونگی روابط بین خود و مقاومت فلسطین‏‎ ‎‏گفتگو کنید؟ معروف است که بین شاه و اسرائیل روابط آشکاری در‏‎ ‎‏میدانهای مختلف برقرار است و بخصوص اینکه شاه، اسرائیل را به نسبت‏‎ ‎‏زیادی از طریق ارسال نفت کمک می کند. تقاضا داریم بعد از آزادی ایران‏

کتابجهان اسلام از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 95

‏از حکم شاه، روابط خود را با اسرائیل بیان نمایید.‏‏]‏

جواب: ‏همان طور که قبلاً اشاره کردم، ما همیشه در حد امکانات و‏‎ ‎‏قدرتمان از برادران فلسطینی برای پایان دادن به تجاوز اسرائیل و آزاد‏‎ ‎‏کردن اراضی اسلامی از دست اسرائیل غاصب، حمایت می کنیم و هرگز‏‎ ‎‏کمترین کمکی به اسرائیل نخواهیم کرد.(193)‏

24 / 9 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

قطع رابطه با‎ ‎اسرائیل

سوال: ‏[‏‏شما با اسرائیل مخالفید و از یاسر عرفات حمایت می کنید. رفتار‏‎ ‎‏شما در بحران خاورمیانه چه خواهد بود؟‏‏]‏

جواب: ‏این امور مربوط به دولت آتیه است و من فعلاً نمی توانم در این باره‏‎ ‎‏اظهارنظر کنم. البته به محض آمدن یک حکومت مردمی روی کار، با‏‎ ‎‏اسرائیل قطع رابطه خواهیم کرد؛ چون غاصب است.(194)‏

7 / 11 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

مخالفت با اسرائیل

‏اسرائیل حقوق مردم عرب را غصب کرده است، ما با او مخالفت خواهیم‏‎ ‎‏کرد. به علاوه اسرائیل بزرگترین حامی شاه است و مسئول تبلیغات‏‎ ‎‏ساواک. اسرائیل به این ترتیب شریک در جنایات ساواک و شاه‏‎ ‎‏است.(195)‏

7 / 11 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

اسرائیل، خطری‎ ‎جدی

‏اینجانب بیش از پانزده سال است که خطر اسرائیل غاصب را گوشزد‏‎ ‎‏کرده ام و به دوَل و ملل عرب این حقیقت را اعلام نموده ام. اکنون با طرح‏

کتابجهان اسلام از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 96

‏استعماری صلح مصر و اسرائیل، این خطر بیشتر و نزدیکتر و جدیتر شده‏‎ ‎‏است.(196)‏

5 / 1 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

اسرائیل، جرثومۀ‎ ‎فساد

‏مع الاسف با اختلافاتی که در مناطق دیده می شد ـ و خصوصاً در مناطق‏‎ ‎‏عربی این موجب شده است که اسرائیل با جمعیت کمی که دارد در مقابل‏‎ ‎‏اعراب با آن جمعیت کثیر و ساز و برگ کثیر ایستادگی کند. اگر جلوی این‏‎ ‎‏جرثومۀ فاسد گرفته نشود، طمع او بر تمام منطقه است و او قناعت‏‎ ‎‏نمی کند فقط بر فلسطین و مسجد اقصی؛ او همه جا را می خواهد غلبه‏‎ ‎‏کند.(197)‏

31 / 1 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

توسعه طلبی‎ ‎اسرائیل

‏من قریب بیست سال است که به کشورهای عربی توصیه می کنم که با هم‏‎ ‎‏مجتمع شوید و این مادۀ فساد را طرد کنید. اگر اسرائیل قدرت پیدا کند،‏‎ ‎‏اکتفا به بیت المقدس نمی کند؛ لکن مع الاسف نصیحت در آنها اثر‏‎ ‎‏نمی کند. من از خدا می خواهم که مسلمین را بیدار کند.(198)‏

16 / 2 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

انزجار نسبت به‎ ‎اسرائیل

‏اما راجع به تایید ما از فلسطین و انزجار ما از اسرائیل؛ این تازگی ندارد. ما‏‎ ‎‏از قریب بیست سال پیش از این تا حال، راجع به این مسائل بحث و‏‎ ‎‏گفتگو کردیم و دولتهای عربی را و سایر مسلمین را در این راه نصیحت‏‎ ‎‏کردیم که راجع به این مسائل با هم تشریک مساعی بکنند؛ اگر ... دُوَل‏‎ ‎

کتابجهان اسلام از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 97

‏عربی ـ که جمعیتهای زیاد و گروههای زیادی دارند ـ اینها با هم اتفاق‏‎ ‎‏داشتند این مصیبتها برای فلسطین و برای قدس پیش نمی آمد.(199)‏

17 / 2 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

اسرائیل، دشمن‎ ‎بشریت

‏اسرائیل، دشمن بشریت، دشمن انسان، که هر روز غائله ایجاد می کند و‏‎ ‎‏برادرهای ما را در جنوب لبنان به آتش می کشد، باید بداند که دیگر‏‎ ‎‏اربابهای او رنگی ندارند در دنیا، و باید انزوا اختیار کنند؛ طمعها را از ایران‏‎ ‎‏باید قطع کنند، دستهای آنها باید از همۀ ممالک اسلامی قطع شود؛‏‎ ‎‏عمال آن در همۀ ممالک اسلامی باید کنار بروند.(200)‏

