فصل پنجم: روابط با کشورهای جهان اسلام
مصر
خیانت سران مصر به اسلام
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

خیانت سران مصر به اسلام

‏ ‏

‏ ‏

سادات، مامور‎ ‎امریکا

‏همین امریکاست که می بینید در اسرائیلش که نگاه می کنیم ـ آنجا را به‏‎ ‎‏وجود آوردند ـ اینها با مسلمین چه کردند و دارند چه می کنند. چه‏‎ ‎‏جنایاتی به مسلمین، و خصوصاً شیعه، اینها چه جنایاتی کرده اند و دارند‏‎ ‎‏می کنند. از آن طرف یک ماموری هم گذاشته اند در مصر به اسم سادات،‏‎ ‎‏که این هم فعالیتهایش فعالیتهای استعماری است. و چند وقت پیش از‏‎ ‎‏این رفت به اسرائیل و حرفهای آنها را مثلاً چه بکند.(440)‏

29 / 11 / 56

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

مصر و تقویت‎ ‎صهیونیستها

‏نظر من نسبت به دوَل عربی، نظر خوبی نیست. دولتهای عربی نه‏‎ ‎‏توانسته اند استقلال خودشان را حفظ کنند و نه توانسته اند یک وحدتی‏‎ ‎‏بین خودشان ایجاد نمایند که اسرائیل را از بین ببرند. اختلافات بین‏‎ ‎‏خودشان و خیانت بعضی از سران دولتهای عربی باعث این شده است که‏‎ ‎‏صهیونیستها در آنجا باشند و خودشان را تثبیت کنند. و اخیراً هم‏‎ ‎‏متاسفانه رئیس مصر این کار را دارد انجام می دهد.(441)‏

21 / 8 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

مخالفت با سادات

سوال: ‏[‏‏موافقتنامه های «کمپ دیوید» و تنازل سادات در مورد‏‎ ‎‏«بیت المقدس» را چگونه ارزیابی می فرمایید؟‏‏]‏

جواب: ‏من جداً او را محکوم می کنم.(442)‏

26 / 8 / 57


کتابجهان اسلام از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 255

‏ ‏

کمپ دیوید و‎ ‎تقویت مرتجعین

سوال: ‏[‏‏آثار قراردادهای «کمپ دیوید» و خیانت سادات بر انقلاب ایران‏‎ ‎‏چیست؟‏‏]‏

جواب:‏ قرارداد «کمپ دیوید» و یا هر اقدامی که موقعیت اسرائیل را‏‎ ‎‏محکمتر می کند، اصولاً نه تنها به ضرر فلسطینی ها و اعراب، بلکه به ضرر‏‎ ‎‏همۀ کشورهای منطقه و در نتیجه تقویت همۀ نیروهای ارتجاعی منطقه‏‎ ‎‏است.(443)‏

2 / 9 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

کمپ دیوید،

فریب سیاسی

‏«کمپ دیوید» چیزی جز یک فریب و بازی سیاسی، برای ادامۀ تجاوز‏‎ ‎‏اسرائیل به مسلمین نیست. من بیش از پانزده سال است که در‏‎ ‎‏اعلامیه ها و سخنرانیهای خود اسرائیل را محکوم کرده و از ملت فلسطین‏‎ ‎‏و سرزمین آنان دفاع کرده ام. اسرائیل غاصب است و هرچه زودتر باید‏‎ ‎‏فلسطین را ترک کند. و تنها راه حل این است که برادران فلسطینی هرچه‏‎ ‎‏زودتر این مادۀ فساد را نابود گردانند و ریشۀ استعمار را در منطقه قطع‏‎ ‎‏کنند، تا آرامش به منطقه بازگردد.(444)‏

14 / 9 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

انور سادات،‎ ‎مطرود جهان‎ ‎اسلام

‏سادات هم با اقدامات خود علیه مصالح مسلمین و کشورهای عرب و‏‎ ‎‏برادران فلسطینی، مطرود جهان عرب و اسلام است.(445)‏

