بخش دوم: امریکا سردمدار استکبار جهانی
فصل دوم: سیاست های امریکا در برخورد با جهان اسلام
حمایت از حکومت های ظالم و ضد بشر
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1394

زبان اثر : فارسی

حمایت از حکومت های ظالم و ضد بشر

‎ ‎

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

جنایات روسای جمهور امریکا  

‏اکنون به واسطۀ اوضاع داخلی و خارجی و انعکاس جنایات رژیم در‏‎ ‎‏مجامع و مطبوعات خارجی فرصتی است که باید مجامع علمی و‏‎ ‎‏فرهنگی و رجال وطنخواه و دانشجویان خارج و داخل و انجمنهای‏‎ ‎‏اسلامی در هر جا است بی درنگ از آن استفاده کنند و بی پرده به پا‏‎ ‎‏خیزند و به وضع حاضر و جنایات پنجاه سال حکومت غیر قانونی رژیم‏‎ ‎‏نوکرمآب پهلوی اعتراض کنند و صدای خود را به مجامع بین المللی‏‎ ‎‏برسانند و به رئیس جمهور امریکا بفهمانند که ملتهای اسلامی جنایات‏‎ ‎‏این خاندان را خصوصاً در سالهای اخیر از روسای جمهور امریکا‏‎ ‎‏می دانند. دولت امریکا با پشتیبانی از این عناصر در نظر مسلمین، در‏‎ ‎‏راس ستمکاران و جنایتکاران تاریخ است. دولت امریکا برای استفادۀ‏‎ ‎‏رایگان از منابع زرخیز مسلمین، میلیونها مردم شریف را به چنگال‏‎ ‎‏عناصری کثیف و دور از انسانیت گرفتار کرده؛ و اگر رئیس جمهور فعلی‏‎ ‎‏تجدید نظر نکند و راه خود را از سلف ناصالح جدا نکند، مسئولیت همۀ‏‎ ‎‏جنایات که به دست مشتی از خدا بیخبر و دور از انسانیت می شود به‏‎ ‎‏عهدۀ اوست.‏

‏     نادیده گرفتن حقوق صدها میلیون مسلم و مسلط نمودن مشتی‏

کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 85

‏اوباش بر مقدرات آنها و مجال دادن به رژیم غیر قانونی ایران و دولت‏‎ ‎‏پوشالی اسرائیل برای غصب حقوق مسلمین و سلب آزادی و معاملۀ‏‎ ‎‏قرون وسطایی نمودن، جنایاتی است که در پروندۀ روسای جمهور‏‎ ‎‏امریکا ثبت می شود؛ و لازم است رئیس فعلی که وعده هایی داده است از‏‎ ‎‏کارهای جنایت بار دولتهای سابق اجتناب کند.‏

‏     ما اکنون در انتظاریم که ‏‏[‏‏آیا‏‏]‏‏ دولت فعلی امریکا شرافت خود و ملت‏‎ ‎‏خود را فدای منافع مادی می کند و با نفت ملتی فقیر و شریف، شرافت‏‎ ‎‏خود و ملتش را شستشو می کند؛ یا با ترک پشتیبانی از این عناصر کثیف‏‎ ‎‏اعادۀ حیثیت و شرافت حکومت خود را می نماید.(127)‏

 3 / 5 / 56 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

جنایت به نام حقوق بشر  

‏این امریکایی که امضا کرده است این اعلامیۀ حقوق بشر را، بر ما مسلط‏‎ ‎‏کرده است، بر ایران مسلط کرده است یک آدمی را که خَلَف صالحی است‏‎ ‎‏از برای آن پدر. این شاه موجود ما در این مدتی که در راس حکومت بوده‏‎ ‎‏است و ایران را به صورت یک مستعمرۀ رسمی برای امریکا در آورده‏‎ ‎‏است، چه جنایاتی در این خدمت کرده است. این پدر و پسر به واسطۀ‏‎ ‎‏نصب آنهایی که حقوق بشر را، اعلامیۀ حقوق بشر را امضا کرده اند، آنها‏‎ ‎‏این جنایات را بر ماها وارد کرده اند.(128)‏

29 / 11 / 56

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

حامی رژیم شاه در ایران  

‏این شاه برای ما چیزی دیگر نگذاشته؛ و امریکا باید به این کمک کند،‏‎ ‎‏باید پشتیبان این باشد؛ برای اینکه بهتر از این نوکری که همۀ مملکت ما‏‎ ‎‏را دارد تقدیم می کند، در ازایش پایگاه برای او درست می کند، هم‏

کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 86

‏عوضش در جیب خودش می رود، هم معوَضش در جیب خودش می رود؛‏‎ ‎‏هم نفت در جیبش می رود، هم عوض نفت برای خودش پایگاه اینجا‏‎ ‎‏درست می کند؛ بهتر از این چه نوکری می خواستی باشد؟(129)‏

28 / 7 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

نقض حقوق بشر 

‏«اعلامیۀ حقوق بشر» در منطق آقای کارتر این است که بشر همچو حقی‏‎ ‎‏ندارد که سرنوشت خودش را تعیین کند؟ ایشان از اعلامیۀ حقوق بشر که‏‎ ‎‏خودشان هم امضا کردند اینطور فهمیدند که آزادند مردم؛ اول چیزی که‏‎ ‎‏برای انسان هست آزادی در بیان است، آزادی در تعیین سرنوشت‏‎ ‎‏خودش است؛ آیا ایشان از اعلامیۀ حقوق بشر این را فهمیده اند که نه،‏‎ ‎‏هیچ کس آزاد نیست در این معنا؟! یا در خصوص ایران ایشان این نظر را‏‎ ‎‏دارند که هرکس هم که آزاد باشد لکن ایران دیگر آزاد نیست؟! چنانچه‏‎ ‎‏در بعضی از حرفها می گویند گفته است که آنجا که پای منافع ماها در کار‏‎ ‎‏است، دیگر صحبت از آزادی و حقوق بشر نیست! دیگر آنجا نباید ما از‏‎ ‎‏حقوق بشر بحث بکنیم؛ ایران یک جایی است که سوق الجیشی است،‏‎ ‎‏وضع سوق الجیشی نسبت به مملکت ما دارد، دیگر اینجا جای این‏‎ ‎‏نیست که ما صحبت آزادی بشر را بکنیم و حقوق بشر را بکنیم! این‏‎ ‎‏منطق صحیح هست در نظر دنیا؟ در نظر عُقلای دنیا که یک مملکتی‏‎ ‎‏چون منفعت به ایشان می رساند، چون مملکت امریکا از این منفعت‏‎ ‎‏می برد، پس اینها دیگر آزاد نیستند؟ اینها باید دستشان را روی هم‏‎ ‎‏بگذارند تا هرچه منافع دارند، هرچه ذخایر دارند، امریکا و امثال امریکا‏‎ ‎‏ببرند؟!(130)‏

 25 / 9 / 57 

*  *  *


کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 87

تقدم منافع امریکا

‏آیا امریکا واقعاً مدافع حقوق بشر است؟ یا این شعاری است که برای‏‎ ‎‏انتخاب شدن برای رئیس جمهوری امریکا مطرح کرده است؟ و یا‏‎ ‎‏شعاری است علیه چند زندانی شوروی؟ آیا او مدافع حقوق بشر است و‏‎ ‎‏حال آنکه در ایران شاه دست نشاندۀ خائن او حمام خون به راه انداختـه‏‎ ‎‏است و او شاه را پشتیبانی می کند. آیا کشتار بی حد و حصر شاه را در‏‎ ‎‏سراسر ایران نمی بیند و نمی داند؟ لابد آقای کارتر پشتیبانی از این‏‎ ‎‏جنایتکاران تاریخ را که روی جلادان تاریخ را سفید کرده است، دفاع از‏‎ ‎‏حقوق بشر می داند. کارتر چندی پیش گفت که منافع امریکا بـر حقـوق‏‎ ‎‏بشـر مقدم است. ما که می گوییم این خونریزیها نباشد و شاه برود تا مردم‏‎ ‎‏سرنوشت خویش را به دست بگیرند، حمام خون درست کرده ایم؟‏‎ ‎‏قضاوت آن با مردم جهان است.(131)‏

7 / 10 / 57  

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

پشتیبان جنایتهای رژیم شاه

‏امروز ملت ما مقابل است با قدرت شیطانی بزرگ که در طول سیصد سال‏‎ ‎‏این اجانب بر ما ملتها، بر ملتهای مسلمین، بر ملتهای شرق حکومتهای‏‎ ‎‏غیرمشروع کرده اند و در طول پنجاه سال هم در حکومت این رضا خان و‏‎ ‎‏محمدرضا به این ملت با دست آنها ظلم و خیانت کردند. و جنایات آنها‏‎ ‎‏اخیراً بالا گرفت. و این جنایات به پشتیبانی از ابرقدرتها، خصوصاً امریکا‏‎ ‎‏بود. به طوری که تحمل دیگر از این ملت ما برداشته شد. و به اتکا به‏‎ ‎‏خدای کریم و اسلام، با وحدت کلمه نهضت کردند و نظام شاهنشاهی را‏‎ ‎‏که یک نظام پوسیدۀ غیرقانونی بود به هم زدند، و جمهوری اسلامی را در‏‎ ‎‏اینجا برقرار کردند. و در این حال که ما مشغول هستیم برای سازندگی،‏‎ ‎‏خرابیهایی که در طول این تسلط وحشت انگیز اجانب بر ما و تفاله های‏‎ ‎‏آنها که در این کشورها حکومت می کردند، امروز مواجه شدیم با‏

کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 88

‏دولت امریکا.(132)‏

1 / 9 / 58

*  *  *

‎ ‎

کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 89