25 / 5 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

اسرائیل، پایگاه‎ ‎امریکا

‏ما از مردم بی پناه لبنان و فلسطین در مقابل اسرائیل دفاع می کنیم.‏

‏     و اسرائیل این جرثومۀ فساد همیشه پایگاه امریکا بوده است. من در‏‎ ‎‏طول نزدیک به بیست سال خطر اسرائیل را گوشزد نموده ام. باید همه‏‎ ‎‏به پا خیزیم و اسرائیل را نابود کنیم، و ملت قهرمان فلسطین را جایگزین‏‎ ‎‏آن گردانیم.(201)‏

22 / 11 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

اسرائیل باید از بین‎ ‎برود

‏ما از اوّلی که در این امور و در این نهضت وارد شدیم، یکی از مسائل مهم‏‎ ‎‏ما این بود که اسرائیل باید از بین برود و آنها نمی توانند که یک همچو‏‎ ‎‏مطلب فاسدی را به کرسی بنشانند. لکن این برادرهایی که از خارج کشور‏‎ ‎‏آمده اند اینجا، بررسی کنند این مسائل را، ببینند که ما با سلاح اسرائیل‏

کتابجهان اسلام از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 98

‏می خواهیم جنگ بکنیم یا با سلاح ایمان جنگ می کنیم.(202)‏

2 / 6 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

طرح کمپ دیوید،‎ ‎حامی جنایات‎ ‎اسرائیل

‏امروز از خطرناکترین امور، «طرح کمپ دیوید» و «طرح فهد» است که‏‎ ‎‏اسرائیل و جنایات او را تحکیم می کند. همۀ ما بویژه دولت عربستان در‏‎ ‎‏مقابل اسلام و قرآن کریم و نسلهای آینده مسئول می باشیم. و من خوف‏‎ ‎‏آن دارم که خدای نخواسته یک روز ملتها و دولتهای اسلامی به خود‏‎ ‎‏آیند که با دست امریکای جنایتکار، اسرائیل به خواستهای ظالمانه و‏‎ ‎‏جنایتکارانۀ خود برسد و از مسلمین کاری ساخته نشود. من طرفداری از‏‎ ‎‏طرح استقلال اسرائیل و شناسایی او را برای مسلمانان یک فاجعه و برای‏‎ ‎‏دولتهای اسلامی یک انفجار می دانم و مخالفت با آن را یک فریضۀ بزرگ‏‎ ‎‏اسلام می شمارم، و به خداوند بزرگ از این نقشه ها که به دست‏‎ ‎‏مسلمان نماها برای اسلام کشیده می شود پناه می برم.(203)‏

15 / 3 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

مبارزه تا آزادی‎ ‎قدس

‏نکند که اینان تصور کرده اند که گذشت زمان، سیرت و صورت جنایتهای‏‎ ‎‏اسرائیل و صهیونیزم را دیگرگون ساخته است و گرگهای خون آشام‏‎ ‎‏صهیونیزم، از فکر تجاوز و غصب سرزمینهای از نیل تا فرات دست‏‎ ‎‏برداشته اند. مسئولین محترم کشور ایران و مردم ما و ملتهای اسلامی از‏‎ ‎‏مبارزه با این شجرۀ خبیثه و ریشه کن کردن آن، دست نخواهند کشید و‏‎ ‎‏به یاری خداوند تعالی از قطرات پراکندۀ پیروان اسلام و توان معنوی‏‎ ‎‏امت محمد ـ صلی الله علیه و آله و سلم و امکانات کشورهای اسلامی باید‏‎ ‎‏استفاده کرد و با تشکیل هسته های مقاومت حزب الله در سراسر جهان‏

کتابجهان اسلام از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 99

‏اسرائیل را از گذشتۀ جنایت بار خود پشیمان و سرزمینهای غصب شدۀ‏‎ ‎‏مسلمانان را از چنگال آنان خارج کرد. من همان گونه که بارها و در‏‎ ‎‏سالهای گذشته قبل و بعد از انقلاب هشدار داده ام، مجدداً خطر فراگیری‏‎ ‎‏غدۀ چرکین و سرطانی صهیونیزم را در کالبد کشورهای اسلامی گوشزد‏‎ ‎‏می کنم و حمایت بیدریغ خود و ملت و دولت و مسئولین ایران را از‏‎ ‎‏تمامی مبارزات اسلامی ملتها و جوانان غیور و مسلمان در راه آزادی‏‎ ‎‏قدس، اعلام می نمایم و از جوانان عزیز لبنان که موجب سرافرازی امت‏‎ ‎‏اسلام در خواری و ذلت جهانخواران گردیده اند، تشکر می کنم و برای‏‎ ‎‏موفقیت همۀ عزیزانی که در داخل سرزمینهای اشغالی و یا در کنار این‏‎ ‎‏کشور غصب شده، با تکیه به سلاح ایمان و جهاد به اسرائیل و منافع آن‏‎ ‎‏ضربه می زنند دعا می کنم و اطمینان می دهم که ملت ایران، شما را تنها‏‎ ‎‏نخواهد گذاشت. به خدای تعالی توکل کنید و از قدرت معنوی مسلمانان‏‎ ‎‏بهره جویید و با سلاح تقوا و جهاد و صبر و مقاومت بر دشمنان حمله برید‏‎ ‎‏که ‏اِن تَنصُرُوا الله َ یَنصُرکُم وَ یُثَبِّت اَقدامَکُم‏.(204)‏

6 / 5 / 66

*  *  *

‎ ‎

کتابجهان اسلام از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 100