فصل چهارم: مبانی اندیشه اسلامی
قرآن
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

قرآن

توجه به اصالتهای‎ ‎اسلامی

‏بر شما جوانان مسلمان لازم است که در تحقیق و بررسی حقایق اسلام‏‎ ‎‏در زمینه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و غیره، اصالتهای اسلامی را‏‎ ‎‏در نظر گرفته و امتیازاتی که اسلام را از همۀ مکاتب دیگر جدا می سازد‏‎ ‎‏فراموش نکنید. مبادا قرآن مقدس و آیین نجاتبخش اسلام را با مکتبهای‏‎ ‎‏غلط و منحرف کننده ای که از فکر بشر تراوش کرده است خلط نمایید.‏

‏     ‏‏... اگر دوَل اسلامی و ملل مسلمان به جای تکیه به بلوک شرق و غرب‏‎ ‎‏به اسلام تکیه می کردند و تعالیم نورانی و رهایی بخش قرآن کریم را‏‎ ‎‏نصب عین خود قرار داده و به کار می بستند، امروز اسیر تجاوزگران‏‎ ‎‏صهیونیسم و مرعوب فانتوم امریکا و مقهور ارادۀ سازشکارانه و‏‎ ‎‏نیرنگ بازیهای شیطانی شوروی واقع نمی شدند.‏

‏     دوری دوَل اسلامی از قرآن کریم، ملت اسلام را به این وضع سیاه‏

کتابجهان اسلام از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 147

‏نکبت بار مواجه ساخته و سرنوشت ملتهای مسلمان و کشورهای اسلامی‏‎ ‎‏را دستخوش سیاست سازشکارانۀ استعمار چپ و راست قرار داده‏‎ ‎‏است.(279)‏

17 / 5 / 51

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

برقراری اخوت‎ ‎اسلامی

‏من امیدوارم که بین دولتهای اسلامی یک اخوتی، اخوت اسلامی،‏‎ ‎‏همان طوری که قرآن امر فرموده است، پیدا بشود؛ که اگر این اخوت‏‎ ‎‏اسلامی در بین ممالک اسلامی پیدا بشود، یک قدرت عظیمی است که‏‎ ‎‏هیچ یک از قدرتهای دنیا نمی توانند به پای آن باشند.(280)‏

21 / 3 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

به حکم خدا سر‎ ‎نهادن

‏اگر یک میلیارد جمعیت مسلمان، یک میلیارد جمعیت مسلمان که‏‎ ‎‏مع الاسف یک میلیارد جمعیتی هستند که تحت سلطۀ غیر هستند، یک‏‎ ‎‏میلیارد جمعیت تحت سلطۀ دویست و پنجاه میلیون، اگر این یک‏‎ ‎‏میلیارد جمعیت به این حکم خدا سر نهاده باشند، اطاعت کرده بودند‏‎ ‎‏همین یک حکم را که ‏اِنما المومنون اخوة‎[1]‎‏ برادرند اینها، اگر این برادری‏‎ ‎‏در همه جا بود، اگر، این برادری در تمام قشرهای ملتها بود، این‏‎ ‎‏گرفتاریها برای ما پیدا نمی شد.(281)‏

9 / 10 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

برادری مسلمین

‏باید مسلمین همان طوری که قرآن شریف شما را برادر خوانده است،‏

کتابجهان اسلام از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 148

‏برادر باشید و در مصیبت و شادی هم شریک باشید.(282)‏

19 / 11 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

دعوت قرآن به‎ ‎وحدت

‏هان ای مسلمین! از هر تیره و پیرو هر مذهب که هستید دشمنیِ خانگی‏‎ ‎‏را کنار بگذارید و به فرمان قرآن کریم و خدای بزرگ گردن نهید: ‏وَاعتَصِمُوا‎ ‎بِحَبلِ الله ِ جِمیعاً وَ لا تَفَرَّقُوا‏ خداوند تعالی عزت را برای خود و رسول‏‎ ‎‏عظیم الشان خود و مومنین قرار داده است به حکومتهای جابرانه که‏‎ ‎‏هستی شما را تحت اختیار دشمنان اسلام قرار داده اند بشورید و‏‎ ‎‏ممالک خود را از دست این خائنین سیه روی نجات دهید؛ که خداوند‏‎ ‎‏با شماست.(283)‏

