فصل پنجم: روابط با کشورهای جهان اسلام
عربستان
عربستان و کنگرۀ عظیم حج
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

عربستان و کنگرۀ عظیم حج

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

رفتار با حجاج‎ ‎ایرانی قبل و بعد از‎ ‎انقلاب اسلامی

‏حکومت سابق ما برای اینکه همه طور خدمت به اربابهای خودش بکند،‏‎ ‎‏در اینجا فجایع کرد، و در خصوص زائرین بیت الله الحرام مضیقه هایی‏‎ ‎‏ایجاد کرد؛ و گاه نسبت به مسئولین دولت سعودی چیزهایی گفت که‏‎ ‎‏شاید پیش ایرانی ها یک ناراحتیهایی از آنها هم حاصل شد. و ما پس از‏‎ ‎‏رفتن او و قطع ید غاصبۀ او متوجه این هستیم که در سالهای آتیه‏‎ ‎‏مملکت سعودی با ایرانی هایی که برای زیارت بیت الله و حرمین شریفین‏‎ ‎‏می آیند، چه نحو عمل خواهد کرد. ایرانی ها نظر به این معنا دوخته اند که‏‎ ‎‏با برادران خودشان چه نحو عمل خواهد شد. و من امیدوارم که اکنون که‏‎ ‎‏دست ظلم از این مملکت کوتاه شده است و تبلیغات سوئی که می کردند‏‎ ‎‏از بین رفته است، برادرهای ما با هم برادر باشند و رفتار آنها رفتارهای‏‎ ‎‏برادرانه باشد.(387)‏

31 / 1 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

حُسن رفتار با‎ ‎زائران ایرانی

‏من امیدوارم که حجاز و کشور حجاز و دولت حجاز با این عزیزان که بر ضد‏‎ ‎‏مخالفان اسلام هستند، بر ضد امریکا هستند، بر ضد آن دنبالۀ امریکا و‏‎ ‎‏آن فاسد هستند، به طور اسلامی عمل کنند و موجب نگرانی دولت و‏‎ ‎‏ملت ما را فراهم نکنند که اگر این فراهم بشود، ممکن است خطری‏

کتابجهان اسلام از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 215

‏داشته باشد.(388)‏

14 / 6 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

ممنوعیت شعار‎ ‎مرگ بر اسرائیل در‎ ‎حجاز

‏الآن هم در حجاز اجازه نیست که بگویند: «مرگ بر اسرائیل!» از «مرگ بر‏‎ ‎‏اسرائیل» یک دسته هایی که رفتند و برای اسلام می خواهند شکایت‏‎ ‎‏پیش پیغمبر اسلام ببرند، شکایت پیش خدای تبارک و تعالی در خانۀ او‏‎ ‎‏ببرند، نمی گذارند شکایت کنند؛ می گویند بخورید و صدایتان در‏‎ ‎‏نیاید.ای لبنانیها کتک بخورید، کشته بدهید، لکن نفس نکشید!(389)‏

28 / 6 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

اشکالتراشی نسبت‎ ‎به حجاج ایرانی

‏یک روز دولت حجاز به خود می آید که مساله دیگر گذشته. از همین حالا‏‎ ‎‏به فکر باشد که کارهایش را تعدیل کند. قضیۀ جلوگیری از حجاج ایران‏‎ ‎‏یک مساله ای نیست که بتواند حکومت حجاز یک همچو امری را انجام‏‎ ‎‏بدهد. حکومت حجاز کوچکتر از این است که جلوی حجاج را بگیرد؛ لکن‏‎ ‎‏اشکالتراشی می کنند و این اشکالتراشی یک روزی بیدار می شوند که‏‎ ‎‏وقت گذشته است و دیگر نمی توانند عذرخواهی کنند. از همین حالا‏‎ ‎‏درست توجه بکنند که شمایی که می گویید ما خدمتگزار بیت هستیم و‏‎ ‎‏شمایی که در یک کشوری واقع شدید که خانۀ خدا در آن کشور است،‏‎ ‎‏خیال نکنید که خانه خدا مال شماست و شما کلید دار خانۀ خدا هستید.‏‎ ‎‏خانۀ خدا مال مسلمین است. مستشارهای امریکا در حجاز به طور رفاه‏‎ ‎‏زندگی می کنند و از آن پول محرومین و نفت محرومین به آنها هر چه‏‎ ‎‏خواستند می دهند، لکن حجاج ایران مضر است برای آنها. معلوم است‏‎ ‎‏چرا مضر است، برای اینکه وقتی یک حکومتی سرسپردۀ یک دولتی شد‏

کتابجهان اسلام از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 216

‏ناچار است که حفظ بکند منافع آن دولت را. ما می گوییم چرا سرسپرده‏‎ ‎‏باشید. ما می خواهیم که حکومت های اسلامی سربلند باشند، آقا باشند‏‎ ‎‏بر دنیا، همان طوری که حکومت ایران امروز هست. چرا باید شما‏‎ ‎‏خودتان را اینطور ذلیل کنید در مقابل امریکا که جرات اینکه یک کس‏‎ ‎‏دیگری در مکه نسبت به امریکا یک کلمه ای بگوید یا نسبت به اسرائیل‏‎ ‎‏یک کلمه ای بگوید، این جرات را نداشته باشید و بخواهید که کشور ایران‏‎ ‎‏حجاج، صدهزار نفر حجاج خودش را نفرستد آنجا؟ ـ حجاج ـ ایران تمام‏‎ ‎‏حجاجش را می فرستد یا اصلاً نمی فرستد. من به حکومت حجاز‏‎ ‎‏نصیحت می کنم که اینطور با مسلمین رفتار نکنند و اینطور طرفدار‏‎ ‎‏دشمنهای اسلام و دشمنهای بیت الله الحرام نباشند. من نصیحت‏‎ ‎‏می کنم که تا دیر نشده به خود آیند. نگذارند یک وقت که وقت گذشته‏‎ ‎‏است آن وقت عذرخواهی کنند.(390)‏

11 / 5 / 62

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

جلوگیری از ورود‎ ‎حجاج ایرانی

‏باید تجدیدنظر بکنند در حرفهای خودشان. ننشینند در کاخهای بزرگ‏‎ ‎‏خودشان و خیال کنند که حالا که در کاخ هستیم پس به ایران هم‏‎ ‎‏می توانیم چه بکنیم. خدا نکند که امسال حجاج ایرانی نروند به مکه، و‏‎ ‎‏خدا نکند که این اسباب این نشود که اسلام و مسلمین انفجار در آنها‏‎ ‎‏حاصل بشود، و دیگر نه از شیخی وجود پیدا بشود و نه از بستگان امریکا.‏‎ ‎‏به خود آیید و توجه کنید که این قضیه، قضیۀ اسلام است، مخالفت‏‎ ‎‏صریح با قرآن است. آن که مخالفت صریح  با قرآن بکند چطور می تواند‏‎ ‎‏حکومت اسلامی داشته باشد و کلید دار مکه باشد؟ بنابراین، من باز هم از‏‎ ‎‏باب اینکه می خواهیم با همۀ مسلمین، با همۀ دولتها به طور مدارا رفتار‏‎ ‎‏کنیم و هیچ وقت میل نداریم که با خشونت رفتار کنیم، از آنها می خواهم‏

کتابجهان اسلام از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 217

‏که تجدیدنظر بکنند در افکار خودشان. آن روزی که شما گرفتار بشوید‏‎ ‎‏امریکا به دردتان نمی خورد؛ همان طوری که امروز صدام امریکا به‏‎ ‎‏دردش نمی خورد، هی می گوید ما بیطرفیم. نمی تواند بگوید من هم‏‎ ‎‏طرفم.(391)‏

11 / 5 / 62

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

برخورد پلیس با‎ ‎حجاج ایرانی

‏پلیس کشور سعودی و متصدیان امور حج و زیارت و دولت سعودی باید‏‎ ‎‏توجه کنند که زائران ایرانی، که از یک کشور انقلابی تحت ستم غرب و‏‎ ‎‏شرق و غارتزده که با تایید خداوند متعال و قیام و نهضت همگانی خود را‏‎ ‎‏از چنگال ابرقدرتها نجات داد و با همت والای مرد و زن و کوچک و بزرگ‏‎ ‎‏استقلال و آزادی را به دست آورد و رژیم ستمشاهی امریکایی را به رژیم‏‎ ‎‏اسلامی مردمی تبدیل کرد و مستشاران و جاسوسان امریکایی و شوروی‏‎ ‎‏را یا از کشور راند و یا به بند کشید، به زیارت بیت الله الحرام و مرقد مطهر‏‎ ‎‏رسول خدا ـ صلی الله علیه و آله و سلم و ائمۀ مسلمین ـ علیهم السلام ‏‎ ‎‏مشرف می شوند. میهمانان خدا و رسولند. و اعانت و جسارت به آنها‏‎ ‎‏اهانت و جسارت به میزبانان بزرگ آنان است. خصوصاً که این میهمانان‏‎ ‎‏آمده اند تا همراه با مناسک حج به ندای ابراهیم خلیل الله و محمد‏‎ ‎‏رسول الله ـ صلی الله علیه و آله و سلم لبیک گویند، که لبیک به آنان نیز‏‎ ‎‏لبیک به خدای تعالی است. با اینانی که از کلّ فجّ عمیق هجرت به سوی‏‎ ‎‏خدا و رسول بزرگ او کرده اند با مهر و صفا و محبت و وفا و اخوت اسلامی‏‎ ‎‏رفتار کنید، و میهمانان خدا و رسول را آزار ندهید. اینان برای مناسک‏‎ ‎‏حج و برائت از مشرکان و کافران، که خدا و رسول او از آنان برائت جسته‏‎ ‎‏است، آمده اند. این میهمانان متعهد را گرامی دارید؛ و از قدرت یک رژیم‏‎ ‎‏مقتدر اسلامی برای سرکوب دشمن اسلام و مسلمین، اسرائیل غاصب، و‏

کتابجهان اسلام از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 218

‏قطع ید ارباب او، امریکا، راس دشمنان اسلام و کشورهای اسلامی،‏‎ ‎‏بهره برداری کنید؛ و مکّۀ مکرّمه را با هماهنگی زائران سراسر جهان به‏‎ ‎‏کانون فریاد علیه ستمگران تبدیل کنید؛ که این یکی از اسرار حج است. و‏‎ ‎‏خداوند، غنی از لبیکها و عبادات بشر است.(392)‏

12 / 6 / 62

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

آزادی حجاج و‎ ‎ندای تظلم در‎ ‎جهان

‏ما امیدواریم که دولت سعودی به وسوسۀ این آخوندهای از خدا بیخبر‏‎ ‎‏گوش فرا ندهد؛ و مسلمین را، همان طور که وعده نموده است، در مراسم‏‎ ‎‏حج و برائت از کفار و مشرکان آزاد گذارد، و در این عمل الهی با آنان،‏‎ ‎‏خصوصاً زائران ایرانی و فلسطینی و لبنانی و افغانی که مورد تجاوز کفار‏‎ ‎‏قرار گرفته اند، هماهنگ شود؛ تا دشمن مشترک همۀ مظلومان را با ندای‏‎ ‎‏واحد به عالمیان معرفی کنند.(393)‏

12 / 6 / 62

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

پیام امام پس از‎ ‎فاجعه مکه

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

والَّذینَ هاجَرُوا فی سَبیلِ الله ِ ثُمَّ قُتِلُوا اَو ماتُوا لَیَرزُقَنَّهُم الله ُ رِزقاً حَسَناً وَ انَّ‎ ‎الله لَهُوَ خَیرُالرّازِقینَ.‎[1]‎

‏جناب حجت الاسلام آقای حاج شیخ مهدی کروبی ـ دامت افاضاته‏

‏     پیام استقامت و مظلومیت شما و زائران عزیزتر از جانمان را از کنار‏‎ ‎‏کعبۀ مظلوم و حرم خون آلود خدا شنیدم. سلام خالصانۀ اینجانب و همۀ‏‎ ‎‏ملت ایران را به همۀ عزیزانی که در کنار خانۀ خود و حرم امن خدا مورد‏

کتابجهان اسلام از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 219

‏تهاجم و گستاخی اجیر شدگان شیطان بزرگ، یعنی امریکای جنایتکار‏‎ ‎‏قرار گرفته اند، ابلاغ کنید. این حادثۀ بزرگ نه تنها احساسات و عواطف‏‎ ‎‏ملت ایران را که یقیناً دل همۀ آزادگان جهان و ملتهای اسلامی را‏‎ ‎‏جریحه دار و متالم ساخته است ولی برای ملت بزرگ و قهرمانی همچون‏‎ ‎‏مردم عزیز کشورمان که تجربۀ چندین سالۀ انقلاب را دیده اند و نقاب از‏‎ ‎‏چهره ها و نیرنگهای ایادی امریکا چون شاه و صدام را در حمله به‏‎ ‎‏عزاداران حسینی و آتش زدن قرآنها و مساجد برداشته اند، این حوادث‏‎ ‎‏غیرمترقبه و شگفت آور نیست که دوباره دست کثیف امریکا و اسرائیل از‏‎ ‎‏آستین ریاکاران و سردمداران کشور عربستان و خائنین به‏‎ ‎‏حرمین شریفین به درآید و قلب بهترین مسلمانان و عزیزان و میهمانان‏‎ ‎‏خدا را نشانه رود و مدعیان سقایت حاجّ و عمارت مسجدالحرام، خیابانها‏‎ ‎‏و کوچه های مکه را از خون مسلمانان سیراب کنند.‏

‏     ما در عین حال که شدیداً متاثر و عزادار از این قتل عام بی سابقۀ امت‏‎ ‎‏محمد ـ صلی الله علیه و آله و سلم و پیروان ابراهیم حنیف و عاملین به‏‎ ‎‏قرآن کریم گردیده ایم ولی خداوند بزرگ را سپاس می گزاریم که دشمنان‏‎ ‎‏ما و مخالفین سیاست اسلامی ما را از کم عقلان و بیخردان قرار داده‏‎ ‎‏است، چرا که خودشان هم درک نمی کنند که حرکتهای کورشان سبب‏‎ ‎‏قوّت و تبلیغ انقلاب ما و معرف مظلومیت ملت ما گردیده است و در هر‏‎ ‎‏مرحله ای سبب ارتقای مکتب و کشورمان را فراهم کرده اند که اگر از‏‎ ‎‏صدها وسیلۀ تبلیغاتی استفاده می کردیم و اگر هزاران مبلّغ و روحانی را‏‎ ‎‏به اقطار عالم می فرستادیم تا مرز واقعی بین اسلام راستین و اسلام‏‎ ‎‏امریکایی و فرق بین حکومت عدل و حکومت سرسپردگان مدعی‏‎ ‎‏حمایت از اسلام را مشخص کنیم، به صورتی چنین زیبا نمی توانستیم، و‏‎ ‎‏اگر می خواستیم پرده از چهرۀ کریه دست نشاندگان آمریکا برداریم و‏‎ ‎‏ثابت کنیم که فرقی بین محمدرضاخان و صدام امریکایی و سران‏

کتابجهان اسلام از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 220

‏حکومت مرتجع عربستان در اسلام زدایی و مخالفتشان با قرآن نیست و‏‎ ‎‏همه نوکر امریکا هستند و مامور خراب کردن مسجد و محراب و مسئول‏‎ ‎‏خاموش نمودن شعلۀ فریاد حق طلبانۀ ملتها، باز به این زیبایی میسر‏‎ ‎‏نمی گردید، و همچنین اگر می خواستیم به جهان اسلام ثابت کنیم که‏‎ ‎‏کلیدداران کنونی کعبه لیاقت میزبانی سربازان و میهمانان خدا را ندارند‏‎ ‎‏و جز تامین امریکا و اسرائیل و تقدیم منافع کشورشان به آنان کاری از‏‎ ‎‏دستشان برنمی آید، بدین خوبی نمی توانستیم بیان کنیم و اگر‏‎ ‎‏می خواستیم به دنیا ثابت کنیم که حکومت آل سعود، این وهابیهای‏‎ ‎‏پست بیخبر از خدا بسان خنجرند که همیشه از پشت در قلب مسلمانان‏‎ ‎‏فرو رفته اند، به این اندازه که کارگزاران ناشی و بی ارادۀ حاکمیت سعودی‏‎ ‎‏در این قساوت و بی رحمی عمل کرده اند، موفق نمی شدیم و حقا که این‏‎ ‎‏وارثان ابی سفیان و ابی لهب و این رهروان راه یزید روی آنان و اَسلاف‏‎ ‎‏خویش را سفید کرده اند.‏

‏     جمهوری اسلامی ایران الحمدلله در میان زائران خانۀ حق از ملیتها و‏‎ ‎‏نژادها و کشورها و حتی در خود عربستان طرفداران بسیار زیاد و‏‎ ‎‏دوستان صادق و وفاداری پیدا نموده است که برای گواه و شهادت‏‎ ‎‏حقانیت ما و معرفی ابعاد قتل عام خونبار مسلمانان به دست‏‎ ‎‏خادم الحرمین و انتقال حقایق تلخ روز حادثه به مردم جهان ما را یاری‏‎ ‎‏دهند. و چه بهتر که بلافاصله و در حالی که اجساد عزیزان ما بر زمین‏‎ ‎‏افتاده اند، صدام و حسین اردنی و حسن مراکشی به حمایت از جنایت‏‎ ‎‏آل سعود اعلام همبستگی نمایند، گویی عربستان سنگر بزرگی را فتح‏‎ ‎‏کرده است و در کشتن صدها زن و مرد بی دفاع مسلمان و به رگبار‏‎ ‎‏مسلسل بستن آنان و عبور از روی اجساد مطهر آنان به پیروزی نظامی‏‎ ‎‏بزرگی نایل آمده است که به یکدیگر تبریک می گویند و حال آنکه جهان‏‎ ‎‏در این ماتم نشسته و دل پیامبر خاتم شکسته است. و چه کسی است که‏

کتابجهان اسلام از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 221

‏نداند توسل به زور و سرنیزه و لشکر کشی در برابر زائران خانۀ حق و تهیۀ‏‎ ‎‏آن همه مقدمات و توسل به بهانه های پوچ برای درگیری با زنان و مردان‏‎ ‎‏و جانبازان و مادران و همسران شهیدان چیزی جز استیصال و خشم و‏‎ ‎‏ضعف امریکا و عجز و ناامیدی سرسپردگان آنان نخواهد بود. یقیناً امریکا‏‎ ‎‏و عربستان از شرایط خلع سلاح مسلمانان در حرم خدا و احترام مومنین‏‎ ‎‏به احکام قرآن و پرهیز از جدال در کنار خانۀ خدا سوءاستفاده کرده اند و‏‎ ‎‏با وسایل از پیش فراهم شده و نقشه های دقیق روبه صفتانه به صفوف‏‎ ‎‏شیرمردان و شیرزنان ما حمله نموده اند و آنان را غافلگیر کرده اند.‏‎ ‎‏حکومت سعودی مطمئن باشد که امریکا لکۀ ننگی بر دامنش نهاده‏‎ ‎‏است که تا قیام قیامت هم با آب زمزم و کوثر پاک نمی شود و خونی که از‏‎ ‎‏دل اقیانوس بزرگ ملت ما بر سرزمین حجاز جاری شده است، زمزم‏‎ ‎‏هدایتی برای تشنگان سیاست ناب اسلام گردیده است که ملتها و‏‎ ‎‏نسلهای آینده از آن سیراب و ستمکاران در آن غرق و هلاک می شوند و‏‎ ‎‏ما همۀ این جنایتها را به حساب امریکا گذاشته ایم و به یاری خدا و در‏‎ ‎‏موقع مناسب به حساب آنان خواهیم رسید و انتقام فرزندان ابراهیم را از‏‎ ‎‏«نمرود»ها و «شیاطین» و «قارون»ها خواهیم گرفت. و مجدداً تاکید‏‎ ‎‏می کنم که اینها بهای گران حاکمیت نه شرقی و نه غربی و استقلال و‏‎ ‎‏آزادی و اسلام خواهی ماست.‏

