بخش اول: استکبار جهانی
فصل دوم: سیاستهای عملی استکبار در جهان
مداخله در امور ملتها به وسیله عوامل دست نشانده
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1394

زبان اثر : فارسی

مداخله در امور ملتها به وسیله عوامل دست نشانده

ماموریت شاه

‏نزاع ما سر ملت است، سر اسلام است که تو داری تمام مخازن ایران را به‏‎ ‎‏باد می دهی و به دیگران می دهی و ما می گوییم: نه، نباید؛ باید مال‏‎ ‎‏خودمان باشد؛ گرسنه های ما باید سیر بشوند. ما حرفمان این است که‏‎ ‎‏این برهنه ها و گرسنه هایی که توی کوچه ها دارند می گردند و هیچ چیز‏‎ ‎‏ندارند و گرفتار هستند، این رعیتهایی که به اصطلاح خودتان با اصلاح‏‎ ‎‏ارضی خواستید کاری بکنید، برای امریکا هم کردید آن کار را، و‏‎ ‎‏«ماموریت»تان را برای «وطن»تان هم انجام دادید و ماموریتی که امریکا‏‎ ‎‏به شما داده بود، انجام دادید و یک مملکتی را محتاج کردید در همه چیز‏‎ ‎‏به امریکا و خارج.(63)‏

2 / 8 / 57  

*  *  *

‎ ‎

‏ ‏

حمایت ابرقدرتها از یک مرده  

‏این دولتهایی که حالا هم از شاه طرفداری دارند می کنند اینها چه‏‎ ‎‏مردمی هستند، اینها چه اشخاص کج فکری هستند، چه اشخاصی‏

کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 43

‏هستند که اصلاً به فکر اینکه یک جمعیت سی و چند میلیونی زیر دست‏‎ ‎‏و پای اینها دارد از بین می رود نیستند. الآن هم که همۀ چیزها فرو ریخته‏‎ ‎‏است و دیگر برای شاه چیزی نمانده است، همه گذاشتند و رفتند ‏‏[‏‏و‏‏]‏‎ ‎‏این را تنها گذاشتند با یک حال وحشتناکی، حالا هم باز دارند تایید‏‎ ‎‏می کنند آن ابرقدرتها. بعض از این ابرقدرتها حالا هم دارند باز تایید‏‎ ‎‏می کنند؛ مثل اینکه از یک مرده ای تایید کنند! گذشته وقت اینکه دیگر‏‎ ‎‏تایید بشود.(64)‏

‏ ‏

10 / 10 / 57  

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

استکبار به دنبال ایجاد رژیمی دیگر

‏الآن هم باز چشمهاشان به اینجا دوخته شده است، و منافع خودشان را‏‎ ‎‏دیدند از دست رفته است، چشمها را به اینجا دوخته اند که بلکه به خیال‏‎ ‎‏خودشان باز یک رژیمی نظیر او یا بدتر از او را ایجاد کنند. و من امیدوارم‏‎ ‎‏که دیگر موفق نشوند.(65)‏

6 / 7 / 58  

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

نوکری سرسپردگان قدرتهای بزرگ  

‏ما توقع نداریم از امثال سادات و صدام که سرسپردۀ کشورهای قدرتمند‏‎ ‎‏هستند و سرسپردۀ امریکا هستند و در مملکت اسلامی، پایگاه برای کفار‏‎ ‎‏و برای ستمگران و برای امریکا می سازند و اجازه می دهند که بسازند. ما‏‎ ‎‏از آنها توقع نداریم؛ برای اینکه آنها به اسلام اعتقادی ندارند و آنها‏‎ ‎‏نوکرند؛ نوکر امریکا هستند و هرچه او امر کند، عمل می کنند؛ چنانچه‏‎ ‎‏این هجومی که به کشور اسلامی کردند، بدون هیچ بهانه، به امر قدرتهای‏‎ ‎‏بزرگ و خصوص امریکا انجام گرفت. از آنها ما توقعی نداریم.(66)‏

2 / 6 / 60  


کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 44

سران حاکم بر مسلمین، مشکل مسلمانها 

‏ما از دست امریکا نباید خیلی گله کنیم ولو ام الفساد اوست، لکن از‏‎ ‎‏کشورهای اسلامی و از حکومتهای اسلامی باید شکوه کنیم و فریاد‏‎ ‎‏بزنیم. ... اما مسلمین یعنی سران مسلمین، اینها را ما از آنها شکایت‏‎ ‎‏داریم و باید فریاد بزنیم از دست اینها که خودشان را طرفدار اسلام‏‎ ‎‏معرفی می کنند و برخلاف نص قرآن کریم و برخلاف سنت رسول الله ‏‎ ‎‏اعظم عمل می کنند و برخلاف مصالح کشورهای زیردست خودشان‏‎ ‎‏عمل می کنند. مشکل مسلمانها این حکومتهایی است که بر آنها دارند‏‎ ‎‏حکومت می کنند و این اختلافاتی است که با دست خود آنها در بین‏‎ ‎‏خودشان ایجاد می شود.(67)‏

