فصل سوم: تشکلها و نهادها در جهان اسلام
مجمع عمومی مسلمین
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

مجمع عمومی مسلمین

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

فدراسیون دولتهای‎ ‎اسلامی

سوال: ‏[‏‏آیا شما خواستار تاسیس و تشکیل یک فدراسیونی از دولتهای‏‎ ‎‏اسلامی در منطقه هستید؟‏‏]‏

جواب:‏ در صورتی که مقتضی بشود امکان دارد.(250)‏

8 / 9 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

قدرت مجتمع‎ ‎اسلامی

‏اگر اینها با هم مجتمع بشوند یک قدرتی خواهند داشت که هیچ قدرتی با‏‎ ‎‏آنها معارضه نمی کند، البته به شرط ایمان کامل.(251)‏

31 / 1 / 58

*  *  *


کتابجهان اسلام از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 129

مسلمین باید ید‎ ‎واحده باشند

‏مهم این است که یک سوء تفاهمی بین ملتها و دولتهای اسلامی نباشد،‏‎ ‎‏و وحدت اسلامی همیشه محفوظ باشد و همۀ مسلمین با هم برادر‏‎ ‎‏باشند. و اینکه در این معنا طرح کردم، برای این بود که همین سوءتفاهم‏‎ ‎‏به واسطۀ فعالیتی که شما برای تحقیق این مطلب بکنید، رفع بشود و‏‎ ‎‏بین دولتین و ملتین تفاهم صحیح حاصل بشود؛ و این تهمتها را ـ اجانب‏‎ ‎‏که می خواهند بین دولتها و بین ملتها تفرقه بیندازند ـ آنها را خنثی‏‎ ‎‏کنید، تبلیغات آنها را. من همیشه سعی ام بر این بوده است که مسلمین‏‎ ‎‏ید واحد باشند بر اعدا، چنانچه اسلام فرموده است؛ و جماعت واحده‏‎ ‎‏باشند، چنانچه اسلام می خواهد. لکن ‏‏[‏‏خواست‏‏]‏‏ مهم ما این بود که رفع‏‎ ‎‏بشود این سوءتفاهم.(252)‏

4 / 2 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

انجمن الهی 

‏تمام ایران و تمام کشورهای اسلامی، انجمن اسلامی است؛ یک انجمن،‏‎ ‎‏و آن انجمن الهی. همه باید برای اسلام با هم باشیم؛ گرد هم درآییم. هر‏‎ ‎‏یک از این انجمنهای محترم، شعبه ای است از آن انجمن بزرگ اسلامی،‏‎ ‎‏تحت رهبری امام زمان ـ سلام الله علیه.(253)‏

7 / 2 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

حکومتها، مخالف‎ ‎تفاهم ملتها

‏مادامی که ما با هم اختلاف داریم، این قدرتهای بزرگ استفاده از ما‏‎ ‎‏می کنند. مسلمین اگر با هم مجتمع بشوند، حکومتها با هم تفاهم کنند،‏‎ ‎‏ملتها تفاهم خواهند کرد. ملتها مخالف نیستند با هم. حکومتها‏‎ ‎‏نمی گذارند که ملتها با هم تفاهم کنند. اگر این مشکلۀ حکومت‏‏[‏‏ها‏‏]‏‎ ‎‏برداشته بشود از ممالک اسلامی، هیچ قدرتی بالاتر از قدرت اسلام و‏

کتابجهان اسلام از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 130

‏مسلمین نیست. برای اینکه، بیش از یک میلیارد جمعیت دارند با‏‎ ‎‏خزاین فراوان.(254)‏

29 / 8 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

همه ید واحده‎ ‎باشید

‏خداوند همه تان را توفیق بدهد و همۀ مسلمین را توفیق بدهد که با هم‏‎ ‎‏«ید واحده» بشوند.(255)‏

15 / 5 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تفاهم، تکلیف الهی

‏شرط عمده، پایداری دربارۀ حق است. باید پایدار ما باشیم در حق‏‎ ‎‏خودمان. اینطور نباشد که باطل در باطل خودش مجتمع باشد و ما در‏‎ ‎‏حق خودمان متفرق. ما که مدعی این هستیم که اهل حق هستیم،‏‎ ‎‏مسلمانها که اهل حق هستند، قرآن کتاب آنهاست، کعبه قبلۀ آنهاست.‏‎ ‎‏کسانی که به اسلام ایمان آورده اند و به حق ایمان آورده اند، باید در این‏‎ ‎‏حق خودشان مجتمع باشند و نگذارند این باطلها، که در باطل خودشان‏‎ ‎‏می خواهند مجتمع بشوند، آنها پیروز بشوند. ما تکلیف همه مان این‏‎ ‎‏است که در حق خودمان با هم تفاهم داشته باشیم، چه اهالی یک کشور و‏‎ ‎‏چه اهالی همۀ کشورهای اسلامی. و من امید آن را دارم که ملتها بسرعت‏‎ ‎‏رو به حق بروند و بسرعت رو به اجتماع و اتحاد بروند تا باطلها را با سرعت‏‎ ‎‏عقب بنشانند. خداوند شما و ما را در راه حق مصمّم کند و همۀ مسلمین‏‎ ‎‏و همۀ مستضعفین جهان پیروز باشند.(256)‏