10 / 10 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

خطر صلح سادات‎ ‎و اسرائیل

‏اینجانب بیش از پانزده سال است که خطر اسرائیل غاصب را گوشزد‏

کتابجهان اسلام از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 256

‏کرده ام و به دوَل و ملل عرب این حقیقت را اعلام نموده ام. اکنون با طرح‏‎ ‎‏استعماری صلح مصر و اسرائیل، این خطر بیشتر و نزدیکتر و جدیتر شده‏‎ ‎‏است. سادات با قبول این صلح، وابستگی خود را به دولت استعمارگر‏‎ ‎‏امریکا آشکارتر نمود. از دوست شاه سابق ایران بیش از این نمی توان‏‎ ‎‏انتظار داشت. ... ایران صلح سادات و اسرائیل را خیانت به اسلام و‏‎ ‎‏مسلمین و برادران عرب می داند و موضعهای سیاسی کشورهای مخالف‏‎ ‎‏این پیمان را تایید می کند.(446)‏

‏ ‏

5 / 1 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

قرارداد صلح و‎ ‎اختلاف میان دول‎ ‎اسلامی

‏راجع به تایید ما از فلسطین و انزجار ما از اسرائیل؛ این تازگی ندارد. ما از‏‎ ‎‏قریب بیست سال پیش از این تا حال، راجع به این مسائل بحث و گفتگو‏‎ ‎‏کردیم و دولتهای عربی را و سایر مسلمین را در این راه نصیحت کردیم که‏‎ ‎‏راجع به این مسائل با هم تشریک مساعی بکنند؛ اگر ... دُوَل عربی ـ که‏‎ ‎‏جمعیتهای زیاد و گروههای زیادی دارند ـ اینها با هم اتفاق داشتند این‏‎ ‎‏مصیبتها برای فلسطین و برای قدس پیش نمی آمد. لکن مع الاسف‏‎ ‎‏دولتهای عربی به نصایح ما گوش نکردند و با اختلافاتی که بین خودشان‏‎ ‎‏دستهای اجانب ایجاد کردند توجه نکردند؛ و این اختلاف الآن هم موجود‏‎ ‎‏است و روزافزون می شود. مِن جمله این اختلافی که به واسطۀ قراردادی‏‎ ‎‏که بین مصر و اسرائیل پیدا شد به دست اجانب، این اختلافات بین‏‎ ‎‏مسلمین و بین دوَل اسلام دامن زد، از باب اینکه رشد سیاسی بین اینها‏‎ ‎‏نیست، نتوانستند حل مسائل را بکنند و تن در دادند به یک همچو امر‏‎ ‎‏بزرگی. یک همچو خیانتی که دنبال آن اختلاف بین مسلمین و اختلاف‏‎ ‎‏بین دوَل اسلامی بیشتر شد، و موجب تاسف شدید ماست‏‏.(447)‏

17 / 2 / 58


کتابجهان اسلام از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 257

سادات و مخالفت‎ ‎با نص قرآن

سوال: ‏[‏‏حضرت امام، آقای سادات رئیس جمهوری مصر که یک مرد‏‎ ‎‏بسیار مذهبی و مسلمان هست گفتند که ـ با عرض معذرت از جسارت که‏‎ ‎‏گفتۀ ایشان نیست ـ اینکه شما آبروی اسلام را می برید. در واقع ایشان‏‎ ‎‏جسارتش را به حدی رسانده که حضرت امام را یک مرد دیوانه توصیف‏‎ ‎‏کرده. ممکن است استدعا بکنم که حضرتعالی نظرتان را در مورد این‏‎ ‎‏اظهارات آقای سادات بفرمایید؟‏‏]‏

جواب:‎ ‎‏اسلامی که پیش انورسادات هست غیر از اسلامی است که پیش‏‎ ‎‏مسلمین هست. اسلام انورسادات با مخالفت نصّ قرآن می سازد. قرآن‏‎ ‎‏کریم نصّش هست که با دشمنهای اسلام دوستی نکنید.‏‎[1]‎‏ و ایشان با کارتر‏‎ ‎‏و بگین دوستی کردند برخلاف مسلمین.‏

