فهرست مطالب
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1394

زبان اثر : فارسی

فهرست مطالب

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

فهرست مطالب

‏ ‏

عنوان ‏صفحه‏

‏ ‏

مقدمه‏··· ‏الف 

‏ ‏

‏بخش اول: استکبار جهانی··· 1‏

‏     فصل اول: کلیات··· 3‏

‏          ‏‏مفهوم استکبار‏‏··· 3‏

‏          ابعاد سلطۀ استکبار··· 7‏

‏               سلطه فرهنگی ـ سیاسی··· 7‏

‏               سلطه اقتصادی··· 25‏

‏     فصل دوم: سیاستهای عملی استکبار در جهان··· 35‏

‏          ‏‏اعمال سلطه از طریق نهادهای بین المللی‏‏··· 35‏

‏          ‏‏مداخله در امور ملتها به وسیله عوامل دست نشانده‏‏··· 43‏

‏          ‏‏ایجاد تفرقه در میان ملل جهان سوم‏‏··· 50‏

‏          ‏‏عقب نگه داشتن ملل جهان سوم‏‏··· 58‏

‏ ‏


کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه V

‏بخش دوم: امریکا سردمدار استکبار جهانی··· 69‏

‏     فصل اول: امریکا، شیطان بزرگ··· 71‏

‏     فصل دوم: سیاستهای امریکا در برخورد با جهان اسلام··· 85‏

‏          ‏‏حمایت از حکومتهای ظالم و ضد بشر‏‏··· 85‏

‏          ‏‏فتنه گری (مفسده جویی) و جنگ افروزی در عالم‏‏··· 89‏

‏          ‏‏ایجاد پایگاههای قدرت شیطانی در خاورمیانه‏‏··· 94‏

‏               اسرائیل و مساله فلسطین··· 94‏

‏               رژیم آل سعود عربستان··· 100‏

               رژیم شاهنشاهی ایران··· 103

 ‏ترویج اسلام امریکایی و مبارزه با اسلام ناب محمدی(ص)‏··· 116

‏ ‏

‏بخش سوم: امریکا و انقلاب اسلامی ایران··· 125‏

‏     فصل اول: مبارزه با انقلاب اسلامی··· 127‏

‏          ‏‏پافشاری در ابقای رژیم پهلوی‏‏··· 127‏

‏          ‏‏توطئه و کارشکنی در جهت تضعیف انقلاب و نظام اسلامی‏‏··· 137‏

‏          ‏‏اتحاد مستکبرین در سازماندهی فشارهای بین المللی علیه جمهوری اسلامی‏‏··· 167‏

‏     فصل دوم: موضعگیریهای امام در برابر امریکا··· 177‏

‏          ‏‏قبل از پیروزی انقلاب اسلامی‏‏··· 177‏

‏          ‏‏بعد از پیروزی انقلاب اسلامی‏‏··· 189‏

‏ ‏

‏بخش چهارم: توصیه های راهبردی در مبارزه با استکبار جهانی··· 203‏

‏          ‏‏ایمان و اتکال به قدرت خداوند‏‏··· 205‏

‏          ‏‏بیداری و هوشیاری‏‏··· 207‏

‏          ‏‏وحدت کلمه، اتحاد و همبستگی‏‏··· 221‏

‏          ‏‏قیام برای استقلال و احیای اسلام‏‏··· 228‏


کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه VI

‏          ‏‏الگوگیری از انقلاب اسلامی‏‏··· 238‏

‏ ‏

‏فهارس··· 249‏

‏     فهرست تفصیلی··· 251‏

‏     فهرست مآخذ··· 269‏

‏     فهرست منابع··· 289‏


کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه VII

‎ ‎

کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه VIII