19 / 11 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

حفظ قرآن و‎ ‎احکام آن

‏ای عشایر غیور دجله و فرات و ای رزمندگان و سلحشوران! به پا خیزید و‏‎ ‎‏از اسلام دفاع کنید و قرآن و احکام آن را حفظ کنید که بر تمام مسلمین،‏‎ ‎‏چه زن و چه مرد، دفاع از اسلام و قرآن کریم واجب است.(284)‏

12 / 7 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

برداشت ناصحیح‎ ‎از قرآن

‏بعض از عناصر منحرف، از عناصری که به اسلام اعتقاد هم ندارند، با‏‎ ‎‏ادعای خالی از حقیقت اسلام کوشش دارند به اینکه اسلام را در عربیت‏‎ ‎‏خالص کنند. گزارشی که در یکی ـ دو روز پیش از خبرگزاریها رسید به ما،‏‎ ‎‏این بود که صدام حسین در مجلس غیرقانونی خودشان صحبتهای‏‎ ‎‏متفرقه ای کرده است و اراجیفی بافته است. از آن جمله اینکه «فارس‏

کتابجهان اسلام از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 149

‏مسلم نیست؛ به دلیل اینکه قرآن عربی است. پیغمبر عرب بوده است و‏‎ ‎‏اسلام مال عرب است»؛ به منطق این آدم منحرف که از اسلام بی اطلاع‏‎ ‎‏است، و از آن جمله اعرابی است که خدای تبارک و تعالی، فرموده است:‏‎ ‎اَشَدُّ کُفراً وَ نِفاقاً وَ اَجدَرُ اَلاّ یَعلَمُوا حُدُودَ ما اَنزَلَ الله ‎[2]‎‏ این، سزاوارترند‏‎ ‎‏اینطور اشخاص از اینکه حدود خدا را و احکام خدا را نشناسند. به منطق‏‎ ‎‏این آدمی که اعتقاد به اسلام هم ندارد، شما آقایان که به مکه مشرف‏‎ ‎‏شدید مسلم نبودید و تمام مسلمین دنیا که در شرق و غرب زمین‏‎ ‎‏هستند مسلمان نیستند؛ فارس مسلمان نیست، ترک مسلمان نیست،‏‎ ‎‏بلوچ مسلمان نیست، پاکستانی مسلمان نیست، مسلمانان هندوستان‏‎ ‎‏مسلمان نیستند، اندونزی ها مسلمان نیستند. مسلمانی فقط منحصر به‏‎ ‎‏عرب است! نظیر عفلق، نظیر صدام و نظیر حزب بعث عراق! این منطق‏‎ ‎‏یک آدمی است که از اسلام بی اطلاع است، از قرآن بی اطلاع است.‏‎ ‎‏ضرورت مسلمین است که پیغمبر اسلام آخر نبیین است و مبعوث شده‏‎ ‎‏است بر تمام بشر در مشارق ارض و مغارب ارض. قرآن کریم حکایت‏‎ ‎‏می کند که اسلام مال تمام طوایف هست. هر کس به او رسید باید ایمان‏‎ ‎‏بیاورد. و روایات از رسول اکرم این است که اسلام برای همه هست. و این‏‎ ‎‏آدم اگر تا حالا هم فرض کنید ـ به فرض غلط ـ که مسلم است، برای این‏‎ ‎‏کلمه از اسلام بیرون رفته است؛ برای اینکه خلاف ضرورت مسلمین و‏‎ ‎‏خلاف قرآن کریم و خلاف رسول اکرم گفته است.(285)‏

16 / 8 / 59

*  *  *

هدف جمهوری‎ ‎اسلامی ایران

‏جمهوری اسلامی می خواهد مطلبی را که قرآن فرموده است، مطلبی را‏

کتابجهان اسلام از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 150

‏که رسول خدا فرموده است در همۀ کشورها پیاده کند و ایران مقدمۀ‏‎ ‎‏اوست؛ می خواهد که به همۀ کشورها بفهماند که اسلام بنایش بر برادری‏‎ ‎‏و برابری و وحدت ‏‏[‏‏است‏‏]‏‏و همۀ مسلمین ید واحده هستند بر‏‎ ‎‏دیگران.(286)‏

