بخش سوم: امریکا و انقلاب اسلامی ایران
فصل اول: مبارزه با انقلاب اسلامی
توطئه و کارشکنی در جهت تضعیف انقلاب و نظام اسلامی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1394

زبان اثر : فارسی

توطئه و کارشکنی در جهت تضعیف انقلاب و نظام اسلامی

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

مخالفت با نوع نظام حکومتی  

‏دعوت کنید مردم را، دعوت کنید همه را به اینکه در این رفراندم به‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی: «فقط جمهوری اسلامی» یک کلمه این ور یک کلمه‏‎ ‎‏آن ور نباید باشد. نه از آن اسقاط بشود نه به آن زیاد بشود. شیاطین‏‎ ‎‏می خواهند یک کلمه را اسقاط بکنند، یا کلمه‏‏[‏‏ای‏‏]‏‏ را زیاد بکنند. توجه‏‎ ‎‏به این معنا داشته باشید.(203)‏

16 / 12 / 57

*  *  *

‎ ‎

‏ ‏

اقدام دست نشاندگان برای تغییر وضعیت

‏کسانی که در بین شماها رخنه می کنند و می خواهند تبلیغات سوء‏‎ ‎‏بکنند، یا به اسم دلسوزی برای کارگران یا به اسمهای دیگر، اینها خائن به‏‎ ‎‏ملت ما هستند. اینها برای کارگران هیچ دلسوزی ندارند؛ اینها‏

کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 137

‏می خواهند مملکت ما آشفته باشد و مملکت ما گل آلود باشد و از آب‏‎ ‎‏گل آلود ماهی بگیرند. اینها دست نشاندگان امریکا یا غیر امریکا هستند،‏‎ ‎‏و اینها هستند که می خواهند باز ما را به آن اختناق و به آن وابستگی‏‎ ‎‏برگردانند.(204)‏

26 / 1 / 58  

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

طرح نقشه های شیطانی

‏خدمت شما به اسلام به آخر نرسیده است؛ باز بین راه هستیم و باید از‏‎ ‎‏این توطئه ها جلوگیری کنیم، از این نقشه های شیطانی که به دست‏‎ ‎‏امریکا و عمال آن الآن هم در مملکت ما در جریان است، دستهای اینها را‏‎ ‎‏قطع کنیم نگذاریم اینها توطئه کنند. با اسمهای مختلف و با بهانه های‏‎ ‎‏مختلف توطئه کنند و تخم نفاق بپاشند بین ملت ما. شما برادران من،‏‎ ‎‏شما عزیزان من باید با مشت محکم با آنها مواجه بشوید و آنها را خنثی‏‎ ‎‏کنید، حرفهای آنها را خنثی کنید. آنها در همۀ اطراف کشور ما مشغول‏‎ ‎‏شیطنت هستند و بنا دارند که باز، یا آن رژیم را پیش بیاورند و یا اگر این‏‎ ‎‏نشد نظیر آن را پیش بیاورند و باز ما را در اختناق بکشند و جوانان ما را‏‎ ‎‏در حبس و ذخایر ما را در غارت. ما موظفیم ـ همۀ ما موظفیم ـ که از این‏‎ ‎‏نقشه های شیطانی جلوگیری کنیم.(205)‏

27 / 1 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تبلیغات سوء

‏چرا ‏‏[‏‏راه‏‏]‏‏ می افتند در بین این کارخانه دارها تبلیغات سوء می کنند و‏‎ ‎‏نمی گذارند که راه بیفتد.‏

‏     همۀ این مسائل به ما این مطلب را نشان می دهد که یک عده ای‏‎ ‎‏مامورند از طرف خارجیها ـ و من بیشتر احتمال می دهم امریکا باشد ـ‏

کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 138

‏مامورند از طرف اینها که نگذارند ایران سالم باشد، نگذارند آرام باشد.‏‎ ‎‏این ماموریت را اگر بتوانند در کارخانه ها انجام می دهند، اگر بتوانند، در‏‎ ‎‏کشاورزی انجام می دهند، بتوانند در دانشگاهها و در ‏‏[‏‏بین‏‎ ‎‏]‏‏اینها، که‏‎ ‎‏یک مردم ساده ای هستند ولو تحصیل کرده اند و مشغول تحصیلند لکن‏‎ ‎‏جوانند زود تحت تاثیر واقع می شوند.(206)‏

 29 / 1 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

ایجاد ناآرامی در مملکت 

‏جوانان! عزیزان من! بانوان! آقایان! همه متوجه باشید دستها در کار‏‎ ‎‏است، توطئه ها در کار است؛ از خارج الهام می گیرند که نگذارند این‏‎ ‎‏مملکت آرامش پیدا بکند، نگذارند اصلاحات حاصل بشود. شما ملاحظه‏‎ ‎‏می کنید که خانه سازی برای کشاورزان و برای کارگران یک کار خلاف‏‎ ‎‏ملی است؟ همین را هم دارند مخالفت می کنند! همین خانه سازی ‏‏[‏‏را‏‏]‏‎ ‎‏هم دارند مخالفت می کنند. آیا رفراندم یک امری بود که غیر ملی بود؟‏‎ ‎‏مربوط به خارجیها بود؟ دولتی دخالت در آن داشت؟ دست قدرتی در‏‎ ‎‏آن دخالت داشت؟ چرا نمی گذاشتند رفراندم تحقق پیدا کند؟ چرا‏‎ ‎‏تحریم کردند رفراندم را؟ چرا صندوقها را در بعضی جاها آتش زدند؟‏‎ ‎‏برای اینکه نمی خواهند یک مملکت آرام باشد، نمی خواهند ملت به‏‎ ‎‏حال خودش، سرنوشت خودش را در دست بگیرد. اگر ملت سرنوشت‏‎ ‎‏خودش را در دست بگیرد نمی گذارد که امریکا همه چیز او را ببرد؛ و‏‎ ‎‏شوروی از آن طرف، امریکا از آن طرف، انگلستان از آن طرف. نمی گذارند‏‎ ‎‏همۀ نیروهای جوانی ما به هدر برود؛ و آنها نمی خواهند این را.(207)‏

 1 / 2 / 58 

*  *  *

‏ ‏


کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 139

توطئه جهت وابستگی 

‏می خواهند ما را همیشه جیره خوار امریکا قرار بدهند که همه چیز ما از‏‎ ‎‏امریکا بیاید، می خواهند نگذارند فرهنگ ما رشد پیدا بکند و آدم پیدا‏‎ ‎‏بشود در ایران تا اینکه کید آنها را خنثی کند، می خواهند نگذارند اقتصاد‏‎ ‎‏ما سالم بشود، می خواهند نگذارند ارتش ما مستقل بشود. اینها‏‎ ‎‏کیدهایی است که به الهام از امریکا و امثال امریکا در ایران مشغول‏‎ ‎‏توطئه اند.(208)‏

31 / 1 / 58  

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

بسیج قدرتها در ایجاد اختلاف  

‏امروز که ایران به اعتماد خدا نهضت کرد، اینها یافتند و احساس کردند،‏‎ ‎‏در عین ‏‏[‏‏حال‏‎ ‎‏]‏‏دیدند که ملتی با نداشتن اسلحه و با قدرت اسلام و‏‎ ‎‏ایمان و وحدت کلمه، غلبه کردند بر شیاطین که دارای همه ‏‏[‏‏تجهیزات‏‏]‏‎ ‎‏بودند؛ دارای اسلحه های مدرن بودند، و دولتهای بزرگ مثل امریکا و‏‎ ‎‏انگلستان پشتیبانی اشان کردند، نتوانستند شاه را نگه دارند. اینها‏‎ ‎‏وحدت کلمه را احساس کردند. پیشتر علمی بود، و الآن وجدانی و لمس.‏‎ ‎‏از این رو الآن قوای خودشان را بیشتر بسیج کردند تا اختلاف در ایران‏‎ ‎‏ایجاد کنند. در کردستان، در بلوچستان، در بین خوزستان، به بهانه هایی‏‎ ‎‏می خواهند اختلاف بیندازند. و همین معنا باعث این است که اینها‏‎ ‎‏کوشش کنند بین برادران اسلامی وحدت کلمه حاصل نشود، به اینکه‏‎ ‎‏حکومتها را وادار کنند که به مبارزۀ هم بروند، و طرفداران خود را در‏‎ ‎‏کشورهای اسلامی بگمارند.(209)‏

 16 / 2 / 58 

*  *  *

‎ ‎

‏ ‏

اشتباه توطئه چینان در شیوه تضعیف نهضت 

‏دشمنان گمان نکنند که با شهادت بزرگان ما این نهضت به آرامشی‏

کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 140

\

‏بر می گردد. این نهضت افروخته است، این نهضت برپاست تا کلیۀ‏‎ ‎‏ریشه های فساد را از بن بکند. این نهضت تا پیروزی نهایی برپاست و هر‏‎ ‎‏وقت که احتمال سستی و ضعف برود خداوند تعالی با وسیله ای او را‏‎ ‎‏افزایش می دهد. دشمنان ما در اشتباهند که گمان می کنند که با کشتن‏‎ ‎‏ما رژیم منحوس یا مثل او بر می گردد. دیگر آن اوضاع برگشتنی نیست،‏‎ ‎‏ملت ایران دیگر نمی پذیرد آن اوضاع را. امریکا اشتباه کرده است،‏‎ ‎‏توطئه چینان امریکا و انگلستان و غیر آنها در اشتباهند، این توطئه ها‏‎ ‎‏تاثیری ندارد. ما سد عظیم را شکسته ایم و این قطرات ناچیز، چیزی‏‎ ‎‏نیستند.(210)‏

