بخش اول: استکبار جهانی
فصل دوم: سیاستهای عملی استکبار در جهان
عقب نگه داشتن ملل جهان سوم
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1394

زبان اثر : فارسی

عقب نگه داشتن ملل جهان سوم

‏ ‏

‎ ‎

‎ ‎

‏ ‏

‏ ‏

دخالت اجانب، موجب بدبختی و محرومیت ملل مسلمان  

‏اگر دخالت اجانب ـ خصوصاً امریکا، شوروی، انگلیس ـ وجود داشته‏‎ ‎‏باشد، هر رژیمی که روی کار بیاید تنها آلتی خواهد بود برای عقب‏‎ ‎‏نگه داشتن ملت و ادامۀ بدبختیها و محرومیتها از یک طرف، و‏‎ ‎‏چپاولگریها و قلدریها از طرف دیگر. عوض شدن مهره ها گرچه ممکن‏‎ ‎‏است موقتاً اوضاع را بهتر از حال حاضر کند، ولی تاثیری در سرنوشت ما‏‎ ‎‏ندارد، زیرا تمام بدبختیها و گرفتاریهای مسلمین از دخالت اجانب در‏‎ ‎‏مقدرات آنان است.(89)‏

16 / 7 / 57  

*  *  *


کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 58

شکستن سه سد: اسلام، روحانیت و فرهنگ مستقل

‏بعد، یک مطالعات روانی اینها کردند که آیا چطور ممکن است که دست‏‎ ‎‏بیابند به این مخازن عظیمی که در این ممالک هست. در ممالک‏‎ ‎‏اسلامی، آیا چه بکنند که این مخازن با سهولت به دستشان بیاید و مواجه‏‎ ‎‏با یک مخالفتهایی، مواجه با یک زد و خوردهایی نشود. یک مطالعات‏‎ ‎‏زیادی هم در این باب اینها کرده اند، و به ‏‏[‏‏این نکته‏‏]‏‏ رسیدند در ممالک‏‎ ‎‏اسلامی، دو چیز را دیدند که این اگر باشد، ممکن است که سد راه آنها‏‎ ‎‏باشد: یکی اصل اسلام، اگر اسلام به آنطوری که هست و به آنطوری که‏‎ ‎‏خدای تبارک و تعالی اسلام را تاسیس کرده، اگر به آنطور اسلام پیاده‏‎ ‎‏بشود، فاتحۀ مُستَعمِرین خوانده می شود. این راجع به اسلام، که فکر‏‎ ‎‏کردند برایش. یکی هم روحانیت اسلام، که اگر اینها قوه داشته باشند و‏‎ ‎‏اینها آنطوری که باید مقتدر باشند در این بلاد، باز هم ‏‏[‏‏استعمارگران‏‏]‏‎ ‎‏نمی توانند آنطوری که می خواهند استفاده بکنند. اینها با تمام ملت سر و‏‎ ‎‏کار دارند و در بین ملت اگر قدرت داشته باشد کسی، اینها هستند، که در‏‎ ‎‏همۀ ملت ممکن است قدرت داشته باشند. در صدد برآمدند که این دو تا‏‎ ‎‏سد را به هر جور هست بشکنند؛ یعنی کاری بکنند که خود ملتهای اینها،‏‎ ‎‏هر جمعیتی که هستند، در هرجا که هستند، این دو تا سد را با دست‏‎ ‎‏خود ‏‏[‏‏بشکنند‏‎ ‎‏]‏‏اینها. به واسطۀ تبلیغاتی شروع کرده اند از زمانهای‏‎ ‎‏قدیم، با این تبلیغاتشان این دو تا سد را که احتمال قوی می دادند که اگر‏‎ ‎‏استعمار و منافع استعماری، مواجه با خطر بشود این دو تا سد است که‏‎ ‎‏خطر است، دیگر باقی اش خطر به آنطور نیست.‏

