بخش سوم: امریکا و انقلاب اسلامی ایران
فصل دوم: موضعگیریهای امام در برابر امریکا
قبل از پیروزی انقلاب اسلامی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1394

زبان اثر : فارسی

قبل از پیروزی انقلاب اسلامی

‎ ‎

‎ ‎

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

نفرت از امریکا

‏رئیس جمهور امریکا بداند ـ بداند این معنا را ـ که منفورترین افراد‏‎ ‎‏دنیاست پیش ملت ما. امروز منفورترین افراد بشر است پیش ملت ما.‏‎ ‎‏یک همچو ظلمی‏‎[2]‎‏ به دولت اسلامی کرده است، امروز قرآن با او خصم‏‎ ‎‏است؛ ملت ایران با او خصم است.(257)‏

4 / 8 / 43

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

ادامه مبارزه تا تغییر سیاست امریکا

سوال: ‏[‏‏موقع و موضع شما در قبال امریکا چیست؟‏‏]‏

جواب:‏ در طی بیانیه ها و اعلامیه های پانزده سال اخیر خود چندین بار‏‎ ‎‏موضع و موقع خودم را در قبال امریکا و قدرتهای بزرگ دیگری که از‏‎ ‎‏ثروتهای ممالک فقیر بهره برداری می کنند، بیان کرده ام. امریکا عمال‏‎ ‎‏خود را در این ممالک تحمیل و بعد خشونتی را که به مردم تحمیل‏‎ ‎‏می شود تایید می کند. امریکا که منشا کودتای 1332 و بازگشت و حفظ‏‎ ‎‏شاه بر سر قدرت است، سیاست خود را تغییر نداده است. تا وقتی که‏‎ ‎‏وضع بدین منوال است، موضع و موقع من در قبال امریکا همچنان‏

کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 177

‏تغییرناپذیر خواهد ماند.(258)‏

4 / 2 / 57 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

سرپرستی امریکا را نمی خواهیم

‏ما حرفمان از اول تا حالا این بوده است که ما یک مملکتی داریم برای‏‎ ‎‏خودمان می خواهیم. ما نمی خواهیم امریکا سرپرست ما باشد. ما‏‎ ‎‏نمی خواهیم همۀ منافع این ملت را امریکا ببرد، همۀ منافع این مملکت‏‎ ‎‏را شوروی ببرد. گاز را شوروی ببرد و نفت را امریکا ببرد. مگر یک سفرۀ‏‎ ