بخش سوم: امریکا و انقلاب اسلامی ایران
فصل اول: مبارزه با انقلاب اسلامی
اتحاد مستکبرین در سازماندهی فشارهای بین المللی علیه جمهوری اسلامی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1394

زبان اثر : فارسی

اتحاد مستکبرین در سازماندهی فشارهای بین المللی علیه جمهوری اسلامی

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

وحدت نظر همه قدرتها در سرکوبی نهضت ایران 

‏امروز چین سرخ به اصطلاح انقلابی، امریکا مظهر استثمار جهانی، و‏‎ ‎‏شوروی سرچشمۀ ریا و دروغ، و انگلیس استعمارگر کهنه کار برای‏‎ ‎‏سرکوبی ملتی که می خواهد روی پای خود بایستد و هیچ گونه تمایلی نه‏‎ ‎‏به شرق و نه به غرب داشته باشد، قیام و از شاه دفاع می کنند و با این‏‎ ‎‏وضع، شاه با کمال بیشرمی ملت بی پناه ایرانی را معجونی از‏‎ ‎‏کمونیستهای سرخ و مرتجعین سیاه می نامد. ولی من یقین دارم که‏‎ ‎‏پیروزی ملت آگاه ما حتمی است.(243)‏

28 / 6 / 57  

*  *  *

‎ ‎

‏ ‏

تعیین تکلیف برای شورای امنیت  

‏اگر این سرنیزه برداشته بشود، تمام ممالکی که مظلوم هستند و اکثریت‏‎ ‎‏قاطعی که مظلومین هستند، اینها بر وفاق ما هستند. و این لانۀ‏‎ ‎‏جاسوسی در منطق مظلومین این است که باید بسته بشود. و منطق‏

کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 167

‏ظالمین این است که باید باشد، این مظلومین اند که باید به حقوق‏‎ ‎‏خودشان برسند. و این ظالمها هستند که می گویند حقی برای مظلومین‏‎ ‎‏نیست. این دستگاههایی که برای حقوق بشر درست کردند، تمام‏‎ ‎‏دستگاههایی است که برای چپاول بشر است. این دستگاههای شورای‏‎ ‎‏امنیت که با طمطراق اسمش را می برند ـ دیشب بعد از اینکه اجازه داد‏‎ ‎‏آقای کارتر به اینکه شورای امنیت باشد ـ می گوید که فقط راجع به کسانی‏‎ ‎‏[‏‏است‏‏]‏‏ که گرفتار هستند و گروگان هستند، فقط راجع به اینها. اما راجع‏‎ ‎‏به شاه نباید شورای امنیت دخالت بکند. اما راجع به چیزهایی که آنها از‏‎ ‎‏ما برده اند، مظلومیتی که برای ما واقع شده است و ظلمی که بر ما شده‏‎ ‎‏است، اجازه ندارد شورای امنیت دخالت بکند. شورای امنیت را از اول‏‎ ‎‏تکلیف آن را معین کرده اند که باید راجع به گروگانها تو بحث بکنی و راجع‏‎ ‎‏به شاه نباید تو بحث بکنی و راجع به این مظلومیتهایی که بر ما واقع شده‏‎ ‎‏و بر ملت ما واقع شده است نباید دخالت بکنی. او می داند که اگر دخالت،‏‎ ‎‏دخالت صحیح باشد خودش گرفتار خواهد شد. خودش به آن سرنوشتی‏‎ ‎‏که شاه پیدا کرده است خواهد گرفتار شد. از این جهت از اول معلوم‏‎ ‎‏کرده است که باید این نوکر مآبها بنشینند و فقط گوش به فرمان‏‎ ‎‏آقای کارتر بدهند که ایشان اجازه بدهند که فقط راجع به این‏‎ ‎‏گروگانها بحث بکنند. ما هرگز همچو بحثی را با آنها نمی کنیم. و‏‎ ‎‏هرگز یک همچو شورای امنیتی را پذیرفته نداریم و نخواهیم‏‎ ‎‏پذیرفت.(244)‏

