بخش دوم: امریکا سردمدار استکبار جهانی
ایجاد پایگاه های قدرت شیطانی در خاورمیانه
رژیم شاهنشاهی ایران
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1394

زبان اثر : فارسی

رژیم شاهنشاهی ایران

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

ایران، پایگاه سودجویی سیاسی و اقتصادی  

‏این خوان یغما که مدتهاست مورد هجوم چپی و راستی قرار گرفته و‏‎ ‎‏گاهی با صراحت تقسیم گردیده، اکنون با عناوین دیگر با کمال‏‎ ‎‏عوام فریبی نقشه کشی شده و مورد تقسیم قرار گرفته است. از طرفی‏‎ ‎‏کارشناسان چپی که مقصود آنها اسارت شرق و ملل اسلامی است، به‏‎ ‎‏اسم تاسیس کارخانۀ ذوب آهن (که نفع آن برای استعمار و کسب وجهۀ‏‎ ‎‏دستگاه جبار بیشتر از نفعی است که به ملت می رسد) و از طرف دیگر‏‎ ‎‏کارشناسان و سرمایه داران بزرگ امریکا به اسم عظیمترین‏‎ ‎‏سرمایه گذاری خارجی برای اسارت این ملت مظلوم به ایران هجوم‏‎ ‎‏نموده اند. سرمایه دارانی که بنا به نوشتۀ بعضی از روزنامه ها هر لحظه از‏‎ ‎‏عمرشان دهها هزار دلار قیمت دارد، باید دید برای چه منظور در تهران‏‎ ‎‏اجتماع می کنند؟ آیا برای غمخواری و انسان دوستی است؟! کسانی که‏‎ ‎‏دنیا را به خاک و خون کشیده اند و دهها هزار انسان را برای شهوات به زیر‏‎ ‎‏خاک کرده اند در اینجا دوست صمیمی ما هستند یا نفوذ دولت ایران و‏‎ ‎‏عظمت شاه موجب این امر است؟! (این را هم همه می دانند) یا‏‎ ‎‏سودجویی سیاسی و اقتصادی با دامنۀ وسیع آن، که پایگاهش ایران و‏‎ ‎‏دنبال آن سایر ممالک اسلامی و دیگر ممالک شرقی است از یک طرف و‏‎ ‎‏خودباختگی دستگاه ننگین ایران در مقابل استعمار چپ و راست از‏‎ ‎‏طرف دیگر، موجب این بدبختیهاست؟!(153)‏

 20 / 4 / 49 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

ایران، پایگاه نظامی اسرائیل و امریکا

‏اسرائیل که امروز دشمن شناخته شدۀ اسلام و مسلمانهاست‏‎ ‎‏و مدتهاست که با ملل مُسلم در حال جنگ است، به دست دولت‏‎ ‎‏خبیث ایران در تمام شئون اقتصادی، نظامی و سیاسی دخالت دارد؛ و‏

کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 103

‏باید گفت ایران به صورت پایگاه نظامی اسرائیل و در واقع امریکا درآمده‏‎ ‎‏است.(154)‏

بهمن 1349

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

ملّی کردن، بهانه ای برای استثمار

‏از آن طرف، با اسم ملی کردن جنگلها، ملی کردن مراتع، ملی کردن‏‎ ‎‏آبها، ملی کردن رودخانه ها، آبهای زیرزمینی، تمام جاهای خوب را‏‎ ‎‏به شرکتهای بزرگ امریکایی یا صهیونیستی یا انگلیسی دادند.‏‎ ‎‏دشتهایی برای مرتع جوری بوده است که می گویند که ـ نوشتند، الآن‏‎ ‎‏نوشته اش پیش من است ـ نوشتند که وقتی که شوهر ملکۀ انگلستان‏‎ ‎‏آمد، رفت از دشتِ اَرژَن، فقط ملاحظه کرد آنجا را گفت که بهترین‏‎ ‎‏جایی است، که در دنیا بهترین مرتع است از برای دامپروری هر جور‏‎ ‎‏دامی. این را ملی کردند، و بعد هم به انگلیسها دادند. و الآن هم ـ آنطور‏‎ ‎‏که به من نوشتند، الآن نوشته موجود است ـ بعد هم، ملکۀ انگلستان با‏‎ ‎‏یک عده از ثروتمندهای آنجا و شرکتهای آنجا، آنجا را دارند چه‏‎ ‎‏می کنند برای دامپروری که گوشت درست کنند. حالا برای خارج درست‏‎ ‎‏کنند یا به ما هم یک مقدارش را بدهند، خدا می داند. دشت عمران، که‏‎ ‎‏اطراف قزوین است، می گویند بهترین جاست از برای زراعت. تمام مردم‏‎ ‎‏آنجا را از آنجا کوچ دادند و آوردند بیرون، دادند دست یهودیها،‏‎ ‎‏صهیونیستها؛ دادند دست آنها. آنها الآن دارند آنجا استفاده می کنند؛‏‎ ‎‏شرکتهای امریکایی و صهیونیستی دارند در آنجا بهره برداری‏‎ ‎‏می کنند.(155)‏

10 / 3 / 57  

*  *  *

‏ ‏


کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 104

مهره های امریکایی

‏شخص شاه است که اجانب بویژه امریکا را مسلط بر تمام شئون کشور‏‎ ‎‏کرده و مخازن آن را بیدریغ تقدیم آنان نموده و به آنها مصونیت داده و‏‎ ‎‏آنان را، حتی بر ارتش حکمفرما کرده است و ایران را مصرف کننده ای‏‎ ‎‏خاضع در برابر امریکا نموده است.‏

‏     گاهی ملت را از خطر کمونیستها می ترساند که اگر او برود مملکت به‏‎ ‎‏دست آنان می افتد؛ و شاید بعضیها که از واقعیتها اطلاع ندارند اغفال‏‎ ‎‏شوند. کمونیسم در ایران با دست امریکا، چنانچه حزب توده به دست‏‎ ‎‏انگلیس ایجاد شد. به گفتار مطلعین، داغترین کمونیستها در منطقه‏‎ ‎‏مهره های امریکایی هستند برای خنثی کردن قیامهای رهایی بخش‏‎ ‎‏ملی و مذهبی ملتهای اسیر به دست سرمایه داری و کمونیزم که نمونۀ‏‎ ‎‏بارزش را در سالهای اخیر دیدیم.(156)‏

20 / 3 / 57  

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

ایران، انبار اسلحه امریکا  

‏ایـن اسلحه هـایی که الآن خریـداری می شـود، ایـن اسلحه هـا به درد‏‎ ‎‏خود ایـران نمی خورد، ایـن اسلحه هـا همان اسلحه هـایی است که اینهـا‏‎ ‎‏می خـواهند که در یک مرکزی باشد که اگر یک جنگی پیدا شد بین‏‎ ‎‏امریکا ـ مثلاً ـ با شوروی، اینها داشته باشند یک اسلحه ای در یک‏‎ ‎‏محلی؛ ایران یکی از مراکزی است که آنها می خواهند اسلحه داشته‏‎ ‎‏باشند. نفت ما را می برند، اسلحه برای خودشان می آورند اینجا،‏‎ ‎‏می آورند ایران. پایگاه درست می کنند در ایران برای اینکه اگر‏‎ ‎‏جنگی پیش آمد، داشته باشند این پایگاه را. خیال نکنید که حالا در ازای‏‎ ‎‏نفت به ما اسلحه می دهند. ما اسلحه ای که نمی توانیم استعمال کنیم‏‎ ‎‏به چه دردمان می خورد؟ اسلحه ای است که در ایران کسی نیست‏‎ ‎‏بتواند استعمالش کند. اسلحه هایی است که خود اینها می خواهند‏

کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 105

‏اینجا باشد.(157)‏

29 / 7 / 57  

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

ایران، پایگاه امریکا برای روز مبادا

‏در شرق چون مخازن زیاد است، مخازن نفت زیاد در شرق هست مثل‏‎ ‎‏کویت، مثل حجاز، مثل ایران، در اینجا اینطور مخازن هست، آن‏‎ ‎‏خارجیها تمام چشمشان دوخته شده است به این مخازن ما و دارند‏‎ ‎‏مجانی می برند، همین طوری. شما خیال می کنید که امریکا پول به ایران‏‎ ‎‏می دهد؟ امریکا برای خودش در ایران پایگاه درست می کند. این‏‎ ‎‏اسلحه هایی که می گویند فروختند به ایران، به جای نفت دادند. این‏‎ ‎‏اسلحه ها همانهایی است که اینها می خواهند در ایران باشد، و پایگاه‏‎ ‎‏باشد که مبادا یکوقتی شوروی حمله بکند. نه این است که اینها به ما‏‎ ‎‏چیزی داده اند، اینها بازی است سر ما درمی آورند.(158)‏

 21 / 7 / 57 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

اسلحه در قبال نفت  

‏از آن طرف نفت ما را می دهند به امریکا، عوض چه می گیرند؟ من این را‏‎ ‎‏که می گویم، من باید هر روز اینها را بگویم؛ برای اینکه هر روز ممکن است‏‎ ‎‏یک گوشی اینجا باشد که نشنیده باشد این حرف را؛ می دهند به امریکا،‏‎ ‎‏عوض چه می گیرند؟ عوض اسلحه می گیرند. کدام اسلحه؟ اسلحه هایی‏‎ ‎‏که ایران نمی تواند استعمال کند، نمی داند چه جوری باید این اسلحه را‏‎ ‎‏استعمال کند. برای چه می دهند؟ برای اینکه پایگاه درست کنند در آنجا‏‎ ‎‏برای امریکا. هم نفت را می خورند هم عوضش را؛ اینها پول نفت را خیال‏‎ ‎‏کنید که به ما می دهند؟ یک اشتباه است. اینها هم نفت را می خورند، هم‏‎ ‎‏اسلحه می آورند؛ اسلحه هایی که هیچ نظیرش، مثلاً حتی در فرانسه هم‏

کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 106

‏پیدا نمی شود، امریکا می دهد به اینها؛ اما می دهد برای ایران؟ نه، پایگاه‏‎ ‎‏درست می کند برای خودش؛ هم عوض را می خورد و هم معوَّض را‏‎ ‎‏می خورد.‏

‏     خدا می داند که این مرد نالایق ـ که اسمش محمدرضاست ـ این مرد‏‎ ‎‏نالایق، چه خیانتهایی به اسلام کرده و به مسلمین کرده. من و شما حالا‏‎ ‎‏نمی توانیم مطلع بشویم؛ بگذارید این بمیرد یا برود از این مملکت ما،‏‎ ‎‏قدرت او سلب بشود، آن وقت ببینید آنهایی که نوشتند مسائل را، حتماً‏‎ ‎‏اشخاصی تاریخ را ثبت کردند؛ تاریخها که بیرون آمد، آن وقت خواهید‏‎ ‎‏دید که اینها چه کرده اند با این مملکت.(159)‏

23 / 7 / 57  

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

خرید اسلحه برای ابرقدرتها  

‏این خیلی عجیب است! پایگاه برای آنها درست می کنند، مستشارها‏‎ ‎‏می آیند، خرجش را ما باید بدهیم! نفتمان را می دهیم برای درست کردن‏‎ ‎‏پایگاه! شما حساب بکنید این را و بعد مطالعه کنید در این امور، یک‏‎ ‎‏اسلحه ای که ایران به دردش به هیچ وجه نمی خورَد، این مال جنگهای‏‎ ‎‏بزرگی است که بین دو تا ابرقدرت یکوقتی این جنگها می شود، یک همچو‏‎ ‎‏اسلحه ای برای ما نیست؛ ما یک همچو اسلحه ای ‏‏[‏‏لازم‏‏]‏‏ نداریم؛ ما‏‎ ‎‏مسلسلها و اینها کافی مان است، اینقدری که می توانیم استعمال کنیم‏‎ ‎‏برای تنظیم امور داخلی خودمان. نمی خواهیم جنگ کنیم. مگر ما با‏‎ ‎‏شوروی حالا می توانیم جنگ کنیم یا با امریکا می توانیم جنگ کنیم؟‏‏(160)‏

23 / 7 / 57  

*  *  *

‎ ‎

‏ ‏

ایران تحت فرماندهی مستشاران امریکا  

‏این مملکت مترقی و اجتماع مترقی! این کجاست آخر که ما نمی دانیم،‏

کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 107

‏اطلاع نداریم بر آن؟ کجای این مملکت را ایشان آباد کرده است؟ جز‏‎ ‎‏اینکه یک پایگاههایی برای دیگران در این مملکت درست کرده است؛‏‎ ‎‏جز اینکه مملکت ما را مورد تسلط دیگران قرار داده است. امریکا الآن در‏‎ ‎‏تمام شریانات مملکت ما دست دارد. یک «مملکت مترقی»! اول نمودِ‏‎ ‎‏ترقی این است که یک مملکتی مستقل باشد، خودش سرپای خودش‏‎ ‎‏باشد؛ کجای این مملکت ما مستقل است؟ آن از یک طرف می کشد و آن‏‎ ‎‏از یک طرف می کشد. آن پنجه اش در اعماق چاههای نفت ما فرورفته‏‎ ‎‏است، آن پنجه اش در اعماق گازهای ما فرورفته است. این «مملکت‏‎ ‎‏مترقی» کجایش مترقی است؟ کدام دانشگاه مترقی ما داریم؟ کدام‏‎ ‎‏فرهنگ مترقی ما داریم؟ کدام نظام مترقی ما داریم؟ نظامی که تحت‏‎ ‎‏فرماندهی مستشارهای امریکا است، این نظام است؟‏

‏     ‏‏این هم از اینکه مملکت ما ترقی کرده؛ یعنی همۀ چیزهای منطق‏‎ ‎‏ایشان این است که ترقی کرده است؛ شاه ترقی داده است؛ یعنی همۀ‏‎ ‎‏چیزهایی که این مملکت دارد تسلیم آقای کارتر کرده اند! البته کارتر که‏‎ ‎‏نفتخوار است باید یک همچو چیزی بگوید. او نفت می خواهد، دارد‏‎ ‎‏نفتهای ما را می خورد، البته او باید یک همچو مطلبی بگوید.(161)‏

 29 / 7 / 57 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

حمایت مستشارهای امریکا از شاه

‏شاه این همه فجایع را دارد انجام می دهد به دست همین اتباع خودش و‏‎ ‎‏اینها بسیاری شان، خیلی شان هستند که اینها نمی خواهند، میل ندارند،‏‎ ‎‏لکن یک قوۀ بالاتری بالاسرشان هست؛ مستشارهای امریکا هستند؛‏‎ ‎‏دستور را به آنها می دهند و عمل می کنند؛ و شاه را می خواهند با همۀ‏‎ ‎‏جنایتش نگه دارند.(162)‏

 2 / 8 / 57 


کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 108

ایران، پایگاه امریکا در برابر شوروی  

‏نفت ما را بیحساب دارند به امریکا می دهند و به جای آن پایگاه برای‏‎ ‎‏امریکا در ایران درست می کنند، این را قبول کنند لکن بگویند این کار‏‎ ‎‏خوبی است که ما می کنیم! خوب،یک انساندوستی است و محبت به‏‎ ‎‏همنوع است و مهمان پروری است و اینطور چیزها! که ما نفتمان را‏‎ ‎‏بدهیم، خوب یک هدیه ای است به یک مملکتی! خوب، هدیه‏‎ ‎‏می خواهیم بدهیم نفتمان را! آنها هم بیایند به جای اینکه به ما پول‏‎ ‎‏بدهند اسلحه بدهند! اما نه اسلحه به ما بدهند، این اسلحه ای که اینها‏‎ ‎‏خیال دارند بیاورند در ایران و پایگاه درست کنند در مقابل شوروی،‏‎ ‎‏بی بهانه نمی شود آورد؛ به بهانۀ اینکه پول نفت را ما داریم می دهیم‏‎ ‎‏منتها پول نفت را اسلحه می دهیم. اسلحه! احتیاج دارد ایران به اسلحه!‏‎ ‎‏این اسلحه های بسیار هنگفت و زیادی که ایرانی اصلاً نمی داند که چه‏‎ ‎‏کارش بکند تا راه بیفتد و به این ایرانی هم نشان نمی دهند این مطلب را‏‎ ‎‏که این را چه کار بکن تا به راه بیفتد! اینها در اینجا می خواستند پایگاه‏‎ ‎‏درست کنند در مقابل شوروی. اگر همین طوری بگویند ما می خواهیم‏‎ ‎‏پایگاه درست کنیم، خوب صدایش در می آید؛ این هم ـ این قارداش‏‎[2]‎‎ ‎‏هم ـ صدایش درمی آید می گوید من هم باید اینجا یک گوشۀ دیگر چه‏‎ ‎‏بکنم! اینها نمی خواهند این جور بشود. می گویند که ما نفت داریم‏‎ ‎‏می خریم و عوض داریم می دهیم. عوض چیست؟ عوض این است که‏‎ ‎‏اسلحه می دهیم ولیکن واقع مطلب پایگاه درست کردن برای امریکاست.‏‎ ‎‏و الآن ایران ـ خیلی از جاهای آن ـ این پایگاهها را دارد و مهیاست.‏‏(163)‏

