فصل سوم: تشکلها و نهادها در جهان اسلام
حج
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

حج

تبادل نظر در مسائل‎ ‎اساسی اسلام

‏در این اجتماع بزرگ حج که باید به نفع اسلام و مسلمین بهره برداری‏‎ ‎‏شود، با کمال تاسف دیده می شود که بعضی قلمهای مسموم عمال‏‎ ‎‏استعمار برای تفرقۀ صفوف مسلمین سالهاست که برخلاف مقاصد‏‎ ‎‏صاحب وحی در مرکز وحی اوراقی را به اسم الخطوط العریضه و امثال آن‏‎ ‎‏نشر می دهند و به مُستَعمِرین کمک می نمایند، و می خواهند با دروغ و‏‎ ‎‏افترا یک جمعیت قریب صد و پنجاه میلیون نفری را از صفوف مسلمین‏‎ ‎‏جدا کنند. جای تعجب است که حکومت حجاز چگونه اجازه می دهد این‏‎ ‎‏اوراق گمراه کننده در مرکز وحی پخش شود!‏

‏     بر ملتهای اسلامی لازم است که از این گونه کتابها و نشریات‏‎ ‎‏تفرقه انگیز و استعماری اجتناب کنند، و این اشخاص مخالف وحدت‏‎ ‎‏مسلمین را طرد نمایند. و در این اجتماع مقدس حج، اولاً در مسائل‏‎ ‎‏اساسی اسلام، و ثانیاً در مسائل خصوصی کشورهای اسلامی تبادل نظر‏‎ ‎‏کرده ببینند که در داخل کشورها با دست استعمار و عمال آن بر برادران‏‎ ‎‏مسلمان آنان چه می گذرد. اهالی هر کشوری باید در این اجتماع مقدس‏‎ ‎‏گرفتاریهای ملت خود را به مسلمین جهان گزارش دهند.(220)‏

بهمن 1349


کتابجهان اسلام از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 111

رفتار برادرانه با‎ ‎حجاج

‏حکومت سابق ما برای اینکه همه طور خدمت به اربابهای خودش بکند،‏‎ ‎‏در اینجا فجایع کرد، و در خصوص زائرین بیت الله الحرام مضیقه هایی‏‎ ‎‏ایجاد کرد؛ و گاه نسبت به مسئولین دولت سعودی چیزهایی گفت که‏‎ ‎‏شاید پیش ایرانی ها یک ناراحتیهایی از آنها هم حاصل شد. و ما پس از‏‎ ‎‏رفتن او و قطع ید غاصبۀ او متوجه این هستیم که در سالهای آتیه‏‎ ‎‏مملکت سعودی با ایرانی هایی که برای زیارت بیت الله و حرمین شریفین‏‎ ‎‏می آیند، چه نحو عمل خواهد کرد. ایرانی ها نظر به این معنا دوخته اند که‏‎ ‎‏با برادران خودشان چه نحو عمل خواهد شد. و من امیدوارم که اکنون که‏‎ ‎‏دست ظلم از این مملکت کوتاه شده است و تبلیغات سوئی که می کردند‏‎ ‎‏از بین رفته است، برادرهای ما با هم برادر باشند و رفتار آنها رفتارهای‏‎ ‎‏برادرانه باشد.(221)‏

31 / 1 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

حاکمان حجاز،‎ ‎حامیان اسرائیل

‏درست در زمانی که جمهوری اسلامی برای حفظ سرزمینهای اسلامی و‏‎ ‎‏حراست از حرمین شریفین، مسلمانان را به وحدت اسلامی دعوت‏‎ ‎‏می کند و «یا للمسلمین» می گوید، از مرکز وحی برای خنثی نمودن این‏‎ ‎‏فریاد، پیشنهاد جهاد علیه این دعوت را کرده و به نفع امریکا دشمن‏‎ ‎‏اسلام، و اسرائیل ـ که برای گرفتن از فرات تا نیل و سلطه بر‏‎ ‎‏حرمین شریفین کوشش می نماید ـ سینه چاک می زنند.(222)‏

15 / 3 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

رفتار اسلامی با‎ ‎حجاج

‏من امیدوارم که حجاز و کشور حجاز و دولت حجاز با این عزیزان که بر ضد‏‎ ‎‏مخالفان اسلام هستند، بر ضد امریکا هستند، بر ضد آن دنبالۀ امریکا و‏