‏     ‏‏البته یک جهت دیگر هم هست که عرض می کنم؛ جهت دیگری که‏‎ ‎‏هست جهت فرهنگ جوامع بوده است. این جوامع ‏‏[‏‏را‏‏]‏‏ دیده اند، مطالعه‏‎ ‎‏کردند که اگر فرهنگ اینها یک فرهنگ مستقل صحیح باشد، از توی‏‎ ‎‏اینها یک جمعیتهای سیاسی مستقل و امین پیدا می شود و این هم برای‏‎ ‎‏آنها مضر است. بِناء عَلَیه، در جانب اسلام و روحانیت، دو چیز را سد‏

کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 59

‏می دیدند: یکی اصل اسلام را، و یکی هم روحانیت را؛ و در جانب دیگر باز‏‎ ‎‏احتمال این را که اگر این فرهنگ یک فرهنگ مستقلی باشد، در بین‏‎ ‎‏اینها تربیت می شوند یک جوانهایی و یک رجالی ‏‏[‏‏که‏‏]‏‏ اگر اینها تربیت‏‎ ‎‏بشوند، لا محاله مقدرات مملکت دست اینها می افتد، باز هم مانع‏‎ ‎‏می شوند از اینکه اینها برسند به آمال خودشان، که آن آمال‏‎ ‎‏زیرزمینیهاست. روی زمینی هم هست؛ ولی مهمش آنهایی است که در‏‎ ‎‏زیر زمین دارند. درصدد برآمدند که ... این سه تا مطلب را و این سه تا سد‏‎ ‎‏را بشکنند.(90)‏

 23 / 7 / 57 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

جلوگیری از توسعه فرهنگی و اقتصادی  

‏فـرهنگ ما را هم کـه همـه می دانیـد که یک فرهنـگی است که آنها‏‎ ‎‏درست کرده اند برای ما، نظاممان هم که آنطوری است، اقتصادمان هم‏‎ ‎‏که از همه چیز بدتر. همۀ اینها الآن تحت تصرف دیگران است. الآن‏‎ ‎‏مملکت ما یک مملکتِ تجزیه شده ‏‏[‏‏است‏‏]‏‏، مملکتی است که تحت نظر‏‎ ‎‏دیگران و تحت سلطۀ دیگران؛ و هر چه منافع هست دارند می برند و‏‎ ‎‏می خورند؛ و علاوه بر آن همۀ جوانهای ما را دارند خراب می کنند و ضایع‏‎ ‎‏می کنند از طرفی و نمی گذارند تحصیل بکنند. حتی اینهایی که در خارج‏‎ ‎‏آمده اند، اینها که الآن در خارج آمده اند برای نیروی اتمی، اینها خوب‏‎ ‎‏چند دسته شان ـ یک دو دسته شان ـ پیش من آمده اند و حرفشان این‏‎ ‎‏است که نمی گذارند که ما درست تحصیل بکنیم. ما را به یک حد پایین تر‏‎ ‎‏از اینی که هستیم نگه می دارند، نمی گذارند تحصیل بکنند! اینها‏‎ ‎‏نمی گذارند در خود دانشگاهمان تحصیل بکنند. اینها تحصیلشان را به‏‎ ‎‏یک حد محدودی ‏‏[‏‏رساندند‏‎ ‎‏]‏‏که بیشتر از آن حد نروند که مبادا یک‏‎ ‎‏آدمی پیدا بشود در مقابلشان بایستد. پس رفتن شما اسباب این می شود‏

کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 60

‏که این تجزیه برداشته بشود، یعنی استقلال ‏‏[‏‏پیدا‏‎ ‎‏]‏‏بشود؛ مستقل‏‎ ‎‏بشود.(91)‏

