بخش دوم: امریکا سردمدار استکبار جهانی
ایجاد پایگاه های قدرت شیطانی در خاورمیانه
اسرائیل و مسأله فلسطین
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1394

زبان اثر : فارسی

اسرائیل و مسأله فلسطین

‏ ‏

‏ ‏

اسرائیل، پایگاه امریکا

‏اسرائیل با تبانی و همفکری دولتهای استعماری غرب و شرق زاییده شد‏‎ ‎‏و برای سرکوبی و استعمار ملل اسلامی به وجود آمد؛ و امروز از طرف همۀ‏‎ ‎‏استعمارگران حمایت و پشتیبانی می شود. انگلیس و امریکا با تقویت‏‎ ‎‏نظامی و سیاسی و با گذاشتن اسلحه های مرگبار در اختیار اسرائیل، آن را‏‎ ‎‏به تجاوزات پی درپی علیه اعراب و مسلمین و ادامۀ اشغال فلسطین و‏‎ ‎‏دیگر سرزمینهای اسلامی تحریص و وادار می سازند.(141)‏

17 / 5 / 51

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

اسرائیل، تابع سیاست امریکا  

‏من از سالهای طولانی راجع به اسرائیل و راجع به جنایات او همیشه در‏‎ ‎‏خطبه ها، در نوشته ها، گوشزد کرده ام به مسلمین که این یک غدۀ‏‎ ‎‏سرطانی است در یک گوشۀ ممالک اسلامی، و اینطور نیست که اکتفا‏‎ ‎‏بکند به همان «قدس» و اینها، اینها بنایشان بر این است که پیش بروند؛‏‎ ‎‏یعنی اینها تابع سیاست امریکا هستند. امریکا هم آمالش فقط یکجا‏‎ ‎‏نیست، چنانچه همۀ ابرقدرتها می خواهند همۀ ممالک را تحت سیطره‏‎ ‎‏قرار بدهند، اگر بتوانند.(142)‏

30 / 2 / 59

*  *  *

‎ ‎

‏ ‏

طرح امریکایی

‏من اعلام خطر می کنم برای این مساله و برای اسلام به واسطۀ این‏

کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 94

‏طرح.‏‎[2]‎

‏ ‏

‏     ‏‏آنهایی که این طرح را داده اند، یا جاهلند و یا تحت تاثیر امریکا و‏‎ ‎‏صهیونیسم واقع شده اند. آنهایی که در این طرح نقطۀ مثبت قائل‏‎ ‎‏هستند، آنها هم همین طور. اگر هیچ نقطه ای در این نبود جز اینکه‏‎ ‎‏اسرائیل به رسمیت شناخته بشود ـ یکی از موارد این پیشنهادها این‏‎ ‎‏است که اسرائیل به رسمیت شناخته بشود و تامین داده بشود به‏‎ ‎‏اسرائیل اگر هیچ نبود الاّ این و تمام نقاط دیگر نقاط مثبت بودند، آن‏‎ ‎‏نقاط مثبت همه برخلاف بود. معنای اینکه «تامین داده بشود به‏‎ ‎‏اسرائیل» این است که این اسرائیلی که سالهای طولانی است زمینهای‏‎ ‎‏مسلمین را غصب کرده اند و کشتار دسته جمعی در فلسطین و در لبنان و‏‎ ‎‏در جاهای دیگر ایجاد کرده اند، مسلمین را بی خانمان کرده اند و اعراض و‏‎ ‎‏نفوس مسلمین را در خطر، معرض خطر قرار داده اند، و دستخوش‏‎ ‎‏مقاصد فاسدشان کرده اند، حالا همۀ مسلمانها این را تامینش بدهند!‏‎ ‎‏یعنی اینکه اگر یک کسی خواست تعرض بکند به این غاصب، به این‏‎ ‎‏دولتی که دولت غاصب جانی است، همۀ مسلمانها و همۀ دولتهای‏‎ ‎‏منطقه موظفند که با او مخالفت کنند برای حفظ اسرائیل! اسرائیلی که‏‎ ‎‏خون مسلمین را مکیده است و فلسطین را و قدس را آنطور کرده است و‏‎ ‎‏لبنان را به آن صورت درآورده است و مسلمین را قتل و غارت کرده است،‏‎ ‎‏حالا همه موظفیم که برای خاطر اینکه یک دستمزدی به او بدهیم، همه‏‎ ‎‏حافظ او باشیم! همه تامین کنیم او را! آن کسی ‏‏[‏‏را‏‏]‏‏ که از اول که وارد شده‏‎ ‎‏است در قدس و فلسطین، همۀ کارهایش غاصبانه بوده است، حالا ما به‏‎ ‎‏رسمیت بشناسیم! یعنی مملکتهای عرب، این رژیم فاسد، فاسق، کافر را‏‎ ‎‏به رسمیت بشناسند! دستمزد بدهند به اسرائیل بعد از آنهمه جنایات!‏‎ ‎‏اگر نقطۀ مثبتی که بعضیها می گویند، این است که یکی از مواد این است‏‎ ‎

کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 95

‏که اسرائیل خارج بشود تا جنگ کذا، تا آن حدودی که در جنگ کذاست،‏‎ ‎‏این از نقاط منفی این است. این معنایش این است که اسرائیل اینهمه‏‎ ‎‏جاها را که گرفته است مالِ خودش؛ حالا یک چندجا را رها کند! مثل این‏‎ ‎‏است که ما بیاییم با عراق مصالحه کنیم که خوزستان یک مقدارش مال‏‎ ‎‏ما، یک مقداری اش مال شما! این از نقاط منفی اوست و سایر نقاط تمام‏‎ ‎‏در خدمت اسرائیل است و می خواهد اسرائیل را حاکم کند بر اعراب.‏

‏     و من اخطار می کنم بر ملتهای اسلامی و خصوصاً ملتهای عرب و بر‏‎ ‎‏ارتشهای اسلامی و ارتشهای دولتهای عربی که گذشتن این طرح در یک‏‎ ‎‏جای سربسته بدون توجه ملتها جز اینکه شما را به اسارت اسرائیل‏‎ ‎‏درآورد و تا آخر عمر نوکر اسرائیل باشید و دست بسته و چشم بسته به‏‎ ‎‏اختیار اسرائیل و امریکا درآیید، هیچ چیز دیگری نیست. برای ملتهای‏‎ ‎‏اسلامی و برای عرب، هیچ ننگی بالاتر از این نیست که تسلیم این طرح‏‎ ‎‏فاسد خراب صد در صد مخالف با اسلام بشود. ننگ عرب است که قبول‏‎ ‎‏کند این آقایی اسرائیل را. من به همه اخطار می کنم که اگر این طرح‏‎ ‎‏بگذرد، فردا اسرائیل مکه و مدینه را از چنگ شما بیرون می آورد.(143)‏

25 / 8 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

پشتیبانی امریکا از اسرائیل  

‏اسرائیل با پشتیبانی امریکا اعتنا به سازمانهای دست نشاندۀ امریکا‏‎ ‎‏ندارد، هر چه می خواهند مخالفت کنند، او کار خودش را انجام‏‎ ‎‏می دهد.(144)‏

 25 / 9 / 60 

*  *  *

 

 

غصب فلسطین با پشتیبانی امریکا

‏اگر امریکا پشتیبانی از اسرائیل نمی کرد، اسرائیل می توانست فلسطین را‏


کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 96

فاجعه طرحهای امریکا مبنی بر شناسایی و استقلال اسرائیل

‏غصب کند؟ می توانست ادعا کند که جولان مال ماست و آن را برای‏‎ ‎‏خودشان ثبت کند؟ اگر امریکا نبود و این قدرت شیطانی نبود، این همه‏‎ ‎‏فساد در بلاد مسلمین حاصل می شد؟ این همه خونریزیهایی که در بلاد‏‎ ‎‏مسلمین انجام می شود با تحریکات امریکاست.(145)‏

‏ ‏

4 / 11 / 60  

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

فاجعه طرحهای امریکا مبنی بر شناسایی و استقلال اسرائیل

‏امروز از خطرناکترین امور، «طرح کمپ دیوید‏‎[3]‎‏» و «طرح فهد» است که‏‎ ‎‏اسرائیل و جنایات او را تحکیم می کند. همۀ ما بویژه دولت عربستان در‏‎ ‎‏مقابل اسلام و قرآن کریم و نسلهای آینده مسئول می باشیم. و من خوف‏‎ ‎‏آن دارم که خدای نخواسته یک روز ملتها و دولتهای اسلامی به خود آیند‏‎ ‎‏که با دست امریکای جنایتکار، اسرائیل به خواستهای ظالمانه و‏‎ ‎‏جنایتکارانۀ خود برسد و از مسلمین کاری ساخته نشود. من طرفداری از‏‎ ‎‏طرح استقلال اسرائیل و شناسایی او را برای مسلمانان یک فاجعه و برای‏‎ ‎‏دولتهای اسلامی یک انفجار می دانم و مخالفت با آن را یک فریضۀ بزرگ‏‎ ‎‏اسلام می شمارم، و به خداوند بزرگ از این نقشه ها که به دست‏‎ ‎‏مسلمان نماها برای اسلام کشیده می شود پناه می برم.(146)‏