6 / 6 / 59

*  *  *

‏ ‏


کتابجهان اسلام از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 131

تفاهم مسلمین

‏عقلا و علمای اسلام از صدر اسلام تاکنون کوشش کردند برای اینکه‏‎ ‎‏مسلمین همه با هم مجتمع باشند و همه ید واحد باشند بر غیر‏‎ ‎‏مسلمین. در هر جا که مسلمی پیدا بشود باید با سایر مسلمین تفاهم‏‎ ‎‏کنند و این یک مطلبی است که خدای تبارک و تعالی در قرآن کریم‏‎ ‎‏سفارش کرده است. و پیغمبر اکرم ـ صلی الله علیه و آله وسلم سفارش‏‎ ‎‏فرموده است و ائمۀ مسلمین سفارش فرموده اند و علمای بیدار اسلام‏‎ ‎‏دنبال این امر را گرفته و کوشش کرده اند به اینکه مسلمین را در تحت‏‎ ‎‏لوای اسلام به وحدت و یگانگی دعوت کنند. ...‏

‏     ما سالهای طولانی است که دنبال این هستیم که مسلمین را با هم‏‎ ‎‏همقدم و همکلام و مجتمع کنیم.(257)‏

16 / 8 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

حکومت بزرگ‎ ‎اسلامی

‏اینها اگر باهم مجتمع باشند، حکومت بزرگی خواهند بود. هر کدام در‏‎ ‎‏محل خودشان حکومت بر محل خودشان، و همه با هم زیر بیرق اسلام‏‎ ‎‏باشند.(258)‏

13 / 12 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

اجتماع امتهای‎ ‎اسلامی

‏ملتها و دولتهای اسلامی همه با هم مجتمع باشند؛ همه با هم برادر‏‎ ‎‏باشند؛ برابر باشند.(259)‏

1 / 1 / 60

*  *  *

قدرت اجتماع‎ ‎مسلمین

‏خصوصاً در این عصرهای آخر زیادتر دامن زدند به این اختلافات و عمده‏

کتابجهان اسلام از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 132

‏هم نظرشان به این بود که کارشناسهای آنها فهمیده بودند که اگر این‏‎ ‎‏اجتماع بزرگ اسلام یک وقتی به هم نزدیک بشوند و پیوند کنند، دیگر‏‎ ‎‏هیچ قدرتی نمی تواند با اینها مقابله کند و هیچ قدرتی نمی تواند‏‎ ‎‏سلطه جویی پیدا کند نسبت به اینها. و آن راهی که آنها پیدا کردند برای‏‎ ‎‏مقاصد شوم خودشان، همان بود که بین همۀ گروهها تفرقه بیندازند.‏‎ ‎‏شما در هر جا می روید می بینید، حتی در یک شهر تفرقه هست. حالا‏‎ ‎‏کمتر است، ولی باز هم هست. در هر شهری، در هر محله ای، دستجات‏‎ ‎‏مختلفی با هم اختلاف داشتند. ...‏

‏     ‏‏از آنجا که می گذشتی، در سطح شهر، شهرهای بزرگ، اختلاف ایجاد‏‎ ‎‏کرده بودند. هم بین خود روحانیون با هم و هم بین مردم با هم. حزب‏‎ ‎‏درست می کردند منشا اختلاف بوده؛ هر مساله ای که اینها ایجاد‏‎ ‎‏می کردند، برای همین مساله بود که نگذارند این مجتمع با هم اتحاد پیدا‏‎ ‎‏کنند و مع الاسف، تاثیر کرده بود حتی در بالاترین قشر روحانی و‏‎ ‎‏بالاترین قشر روشنفکر و حتی آنها هم تحت تاثیر واقع شده بودند و آن‏‎ ‎‏اختلافاتی که باید اینجا جلویش را بگیرند خودشان هم داخل شده‏‎ ‎‏بودند.(260)‏

22 / 10 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

توجه به مصالح‎ ‎عالیۀ اسلام

‏لازم است حجاج بیت الله الحرام در این مجمع عمومی و سیل خروشان‏‎ ‎‏انسانی فریاد برائت از ظالمان و ستمکاران را هر چه رساتر برآورند و‏‎ ‎‏دست برادری را هر چه بیشتر بفشارند و مصالح عالیۀ اسلام و مسلمین‏‎ ‎‏مظلوم را فدای فرقه گرایی و ملیگرایی نکنند و برادران مسلم خود را هر‏‎ ‎‏چه بیشتر متوجه به توحید کلمه و ترک عصبیتهای جاهلی که جز به نفع‏‎ ‎‏جهانخواران و وابستگان آنان تمام نمی شود بنمایند، که این خود نصرت‏

کتابجهان اسلام از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 133

‏خداوند تعالی است و وعدۀ حق تعالی به امید واثق شامل حالشان‏‎ ‎‏می شود. و اگر خدای نخواسته از عمال جهانخواران که در راس آنان‏‎ ‎‏آخوندهای جیره خوار تفرقه افکن واقعند پیروی کنند، به معصیت‏‎ ‎‏بزرگی دست زده اند و مشمول غضب قادر جبار خواهند شد و در قید و‏‎ ‎‏بند ابرقدرتها باقی خواهند ماند و باید به خداوند از آن پناه برد.(261)‏

16 / 5 / 65

*  *  *

‏ ‏

‎ ‎

کتابجهان اسلام از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 134