بخش دوم: امریکا سردمدار استکبار جهانی
فصل اول: امریکا، شیطان بزرگ
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1394

زبان اثر : فارسی

فصل اول: امریکا، شیطان بزرگ

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

توطئه شیطانی در تعویق تصویب قانون اساسی 

‏تعویق تصویب قانون اساسی و برقراری جمهوری اسلامی، استقرار‏‎ ‎‏حکومت اسلامی، این تعویق موجب این می شود که اشخاص توطئه گر در‏‎ ‎‏مرزهای ما در داخل، در خارج، با هم متصل بشوند، و با اتصال با هم اصل‏‎ ‎‏قانون اساسی و اصل اساس اسلام را پایمال کنند... .‏

‏     من امروز ملت را آگاه کردم که طرح مجلس موسسان به آن معنایی که‏‎ ‎‏از غرب طرح شده است و الهام از شیاطین گرفته شده است، موجب‏‎ ‎‏تعویق می شود و موجب فساد... .‏

‏     بزرگان ما توجه کنند، به عمق مطالب برسند. اقشار مختلفه دارند با‏‎ ‎‏هم مجتمع می شوند. اوّلی که اسلام بنا شد که تحقق پیدا بکند، شیطان‏‎ ‎‏بزرگ رفت و شیاطین را فریاد زد که اگر این اسلام درست بشود، کارها‏‎ ‎‏همه لنگ است. حالا هم فریاد بلند شده است. فریاد بلند کردند برای‏‎ ‎‏اینکه قانون اساسی را به تعویق بیندازند... اینها شیاطینی هستند که در‏‎ ‎‏صدر اسلام هم شیطان بزرگشان فریاد زد و همه را با هم مجتمع کرد،‏‎ ‎‏الآن هم می خواهند همین کار را بکنند.(102)‏

25  /  3  /  58  

*  *  *


کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 71

امریکا، شیطان بزرگ  

‏در نظرم است که در یک روایتی است که رسول خدا که مبعوث شد، آن‏‎ ‎‏شیطان بزرگ فریاد کرد و شیطانها را دور خودش جمع کرد و اینکه‏‎ ‎‏مشکل شد کار بر ما‏‎[2]‎‏. در این انقلاب، شیطان بزرگ که امریکاست،‏‎ ‎‏شیاطین را با فریاد دور خودش دارد جمع می کند. و چه بچه شیطانهایی‏‎ ‎‏که در ایران هستند و چه شیطانهایی که در خارج هستند، جمع کرده‏‎ ‎‏است و هیاهو به راه انداخته است.‏

‏     شما می دانید که ایران در مدت حکومت این دو خبیث‏‎[3]‎‏ ـ که‏‎ ‎‏حکومتشان هم برخلاف قانون بود ـ یک بُرهه ای از زمان گرفتار انگلستان‏‎ ‎‏بود و بعدش گرفتار امریکا؛ یعنی عمده اش امریکا.(103)‏

14  /  8  /  58  

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

حکومت غیرمشروع شیطان بزرگ بر ملتهای مسلمان  

‏امروز ملت ما مقابل است با قدرت شیطانی بزرگ که در طول سیصد سال‏‎ ‎‏این اجانب بر ما ملتها، بر ملتهای مسلمین، بر ملتهای شرق حکومتهای‏‎ ‎‏غیرمشروع کرده اند و در طول پنجاه سال هم در حکومت این رضا خان و‏‎ ‎‏محمدرضا به این ملت با دست آنها ظلم و خیانت کردند. و جنایات آنها‏‎ ‎‏اخیراً بالا گرفت. و این جنایات به پشتیبانی از ابرقدرتها، خصوصاً امریکا‏‎ ‎‏بود. به طوری که تحمل دیگر از این ملت ما برداشته شد. و به اتکا به‏‎ ‎‏خدای کریم و اسلام، با وحدت کلمه نهضت کردند و نظام شاهنشاهی را‏‎ ‎‏که یک نظام پوسیدۀ غیرقانونی بود به هم زدند، و جمهوری اسلامی را‏‎ ‎‏در اینجا برقرار کردند. و در این حال که ما مشغول هستیم برای‏‎ ‎‏سازندگی، خرابیهایی که در طول این تسلط وحشت انگیز اجانب بر ما و‏‎ ‎‏تفاله های آنها که در این کشورها حکومت می کردند، امروز مواجه شدیم‏

کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 72

‏با دولت امریکا.(104)‏

1 / 9 / 58  

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

اغفال و انحراف ملت، مانع از رویارویی با دیو بزرگ  

‏ملتهای شریف و توده های ملت شریف ما و این قشرهای مختلف، همه با‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی موافقند و با امریکا مخالف. لکن با صورتهای دیگری، با‏‎ ‎‏ماسک های دیگری، اشخاص در بین آنها نفوذ می کنند و آنها را اغفال‏‎ ‎‏می کنند. و در یک موقعی که باید ما همه با آرامش خاطر روبروی این دیو‏‎ ‎‏بزرگ بایستیم، و این شیطان بزرگ، منحرف می کنند ملت ما را از آن‏‎ ‎‏راهی که دارد می رود. راه ضلالت پیششان می گذارند. همین قدر مقصود‏‎ ‎‏این است که ملت را از آن راهی که می رفت منحرف کنند تا امریکا بتواند‏‎ ‎‏کارهایش را انجام بدهد.(105)‏

 21 / 9 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

شیطان بزرگ

در صدد تضعیف‎ ‎روحانیت و قوای‎ ‎انتظامی

‏من به شما ملت شریف ستمدیده اخطار می کنم جای پای آن شیطان‏‎ ‎‏بزرگ و شیاطین دیگر را در سراسر کشور می بینم که با نقشۀ حساب شده‏‎ ‎‏همان طرح زمان رضاخان را ریخته و با شیطنت درصدد اجرای آن‏‎ ‎‏هستند؛ و آن نقشۀ تضعیف روحانیت متعهد و تضعیف قوای انتظامی‏‎ ‎‏است به اسم ساواکی و وابسته به رژیم طاغوتی.(106)‏

 28 / 12 / 58 

*  *  *

‏ ‏

 

تحمیل شاه بر مصر یک نیرنگ شیطانی

‏شیطان بزرگ برای رسیدن به چند سال مَسند جنایت، به هـر وسیلۀ‏‎ ‎‏ممکن دستاویز و به هر نقشۀ شیطانی متشبث می شود؛ محمدرضا را به‏

کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 73

‏مصر تحمیل و خود را از آن بی خبر معرفی می کند. غافل از آنکه ملتها‏‎ ‎‏بیدار شده اند و دست امثال او را خوب خوانده اند. او که گاهی با اشغال‏‎ ‎‏نظامی و پیاده کردن چتربازان در لانۀ جاسوسی و گاهی با محاصرۀ‏‎ ‎‏اقتصادی و منزوی کردن کشور، ما را تهدید می کرد و از آن نتیجه نگرفت،‏‎ ‎‏اکنون دست به یک نقشۀ سیاسی و یک نیرنگ شیطانی زده است و با‏‎ ‎‏نرمش و چاپلوسی می خواهد ما را اغفال کند و قمار سیاسی خود را از‏‎ ‎‏رقیبان خود با نیرنگ به ملت ما، ببرد.(107)‏

‏ ‏

 12 / 1 / 59 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

انقلاب ایران، بزرگترین قدرتهای شیطانی را از میان برداشت

‏انقلاب عظیم ملت شریف و مبارز ایران، پیامد انقلابهای رهایی بخش و‏‎ ‎‏نهضتهای اصیل ملتهای مبارز جهان و بخصوص ملت برادر و قهرمان‏‎ ‎‏الجزایر بود که سبب شد تا بزرگترین قدرتهای شیطانی را از میان بردارند‏‎ ‎‏و امید است رهنمودی برای سایر ملل مستضعف و مسلمانان جهان بوده‏‎ ‎‏و بتواند با همبستگی و اتحاد، سلطۀ همۀ استعمارگران و بخصوص‏‎ ‎‏شیطان بزرگ، امریکای جهانخوار را از سر ملتهای خود کوتاه‏‎ ‎‏نمایند.(108)‏

17 / 1 / 59  

*  *  *

‎ ‎

‏ ‏

مانور احمقانه شیطان بزرگ در طبس  

‏کارتر باید بداند که حمله به ایران، حمله به تمام بلاد مسلمین است و‏‎ ‎‏مسلمانان جهان در این امر بی تفاوت نیستند. کارتر باید بداند که حمله‏‎ ‎‏به ایران موجب قطع نفت از تمام دنیا خواهد شد و دنیا را بر ضد او بسیج‏‎ ‎‏می کند. کارتر باید بداند که این عمل احمقانۀ او در ملت امریکا چنان‏‎ ‎‏اثری خواهد گذاشت که طرفداران او را مخالفان او خواهد کرد. کارتر باید‏

کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 74

‏بداند که با این عمل بسیار ناشیانه حیثیت سیاسی خود را به صفر رساند‏‎ ‎‏و از ریاست جمهوری باید قطع امید کند. کارتر با این عمل خود ثابت کرد‏‎ ‎‏که قدرت تفکر را از دست داده و از ادارۀ یک کشور بزرگ مثل امریکا عاجز‏‎ ‎‏است. کارتر باید بداند که ملت 35 میلیونی ما با مکتبی بزرگ شده اند که‏‎ ‎‏شهادت را سعادت و فخر می دانند و سروجان را فدای مکتب خود‏‎ ‎‏می کنند. و کارتر باید بداند که تمام ساز و برگهای مدرن جنگی که امریکا‏‎ ‎‏به ایران برای پایگاه خود در زمان شاه مخلوع داده است، اکنون موجود‏‎ ‎‏است و به دست ارتش بزرگ و سایر قوای انتظامی است و بلای جان‏‎ ‎‏اوست.‏

‏     ‏‏اکنون که شیطان بزرگ دست به کار احمقانه زده است، ملت شریف و‏‎ ‎‏رزمندۀ ما باید به امر خدای تبارک و تعالی با تمام توان خود و با اتکال به‏‎ ‎‏قدرت خدای متعال مهیا شود و آمادۀ نبرد با دشمنان خود گردد.‏‎ ‎‏نیروهای انتظامی، ارتش و ژاندارمری و سپاه پاسداران به حال‏‎ ‎‏آماده باش باشند، و سپاه بیست میلیونی که خود را مجهز نموده اند امروز‏‎ ‎‏برای فداکاری اسلام مهیا باشند که در موقع لزوم از کشور اسلامی خود‏‎ ‎‏دفاع کنند؛ و از این مانور احمقانه که به امر خدای قادر شکست خورد،‏‎ ‎‏هراسی به خود راه ندهند که حق با ما و خدا پشتیبان ملت مسلمان است.‏‎ ‎‏اینجانب به کارتر اخطار می کنم که اگر دست به امثال این کار ابلهانه بزند،‏‎ ‎‏کنترل این جوانان مسلمان و مبارز‏‎[4]‎‏ و غیوری که نگهبان جاسوسان‏‎ ‎‏جاسوسخانه هستند برای ما و دولت امکان ندارد و مسئول جان آنان،‏‎ ‎‏شخص اوست.(109)‏

 5 / 2 / 59 

*  *  *

‏ ‏


کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 75

شیطان بزرگ جوجه های خود را فرا خوانده است

‏در آستانۀ قطع ایادی ستمگران غرب و شرق از ایران با رمز وحدت کلمه و‏‎ ‎‏اتکال به خدای بزرگ و اجتماع در زیر پرچم اسلام و توحید، شیطان‏‎ ‎‏بزرگ جوجه های خود را فراخوانده است تا با هر حیلۀ متصور، بین‏‎ ‎‏مسلمین تفرقه افکند و امت توحیدی و برادران ایمانی را به اختلاف و‏‎ ‎‏دشمنی کشاند و راه سلطه گری و چپاول را برای خویش هر چه بیشتر باز‏‎ ‎‏کند. شیطان بزرگ که خوف آن دارد که انقلاب اسلامی ایران به سایر‏‎ ‎‏کشورهای اسلامی و غیراسلامی صادر شود و دست پلید او را از‏‎ ‎‏کشورهای تحت سلطه قطع کند، در حالی که از حصر اقتصادی و حملۀ‏‎ ‎‏نظامی طَرفی نبست به حیلۀ دیگری دست زده است تا انقلاب اسلامی‏‎ ‎‏ما را در پیشگاه مسلمانان جهان خدشه دار کند و مسلمانان را به جان هم‏‎ ‎‏اندازد و خود به ستمگریها و چپاولهایش در کشورهای اسلامی ادامه‏‎ ‎‏دهد.(110)‏

21 / 6 / 59  

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

امریکا، دشمن شماره یک مردم محروم و مستضعف جهان

‏مهمترین و دردآورترین مساله ای که ملتهای اسلامی و غیر اسلامی‏‎ ‎‏کشورهای تحت سلطه با آن مواجه است موضوع امریکاست. دولت‏‎ ‎‏امریکا به عنوان قدرتمندترین کشورهای جهان برای بیشتر بلعیدن‏‎ ‎‏ذخایر مادی کشورهای تحت سلطه، از هیچ کوششی فروگذار نمی کند.‏

‏     امریکا دشمن شمارۀ یک مردم محروم و مستضعف جهان است.‏‎ ‎‏امریکا برای سیطرۀ سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و نظامی خویش بر‏‎ ‎‏جهان زیر سلطه، از هیچ جنایتی خودداری نمی نماید. امریکا مردم‏‎ ‎‏مظلوم جهان را با تبلیغات وسیعش که به وسیلۀ صهیونیسم بین الملل‏‎ ‎‏سازماندهی می گردد، استثمار می نماید. امریکا با ایادی مرموز و‏‎ ‎‏خیانتکارش، چنان خون مردم بی پناه را می مکد که گویی در جهان‏

کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 76

‏هیچ کس جز او و اقمارش حق حیات ندارند.‏

‏     ایران که خواسته است از هر جهت با این شیطان بزرگ قطع رابطه‏‎ ‎‏کند، امروز گرفتار جنگهای تحمیلی است. امریکا عراق را وادار نموده‏‎ ‎‏است خون جوانان ما را بریزد. و سایر کشورهای تحت نفوذش را وادار‏‎ ‎‏نموده است تا ما را با حصر اقتصادی از پای درآورد.(111)‏

21 / 6 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

امریکا، در راس دشمنان اسلام

‏در وضع فعلی کشور، که قوای مسلح ایران در مرزها با خلوص نیت و قلب‏‎ ‎‏سرشار از محبت به اسلام و کشور اسلامی به جنگ دفاعی با دشمنان‏‎ ‎‏اسلام ـ که در راس آنها امریکاست ـ بپا خاسته اند، و در زمانی که امثال‏‎ ‎‏صدام تبهکار به پیروی از شیطان بزرگ به کشور اسلامی ما هجوم آورده‏‎ ‎‏است و قوای مسلح ایران با فداکاری بی نظیر از کشور قرآن دفاع‏‎ ‎‏می نماید، بر همۀ ملت خصوصاً علمای اعلام لازم است از بازماندگان‏‎ ‎‏شهیدان اسلام دیدن نموده، و با عواطف اسلامی خود در خدمت آنان‏‎ ‎‏کوشا باشند و از کمکهای معنوی و عواطف روحی دریغ ننمایند.(112)‏

 5 / 7 / 59 

*  *  *

‏ ‏

 