15 / 3 / 61  

*  *  *

‎ ‎

‏ ‏

دو ولد نامشروع

امریکا

‏من کلمۀ مبارکۀ استرجاع را نه برای جنایات اسرائیل و شهادت و آسیب‏‎ ‎‏بسیاری از مسلمانان مظلوم جنوب لبنان عزیز می گویم، گرچه آن هم‏‎ ‎‏استرجاع دارد؛ و نه برای شهرها و روستاهای آن کشور اسلامی که به‏

کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 97

‏دست جنایتکار رژیم صهیونیستی کافر اسرائیل، اشغال و خراب شده‏‎ ‎‏است، گر چه آن هم استرجاع دارد؛ و نه برای آواره شدن هزاران خواهران‏‎ ‎‏و برادران آن محیط مظلوم اسلامی، گر چه آن هم استرجاع دارد؛ و نه‏‎ ‎‏برای فلسطینی های مظلوم زیر ستم اسرائیل، گرچه آن هم استرجاع‏‎ ‎‏دارد؛ و نه برای شهادت بیش از چهل نفر زن و مرد و کودک شیرخوار ایلام‏‎ ‎‏که به دست جنایتکار صدامیان، در حال شعار بر ضد امریکا و اسرائیل‏‎ ‎‏خونخوار، هدف بمب واقع، و آسیب بیش از دویست نفر مسلمان عشایر‏‎ ‎‏بیگناه و خرابی مسجد، تکیه، بیمارستان و خانه های مظلومان است،‏‎ ‎‏گرچه آن هم استرجاع دارد؛ بلکه برای بی تفاوتی کشورهای اسلامی‏‎ ‎‏یعنی حکومتهای آنها استرجاع می کنم و ای کاش فقط بی تفاوتی بود.‏

‏     ‏‏من استرجاع برای پشتیبانی بسیاری از حکومتها از اسرائیل و صدام،‏‎ ‎‏این دو ولد نامشروع امریکا می کنم. من و هر مسلمانی در هر جا هست‏‎ ‎‏باید استرجاع کنیم برای کمکهای مادی و معنوی دولتهای کشورهای‏‎ ‎‏اسلامی به امریکا راس جنایتکاران و اسرائیل و بعث عفلقی عراق،‏‎ ‎‏پیاده کنندۀ منویّات شوم امریکا و صهیونیسم جهانی. هر مسلمان‏‎ ‎‏غیرتمند باید استرجاع کند برای پیشنهاد حکم جهاد با یک کشور‏‎ ‎‏مخالف اسرائیل به اتهام دروغین دریافت اسلحه از اسرائیل و کوشش در‏‎ ‎‏راه به رسمیت شناختن اسرائیل متجاوز به کشور اسلامی لبنان و به‏‎ ‎‏شهادت رساندن هزاران مسلمان بیگناه جنوب آنجا.‏

‏     اسرائیل متجاوز جنایتکار تایید باید شود و امریکای راس‏‎ ‎‏متجاوزین، با ذخایر کشورهای مظلوم مستمند اسلامی، کمک مادی و با‏‎ ‎‏کوششهای رسانه های گروهی منطقۀ اسلامی، کمک سیاسی و معنوی‏‎ ‎‏شود، و فلسطین و سوریه باید تنها بمانند. صدام صددرصد مخالف اسلام‏‎ ‎‏باید در تجاوز به ایران و هلاکت حرث و نسل ناحیۀ مسلمان عرب نشین و‏‎ ‎‏غیرۀ آنان تایید تبلیغاتی و کمکهای مادی و نظامی شود، و کشور اسلامی‏

کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 98

‏ایران که برای احیای اسلام و قرآن کریم بپاخاسته باید تنها باشد. ‏

‏     اینها و مطالب بسیار دیگر، مصایبی برای مسلمانان است که باید‏‎ ‎‏دسته جمعی استرجاع کنند. اینجانب مصیبتهای عظیمی را که بر‏‎ ‎‏برادران مظلوم بی یار و یاور جنوب لبنان وارد شده است، و همچنین‏‎ ‎‏مصایب وارده بر مظلومان ایلام و دیگر مناطق جنگزدۀ ایران تسلیت‏‎ ‎‏عرض نموده، و برای شهدا در طول دفاعهای مظلومانۀ این دو کشور‏‎ ‎‏اسلامی رحمت و مغفرت، و برای بازماندگان آنان صبر و استقامت از‏‎ ‎‏خداوند تعالی مسئلت می نمایم. و از خداوند تعالی می خواهم که این‏‎ ‎‏دولتهای بی توجه به مصالح کشورهای اسلامی و بی اعتنا به احکام قرآن‏‎ ‎‏کریم را از خواب غفلت بیدار نماید و دشمنان اسلام و مسلمین را منکوب‏‎ ‎‏فرماید.(147)‏

17 / 3 / 61  

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

نقشه شوم از نیل تا فرات

‏آنچه که موجب تاسف بسیار است آن است که ابرقدرتها، بویژه امریکا، با‏‎ ‎‏فریب صدام، با هجوم به کشور ما، دولت مقتدر ایران را سرگرم دفاع از‏‎ ‎‏کشور خود نمود، تا مجال به اسرائیل غاصب تبهکار دهد تا به نقشۀ شوم‏‎ ‎‏خود که تشکیل اسرائیل بزرگ از نیل تا فرات است، اقدام نماید.(148)‏

 31 / 6 / 62 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

اسرائیل، پایگاه مقابله با اسلام 

‏امروز همۀ قدرتها و ابرقدرتها دست به دست یکدیگر داده اند که نگذارند‏‎ ‎‏فلسطینیهای مسلمان به هدفشان برسند. حتی بسیاری از کسانی که به‏‎ ‎‏ادعا، نسبت به فلسطینیها اظهار علاقه می کنند، علاقه شان به این‏‎ ‎‏نیست که مسلمانان فلسطینی بر اسرائیل غلبه کنند و متاسفانه با‏

کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 99

‏سکوت و سازش و تماشا دست به هم داده اند که نگذارند مسلمانان‏‎ ‎‏فلسطین پیروز بشوند؛ چرا که پیروزی آنان پیروزی اسلام است. و آنها‏‎ ‎‏می ترسند همان طوری که اسلام در ایران پیروز شد و همۀ بساط آنها را بر‏‎ ‎‏هم زد و منافعشان را از بین برد، همین طور اگر در لبنان و فلسطین اسلام‏‎ ‎‏به پیروزی برسد، همۀ بساطشان را در هم پیچد. لذا، همۀ شیاطین‏‎ ‎‏مجتمع اند که نگذارند اسلام رشد کند و ما باید این معنا را در نظر داشته‏‎ ‎‏باشیم که باتمام قوا و تا آخرین نفرمان مهیا شویم و در راه خدا جهاد‏‎ ‎‏کنیم. دفاع از نوامیس مسلمین و دفاع از بلاد مسلمین و دفاع از همۀ‏‎ ‎‏حیثیات مسلمین امری است لازم و ما باید خودمان را برای مقاصد الهی‏‎ ‎‏و دفاع از مسلمین مهیا کنیم و خصوصاً در این شرایطی که فرزندان‏‎ ‎‏واقعی فلسطین اسلامی و لبنان ـ یعنی، حزب الله ـ و مسلمانان انقلابی‏‎ ‎‏سرزمین غصب شده و لبنان با نثار خون و جان خود فریاد «یاللمسلمین»‏‎ ‎‏سر می دهند، با تمام قدرت معنوی و مادی، در مقابل اسرائیل و‏‎ ‎‏متجاوزین بایستیم و در مقابل آن همه سفاکیها و ددمنشیها مقاومت و‏‎ ‎‏پایمردی کنیم و به یاری آنان بشتابیم و سازشکاران را شناسایی و به‏‎ ‎‏مردم معرفی کنیم.(149)‏

 9 / 12 / 66 

*  *  *

‎ ‎

کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 100

  • )) منظور، طرح کمپ دیوید است.
  • )) قرارداد ننگین صلح با اسرائیل که توسط انورسادات، رئیس جمهور معدوم مصر، و مناخیم بگین، نخست وزیر اسرائیل، و جیمی کارتر، رئیس جمهور اسبق امریکا، در سال 1358 1987 م. در کمپ دیوید امریکا به امضا رسید.