‏ ‏

16 / 2 / 58  

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

در سر پروراندن توطئه کودتا  

‏اگر کارخانه هایی را روابط دارید به آنها بگویید، کارگرها را، که نگذارند‏‎ ‎‏اینها نفوذ کنند. اینها نمی خواهند ایران آرام باشد اینها می خواهند‏‎ ‎‏مغشوش و منقلب باشد تا در خارج منعکس بشود که ایران رشد ندارد و‏‎ ‎‏نمی تواند خودش را اداره کند، آن وقت خدای نخواسته یک کودتایی به‏‎ ‎‏پیش بیاورند، و باز برگردد به همان حال سابق.(211)‏

22 / 2 / 58  

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

ایجاد ناآرامی مقدمۀ کودتا  

‏در هر صورت، الآن یک قشرهایی هستند که نمی خواهند که این نهضت‏‎ ‎‏به آخر برسد. یک دسته شان ـ که بیشتر و عمده است ـ همین تتمۀ رژیم و‏‎ ‎‏اینهاست، که با صورتهای مختلف می خواهند نگذارند، و می خواهند‏‎ ‎‏همان مسائل سابق را برگردانند؛ و نمی توانند ان شاءالله . اما این را‏‎ ‎‏می خواهند که این کار بشود. این شلوغیها و اینها را می خواهند بکنند که‏

کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 141

‏آرامش در مملکت نباشد، و کم کم وقتی آرامش نشد، راهی باز بشود،‏‎ ‎‏برای اینکه یک کودتای مشروعی ـ به قول خودشان ـ درست بشود،‏‎ ‎‏خدای نخواسته به حال اول برگردد؛ و این ان شاءالله نمی شود. لکن ما‏‎ ‎‏باید بیدار باشیم.(212)‏

23 / 2 / 58  

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

توطئه و تبلیغات منفی توسط عمّال رژیم سابق

‏آنها دست زدند به یک تبلیغاتی. و او اینکه «چه شد؟» تاکنون چه شده‏‎ ‎‏است؟ خوب، این هم جمهوری اسلامی! باز هم برای فقرا فکری نشده‏‎ ‎‏است؛ برای اداری فکر نشده است؛ باز هم بعضی از همان مهره ها هستند؛‏‎ ‎‏باز هم کذا. هی اشکال تراشی. از همه اطراف عمال آنهایی که می خواهند‏‎ ‎‏نگذارند این نهضت به آخر برسد، اینها افتاده اند توی قشرهای مختلف‏‎ ‎‏ملت و هر جا به یک صورت، به صورت به حسب ظاهر فریبندۀ همان‏‎ ‎‏فریبهایی که شاه در آن وقت، شاه سابق در وقت سلطنتش می داد ماها‏‎ ‎‏را، و صورت فریبنده درست می کرد: «دروازۀ تمدن بزرگ» عرض می کنم،‏‎ ‎‏دهقان کذا، «آزادزنان و آزادمردان»، «بیرون آوردن نیمی از ملت را برای‏‎ ‎‏خدمت»، همین حرفهایی که حرف است، محتوا ندارد، همین حرفهای‏‎ ‎‏فریبنده الآن روی هر نقشه ای که کشیده شده است؛ و با دقت کشیده‏‎ ‎‏شده است. و کاردارها و آن اشخاصی که درست مطالعات در همۀ‏‎ ‎‏روحیات مردم داشتند و دارند همین مسائل را، حالا می بینند که تا اینجا‏‎ ‎‏رسیده است، نگذارند جلو برود. اینها فهمیده اند که اگر این نهضت به این‏‎ ‎‏قدرتی که تا حالا آمده است برود جلو، این اسباب این می شود که بکلی تا‏‎ ‎‏آخر دست آنها کوتاه بشود. این را می خواهند در این نیمه راه خفه اش‏‎ ‎‏کنند. و لهذا در همه قشرهای مختلفی که اینها عمالشان هست تبلیغاتی‏‎ ‎‏شروع شده است دامنه دار. توی کارگرها می روند یک صورتی، با یک‏

کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 142

‏وضعی، صحبت می کنند که خوب، برای کارگر هم که باز فکری نشد. کو‏‎ ‎‏خانه؟ کو زندگی؟ کو چطور؟ آن روزی که کارگر اعتصاب کرد و هیچ توجه‏‎ ‎‏به خانه و به زندگی نداشت و با اعتصاب خودش جلو رفت، حالا می آیند‏‎ ‎‏به او می گویند که خوب، این هم جمهوری اسلامی! پس چه شد الآن؟ کو‏‎ ‎‏خانه تان؟ کو ‏‏[‏‏حقوقتان‏‏]‏‏؟ آنها هم غفلت می کنند از اینکه خوب، ما باز‏‎ ‎‏نرسیدیم به جمهوری اسلامی. حالا باز الفاظ است؛ معانی تا حالا نیست؛‏‎ ‎‏ما بین راه هستیم؛ باز به مقصد نرسیدیم. مثل اینکه مثلاً یک رئیس‏‎ ‎‏کاروانی به دوستان و اجزای کاروان بگوید که ما وقتی به منزل رسیدیم،‏‎ ‎‏همۀ اسباب و وسایل راحتی آنجا فراهم است. بعد که دارند حرکت‏‎ ‎‏می کنند، یک جا اینها اعتقادشان این اصل بشود که رسیده ایم؛ باز‏‎ ‎‏می بینند که نه دیگر، باز زحمت و باز جور و باز راه رفتن و باز ‏‏[‏‏مشکلات‏‏]‏‎ ‎‏است؛ هی بروند ایراد بگیرند که خوب، ما که رسیده ایم حالا، پس کو این‏‎ ‎‏وعده هایی که تو کردی! خوب این غفلت از این است که ما نرسیده ایم. باز‏‎ ‎‏به آنجایی که باید برسیم، نرسیدیم. ‏

‏     الآن ریشه هایی از آن رژیم سابق و عمالش هست. آنطوری که گفته‏‎ ‎‏می شود در سرحدات و کنار سرحدات بیرون از کشور، چه در طرف ترکیه‏‎ ‎‏و چه در طرف افغانستان و چه در طرف عراق، و آنجاها هستند اشخاص،‏‎ ‎‏جاهای دیگر هم هستند؛ و اینها یک توطئه ای الآن دارند و می خواهند‏‎ ‎‏یک اجتماعی داشته باشند؛ با هم روابط پیدا دارند می کنند؛ و عمالشان‏‎ ‎‏توی جمعیت افتاده است و توی قشرهای مختلف ملت افتاده است و‏‎ ‎‏اشکال تراشی می کنند.(213)‏

6 / 3 / 58  

*  *  *

‎ ‎

‏ ‏

توطئه های زیرزمینی  

‏امروز روزی نیست که ما بنشینیم و نگاه کنیم. امروز، حال از آن وقتی که‏

کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 143

‏محمدرضا بود یک قدری عمیق تر است، بدتر است. آن وقت معلوم بود‏‎ ‎‏که این خائن ایستاده در مقابل ملت، ملت هم می شناخت او را و مقابل‏‎ ‎‏ایستاده بود. امروز خیانتهای زیرزمینی است. یک توطئه های‏‎ ‎‏زیرزمینی است که توطئه های زیرزمینی در همین سفارتخانه ها که‏‎ ‎‏هست دارد درست می شود، که مهمش و عمده اش مالِ شیطان بزرگ‏‎ ‎‏است که امریکا باشد. و نمی شود بنشینید و آنها توطئه شان را بکنند.‏‎ ‎‏یک وقت ما بفهمیم که از بین رفت یک مملکتی، و با حرفهای نامربوطِ‏‎ ‎‏دمکراسی و امثال ذلک ما را اغفال کنند که مملکت دمکراسی است، و‏‎ ‎‏هر کسی حق دارد در اینجا بماند، هر که حق دارد توطئه بکند. این‏‎ ‎‏حرفهای نامربوط را باید کنار گذاشت. و ملت ما همان طوری که تا حالا‏‎ ‎‏پیش آمده، از اینجا به بعد هم باید پیش برود و قطع کند دست اینها را. و‏‎ ‎‏چنانچه اینها آدم نشوند و شاه را که خزاین ما را برده است و در بانکها‏‎ ‎‏مقادیر بسیار زیادی ـ که ما حالا شاید بعضی از آن را مطّلع باشیم ـ در‏‎ ‎‏بانکها سپرده است و همه مال ملت است، تا این را برنگرداند، و اگر این را‏‎ ‎‏برنگردانند، ما طوری دیگری با آنها رفتار می کنیم. با انگلستان هم‏‎ ‎‏طوری دیگر رفتار می کنیم. آنها خیال نکنند که ما هم همین طور‏‎ ‎‏نشسته ایم گوش می کنیم که هر غلطی اینها می خواهند بکنند. نخیر،‏‎ ‎‏اینطور نیست. مساله باز انقلاب است. یک انقلابِ زیادتر از انقلاب اول‏‎ ‎‏خواهد شد. باید سر جای خودشان بنشینند و این خائن را او برگرداند. و‏‎ ‎‏آن خائن؛ بختیار خائن را هم او برگرداند. نه اینکه بختیار خائن را ببرند‏‎ ‎‏آنجا و بنشیند و توطئه کند و افراد دور خودش جمع کند و ـ عرض بکنم ـ‏‎ ‎‏روزنامه بنویسد و اطلاعات درست کند، و جوانهای ما را دولت انگلستان‏‎ ‎‏توقیف کند و بگیرد، برای خاطر اینکه تظاهر بر ضد شاه یا بر ضد بختیار‏‎ ‎‏کرده اند. اگر دست برندارند از اینها و این جانیها را تحویل ندهند، یا‏‎ ‎‏لااقل بیرون نکنند از مملکت خودشان، ما تکلیف دیگری داریم و عمل‏

کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 144

‏می کنیم به آن تکلیف.(214)‏

 14 / 8 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

دخالتهای شیطنتی، جایگزین دخالت نظامی  

‏امریکا عاجز از این است که دخالت نظامی در اینجاها بکند. اینها یک‏‎ ‎‏مسائلی در پیششان است، یک مطالبی در پیششان است که روی آن‏‎ ‎‏مطالب گرفتاریهایی دارند، نمی توانند این کارها را بکنند. اگر آنها‏‎ ‎‏می توانستند دخالت نظامی بکنند، شاه را نگه می داشتند. با تمام‏‎ ‎‏قدرتشان، قدرتهای تبلیغی ‏‏[‏‏تلاش‏‏]‏‏ کردند که نگهش دارند و ملت ما‏‎ ‎‏اعتنا نکرد به آن. و نه تنها او، همۀ قدرتها پشت سر هم ایستاده بودند که‏‎ ‎‏نگه دارند شاه را و نتوانستند نگه دارند. برای اینکه ملت، یک چیزی را که‏‎ ‎‏می خواهد، نمی شود مقابل ملت بایستد کسی و چه بکند، هیچ ابداً. این‏‎ ‎‏مطلب را از جوانهای ما پیش نیاورند؛ این مطلب را که دخالت نظامی‏‎ ‎‏[‏‏است‏‏]‏‏. آنها همیشه دخالتهایشان، دخالتهای شیطنتی است؛ توطئه‏‎ ‎‏است.(215)‏

16 / 8 / 58  

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

مایوس کردن مردم از انقلاب  

‏یکی از چیزهای بزرگی که اینها دارند، این است که سمپاشی کنند، به‏‎ ‎‏طوری که ما را از این انقلاب مایوس کنند. این یکی از کارهای بزرگ‏‎ ‎‏اینهاست که می خواهند بکنند که از این انقلاب ملت ما مایوس بشوند، و‏‎ ‎‏بگویند خوب کاری انجام نگرفته. اگر کارهای دست اول است، که عرض‏‎ ‎‏کردم همه اش انجام گرفته است. کارهای دست دوم هم چیزی است که‏‎ ‎‏مشغول انجامش هستند. همین در دولت آقای بازرگان چقدر کارها‏‎ ‎‏انجام گرفته، چقدر خانه سازی شده، و بی انصافها می گویند، یک خانه‏

کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 145

‏ساخته نشده. در این جهاد سازندگی چقدر خدمت کرد این ملت به این‏‎ ‎‏ملت خودش، و به این اشخاصی که مشغول کشت و زرع بودند؟ چقدر‏‎ ‎‏شما الآن خدمتها را شمردید که رفتید همه جا هر چه نابسامانی بوده‏‎ ‎‏درستش کردید؟ اینها باز می گویند هیچی نشده. از آن طرف خودشان‏‎ ‎‏فعالیت می کنند که چیزی نشود.‏

‏     این اشخاصی که خودشان را معرفی می کنند که ما «فدایی خلق»‏‎ ‎‏هستیم، با یک کبریت آتش می زنند حاصل عمرِ چندین نفر کشاورز را که‏‎ ‎‏این خرمن را تهیه کرده است. این «فدایی خلق» یک کبریت می زند این‏‎ ‎‏را، آتشش می زند. این «فدایی خلق» یک تفنگ می زند، آن لولۀ نفت را‏‎ ‎‏سوراخ می کند که حاصل زحمت این ملت از بین برود. اینها و امریکا اگر‏‎ ‎‏کار می کند اینطوری کار می کند. امریکا، نظامی اینجا نمی فرستد.‏‎ ‎‏امریکا، بدتر از نظامی اینجا می فرستد. اینها بدتر از نظامی اند. انسان با‏‎ ‎‏نظامی حال خودش را می داند. نظامی می آید جلو، ما هم می رویم جلو.‏‎ ‎‏نظامی امریکا اگر بیاید اینجا، ما هم می رویم جلو. من هم می روم جلو.‏‎ ‎‏همۀ شما می آئید جلو. نظامی نمی فرستد او، خاطرجمع باشید. از این‏‎ ‎‏امریکا هیچ نترسید، از این توطئه هایش بترسید. اینها را هم باید خنثی‏‎ ‎‏کنید. این هم خود شما جوانها باید در دانشگاه که هستید، اگر آمدند توی‏‎ ‎‏دانشگاه خواستند اخلال بکنند، جلوشان را بگیرید. در کارخانه ها‏‎ ‎‏هستید، اگر آمدند آنجا جلوشان را بگیرید. در جهاد سازندگی هستید،‏‎ ‎‏اگر آمدند آنجا خواستند اخلال کنند جلوشان را بگیرید. هر جا هستید‏‎ ‎‏جلوشان را بگیرید. نگذارید اینها رشد پیدا بکنند. اینها الآن نوکر شمارۀ‏‎ ‎‏یک آن کسی هستند که ما ‏‏[‏‏او را‏‎ ‎‏]‏‏دشمن شمارۀ یک حساب‏‎ ‎‏می کنیم.(216)‏

 16 / 8 / 58 

*  *  *


کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 146

سفارت امریکا، مرکز جاسوسی و توطئه  

‏حالا که این لانۀ فساد کشف شده است، خیلی چیزها برای ملت ما باید‏‎ ‎‏کشف بشود. آنجا دستگاههای جاسوسی زیاد، مع الاسف در ظرف چند‏‎ ‎‏ساعتی که نتوانستند این جوانهای عزیز ما، درها را درست باز بکنند.‏‎ ‎‏برای اینکه درها جوری بوده است که قابل باز کردن نبوده است،‏‎ ‎‏رمزهایش را نمی دانستند اینها. در آن زیرزمینهای بزرگ، اسناد بزرگی‏‎ ‎‏که از جاسوسیشان بوده است. از جنایتهاشان بوده است، از خائنینی‏‎ ‎‏بوده است که با آنها همکاری داشتند بکُلّی از بین بردند، تمام را به مثل‏‎ ‎‏پودر گرفتند درآوردند کاغذها را. مع ذلک یک مقداریش را که دیگر‏‎ ‎‏فرصت برایشان نشده است که از بین ببرند، دست دوم و سومش مانده‏‎ ‎‏است که برای کشف اینها و فهم اینکه اینها چه هست، محتاج به‏‎ ‎‏کارشناسان است. این جوانها خودشان نمی دانند، لکن آن مقداری که‏‎ ‎‏می توانند می خواهند ارائه بدهند و ارائه می دهند، لکن بسیاری از آنها‏‎ ‎‏کارشناس لازم دارد، رمز است. خیلی از جعبه ها را، صندوقهایی که در‏‎ ‎‏آنجا هست رمز است، و باز کردنش محتاج به اینکه کارشناس باشد. اینها‏‎ ‎‏یک مرکز توطئه و مرکز جاسوسی در مملکت قرار دادند. سفارتخانه ها‏‎ ‎‏حق ندارند که ـ حفاظتشان با خود دولت است ـ تفنگدار وارد کنند، و‏‎ ‎‏اینها تفنگدارها در آنجا داشتند، اسلحه ها در آنجا داشتند. سفارتخانه ها‏‎ ‎‏حق ندارند که جاسوسی کنند، توطئه بکنند، و اینها جاسوسی‏‎ ‎‏می کردند.(217)‏

‏ ‏

‏ ‏

 17 / 8 / 58 

*  *  *

‎ ‎

‏ ‏

نقض قوانین بین المللی 

سوال: ‏[‏‏اگر حضرت آیت الله این قدر اطمینان داشتید که سفارت امریکا‏‎ ‎‏یک لانۀ جاسوسی هست، چرا سفارت را تعطیل نفرمودید؟ چرا با امریکا‏‎ ‎‏قطع رابطه نفرمودید؟ چرا صبر کردید تا یک گروه جوانهای ایرانی بروند‏

کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 147

‏و این کار را انجام بدهند، سفارت را تصرف بکنند؟‏‏]‏

جواب:‏ ما هرگز احتمال نمی دادیم که یک سفارت مرکز جاسوسی باشد.‏‎ ‎‏و جوانهای ما اگر این احتمال را دادند و رفتند آن غیر از آنی است که من‏‎ ‎‏احتمال بدهم. من احتمال این مطلب را هرگز نمی دادم.‏

‏     من احتمال نمی دادم که آقای کارتر برخلاف همه موازین بین المللی‏‎ ‎‏عمل بکند و اینجا را مرکز جاسوسی و مرکز توطئه و مرکز حکومت بر ملت‏‎ ‎‏قرار بدهد. ما حالا بعد از اینکه جوانهای ما رفتند و شاید آنها روی این‏‎ ‎‏احتمالات رفته باشند که من نمی دانم که آنها روی چه احتمال رفتند و‏‎ ‎‏مورد تایید همه ملت ما شده است. الآن ما فهمیدیم این مساله را و ما این‏‎ ‎‏مرکز جاسوسی را خواهیم بست. و مادامی که کارتر در راس امور است‏‎ ‎‏معلوم نیست که بتوانیم با دولت امریکا همکاری داشته باشیم.(218)‏

 27 / 8 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تهدید امریکا، اشتباهی بیهوده