25 / 9 / 60  

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

دخالت در مقدرات کشورهای اسلامی

دخالت در مقدرات کشورهای اسلامی

‏گرفتاریهای مسلمین همه از این قدرتهای بزرگ و تزریق کردن آنها و‏‎ ‎‏تلقین کردن آنها به نوکرهای خودشان در منطقه ها و تمام گرفتاریهایی‏‎ ‎‏که مسلمین دارند از دست اینهاست، و تا از دست اینها نجات پیدا نکنند‏‎ ‎‏گرفتاریها رفع نمی شود. باید دید با چه حقی امریکا از آن طرف دنیا‏‎ ‎‏دستش را دراز می کند به این طرف دنیا و در کشورهای اسلامی دخالت‏‎ ‎‏می کند و می خواهد مقدرات کشورهای اسلامی را او تعیین کند. این‏‎ ‎‏ننگ برای مسلمین نیست که یک کشوری که دشمن خدا شمرده‏‎ ‎‏می شود، یعنی سرانش، یک دولتی که دشمن اسلام شمرده می شود و‏‎ ‎‏دشمن بشریت شمرده می شود، از آن طرف دنیا دستش را دراز کند با‏‎ ‎‏یک میلیارد جمعیت مسلم مقدرات کشورهای اسلامی را او تعیین کند؟‏‎ ‎‏و نگویند تو چکاره ای که در لبنان دخالت می کنی؟ تو چکاره ای که در‏‎ ‎‏مصر دخالت می کنی؟ ما دست او را شکستیم و قطع کردیم و از کشور‏‎ ‎‏خودمان بیرونشان کردیم. امریکا می گوید که ما در منطقه منافع داریم!‏

کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 45

‏چرا باید او در منطقه ما منافع داشته باشد؟ چرا باید منافع مسلمین‏‎ ‎‏منافع امریکا باشد و او در منطقه منافع داشته باشد و یکی سوال نکند‏‎ ‎‏این را؟ یکی از کشورها سوال نکنند این را از امریکا، که شما چکاره‏‎ ‎‏هستید که آمدید می خواهید مقدرات این منطقه را درست کنید؟ شما‏‎ ‎‏چکاره اید؟ شما چرا آمدید؟ همۀ این مجالسی که به دست خود این‏‎ ‎‏قدرتهای فاسد ایجاد شده هم، ساکت نشستند، با اینکه دخالت دولتی‏‎ ‎‏در دولت دیگر این مسائل عمومی دنیاست که نباید بشود. لکن او‏‎ ‎‏بصراحت دخالت می کند و دولتهای مرتجع بسیار کثیف هم با صراحت از‏‎ ‎‏او می خواهند که دخالت بکند. و این مجلسهای عمومی نمی گویند چرا‏‎ ‎‏دخالت می کنی؟ تو از آن ور دنیا چکاره ای که آمدی اینجا مقدرات مردم‏‎ ‎‏را می خواهی دخالت کنی؛ مقدرات مسلمین را می خواهی دخالت‏‎ ‎‏کنی.(68)‏

 12 / 9 / 61 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

اجرای نقشه های شیطانی امریکا توسط دولتهای منطقه  

‏آیا برای مسلمانان و حکومتهای کشورهای اسلامی ننگ نیست که‏‎ ‎‏امریکا از آن طرف دنیا بر مقدراتشان حکومت کند، و به دست اسرائیل‏‎ ‎‏کافر غاصب همه را به دام اندازد و به خاک سیاه بنشاند؟ آیا وقت آن‏‎ ‎‏نرسیده است که عمق توطئه و شیطنت امریکا در وادار نمودن صدام‏‎ ‎‏عفلقی به هجوم به یک کشور اسلامی قدرتمند را بفهمند؟ آیا نمی دانند‏‎ ‎‏که وادار نمودن دولتهای منطقه را مستقیم یا غیر مستقیم به کمک مالی‏‎ ‎‏و نظامی و تبلیغاتی، به صدام، دشمن با اسلام، نقشۀ شیطانی است که‏‎ ‎‏شماها با دست خود تیشه به ریشۀ خود زنید و موجبات هلاکت خود و‏‎ ‎‏مسلمانان منطقه را فراهم نمایید؟ آیا مسلمانان غیور منطقه باز به‏‎ ‎‏سکوت مرگبار خود ادامه می دهند و فرصت می دهند که امریکا و‏

کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 46

‏اسرائیل با مقدرات آنان بازی کنند و اسلام را تحت سلطۀ امریکا‏‎ ‎‏درآورند؟(69)‏

15 / 3 / 62  

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

بشر، گرفتار دخالت دو قطب فاسد 

‏در مقابل اینطور فداکاری و اینطور تفدیه برای اسلام، آن طور جنایات در‏‎ ‎‏دنیا واقع می شود. جنایات عظیمی که از دولت های بزرگ بر همۀ بشر‏‎ ‎‏واقع می شود و امروز دنیا گرفتار این دو قطب است و بشر گرفتار این دو‏‎ ‎‏قطب است که خدای تبارک و تعالی ان شاءالله نجات بدهد بشر را از این‏‎ ‎‏دو قطب فاسد‏‎[2]‎‏. هر جا بتوانند خودشان دخالت می کنند و هرجا هم به‏‎ ‎‏حسب ظاهر عذری باشد دیگران را وادار می کنند به دخالت، به‏‎ ‎‏فساد.(70)‏

27 / 6 / 62  

*  *  *

‎ ‎

‏ ‏

دخالت امریکا در اداره خلیج فارس و بی توجهی حکومتهای منطقه

‏ما امروز ملاحظه می کنیم که به واسطۀ بیعرضگی این حکومت ها، امریکا‏‎ ‎‏از آن ور دنیا دارد حکومت می کند به اینجاها. اینجا ما دستش را قطع‏‎ ‎‏کردیم که نفس نمی تواند بکشد، و خلیج دست ماست که امریکا تا آمده‏‎ ‎‏است بجنبد دیگر نفتی برای آنها نمی گذاریم بماند، لکن بی توجهی این‏‎ ‎‏حکومت ها اسباب این شده است که امریکا از آن ور دنیا دستش را دراز‏‎ ‎‏کرده و اینجا زمام امور این حکومت ها را به دست گرفته، قدرت دست‏‎ ‎‏اینهاست، لکن قدرتی که عقل اداره اش را ندارند، قدرت دارند، لکن اداره‏‎ ‎‏نمی توانند بکنند. ایران در اول قدرتی نداشت، هر چه قدرت بود مال شاه‏‎ ‎‏معدوم و بستگان امریکا بود، ارتش دست امریکایی ها بود و همۀ چیز‏

کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 47

‏دست آنها بود، لکن ملت ما هوشیار بود و سران این مملکت عاقل بودند،‏‎ ‎‏توانستند این مردم را توجه بدهند و بیدار کنند و کردند آن کاری که‏‎ ‎‏شایستۀ یک ملت بود. کشورهای دیگر مردمش خوبند، لکن مدیری که‏‎ ‎‏بتواند آنها را اداره بکند و وادار کند به اینکه نگذارند سلطۀ امریکا به‏‎ ‎‏اینطوری که هست باقی بماند و هر روز زیادتر بشود، و همین طور سلطۀ‏‎ ‎‏شوروی. اسلحه دست شماست، لکن باید آن کسی که اسلحه دستش‏‎ ‎‏است بداند چه می کند، بداند در کجا باید به کار ببرد، شما اسلحه دست‏‎ ‎‏گرفتید و به اسلام صدمه می زنید. شما می دانید که جمهوری‏‎ ‎‏اسلامی می خواهد اسلام باشد در این کشور و در همۀ کشورها، لکن‏‎ ‎‏اسلحه هاتان را دست گرفتید و بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی عمل‏‎ ‎‏می کنید. اسلحه دارید، لکن نمی دانید کجا عمل کنید. شما اگر با هم‏‎ ‎‏متحد بشوید، همین حکومت های عرب با هم متحد بشوند، سایر‏‎ ‎‏مسلمین هم همراه آنها هستند، ما هم همراه آنها هستیم. متحد باید‏‎ ‎‏بشوند ـ بشوند ـ و امریکا را بگویند تو چکاره هستی که آمدی خلیج فارس‏‎ ‎‏را می خواهی اداره بکنی؟ به تو چه ربط دارد؟ شوروی چکاره است که از‏‎ ‎‏آن ور آمده است و افغانستان را می خواهد فرمانفرمایی در آن بکند؟ به‏‎ ‎‏چه مناسبت؟ برای این است که اینها استفاده می کنند از نادانی یک‏‎ ‎‏دسته و از خیانت یک دسته. یک دسته نادانند، یک دسته خائن، یک‏‎ ‎‏دسته مردم بیچاره هم که گرفتار در دست اینها هستند، نمی توانند کاری‏‎ ‎‏انجام بدهند. من امیدوارم که خدای تبارک و تعالی به ما و به همه و به‏‎ ‎‏همۀ مظلومین جهان منت بگذارد که از زیر سلطۀ این ظالم هایی که خون‏‎ ‎‏مردم را دارند می مکند، نجات پیدا بکنیم.(71)‏

