بخش اول: استکبار جهانی
فصل دوم: سیاستهای عملی استکبار در جهان
اعمال سلطه از طریق نهادهای بین المللی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1394

زبان اثر : فارسی

اعمال سلطه از طریق نهادهای بین المللی

‏ ‏

ایجاد سازمان ملل در جهت مصالح ممالک بزرگ

‏دستگاههای خارجی، از قبیل سازمان ملل و غیره، جز اشخاص‏‎ ‎‏دست نشانده نیستند که برای مصالح ممالک بزرگ و اغفال ممالک‏‎ ‎‏کوچک ایجاد شده است.(48)‏

15 / 11 / 44  

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

اعلامیه حقوق بشر امریکایی

‏از اول مسلمین بلکه همۀ بشر، از اول گرفتار اینهایی بوده اند که امضا‏‎ ‎‏کردند و تصویب کردند این اعلامیۀ حقوق بشر را. امریکا یکی از آنهاست‏‎ ‎‏که تصویب کردند این را و امضا کردند این مطلب را که حقوق بشر باید‏‎ ‎‏محفوظ بماند. و یکی از حقوق بشر آزادی است. همین امریکایی که‏‎ ‎‏اعلامیۀ حقوق بشر را ـ به اصطلاح ـ امضا کرده است، شما ببینید چه‏‎ ‎‏جنایاتی بر این بشر واقع کرده است. در همین چند سالی که ماها یادمان‏‎ ‎‏است، و یک قدر زیادترش را من و یک قدر کمترش را به حَسَب جوانی ای‏‎ ‎‏که دارید شما مشاهده کردید، چه گرفتاریهایی از برای بشر هست به‏‎ ‎‏دست امریکا که یکی از اشخاصی است که، یکی از دولتهایی است که‏‎ ‎‏قضیۀ حقوق بشر را امضا کرده اند. در هر مرکزی از مراکز مسلمین و‏

کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 35

‏غیرمسلمین یک ماموری نصب کرده اند که سلب آزادی از همۀ آن‏‎ ‎‏اشخاصی که در آن محیط هستند کرده اند.(49)‏

29 / 11 / 56  

*  *  *

‎ ‎

‏ ‏

سازمانهای بین المللی در خدمت امریکا و قدرتهای بزرگ  

‏غرب همین است که شما ملاحظه می کنید که این طور جنایات می کنند.‏‎ ‎‏آن وقت آن کسی که جانی مطلق است می برند نگه می دارند و پشتیبانی‏‎ ‎‏از او می کنند. به حرف یک ملت مظلوم گوش نمی دهند. نمی گذارند که‏‎ ‎‏شورای امنیت تشکیل بشود. پولهای ایران را مثل دزدهای سرگردنه‏‎ ‎‏غارت می کنند. توقیف می کنند. غرب وضعش این است. و این‏‎ ‎‏سازمانهایی هم که درست کرده اند برای خودشان، همه برای منفعت‏‎ ‎‏غرب است. هیچ برای مظلومها نیست. شما شاید در طول این مجالسی‏‎ ‎‏که اینها درست کرده اند، یک جا پیدا نکنید که اگر امریکا یا دیگران که‏‎ ‎‏قدرتهاشان زیاد است، منافعش با یک مملکت ضعیفی تصادم پیدا بکند،‏‎ ‎‏اینها یک کاری برایشان کرده باشند. الآن چند وقت است که لبنان‏‎ ‎‏مبتلای به این سرطان است. این مجلسها‏‎[2]‎‏ چه کردند برای این. طول‏‎ ‎‏این مدتی که ما گرفتار این مسائل بودیم؟ در طول پنجاه و چند سال که‏‎ ‎‏ما گرفتار این مسائل و مصایب بودیم، این مجلسها برای ما چه کردند‏‎ ‎‏اینها همین است که یک وقتی منافع بزرگها ‏‏[‏‏ایجاب‏‏]‏‏ بکند، اینها ... به‏‎ ‎‏نفع بزرگها فعالیت بکنند؛ حفظ بکنند. و یک کلاهی هم سر ما بگذارند،‏‎ ‎‏به این که یک همچون مجالسی هست، و شوراهای امنیت هست، و‏‎ ‎‏سازمان ملل هست، و این چیزهایی است که برای ما درست کردند. و ما را‏‎ ‎‏می خواهند بازی بدهند. و ما هم بازی می خوریم.(50)‏

24 / 8 / 58 


کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 36

حقوق بشر یا چپاول بشر؟!  