‏     معلوم می شود که الفاظ در نظر شما هم یک معانی دیگری پیدا کرده‏‎ ‎‏است که او را مذهبی متعهد به اسلام می دانید و او را یک مسلم صحیح‏‎ ‎‏می دانید. در قرآن کریم هست کسانی که با دشمنهای اسلام دوستی‏‎ ‎‏می کنند اینها مسلم نیستند. آقای سادات ادعای اسلام می کند. لکن با‏‎ ‎‏دشمنهای اسلام به مسلمین حمله می کند. آقای سادات می داند که در‏‎ ‎‏جنوب لبنان از دست اسرائیل چه می گذرد. و بر فلسطین از دست این‏‎ ‎‏جانی چه می گذرد، و او با او دوستی می کند، و باز خودش را مسلم‏‎ ‎‏می داند. کارهای ایشان را باید با معیارهای اسلامی سنجید تا ببینیم که‏‎ ‎‏آیا آبروی اسلام را ایشان حفظ کردند و کارهای ملت ما را باید با‏‎ ‎‏معیارهای اسلامی سنجید تا ببینیم به اسلام خیانت کردند، آبروی‏‎ ‎‏اسلام را بردند. کارهای آقای سادات همینهاست که گفتم و امثال اینها.‏‎ ‎‏حتی ملت خودش هم با او موافق نیستند و مسلمین هم او را محکوم‏‎ ‎‏کردند. ... آیا آقای سادات قیام برای حفظ استقلال، قیام برای حفظ‏

کتابجهان اسلام از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 258

‏اسلام، قیام برای تحقق جمهوری اسلامی را برخلاف اسلام می دانند؟! و‏‎ ‎‏آبروی اسلام را در خطر می دانند که یک ملتی جباران را از بین ببرد و‏‎ ‎‏رژیم شاهنشاهی را از بین ببرد و رژیم جمهوری اسلامی برقرار کند؟! آیا‏‎ ‎‏این آبروی اسلام را از بین می برد؟! آیا ما که یک جانی را می گوییم باید‏‎ ‎‏بیاید و محاکمه بشود، جانی که به اسلام خیانت کرده است، به قرآن کریم‏‎ ‎‏خیانت کرده است، به ملت مسلم خیانت کرده است، آیا ما که او را برای‏‎ ‎‏محاکمه می خواهیم آبروی اسلام را بردیم یا کسی که می گوید که طیاره‏‎ ‎‏من حاضر است برای پذیرفتن او. و یک کسی که خیانتکار به اسلام و‏‎ ‎‏مسلمین است شما پذیرایی می کنید. آیا شما خیانت به اسلام کردید و‏‎ ‎‏آبروی اسلام را بردید یا ملت ما که می خواهند این جانی را بیاورند و‏‎ ‎‏محاکمه کنند و آن جنایاتی که کرده است و آن خیانتهایی که کرده است‏‎ ‎‏فاش کنند؟ این معلوم می شود که الفاظ اسلام و الفاظ خیانت، آن‏‎ ‎‏محتوای خودش را طور دیگری پیش آقای سادات هست. بنابراین، اینها‏‎ ‎‏باید تصحیح بشود. محتوای هر کلمه ای باید به همان معنای خودش باشد.‏

سوال: ‏[‏‏بنابراین آیا سادات خائن به اسلام است؟‏‏]‏

جواب:‎ ‎‏خیانت به اسلام و مسلمین کرده است. اینکه با کارتر و بگین در‏‎ ‎‏کمپ دیوید آن قرارداد را کرده است برخلاف مصالح مسلمین، این‏‎ ‎‏خیانت به اسلام است. اینکه حمایت از خائن بر مسلمین می کند خیانت‏‎ ‎‏به اسلام است. اینها همه خیانت به اسلام است و سادات خائن به اسلام‏‎ ‎‏است. و من از ملت مصر می خواهم که این خائن را برکنار کنند. چنانکه ما‏‎ ‎‏آن خائن را برکنار کردیم.(448)‏

27 / 8 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تبعیت سادات از‎ ‎دشمنان اسلام