کتابجهان اسلام از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 112

‏آن فاسد هستند، به طور اسلامی عمل کنند و موجب نگرانی دولت و‏‎ ‎‏ملت ما را فراهم نکنند که اگر این فراهم بشود، ممکن است خطری‏‎ ‎‏داشته باشد.(223)‏

14 / 6 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

ممنوعیت

تظاهرات در حج

‏الآن هم در حجاز اجازه نیست که بگویند: «مرگ بر اسرائیل!» از «مرگ بر‏‎ ‎‏اسرائیل» یک دسته هایی که رفتند و برای اسلام می خواهند شکایت‏‎ ‎‏پیش پیغمبر اسلام ببرند، شکایت پیش خدای تبارک و تعالی در خانۀ او‏‎ ‎‏ببرند، نمی گذارند شکایت کنند؛ می گویند بخورید و صدایتان در‏‎ ‎‏نیاید.ای لبنانیها کتک بخورید، کشته بدهید، لکن نفس نکشید!(224)‏

28 / 6 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

بیداری حکومت‎ ‎حجاز

‏یک روز دولت حجاز به خود می آید که مساله دیگر گذشته. از همین حالا‏‎ ‎‏به فکر باشد که کارهایش را تعدیل کند. قضیۀ جلوگیری از حجاج ایران‏‎ ‎‏یک مساله ای نیست که بتواند حکومت حجاز یک همچو امری را انجام‏‎ ‎‏بدهد. حکومت حجاز کوچکتر از این است که جلوی حجاج را بگیرد؛ لکن‏‎ ‎‏اشکالتراشی می کنند و این اشکالتراشی یک روزی بیدار می شوند که‏‎ ‎‏وقت گذشته است و دیگر نمی توانند عذرخواهی کنند. از همین حالا‏‎ ‎‏درست توجه بکنند که شمایی که می گویید ما خدمتگزار بیت هستیم و‏‎ ‎‏شمایی که در یک کشوری واقع شدید که خانۀ خدا در آن کشور است،‏‎ ‎‏خیال نکنید که خانه خدا مال شماست و شما کلید دار خانۀ خدا هستید.‏‎ ‎‏خانۀ خدا مال مسلمین است. مستشارهای امریکا در حجاز به طور رفاه‏‎ ‎‏زندگی می کنند و از آن پول محرومین و نفت محرومین به آنها هر چه‏

کتابجهان اسلام از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 113

‏خواستند می دهند، لکن حجاج ایران مضر است برای آنها. معلوم است‏‎ ‎‏چرا مضر است، برای اینکه وقتی یک حکومتی سرسپردۀ یک دولتی شد‏‎ ‎‏ناچار است که حفظ بکند منافع آن دولت را. ما می گوییم چرا سرسپرده‏‎ ‎‏باشید. ما می خواهیم که حکومتهای اسلامی سربلند باشند، آقا باشند بر‏‎ ‎‏دنیا، همان طوری که حکومت ایران امروز هست. چرا باید شما خودتان را‏‎ ‎‏اینطور ذلیل کنید در مقابل امریکا که جرات اینکه یک کس دیگری در‏‎ ‎‏مکه نسبت به امریکا یک کلمه ای بگوید یا نسبت به اسرائیل یک کلمه ای‏‎ ‎‏بگوید، این جرات را نداشته باشید و بخواهید که کشور ایران حجاج،‏‎ ‎‏صدهزار نفر حجاج خودش را نفرستد آنجا؟ ـ حجاج ـ ایران تمام‏‎ ‎‏حجاجش را می فرستد یا اصلاً نمی فرستد. من به حکومت حجاز‏‎ ‎‏نصیحت می کنم که اینطور با مسلمین رفتار نکنند و اینطور طرفدار‏‎ ‎‏دشمنهای اسلام و دشمنهای بیت الله الحرام نباشند. من نصیحت‏‎ ‎‏می کنم که تا دیر نشده به خود آیند. نگذارند یک وقت که وقت گذشته‏‎ ‎‏است آن وقت عذرخواهی کنند.(225)‏