21 / 8 / 57  

*  *  *

‎ ‎

‏ ‏

ژاندارم امریکا در خلیج فارس

‏چند روز پیش از این  که آقای کارتر صحبت کردند، جزء حرفهایی که‏

کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 109

‏زدند این بوده است که الآن مملکت ایران هجده میلیارد دلار از ما، هجده‏‎ ‎‏میلیارد دلار از ما اسلحه خریده! و یک مملکت قوی ای ایجاد کرده است‏‎ ‎‏که این اسباب این می شود که برای ما یک منافعی دارد! کمونیستها را‏‎ ‎‏نمی گذارد چه بشود! مسلمانهای چپگرا را نمی گذارد چه بشود!‏‎ ‎‏ژاندارمی، ژاندارم خلیج هست برای ما، و ما این برایمان خیلی ارزش‏‎ ‎‏دارد! ملت ایران روی همین حرفها دارد می گوید ما این را نمی خواهیم که‏‎ ‎‏هجده میلیارد از شما ‏‏[‏‏اسلحه‏‎ ‎‏]‏‏خریده و نفت ما را داده برای اینکه‏‎ ‎‏ژاندارمِ شما باشد، پاسدار شما باشد. ملت ایران برای همین جهت است‏‎ ‎‏که دارد جوان می دهد، دارد مال می دهد، دارد همه چیز می دهد تا اینکه‏‎ ‎‏نباشد یک آدمی که اینطور خیانتکار به ملت است. و همین مطلب را‏‎ ‎‏ایشان یکی از مناقب ایشان حساب می کند که هجده میلیارد دلار این‏‎ ‎‏[‏‏سلاح‏‎ ‎‏]‏‏خریده است، اسلحه خریده و مملکت را یک قدرتی به آن داده‏‎ ‎‏که در مقابل کمونیست که دشمن ماست، در مقابل چپگراها از مسلمین‏‎ ‎‏که دشمن ما هستند، و حافظ منافع ما در خلیج است!(164)‏

‏ ‏

26 / 8 / 57  

*  *  *

‎ ‎

‏ ‏

نفت و اسلحه در خدمت امریکا

‏این نفتی که از ما دارد می رود، به هدر می رود؛ و دیگر این را همه کس‏‎ ‎‏می داند که این نفت زیادتر از آن اندازه ای که احتیاج خود مملکت است‏‎ ‎‏خارج می شود و می رود به جیب امریکا و سایر کسانی که می برند، و در‏‎ ‎‏مقابلش هم امریکا آنچه به ما می دهد عبارت از اسلحه است! به قول‏‎ ‎‏خودشان هجده بیلیون دلار اسلحه! این اسلحه هایی که ما اصلاً‏‎ ‎‏نمی توانیم استعمال کنیم و نمی فهمند در ایران که این چیست، باید چه‏‎ ‎‏جور کرد تا کار بکند؛ و حتماً باید مستشارهای امریکایی باشند تا‏‎ ‎‏بتوانند این کار را انجام بدهند. این اسلحه آمده است به ایران، نه برای‏

کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 110

‏مصلحت ایران بلکه برای پایگاه درست کردن برای امریکا؛ منتها آن‏‎ ‎‏عوضی که امریکا به ما می دهد در مقابل این، پایگاه است که نفتمان را‏‎ ‎‏ببرد! هم نفت ما را می برد و هم آن چیزی که در مقابلش به ما می دهد این‏‎ ‎‏است که پایگاه برای خودش درست می کند! یعنی اگر ابتدائاً امریکا‏‎ ‎‏می گفت که من خیال دارم پایگاهی در ایران درست کنم در مقابل‏‎ ‎‏شوروی، آن ایستاده بود در مقابلش و می گفت غلط نکن! این را با این‏‎ ‎‏صورت که نفت می برد و می خواهد مملکتش یک مملکت قدرتمند‏‎ ‎‏باشد، از این جهت هجده بیلیون دلار تاکنون در مقابل نفت ایشان اسلحه‏‎ ‎‏خریده است، به حَسَب آنطوری که کارتر گفته اند، و این هجده بیلیون‏‎ ‎‏دلاری که اسلحه خریده اند و اسلحه هایی که ما نمی توانیم، ایران‏‎ ‎‏نمی توانند استعمال کنند جز برای این است که اینها می خواستند یک‏‎ ‎‏پایگاههایی درست کنند، با این صورت درست کردند؟ الآن هم در‏‎ ‎‏کوهستانهای ایران، پایگاههای آنها، پایگاههای زیرزمینی شان موجود‏‎ ‎‏است.‏

‏     ‏‏این نفت ما را که کارگرهایش دست از کار برداشتند و گفتند‏‎ ‎‏نمی خواهیم نفتمان را بدهیم، کی فشار آورد به این کارگر که باید سرِ کار‏‎ ‎‏باشید و چرا فشار آورد؟ چرا با سرنیزه می خواهند وادار کنند؟ یعنی‏‎ ‎‏ارتش. چرا این ارتش با سرنیزه می خواهد وادار کند به اینکه این کارگرها‏‎ ‎‏سرِ کار بروند؟ این کارگرها سر کار بروند و این نفت را و این طلای سیاه را‏‎ ‎‏جریان بدهند برای ممالک دیگر، برای امریکا! برای اینکه ارتش ارتش ما‏‎ ‎‏نیست! ارتش استقلال ندارد. اگر ارتش استقلال داشت، نمی شود ما‏‎ ‎‏بگوییم که ارتش مستقل خودش پیش خود می خواهد به امریکا نفت‏‎ ‎‏برساند. ارتش یک ارتش وابسته به امریکاست و تحت فرمان‏‎ ‎‏مستشارهای امریکایی هست، از این جهت می خواهند که همین ارتش‏‎ ‎‏را استعمال می کنند برخلاف آن چیزی که ملت می خواهد. ملت می گوید‏

کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 111

‏نفت مال خودمان، ارتش می گوید نفت مال امریکا!‏

‏     عمل ارتش این است که با سرنیزه، الآن در آبادان و آنجا با سرنیزه‏‎ ‎‏مردم را می خواهند وادار کنند و کارگرهای شرکت نفت را می خواهند‏‎ ‎‏وادار کنند به اینکه مشغول بشوند برای نفت که نفت را صادر بکنند. این‏‎ ‎‏کار کاری است که ارتش الآن دارد به ملت ایران، خیانتی است که دارد به‏‎ ‎‏ملت ایران ‏‏[‏‏می کند‏‏]‏‏، به دست ارتش یعنی بزرگهای ارتش این خیانت را‏‎ ‎‏به مملکت ایران دارند می کنند. آنها هم تحت نظارت کس دیگری‏‎ ‎‏هستند و خود امریکاست که در اینجا این کار را دارد انجام می دهد. پس‏‎ ‎‏شما می گویی، ادعا می کنی که اگر من بروم استقلال ایران از دست‏‎ ‎‏می رود، یعنی اگر من بروم دیگر ارتش همچو نیست که تحت فرمان‏‎ ‎‏امریکا باشد و مردم را وادار کند که ـ یعنی کارگرها را ـ وادار کند که نفت را‏‎ ‎‏بدهید. حالا وادار می کنند کارگرها را که نفت را به امریکا باید جاری‏‎ ‎‏بکنید و از جیب ملت ایران در هر روز چقدر نفت بیرون بکنید، بدون‏‎ ‎‏اینکه به این ملت ایران نفعی برسد.(165)‏