‏من چقدر باید تاسف بخورم که یکی که در یک مملکت اسلامی دارد‏

کتابجهان اسلام از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 259

‏می گوید «من راس این مملکت هستم» با دو نفر که هر دو دشمن اسلام‏‎ ‎‏هستند، دشمن اسلام هستند نه دشمن یک طایفه ای، رژیم اسرائیل‏‎ ‎‏دشمن اسلام است نه دشمن ما، نه دشمن شما. کارتر هم برادر اوست.‏‎ ‎‏اینها سر یک میز بنشینند و با هم معاهده کنند بر ضد اسلام و ما‏‎ ‎‏بنشینیم گوش کنیم. ملت مصر هم بنشیند گوش کند. شما نویسنده ها‏‎ ‎‏هم بنشینید گوش کنید. این چقدر تاسف دارد و چقدر من باید متاسف‏‎ ‎‏باشم به این وضع اینکه اینها یک چنین پیوندهایی دارند با دشمنهای‏‎ ‎‏اسلام. با کسانی که به روی مسلمین آتش کشیدند. اینها بنشینند با هم‏‎ ‎‏سر یک میز و با هم قرارداد کنند بر ضد مسلمین و از آن بدتر اینکه همۀ‏‎ ‎‏مسلمین بنشینند نگاه کنند. دولتهای اسلامی هم بنشینند نگاه کنند.‏‎ ‎‏ملتها هم بنشینند نگاه کنند.(449)‏

‏ ‏

28 / 9 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

سادات،

ننگ ملت مصر

‏ملت بزرگ مصر که از ننگ سادات خیانتکار به تنگ آمده بودند، اکنون‏‎ ‎‏مواجه با تحمل ننگ بزرگتری شده اند که با دسیسه و توطئۀ شیطان‏‎ ‎‏بزرگ، بر آنان تحمیل شده است. شیطان بزرگ برای رسیدن به چند‏‎ ‎‏سال مَسند جنایت، به هر وسیلۀ ممکن دستاویز و به هر نقشۀ شیطانی‏‎ ‎‏متشبث می شود؛ محمدرضا را به مصر تحمیل و خود را از آن بیخبر‏‎ ‎‏معرفی می کند. غافل از آنکه ملتها بیدار شده اند و دست امثال او را خوب‏‎ ‎‏خوانده اند. او که گاهی با اشغال نظامی و پیاده کردن چتربازان در لانۀ‏‎ ‎‏جاسوسی و گاهی با محاصرۀ اقتصادی و منزوی کردن کشور، ما را تهدید‏‎ ‎‏می کرد و از آن نتیجه نگرفت، اکنون دست به یک نقشۀ سیاسی و یک‏‎ ‎‏نیرنگ شیطانی زده است و با نرمش و چاپلوسی می خواهد ما را اغفال‏‎ ‎‏کند و قمار سیاسی خود را از رقیبان خود با نیرنگ به ملت ما، ببرد.‏


کتابجهان اسلام از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 260

‏     ... عجب آن است که سادات نیز مثل کارتر مدعی است که حس‏‎ ‎‏انسان دوستی، او را وادار به پذیرفتن شاه مخلوع نموده است اینان که در‏‎ ‎‏هر فرصت، ملتهای بزرگ را که جرمی جز حق طلبی ندارند، از پا‏‎ ‎‏درمی آورند، با ادعای احساس انسان دوستی یک نفر جنایتکار را که در‏‎ ‎‏ظرف قریب به چهل سال، ملتی بزرگ را به تباهی کشید و دهها هزار‏‎ ‎‏انسان بیگناه را به خاک و خون کشید، و نزدیک به صدهزار نفر را مجروح‏‎ ‎‏و معلول نمود، و اموال یک ملت فقیر را به یغما برد، پناه داده و از او‏‎ ‎‏حمایت نموده و می نمایند و این را احساس انسان دوستی می نامند و‏‎ ‎‏ملت ما و ملت خودشان را به بازی سیاسی می گیرند.(450)‏

12 / 1 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

شادی مردم در‎ ‎مرگ سادات و‎ ‎صدام

‏حالا چنانچه، در عراق یک سانحه ای برای صدام حسین پیدا بشود، یا در‏‎ ‎‏مصر یک سانحه ای برای سادات پیدا بشود و این سانحه ـ مثلاً ـ به آنها‏‎ ‎‏ضرر وارد نکند، مردم عزا می گیرند! و اگر آنها را از بین ببرد مردم شادی‏‎ ‎‏می کنند!(451)‏

28 / 5 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

هستۀ مرکزی برای‎ ‎نابودی مسلمانان

‏امروز اسرائیل و دوست صمیمی اش مصر، در منطقه، در فکر ایجاد یک‏‎ ‎‏هستۀ مرکزی برای نابودی مسلمانها و ارزشهای عالی فکری آنها‏‎ ‎‏می باشند.(452)‏