تجاوز عراق به ایران به خاطر شیطان بزرگ و برادرهایش

‏مع الاسف، دستهای ظالم خارجی در کار است و از اول در کار بود که‏‎ ‎‏نگذارند این حکومت اسلامی مستقر بشود و نگذارند در سایر کشورهای‏‎ ‎‏اسلامی هم حکومت دست خود ملت باشد. این آدمی‏‎[5]‎‏ که در عراق آن‏‎ ‎‏همه جور و ستم کرد، برای خاطر به دست آوردن دل قدرتهای بزرگ، به‏‎ ‎‏ایران تجاوز کرد، آن هم به محلهای عرب نشین. این شخص و این جرثومۀ‏

کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 77

‏فساد که با اسم عُروبت به اسلام می تازد با ملت عرب و با عرب نشین ایران‏‎ ‎‏آن کرد که محمدرضا به همۀ ایران کرد و بدتراز او. عربهای ایران را کشت و‏‎ ‎‏یا آواره کرد. زن و بچه های مناطق عرب نشین را و سایر مناطق را، برای‏‎ ‎‏خاطر به قول خودش عروبت و به حسب واقع برای شیطان بزرگ و‏‎ ‎‏برادرهای شیطان بزرگ‏‎[6]‎‏، آن قدر قتل عام کرده است که قبرستانهای‏‎ ‎‏ایران مضاعف شده است. در زمان حکومت جائر این سفّاک، چاره جز‏‎ ‎‏وحدت کلمه و اتکا به خدا نیست.(113)‏

‏ ‏

20 / 1 / 60  

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

توطئه ننگین شیطان بزرگ در منزوی کردن ایران

‏شما‏‎[7]‎‏ که سالهای متمادی با استعمارگران خون آشام مبارزه کرده و‏‎ ‎‏صدها هزار شهید در راه پیروزی و کسب استقلال و آزادی داده اید وضع‏‎ ‎‏ما را در مبارزه با امریکای جنایتکار به خوبی درک می کنید، و به خوبی‏‎ ‎‏می دانید که اینان برای حفظ سلطۀ خود بر ملل مستضعف و غارت‏‎ ‎‏معادن و اموال آنها از هیچ نوع توطئه و اتهامی دریغ ندارند و از هر راه و‏‎ ‎‏حیله ای برای سرکوبی آنان استفاده می کنند. و حتماً اطلاع دارید که‏‎ ‎‏اخیراً شیطان بزرگ، در کنار توطئه های دیگر خود، نسبت خرید اسلحه‏‎ ‎‏و ایجاد رابطه با اسرائیل غاصب را به ما داده، و با این توطئۀ ننگین قصد‏‎ ‎‏منزوی کردن ما را در میان برادران عرب زبان و مسلمانان جهان‏‎ ‎‏دارند.(114)‏

15 / 6 / 60  

*  *  *


کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 78

فاجعه هشتم شهریور، توطئه آشکار شیطان بزرگ  

‏این حوادث ناگوار‏‎[8]‎‏ که به دست عمال امریکای جنایتکار در کشور ما و‏‎ ‎‏دیگرکشورهای اسلامی انجام می شود، دشمنی آشکار و توطئه های‏‎ ‎‏ننگین این شیطان بزرگ را علیه اسلام وملل اسلامی آشکار نموده، و ما را‏‎ ‎‏از دفاع در برابر اتهامات و نسبتهای ناروایی که به ما می دهند، تا جایی که‏‎ ‎‏بیشرمانه نسبت خرید اسلحه و ایجاد رابطه با رژیم خونخوار و اشغالگر‏‎ ‎‏قدس را به ما داده اند ، بی نیاز می سازد؛ و پرده از روی ماهیت کثیف این‏‎ ‎‏جنایتکاران برمی دارد.(115)‏

‏ ‏

‏ ‏

15 / 6 / 60  

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

آشکار شدن چهره کثیف شیطان بزرگ

‏امید است این توطئه های ننگین‏‎[9]‎‏ که به دست عمال امریکای جنایتکار‏‎ ‎‏در کشور ما و دیگر کشورهای اسلامی هر روز اتفاق می افتد، چهرۀ کثیف‏‎ ‎‏این شیطان بزرگ را برای همگان آشکار سازد و زبان گویایی برای‏‎ ‎‏مظلومیت ما در این گوشه از جهان باشد، و پاسخ دندان شکنی به‏‎ ‎‏اتهامات ناروایی که به ما می زنند، تا جایی که بیشرمانه نسبت خرید‏‎ ‎‏اسلحه و ایجاد رابطه با رژیم اشغالگر قدس را به ما می دهند، بوده‏‎ ‎‏باشد.(116)‏

15 / 6 / 60  

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

دیو خون آشام  

‏این جنایات هولناک‏‎[10]‎‏ چهرۀ واقعی شیطان بزرگ و مزدوران ضد اسلام‏‎ ‎‏او را برای همۀ مسلمانان جهان به خوبی آشکار می سازد که بیش از این‏‎ ‎‏فریب تبلیغات مسموم و دروغین آنها را نخورند، و هر چه زودتر خود را از‏

کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 79

‏زیر بار سلطۀ این دیو خون آشام رها سازند.(117)‏

26 / 6 / 60  

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

ماهیت ضد اسلامی در چهره واقعی شیطان بزرگ

‏این جنایات هولناک‏‎[11]‎‏ که به دست مزدوران امریکای جهانخوار صورت‏‎ ‎‏می گیرد، چهرۀ واقعی شیطان بزرگ را آشکار می سازد، و ما را از پاسخ‏‎ ‎‏دادن به تهمتهایی که به ما می زنند، تا آنجا که بیشرمانه نسبت خرید‏‎ ‎‏اسلحه و ایجاد رابطه با اسرائیل غاصب را به ما می دهند، بی نیاز خواهد‏‎ ‎‏کرد؛ و ماهیت ضد اسلامی و کثیف امریکای خونخوار را برای مسلمانان‏‎ ‎‏سراسر جهان نمودار خواهد ساخت که بیش از این گول تبلیغات این‏‎ ‎‏دشمن غدار را نخورند.(118)‏

30 / 6 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

اسلام زدایی

‏اکنون قدرتهای بزرگ جهان از اسلام و برنامه های غرب و شرق زدایی آن‏‎ ‎‏به وحشت افتاده اند، و شیطان بزرگ، جوجه شیطانها را فرا خوانده و به‏‎ ‎‏تمام توطئه ها برای خاموش کردن نور خدا دست یازیده است.‏

‏     لازم است زائرین محترم بیت الله الحرام از هر ملت و مذهبی که‏‎ ‎‏هستند به فرامین قرآن کریم گردن نهند. و در مقابل سیل شیطانی‏‎ ‎‏بنیانکَن اسلام زدایی شرق و غرب و وابستگان بی ارادۀ آنان، دست اخوت‏‎ ‎‏اسلامی به هم دهند... .‏

‏     مسلمانان باید بدانند که پس از انقلاب اسلامی و توجه به قدرت‏‎ ‎‏خارق العادۀ اسلام، توطئه ها و نقشه های امریکا از ایجاد تفرقه بین‏‎ ‎‏برادران اهل سنت و تشیع و هجوم به ایران که مرکز ثقل نهضت اسلامی‏

کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 80

‏است تا نقشۀ عمیق و گستردۀ هجوم به لبنان و آن جنایات عظیم، همه و‏‎ ‎‏همه برای اسلام زدایی و تضعیف این قدرت الهی است.(119)‏

29 / 6 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

عامل اصلی جنایات  

‏متاسفانه این عید‏‎[12]‎‏ بزرگ اسلامی هنگامی فرا می رسد که مسلمانان‏‎ ‎‏گرفتار مصیبتهای گوناگون و رقتباری هستند، که فاجعۀ دلخراش لبنان‏‎ ‎‏و شهادت هزاران مسلمان و هتک حرمت صدها تن از دختران و زنان و‏‎ ‎‏قتل فجیع کودکان بیگناه و بیماران بستری در بیمارستان نمونه ای از آن‏‎ ‎‏مصایب بسیار است. و تاسفبارتر آنکه بسیاری از سران کشورهای‏‎ ‎‏اسلامی به جای مقابله با این جنایات وحشتناک، درصدد به رسمیت‏‎ ‎‏شناختن مباشر این جنایات، یعنی اسرائیل غاصب و جنایتکار بوده و به‏‎ ‎‏جای قطع هر گونه رابطه ای با عامل اصلی یعنی امریکای جهانخوار در‏‎ ‎‏تهیۀ توسعه و تحکیم روابط و تجدید آن با این شیطان بزرگ هستند و‏‎ ‎‏این است وضع دلخراش مسلمانان و بسیاری از سران آنها.(120)‏