29 / 8 / 57  

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تضاد قراردادهای نظامی با منافع ملی 

سوال: ‏[‏‏شما اخیراً (اوایل دسامبر 78) اظهار داشتید که: «تمام‏‎ ‎‏قراردادهایی که علیه منفعت ملی باشد به رسمیت شناخته نخواهد‏‎ ‎‏شد»؛ منظورتان کدام قراردادهاست؟ و «منفعت ملی» را چطور تعریف‏‎ ‎‏می کنید؟‏‏]‏

جواب:‏ تصور نمی کنم وقتی گفته می شود منافع ملت، ابهامی در آن‏‎ ‎‏باشد. مثلاً امروز هیچ ایرانی تردید ندارد در اینکه قرارداد خرید‏‎ ‎‏میلیاردها دلار اسلحه و ساختن پایگاه نظامی برای امریکا از پول نفت‏‎ ‎‏ایران و حضور هزاران مستشار نظامی امریکایی در ایران با هزینه های‏

کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 112

‏سرسام آور آن، به نفع ملت ایران نیست و اینگونه قراردادها که به دست‏‎ ‎‏شاه با دولتهای خارجی منعقد شده است کم نیست.(166)‏

 18 / 10 / 57 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

ایجاد پایگاه با درآمد حاصل از نفت  

‏پایگاه درست کردند برای امریکا. یعنی نفت ما را دادند، و به اسم اینکه ما‏‎ ‎‏اسلحه می خواهیم، می خواهیم که در مقابل همۀ دوَل ‏‏[‏‏خود را آماده‏‏]‏‎ ‎‏بکنیم، با این اسم اسلحه هایی آوردند که در مملکت ما کارشناسی ندارد‏‎ ‎‏نسبت به این مسائل و باید خود آنها باشند. و این برای این بود که اگر‏‎ ‎‏شوروی یک ایرادی می کرد که چرا پایگاه درست کردید، اینها بگویند که‏‎ ‎‏پایگاه مال خود ایران است و اسلحه هم پول نفت است. لکن واقع مطلب‏‎ ‎‏این بود که اسلحه پول نفت نبود بلکه نفت را بردند و به ازای او برای‏‎ ‎‏خودشان کار درست کردند. این یکی از خیانتها بود که در تاریخ باید ثبت‏‎ ‎‏بشود.(167)‏

 17 / 11 / 57 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

شاه، مامور خیانت و جنایت  

‏در طول مدتی که این سلطنت داشت، ما اگر بخواهیم بشماریم اصول‏‎ ‎‏خیانتهایی که به ما کرده است، طولانی است. و ما وقت اینکه بشماریم،‏‎ ‎‏نداریم. لکن از نمونه هایی که به اسم خدمت به کشور ما ایشان انجام داده‏‎ ‎‏است، این ماموریت بوده است که در ازای نفتی که از مملکت ما برای‏‎ ‎‏امریکا خارج می شده است، اسلحه می گرفتند، مُهمّات می گرفتند، در‏‎ ‎‏صورتی که آن اسلحه و مُهمّات برای خودشان و برای پایگاههای‏‎ ‎‏خودشان بود. و این آدم، نفت ما را داد و برای آنها پایگاه درست کرد به‏‎ ‎‏اسم پول نفت، و در این چند سال اخیر و ده سال ـ پانزده سال اخیر‏

کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 113

‏آن قدر این جنایت کرد و آن قدر جوانهای ما را کشت، و آن قدر حبسهای‏‎ ‎‏اینها پُر بود از جوانهای ما که نمی توانیم بشماریم.(168)‏