24 / 8 / 57  

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

جلوی ترقی را گرفته اند تا وابسته باشیم

‏اینها می خواهند مردم را نگذارند ترقی بکنند. برنامۀ اینها این است که به‏‎ ‎‏این نحو رفتار کنند که بچه های ما ترقی نکنند؛ و دلیلش این است که بعد‏‎ ‎‏از هفتاد سال که ما مدرسه داشتیم و بیش از سی سال که دانشگاه داریم،‏‎ ‎‏حالا هم اگر چنانچه یک کسی مریض ‏‏[‏‏دارد‏‏]‏‏ مریض خودش را برمی دارد‏‎ ‎‏می رود اروپا یا می رود امریکا، آنجا معالجه بکند! ما اگر چنانچه یک‏‎ ‎‏دانشگاه مستقلی داشتیم، خوب در دانشگاههای ما بعد از سی سال باید‏‎ ‎‏طبیبها و ـ نمی دانم ـ همۀ ‏‏[‏‏بیمارستانها‏‏]‏‏ مجهز باشد و ما بتوانیم‏‎ ‎‏مریضهای خودمان را مداوا کنیم. این دلیل بر این است که ما نداریم یک‏‎ ‎‏چیزی. در زمان ایشان که همۀ چیزها از دست ما رفته است. یک اسفالت‏‎ ‎‏می خواهند اینها درست کنند، می روند یک شرکت خارجی می آورند؛‏‎ ‎‏یک سد می خواهند درست کنند، یک شرکت خارجی می آورند. اگر‏‎ ‎‏چنانچه ما خودمان داشتیم، اگر چنانچه ما فرهنگمان مستقل بود که‏‎ ‎‏دیگر محتاج به این نبودیم که یک اسفالت را حتی خودشان نتوانند‏‎ ‎‏درست کنند یا ـ عرض بکنم ـ یک سد را خودشان نتوانند درست کنند.‏‎ ‎‏یک برنامۀ آبیاری نداشته باشند، یک برنامۀ برق صحیح نداشته باشند،‏‎ ‎‏یک برنامۀ آب صحیح نداشته باشند. هیچی ندارند.(92)‏

1 / 10 / 57

*  *  *

‎ ‎

‏ ‏

آشفته کردن مملکت  

‏شما می دانید که الآن مملکت ما یک مملکت آشفته است. الآن همۀ‏

کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 61

‏چیزهای ما فرو ریخته است: اقتصاد ما عقب مانده است، یعنی کردند این‏‎ ‎‏کار را با ما؛ کشاورزی ما را عقب راندند به طوری که ما الآن همه چیزمان‏‎ ‎‏محتاج به خارج است؛ صنعت ما را نگذاشتند شکوفایی پیدا کند،‏‎ ‎‏صنعتهای کوچک را هم از بین بردند؛ و ارتش ما را آنطور کردند که‏‎ ‎‏می دانید. همه چیز ما را از بین بردند. نیروی انسانی ما را از بین‏‎ ‎‏بردند.(93)‏

‏ ‏

29 / 11 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

معمای عقب ماندگی

‏برای من یک مطلب به شکل معماست و آن این است که همۀ دوَل‏‎ ‎‏اسلامیّه و ملتهای اسلام می دانند که این درد چیست، می دانند که‏‎ ‎‏دستهای اجانب در بین است که اینها را متفرق از هم بکند، می بینند که‏‎ ‎‏با این تفرقه ها ضعف و نابودی نصیب آنها می شود، می بینند که یک‏‎ ‎‏دولت پوشالی اسرائیل در مقابل مسلمین ایستاده ـ که اگر مسلمین‏‎ ‎‏مجتمع بودند، هرکدام یک سطل آب به اسرائیل می ریختند او را سیل‏‎ ‎‏می برد ـ مع ذلک در مقابل او زبون هستند. معما این است که با اینکه‏‎ ‎‏اینها را می دانند ، چرا با علاج قطعی، که آن اتحاد و اتفاق است روی‏‎ ‎‏نمی آورند؟(94)‏

24 / 5 / 58

*  *  *

‎ ‎

‏ ‏

رژیم پهلوی، مامور عقب نگه داشتن ملت

‏این بوده است که ملت ما را با هر وسیله ای که می توانستند عقب‏‎ ‎‏نگه دارند. مراکزی که ذخایر زیرزمین هست روی زمینش اهالی همان‏‎ ‎‏جا هم به فقر و مسکنت زندگی کنند، مراکز تعلیمی ما را طوری بکنند که‏‎ ‎‏جوانهای ما از تعلیم صحیح بهره برداری نکنند و وضع کشاورزی ما را آن‏

کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 62

‏طوری که دیدید به اسم «اصلاحات» به آن فساد بکشند؛ همۀ نیروهای‏‎ ‎‏انسانی ما را هدر بدهند. اینها یک برنامه ای بوده است که مامور اجرا‏‎ ‎‏بودند. و این پدر و خصوصاً این پسر، خوب هم اجرا کردند. مطابق دلخواه‏‎ ‎‏اربابها عمل کردند. و اینکه در آن کتاب نوشته است «ماموریت برای‏‎ ‎‏وطنم» این کلمه صحیح است، اما مامور از جانب امریکا و دیگران بوده‏‎ ‎‏است برای اینکه نگذارد این وطن، وطن باشد!(95)‏

‏ ‏

18 / 6 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

عقب مانده نگه داشتن ایران، به اسم اصلاحات

‏شما می دانید که اقلاً ـ وقتی صرفه نظر از دوهزار و پانصد سال بکنیم ـ در‏‎ ‎‏این پنجاه و چند سال، برنامه این بوده است که وضعیت ایران را به آشوب‏‎ ‎‏بکشند، به تباهی بکشند؛ یعنی همه چیز ما را از بین ببرند. کشاورزی را‏‎ ‎‏که خود شماها مطّلع بر آن هستید می بینید که چه به روزش درآوردند به‏‎ ‎‏اسم اصلاحات. و همه چیز را، همه جا را، عقب مانده نگه داشتند؛ که الآن‏‎ ‎‏از هر جا که می آیند هر گروهی که می آیند، می گویند که آنجایی که ما‏‎ ‎‏هستیم از همه جا بدتر است! از کردستان همین حرف را می زنند، از‏‎ ‎‏بختیاری همین حرف را می زنند، از بلوچستان همین را می گویند، از‏‎ ‎‏خوزستان همین را می گویند؛ و برای این است که در همه جا این حرفها‏‎ ‎‏هست. این عقب افتادگیها و نگه داشتن مردم در فقر و فاقه و بردن ذخایر‏‎ ‎‏ملت و دادن به دشمنهای اسلام به طور رایگان، تقریباً این مسائل را‏‎ ‎‏پیش آورده است.(96)‏

3 / 8 / 58

*  *  *

‎ ‎

‏ ‏

تلقین وابستگی و خودباختگی  

‏این بی انصافها در این رژیم سابق آن طور می خواستند ما را عقب مانده‏

کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 63

‏نمایش بدهند و به خودمان هم حالی کنند که اسفالت هم وقتی‏‎ ‎‏می خواستند بکنند از خارج می آوردند! اگر می خواستند جاده سازی‏‎ ‎‏بکنند، یک اسفالت بکنند، یک بنایی درست کنند، یک راهی درست‏‎ ‎‏کنند، هر چه، می گفتند متخصص باید از خارج باشد. نه اینکه اینجا نبود؛‏‎ ‎‏هست اینجا؛ لکن اینها می خواستند جوری بکنند که ما همه چیزمان را‏‎ ‎‏ببازیم و وابسته به غیر باشیم. هر چیزی را اینها می گفتند باید ما از خارج‏‎ ‎‏وارد کنیم. هی با فلان شرکت، با فلان شرکت خارجی، با فلان شرکت‏‎ ‎‏خارجی پیمان می بستند و راهسازی را به آنها می دادند. و راهسازهای ما‏‎ ‎‏کنار باید بنشینند، عَمَله ها ‏‏[‏‏را‏‏]‏‏ با، یک چیز جزئی به عملگی بکشند، و‏‎ ‎‏مهندسین آنها با حقوقهای فلان و فلان و آقایی و فرمانفرمایی بر ما‏‎ ‎‏حکومت بکنند. ما را یک دسته، مملکت ما را یک دستۀ وابسته و عَمَله و‏‎ ‎‏پایین و این طور نمایش می دادند. یک مهندسی از خارج می آوردند، که‏‎ ‎‏مهندسین خود شما بهتر از آنها بود، او را می آوردند با صد هزار تومان یا‏‎ ‎‏کمتر یا بیشتر می آوردند به او می دادند؛ و اینهایی که از او هم بهتر بودند،‏‎ ‎‏زیر دست او قرار می دادند.(97)‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

11 / 8 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

ممانعت غرب از ترقّی ما  

‏یک تربیتهای غربی، یک تربیتهایی که از آنجا گرفته شده بود بدهایش را‏‎ ‎‏اینجا آورده بودند پیاده کرده بودند.‏