‏     و اینک از فرصت استفاده کرده به یکی از آیات کتاب کریم اشاره‏‎ ‎‏می کنم آنجا که فرموده است: ‏اَجَعلتُم سِقایَةَ الحاجِّ وَ عِمارَةَ المَسجِدِ الحَرامِ‎ ‎کَمَن امَنَ بِالله ِ وَالیَومِ الآخِرِ وَ جاهَدَ فی سَبیلِ الله ِ لایَستَووُنَ عِندَالله ِ وَالله ُ‎ ‎لایَهدِی القَومَ الظّالِمینَ.‎[2]‎‏ گویی آیۀ کریمه در همین عصر نازل شده و‏‎ ‎‏گویی برای آل سعود و امثال آل سعود در طول تاریخ و برای ملت مجاهد و‏

کتابجهان اسلام از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 222

‏بزرگ ایران و حجاج بیت الله الحرام در عصر حاضر و امثال آنان در همۀ‏‎ ‎‏اعصار آمده است. و خداوند تعالی می فرماید: شما کوردلان آب رسانی به‏‎ ‎‏حجاج و تعمیر مسجدالحرام را با ارزش آنانی که ایمان به خدا و به روز جزا‏‎ ‎‏آورده و در راه خدا مجاهده می کنند، مساوی قرار داده اید، حاشا که اینان‏‎ ‎‏با شما مساوی نیستند و خداوند ستمگران را هدایت نمی کند. آیا‏‎ ‎‏سعودیها و امثال آنان در طول تاریخ ارزش خود را برای تهیۀ آب در‏‎ ‎‏مواقف حج و زرق و برق تعمیرات مسجدالحرام را با ارزشهای مسلمانانی‏‎ ‎‏که به خداوند و روز جزا ایمان دارند و با نثار خون خود و جوانان مجاهد‏‎ ‎‏خود در راه خدا و برای دفع دشمنان خدا از حریم اسلام و حرم خداوند‏‎ ‎‏تعالی به پا خاسته اند مقایسه نکرده اند؟ و سعودیهای عصر حاضر، پا را‏‎ ‎‏فراتر از آن نگذاشته و بر مسلمانان افتخار نمی کنند؟ و با مجاهدان راه‏‎ ‎‏خدا آن نمی کنند که روی امریکای جهانخوار و ارباب خود را سفید کرده‏‎ ‎‏است؟ و جالب توجه اینکه خداوند در این آیه ایمان به خدا و روز جزا را‏‎ ‎‏ذکر فرموده و از میان تمام ارزشهای اسلامی و انسانی مجاهده در راه خدا‏‎ ‎‏را با دشمنان خدا و بشریت انتخاب کرده است و در این انتخاب به همۀ‏‎ ‎‏مسلمانان تعلیم فرموده است که ارزش جهاد فوق همۀ ارزشهاست. و آیا‏‎ ‎‏خداوند با ذکر ‏وَالله ُ لایَهدِی القَومَ الظّالِمینَ‏ نمی خواهد بفرماید خداوند‏‎ ‎‏سعودیهای عصر را و تمام اعصار تاریخ را ستمگرانی بیش نمی داند که‏‎ ‎‏قابل هدایت نیستند و خداوند آنان را هدایت نمی فرماید؟ آیا ستمکاری‏‎ ‎‏بر حق و خلق و بر رسول خدا و امت بزرگوار حضرت رسول خاتم، بالاتر از‏‎ ‎‏آنچه آل سعود با کعبه و حرم امن الهی و با زائران مجاهد آن که همه چیز و‏‎ ‎‏همه کس خود را در راه دوست و آرمان اسلام تقدیم کردند، می توان تصور‏‎ ‎‏کرد؟ آیا جرم این مجاهدان که به فرمان خداوند تعالی ندای برائت از‏‎ ‎‏مشرکین را انجام داده اند، جز برائت از خدایان آل سعود و سعودیهای‏‎ ‎‏عصر حاضر و شاه حسین و شاه حسن و مبارک نامبارک و صدام عفلقی‏

کتابجهان اسلام از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 223

‏است؟ آیا سکوت در مقابل این ستمگریها که در طول تاریخ سابقه‏‎ ‎‏نداشته است، چیزی جز رضای به این جرم و شرکت در ظلم و ستم‏‎ ‎‏ظالمین و ستمگران است؟ و در هر صورت آل سعود برای تصدی امور‏‎ ‎‏کعبه و حج لیاقت نداشته و علما و مسلمانان و روشنفکران باید چاره ای‏‎ ‎‏بیندیشند. زائران شریف ایرانی امسال پیام انقلاب و برائت خود را با‏‎ ‎‏خونشان به جهان و به امت اسلام ابلاغ نمودند و با تقدیم شهدای بزرگ‏‎ ‎‏به پیشگاه مقدس حق از سازندگان و بانیان سیاست نه شرقی و نه غربیِ‏‎ ‎‏کعبۀ خداوند گشتند و ملت بزرگ ایران نیز با تجلیل گستردۀ خود از‏‎ ‎‏شهدا و شرکت میلیونی خود در راهپیمایی و اعلان برائت از کفر خصوصاً‏‎ ‎‏آل سعود به وظیفۀ انقلابی و الهی خود عمل نموده اند که در اینجا لازم‏‎ ‎‏است از حضور گستردۀ آنان و همۀ اقشار و خواهران و برادران تشکر کنم.‏‎ ‎‏اکنون نوبت زائران دیگر کشورها و خصوصاً علما و روشنفکران و‏‎ ‎‏گویندگان است که پیام مظلومیت ما را به جهان ابلاغ کنند. ان شاءالله ‏‎ ‎‏زائران محترم ایرانی با مقاومت و صبر بقیۀ اعمال خود را به اتمام برسانند‏‎ ‎‏و با گامهای محکم و دلی آرام و قلبی سرشار از رضایت و لبی خندان،‏‎ ‎‏شادی پیروزی خون بر شمشیر و شهادت در کنار خانۀ خدا را جشن‏‎ ‎‏بگیرند و افرادی که به مدینۀ منوره مشرف می شوند، سلام شهیدان به‏‎ ‎‏خون خفتۀ کعبه و مجروحین خانۀ امن را به رسول خدا و ائمۀ هدی‏‎ ‎‏ـ علیهم السلام ابلاغ کنند و این موفقیت بزرگ را به محضرشان تبریک‏‎ ‎‏بگویند و به راه خود با صلابت و اطمینان ادامه دهند و مشکلاتی که‏‎ ‎‏امریکا و عربستان بر آنان تحمیل نموده اند به حساب خدا و دفاع از‏‎ ‎‏پیامبر بگذارند و از اینکه خداوند هدیه ها و قربانیان هاجروار و‏‎ ‎‏اسماعیل گونۀ این ملت بزرگ را در کنار خانۀ خود پذیرفته است‏‎ ‎‏سپاسگزار و شاکر باشند که ان شاءالله خداوند شهدای بزرگ ما را با‏‎ ‎‏شهدای صدر اسلام محشور و به بازماندگان آنان صبر و اجر و به‏