‏یک نفر مجرمی که پنجاه سال خانه های این مملکت را سوزانده است،‏‎ ‎‏مردم این مملکت را به حبس انداخته است، قتلهای زیاد، قتل عامهای‏‎ ‎‏زیاد کرده است، و سنگفرشهای خیابان ما را، اسفالتهای خیابان ما را‏‎ ‎‏رنگین کرده است با خون جوانهای ما، ذخایر ما را برداشته و دزدیده و‏‎ ‎‏برده است، اینها برده اند پناه داده اند یک همچه مجرمی را. و مخالف همه‏‎ ‎‏قوانین دنیاست که هر مجرمی که در یک جایی جرم کرد باید در محل‏‎ ‎‏خودش، در همان جایی که جرم کرده محاکمه بشود. اینها با یک‏‎ ‎‏انگیزه های بچگانه این را برده اند نگه داشتند. و حالا هم که ما مطالبۀ آنها‏‎ ‎‏را می کنیم، ما را می ترسانند از کشتیهایشان که آمدند در آبهای نزدیک‏‎ ‎‏آبهای خلیج، و از طیاره هاشان و از اینها. ما از چه می ترسیم؟ ما از‏‎ ‎‏طیاره های اینها می ترسیم؟ ما از کشتیهای اینها می ترسیم؟‏


کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 148

‏     ما اشخاصی هستیم که در این راه، شهادت را سعادت برای خودمان‏‎ ‎‏می دانیم. ملت ما الآن هم از من می خواهند که دعا کنم که شهید بشوند.‏‎ ‎‏ملتی که شهادت را می خواهد او را از چه می ترسانند؟ او را از مردن‏‎ ‎‏می ترسانند؟ اینها شهادت را شرف خودشان می دانند. آنها ما را از مردن‏‎ ‎‏می ترسانند؟ مردن برای آنها ترس دارد که قائل نیستند به ماورای‏‎ ‎‏طبیعت. کسی که خدا را می شناسد، کسی که قیامت را اطلاع دارد، ...‏‎ ‎‏کسی که اعتقاد دارد به ماورای طبیعت، این از چه می ترسد؟ امریکا‏‎ ‎‏اشتباه می کند. آقای کارتر اشتباه می کند که خیال می کند که می تواند‏‎ ‎‏یک همچه کاری بکند. دنیا نمی گذارد که او همچه کاری بکند. خود ملت‏‎ ‎‏امریکا نمی گذارد که او این کار را بکند. مگر یک کار آسانی است برای‏‎ ‎‏امریکا که بیاید و ملت ما را قتل عام کند. یک کاری نیست که او بتواند این‏‎ ‎‏کار را بکند. بر فرض اینکه بتواند، ملت ما با چنگ و دندان آنها را نابود‏‎ ‎‏خواهند کرد. و جوانهای ما الآن اعلام کرده اند که اگر اینها یک وقت‏‎ ‎‏بخواهند یک همچه کاری بکنند، ما سفارتخانه را با هر کس در آن هست‏‎ ‎‏منفجر می کنیم. و اگر یک همچو بشود ما نمی توانیم این جوانهایی که‏‎ ‎‏الآن در غرور جوانی هستند و ظلم دیدند، آنها را کنترل کنیم. ما‏‎ ‎‏نمی توانیم جلوی یک ملتی را که پنجاه سال ظلم دیده است و پنجاه‏‎ ‎‏سال و بیش از سی و چند سال از یک آدمی ظلم دیده است، از یک آدمی‏‎ ‎‏قتل عامها دیده است، برادرها را کشته اند، پدرها را کشته اند، زنها و‏‎ ‎‏شوهرهایشان از بین رفته است، یک همچو ملتی را ما نمی توانیم کنترل‏‎ ‎‏کنیم، که اگر امریکا بخواهد یک غلطی بکند، مردم بنشینند همینطور‏‎ ‎‏نگاه کنند که آقا بیایند و چتربازهایشان بیایند. امتحان کنند، بیایند‏‎ ‎‏ببینند چطور می توانند این کار را بکنند؟ تمامشان را از بین خواهیم برد.‏‎ ‎‏و خودمان هم کشته می شویم. آنها را هم از بین می بریم.(219)‏

 1 / 9 / 58 


کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 149

ایجاد مانع در انعکاس واقعیتهای انقلاب

‏اول من راجع به آن حرفی که ایشان‏‎[2]‎‏ زده اند که ژاپنیها اطلاع ندارند از‏‎ ‎‏اوضاع کشور ما، باید یک کلمه بگویم که چرا باید ژاپنیها اطلاع نداشته‏‎ ‎‏باشند و چرا باید مطبوعات ژاپن و گروه تبلیغاتی ژاپن یک چنین مهمی‏‎ ‎‏که در دنیا واقع شده است و یک چنین ظلمی که در طول پنجاه سال‏‎ ‎‏بیشتر به ما شده است و یک چنین تعدی که دولت امریکا به ما روا داشته‏‎ ‎‏است، چرا نباید در مطبوعات ژاپن، در گروه تبلیغی ژاپن منعکس بشود‏‎ ‎‏تا مردم بی خبر باشند. این را من باید یک چنین احتمالی را بدهم که‏‎ ‎‏دست امریکا در کار است که نمی گذارد مسائل ما به دنیا برسد. و‏‎ ‎‏مع الاسف به این اعترافی که شما کردید که ملت ژاپن اطلاع از مطالب ما‏‎ ‎‏ندارد، این احتمال پیش می آید که این فعالیت در ژاپن هم بوده است که‏‎ ‎‏نگذارند مسائل ما منعکس بشود، و یا بالعکس منعکس بکنند.(220)‏

5 / 9 / 58  

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

کارشکنی امریکا در امر رفراندوم جمهوری اسلامی و قانون اساسی  

‏امریکا از آن قدم اول با وضع ما مخالف بود. تا توانست برای حفظ شاه‏‎ ‎‏فعالیت کرد. دست و پا کرد. برای من پیام فرستاد. اشخاص را فرستاد. و‏‎ ‎‏بعد از اینکه شاه بیرون رفت و بختیار آمد، باز کوشش می کرد که بختیار را‏‎ ‎‏حفظ کند. که آن هم یکی از انگلهای ملت ما و یکی از اشخاصی بود که‏‎ ‎‏برای امریکا  کار می کرد. و تعقیب کردند که بختیار باقی باشد. بعد از اینکه‏‎ ‎‏بختیار رفت، اینها مشغول فعالیت شدند برای اینکه نهضت ما به ثمر‏‎ ‎‏نرسد و قدم به قدم دنبال کردند و آنهایی که دنبال آن بودند، از عمال‏‎ ‎‏امریکا بودند. از ریشه های فاسد رژیم سابق بودند. غائله ها بپا کردند که از‏‎ ‎‏اول رفراندم برای جمهوری اسلام نشود. و بعد که در این قدم شکست‏‎ ‎‏خوردند، قدم دوم پیش آمد. برای انتخابات مجلس خبرگان باز‏

کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 150

‏کارشکنی ها کردند فعالیتها کردند، عمال خبیث امریکا. و بعد که در آن‏‎ ‎‏قضیه هم شکست خوردند، راجع به رفراندم قانون اساسی مشغول شدند‏‎ ‎‏به کارشکنی. صندوقها را شکستند. مردم را بازداشتند از رای دادن. ولی‏‎ ‎‏مردم ایران بحمدالله در این قدم هم فاتح شدند. و رای قریب صددرصد‏‎ ‎‏به این قانون اساسی دادند. در عین حال که بعد از اینکه مردم هم‏‎ ‎‏نمایندگانشان رفت و نمایندگان را تعیین کردند برای بررسی قانون‏‎ ‎‏اساسی، و همان نمایندگان مردم بودند که قانون اساسی را بررسی کردند‏‎ ‎‏و تصدیق کردند، و بعد هم به رفراندم گذاشته شد. و مردم قریب به اتفاق‏‎ ‎‏رای دادند بر قانون اساسی. مع ذلک امریکا از پا ننشسته است و غائله ها‏‎ ‎‏بپا می کند. ...‏

‏     برادران آذربایجانی بیدار باشند که امروز که ما مواجه هستیم با یک‏‎ ‎‏همچو قدرتی و اسلام مواجه با کفر است و اسلام در خطر است، اینهایی‏‎ ‎‏که آشوب دارند بپا می کنند، در هر جای از مملکت که آشوب بپا بکنند،‏‎ ‎‏اینها اشخاصی هستند که مخالف با اسلام هستند و می خواهند اسلام‏‎ ‎‏متحقق نشود. جمهوری اسلام متحقق نشود. و باید درست متوجه‏‎ ‎‏باشند.(221)‏

16 / 9 / 58  

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

محاصره اقتصادی

‏کارتر در دنیا الآن شکست خورده، شکست سیاسی کارتر در این قضیه ای‏‎ ‎‏که طرح می کند، و اینها خوب لابد شنیدید، در روزنامه ها بود که وزیر‏‎ ‎‏خارجه اش را فرستاد دوره گردی، این آقای انساندوست! این آقایی که‏‎ ‎‏برای انساندوستی، محمدرضای جانی را برده آنجا نگه داشته، یا‏‎ ‎‏توطئه گری را می خواهد از آنجا شروع بکند. این آدم انساندوست! وزیر‏‎ ‎‏خارجه اش را دوره گردی فرستاد برای اینکه ما را در اقتصاد در انزوا‏

کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 151

‏بنشاند و محاصرۀ اقتصادی بکند. این آقای انساندوست همه دنیا را‏‎ ‎‏می خواهد بسیج کند که ما از گرسنگی بمیریم! خیال هم می کند‏‎ ‎‏می تواند. مع الاسف یا آقای کارتر که این وزیر خارجه اش که گردید دور،‏‎ ‎‏کسی به او اعتنا نکرد. دست رد به سینه اش زدند. گفت نمی شود این. و‏‎ ‎‏همان مملکت خودش هم ـ آن که می گفت که باید ما حصر اقتصادی‏‎ ‎‏بکنیم، در مملکت خودش هم مواجه شد با مخالفت. بعضی وزرای‏‎ ‎‏مملکتش هم مخالفت کردند.(222)‏