11 / 7 / 61  

*  *  *

‎ ‎

‏ ‏

مقام «نه» بر بُت شیطان بزرگ در فریضه حج

‏این کنگرۀ سراپا سیاست که به دعوت ابراهیم و محمد ـ صلی الله علیهما و‏‎ ‎‏آلهماـ بر پا می شود و از هر گوشۀ دنیا و از هر فَجِّ‏‎[13]‎‏ عمیق در آن اجتماع‏‎ ‎‏می کنند، برای منافع «ناس» است و قیام به قسط است و در ادامۀ‏‎ ‎‏بت شکنیهای ابراهیم و محمد است و طاغوت شکنیها و‏‎ ‎‏فرعون زدودنهای موسی است. و کدام بت به پایۀ شیطان بزرگ و بتها و‏

کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 81

‏طاغوتهای جهانخوار می رسد که همۀ مستضعفان جهان را به سجدۀ‏‎ ‎‏خود و ستایش خویش فرا خوانند و همۀ بندگان آزاد خدای تعالی را بندۀ‏‎ ‎‏فرمانبردار خویش دانند؟‏

‏     ‏‏در فریضۀ حج که لبیک به حق است و هجرت به سوی حق تعالی به‏‎ ‎‏برکت ابراهیم و محمد است، مقام «نه» بر همۀ بتها و طاغوتهاست و‏‎ ‎‏شیطانها و شیطان زاده هاست. و کدام بت از شیطان بزرگ امریکای‏‎ ‎‏جهانخوار و شوروی ملحد متجاوز بزرگتر و کدام طاغوت و طاغوتچه از‏‎ ‎‏طاغوتهای زمان ما بالاترند؟(121)‏

 16 / 5 / 65 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

گستاخی‎ ‎اجیر‏ ‏شدگان ‎ ‎شیطان بزرگ

‏سلام خالصانۀ اینجانب و همۀ ملت ایران را به همۀ عزیزانی که در کنار‏‎ ‎‏خانۀ خود و حرم امن خدا مورد تهاجم و گستاخی اجیر شدگان شیطان‏‎ ‎‏بزرگ، یعنی امریکای جنایتکار قرار گرفته اند، ابلاغ کنید. این حادثۀ‏‎ ‎‏بزرگ نه تنها احساسات و عواطف ملت ایران را که یقیناً دل همۀ آزادگان‏‎ ‎‏جهان و ملتهای اسلامی را جریحه دار و متالم ساخته است ولی برای ملت‏‎ ‎‏بزرگ و قهرمانی همچون مردم عزیز کشورمان که تجربۀ چندین سالۀ‏‎ ‎‏انقلاب را دیده اند و نقاب از چهره ها و نیرنگهای ایادی امریکا چون شاه و‏‎ ‎‏صدام را در حمله به عزاداران حسینی و آتش زدن قرآنها و مساجد‏‎ ‎‏برداشته اند، این حوادث غیرمترقبه و شگفت آور نیست که دوباره دست‏‎ ‎‏کثیف امریکا و اسرائیل از آستین ریاکاران و سردمداران کشور عربستان و‏‎ ‎‏خائنین به حرمین شریفین به درآید و قلب بهترین مسلمانان و عزیزان و‏‎ ‎‏میهمانان خدا را نشانه رود.(122)‏