کتابجهان اسلام از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 224

‏مصدومین و مجروحین شفا عنایت فرماید و شرّ متجاوزان را به خودشان‏‎ ‎‏بازگرداند و آنان را به عقوبت خود کیفر دهد.‏

‏     از خداوند مسالت می کنم که از این زمان که همۀ کفر و همۀ شرک‏‎ ‎‏دست به دست هم داده اند و تصمیم و عزم خود را برای شکست امت‏‎ ‎‏اسلام جزم کرده اند و همۀ ضربه ها را بر علیه ما به کار گرفته اند، خود ما را‏‎ ‎‏در حصار محکم خود و در لوای مرحمت و لطف خود حفاظت فرماید.‏‎ ‎‏والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته.(394)‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

12 / 5 / 66

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

غیرقابل گذشت‎ ‎بودن کشتار حجاج

‏آن چیزی که من امروز خیال دارم عرض کنم قضیۀ اسفباری است که در‏‎ ‎‏مکه اتفاق افتاد. ما از اول قیام ان شاء الله برای خدا و برای نجات ملت،‏‎ ‎‏شهدا خیلی داشتیم. چه قبل از اینکه انقلاب واقع بشود ـ در زمان‏‎ ‎‏ستمشاهی شهدای بزرگ داشتیم و چه بعدش که می بینید شهدای‏‎ ‎‏بسیار ارزشمند داشتیم، لکن مسالۀ حجاز مسالۀ دیگری است، غیر‏‎ ‎‏مسائل است. ما آن وقت هرچه بوده، این ‏‏[‏‏بوده‏‏]‏‏ که کتک می خوردیم یا‏‎ ‎‏گاهی می زدیم، گاهی می خوردیم، بعد هم همین طور، ما شهدا خیلی‏‎ ‎‏دادیم و در همه جا شهید دادیم. در زمان رضا شاه، آن همه رنج ‏‏[‏‏دیدیم!‏‏]‏‎ ‎‏هر کس یادش است، می داند چه خبر بود. در زمان محمدرضا هم، که‏‎ ‎‏همه یادتان است، چه بساطی داشتیم! چه داشتند و چه شهدایی در آن‏‎ ‎‏وقت دادیم و چه شهدایی در بین این وقتها ‏‏[‏‏دادیم!‏‏]‏‏ لکن همه قضیۀ‏‎ ‎‏شهادت بود، قضیۀ بزرگ بود، لکن قضیه، قضیۀ مسالۀ حجاز نبود. مسالۀ‏‎ ‎‏قدس مسالۀ بزرگی است. روز قدس هم دیدید که چه ‏‏[‏‏شد.‏‏]‏‏ اما روز قدس‏‎ ‎‏مساله ای است و روز جمعۀ خونین مکه مسالۀ دیگری است. روز قدس ما‏

کتابجهان اسلام از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 225

‏برای اینکه نجات بدهیم قدس را از دست غاصب ‏‏[‏‏اعلام کردیم،‏‏]‏‏ لکن‏‎ ‎‏آنها اینطور نبود که قدس را توهین بهش بکنند، از بین ببرند. آنها هم‏‎ ‎‏مدعی بودند که ما قدس را می خواهیم و چه می کنیم. البته نباید قدس‏‎ ‎‏دست آنها باشد،... روز قدس ‏‏[‏‏اعلام شد‏‏]‏‏ برای خاطر اینکه اسلام آنطور‏‎ ‎‏صدمه دیده، برای خاطر اینکه قدس، که باید دست صاحبانش باشد،‏‎ ‎‏غاصب آمده غصب کرده.‏

‏     در این انفجارها که حاصل شد، در این ترورها که شد، بسیار عزیزان‏‎ ‎‏بزرگی را ما از دست دادیم که هر خاکِ پای آنها بر این کاخ نشینان‏‎ ‎‏ارزشش بیشتر بود ـ اگر آنها ارزشی داشتند که ندارند ـ لکن همه این بود‏‎ ‎‏که ما کتک می خوردیم و می زدیم. در جنگ با صدام هم که تحمیل به ما‏‎ ‎‏کردند، ما خیلی ‏‏[‏‏عزیز‏‏]‏‏ از دست دادیم، شهید از دست دادیم، خیلی ضرر‏‎ ‎‏بردیم. لکن ما ضرر بردیم، مساله ‏‏[‏‏مثل‏‏]‏‏ مسالۀ حجاز نیست.‏

‏     مسالۀ حجاز مساله ای است که ما باز خواب هستیم، دنیا هم باز‏‎ ‎‏خواب است که چه شد. مسالۀ حجاز، مسالۀ بزرگترین مقامات قدس‏‎ ‎‏اسلامی و دنیایی ‏‏[‏‏است که‏‏]‏‏ شکسته شد. کعبه احترامش پیش ما تنها‏‎ ‎‏نیست، پیش مسلمین تنها نیست؛ کعبه را همۀ ملل محترم می شمرند؛‏‎ ‎‏همۀ مللی که به دین ‏‏[‏‏اعتقاد‏‏]‏‏ دارند. کعبه، کعبه ای است که از زمان اول‏‎ ‎‏خلقت بوده است و همۀ انبیا در او خدمتگزار بوده اند. شکستن کعبه‏‎ ‎‏مساله ای نیست که بشود ازش همین طوری گذشت. اگر ما از مسالۀ‏‎ ‎‏قدس بگذریم، اگر ما از صدام بگذریم، اگر ما از همۀ کسانی که به ما بدی‏‎ ‎‏کردند بگذریم، نمی توانیم ‏‏[‏‏از‏‏]‏‏ مسالۀ حجاز بگذریم. مسالۀ حجاز یک‏‎ ‎‏باب دیگری است، غیر ‏‏[‏‏مسائل‏‏]‏‏ دیگر.‏

‏     و لازم است زنده نگه داشتن این روز؛ روزی که این خیانت شد به‏‎ ‎‏اسلام. و الآن ماه محرم نزدیک می شود. ماه محرم برای ما خیلی عزا‏‎ ‎‏هست؛ لکن سیدالشهدا ـ سلام الله علیه هم فدا شد؛ برای اینکه در مکه‏

کتابجهان اسلام از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 226

‏نماند که نبادا به ساحت قدس مکه جسارت بشود؛ همه فدای مکه‏‎ ‎‏هستند. مکه جایی است که همۀ انبیا خدمتگزار او بوده اند و حالا گرفتار‏‎ ‎‏شده مکه به دست یک دسته اشخاص ملحد که اصلاً نمی فهمند باید چه‏‎ ‎‏بکنند؛ و نمی فهمیدند و نمی دانند چه تحمیلی برشان شد. و یک ننگی‏‎ ‎‏است الآن برای همۀ مسلمین دنیا که مکه، محل قدس الهی، محلی که‏‎ ‎‏مقدسترین مقامات الهی است، اینطور شکسته بشود و مسلمانها نشسته‏‎ ‎‏باشند تماشا کنند. مسلمانها خودشان تکلیف خودشان را می دانند.‏‎ ‎‏مساله را باید زنده نگه داشت. در ماه محرم، تمام کسانی که منبر‏‎ ‎‏می روند، واعظ هستند، نوحه خوان هستند، تمام دستجات باید در راس‏‎ ‎‏امورشان این مساله قرار داده شود. سیدالشهدا برای این بود شهادتش؛‏‎ ‎‏برای این بود که اقامه بشود عدل الهی. اقامه بشود خانۀ خدا، محفوظ‏‎ ‎‏باشد خانۀ خدا. و در یک زمان ما که همه نشسته ایم و تماشا می کنیم، ما‏‎ ‎‏تماشاچی چی هستیم؟ چه باید بکنیم؟‏