‏ ‏

5 / 10 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

وارد کردن قرآن در‎ ‎همۀ شئون زندگی

‏اسلام امروز مظلوم است و قرآن مهجور است. احکام قرآن مهجور است به‏‎ ‎‏اینکه در ماذنه ها اذان می گویید و نماز می خوانید و اکثر احکام سیاسی‏‎ ‎‏اسلام را اعتنا به آن ندارید، از مهجوریت بیرون نمی رود قرآن. البته‏‎ ‎‏قرائت قرآن و حاضر بودن قرآن در تمام شئون زندگی انسان از امور لازم‏‎ ‎‏است، لکن کافی نیست. قرآن باید در تمام شئون زندگی ما حاضر باشد.‏‎ ‎‏قرآن وقتی می فرماید: ‏وَاعتَصِمُوا بِحَبلِ الله ِ جَمیعاً وَ لاتَفَرَّقُوا‏، می فرماید: ‏وَ‎ ‎لاتَنازَعُوا فَتَفشَلُوا وَ تَذهَبَ ریحُکُم؛‎[3]‎‏ اینطور احکام مترقی سیاسی که اگر به‏‎ ‎‏آن عمل بشود سیادت عالم مال شماست. این قرآن را مهجور کردیم همه‏‎ ‎‏و اعتنا نکردیم به این مسائل. باید قرآن در همۀ شئون وارد بشود، قرائت‏‎ ‎‏قرآن باید بشود. قرآن، ذکر، همه باید در همه جا باشد. در همۀ شئون‏‎ ‎‏انسانی اسلام باید قرآن وارد بشود.(287)‏

21 / 11 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

مهجوریت قرآن

‏ببینید چه وضعی اسلام و مسلمین دارند. قرآن و اسلام مهجور و‏‎ ‎‏مظلومند؛ برای اینکه مهجوریت قرآن و مهجوریت اسلام به این است که‏‎ ‎‏مسائل مهم قرآنی و مسائل مهم اسلامی یا بکلی مهجور است و یا‏‎ ‎

کتابجهان اسلام از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 151

‏برخلاف آنها بسیاری از دولتهای اسلامی قیام کردند. از مسائل مهم‏‎ ‎‏سیاسی قرآن دعوت به وحدت و منع از اختلاف است ـ با تعبیرهای‏‎ ‎‏مختلفی که در قرآن کریم هست ـ منع تنازع بین مسلمین و سران‏‎ ‎‏مسلمین است که نکته اش را هم فرموده است که ‏لاتَنازَعُوا فَتَفشَلُوا وَ‎ ‎تَذهَبَ ریحُکُم‏. ما بررسی کنیم به اینکه آیا این دو اصل مهمی که دو اصل‏‎ ‎‏سیاسی مهم اسلامی است، در بین مسلمین چه وضعی دارد. آیا‏‎ ‎‏مسلمین اعتنایی کرده اند به این دو اصل؟ و آیا تبعیتی کرده اند از این دو‏‎ ‎‏اصل مهمی که اگر اطاعت از آن بکنند، تمام مشکلات مسلمین حل می شود‏‎ ‎‏و اگر اطاعت نکنند فشل می شوند و رنگ و بویشان از بین می رود؟‏‏(288)‏

21 / 11 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تسلیم در برابر‎ ‎احکام قرآن

‏ملت و دولت جمهوری اسلامی ایران تسلیم احکام مقدس قرآن و‏‎ ‎‏اسلامند؛ و به حکم قرآن مجید خود را برادر ایمانی تمام ملتهای اسلامی‏‎ ‎‏و کشورهای مختلف از حیث فرهنگ و جغرافیا می دانند؛ و صلح جویی و‏‎ ‎‏زندگانی مسالمت آمیز را با تمام دولتها و ملتها طالب می باشند، و تا‏‎ ‎‏دولتی به حریم کشور آنان تجاوز نکند و متعهد به احکام اسلام باشد، آن‏‎ ‎‏را برادر خود می دانند.(289)‏

22 / 11 / 60

*  *  *

‎ ‎

کتابجهان اسلام از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 152

  • )) حجرات  /  10.
  • )) «اعراب (بادیه نشینان) در کفر و نفاق از دیگران سخت تر و به جهل و نادانی احکام خدا سزاوارترند»؛ (توبه / 97).
  • )) «هرگز راه اختلاف نپویید که در اثر تفرقه ضعیف شده و قدرت و عظمت شما نابودخواهد شد»؛ (انفال / 46).