21 / 9 / 58  

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

حمایت از جاسوسان  

‏کارتر، سردمدار ستمکاران عالم تقاضا کرد تا ناقوسها را در سرتاسر امریکا‏‎ ‎‏به نفع جاسوسان در مقابل ملت مظلوم ایران به صدا درآورید. چه خوب و‏‎ ‎‏بجاست که ناقوسها را به فرمان خدای عالَم و دستور عیسی مسیح به نفع‏‎ ‎‏ملتهای مستضعف، که در زیر چکمۀ دژخیمان «کارتر» ها از هستی ساقط‏‎ ‎‏می شوند، به صدا درآورید.(223)‏

2 / 10 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

استحاله فرهنگی و معنوی انقلاب اسلامی  

‏حریفهای ما که کارکشته و کار کرده و مطالعه کرده هستند، اینها مطالعه‏‎ ‎‏کردند که باید در این وقتی که یک همچو انقلابی با دست خود ملت پیش‏‎ ‎‏آمده است، کودتا نبوده است که اختیارش را بشود یک کسی بگیرد، و آن‏‎ ‎‏تحت نفوذ دیگری باشد، با دست همین ملت بوده است، و یک ملت را‏‎ ‎‏نمی شود مهار کرد، باید چه بکنند، تا اینکه این انقلاب را نگذارند به ثمر‏‎ ‎‏برسد. باید خود انقلاب را از باطن داخل خودش فاسد کنند.‏

‏     فعالیت الآن در این جهت است که می خواهند که این انقلاب را در‏

کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 152

‏خودش ایجاد نفاق و اختلاف کنند و مدفونش کنند، و پس از اینکه خود‏‎ ‎‏انقلاب مدفون شد، بیایند و یک نفری که خودشان تعیین می کنند، یک‏‎ ‎‏کودتایی، یک بساطی درست کنند و همان مسائل سابق را پیش‏‎ ‎‏بیاورند.(224)‏

6 / 10 / 58  

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

انحراف افکار عمومی از نقطه اصلی آسیب  

‏آنچه که من می فهمم و احتمال زیاد می دهم این است که امریکا نه‏‎ ‎‏دخالت نظامی در ایران می خواهد بکند و نه حصر اقتصادی. اگر هم حصر‏‎ ‎‏اقتصادی بکند، ناجح نمی شود. خودش هم می داند. لکن از راه اساسیتر‏‎ ‎‏پیش آمده، و آن راه این است که ما را از باطن خودمان آسیب پذیر کند و‏‎ ‎‏ما را بگنداند از باطن خودمان. از اول هم اینها بناشان بر همین معناست.‏‎ ‎‏شاید در انقلابهایی که واقع می شود آنهایی که می خواهند نفع ببرند یا‏‎ ‎‏ضرری کشیدند که می خواهند جبران کنند، نقشه هایشان این باشد که‏‎ ‎‏خود انقلاب را در باطن خودش آسیب برسانند.‏

‏     الآن همۀ دستها در کار این معنا هست. شاید این صحبتهایی که در‏‎ ‎‏خارج می کنند به اینکه ما دخالت نظامی می کنیم، یا حصر اقتصادی‏‎ ‎‏می کنیم، شاید برای این معنا باشد که اذهان ما را منصرف کنند به آن‏‎ ‎‏طرف، و از آن چیزی که در کشور خودمان دارد می گذرد غافل کنند.(225)‏

20 / 10 / 58

*  *  *

‎ ‎

‏ ‏

چاپلوسی و نیرنگ جدید شیطانی کارتر  

‏ملت بزرگ مصر که از ننگ سادات خیانتکار به تنگ آمده بودند، اکنون‏‎ ‎‏مواجه با تحمل ننگ بزرگتری شده اند که با دسیسه و توطئۀ شیطان‏‎ ‎‏بزرگ، بر آنان تحمیل شده است. شیطان بزرگ برای رسیدن به چند‏

کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 153

‏سال مَسند جنایت، به هر وسیلۀ ممکن دستاویز و به هر نقشۀ شیطانی‏‎ ‎‏متشبث می شود؛ محمدرضا را به مصر تحمیل و خود را از آن بی خبر‏‎ ‎‏معرفی می کند. غافل از آنکه ملتها بیدار شده اند و دست امثال او را خوب‏‎ ‎‏خوانده اند. او که گاهی با اشغال نظامی و پیاده کردن چتربازان در لانۀ‏‎ ‎‏جاسوسی و گاهی با محاصرۀ اقتصادی و منزوی کردن کشور، ما را تهدید‏‎ ‎‏می کرد و از آن نتیجه نگرفت، اکنون دست به یک نقشۀ سیاسی و یک‏‎ ‎‏نیرنگ شیطانی زده است و با نرمش و چاپلوسی می خواهد ما را اغفال‏‎ ‎‏کند و قمار سیاسی خود را از رقیبان خود با نیرنگ به ملت ما، ببرد.‏

‏     ‏‏این نیرنگ جدید کارتر شبیه همان نیرنگی است که شاه مخلوع در‏‎ ‎‏اواخر عمر سلطنت ننگینش زد و در مقابل ملت و روحانیون به چاپلوسی‏‎ ‎‏و حیله گری پرداخت و دسیسۀ او نقش بر آب شد. آقای کارتر باید بداند‏‎ ‎‏که با فرستادن شاه مخلوع به مصر و عذرخواهی از اشتباهات گذشته و‏‎ ‎‏اعتراف به خیانتهای امریکا به ملتهای مظلوم ـ از آن جمله ایران ـ و راه‏‎ ‎‏حل لانۀ جاسوسی را از من که یک نفر از ملت بزرگ ایران هستم‏‎ ‎‏خواستن، به بیراهه رفتن است. حل این مساله به دست هیچ کس جز‏‎ ‎‏ملت شریف ایران و مجلس شورای اسلامی منبعث از آرای ملت نیست. و‏‎ ‎‏باید بداند که حمایت از شاه مخلوع بعد از آنهمه جنایات و خیانتهای‏‎ ‎‏بزرگ و آن چپاولگریها مجالی برای حل به اصطلاح شرافتمندانه‏‎ ‎‏نگذاشته است. با سپردن شاه مخلوع ـ دشمن اسلام و ایران ـ به دست‏‎ ‎‏دشمنی که با اعمال ننگین خود مسلمانان جهان را سخت آزرده است،‏‎ ‎‏راه حل را پیچیده تر نموده است.(226)‏

12 / 1 / 59

*  *  *

‎ ‎

‏ ‏

ممانعت امریکا از محاکمه جاسوسان

‏من یک سوالی دارم و آن اینکه، چرا آقای کارتر از آمدن این هیاتها به‏

کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 154

‏ایران اینقدر وحشت دارد. و چرا برای کسانی که از مملکت خودشان‏‎ ‎‏هستند، و از شخصیتهای بارز هستند، برای آمدن ایران جریمه قرار داده‏‎ ‎‏است. و چرا از آمدن شاه به ایران اینقدر وحشت دارد. و چرا از محاکمۀ‏‎ ‎‏این اشخاصی که در سفارت اینجا، که به اصطلاح ما لانۀ جاسوسی است،‏‎ ‎‏وحشت دارد. اگر ایشان دخالتی در مقدرات مملکت ما نکرده است، و اگر‏‎ ‎‏دولت امریکا با سرنوشت مملکت ما کار نداشته است، و سفارتخانۀ او مثل‏‎ ‎‏سفارتخانه های صحیح هست، او باید پیشقدم بشود به اینکه هیاتهایی‏‎ ‎‏بیایند رسیدگی کنند. چرا اینقدر وحشت دارد از اینکه رسیدگی بشود.‏‎ ‎‏مگر چه کرده است؟ مگر دولت امریکا با مملکت ما چه کرده است که‏‎ ‎‏ایشان وحشتناک است؟ اگر آنطوری که ایشان مدعی هستند، و‏‎ ‎‏طرفدارهای ایشان مدعی هستند، با کمال خوبی رفتار کرده است، و به‏‎ ‎‏قوانین بین المللی احترام گذاشته است، و با ایران به طور ظلم وجور رفتار‏‎ ‎‏نکرده است، باید ما که ادعا می کنیم، او بفرستد یک عده ای خودش،‏‎ ‎‏تجهیز کند یک جمعیتهایی از همۀ اطراف دنیا که بیایند اینجا، و ببینند‏‎ ‎‏که او چقدر رفتار خوب کرده است. چقدر با مردم ایران به انسانیت رفتار‏‎ ‎‏کرده است. و این ایرانیانند که نمک نشناسند! ما اگر دلیل دیگری‏‎ ‎‏نداشتیم برای مجرم بودن امریکا جز این جلوگیری کردن از افرادی که از‏‎ ‎‏ملت خودش است، و از شخصیتهای بزرگ ملت خودش هستند، و او‏‎ ‎‏برای آنها جریمه قرار داده است پنجاه هزار دلار و ده سال حبس. مگر چه‏‎ ‎‏شده است؟ مگر چه کرده است در اینجا که برای افرادی که می خواهند‏‎ ‎‏بیایند رسیدگی کنند جریمه قرار می دهد؟ ما اگر هیچ دلیلی نداشتیم الاّ‏‎ ‎‏این، کسانی که اطلاع نداشتند می فهمیدند که یک مساله ای در کار‏‎ ‎‏هست که این وحشت را دارد. کارهایی انجام شده است که این وحشت را‏‎ ‎‏دارد.(227)‏

