فصل سوم: تشکلها و نهادها در جهان اسلام
سازمان کنفرانس اسلامی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

سازمان کنفرانس اسلامی

شناخت اسلام‎ ‎واقعی

‏اسلام واقعی را بشناسند و بشناسانند. ملت اسلام را بیدار و آگاه ساخته،‏‎ ‎‏تباین اسلامِ پیغمبر خدا و اولیای او را از اسلام ساختگیِ امثال معاویه و‏‎ ‎‏حکومتهای غاصب و جائر دولتهای دست نشاندۀ استعمار ـ که از‏‎ ‎‏تلویزیونها، رادیوها و وزارتخانه ها به خورد مردم می دهند ـ به آنان‏‎ ‎‏برسانند؛ و به دنیا بفهمانند این اسلامی که دولتهای دست نشانده از آن‏‎ ‎‏دم می زنند، و کنفرانس به اصطلاح وحدت اسلامی تشکیل می دهند،‏‎ ‎‏اسلامِ ساخته و پرداختۀ سلاطین اموی و عباسی می باشد که در برابر‏‎ ‎‏قرآن و آیین مقدس پیامبر بزرگ اسلام درست شده است؛ و لذا می بینیم‏‎ ‎‏که استعمارگران و همانها که قرآن را بالای دست بلند می کردند و اظهار‏‎ ‎‏می داشتند که تا این قرآن در میان مسلمین حکمفرماست ما نمی توانیم‏‎ ‎‏بر آنان دست یابیم، اکنون از چنین اسلام و اتحاد اسلامی پشتیبانی‏‎ ‎‏می کنند تا ملت اسلام را منحرف سازند؛ تا قرآن کریم را مهجور نمایند، تا‏‎ ‎‏دین خدا را از بین ببرند. تا راه را برای پیشبرد اغراض شوم و مقاصد‏‎ ‎‏استعماری خود هموار سازند. ...‏


کتابجهان اسلام از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 118

‏     حملات علنی و مخفیانۀ دشمنان اسلام و تجاوزکاران بین المللی‏‎ ‎‏علیه قرآن مجید و احکام رهایی بخش اسلام از هر سو بشدت ادامه دارد؛‏‎ ‎‏و بسیاری از دولتهای کشورهای اسلامی بر اثر خودباختگی یا ماموریت،‏‎ ‎‏مجری نقشه های شوم و خائنانۀ آنان می باشند؛ چه آنهایی که دم از‏‎ ‎‏اسلام زده، کنفرانس به اصطلاح اسلامی تشکیل می دهند، و چه آنانی‏‎ ‎‏که در کشور اسلامی الغاء مذهب کرده اسلام را از رسمیت می اندازند،‏‎ ‎‏همه دانسته یا ندانسته در یک مسیر حرکت می کنند و آن اجرای مقاصد‏‎ ‎‏شوم و استعماری دشمنان اسلام است.(233)‏

24 / 12 / 51

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

کنفرانس‎ ‎غیراسلامی

سوال: ‏[‏‏در اولین کنفرانس اتحاد اسلامی در افغانستان در بهار امسال،‏‎ ‎‏شوروی نیز با نمایندگان زیادی آمده بود. به نظر شما بین کشورهای‏‎ ‎‏سوسیالیستی و حرکت جدید اسلامی، مسائل مشترکی وجود دارد؟‏‏]‏

جواب: ‏اینگونه کنفرانسها به نام اسلام تشکیل می شود، اما هدف اسلامی‏‎ ‎‏ندارد و کسانی که به نام نمایندۀ مسلمانان در این کنفرانسها شرکت‏‎ ‎‏می کنند، فاقد نمایندگی مردم می باشند. شوروی نقش شترمرغ را‏‎ ‎‏بازی می کند. از سویی ضد مذهب اسلام است و آزادی مذهبی مردم‏‎ ‎‏مسلمان زیر سلطه را از میان برده است، از سوی دیگر نمایندۀ این‏‎ ‎‏مردم مسلمان است! شوروی با روشی که در عمل پیش گرفته است و‏‎ ‎‏ملل مسلمان را به زیر سلطۀ خویش درآورده است، دیگر حتی‏‎ ‎‏شایستگی دعوی طرفداری از مظلومیت و مخالفت با استثمار را نیز‏‎ ‎‏ندارد.(234)‏

16 / 8 / 57

*  *  *


کتابجهان اسلام از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 119

 

