فصل پنجم: روابط با کشورهای جهان اسلام
عراق
حمایت قدرتها از صدام
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

حمایت قدرتها از صدام

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

امریکا و فریب‎ ‎شوروی

‏من گمانم این است که امریکا، شوروی را هم بازی داده. شوروی الآن به‏‎ ‎‏عراق کمک می کند، در صورتی که عراق امریکایی است، نه شوروی.‏‎ ‎‏کمکها را از او می گیرد که به ایران صدمه وارد کند و راه را برای امریکا باز‏‎ ‎‏کند، نه اینکه بخواهد راه را برای شوروی باز کند. امریکا بازی داده این‏‎ ‎‏شوروی را. آنها اسلحه می دهند که برای امریکا کار کنند. آنها خیال‏‎ ‎‏می کنند این اسلحه را که می دهند به نفع شوروی است، و حال آنکه‏‎ ‎‏نیست به نفع شوروی.(353)‏

15 / 5 / 59

*  *  *


کتابجهان اسلام از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 187

عراق آلت دست‎ ‎امریکا

‏ایران که خواسته است از هر جهت با این شیطان بزرگ قطع رابطه کند،‏‎ ‎‏امروز گرفتار جنگهای تحمیلی است. امریکا عراق را وادار نموده است‏‎ ‎‏خون جوانان ما را بریزد. و سایر کشورهای تحت نفوذش را وادار نموده‏‎ ‎‏است تا ما را با حصر اقتصادی از پای درآورد؛ مع الاسف اکثر کشورهای‏‎ ‎‏آسیایی هم با ما سر ستیز برداشته. ملتهای مسلمان باید بدانند که ایران‏‎ ‎‏کشوری است که رسماً با امریکا می جنگد، و شهدای ما، این جوانان و‏‎ ‎‏دلاوران ارتش و سپاه از ایران و اسلام عزیز در مقابل امریکا دفاع‏‎ ‎‏می کنند. پس ذکر این مساله ضروری است که درگیریهای غرب کشور‏‎ ‎‏عزیز ما درگیریهایی است از جانب امریکا که گروههای از خدا بیخبر‏‎ ‎‏وابسته، هر روز ما را با آن مواجه کرده اند ، و این به محتوای انقلاب‏‎ ‎‏اسلامی ما مربوط می شود که بر پایۀ استقلال واقعی بنا گشته است.(354)‏

21 / 6 / 59

*  *  *

امریکا و اغفال‎ ‎دولتهای اسلامی

‏باید همۀ مسلمین توجه کنند و به حکومتهای خود تذکر دهند که زیر بار‏‎ ‎‏طرحهای امریکایی، که از این ‏‏[‏‏به‏‏]‏‏ بعد، یکی بعد از دیگری خواهد آمد،‏‎ ‎‏نروند و بازی نخورند از این شیاطین. اینها می خواهند شما را آلت دست‏‎ ‎‏قرار بدهند و ذخایر شما را بچاپند. امریکا نظر سوء به شما دارد. شما را‏‎ ‎‏برای مصالح خودش می خواهد استخدام کند و استخدام کرده است. چرا‏‎ ‎‏شما ذخایر خودتان را در راه مقاصد شوم و پلید امریکا صرف می کنید؟ و‏‎ ‎‏چرا در مقابل اسلام ایستاده اید و در مقابل مسلمین؟ شما می بینید که‏‎ ‎‏دولت مصر، دولت غاصب مصر به صراحت می گوید که ما کسانی ‏‏[‏‏را‏‏]‏‏ که از‏‎ ‎‏اسلام اسم می برند، سرکوب می کنیم. امریکا به شما به نظر یک بنده نگاه‏‎ ‎‏می کند؛ به نظر یک برده نگاه می کند و شما را از هر طرف که می خواهد‏‎ ‎‏می کشاند. صدام اگر عقل داشت و امریکا به او می گفت حمله به ایران‏

کتابجهان اسلام از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 188

‏بکن، خلاف او را می کرد. لکن خدای تبارک و تعالی عقل را از سر اینها‏‎ ‎‏برداشته است که برضد خود و برضد کشور خود و برضد ملت خود عمل‏‎ ‎‏می کنند.(355)‏

11 / 9 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

خودخواهی صدام‎ ‎و عواقب آن

‏صدام را ـ که من از اول گفتم که این آدم، آن وقت هم که ما در نجف اشرف‏‎ ‎‏مشرف بودیم، آن را یک مرد خطرناکی معرفی می کردند، و یک جنون‏‎ ‎‏عجیبی در این آدم هست که برای خودخواهی خودش حاضر است که‏‎ ‎‏تمام ملتهای دنیا را به خاک و خون بکشد ـ اینها را وادار کرده اند که با ما‏‎ ‎‏مخالفت کنند و حمله کنند.(356)‏