13 / 7 / 62  

*  *  *

‏ ‏


کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 48

تعدّی قدرتها در خانه اعراب  

‏ما باید توجه به این بکنیم که این قدرت هایی که می گویند ما برای صلح‏‎ ‎‏آمدیم و مع الاسف در خانۀ عرب ها، عرب ها را دارند می کوبند و عرب ها‏‎ ‎‏نشسته اند تماشا می کنند. این ننگ را عرب ها کجا می برند که اجانب،‏‎ ‎‏کفار آمده اند در خانۀ اعراب، به اعراب تعدی می کنند و اینها نشسته اند‏‎ ‎‏تماشا می کنند. در صورتی که اینها اگر ده روز راه را بر آنها ببندند،‏‎ ‎‏همه شان تسلیم می شوند. اگر این کشورهای اسلامی، همین کشورهای‏‎ ‎‏منطقه، هم اگر همین کشورهای خلیج‏‎[3]‎‏ و منطقه ده روز جلوی‏‎ ‎‏نفت شان را بگیرند، دنیا به صدا در می آید، دنیا تسلیم شان می شود.‏‎ ‎‏لکن اینها نفت شان را تقدیم می کنند، آبرویشان را تقدیم می کنند،‏‎ ‎‏کشورشان را تقدیم می کنند، ملت شان را تقدیم می کنند، برای چه؟‏‎ ‎‏برای یک هوای نفس باطل. دنیا را این هوای نفس دارد از بین‏‎ ‎‏می برد.(72)‏

16 / 9 / 62  

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

ملتهای مسلمان عرب، بازیچۀ دست عمّال امریکا

‏اکنون نیز که بازیگران حرفه ای با ترفندهای مختلف می خواهند‏‎ ‎‏سلطۀ غارتگرانۀ سالهای طولانی را حفظ و از وحدت مسلمین و از اسلام‏‎ ‎‏بزرگ که سیلی خورده اند و سخت آشفته هستند، عمال معلوم الحال‏‎ ‎‏خود را به راه انداخته اند تا نگذارند اسلام به پیروزی برسد؛ همچون‏‎ ‎‏حسن مراکشی‏‎[4]‎‏ که با ملاقات و دست دوستی دادن به «پِرِز»‏‎[5]‎‏ به اسلام‏‎ ‎‏و ملتهای مسلمان بویژه ملت عرب و فلسطین خیانت فاحش‏‎ ‎‏نابخشودنی نموده و بر ملت و دولتهای اسلامی و عربی است که با برخورد‏‎ ‎‏قاطع دست این خیانتکار را قطع کنند؛ و چون حسین اردنی، این دلال‏

کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 49

‏دوره گرد خیانتکار که تا دولتهای منطقه را به دام شیطان بزرگ نیندازد‏‎ ‎‏از پای نخواهد نشست؛ و چون «حسنی مبارک»‏‎[6]‎‏ نسخۀ دوم انورسادات‏‎ ‎‏و دیگر خائنین به اسلام را از خود برانند که اینانند که شما را بازیچۀ خود‏‎ ‎‏قرار داده اند تا متعمداً یا بدون عمد سد راه شرف و عزت اسلام‏‎ ‎‏شوند.(73)‏

16 / 5 / 65  

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

مسابقه ابرقدرتها در امر دخالت  

‏به جای اینکه مناقشات لفظی بین خودتان باشد، رها کنید. این وقتش‏‎ ‎‏نمی گذرد. اگر باشد، همه را رها کنید. یکصدا دنبال این باشید که نگذارید‏‎ ‎‏ابرقدرتها در کشور شما دیگر دخالت کنند. آنها الآن مسابقه می کنند در‏‎ ‎‏اینکه دخالت کنند در کشور مسلمین، در خلیج. باید نگذاشت.(74)‏

8 / 3 / 66  

‎ ‎

‎ ‎

کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 50

  • )) منظور، امریکا و شوروی است.
  • )) منظور، خلیج فارس است.
  • )) ملک حسن دوم، پادشاه مراکش.
  • )) شیمون پرز، نخست وزیر اسبق اسرائیل.
  • )) رئیس جمهور مصر.