کنفرانس طائف و‎ ‎همسویی با صدام

‏ما از صدام توقع نداریم، ‏‏[‏‏باید‏‏]‏‏ در کنفرانس طائف آن لا طایلها را بگوید؛‏‎ ‎‏ما از بعض سران کشورهای به دست آنها افتاده و آن سرانی که در زمان‏‎ ‎‏شاه طرفدار شاه بودند و در جنایات شاه شریک بودند، و امروز در جنایات‏‎ ‎‏صدام شریک هستند، از آنها توقعی نداریم.(235)‏

15 / 11 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تفرقه افکنی، نقشه‎ ‎کنفرانس طائف

‏برادران شیعۀ ما، برادران سُنّی ما، هوشیار باشید که اگر کسانی آمدند‏‎ ‎‏در بین شما و راجع به برادرانتان چیزی گفتند و راجع به شیعه ها پیش‏‎ ‎‏شما، راجع به سُنّیها پیش دیگران چیزی گفتند، بدانید این همان‏‎ ‎‏نقشۀ کنفرانس است؛ یعنی همان مطلبی است که بعضی از این سران‏‎ ‎‏بسیار فاسد، بعضی از دولتها، آنهایند که این نقشه را دارند انجام‏‎ ‎‏می دهند. بیدار باشید و این نقشه را، این نقشۀ شیطانی را خنثی‏‎ ‎‏کنید.(236)‏

9 / 11 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

غفلت

سران اسلامی

در کنفرانس طائف

‏این اسلام دوستها و طرفداران اسلام در طائف جمع شدند، به اسم‏‎ ‎‏اسلام در مرکزی که از آن مرکز اسلام بروز کرد ـ و آن حجاز بود ـ لکن‏‎ ‎‏چه گفتند و چه کردند؟ آیا اسمی از این اطفال معصومی که به دست‏‎ ‎‏صهیونیسم بی پدر شده اند بردند، و آیا از لبنان نامی بردند؟ و آیا از‏‎ ‎‏سایر کشورهای اسلامی که تحت فشار ابرقدرتها و بستگان آنها هستند‏‎ ‎‏نامی بردند؟(237)‏

29 / 11 / 59

*  *  *


کتابجهان اسلام از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 120

کنفرانس طائف و‎ ‎مسائل جهان

‏این سرانی که در کنفرانس طائف در کشوری که رسول خدا و پیغمبر‏‎ ‎‏اسلام در آن کشور بود و تبلیغات او در آن کشور بود، مجتمع شدند، آیا‏‎ ‎‏دربارۀ اسلام چه گفتند؟ دربارۀ مسلمین و در امور مسلمین چه اهتمامی‏‎ ‎‏کردند؟ آیا به نص حدیث شریف‏‎[1]‎‏ اینها را ما می توانیم جزء مسلمین‏‎ ‎‏محسوب داریم؟ اینها ‏‏[‏‏با‏‎ ‎‏]‏‏اطلاع بر کشورهای اسلامی که زیر بار‏‎ ‎‏ابرقدرتها و با دست آنها و وابستگان آنها آواره شده اند، به قتل رسیده اند،‏‎ ‎‏و بچه های معصوم را به جا گذاشته اند، هیچ صحبتی کردند؟ آیا به تجاوز‏‎ ‎‏اسرائیل به لبنان و به فلسطین کردند؟ آیا به تجاوز عراق به کشور اسلامی‏‎ ‎‏ایران که جرمی ندارد جز آنکه طاغوت را برداشته است و اسلام را به جای‏‎ ‎‏او می خواهد پیاده کند و به جای رژیم طاغوت، رژیم اسلامی برپا کند،‏‎ ‎‏جرمی نداشتند جز این، آیا در کنفرانس طائف از این مسائل بحثی شد؟‏‎ ‎‏یا همه ادعاست. اسلامی بودن هم ادعاست و این ادعای رایج بین همۀ‏‎ ‎‏سران کشورهاست.(238)‏

29 / 11 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

سکوت نکردن در‎ ‎مقابل کنفرانس‎ ‎طائف

‏مسلمین، نباید کنفرانس طائف ساکت بنشیند؛ نباید شما فکر کنید که‏‎ ‎‏دو تا ملت در مقابل هم هستند. همان طوری که ملت ایران انزجار دارد از‏‎ ‎‏این حکومت، ملت عراق بیشتر انزجار دارد. برای اینکه ملت عراق‏‎ ‎‏علمایی از دست دادند، جوانهایی از دست دادند، پیرمردها و جوانها و‏‎ ‎‏بچه هایی را از دست دادند، همه به دست این رژیم فاسد... کنفرانسی که‏‎ ‎‏در طائف تشکیل شد راجع به مظلومینی که ما داریم و مظلومینی که در‏‎ ‎‏فلسطین هست و مظلومینی که در لبنان هست آیا چه عملی کردند؟ آیا‏

