فصل پنجم: روابط با کشورهای جهان اسلام
لیبی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

لیبی

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

رابطه امام با قذافی

سوال: ‏[‏‏آیا حضرت آیت الله با معمر قذافی در لیبی روابطی دارید؟‏‏]‏

جواب:‏ خیر، لکن راجع به یک قضیه ای من به ایشان پیغام دادم و ایشان‏‎ ‎‏هم جواب دادند.(431)‏

8 / 9 / 57


کتابجهان اسلام از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 250

کمک به انقلاب

سوال:‏[ ‏‏حضرت آیت الله ، در گزارشهای مطبوعاتی آمده است که دولتهای‏‎ ‎‏لیبی و جبهۀ ملی آزادیبخش فلسطین حرکتهای ضد شاه را در ایران‏‎ ‎‏تقویت مالی می کنند. ممکن است حضرتعالی بفرمایید که سازمان‏‎ ‎‏آزادیبخش فلسطین و لیبی و سایر کشورها و احزاب کمونیست تا چه‏‎ ‎‏مقدار جنبش شما را کمک می کنند؟‏‏]‏

جواب:‏ ما به کمک مالی آنان احتیاجی نداریم و به کمکهای دیگر از قبیل‏‎ ‎‏کمکهای تبلیغاتی هم که احتیاج هست، هیچ کس کمکی نکرده است. و‏‎ ‎‏اما احزاب کمونیست و کشورهای دیگر چون آن دو، هیچ کاری برای ما‏‎ ‎‏نکرده اند. این است استقلال به معنای عالی کلمه. ...‏

سوال: ‏[‏‏راجع به لیبی چه؟‏‏]‏

جواب:‏ آن مسالۀ دیگری است. ما در مسائل اسلامی که آنان به آنها عمل‏‎ ‎‏می کنند موافقت داریم.(432)‏

16 / 9 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تکذیب دریافت‎ ‎کمک از لیبی

سوال:‏[ ‏‏روزنامۀ نیویورک تایمز در دوم ژانویه تایید می کند که لیبی به‏‎ ‎‏شما کمک کرده است. اگر حقیقت دارد این کمک به چه شکل بوده و تا‏‎ ‎‏چه اندازه؟ آیا کشورهای دیگر شما را کمک کرده اند؟‏‏]‏

جواب:‏ ما از هیچ دولتی تاکنون کمک نگرفته ایم و این مطلب کذب محض‏‎ ‎‏است.(433)‏

13 / 10 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

نمایندۀ لیبی و‎ ‎مذاکره با امام

سوال: ‏[‏‏اخیراً شما نمایندۀ دولت لیبی را به حضور پذیرفته اید. گفته‏‎ ‎‏می شود به شما کمک مالی کرده اند. آیا صحیح است؟ اگر صحیح نیست‏

کتابجهان اسلام از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 251

‏چه دلیلی دارید؟‏‏]‏

جواب:‏ نمایندۀ لیبی آمده است اینجا لکن در مسائل دیگری با من‏‎ ‎‏صحبت کرده است و اصلاً صحبت مسائل مالی نشده است. نه لیبی و نه‏‎ ‎‏کشورهای دیگر به من کمک مالی نکرده اند و من احتیاج به کمک مالی‏‎ ‎‏ندارم.(434)‏

22 / 10 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

قذافی و تقاضای‎ ‎دیدار با امام‎ ‎خمینی

‏ما نگران سرنوشت امام موسی صدر هستیم و می خواهیم به محض بازگشت‏‎ ‎‏به لیبی به سرهنگ قذافی بگویید هر چه زودتر در مورد سرنوشت امام‏‎ ‎‏موسی صدر رسیدگی کند. ‏‏[‏‏در پاسخ تقاضای هیات لیبیایی که امام اجازه‏‎ ‎‏دهند سرهنگ قذافی برای عرض تبریک به ایران بیاید:‏‎ ‎‏]‏‏من فعلاً به قم‏‎ ‎‏می روم و این دیدار را به زمان دیگری موکول کنید.‏‏(435)‏

7 / 12 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

موضع برادرانه‎ ‎ایران و لیبی

‏مهم این است که یک سوء تفاهمی بین ملتها و دولتهای اسلامی نباشد،‏‎ ‎‏و وحدت اسلامی همیشه محفوظ باشد و همۀ مسلمین با هم برادر‏‎ ‎‏باشند. و اینکه در این معنا طرح کردم، برای این بود که همین سوءتفاهم‏‎ ‎‏به واسطۀ فعالیتی که شما برای تحقیق این مطلب بکنید، رفع بشود و‏‎ ‎‏بین دولتین و ملتین تفاهم صحیح حاصل بشود؛ و این تهمتها را ـ اجانب‏‎ ‎‏که می خواهند بین دولتها و بین ملتها تفرقه بیندازند آنها را خنثی کنید،‏‎ ‎‏تبلیغات آنها را. من همیشه سعی ام بر این بوده است که مسلمین ید‏‎ ‎‏واحد باشند بر اعدا، چنانچه اسلام فرموده است؛ و جماعت واحده‏‎ ‎‏باشند، چنانچه اسلام می خواهد. لکن ‏‏[‏‏خواست‏‏]‏‏ مهم ما این بود که رفع‏

کتابجهان اسلام از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 252

‏بشود این سوءتفاهم، و برادری ایران و لیبی محفوظ باشد، و دست‏‎ ‎‏اجانب که می خواهند تفرقه بیندازند بین دو برادر ـ دو دولت، دو ملت ‏‎ ‎‏کوتاه بشود.(436)‏

4 / 2 / 58

*  *  *

‎ ‎

کتابجهان اسلام از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 253