‏     البته این معنا را من تذکر بدهم که معنای اینکه ما باید با این مساله‏‎ ‎‏برخورد داشته باشیم این نیست که کسانی که الآن در اینجا از سعودی ها‏‎ ‎‏هستند یا از سایر، از کویت، از جاهای دیگر، اینها را ما کاری داشته‏‎ ‎‏باشیم؛ اینها در پناه ما هستند، باید محفوظ باشند. و این جوانهای ما‏‎ ‎‏البته حسن نیت دارند، لکن من بهشان عرض می کنم که در بین شما‏‎ ‎‏ممکن است اشخاصی باشند که حسن نیت نداشته باشند، بخواهند‏‎ ‎‏مملکت ایران را، بخواهند دولت ایران را آلوده کنند. شما متوجه باشید‏‎ ‎‏که اینها چیزی نیستند که ما به اینها کار داشته باشیم. مساله بالاتر از این‏‎ ‎‏مسائل است و باید ما با همۀ قوایی که داریم، مسلمین با همۀ قوایی که‏‎ ‎‏دارند و دنیا، آنهایی که به خدا اعتقاد دارند با همۀ قوایی که دارند، باید با‏‎ ‎‏این مساله محاربه کنند، به هر طوری که خودشان صلاح می دانند. این‏‎ ‎‏ننگ را نباید ما به گور ببریم که ما بودیم، دیدیم در حضور ما بزرگترین‏

کتابجهان اسلام از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 227

‏جنایت واقع شد و حالا هم آنها طلبکار هستند از ما.‏

‏     این توطئه بی اشکال، یک توطئۀ سابقی بود؛ هیچ اشکالی در این‏‎ ‎‏نیست که یک سابقه ای داشت این توطئه؛ بنا داشتند بر اینکه این امر‏‎ ‎‏واقع بشود؛ تحمیل کرده بودند بر آل سعود احمق که یک همچو کار‏‎ ‎‏احمقانه ای بکند و خودش را در تمام دنیا منحط کند. با اینکه منحط بود‏‎ ‎‏و منحط خواهد بود و ما واقعاً متحیریم که باید چه بکنیم؟ خدای تبارک و‏‎ ‎‏تعالی خانۀ خودش را حفظ می کند: «اِنّ لله ِ بِیتاً یَحمِیهِ»‏‎[3]‎‏ و سیلی را‏‎ ‎‏خواهد خورد از مسلمین، از مومنین، از حجازیها. خود حجازیها که در‏‎ ‎‏این امر وارد نبودند، الاّ دستجاتی که مربوط به این حزب باطل و این‏‎ ‎‏دولت باطل است. این توطئه از سابق بود؛ هیچ سابقه نداشت که در‏‎ ‎‏سالهای سابق، قبل از اینکه حجاج بروند، ملک سعود برای من پیام‏‎ ‎‏بفرستد و از من تشکر کند که شما گفتید که اینجا آرامش باشد و با ما چه‏‎ ‎‏بکنند و اینها، بنابراین نبود. امسال این اتفاق افتاد، برای چی؟ برای چی‏‎ ‎‏ایشان برای من پیام فرستاد؟ برای اینکه بعد بگوید که من حسن نیت‏‎ ‎‏دارم، چه دارم، فلان، یا یک نمایشی بود. بهترین دلیل بر اینکه این‏‎ ‎‏مساله، مسالۀ توطئه بود همان کیفیت عملشان بود. خودشان اقرار‏‎ ‎‏کردند به این معنا. می گویند که ایرانی ها می خواستند بیایند کعبه را‏‎ ‎‏آتش بزنند و قم را کعبه قرار بدهند ـ یک همچو حرف ابلهانه. خوب،‏‎ ‎‏معلوم می شود از اول، بنا داشتند این کار را بکنند، به بهانۀ اینکه ایرانی ها‏‎ ‎‏آمدند کعبه را خراب کنند، ما هم مهیا شدیم پدرشان را در آوریم. قضیۀ‏‎ ‎‏کشته شدن نیست، قضیۀ هتک احترام است. مسالۀ حجاز ابعاد مختلف‏‎ ‎‏دارد، منتها بُعد بزرگترش همین است که احترام یک محل مقدسی از‏‎ ‎‏بین رفت و مسلمین ساکت نخواهند نشست. بعدها خواهد فهمید فهد، و‏‎ ‎‏امثال فهد. خواهد فهمید که چه چیزی تحمیلش کرده اند و چه قضیه ای‏

کتابجهان اسلام از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 228

‏واقع شده و مسلمین خودشان می دانند تکلیف خودشان را؛ حجازی ها‏‎ ‎‏هم می دانند این را. اگر این کشتار که در حرم واقع شده بود، اگر در طائف‏‎ ‎‏واقع می شد، خوب، باز قابل تحمل بود برای اینکه طائف بود، کشتار بود‏‎ ‎‏فقط. ما کشته خیلی داریم، ما در جنگها کشته داریم، قبلش هم داشتیم،‏‎ ‎‏بعدها هم داریم. اگر در طائف واقع شده بود، این یک مساله ای بود؛‏‎ ‎‏می گفتیم کشتند یک عده ای را. اما در حرم واقع شده؛ حرمی که خدا از‏‎ ‎‏اول امنش قرار داده و الآن حرم مغصوب است در دست اینها. از اول هم‏‎ ‎‏اینطور بود؛ برای اینکه اینها چکاره اند که آمده اند خادم الحَرَمَین‏‎ ‎‏ـ خائن الحَرَمَین شده اند؛ کی اینها را خادم الحرمین قرار داده؟ با چه‏‎ ‎‏وجهی اینها اسم مملکت اسلامی را تغییر داده اند از آنی که بود؛ «حجاز»‏‎ ‎‏را «مملکت سعودی» قرار دادند؟ مملکت سعودی به چه مناسبت؟ اینها‏‎ ‎‏مسائلی است که همه اش بغرنج است و ما نمی دانیم که از این عار چطور‏‎ ‎‏خارج بشویم. من واقعاً در مسائل خیلی تحمل داشتم؛ در مسائل جنگ،‏‎ ‎‏در همۀ اینها تحمل داشتم. اما این بی تحمل کرده من را. مساله غیر از‏‎ ‎‏این مسائل است. آنچه ما امیدواریم این است که خدای تبارک و تعالی با‏‎ ‎‏قدرت خودش حل کند مسائل را. و امیدواریم خداوند به همۀ ما توفیق‏‎ ‎‏بدهد که در این باره بی تفاوت نباشیم. در این ماه محرم بی تفاوت‏‎ ‎‏نباشند؛ مسلمین در دنیا بی تفاوت نباشند.(395)‏