26 / 2 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

رابطۀ پنهانی عراق‎ ‎با امریکا و اسرائیل

‏با آنهمه رجزخوانی و ادعای پوچ سرداری قادسیه و کوبیدن طبل‏‎ ‎‏میان تهی انقلابی بودن و با اسرائیل دشمنی آشتی ناپذیر داشتن، امروز‏‎ ‎‏به دامان حکومت سرسپردۀ امریکا، یار و هم قطار اسرائیل، پناه برده و‏‎ ‎‏دست ذلت و دریوزگی به جانب دشمنان عرب و اسلام دراز کرده است،‏‎ ‎‏که نخست او را از این مهلکۀ مرگبار ـ که خود برای خود تهیه دیده ـ نجات‏‎ ‎‏دهند، و سپس اذهان را از دشمن بزرگ اسلام و غاصب سرزمینهای آنان‏‎ ‎‏منصرف و قرارداد ننگین کمپ دیوید را با برگرداندن حسنی مبارک به‏‎ ‎‏جامعۀ عرب به کرسی نشاند، یا «طرح فهد» را که برای ملت عرب و بالاتر‏‎ ‎‏برای اسلام ننگ آور است اجرا کند.(357)‏

6 / 3 / 61

*  *  *


کتابجهان اسلام از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 189

ضعف حکومت‎ ‎بعثی

‏در مدت قریب دو سال که صدام عفلقی به کشور اسلامی ایران تجاوز‏‎ ‎‏نمود و شهرهای مسلمان عرب ایرانی را خراب، و کوچک و بزرگ آن‏‎ ‎‏سامان را با آتش توپها، و موشکها و سایر سلاحها به قتل رساند، دولتهای‏‎ ‎‏جهانخوار و بستگان آنان او را محکوم نکردند و سازمانهای حقوق بشر و‏‎ ‎‏امثال آنان دم فرو بسته بودند، ولی امروز که لاشۀ نیمه جان صدام و‏‎ ‎‏حزب کافر بعث عراق در بغداد نفسهای آخر را می کشند همۀ بوقهای‏‎ ‎‏تبلیغاتی و رسانه های گروهی جهانخواران و تمام وابستگان به آنان با‏‎ ‎‏تبلیغات و رفت وآمدهای پی درپی، صلح طلب شده اند و استمداد از‏‎ ‎‏اسرائیل و مصر و اردن می کنند. و گاهی امریکا ایران را تهدید‏‎ ‎‏می کند.(358)‏

15 / 3 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

جنایات صدام و‎ ‎توجیه رسانه های‎ ‎غربی

‏صدام ایلام را، یک مردم محرومی را، یک ناحیۀ محرومی را، در حالی که‏‎ ‎‏اینها دارند راهپیمایی می کنند بمباران می کند. تا کنون چهل نفر معلوم‏‎ ‎‏شده است، معلوم نشده است چقدر هم هست که شهید شدند و دویست‏‎ ‎‏نفر تا کنون معلوم شده است که مجروح شده اند. یک همچو جنایت‏‎ ‎‏بزرگی را اگر یک ذره اش واقع شده بود از طرف دولت ایران، می دیدید که‏‎ ‎‏آن وقت رسانه های گروهی چه خواهند کرد. این را همین جا یک چیزی‏‎ ‎‏نقل می کنند که «به طوری که ایران می گوید اینطوری شده است» آن وقت‏‎ ‎‏هم دنبالش می گویند که صدام گفته است که این تلافی این است که به‏‎ ‎‏بصره چه کردند! خوب، یک دروغی صدام می گوید، باید عذری پیدا‏‎ ‎‏بکند. یک دروغی می گوید و یک همچو جنایتی را می کند و ما باید‏‎ ‎‏منتظر این جنایات باشیم. نباید بگوییم که چرا شد، چرای او معلوم‏‎ ‎‏است، «چرا» آن همین قیامی است که شما کرده اید. شما اسلام را‏

کتابجهان اسلام از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 190

‏می خواهید، آنها می گویند نباید اسلام باشد.(359)‏

16 / 3 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

خیرخواهان منطقه‎ ‎و سفارش به صلح

‏عجب آن است که خیرخواهان منطقه به گمان خود برای اصلاح بین‏‎ ‎‏حزب بعث و دولت ایران دامن به کمر زده اند و فعالیت می نمایند، غافل از‏‎ ‎‏آنکه اصلاح با این پلنگ تیزدندان، ستمکاری بود بر مستمندان و اسلام‏‎ ‎‏و مسلمین و غافل از آنکه این شخص که به واسطۀ شکست در جنگ و از‏‎ ‎‏دست دادن همه  چیز خود آنچنان دیوانه شده است که به هیچ قراردادی‏‎ ‎‏پایبند نیست و ملت ایران با آنهمه رنج و درد که از این دژخیم دیده اند به‏‎ ‎‏هیچ وجه به اصلاح تن در نمی دهند.(360)‏