‏ ‏

14 / 3 / 59  


کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 155

از بین بردن مراکز ارتباط روحانیت با ملّت  

‏آنی که به ملت عرض می کنم این است که توجه داشته باشد ملت، که‏‎ ‎‏دشمنهای اسلام و دشمنهای کشور شما، از هر راهی استفاده‏‎ ‎‏می خواهند بکنند. این راههایی که خوب، دیده اید که واضح است که‏‎ ‎‏توطئه ها بکنند، و مثلاً شلوغیها بکنند و فسادها بکنند و اینها را که‏‎ ‎‏می دانید. راه دیگری که الآن در نظر آنهاست این است که این مراکزی که‏‎ ‎‏مربوط به ربط روحانیت و ملت است، این مراکز را سست بکنند و کم کم از‏‎ ‎‏بین ببرند.(228)‏

‏ ‏

 20 / 4 / 59 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

خوف شیطان بزرگ از صدور انقلاب  

‏شیطان بزرگ جوجه های خود را فراخوانده است تا با هر حیلۀ متصور،‏‎ ‎‏بین مسلمین تفرقه افکند و امت توحیدی و برادران ایمانی را به اختلاف‏‎ ‎‏و دشمنی کشاند و راه سلطه گری و چپاول را برای خویش هر چه بیشتر‏‎ ‎‏باز کند. شیطان بزرگ که خوف آن دارد که انقلاب اسلامی ایران به سایر‏‎ ‎‏کشورهای اسلامی و غیراسلامی صادر شود و دست پلید او را از‏‎ ‎‏کشورهای تحت سلطه قطع کند.(229)‏

21 / 6 / 59 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

طرح حکومت جمهوری دمکراتیک

‏جناحهای وابسته به اجانب و تفاله های عقب ماندۀ آنان را که در سرهای‏‎ ‎‏بی ایمان خود، و با اسمهای گوناگون حتی به اسم اسلام، آن هم‏‎ ‎‏امریکایی اش در صفوف مسلمانان و مومنان به خدای بزرگ و اسلام عزیز‏‎ ‎‏رخنه کرده و حکومت به اصطلاح خلقی و جمهوری دمکراتیک را‏‎ ‎‏طرح ریزی نموده بودند شناسایی نموده و دست برادری به هم داده اند تا‏‎ ‎‏در سایۀ وحدت و اتفاق، نقشۀ شیطانی آنان را باطل و امید و طمانینه را‏

کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 156

‏به ملت برگردانند، و توطئه گران اصلی و دنباله روهای آنان را در این‏‎ ‎‏مرحله نیز مایوس نمودند.(230)‏

29 / 12 / 59  

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

بدبین کردن افکار عمومی  

‏اینک باز تفاله های رژیم خونخوار سابق درصددند که با کمک و همکاری‏‎ ‎‏گروهکهای واپسزده و قلمداران غرب و شرقزده، تجدید حیات کنند و با‏‎ ‎‏قلمهای به ظاهر خلقی و زبانهای فریبنده، در خارج و داخل، جمهوری‏‎ ‎‏اسلامی را متزلزل کنند و در جهان، جمهوری ما را رژیمی ظالمانه و بدتر‏‎ ‎‏از رژیم پهلوی معرفی کنند و افکار عمومی را مشوش و به ابرقدرتها‏‎ ‎‏مشروعیت دخالت در امور کشور دهند. اینان با نام آنکه در ایران قانونی‏‎ ‎‏نیست و در ایران حکومت جنگل پابرجاست، و به نام آنکه تمام نهادهای‏‎ ‎‏جمهوری، برخلاف قوانین دنیا، به غارت اموال و اتلاف نفوس دست‏‎ ‎‏زده اند، می خواهند راه را برای اربابان خود یا ابرقدرت شرق و بلوک‏‎ ‎‏کمونیست یا ابرقدرت غرب و بلوک سرمایه داری باز کنند.(231)‏

15 / 3 / 60  

*  *  *

‎ ‎

‏ ‏

تحریک گروههای سیاسی برای ترور 

‏این گروههایی که مع الاسف عده ای از جوانان ما و بچه های عزیزی را که‏‎ ‎‏اینها باید برای میهن خودشان واسلام خودشان عمل کنند بازی‏‎ ‎‏می دهند و بر ضد این انقلاب اسلامی، که دست قدرتها را از این کشور‏‎ ‎‏قطع کرده است، بسیج می کنند و در خیابانها می آورند و در مقابل ملت‏‎ ‎‏می خواهند بایستند در اشتباه اند. و من باید به این جوانهای گول خورده،‏‎ ‎‏که از چند نفر گرگ اینها گول خورده اند، نصیحت کنم و به پدر و مادر این‏‎ ‎‏عزیزان نصیحت کنم که شما فرزندان خودتان را و جوانهای خودتان را از‏

کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 157

‏دست این گرگهایی که به صورت آدمیزاد درآمده اند و شما را منحرف‏‎ ‎‏می خواهند بکنند، ‏‏[‏‏بگیرید‏‏]‏‏ توجه داشته باشید این امری که در دو روز‏‎ ‎‏پیش از این اتفاق افتاد این را مطالعه کنید ببینید چه بود؛ برای چه بود، و‏‎ ‎‏برای که بود. آیا شما در مقابل امریکا ایستادید و می خواهید جهاد کنید؟!‏‎ ‎‏در مقابل شوروی ایستادید و می خواهید جهاد کنید؟! می خواهید کشور‏‎ ‎‏خودتان را از دست امریکا بگیرید! می خواهید کشور خودتان را از دست‏‎ ‎‏شوروی بگیرید؟! شما که بازی خوردید و سران خیانتکار منافقین، شما‏‎ ‎‏را بازی داده اند و خودشان در پناهگاهها نشستند و شما را به خیابان‏‎ ‎‏آوردند و آن غائله اسفناک را به دست شما به بار آوردند، آیا شما در مقابل‏‎ ‎‏کی می خواستید بایستید؟ اعلام قیام مسلحانه در مقابل کیست؟ اعلام‏‎ ‎‏قیام مسلحانه در مقابل ملتی است که قریب بیست سال، و اخیراً دو سه‏‎ ‎‏سال، خون خودش را داده است و دست امریکا و بلوک او را و شوروی و‏‎ ‎‏بلوک او را از این کشور کوتاه کرده است. شما در مقابل این ملت‏‎ ‎‏می خواستید قیام بکنید! شما را وادار کردند به آن کارهایی که روی تاریخ‏‎ ‎‏را سیاه کرد؛ فکر این را کردید که شما دارید چه می کنید و متحرک به‏‎ ‎‏تحریک چه اشخاصی هستید؟ آنهایی که شما را به قیام و استقامت‏‎ ‎‏دعوت کردند و جا را خالی گذاشتند و رفتند! قیام و استقامت در مقابل‏‎ ‎‏کی؟ در مقابل اسلام؟در مقابل جمهوری اسلامی؟در مقابل قرآن کریم؟‏‎ ‎‏با اسم قرآن، مجاهده در مقابل اسلام و قرآن؟! با اسم اسلام، قیام بر ضد‏‎ ‎‏اسلام؟! با اسم آزادی، قیام بر ضد آزادی؟! بیدار بشوید! جوانهای‏‎ ‎‏خودتان را نصیحت کنید. شما تمام قوای خودتان را هم که روی هم‏‎ ‎‏بگذارید، در مقابل این سیل خروشانی که ملت مسلمان و ارزندۀ ایران به‏‎ ‎‏راه می اندازد، قطره ای بیش نیستید؛ چرا خودتان را به تباهی می کشید و‏‎ ‎‏با اسم استقلال ایران می خواهید ایران را به چنگال گرگهای قدرتمند‏‎ ‎‏مبتلا کنید؟ یک قدری تفکر کنید. ملت ما یک قدری در حال این افراد‏

کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 158

‏تفکر کند. پدر و مادرهای این جوانهای گول خورده، این دخترهای‏‎ ‎‏گول خورده، این پسرهای گول خورده، تفکر کنند و آنها را هدایت کنند. ما‏‎ ‎‏خیرِ شما را می خواهیم. جمهوری اسلامی خیر دنیا و آخرت شما را‏‎ ‎‏می خواهد. جمهوری اسلامی استقلال واقعی شما را می خواهد.‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی آزادی شما را از دست این گرگهای شرق و غرب‏‎ ‎‏می خواهد. این گروهکهای بدبخت، این گروهکهای جنایتکار، جوانهای‏‎ ‎‏ما را بازی می دهند؛ خودشان در پناهگاهها می نشینند، و جوانهای این‏‎ ‎‏ملت را بسیج می کنند بر خلاف اسلام و بر خلاف ملت مسلمان و در‏‎ ‎‏خدمت ابرقدرتها و خصوصاً امریکا.(232)‏

1 / 4 / 60 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

مقابله با اسلام  

‏از همان وقت که به جمهوری اسلامی مردم می خواستند رای بدهند‏‎ ‎‏مورد تحریم واقع شد. یک دسته ای، یک گروهی تحریم کردند و وقتی که‏‎ ‎‏مجلس خبرگان تاسیس شد در تاسیسش مخالفتها شد و بعد از آنکه‏‎ ‎‏دیدند تاسیس شد و اشخاصی که در مجلس خبرگان هستند فقها‏‎ ‎‏هستند یا دانشمندانی که در خط اسلام هستند، شروع به مخالفت شد و‏‎ ‎‏طرح انحلالش پیش یک عده ای ریخته شد و خداوند حفظ کرد. من باب‏‎ ‎‏اتفاق نبود که وقتی مجلس شورا می خواست تاسیس بشود باز مخالفتها‏‎ ‎‏شد و وقتی هم تاسیس شد باز در خود مجلس افرادی در آن موادی که‏‎ ‎‏برای حفظ اسلام و حفظ استقلال کشور مفید بود، مورد اشکال واقع شد.‏‎ ‎‏این یک مساله ای بود و یک جریانی. این جریان هست همراه با این‏‎ ‎‏انقلاب، همزاد با این انقلاب و همراه با این انقلاب و الآن هم هست و‏‎ ‎‏بعدها هم خواهد بود. بی جهت نیست که یک کسی در مجلس شورا‏‎ ‎‏انگشت می گذارد روی یک ماده ای که آن ماده بر حسب خواست اسلام‏

کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 159

‏ادامه دهندۀ اسلام و ادامه دهندۀ راه اسلام است، آن ماده مورد مواخذه‏‎ ‎‏قرار می گیرد و مخالفت. و من باب اتفاق نیست که بعد از آنکه آن مساله‏‎ ‎‏هم گذشت، دولت وقتی که یک دولت اسلامی است و متعهدی است‏‎ ‎‏مورد اشکال و مورد هتک قرار می گیرد و مجلس وقتی که مجلس‏‎ ‎‏اسلامی و اکثر افراد آن افراد متدین، متعهد هستند، مجلس را مورد‏‎ ‎‏مواخذه قرار می دهند و گفته و می گویند که اینها اشخاصی هستند که‏‎ ‎‏نمی توانند کاری انجام بدهند. قضیۀ توانایی دولت نیست و توانایی‏‎ ‎‏مجلس نیست، قضیه این است که این مجلس اسلامی نباید باشد، این‏‎ ‎‏دولت اسلامی نباید باشد.‏

‏     قضیه آقای بهشتی نبود، شما دیدید که در طول این یک سال، دو‏‎ ‎‏سال با چه افرادی مخالفت شد. قضیه شخص افراد نبود، قضیه همان‏‎ ‎‏جریان بود که با اصل اساس مخالفت باشد. قضیۀ دفترهای هماهنگی در‏‎ ‎‏سراسر کشور یک قضیه من باب اتفاق و عادی نبود؛ قضیۀ مخالفت با‏‎ ‎‏دولت اسلامی و هر روز در هر گفتاری و در هر نوشته ای حمله به دولت، به‏‎ ‎‏اینکه این دولت کاری از او بر نمی آید. قضیه این نیست، قضیه این نیست‏‎ ‎‏که مجلس یک مجلس غیرکارآیی است و از اشخاص غیر مطلع تشکیل‏‎ ‎‏پیدا کرده. مسائل این نیست، مساله این نیست که قوۀ قضائیه به دست‏‎ ‎‏انحصارطلبان افتاده است. مسائل اصلی آنها این نیست. مسائل‏‎ ‎‏امریکاست و اسلام؛ جریان، جریان امریکایی در مقابل اسلام. از همان‏‎ ‎‏اول، از همان وقتی که احساس این شد که شاه باید برود، از همان وقت‏‎ ‎‏بختیار می آید و بختیار از یک گروه ملی گرا. من باب احتیاط هم آنها‏‎ ‎‏می گویند که دیگر او از حزب ما و از جبهه نیست. این احتیاطی بود که‏‎ ‎‏کردند که اگر او کنار رفت، باز جبهه ای در کار باشد. از همان وقت که دیگر‏‎ ‎‏اساس سلطنت سست شد، این جریان در کار افتاد. همان وقت که من در‏‎ ‎‏پاریس بودم این جریان شروع شد. همان وقت هم می خواستند که شاه را‏

کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 160

‏نگه دارند، به اسم اینکه او سلطنت کند نه حکومت، با این اسم‏‎ ‎‏می خواستند حفظش کنند و از همان وقت هم می خواستند که بختیار را‏‎ ‎‏بیاورند و با ما آشتی بدهند، ما کانَّهُ نزاعمان با بختیار بود از این جریان. از‏‎ ‎‏اول یک جریانی منسجم شده و برنامه ریزی شده در کار بود و ما درست‏‎ ‎‏توجه به آن نداشتیم.(233)‏

11 / 4 / 60  

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

انحراف در مسیر ملت  

‏اینها اجیرند که این خرابکاریها را هرچه می توانند توسعه بدهند و در هر‏‎ ‎‏جای از کشور یک شلوغی به کار بیاورند، یک خسارتهایی وارد کنند به‏‎ ‎‏خیال اینکه ملت کم کم خوف پیدا بکند و این مسیر خودش را رها کند،‏‎ ‎‏حالا که مسیر رها شد و ملت دیگر ترسید و کنار نشست، آنها وارد میدان‏‎ ‎‏بشوند، حکومت را از بین ببرند و مجلس را از بین ببرند و یک مجلس و‏‎ ‎‏یک حکومت به صورت اسلامی و در باطن آن نحوی که خود آنها‏‎ ‎‏می خواهند و امریکا می خواهد. ما نباید بنشینیم و تماشاچی‏‎ ‎‏باشیم.(234)‏

11 / 4 / 60  

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

مخالفت با جمهوری اسلامی  

‏ما در این انقلاب، پیروزیهای فوق تصور داشتیم و مظلومیتهایی زیاد.‏‎ ‎‏بزرگتر پیروزی، تحوّل یک رژیم 2500 سالۀ مستکبر و ستمگر به یک‏‎ ‎‏رژیم اسلامی ‏‏[‏‏بود‏‏]‏‏ که در راه اسلام می خواهد قدم بردارد و ان شاءالله ،‏‎ ‎‏بر می دارد. و برای خاطر همین پیروزی عظیم که به دست ملت و‏‎ ‎‏برادرهای ارتشی و ژاندارمری و پاسبانهای شهربانی که همه متصل‏‎ ‎‏شده اند به ملت و این پیروزی را به دست آوردند، برای خاطر همین‏

کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 161

‏پیروزی که دنبالش قطع ایادی ستمکاران دنیا از ایران ‏‏[‏‏بود‏‏]‏‏ و امید آنکه‏‎ ‎‏از جهان باشد، ما مورد ظلم زیاد واقع شدیم؛ ظلم از طرف ابر قدرتها که‏‎ ‎‏منافع خودشان را از دست داده اند در ایران و از دست رفته؛ احتمال‏‎ ‎‏می دهند در سایر کشورهای اسلامی و کشورهای مستضعف ـ هست ـ از‏‎ ‎‏آنها خیلی بعید نبود؛ برای اینکه آنها از اسلام سیلی خورده اند و این‏‎ ‎‏سیلی را نمی توانند تحمل کنند. از این جهت، به مخالفت با ما‏‎ ‎‏برخاسته اند و به مخالفت با رژیم جمهوری اسلامی که تمام مقصدش این‏‎ ‎‏است که احکام اسلام ‏‏[‏‏را‏‎ ‎‏]‏‏در این کشور پیاده کند. این سیلی که‏‎ ‎‏خورده اند آنها، موجب این شد که از همۀ اطراف به ما هجوم بیاورند و‏‎ ‎‏ایادی خودشان را از داخل و خارج تجهیز کنند برای سرکوبی این‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی؛ یعنی، برای سرکوبی اسلام. آنها به حسب موازین‏‎ ‎‏خودشان، به خودشان حق می دهند که مخالفند.(235)‏

2 / 6 / 60  

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

کوچک کردن دستاوردهای انقلاب از راه مطبوعات  

‏در هر صورت، این مسائل برای انقلابات هست که آنهایی که خارج و‏‎ ‎‏داخل ضرر دیده اند، باید البته بد بگویند. ما نباید متوقع باشیم که‏‎ ‎‏اینهایی که شکست خوردند و رفتند، برای ما خوب بنویسند. یا ما نباید‏‎ ‎‏متوقع باشیم که روزنامه های امریکا و کسان دیگر برای ما چیزهای خوب‏‎ ‎‏بنویسند. خوب، آنها رفته اند از بین، منافعشان از دستشان رفته است.‏‎ ‎‏خوب، کسی که تمام منافعش را شما از او گرفتید ـ ملت ما همۀ منافع‏‎ ‎‏امریکا را گرفته؛ الآن یک شاهی ندارد، یک سیر نمی تواند نفت از اینجا‏‎ ‎‏صادر کند و همین طور سایر کشورهایی که منافعشان از دستشان رفته ـ‏‎ ‎‏نباید ما متوقع باشیم که اینها برای ما مقاله ـ عرض بکنم که ـ خوب‏‎ ‎‏بنویسند. البته آنها باید به ما فحش بدهند. اگر یک روزی اینها برای ما‏

کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 162

‏خوب نوشتند، آن وقت است که ما مصیبت داریم.‏

‏     من یک وقتی این کلمه را گفتم که اینها نمی فهمند، اگر می فهمیدند،‏‎ ‎‏می آمدند تعریف از فلان آدمی که ـ مثلاً ـ پیش مردم یک ارزشی دارد،‏‎ ‎‏هی شروع می کردند تعریف کردن. همین اسباب این می شد که ارزشش‏‎ ‎‏از بین می رفت. اگر بگین به ما فحش بدهد، ما ارزشمان شاید پیش مردم‏‎ ‎‏ـ اگر باشد زیادتر بشود.(236)‏

16 / 6 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

توصیف ایران به بی ثباتی و ورشکستگی

‏بگذار کوردلان جنایت پیشه و ورشکستگان، پشت به اسلام و ملت‏‎ ‎‏نموده، با لاف و گزاف از خشم و اندوه خود بکاهند و حکومت ایران را‏‎ ‎‏متزلزل بخوانند. بگذار بوقهای تبلیغاتی که دستشان از مخازن ما قطع و‏‎ ‎‏امیدشان به یاس مبدل گردیده، خود را با تهمتها و دغلکاریها راضی‏‎ ‎‏نگه دارند و به ما تهمت ناروای رابطه با اسرائیل ـ دشمن بشریت ـ را بزنند.‏‎ ‎‏بگذار هر چه می خواهند ایران را بی ثبات و متزلزل و ورشکسته توصیف‏‎ ‎‏کنند.‏