22 / 11 / 59

*  *  *

‏ ‏


کتابجهان اسلام از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 261

کنترل مساجد

و جلوگیری از‎ ‎فعالیتهای سیاسی

‏سادات تمام مساجد را از قراری که خبرگزاریها نقل می کنند، تمام‏‎ ‎‏مساجد را تحت کنترل خودش درآورده و همۀ اینها را ممنوع کرده از‏‎ ‎‏اینکه در سیاست دخالت کنند. علمای مصر به قول سادات، نباید در امور‏‎ ‎‏سیاسی دخالت بکنند، مسجد بروند. منبر هم بروند، لکن همان مسائلی‏‎ ‎‏که متعارف بود سابقاً در اینجا و آنجا، همین اینها را باید بگویند؛ دیگر‏‎ ‎‏غیر از این پا را فراتر نگذارند.(453)‏

18 / 6 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

قیام علیه دولت‎ ‎مصر

‏ملت مصر باید این مطلب را بداند که اگر قیام کند برخلاف این توطئه ها،‏‎ ‎‏همان طوری که ایران قیام کرد، آنجا هم خواهد پیروز شد. ملت مصر از‏‎ ‎‏حکومت نظامی نترسد و به او اعتنا نکند و همان طور که ایران حکومت‏‎ ‎‏نظامی را شکست و به خیابانها ریخت، آنها هم بشکنند و به خیابانها‏‎ ‎‏بریزند و این تفاله های امریکا را بیرون بریزند. ملت مصر ننشینند تا این‏‎ ‎‏قدرت از بین رفته دوباره دست و پای خودش را جمع کند و نفوذ خودش‏‎ ‎‏را بر ملت تحمیل کند. امروز روزی است که ملت مصر باید قیام کند. امروز‏‎ ‎‏روز ضعف دولت است و قدرت ملت. باید قدرت را نشان دهد و اعتنای به‏‎ ‎‏این حکومت نظامیِ برخلاف همۀ موازین نکند و بشکند این حکومت‏‎ ‎‏نظامی را و به خیابانها بریزد و این دولتی ‏‏[‏‏را‏‏]‏‏ که می خواهد با سرنیزه با‏‎ ‎‏اسلام مخالفت کند و به صراحت می گوید که هر کس که به اسلام وفادار‏‎ ‎‏باشد او را سرکوب می کنیم، ‏‏[‏‏از بین ببرد.‏‏]‏‏ این تکلیفی است برای ملت‏‎ ‎‏مصر، برای علمایی که وابسته به حکومت نیستند. این تکلیفی است برای‏‎ ‎‏علما. علمای مصر به پا خیزند و برای خاطر خدا، از اسلام دفاع کنند. چه‏‎ ‎‏عذری است برای علمای مصر که اعلام ضدیت با اسلام را ـ این حکومت‏‎ ‎‏قبل از آمدنش به سرکار اعلام کرده است که هر چه با اسلام ربط داشته‏

کتابجهان اسلام از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 262

‏باشد ما او را سرکوب می کنیم ـ چه عذری است برای علمای اسلام در‏‎ ‎‏مصر که نشسته اند و گوش می کنند تا اینکه اینها دوباره غلبه کنند؟!‏‎ ‎‏امروز شما پیروزید. ملت مصر امروز قدرت دستش است.‏

‏     ارتش معلوم نیست که با دولت باشد، مگر آنهایی که جیره خوار‏‎ ‎‏امریکا هستند. ارتش مصر توجه کند به اینکه اگر بخواهد پشتیبانی کند‏‎ ‎‏از این حکومتی که اعلام کرده است که من تابع امریکا هستم و اسرائیل و‏‎ ‎‏من هر کس دم از اسلام بزند او را خفه می کنم، این ننگ را به خودش،‏‎ ‎‏ارتش مصر راه ندهد و مهلت ندهد تا بعد از این، باز اسرائیل بیاید و به‏‎ ‎‏شما حکومت کند، و اسرائیل و امریکا مقدرات شما را در دست‏‎ ‎‏بگیرند.(454)‏