‏ ‏

 5 / 9 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

دیکته شدن رای شورای امنیت 

‏ملت ما می دانند که هر شورایی یا محکمه ای که تحت نفوذ مستقیم‏‎ ‎‏امریکا تشکیل شود از اول رای آنان دیکته شده است، و محکومیت ملت‏

کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 168

‏مظلوم ما مورد استقبال آنان است. ملت ما با «شورای امنیت» فرمایشی‏‎ ‎‏که از اول تکلیف آن معلوم شده موافق نیست.(245)‏

 6 / 9 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

چشم پوشی سازمانهای بین المللی از تجاوز عراق به ایران  

‏مقتضی است برای رسیدگی به جرایم امریکا در حملۀ نظامی به ایران، از‏‎ ‎‏گروههای مختلف کشورهای جهان دعوت شود که مشاهده کنند امریکای‏‎ ‎‏جهــانخـوار با ادعـاهـای طـرفـداری از حقـوق بشـر و صلح دوسـتی و‏‎ ‎‏انسان دوستی با یک ملت مستقل چه معامله ای کرده است و می کند تا‏‎ ‎‏مشاهده کنند آثار جرم این رژیم آدمخوار را؛ که مع الاسف دولتهای غربی،‏‎ ‎‏جمعیتهای طرفدار حقوق بشر، و سازمان ملل متحد، و شورای امنیت‏‎ ‎‏سازمان ملل متحد، همگی طرفداری از او می کنند. و به عیان ببینند تا‏‎ ‎‏آنچه اینجانب مکرر گفته ام که تمام این سازمانها و گروهها برای طرفداری‏‎ ‎‏از قدرتمندان به وجود آمده است، و این جمعیتها به دست قدرتمندان‏‎ ‎‏برای سلطه بر ضعیفان و مکیدن خون محرومان جهان به وجود آمده‏‎ ‎‏است. تا ببینند که به بهانۀ نجات جاسوسان چه نقشه ای برای ملت مظلوم‏‎ ‎‏ماطرح کرده اند. تا ببینند و باور کنند که سازمانهای کذایی آنجا که به نفع‏‎ ‎‏قدرتمندان و سرمایه داران بین المللی است حقوق مستضعفین را نادیده‏‎ ‎‏گرفته، و جز برای سلطۀ آنان عملی انجام نمی دهند. ‏

‏     دولت غاصب عراق به دستور امریکا مدتهاست به ایران تجاوز می کند،‏‎ ‎‏و ما ندیدیم این جمعیتها و سازمانها ولو برای یک مرتبه هم که شده است‏‎ ‎‏اعتراض کنند، لکن برای پنجاه نفر جاسوس، که با کمال انسانیت با آنها‏‎ ‎‏عمل می شود، هر روز اعتراضات و فریاد نقض حقوق بشر از حلقوم آنان‏‎ ‎‏طنین انداز است! ما ندیدیم که طرفداران حقوق بشر ازحق دولت ضعیف و‏‎ ‎‏ملت مظلوم ما دفاع کنند. این سازمانها نه تنها این تجاوز واضح به یک‏

کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 169

‏کشــور مستقـل را نـادیـده می گیـرند، بلکه مـا را به نقـض قـراردادهـای‏‎ ‎‏بین المللی محکوم می کنند. در صورتی که ما جز جاسوسان را که برای‏‎ ‎‏توطئه به ایران آمده اند کسی را توقیف نکردیم. و ببینند که آنان که به‏‎ ‎‏طرفداری از امریکای متجاوز ما را می خواهند در حصر اقتصادی قرار‏‎ ‎‏دهند، با اینکه کارتر آنان را در جریان خیانت هولناکش قرار نداده و نقض‏‎ ‎‏حاکمیت یک کشور مستقل را کرده است، باز از او طرفداری می کنند و‏‎ ‎‏خواهند کرد و ما را به حصر اقتصادی می کشند و باز برای طرفداری ظالم‏‎ ‎‏هیاهو می کنند.‏‏(246)‏