‏این دستگاههایی که برای حقوق بشر درست کردند، تمام دستگاههایی‏‎ ‎‏است که برای چپاول بشر است.(51)‏

5 / 9 / 58  

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

بنای سازمان ملل و شورای امنیت برپایه نفوذ سرمایه داران و قدرتمندان  

سوال: ‏[‏‏شما زندگی خیلی منزوی داشتید، شما اقتصاد جدید و حقوق‏‎ ‎‏روابط بین المللی را مطالعه نکرده اید. تحصیل شما مربوط به علوم الهی‏‎ ‎‏است، شما در سیاست و گرفتن و دادن یک زندگی اجتماعی درگیر‏‎ ‎‏نبوده اید. آیا این در ذهن شما این شک را به وجود نمی آورد که ممکن‏‎ ‎‏است عواملی در این معادله باشد که شما نمی توانید درک کنید؟‏‏]‏

جواب:‏ ما معادلۀ جهانی و معیارهای اجتماعی و سیاسی ای که تا به‏‎ ‎‏حال به واسطۀ آن تمام مسائل جهان سنجیده می شده است را‏‎ ‎‏شکسته ایم. ما خود چارچوب جدیدی ساخته ایم که در آن عدل را ملاک‏‎ ‎‏دفاع و ظلم را ملاک حمله گرفته ایم. از هر عادلی دفاع می کنیم و بر هر‏‎ ‎‏ظالمی می تازیم، حال شما اسمش را هرچه می خواهید بگذارید. ما این‏‎ ‎‏سنگ را بنا خواهیم گذاشت. امید است کسانی پیدا شوند که ساختمان‏‎ ‎‏بزرگ سازمان ملل و شورای امنیت و سایر سازمانها و شوراها را بر این پایه‏‎ ‎‏بنا کنند، نه بر پایۀ نفوذ سرمایه داران و قدرتمندان که هر موقعی که‏‎ ‎‏خواستند هرکسی را محکوم کنند، بلافاصله محکوم نمایند. آری با‏‎ ‎‏ضوابط شما من هیچ نمی دانم و بهتر است که ندانم.(52)‏

 9 / 9 / 58 

*  *  *

‎ ‎

‏ ‏

ناتوانی سازمانهای بین المللی

‏لابد این را هم شنیدید که لاهه‏‎[3]‎‏، ایران را محکوم کرد. حالا دیگر خواب‏‎ ‎

کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 37

‏به چشم ایرانیها نمی رود! لاهه محکوم کرد! این لاهه مدتهاست؛ این‏‎ ‎‏سازمانها مدتهاست که اسرائیل را در این شرارتهایش محکوم کردند و‏‎ ‎‏هیچ اعتنا به آنها نکرد. هیچ غلطی هم آنها نکردند.(53)‏