1 / 6 / 66

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

جنایت تاریخی،‎ ‎شکستن حرمت‎ ‎کعبه

‏جنایت تاریخی شکستن احترام حرم امن الهی، که دل مسلمانان متعهد‏‎ ‎‏جهان را آتش زد،  چیزی نیست که تا ابد بشود آن را فراموش کرد و یا‏‎ ‎‏ساکت بود.(396)‏

18 / 6 / 66


کتابجهان اسلام از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 229

آل سعود،‎ ‎شقی ترین جانیان‎ ‎عصر

‏بارالها! این وصف مجاهدان فی سبیل الله و اجر عظیم آنان است که در‏‎ ‎‏صحنه های کارزار با دشمنان تو و دشمنان رسول معظم تو و دشمنان‏‎ ‎‏قرآن کریم تو به شهادت رسیده اند یا در این راه پیروز گردیده اند و تو خود‏‎ ‎‏شاهدی که در این سال ما جانبازان و مهاجران و مجاهدانی داشتیم که به‏‎ ‎‏سوی تو و به سوی خانۀ امن تو که از صدر خلقت تاکنون مامن هر‏‎ ‎‏موجودی بوده است هجرت کردند و در پیش چشمان حیرتزدۀ مسلمانان‏‎ ‎‏کشورهای جهان به دست پلید امریکا که از آستین آل سعود به در آمده‏‎ ‎‏است، به خاک و خون کشیده شدند و در آستانۀ عاشورای ولی الله اعظم‏‎ ‎‏ـ سلام الله علیه عاشورایی دیگر با ابعاد مختلف در جوار تو و خانۀ امن تو در‏‎ ‎‏جمعۀ خونین پدید آوردند که ای کاش نبودم تا آن را ببینم و یا بشنوم، نه‏‎ ‎‏برای شهادت عزیزانی مجاهد و مهاجر، که شهادت امری است که آرزوی‏‎ ‎‏عزیزان ما است و شهدی است آشنا برای زنان و مردان و کودکان ما که در‏‎ ‎‏یورشهای مغولانۀ صدام عفلقی شدیدتر و فجیعتر آن را چشیده اند و‏‎ ‎‏دیده ایم، بلکه برای مصیبتی است که نه تنها برای پیغمبر اسلام‏‎ ‎‏ـ صلوات الله علیه که برای تمامی انبیا و مرسلین از آدم تا خاتم پیش آمد و‏‎ ‎‏به فرمان کاخ سیاه به دست ناپاک آل سعود، این شقیترین جانیان عصر،‏‎ ‎‏بالاترین مقام قدس الهی شکسته شد. اگر در عاشورای حسینی ولی خدا‏‎ ‎‏با یارانش در راه تو جنگیدند و شهید شدند، در عاشورای جمعۀ خونین‏‎ ‎‏مکه با تو و رسول تو و زائران ما، این رسولان مکتب رسول تو که به خاطر‏‎ ‎‏دین تو هیچ گونه وسیله ای حتی برای دفاع از خود نداشتند چنان کردند‏‎ ‎‏که تنها از دست امریکا، شیطان بزرگ و اذنابش میسر بود. امریکا و دست‏‎ ‎‏نشاندگانش در این کشتار سبعانه انتقام از اسلام عزیز و مهبط وحی و‏‎ ‎‏محل امن خدا باز گرفتند. اسلامی که در آینده ای نه چندان دور مکتب‏‎ ‎‏تمامی کشورهای زیر یوغ شرق و غرب می گردد‏‏.(397)‏

31 / 6 / 66


کتابجهان اسلام از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 230

انتقام از امریکا و‎ ‎آل سعود

لَقَد صَدَقَ الله ُ رَسولَهُ الرُّءیا بِالحَقِّ لَتَد خُلُنَّ المَسجِدَالحَرامَ ان شآءَالله ُ‎ ‎آمِنِینَ.‎[4]‎‏ ‏

‏    ‏‏علی رغم گذشت یک سال از کشتار فجیع و بی رحمانۀ حجاج بی دفاع‏‎ ‎‏و زائران مومن و موحّد به وسیلۀ نوکران امریکا و سفاکان آل سعود، هنوز‏‎ ‎‏شهر خدا و خلق خدا در بهت و حیرتند. آل سعود با کشتن میهمانان خدا‏‎ ‎‏و به خاک و خون کشیدن بهترین بندگان حق نه تنها حرم را، که جهان‏‎ ‎‏اسلام را آلوده به خون شهیدان نمود و مسلمانان و آزادگان را عزادار‏‎ ‎‏ساخت.‏

‏     مسلمانان جهان در سال گذشته و برای اولین بار عید قربان را با‏‎ ‎‏شهادت فرزندان ابراهیم ـ علیه السلام که دهها بار از مصاف با‏‎ ‎‏جهانخواران و اذناب آنان برگشته بودند، در مسلخ عشق و در منای‏‎ ‎‏رضایت حق جشن گرفتند. و بار دیگر امریکا و آل سعود، بر خلاف راه و‏‎ ‎‏رسم آزادگی، از زنان و مردان، از مادران و پدران شهید، از جانبازان‏‎ ‎‏بی پناه ما کشته ها گرفتند؛ و در آخرین لحظات نیز با ناجوانمردی و‏‎ ‎‏قساوت بر پیکر نیمه جان سالخوردگان و بر دهان تشنه و خشکیدۀ‏‎ ‎‏مظلومان ما تازیانه زدند و انتقام خود را از آنان گرفتند. انتقام از چه‏‎ ‎‏کسانی و از چه گناهی؟ انتقام از کسانی که از خانۀ خویش به سوی خانۀ‏‎ ‎‏خدا و خانۀ مردم هجرت نموده بودند! انتقام از کسانی که سالها کوله بار‏‎ ‎‏امانت و مبارزه را بر دوش کشیده بودند. انتقام از کسانی که همچون‏‎ ‎‏ابراهیم ـ علیه السلام از بت شکنی برمی گشتند؛ شاه را شکسته بودند؛‏‎ ‎‏شوروی و امریکا را شکسته بودند؛ کفر و نفاق را خرد کرده بودند. همانها‏‎ ‎‏که پس از طی آن همه راهها با فریاد: ‏واذِّن فِی النَّاس بِالحَجِّ یَاتُوکَ رِجَالاً‎[5]‎‎ ‎‏پا برهنه و سر برهنه آمده بودند تا ابراهیم را خوشحال کنند، به میهمانی‏‎ ‎