کتابجهان اسلام از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 121

‏چه کاری برای مسلمانها کردند؟(239)‏

10 / 12 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

توطئه چینی در‎ ‎کنفرانس طائف

‏شما گمان نکنید که ملت که اینهمه زحمت کشیده است و جمهوری‏‎ ‎‏اسلامی را تا اینجا رسانده است، بگذارد شماها هر کاری می خواهید‏‎ ‎‏بکنید و این جمهوری را به هم بزنید و با توطئه هایی که از خارج الهام‏‎ ‎‏گرفته می شود، نظیر توطئه طائف، در اینجا باز خواهید درست‏‎ ‎‏کنید.(240)‏

24 / 1 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

طرح فهد بدتر از‎ ‎کمپ دیوید

‏امروز از خطرناکترین امور، «طرح کمپ دیوید» و «طرح فهد» است که‏‎ ‎‏اسرائیل و جنایات او را تحکیم می کند. همۀ ما بویژه دولت عربستان در‏‎ ‎‏مقابل اسلام و قرآن کریم و نسلهای آینده مسئول می باشیم. و من خوف‏‎ ‎‏آن دارم که خدای نخواسته یک روز ملتها و دولتهای اسلامی به خود‏‎ ‎‏آیند که با دست امریکای جنایتکار، اسرائیل به خواستهای ظالمانه و‏‎ ‎‏جنایتکارانۀ خود برسد و از مسلمین کاری ساخته نشود. من طرفداری از‏‎ ‎‏طرح استقلال اسرائیل و شناسایی او را برای مسلمانان یک فاجعه و برای‏‎ ‎‏دولتهای اسلامی یک انفجار می دانم و مخالفت با آن را یک فریضۀ بزرگ‏‎ ‎‏اسلام می شمارم، و به خداوند بزرگ از این نقشه ها که به دست‏‎ ‎‏مسلمان نماها برای اسلام کشیده می شود پناه می برم.(241)‏

15 / 3 / 61

*  *  *

‏ ‏


کتابجهان اسلام از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 122

بازگرداندن مصر به‎ ‎کنفرانس اسلامی

‏عجب نیست که امریکا و سرسپردگان او برای برگشتن مصر به جرگۀ‏‎ ‎‏اعراب به هر دری می زنند؛ تاسف آور و عجیب وضعیت سران اعراب است‏‎ ‎‏که پس از آن مقدمات طولانی و تبلیغات و رفت و آمدهای پشت پرده و‏‎ ‎‏روی پرده و هیاهوهای عجیب و غریب و صحبت از طرحهایی که در‏‎ ‎‏اجتماع ملوک و روسای جمهور و سران بلندپایۀ کشورهای عربی و غیر‏‎ ‎‏عربی می شد شاید کسانی که آنان را نمی شناختند منتظر بودند که در‏‎ ‎‏این گردهمایی از مشکلاتی که برای اسلام و مسلمانان و ملتهای مظلوم‏‎ ‎‏جهان از دست ابرقدرتها پیش آمده بحث و گفتگو شود، و طرحهایی‏‎ ‎‏برای اصلاح حال ملتهای دربند ریخته شود و راه حل مشکلات جهانی‏‎ ‎‏آنها را پیدا کنند با آن همه تشریفات نشستند و برخاستند و تمام‏‎ ‎‏مشکلات اسلام و مسلمین را خلاصه کردند در برگشت مصرِ معاهد با‏‎ ‎‏اسرائیل به حوزۀ اعراب! آن روز مصر را برای قرارداد با صهیونیست خارج‏‎ ‎‏کردند؛ و امروز به خاطر تثبیت و شناسائی اسرائیل برگرداندند! آن روز‏‎ ‎‏مصر را برای پشت کردن به خواست اعراب خارج کردند؛ و امروز آن را به‏‎ ‎‏خاطر بوسیدن دست امریکا برگرداندند. آن روز مصر را برای خیانت به‏‎ ‎‏آرمان فلسطین خارج کردند؛ و امروز برای امضای دسته جمعی آن‏‎ ‎‏خیانت آن را برگرداندند. و تاسف آورتر و ننگین تر آنکه مصر با کمال‏‎ ‎‏بی اعتنایی هیچ شرطی را قبول نکرد. و یکی از مقامات بالای قاهره گفت‏‎ ‎‏سران عرب باید به اشتباه خود اقرار کنند! مساله لبنان، مساله‏‎ ‎‏افغانستان، و مسائل دیگر ملتهای عرب مشکلی نبود که به اصطلاح سران‏‎ ‎‏کشورهای اسلامی وقت عزیز خود را صرف امثال آن کنند! ملتهای‏‎ ‎‏مظلوم و محترم غیر عرب و عرب و مسلمانان این ننگ را چگونه تحمل‏‎ ‎‏کنند که اینان فرمانروایان آنها هستند. آیا وقت آن نرسیده است که‏‎ ‎‏ملتهای اسلامی از جای خود برخیزند و سردمداران خود را یا در مقابل‏‎ ‎‏شرف اسلام خاضع کنند، و یا با آنان همچون ایران عمل کنند؟ آیا‏