‏     شما گمان نکنید که از غرب برای ما یک تحفه ای می آورند. شما‏‎ ‎‏گمان نکنید که از غرب برای ما چیزی می آورند که ما را مترقی کنند،‏‎ ‎‏ترقی به ما بدهند. غرب تا ما را در سطح پایین نگه ندارد، نمی تواند از ما‏‎ ‎‏استفاده کند. کوشش آنها این است که ماها، این ممالک اسلامی، این‏‎ ‎‏ممالک مستضعف در یک سطح پایینی از همه امور باشیم. هر امری را که‏

کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 64

‏آنها برای ما بیاورند؛ یک امر استعماری است؛ یعنی اگر طب را برای ما‏‎ ‎‏بیاورند طب استعماری است. اگر دارو برای ما صادر کنند آن هم‏‎ ‎‏استعماری است. اگر دانشگاه برای ما بخواهند درست کنند آن هم‏‎ ‎‏دانشگاه استعماری است. همه چیز را آنها می خواهند به طوری درست‏‎ ‎‏کنند که برای خودشان نافع باشد. و ما چشم و گوش بسته تسلیم آنها‏‎ ‎‏باشیم.(98)‏

28 / 8 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

از خود بیگانگی و اغفال ملتهای جهان سوم  

‏در طول تاریخ، در این سده های آخر، کوشش شده است که ملتهای‏‎ ‎‏جهان سوم خواب باشند، غافل باشند و توجهشان به شخصیت خودشان‏‎ ‎‏نباشد. و شخصیت خودشان را اصلاً وابسته به غیر بدانند.(99)‏

29 / 10 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تضعیف روحیه متخصصین   

‏شما ببینید که محمدرضا چه ضربه ای به روحیۀ پزشکان ما زده، او با‏‎ ‎‏طبیبان به گونه ای برخورد کرده بود که ـ مثلاً ـ برای یک عمل جزئی باید‏‎ ‎‏روانه خارج شد. این خود نقشه ای بود برای تضعیف روحیۀ متخصصین‏‎ ‎‏ما تا خیال کنند در تمام زمینه ها عقب افتاده هستند. ما امروز باید‏‎ ‎‏مصمم باشیم تا در تمام رشته ها جلو بیفتیم.(100)‏

 25 / 12 / 60 

*  *  *

‎ ‎

‏ ‏

اتفاق نظر ابرقدرتها در عقب نگه داشتن کشورهای جهان سوم

‏در خاتمه باید به یک امر حیاتی، که راهگشا برای رفع همۀ گرفتاریهای‏‎ ‎‏مسلمین و مستضعفین جهان است، اشاره کنم. و آن این است که کسانی‏

کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 65

‏که اندک تفکری در اوضاع کشورهای اسلامی بنمایند به وضوح خواهند‏‎ ‎‏دانست که آنچه دو ابرقدرت جهان و قدرتهای تابع این قدرتها با هم‏‎ ‎‏اتفاق دارند ـ و هیچ گاه از این اتفاق دست بردار نیستند ـ‏‎ ‎‏عقب نگه داشتن کشورهای جهان سوم، خصوصاً کشورهای پهناور و غنی‏‎ ‎‏اسلامی، در ابعاد فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و نظامی‏‎ ‎‏است، و تحمیل جهات استعماری در تمامی امور مذکوره بر جهان سوم‏‎ ‎‏می باشد. و برای این مقصد، که در نظر آنان بسیار دارای اهمیت است،‏‎ ‎‏زحمتها متحمل شدند و وقتها و پولهای بسیاری صرف نموده اند و‏‎ ‎‏می نمایند. در سابق، سردمداران این توطئه ها بریتانیا و فرانسه بودند ؛و‏‎ ‎‏پس از آن، امریکا و شوروی. اینان برای مقاصد شوم خود کودتاها به راه‏‎ ‎‏انداختند و رژیمهایی را برچیده، و رژیمهای وابسته به خود را به روی کار‏‎ ‎‏آوردند. و بعید به نظر می رسد که این دو ابرقدرت درصدد براندازی‏‎ ‎‏رقیب باشند، چه که از آن مایوسند. اختلاف بر سر تقسیم طعمه ها و‏‎ ‎‏کشورهای جهان سوم است و برای به دست آوردن سلطۀ استعماری نو.‏‎ ‎‏بهترین راه را در حمله به فرهنگهای ملتها دانسته و دانشگاهها را به‏‎ ‎‏خدمت گرفتند. و با به دست آوردن این مراکز، از رهاوردهای آنها‏‎ ‎‏مجلسهای فرمایشی ساخته و حکومتهای دلخواه به دست آوردند، و‏‎ ‎‏نظامها را سر تا قدم غربی یا شرقی کردند. و آنان که در این کشمکشها از‏‎ ‎‏همه بیشتر صدمه دیدند و رنج کشیدند کشورهای اسلامی بوده و‏‎ ‎‏هستند. چرا که اسلام دارای فرهنگ غنی انسان ساز است که ملتها را،‏‎ ‎‏بی گرایش به راست و چپ و بدون در نظر گرفتن رنگ و زبان و منطقه، به‏‎ ‎‏پیش می برد و انسانها را در بعد اعتقادی و اخلاقی و عملی هدایت‏‎ ‎‏می کند، و از گهواره تا گور به تحصیل و جستجوی دانش سوق می دهد.‏‎ ‎‏اسلام در بعد سیاسی، کشورها را در همۀ زمینه ها، بدون تشبث به دروغ و‏‎ ‎‏خدعه و توطئه های فریبنده، به اداره و تمشیت حکومت سالم هدایت‏

کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 66

‏می کند؛و روابط را با کشورهای دیگری که به زیست مسالمت آمیز و‏‎ ‎‏خارج از ظلم و ستمکاری متعهد هستند محکم و برادرانه می کند.‏‎ ‎‏اقتصاد را به صورتی سالم و بدون وابستگی، به نفع همگان، در رفاه همۀ‏‎ ‎‏مردم، با اهمیت به مستمندان و ضعیفان، بارور می کند ؛ و برای رشد‏‎ ‎‏بیشتر کشاورزی و صنعت و تجارت کوشش می نماید. و در بعد نظامی، به‏‎ ‎‏همۀ کسانی که صلاحیت دفاع از کشور را دارند برای مواقع اضطراری‏‎ ‎‏تعلیم نظامی می دهد ؛ و در این مواقع بسیج عمومی اختیاری و احیاناً‏‎ ‎‏اجباری می کند؛ و در حال عادی برای دفاع از مرزها و تنظیم شهرها و‏‎ ‎‏ایمنی جاده ها و حفظ نظم و انتظام، نیروی مومن ورزیده تربیت می کند.‏

‏     با آنچه گفته شد ـ که در این زمینه ها گفتنی بسیاری است ـ با‏‎ ‎‏توطئه های ابرقدرتها، نه تنها نگذاشتند فرهنگ اصیل اسلام رشد کند و‏‎ ‎‏پا بگیرد، که از طرف دانشگاههای غیرمهذب و فرنگ رفته های غیر‏‎ ‎‏متعهد و ملیگراهای متعصب شدیداً مورد هجوم قرار دادند. و از هجوم‏‎ ‎‏هم اینان بود که کشورهای اسلامی زخمهای اساسی برداشتند. و اگر‏‎ ‎‏امروز قشرهای مختلف ملتها، از علمای دینی تا گویندگان و نویسندگان و‏‎ ‎‏روشن بینان متعهد، قیام همه جانبه نکنند و با بیدار کردن توده های‏‎ ‎‏عظیم انسانی ـ اسلامی به دادِ کشورها و ملتهای تحت ستم نرسند،‏‎ ‎‏کشورهایشان بی شک به نابودی و وابستگی همه جانبی بیشتر و بیشتر‏‎ ‎‏خواهد کشید، و غارتگران ملحد شرقی و بدتر از آنان ملحد غربی ریشۀ‏‎ ‎‏حیات آنان را می مکند و شرافت و ارزشهای انسانی آنان را به باد فنا‏‎ ‎‏می سپارند.(101)‏

25  /  5  /  64  

*  *  *

‏ ‏


کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 67

‎ ‎

کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 68