11 / 5 / 62

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

قضیۀ حج، قضیۀ‎ ‎اسلام است

‏باید تجدیدنظر بکنند در حرفهای خودشان. ننشینند در کاخهای بزرگ‏‎ ‎‏خودشان و خیال کنند که حالا که در کاخ هستیم پس به ایران هم‏‎ ‎‏می توانیم چه بکنیم. خدا نکند که امسال حجاج ایرانی نروند به مکه، و‏‎ ‎‏خدا نکند که این اسباب این نشود که اسلام و مسلمین انفجار در آنها‏‎ ‎‏حاصل بشود، و دیگر نه از شیخی وجود پیدا بشود و نه از بستگان امریکا.‏‎ ‎‏به خود آیید و توجه کنید که این قضیه، قضیۀ اسلام است، مخالفت‏‎ ‎‏صریح با قرآن است. آن که مخالفت صریح  با قرآن بکند چطور می تواند‏‎ ‎‏حکومت اسلامی داشته باشد و کلید دار مکه باشد؟ بنابراین، من باز هم از‏

کتابجهان اسلام از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 114

‏باب اینکه می خواهیم با همۀ مسلمین، با همۀ دولتها به طور مدارا رفتار‏‎ ‎‏کنیم و هیچ وقت میل نداریم که با خشونت رفتار کنیم، از آنها می خواهم که‏‎ ‎‏تجدیدنظر بکنند در افکار خودشان. آن روزی که شما گرفتار بشوید امریکا‏‎ ‎‏به دردتان نمی خورد؛ همان طوری که امروز صدام امریکا به دردش‏‎ ‎‏نمی خورد، هی می گوید ما بیطرفیم. نمی تواند بگوید من هم طرفم.‏‏(226)‏

11 / 5 / 62

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

همکاری و همگامی‎ ‎با حجاج

‏امید است دولت سعودی نیز با حجاج ایرانی، که از ستمکاران غدّار که به‏‎ ‎‏کشورهای اسلامی تجاوز و دخالتهای بیجا می کنند تظلم می نمایند، به‏‎ ‎‏نحوی شایسته هماهنگی نموده، و با همکاری و همگامی و وحدت کلمه‏‎ ‎‏کفار متجاوز به حریم اسلامی را محکوم کنند؛ تا حج امسال ان شاءالله ‏‎ ‎‏تعالی به طوری که مرضی خداوند و رسول الله -صلی الله علیه و آله و سلم- ‏‎ ‎‏است انجام گیرد.(227)‏

12 / 6 / 62

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

رفتار محبت آمیز با‎ ‎میهمانان خدا

‏پلیس کشور سعودی و متصدیان امور حج و زیارت و دولت سعودی باید‏‎ ‎‏توجه کنند که زائران ایرانی، که از یک کشور انقلابی تحت ستم غرب و‏‎ ‎‏شرق و غارتزده که با تایید خداوند متعال و قیام و نهضت همگانی خود را‏‎ ‎‏از چنگال ابرقدرتها نجات داد و با همت والای مرد و زن و کوچک و بزرگ‏‎ ‎‏استقلال و آزادی را به دست آورد و رژیم ستمشاهی امریکایی را به رژیم‏‎ ‎‏اسلامی مردمی تبدیل کرد و مستشاران و جاسوسان امریکایی و شوروی‏‎ ‎‏را یا از کشور راند و یا به بند کشید، به زیارت بیت الله الحرام و مرقد مطهر‏‎ ‎‏رسول خدا - صلی الله علیه و آله و سلم - و ائمۀ مسلمین - علیهم السلام -‏

کتابجهان اسلام از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 115

‏مشرف می شوند. میهمانان خدا و رسولند. و اعانت و جسارت به آنها‏‎ ‎‏اهانت و جسارت به میزبانان بزرگ آنان است. خصوصاً که این میهمانان‏‎ ‎‏آمده اند تا همراه با مناسک حج به ندای ابراهیم خلیل الله و محمد‏‎ ‎‏رسول الله ـ صلی الله علیه و آله و سلم لبیک گویند، که لبیک به آنان نیز‏‎ ‎‏لبیک به خدای تعالی است. با اینانی که از ‏کلّ فجّ عمیق‎[1]‎‏ هجرت به سوی‏‎ ‎‏خدا و رسول بزرگ او کرده اند با مهر و صفا و محبت و وفا و اخوت اسلامی‏‎ ‎‏رفتار کنید، و میهمانان خدا و رسول را آزار ندهید. اینان برای مناسک‏‎ ‎‏حج و برائت از مشرکان و کافران، که خدا و رسول او از آنان برائت جسته‏‎ ‎‏است، آمده اند. این میهمانان متعهد را گرامی دارید؛ و از قدرت یک رژیم‏‎ ‎‏مقتدر اسلامی برای سرکوب دشمن اسلام و مسلمین، اسرائیل غاصب، و‏‎ ‎‏قطع ید ارباب او، امریکا، راس دشمنان اسلام و کشورهای اسلامی،‏‎ ‎‏بهره برداری کنید؛ و مکّۀ مکرّمه را با هماهنگی زائران سراسر جهان به‏‎ ‎‏کانون فریاد علیه ستمگران تبدیل کنید؛ که این یکی از اسرار حج است. و‏‎ ‎‏خداوند، غنی از لبیکها و عبادات بشر است.(228)‏