‏ ‏

 25 / 9 / 58 

*  *  *

‎ ‎

‏ ‏

سازمان ملل، آلت دست امریکا

‏حریف ما الآن در امریکا اینطوری است که با عدالت اصلش مخالف است.‏‎ ‎‏با حقوق بشر مخالف است. می گوید حقوق بشر! ادعا زیاد است، لکن‏‎ ‎‏وقتی که انسان بررسی می کند در حالاتشان ، بررسی می کند در‏‎ ‎‏برنامه هایشان، می بیند که آن قضیۀ سازمان حقوق بشر و ـ نمی دانم ـ‏‎ ‎‏شورای امنیت و اینها یک چیزهایی است که قدرتمندان درست کردند‏‎ ‎‏که این ضعفا را هر کاری می خواهند بکنند. و هر بلایی می خواهند‏‎ ‎‏سرشان درآورند. و بعد آنهایی که آنجا نشسته اند به اسم حقوق بشر و چه،‏‎ ‎‏وقتی که مطالبشان آنجا برود آنها را محکوم کنند و آنها را حاکم‏‎ ‎‏کنند.(54)‏

26 / 9 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

نظر سرنیزه  

‏بگذارید دنیا بداندکه یک دستۀ دیگر، یک دستۀ دیگر را دارند محکوم‏‎ ‎‏می کنند و یک سازمانهایی هم هست که مال آنهاست، آنها حق وتو دارند‏‎ ‎‏و بزرگها هر جایی که برخلاف مصلحت آنها باشد وتو می کنند و ماها هیچ‏‎ ‎‏حقی نداریم جز اینکه مصیبت بکشیم و صدایمان در نیاید. بنابراین‏‎ ‎‏اینطور سازمانها و اینطور بساط مساله ای نیست که ما بتوانیم قبولشان‏‎ ‎‏بکنیم و بتوانیم به آنجا یک نماینده ای بفرستیم. و ما از اول اعلام‏‎ ‎‏می کنیم که به حسب نظر شورای امنیت و سازمان بین المللی، ما محکوم‏‎ ‎

کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 38

‏هستیم. نظرهای آنها ما را محکوم می کند برای اینکه نظرهای آنها همان‏‎ ‎‏نظر سرنیزه است. یک جا سرنیزه است و یک جا قلم است، این قلم از‏‎ ‎‏سرنیزه بدتر است.(55)‏

26 / 9 / 58  

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

طرفداری سازمانهای بین المللی از قدرتمندان

‏مقتضی است برای رسیدگی به جرایم امریکا در حملۀ نظامی به ایران، از‏‎ ‎‏گروههای مختلف کشورهای جهان دعوت شود که مشاهده کنند‏‎ ‎‏امریکای جهانخوار با ادعاهای طرفداری از حقوق بشر و صلح دوستی و‏‎ ‎‏انسان دوستی با یک ملت مستقل چه معامله ای کرده است و می کند تا‏‎ ‎‏مشاهده کنند آثار جرم این رژیم آدمخوار را؛ که مع الاسف دولتهای‏‎ ‎‏غربی، جمعیتهای طرفدار حقوق بشر، و سازمان ملل متحد، و شورای‏‎ ‎‏امنیت سازمان ملل متحد، همگی طرفداری از او می کنند. و به عیان‏‎ ‎‏ببینند تا آنچه اینجانب مکرر گفته ام که تمام این سازمانها و گروهها برای‏‎ ‎‏طرفداری از قدرتمندان به وجود آمده است، و این جمعیتها به دست‏‎ ‎‏قدرتمندان برای سلطه بر ضعیفان و مکیدن خون محرومان جهان‏‎ ‎‏به وجود آمده است. تا ببینند که به بهانۀ نجات جاسوسان چه نقشه ای‏‎ ‎‏برای ملت مظلوم ما طرح کرده اند. تا ببینند و باور کنند که سازمانهای‏‎ ‎‏کذایی آنجا که به نفع قدرتمندان و سرمایه داران بین المللی است حقوق‏‎ ‎‏مستضعفین را نادیده گرفته، و جز برای سلطۀ آنان عملی انجام‏‎ ‎‏نمی دهند. ‏

‏     دولت غاصب عراق به دستور امریکا مدتهاست به ایران تجاوز‏‎ ‎‏می کند، و ما ندیدیم این جمعیتها و سازمانها ولو برای یک مرتبه هم که‏‎ ‎‏شده است اعتراض کنند، لکن برای پنجاه نفر جاسوس، که با کمال‏‎ ‎‏انسانیت با آنها عمل می شود، هر روز اعتراضات و فریاد نقض حقوق بشر‏

کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 39

‏از حلقوم آنان طنین انداز است! ما ندیدیم که طرفداران حقوق بشر ازحق‏‎ ‎‏دولت ضعیف و ملت مظلوم ما دفاع کنند. این سازمانها نه تنها این تجاوز‏‎ ‎‏واضح به یک کشور مستقل را نادیده می گیرند، بلکه ما را به نقض‏‎ ‎‏قراردادهای بین المللی محکوم می کنند. در صورتی که ما جز جاسوسان‏‎ ‎‏را که برای توطئه به ایران آمده اند کسی را توقیف نکردیم. و ببینند که‏‎ ‎‏آنان که به طرفداری از امریکای متجاوز ما را می خواهند در حصر‏‎ ‎‏اقتصادی قرار دهند، با اینکه کارتر آنان را در جریان خیانت هولناکش‏‎ ‎‏قرار نداده و نقض حاکمیت یک کشور مستقل را کرده است، باز از او‏‎ ‎‏طرفداری می کنند و خواهند کرد و ما را به حصر اقتصادی می کشند و باز‏‎ ‎‏برای طرفداری ظالم هیاهو می کنند.(56)‏

7 / 2 / 59  

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

مانور سیاسی حق وتو  

‏این مجلسهای کذا که در دنیا درست شده است، و به دست قدرتمندها‏‎ ‎‏درست شده است، و لهذا حق وِتو دارند، همه اش آن قدرتمندها، اینها‏‎ ‎‏همه بازی است برای بلعیدن ماها، این یک مانور سیاسی است که با آن‏‎ ‎‏ماها را اغفال کنند و ماها را ببلعند.(57)‏

4 / 3 / 59  

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

شورای امنیت در خدمت ابرقدرتها  

‏اساساً هرتشکیلاتی که این ابرقدرتهای بزرگ در آن دست دارند،‏‎ ‎‏این تشکیلات تشکیلاتی است که باید به نفع آنها تمام شود.‏‎ ‎‏همین سازمان ملل، همین جلساتی که در خارج هست، شورای امنیت،‏‎ ‎‏همۀ اینها در خدمت ابرقدرتها هستند و برای بازی دادن سایر‏‎ ‎‏کشورهاست و لهذا، برای خودشان وِتو قرار می دهند و هر مطلبی مخالف‏

کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 40

‏با رای خودشان است کنار می گذارند و اصلاً خود آنها هم اساساً در‏‎ ‎‏خدمت ابرقدرتها هستند. سازمانهایی هم که به هر اسمی اینها درست‏‎ ‎‏می کنند، می خواهند بکشند همه را به طرف منافع خودشان. و ما به‏‎ ‎‏ابرقدرتها آنقدر سوءظن داریم که اگر یک مطلب راستی هم بگویند، ما‏‎ ‎‏اعتقادمان طوری می شود که برای این مصلحتی گفتند که مردم را اغفال‏‎ ‎‏کنند.(58)‏

 19 / 6 / 59 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

حق وتو بدتر از قانون جنگل 

‏اصـل اسـاس این را خود اینهـا درست کرده اند، اسـاس این سازمانهـا‏‎ ‎‏سـاختۀ خود اینهـاست. اگـر ساختۀ خود اینهـا نبـود، به چه مناسبت‏‎ ‎‏بـاید یک کشـوری یا چند تا کشـور قلدر حق وتـو داشته بـاشند؟ این را‏‎ ‎‏هم از اول خودشـان درست کرده انـد و این را هم درست کرده اند برای‏‎ ‎‏بازی دادن ملتهـای کوچک، مستضعفیـن جهـان. بدتـر از ایـن جنایت‏‎ ‎‏و بدتر از این وحشیگـری در عالم نیست. حکومتهـای جنگل باز یک‏‎ ‎‏فطرتی دارنـد، روی آن فطرتشـان هم باز ظلمشـان را بالسویه‏‎ ‎‏می کنند.(59)‏