28 / 3 / 62

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

خطر صدام و‎ ‎اسرائیل

‏چنانچه صدام جنایتکار اگر فرصت پیدا کند، خطرش برای منطقه از‏‎ ‎‏اسرائیل کمتر نیست. و لازم است برای آرامش منطقه اکنون، که به یاری‏‎ ‎‏خداوند متعال قوای مسلح ایران ما ـ ایّدهم الله تعالی ـ این جرثومۀ فساد‏‎ ‎‏را تا لبۀ پرتگاه هلاکت رسانده اند و از سردار قادسیه یک موجود مفلوک‏‎ ‎‏ساخته اند، دولتهای منطقه از کمک به او دست بردارند، که صلاح دین و‏‎ ‎‏دنیای آنان است. و در صورتی که مهلت پیدا کند، بر هیچ یک از دولتهای‏‎ ‎‏خلیج فارس و دیگران رحم نخواهد کرد. شما دیدید اکنون که با شکست‏‎ ‎‏مفتضحانه روبرو است در یک سخنرانی گفت: «اعراب باید رهبری عراق‏‎ ‎‏را بپذیرند»! و شک نکنید که اگر قدرت پیدا کند، به مسالۀ رهبری اکتفا‏‎ ‎‏نخواهد کرد. و بوقهای تبلیغاتی دولتهایی که از ایران سیلی خورده اند،‏‎ ‎‏برای مصالح خودشان و دربند کشیدن هرچه بیشتر ملتها، شماها را از‏

کتابجهان اسلام از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 191

‏ایران می ترسانند. ولی دولتها بدانند که ایران، به پیروی از تعالیم‏‎ ‎‏اسلامی، با تمامی آنها در صورتی که به موازین اسلامی گردن نهند با‏‎ ‎‏برادری و برابری رفتار می نماید. ولی هرگز به خود اجازه  نمی دهد با‏‎ ‎‏کسی که نسبت به ما آن همه خسارات و جنایات وارد کرده است‏‎ ‎‏مسالمت کند. و ملت عزیز عراق در انتظار پیروزی ایران است تا از‏‎ ‎‏نیشهای این عقرب جرّاره نجات پیدا کند. و امید است که با یاری خداوند‏‎ ‎‏این انتظار به طول نیانجامد: ‏الَیسَ الصُّبحُ بِقَریبٍ.‎[1]‎‏(361)‏

12 / 6 / 62

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

صدام رفتنی است

‏صدام رفتنی است، و نه امریکا می تواند نگهش دارد و نه دیگران. و من‏‎ ‎‏امیدوارم که ان شاءالله این غدۀ سرطانی در بلاد مسلمین و آن غدۀ‏‎ ‎‏سرطانی در آن طرف بلاد مسلمین که آنجا اسرائیل است و اینجا حزب‏‎ ‎‏بعث است، ان شاءالله خداوند ریشۀ این را بکند و ملت عراق خودشان‏‎ ‎‏سرنوشت خودشان را به دست خودشان انجام بدهند، و ملت ایران هم‏‎ ‎‏ان شاءالله با قدرت به پیش بروند.(362)‏

9 / 12 / 62

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

دعوت ایران به‎ ‎آتش بس

‏اینهایی که به هر بهانه ای، می خواهند مهلت برای صدام بگیرند، اخیراً‏‎ ‎‏هم باز متشبث شده اند به اینکه در ماه مبارک آتش بس باشد؛‏‎ ‎‏[‏‏می گویند:‏‏]‏‏ مهلت بدهید به این جنایتکار که در ماه مبارک تجهیز کند‏‎ ‎‏خودش را و بعد از ماه مبارک بدتر از اول، حمله کند؛ یک جنایتکاری که‏‎ ‎‏از هیچ امری از امور نمی گذرد و به هیچ قشری از اقشار رحم نمی کند و به‏

کتابجهان اسلام از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 192

‏اهل کشور خودش هم رحم نمی کند؛ و آنها را در تحت فشارها و کشتارها‏‎ ‎‏قرار می دهد و دائماً در صدد فرصت است برای اینکه خودش را تحمیل‏‎ ‎‏کند بر همۀ منطقه. آنهایی که تبع امریکا هستند، آنها دعوت می کنند ما‏‎ ‎‏را بر اینکه در ماه مبارک رمضان آتش بس!(363)‏

25 / 1 / 66

*  *  *

‏ ‏

‎ ‎

کتابجهان اسلام از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 193

  • )) هود /  81 .