 19 / 8 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

پایگاه جاسوسی امریکا  

‏عمده نظر آقای کارتر در این محل که این چیزها را درست می کرد‏‎ ‎‏شوروی بود نه اینکه ایران برایش یک چیزی بود. خوب، ایران در مشتش‏‎ ‎‏بود. کاری به او نبود. عمده نظر این بود که اینجا پایگاهی درست کنند. در‏‎ ‎‏مقابل یک قدرت بزرگی پایگاه نظامی درست کرده. پایگاه همه چیز و‏‎ ‎‏پایگاه جاسوسی هم درست کرد، که این مرکز است جوانهای ما رفتند،‏‎ ‎‏کشف کردند که مرکز، مرکزِ جاسوسی است.(169)‏

28 / 9 / 58  

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

نیرومندترین ژاندارم منطقه 

‏ایران، چنانچه می دانیم و می دانید، دست بسته تسلیم امریکا بود؛ و‏‎ ‎‏شاه مخلوق خائن این کشور را در تمامی ابعاد وابسته به امریکا کرده بود،‏‎ ‎‏و ایـران یکی از پـایگاههای نظـامی امریکا بود. ارتش در دست‏‎ ‎‏مستشاران آن، و فرهنگ در دست جیره خواران، و شاه و دولت و مجلس‏‎ ‎‏از نوکران و سرسپردگان بودند. اقتصاد در وابستگی از آنها بدتر. و شاه‏‎ ‎‏مخلوع در منطقه نیرومندترین ژاندارم بود. و پشتیبان او امریکا و دیگر‏‎ ‎‏کشورهای وابسته به آن بودند. و از حیث تجهیزات نظامی بسیار غنی‏‎ ‎‏بود.(170)‏

12 / 6 / 62 

*  *  *

‏ ‏


کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 114

ماموریت شاه

‏شاه کشور ما را ویران و قبرستانهـا را آباد کرد ولی شاه که بود و به‏‎ ‎‏دستور چه کسی عمل می کرد؟ که اگـر او به تنهـایی و به فکر فاسد و‏‎ ‎‏تبهکار خود عمل می کرد چه بسا قضایا بعد از رفتن او خاتمه می یافت.‏‎ ‎‏ولی چه کسی است که نداند شاه نوکر و مامور امریکا و تمامی شهیدان و‏‎ ‎‏عزیزان ما، خونبها و قربانیانی بودند که به خاطر آزادی از آنان گرفته شد و‏‎ ‎‏کار او ماموریتی بوده است که برای اربابان خود به انجام رسانید و تا‏‎ ‎‏توانست انتقام امریکا را از اسلام و مسلمین گرفت ولی کارگزار اصلی‏‎ ‎‏ماجرا یعنی خود امریکا در پشت صحنه باقی مانده بود، امریکایی که از‏‎ ‎‏اسلام راستین می ترسید و از قیام منتهی به حکومت عدل واهمه‏‎ ‎‏داشت.(171)‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

 6 / 5 / 66 

*  *  *

‎ ‎

‏ ‏

تعلیمات نظامی اسرائیل در ایران

‏ملت بیچـاره در حـال فقـر و گرسنگی بـه سر می برند، و هیات حاکمۀ‏‎ ‎‏ایـران هر روز آنهمـه مالیـات را از مـردم گـرفته صـرف ولخرجیهـای‏‎ ‎‏خود می کنـد طیـارۀ فانتوم می خـرد تا نظامیـان اسـرائیل و عمـال آن‏‎ ‎‏در کشـور ما تعلیمـات نظـامی ببیننـد! اسرائیـل  که اکنـون با مسلمانهـا‏‎ ‎‏در حال جنـگ است و کسـانی که او را تـایید کنند، آنـان نیـز بـا‏‎ ‎‏مسلمانها در حال جنـگ می بـاشند ـ به طوری پـر و بالش در مملکت ما‏‎ ‎‏بـاز شده و بـه طوری مورد تاییـد دستگاه حاکمـه قرار گرفتـه که‏‎ ‎‏نظامیـان او بـرای دیـدن تعلیمـات به کشـور ما می آینـد! مملکت مـا‏‎ ‎‏پایگاه آنهـا شده! بـازار ما هم دست آنهاست. و اگر به همین وضع باشد و‏‎ ‎‏مسلمانها به همین سستی بمانند، بازار مسلمین را ساقط خواهند‏‎ ‎‏کرد.(172)‏

*  *  *

 

کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 115

  • )) کلمه ترکی به معنای برادر.