12 / 6 / 62

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

عدم توجه به‎ ‎وسوسه ها

‏ما امیدواریم که دولت سعودی به وسوسۀ این آخوندهای از خدا بیخبر‏‎ ‎‏گوش فرا ندهد؛ و مسلمین را، همان طور که وعده نموده است، در مراسم‏‎ ‎‏حج و برائت از کفار و مشرکان آزاد گذارد، و در این عمل الهی با آنان،‏‎ ‎‏خصوصاً زائران ایرانی و فلسطینی و لبنانی و افغانی که مورد تجاوز کفار‏‎ ‎‏قرار گرفته اند، هماهنگ شود؛ تا دشمن مشترک همۀ مظلومان را با ندای‏‎ ‎‏واحد به عالمیان معرفی کنند.(229)‏

12 / 6 / 62


کتابجهان اسلام از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 116

اطمینان قلب به‎ ‎وعده های حق

‏با حال شعور و عرفان به مشعرالحرام و عرفات روید و در هر موقف به‏‎ ‎‏اطمینان قلب بر وعده های حق و حکومت مستضعفان بیفزایید و با‏‎ ‎‏سکوت و سکون تفکر در آیات حق کنید و به فکر نجات محرومان و‏‎ ‎‏مستضعفان از چنگال استکبار جهانی باشید و راههای نجات را از حق،‏‎ ‎‏در آن مواقف کریمه طلب کنید.(230)‏

16 / 5 / 65

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

فریاد برائت در‎ ‎حج

‏فریاد برائت ما، فریاد برائت مردم لبنان و فلسطین و همۀ ملتها و‏‎ ‎‏کشورهای دیگری است که ابرقدرتهای شرق و غرب،خصوصاً امریکا و‏‎ ‎‏اسرائیل به آنان چشم طمع دوخته اند و سرمایۀ آنان را به غارت برده اند و‏‎ ‎‏نوکران و سرسپردگان خود را به آنان تحمیل نموده اند و از فواصل هزاران‏‎ ‎‏کیلومتر راه به سرزمینهای آنان چنگ انداخته و مرزهای آبی و خاکی‏‎ ‎‏کشورشان را اشغال کرده اند. ... فریاد برائت ما، فریاد دفاع از مکتب و‏‎ ‎‏حیثیات و نوامیس، فریاد دفاع از منابع و ثروتها و سرمایه ها، فریاد‏‎ ‎‏دردمندانۀ ملتهایی است که خنجر کفر و نفاق قلب آنان را دریده‏‎ ‎‏است.(231)‏

6 / 5 / 66

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

آل سعود، ‎ ‎روسیاهان تاریخ

‏جناب حجت الاسلام آقای حاج شیخ مهدی کروبی ـ دامت افاضاته‏

‏     پس از تشکر از مقاومت اسلامی و وصف ناپذیر حجاج مظلوم و‏‎ ‎‏محترم بیت الله الحرام در مقابل هجوم آل سعود، این روسیاهان تاریخ و‏‎ ‎‏عمال چشم و گوش بستۀ امریکای جهانخوار، و نیز تشکر از مقاومت‏‎ ‎‏متعهدانه و شجاعانۀ جنابعالی، که با وجود گرفتاری در چنگال خون آشام‏

کتابجهان اسلام از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 117

‏آل سعود با پیامها و مصاحبه های آتشین پرده از روی چهرۀ کریه این‏‎ ‎‏جنایتکاران تاریخ برداشته و کوس رسوایی فراموش ناشدنی امریکای‏‎ ‎‏جنایتکار و عمال خبیث آن را در عالَم به صدا درآوردید، جنابعالی را، که‏‎ ‎‏بحمدالله در صف اول مجاهدان اسلام بوده و هستید، چون سالهای‏‎ ‎‏گذشته به نمایندگی از طرف خود به سرپرستی حجاج بیت الله الحرام‏‎ ‎‏منصوب می نمایم.(232)‏

18 / 6 / 66

*  *  *

‏ ‏

‎ ‎

کتابجهان اسلام از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 118

  • )) «هر راه دور»؛ (حج  /  27).