‏     ایران اکنون با انسجام بیشتر و وحدت نظر بالاتر و قدرت زیادتر قوای‏‎ ‎‏مسلح به سوی هدفهای اسلامی ـ انسانی خود می رود.(237)‏

17 / 6 / 60  

*  *  *

‎ ‎

‏ ‏

تحمیل جنگ با بهانه ای ابلهانه  

‏اکنون در آستانۀ «هفتۀ جنگ» و بررسی ابعاد مختلف آن، از انگیزه ها و‏‎ ‎‏پیامدها و دستهای جنایتکاری که از آستین حزب بعث کافر عراق و‏‎ ‎‏صدام عفلقی پیداست، تا ثمرات تلخ و شیرینی که در مقابلۀ حق و باطل و‏‎ ‎‏اسلام و کفر به بار آورده است، سخن می باشد، و در این هفته نویسندگان‏

کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 163

‏و گویندگان و رزمندگان و افشاگران و هنرمندان به بررسی کامل جنگ‏‎ ‎‏می پردازند و ابعاد این واقعۀ تاریخی را روشن می نمایند. آنچه تا کنون از‏‎ ‎‏انگیزۀ صدام بعثی و حزب بعث عراق بر روشن بینان نباید مخفی باشد‏‎ ‎‏آن است که ابرقدرتان جنایتکار و خصوصاً امریکا در این انقلاب به این‏‎ ‎‏نتیجه رسیده اند که انقلاب اسلامی ملت ایران با سایر انقلابهای غیرالهی‏‎ ‎‏تاریخ فرق اساسی دارد و رمز پیروزی شگفت انگیز آن را پس از تجزیه و‏‎ ‎‏تحلیل، در اسلام راستین یافتند. چنانچه رمز وحدت کلمه و نهضت همۀ‏‎ ‎‏اقشار ملت را نیز در اسلام بزرگ احساس کردند، و خطر عظیم صدور‏‎ ‎‏انقلاب و پرتو حق در جهان اسلام بلکه در جهان مستضعفان آنان را در‏‎ ‎‏وحشت انداخت؛ وحشتی که در آن کوتاه شدن دست جنایتکارشان از‏‎ ‎‏کشورهای اسلامی بلکه از کشورهای مظلوم تحت سلطه را در پهناور‏‎ ‎‏گیتی به عیان می دیدند و شیاطین کارشناس آنان زنگ خطر سقوط‏‎ ‎‏امپراتوری جهانی شان را به صدا درآوردند. لذا از انقلاب هر چه گذشت بر‏‎ ‎‏توطئه هایشان برای سقوط اسلام، این رمز الهی برچیده شدن‏‎ ‎‏دستگاههای ستمگران و چپاولچیان افزایش پیدا کرد، و در بین‏‎ ‎‏حکومتهای منطقه، حکومتی را که صد در صد با اسلام مخالف و در‏‎ ‎‏سرکوبی آن مصمم است جز بعث عراق و شخص صدام نیافتند و او را با‏‎ ‎‏وعدۀ فتح و پیروزی و امید چیره شدن بر اسلام با بهانه ای ابلهانه به این‏‎ ‎‏دام انداختند، و بحمدالله بر خلاف میلشان ماهیت زشت او که برای‏‎ ‎‏مسلمانان عراق واضح و الحاد و کفر او به فتوای فقیه وقت ثابت شده بود،‏‎ ‎‏برای سایر مسلمانان نیز واضح گردید.(238)‏

‏ ‏

‏ ‏

27 / 6 / 60  

*  *  *

‎ ‎

‏ ‏

سکوت امریکا در برابر جنایات صدام  

‏این همان امریکایی است که این فاجعه را در جاهای دیگر خودش بجا‏

کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 164

‏می آورد، و این همان امریکایی است که عراق را وادار می کند که بدتر از‏‎ ‎‏این فاجعه ها را در ایران بیاورد، یک کلمه هم حرف نمی زند. عراق نسبت‏‎ ‎‏به ایران و خود عراق، حکومت عراق نسبت به ایران و خود عراق تاکنون‏‎ ‎‏چه کرده است؟ چقدر جمعیت از این دو کشور اسلامی را کشته است و‏‎ ‎‏چقدر بمباران کرده است این مناطقی که اصلاً مربوط به جنگ نبوده‏‎ ‎‏است و دنبالش گفته است که ایران هم فلان جا را زده است، یک دروغی‏‎ ‎‏گفته است. رادیوها وقتی نقل می کنند حرف او را، اول نقل می کنند که او‏‎ ‎‏گفته است که کجا را زدیم، کجا را زدیم، ما هم موارد، جاهایی که جمعیت‏‎ ‎‏نظامی هست زدیم. در صورتی که همۀ رادیوها می دانند که اینها‏‎ ‎‏شهرهایی که هیچ ربطی به نظامی ندارد دارند می زنند. پشت هر‏‎ ‎‏شکستی صدام حمله کرده است و یک عده بیگناه، زن و مرد، بچه و صغیر‏‎ ‎‏و کبیر را به خاک و خون کشیده و امریکا یک کلمه راجع به این حرف نزده‏‎ ‎‏است برای اینکه انساندوست است ایشان! اما انسان امریکایی پسند!‏‎ ‎‏انسانی که به درد او می خورد می پسندد! همین عمل اگر امریکا کرده بود،‏‎ ‎‏همان عراق که الجزایر را، که طیاره الجزایر را، ساقط کرد و عده ای هم از‏‎ ‎‏مردم عادی در آن بودند و یکی از وزرای آنجا هم در آن بودند، امریکا هیچ‏‎ ‎‏واکنشی نشان نداد.(239)‏

‏ ‏

15 / 6 / 62  

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تضعیف انقلاب از راه شایعه افکنی

‏شایعه سازان، که به خیال خود با دروغ و نسبتهای ناروا می خواهند‏‎ ‎‏انقلاب اسلامی را تضعیف کنند، با همین شایعه ها ایران و مجاهدان‏‎ ‎‏ایرانی را تقویت می کنند. و به دنبال آن، ملتهای زیر ستم و مظلومان‏‎ ‎‏جهان روحیه ای قوی پیدا می نمایند. و خداوند دین خود را با دست‏‎ ‎‏بدخواهان تقویت می فرماید.‏


کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 165

‏     باید قدرتهای جهان بدانند امروز مثل دیروز نیست که با یک تشر‏‎ ‎‏ملتها چون دولتها از میدان عقب نشینی کنند. امروز این قدرت شیطانی‏‎ ‎‏امریکا و همداستان و دستان اوست که با یک انفجار در گوشه ای از جهان‏‎ ‎‏کاخهایشان بسته می شود و اطراف آنها دیوارهای بتونی کشیده می شود.‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی ایران در عین حال که در هیچیک از انفجارها دست‏‎ ‎‏نداشته است، لکن این هنر را کرده که بتهای عظیم تخیلی را شکسته، و‏‎ ‎‏رعب و وحشت را از دل مظلومان برداشته و در دل ستمگران گذاشته‏‎ ‎‏است. و این خود از یک ملت بی عدّه و عُدّۀ کافی معجزه ای است که به ید‏‎ ‎‏قدرت الهی تحقق یافته است.(240)‏

22 / 11 / 62  

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

افترا به جمهوری اسلامی  

‏دائماً مشغول افترا زدنند به جمهوری اسلامی. دائماً راجع به این که در‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی حقوق بشر دارد از بین می رود و جاهای دیگر نه!‏‎ ‎‏حقوق بشر سر جای خودش هست. امریکا سرجای خودش هست و‏‎ ‎‏روسای استکبار حفظ می کنند حقوق بشر را! فقط در ایران است که‏‎ ‎‏حقوق بشر از بین می رود! این برای این است که، مضطرب اند اینها. از‏‎ ‎‏اسلام اضطراب دارند، از این که اسلام پیشبرد بکند، اینها می ترسند. از‏‎ ‎‏این جهت، این طور می گویند و این موجب تقویت شما بشود.(241)‏

 20 / 9 / 63 

*  *  *

‎ ‎

‏ ‏

شکست توطئه های ضد انقلابی امریکا 

‏امریکا به تصور اینکه ملیگراها و منافقین و دیگر وابستگان چپ و راست‏‎ ‎‏او بزودی پاشنۀ سیاست انقلاب و حاکمیت نظام و ادارۀ کشور را به نفع او‏‎ ‎‏به حرکت درمی آورند چند روزی سیاست خوف و رجا را در پیش گرفت و‏

کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 166

‏به طرح و اجرای کودتا و اعمال سیاست فشار و ترویج چهره های وابستۀ‏‎ ‎‏خود و نیز به ترور شخصیت انقلاب و انقلابیون واقعی کشور پرداخت که‏‎ ‎‏خداوند مجدداً بر ما منت نهاد و در صحنۀ حماسی تسخیر لانۀ‏‎ ‎‏جاسوسان، مردم ایران برائت مجدد خویش را از امریکا و اذناب آن اعلام‏‎ ‎‏نمودند، که دوباره امریکا همان تیغی که به دست محمدرضا سپرده بود‏‎ ‎‏در کف صدام این زنگیِ مست نهاد.(242)‏

‏ ‏

6 / 5 / 66

*  *  *

کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 167

  • )) منظور، خبرنگار ژاپنی است.