7 / 2 / 59  

*  *  *

‎ ‎

‏ ‏

وارونه جلوه دادن نهضت   

‏شما متوقّع نباشید که قدرتهای بزرگ جهانی، که منافع خودشان را در‏‎ ‎‏ایران از دست داده اند و در سایر کشورها هم خوف این را دارند که از دست‏‎ ‎‏بدهند، آنها آرام بنشینند و تماشاگر باشند. آنها در کمین هستند و با‏‎ ‎‏همۀ قوا که دارند، کوشش می کنند که این نهضت اسلامی ایران را در‏‎ ‎‏خارج از کشور وارونه جلوه بدهند و این یک مساله ای است که برای آنها‏‎ ‎‏حیاتی است؛ کشورهایی که همۀ جهان را می خواهند ببلعند و قدرت‏‎ ‎‏خودشان را گسترش در همۀ کشورهای جهان بدهند. نباید ما متوقّع‏‎ ‎‏باشیم که حالا که آنها در معرض خطر می بینند منافع خودشان را، در‏‎ ‎‏ایران از دستشان رفت و در کشورهای دیگر هم ملتها به تدریج، دارند‏‎ ‎‏بیدار می شوند و به تدریج، می خواهند متصل بشوند به این نهضت‏‎ ‎‏اسلامی ایران، آنها البته باید دست و پا بزنند.(247)‏

‏ ‏

‏ ‏

 6 / 6 / 59 

*  *  *

‏ ‏


کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 170

اتحاد علیه جمهوری اسلامی 

‏من بار دیگر خطر امریکا را به جهان بخصوص منطقه و ایران گوشزد‏‎ ‎‏می نمایم. امروز تمامی آنانی که علیه جمهوری اسلامی ایران متحد‏‎ ‎‏شده اند، با واسطه یا بدون واسطه در رابطه با امریکا می باشند ملت ایران‏‎ ‎‏باید با قاطعیت با این خطر بزرگ مبارزه نماید. امریکا از اینکه دید حملۀ‏‎ ‎‏نظامی توسط یکی از نوکرانش یعنی دولت عراق، مردم ما را متحدتر کرد،‏‎ ‎‏دوباره دست به تشدید اختلافات داخلی زد.(248)‏

22 / 11 / 59  

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

استکبار، نظاره گر هجوم عراق به ایران  

‏در قضیۀ هجوم عراق به ایران ملتها بودند که پشتیبانی خودشان را اعلام‏‎ ‎‏کردند؛ از دولتها کم یک همچو امری واقع شد. یا تایید کردند از مقابلۀ‏‎ ‎‏کفر با اسلام؛ تایید کردند کفار بعثی را، بعث عراقی را و یا بی صدا و‏‎ ‎‏بی تفاوت کنار نشستند و هجوم کفر بر اسلام را نظاره کردند.(249)‏

29 / 11 / 59  

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

برخورد مغرضانه سازمانهای بین المللی

‏این سازمانهای بین المللی، عفو بین المللی که می خواهند و تقاضا‏‎ ‎‏کرده اند که بیایند در ایران اعدامها را ببینند و می خواهند بیایند و به نفع‏‎ ‎‏ابرقدرتها نظر بدهند، اینها از ایران اطلاعی دارند؟ اینها از شرارت این‏‎ ‎‏منافقین اطلاع دارند؟ بدانید که اطلاع دارند اینها از این انفجارهایی که‏‎ ‎‏حاصل می شود. از این کشتارها و حریقهایی که مردم را به باد فنا می دهد‏‎ ‎‏و اموال مردم را از بین می برد بی اطلاعند؟ اینها نمی دانند که اتوبوسها را‏‎ ‎‏آتش می زنند و کودکها را در توی اتوبوس به آتش می کشند و هلاک‏‎ ‎‏می کنند؟ اینها از خبرگزاریها نشنیدند که همین دیروز در شیراز یک‏‎ ‎‏اتوبوس را اشرار، همین اشراری که بعضی شان گرفتار شده اند و به جزای‏

کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 171

‏خودشان رسیده اند، آتش زدند و دو کودک را شهید کردند و سی نفر‏‎ ‎‏یا چهل نفر را مجروح که حال بعضی از آنها وخیم است؟ چطور در‏‎ ‎‏این شرارتها یک کلمه آنها اظهار نمی کنند؟ چه شد که سازمان حقوق بشر‏‎ ‎‏ایرانی ها را بشر نمی داند که همین بشر را دارند با دست امریکا و با‏‎ ‎‏توطئه های قدرتهای بزرگ از بین می برند به جرم اینکه می خواهند‏‎ ‎‏خودشان این زندگی فقیرانه که دارند به استقلال و آزادی بگذرانند؟‏‎ ‎‏این سازمانهای فاسد بین المللی چطور در این امور یک کلمه نمی گویند،‏‎ ‎‏لکن یک مجرمی که در طول عمرش مجرم بوده امثال «هویدا» و‏‎ ‎‏«نصیری»ها را که ایران به جرمهای زیاد اعدام می کند، فریادشان بلند‏‎ ‎‏می شود؟ چطور این سازمانها انفجاری که در حزب جمهوری پیدا شد و‏‎ ‎‏بیش از هفتاد نفر عالِم و متقی و مسلم و بیگناه را به آتش کشیدند و در‏‎ ‎‏نخست وزیری دو نفر آدم متعهد را و مومن را به آتش کشیدند، از اینها‏‎ ‎‏هیچ صدایی در نمی آید؟ لکن چند نفر که در خیابانها ریختند و مسلّح‏‎ ‎‏خواستند مردم را، مردمِ بیگناه را بکشند، گرفتند و بعد از محاکمه، که‏‎ ‎‏ثابت شده است که اینها افرادی را کشته اند، اعدام کرده اند، فریادشان‏‎ ‎‏بلند شده است؟(250)‏

26 / 7 / 60  

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

بسیج مجامع بین المللی جهت اعمال فشار  

‏برادران و خواهران محترم که از اماکن مختلف در اینجا آمده اید،‏‎ ‎‏بدانید که همۀ قدرتهای شیطانی، همۀ وابستگان به قدرتهای‏‎ ‎‏شیطانی مثل سازمان عفو بین المللی و دیگر سازمانها، همه دست به‏‎ ‎‏هم داده اند که این جمهوری اسلامی را در اینجا خفه کنند و نگذارند‏‎ ‎‏شکوفا بشود و خوف این را دارند که این انقلاب به جاهای دیگری که‏‎ ‎‏منافع آنها در آنجاها هست، صادر بشود. و شماها را سرد کنند و شماها را‏

کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 172

‏سست کنند.(251)‏

26 / 7 / 60  

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

جبهه بندی دولتهای اسلامی علیه ایران  

‏ایران یک کشوری است که از اولی که نهضت کرده و ماقبل او، کشور‏‎ ‎‏متعهد اسلامی بوده است و الآن هم در مقابل همۀ قدرتهایی که برخلاف‏‎ ‎‏اسلام هستند قیام کرده است و دارد به پیش می رود. چه شده است که‏‎ ‎‏باید دعوت کنید دولتهای اسلامی را به ضد اسلام، به ضد کشور اسلامی؟‏‎ ‎‏این کشور اسلامی که برای اسلام دارد زحمت می کشد و برای اسلام دارد‏‎ ‎‏شهید می دهد و برای اسلام دارد آواره می شود، چرا باید آنهایی که‏‎ ‎‏دولتهای اسلامی هستند و ادعای اسلام می کنند جبهه بندی بکنند در‏‎ ‎‏مقابل یک همچو کشوری؟ اینها دیده اند که ملت ایران در عین حالی که‏‎ ‎‏یک ملت کوچکی است لکن یک پشتوانۀ بزرگ دارد و آن خدا و اسلام‏‎ ‎‏است، در مقابل همۀ قدرتها ایستاده است و دارد به کار خودش ادامه‏‎ ‎‏می دهد و هر روز هم بهتر خواهد شد و می شود و هر روز هم کار کشور از‏‎ ‎‏آن آشفتگیها بیرون می آید.(252)‏

7 / 10 / 60  

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

برخورد دوگانه سازمان ملل  

‏در مدت قریب دو سال که صدام عفلقی به کشور اسلامی ایران تجاوز‏‎ ‎‏نمود و شهرهای مسلمان عرب ایرانی را خراب، و کوچک و بزرگ آن‏‎ ‎‏سامان را با آتش توپها، و موشکها و سایر سلاحها به قتل رساند، دولتهای‏‎ ‎‏جهانخوار و بستگان آنان او را محکوم نکردند و سازمانهای حقوق بشر و‏‎ ‎‏امثال آنان دم فرو بسته بودند، ولی امروز که لاشۀ نیمه جان صدام و‏‎ ‎‏حزب کافر بعث عراق در بغداد نفسهای آخر را می کشند همۀ بوقهای‏

کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 173

‏تبلیغاتی و رسانه های گروهی جهانخواران و تمام وابستگان به آنان با‏‎ ‎‏تبلیغات و رفت وآمدهای پی درپی، صلح طلب شده اند و استمداد از‏‎ ‎‏اسرائیل و مصر و اردن می کنند. و گاهی امریکا ایران را تهدید‏‎ ‎‏می کند.(253)‏

15 / 3 / 61  

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

پیمانهای نظامی علیه ایران  

‏دولت مصر با صراحت می گوید که این جمهوری اسلامی نباید باشد.‏‎ ‎‏رئیس جمهور مصر با رئیس جمهور اسرائیل با هم مقابله کردند و اتحاد‏‎ ‎‏کردند به اینکه اسلام را بکوبند. آن ادعا می کند که من رئیس جمهور یک‏‎ ‎‏کشور مسلمان هستم و عراق ادعا می کند که ایران با اسرائیل مربوط است‏‎ ‎‏و لیکن اسرائیل و مصر با هم پیمان می بندند که کمک عراق بدهند به‏‎ ‎‏ضد ایران... .‏

‏     ... چرا باید کشورهای اسلامی اینطور باشند؟ چرا باید این وضع را‏‎ ‎‏داشته باشند که اسرائیل طمع کند به اینکه حمله کند به یک کشور‏‎ ‎‏اسلامی، به لبنان حمله بکند؟ همه اش برای همین است که به اسرائیل‏‎ ‎‏مهلت دادند، با او دوستی دارند، شاید کمک به او می کنند و امثال اینها.‏‎ ‎‏ما باید مقاومت کنیم.(254)‏

16 / 3 / 61

*  *  *

‎ ‎

‏ ‏

سازمانهای بین المللی، دست نشانده و مجری ابرقدرتها

‏دنیا امروز گرفتار جهانخواران و غارتگرانی است که کشورها را به‏‎ ‎‏آتش می کشند و غارت می کنند و نیز گرفتار وابستگان آنان است که‏‎ ‎‏منافع ملتها و کشورهای خود را فدای منافع ابرقدرتها می کنند و‏‎ ‎‏همچنین گرفتار سازمانهای دست نشاندۀ قدرتهای بزرگ بویژه‏

کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 174

‏امریکاست که با اسم بی محتوای شورای امنیت و عفو بین المللی و‏‎ ‎‏حقوق بشر و از این قبیل مفاهیم بی محتوا که به قدرتهای بزرگ‏‎ ‎‏خدمت می کنند و در حقیقت مجری احکام و مقاصد آنان و مامور محکوم‏‎ ‎‏نمودن مستضعفان و مظلومان جهان به نفع قدرتهای بزرگ جهانخوار‏‎ ‎‏هستند.‏

‏     ‏‏همه می دانیم و می دانید که صدام قریب سه سال است با هجوم‏‎ ‎‏وحشیانۀ خود به قتل و غارت و تخریب کشور ایران پرداخته است و از اول‏‎ ‎‏تاکنون قسمتی از کشور ما را در دست داشته و دارد و به خیانت خود‏‎ ‎‏نسبت به مردم بیگناه مشغول است و این سازمانها برای یک بار هم او را‏‎ ‎‏محکوم نکردند.(255)‏

 21 / 11 / 61 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

محاصره اقتصادی با کمک هم پیمانان غربی

‏امریکا پس از شکست در ایران با استفاده از همپیمانان غربی خود در‏‎ ‎‏اروپا دست به محاصرۀ اقتصادی ما زد و هرچه توانست انجام داد، و ما با‏‎ ‎‏گرمی تمام از آن استقبال کردیم.(256)‏

22 / 11 / 62  

*  *  *

‏ ‏


کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 175

کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 176