کتابجهان اسلام از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 231

‏خدا آمده بودند تا با آب زمزم گرد و غبار سفر را از چهره بزدایند، و عطش‏‎ ‎‏خویش را در زلال مناسک حج برطرف نمایند و با توانی بیشتر‏‎ ‎‏مسئولیت پذیر گردند و در سیر و صیرورت ابدی خود نه تنها در میقات حج، که در میقات‏‎ ‎‏عمل نیز لباس و حجاب پیوستگی و دلبستگی به دنیا را از تن به در آورند. همانها‏‎ ‎‏که برای نجات محرومان و بندگان خدا راحتی راحت طلبان را بر خود‏‎ ‎‏حرام، و مُحرِم به اِحرام شهادت شده بودند و عزم را جزم کردند تا نه تنها‏‎ ‎‏بندۀ زرخرید امریکا و شوروی نباشند، که زیر بار هیچ کس جز خدا نروند.‏‎ ‎‏آمده بودند که دوباره به محمد ـ صلی الله علیه و آله و سلم بگویند که از‏‎ ‎‏مبارزه خسته نشده اند و به خوبی می دانند که ابی سفیان و ابی لهب و‏‎ ‎‏ابی جهل برای انتقام در کمین نشسته اند؛ و با خود می گویند مگر هنوز‏‎ ‎‏لات و هُبَل در کعبه اند. آری، خطرناکتر از آن بتها، اما در چهره و فریبی‏‎ ‎‏نو. آنها می دانند که امروز حَرَم، حَرَم است اما نه برای ناس، که برای‏‎ ‎‏امریکا! و کسی که به امریکا لبیک نگوید و به خدای کعبه رو آورد سزاوار‏‎ ‎‏انتقام خواهد شد. انتقام از زائرانی که همۀ ذرات وجود و همۀ حرکات و‏‎ ‎‏سکنات انقلابشان مناسک ابراهیم را زنده کرده است؛ و حقیقتاً می رود تا‏‎ ‎‏فضای کشور و زندگی خویش را با آوای دلنشین «لَبَّیکَ،اللهم لَبَّیکَ»‏‎ ‎‏معطر سازد.‏

‏     آری، در منطق استکبار جهانی هر که بخواهد برائت از کفر و شرک را‏‎ ‎‏پیاده کند متهم به شرک خواهد شد، و «مفتی»ها و مفتی زادگان این‏‎ ‎‏نوادگان «بَلعَم باعورا»‏‎[6]‎‏ها، به قتل و کفر او حکم خواهند داد. بالاخره در‏‎ ‎‏تاریخ اسلام می بایست آن شمشیر کفر و نفاقی که در لباس دروغین‏‎ ‎‏اِحرام یزیدیان و جیره خواران بنی امیه ـ علیهم لعنة الله برای نابودی و‏‎ ‎‏قتل بهترین فرزندان راستین پیامبر اسلام، یعنی حضرت ابی عبدالله ‏

کتابجهان اسلام از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 232

‏الحسین ـ علیه السلام و یاوران با وفای او، پنهان شده بود مجدداً از لباس‏‎ ‎‏همان میراث خواران بنی سفیان به درآید و گلوی پاک و مطهر یاوران‏‎ ‎‏حسین ـ علیه السلام را در آن هوای گرم، در کربلای حجاز و در قتلگاه‏‎ ‎‏حَرَم، پاره کند؛ و همان اتهاماتی را که یزیدیان به فرزندان راستین اسلام‏‎ ‎‏زدند و آنان را «خارجی» و «ملحد» و «مشرک» و «مَهدورالدم» معرفی‏‎ ‎‏کردند، درست همان را به رهروان راه آنان وارد آورند؛ که ان شاءالله ما‏‎ ‎‏اندوه دلمان را در وقت مناسب با انتقام از امریکا و آل سعود برطرف‏‎ ‎‏خواهیم ساخت و داغ و حسرت حلاوت این جنایت بزرگ را بر دلشان‏‎ ‎‏خواهیم نهاد، و با برپایی جشن پیروزی حق بر جنود کفر و نفاق و آزادی‏‎ ‎‏کعبه از دست نااهلان و نامحرمان به مسجدالحرام وارد خواهیم شد.‏

‏     ... آل سعود برای پرده پوشی جنایات هولناک سال گذشتۀ خود و‏‎ ‎‏همچنین توجیه ‏صدٌّ عن سبیل الله ‎[7]‎‏ و منع حجاج ایرانی از ورود به حج،‏‎ ‎‏زائران را زیر بمباران شدید تبلیغات خود قرار خواهد داد؛ و آخوندهای‏‎ ‎‏درباری و «مفتی»های خودفروخته ـ لعنة الله علیهم در کشورهای اسلامی‏‎ ‎‏خصوصاً حجاز توسط رسانه ها و مطبوعات دست به نمایشها و‏‎ ‎‏سخنرانیها زده و عرصه را بر تفکر و تحقیق زائران دربارۀ فهم و درک‏‎ ‎‏فلسفۀ واقعی حج و نیز پی بردن به ماجرای از پیش طراحی شدۀ شیطان‏‎ ‎‏بزرگ در قتل میهمانان خدا تنگ خواهند نمود.(398)‏

29 / 4 / 67

*  *  *

کتابجهان اسلام از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 233

  • )) «آنان که در راه رضای خدا از وطن خود هجرت گزیده و در این راه کشته شدند یا مرگشان فرارسید، البته  خدا رزق و روزی نیکویی نصیبشان می گرداند که همانا خداوند بهترین روزی دهندگان است»؛ (حج  /  58).
  • )) «آیا سیراب ساختن حاجیان و آباد کردن مسجدالحرام را همانند کسی پنداشته اید که به خدا و روز بازپسین ایمان آورده و در راه خدا جهاد می کند؟ نه این دو نزد خدا یکسان نیستند و خدا بیدادگران را هدایت نخواهد کرد»؛ (توبه  /  19).
  • )) کلام عبدالمطلب(ع) در مقابل سپاه ابرهه.
  • )) «البته خدا صدق و حقیقت خواب رسولش را آشکار و محقق ساخت که در عالم رویا دید شما مومنان البته  به مسجدالحرام با دل ایمن وارد شوید»؛ (فتح  /  27).
  • )) «و مردم را به ادای مناسک حج اعلام کن تا مردم پیاده و سواره...»؛ (حج  /  27).
  • )) «بلعم باعورا از نوادگان حضرت لوط پیامبر بود که عالم و مستجاب الدعوه شده بود، ولی هنگامی که خواست به دعوت پادشاه ستمگر بر علیه پیغمبر زمان خود و مومنین دعا کند، خداوند تمامی مقامات را از او گرفت»؛ بحارالانوار؛ ج 13، ص 373 379.
  • )) «بازداشتن مردم از راه خدا»؛ (بقره  /  217).