17 / 7 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

خطر سرکوب‎ ‎اسلام

‏ملت مصر اعتنا نکند به این حکومت جائری که اعلام می کند که ما هر‏‎ ‎‏کس اسم از اسلام ببرد سرکوب می کنیم. بدانند که اسلام در مصر در‏‎ ‎‏خطر است و واجب است بر زن و مرد مصری که قیام کنند و این حکومت‏‎ ‎‏فاسد را، که از اول اعلام جنگ با اسلام داده است، سرکوب کنند.(455)‏

26 / 7 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

اعزام جوانان مصر‎ ‎به ارتش عراق

‏آنهایی که مثل دولت مصر می خواهند به او کمک کنند، آنها هم تجربه‏‎ ‎‏کنند ببینند که چه خواهد شد. و من نصیحتشان می کنم که این تجربه را‏‎ ‎‏نکنند و جوانهای بیگناه مردم را به تباهی نکشند و جوانها را نیاورند در‏‎ ‎‏یک میدانی که عاقبتش برای آنها هلاکت است.(456)‏

26 / 2 / 61


کتابجهان اسلام از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 263

تحریک اعراب‎ ‎علیه ایران

‏اینکه دولت مصر دعوت می کند اعراب را به اینکه مجتمع بشوید و‏‎ ‎‏برخلاف ایران، ایران را مقصودش هست؟ ایران خطر است؟ ایران برای‏‎ ‎‏آنها خطر است یا اسلام؟ اینکه دعوت می کند اعراب را که مجتمع بشوید‏‎ ‎‏یعنی دعوت می کند که همه اجتماع کنید برخلاف اسلام. برای اینکه‏‎ ‎‏اسلام را آنها بر ضد منافع خودشان می دانند.(457)‏

23 / 2 / 63

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

لزوم هوشیاری‎ ‎دولت مصر

‏اینجانب نصیحت برادرانه به شما نمودم؛ اکنون خود دانید. و به دولتهای‏‎ ‎‏نظیر حکومت مصر هشدار می دهم که مبادا گول توطئۀ امریکا را بخورد،‏‎ ‎‏و به بهانۀ مین گذاری در دریای سرخ و کانال سوئز، که سر و صدای آن را به‏‎ ‎‏قدری بلند کرده اند که انسان مطمئن می شود که چیزی جز توطئۀ‏‎ ‎‏ابر قدرتها نیست، دست به اعمال ماجراجویانه ای بزند. و همان طور که‏‎ ‎‏همه می دانند، تا کنون اصل قضیه در پردۀ ابهام است. از طرف دیگر،‏‎ ‎‏آسیب دیدن چند کشتی و جنجال دولتهای استعمارگری چون امریکا و‏‎ ‎‏انگلستان و فرانسه خود نشان دهندۀ نقشۀ حضور بیشتر آنان در آن‏‎ ‎‏منطقه است. که هر چه این هیاهوها دامنه دارتر می شود، انسان به پوچ‏‎ ‎‏بودن دعوی مطمئنتر می گردد. و در هر صورت، اگر مصر با دولت و ملتی‏‎ ‎‏مثل ایران که برای بستن دست ستمکاران انقلاب نموده است بخواهد‏‎ ‎‏مقابله کند، باید بداند که ملتهای مسلمان و انقلابی جهان او را محکوم‏‎ ‎‏نموده و ساکت نخواهند نشست. صلاح حال امثال مصر آن است‏‎ ‎‏سرنوشت خود را به دست امریکا و دوستانش ندهد و خود را بی جهت‏‎ ‎‏وارد معرکه نکند.(458)‏

4 / 6 / 63

*  *  *


کتابجهان اسلام از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 264

برخورد با موانع‎ ‎عزت اسلام

‏بر ملت و دولتهای اسلامی و عربی است که ... «حسنی مبارک» نسخۀ دوم‏‎ ‎‏انورسادات و دیگر خائنین به اسلام را از خود برانند که اینانند که شما را‏‎ ‎‏بازیچۀ خود قرار داده اند تا متعمداً یا بدون عمد سد راه شرف و عزت‏‎ ‎‏اسلام شوند.(459)‏

16 / 5 / 65

*  *  *

‏ ‏

‎ ‎

کتابجهان اسلام از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 265

  • )) اشاره به آیه «یا ایّها الّذین امنوا لا تتّخذوا الکافرین اولیاء من دون المومنین؛ ای اهل ایمان! مبادا کافران را به دوستی گرفته و مومنان را رها کنید»؛ (نساء  /  144).