کتابجهان اسلام از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 123

‏حکومتهای به اصطلاح اسلامی در خوابند و نمی بینند که امروز وضع‏‎ ‎‏ملتها غیر از سابق است؟ نمی خواهند بفهمند که چشم و گوشها باز شده‏‎ ‎‏است و فریبکاریهای از قماش شرقی یا غربی توان خود را از دست داده‏‎ ‎‏است؟  نمی دانند و نمی بینند که انقلاب اسلامی صادر یا در شرف صدور‏‎ ‎‏است، و با تاییدات خداوند متعال پرچم اسلام در آتیه ای نه چندان دور‏‎ ‎‏به دست ملتهای اسلامی، بلکه مظلومان تشنۀ عدالت اسلامی، در‏‎ ‎‏سراسر عالم به اهتزاز درخواهد آمد؟ پس بهتر نیست که حکومتها به‏‎ ‎‏خود آیند، و از گناه بزرگی که در کازابلانکا مرتکب شدند و به شرف اسلام‏‎ ‎‏و مسلمانان، خصوصاً اعراب، تجاوز کردند و برای خود ننگ تاریخی‏‎ ‎‏به جای گذاشتند توبه کنند و بازگشت به خدای قادر قاهر نمایند، که‏‎ ‎‏مبادا آتش قهر او تر و خشک را بسوزاند؟(242)‏

22 / 11 / 62

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

دولتمردان منطقه و‎ ‎شناسایی اسرائیل

‏ملت و دولت ایران، بلکه تمام مسلمانان متعهد و متوجه به مصالح اسلام‏‎ ‎‏و جهان و مستضعفان آگاه از مسائل جهان، این ستمدیدگان تاریخ، از‏‎ ‎‏بعض اعمال دولتمردان منطقه و سایر کشورهای اسلامی ناراضی و‏‎ ‎‏ناراحت هستند و اعمال آنان را برخلاف شئون اسلام و کشورهای‏‎ ‎‏اسلامی می دانند. و تلاش سران این کشورها در قالب کنفرانسها را در‏‎ ‎‏راهی که جز شناسایی اسرائیل غاصب و باز کردن هرچه بیشتر دست‏‎ ‎‏امریکا در منطقه و کشورهای اسلامی و کمک به چپاولگری ذخایر عظیم‏‎ ‎‏مسلمین و کمک و دامن زدن به جنگی که علیه مسلمین لبنان مظلوم‏‎ ‎‏به پا کردند و کمک به تجاوز صدامیان در جنگی که به ایران تحمیل‏‎ ‎‏کردند، که آن هم به استحکام پایه های حکومت غاصبانۀ اسرائیل کمک‏

کتابجهان اسلام از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 124

‏می کند، ‏‏[‏‏نیست‏‏]‏‏ همه را محکوم می کنند. ما کنفرانس مراکش‏‎[2]‎‏ را، چه از‏‎ ‎‏جهت محل و چه از جهت محتوای آن، محکوم می نماییم.شما محلی را‏‎ ‎‏انتخاب کردید و شخصی را به ریاست کنفرانس قبول نمودید که در‏‎ ‎‏همان هنگام که کوشش در قبول طرح «کمپ دیوید» یا فهد می شد، ملت‏‎ ‎‏مراکش را به خاک و خون کشید؛ و موج اعتراض ملت مراکش همۀ شهرها‏‎ ‎‏را فرا گرفت. و میزبان شما بار دیگر دستش تا مرفق به خون مظلومان‏‎ ‎‏مظلوم ‏‏[‏‏و‏‎ ‎‏]‏‏مسلمانان مظلوم آغشته گشت.(243)‏

22 / 11 / 62

*  *  *

‎ ‎

کتابجهان اسلام از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 125

  • )) «من اصبح و لم یهتمّ بامور المسلمین فلیس بمسلم؛ کسی که صبح کند (زندگی روزانه را شروع کند) و به امور مسلمین اهتمام نورزد مسلمان نیست»؛ اصول کافی؛ ج 3، ص 238.
  • )) کنفرانس فاس.