فصل پنجم: روابط با کشورهای جهان اسلام
مراکش
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

مراکش

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

ننگ تاریخی سران‎ ‎کشورهای اسلامی‎ ‎در کازابلانکا

‏آیا حکومتهای به اصطلاح اسلامی در خوابند و نمی بینند که امروز وضع‏‎ ‎‏ملتها غیر از سابق است؟ نمی خواهند بفهمند که چشم و گوشها باز شده‏‎ ‎‏است و فریبکاریهای از قماش شرقی یا غربی توان خود را از دست داده‏‎ ‎‏است؟  نمی دانند و نمی بینند که انقلاب اسلامی صادر یا در شرف صدور‏‎ ‎‏است، و با تاییدات خداوند متعال پرچم اسلام در آتیه ای نه چندان دور‏‎ ‎‏به دست ملتهای اسلامی، بلکه مظلومان تشنۀ عدالت اسلامی، در‏‎ ‎‏سراسر عالم به اهتزاز درخواهد آمد؟ پس بهتر نیست که حکومتها به‏‎ ‎‏خود آیند، و از گناه بزرگی که در کازابلانکا مرتکب شدند و به شرف اسلام‏‎ ‎‏و مسلمانان، خصوصاً اعراب، تجاوز کردند و برای خود ننگ تاریخی‏‎ ‎‏به جای گذاشتند توبه کنند و بازگشت به خدای قادر قاهر نمایند، که‏‎ ‎‏مبادا آتش قهر او تر و خشک را بسوزاند؟(437)‏

22 / 11 / 62

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

محکومیت‎ ‎کنفرانس مراکش

‏ما کنفرانس مراکش را، چه از جهت محل و چه از جهت محتوای آن،‏‎ ‎‏محکوم می نماییم.شما محلی را انتخاب کردید و شخصی را به ریاست‏‎ ‎‏کنفرانس قبول نمودید که در همان هنگام که کوشش در قبول طرح‏

کتابجهان اسلام از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 253

‏«کمپ دیوید» یا فهد می شد، ملت مراکش را به خاک و خون کشید؛ و موج‏‎ ‎‏اعتراض ملت مراکش همۀ شهرها را فرا گرفت. و میزبان شما بار دیگر‏‎ ‎‏دستش تا مرفق به خون مظلومان مظلوم ‏‏[‏‏و‏‎ ‎‏]‏‏مسلمانان مظلوم آغشته‏‎ ‎‏گشت. با همۀ این مصایب و مسائل که اعراب و سایر مسلمانان جهان‏‎ ‎‏دارند، باز از آنجا که مقدراتشان به حسب اسلامِ بزرگ به هم پیوند خورده‏‎ ‎‏است، پیشنهاد می کنم که علما و روشنفکران همۀ کشورهای اسلامی، به‏‎ ‎‏انگیزۀ پیدا کردن راهی برای نجات کشورهای اسلامی از چنگال‏‎ ‎‏ابرقدرتهای غرب و شرق و برای بیرون کردن سران کشورهای اسلامی از‏‎ ‎‏تحت سلطۀ جهانخواران و برای ایستادگی در مقابل استعمار و استثمار،‏‎ ‎‏طرحی بریزند که هرچه بیشتر با یکدیگر در تماس باشند. و اساس طرح‏‎ ‎‏را بر بیداری خلقهای محروم بگذارند. و به یقین باور کنند که راه را‏‎ ‎‏خواهند یافت و پیروز خواهند شد.(438)‏

‏ ‏

22 / 11 / 62

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

سازش با اسرائیل،‎ ‎خیانت به فلسطین

‏و اکنون نیز که بازیگران حرفه ای با ترفندهای مختلف می خواهند سلطۀ‏‎ ‎‏غارتگرانۀ سالهای طولانی را حفظ و از وحدت مسلمین و از اسلام بزرگ‏‎ ‎‏که سیلی خورده اند و سخت آشفته هستند، عمال معلوم الحال خود را به‏‎ ‎‏راه انداخته اند تا نگذارند اسلام به پیروزی برسد؛ همچون حسن‏‎ ‎‏مراکشی که با ملاقات و دست دوستی دادن به «پِرِز»‏‎[1]‎‏ به اسلام و ملتهای‏‎ ‎‏مسلمان بویژه ملت عرب و فلسطین خیانت فاحش نابخشودنی نموده و‏‎ ‎‏بر ملت و دولتهای اسلامی و عربی است که با برخورد قاطع دست این‏‎ ‎‏خیانتکار را قطع کنند.(439)‏

16 / 5 / 65

‎ ‎

کتابجهان اسلام از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 254

  • )) شیمون پرز، نخست وزیر اسبق اسرائیل.