4 / 11 / 60  

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

حقوق بشر، نگهبان منافع ابرجنایتکاران

‏ما در عصری زندگی می کنیم که مقدرات ملتهای در بند مظلوم، به دست‏‎ ‎‏مشتی جنایت پیشه که خوی سُبعیت بر آنان غالب است می باشد. دنیا‏‎ ‎‏در عصر ما و عصرهایی نظیر آن مبتلا به حکومتهایی بوده است که جز‏‎ ‎‏قانون جنگل در آن حکومت نمی کند. ما در عصری هستیم که‏‎ ‎‏جنایتکاران به جای توبیخ و تادیب، تحسین و تایید می شوند. ما در‏

کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 41

‏عصری به سر می بریم که سازمانهای به اصطلاح حقوق بشر، نگهبان‏‎ ‎‏منافع ظالمانۀ ابرجنایتکاران و مدافع ستمکاری آنان و بستگان آنان‏‎ ‎‏هستند.(60)‏

28 / 3 / 62  

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

سکوت سازمان بین الملل در برابر جنایات  

‏عجب این است که در یکی دو سه روز پیش از این، قبل از این جنایت،‏‎[4]‎‎ ‎‏گفت که ما ـ به یکی از مسئولین آنها گفتند که، یا شاید خود صدام هم‏‎ ‎‏بودکه ـ ما به سازمان بین المللی یا یکی از همین سازمان ها گفتیم که ما‏‎ ‎‏حق خودمان را برای اینکه همۀ نقاط ایران را بکوبیم حفظ کردیم و ما این‏‎ ‎‏کار را می کنیم. و سازمان بین المللی هم که باصطلاح برای حفظ حقوق‏‎ ‎‏بشر است سکوت کرد و با این سکوت او را تشویق کرد به یک همچو‏‎ ‎‏جنایتی.(61)‏

1 / 8 / 62  

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

سازمانهای بین المللی حامی جنایات حزب بعث  

‏تعجب ندارد که این حزب بی فرهنگ،‏‎[5]‎‏ هر روز شهرهای ایران را بر روی‏‎ ‎‏ساکنین عرب وفارس بیگناه، از زن و مرد و کودک و پیر و جوان فرو ریزد.‏‎ ‎‏تعجب نیست که اینان زندانیان بیگناه را چه عراقی و چه ایرانی در‏‎ ‎‏شکنجه گاههای خود برخلاف مقررات ملل آزاد شکنجه نمایند. اینگونه‏‎ ‎‏اعمال، خوی شیطان صفتان ودرندگان منحرف است. تعجب از مدعیان‏‎ ‎‏دروغین طرفداران حقوق بشر است که این جنایت پیشگان را در اطراف‏‎ ‎‏جهان برای این اعمال تشویق می کنند و به آنان کمکهای تسلیحاتی و‏

کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 42

‏تبلیغاتی می کنند. تعجب از سازمانهای عریض و طویل بین المللی است‏‎ ‎‏که گاه با گفتار و گاه با سکوت خود از اینان پشتیبانی می کنند. باید‏‎ ‎‏ملتهای مظلوم چشم امیدی به اینان نداشته و بدانند که آنها جز در‏‎ ‎‏خدمت زورگویان و قدرتمندان نیستند و ابرقدرتها جز در پی مطامع‏‎ ‎‏خود نمی باشند.(62)‏

18 / 12 / 63  

*  *  *

‎ ‎

کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 43

  • )) منظور امام از مجلسها در بیانات فوق، سازمانهای بین المللی و بویژه سازمان ملل متحد است.
  • )) منظور، دادگاه بین المللی لاهه است.
  • )) منظور، حملات موشکی عراق به شهرهای مرزی است.
  • )) حزب بعث عراق.