12 / 5 / 66  

*  *  *


کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 82

انتقام از اسلام در عاشورای جمعه خونین مکه  

‏مصیبتی است که نه تنها برای پیغمبر اسلام ـ صلوات الله علیه ـ که برای‏‎ ‎‏تمامی انبیا و مرسلین از آدم تا خاتم پیش آمد و به فرمان کاخ سیاه‏‎[14]‎‏ به‏‎ ‎‏دست ناپاک آل سعود، این شقیترین جانیان عصر، بالاترین مقام قدس‏‎ ‎‏الهی شکسته شد. اگر در عاشورای حسینی ولی خدا با یارانش در راه تو‏‎ ‎‏جنگیدند و شهید شدند، در عاشورای جمعۀ خونین مکه با تو و رسول تو‏‎ ‎‏و زائران ما، این رسولان مکتب رسول تو که به خاطر دین تو هیچ گونه‏‎ ‎‏وسیله ای حتی برای دفاع از خود نداشتند چنان کردند که تنها از دست‏‎ ‎‏امریکا، شیطان بزرگ و اذنابش میسر بود. امریکا و دست نشاندگانش در‏‎ ‎‏این کشتار سبعانه انتقام از اسلام عزیز و مهبط وحی و محل امن خدا باز‏‎ ‎‏گرفتند.(123)‏

31 / 6 / 66  

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

فاجعۀ سقوط هواپیمای مسافربری توسط امریکا  

‏پیام جنابعالی‏‎[15]‎‏ تسکینی بود بر آلام تمامی کسانی که از شیطان بزرگ،‏‎ ‎‏امریکای حیله گر ضربه خورده اند. مردم آزادۀ جهان همیشه از ابرقدرتها‏‎ ‎‏خصوصاً امریکای جنایتکار صدمه دیده اند و تا عزم خود را برای‏‎ ‎‏رویارویی با کفر و شرک جهانی و امریکای سلطه گر جزم ننمایند، هر روز‏‎ ‎‏شاهد جنایتی تازه خواهند بود.‏

‏     مردم شریف ایران باید توجه کنند که امروز، روز مبارزه و جنگیدن با‏‎ ‎‏تمام شیاطینی است که حقوق حقۀ تمامی پابرهنگان جهان را صرف‏‎ ‎‏عیش و نوش و تهیۀ سلاحهایی می نمایند که برای همیشه حاکم دنیای‏‎ ‎‏گرسنگان باشند.(124)‏

13 / 4 / 67 


کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 83

منطق استکبار جهانی

‏در منطق استکبار جهانی هر که بخواهد برائت از کفر و شرک را پیاده کند‏‎ ‎‏متهم به شرک خواهد شد.(125)‏

29 / 4 / 67  

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

پرهیز از شیطان بزرگ  

‏امروز دیگر چیزی به نام کمونیسم در جهان نداریم. ولی از شما‏‎[16]‎‏ جدّاً‏‎ ‎‏می خواهم که در شکستن دیوارهای خیالات مارکسیسم، گرفتار زندان‏‎ ‎‏غرب و شیطان بزرگ نشوید.(126)‏

11 / 10 / 67

*  *  *

‎ ‎

کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 84

 • )) نهج البلاغه؛ خطبه 234، خطبه القاصعه.
 • )) رضاخان و پسرش(محمدرضا پهلوی).
 • )) دانشجویان مسلمان پیرو خط امام.
 • )) صدام حسین، رئیس جمهور عراق.
 • )) دولتهای انگلیس و فرانسه.
 • )) شاذلی بن جدید، رئیس جمهور الجزایر.
 • )) شهادت آقایان: رجایی و باهنر.
 • )) اشاره به فاجعه هشتم شهریور.
 • )) شهادت جانگداز آیت الله مدنی، امام جمعه تبریز.
 • )) شهادت رجایی و باهنر.
 • )) عید سعید قربان.
 • )) راه گشاده میان دو کوه.
 • )) اشاره طنزآمیز به کاخ سفید واشنگتن، مقرّ رئیس جمهور امریکا.
 • )) پیام تسلیت آیت الله منتظری.
 • )) میخائیل گورباچف، آخرین رهبر شوروی سابق.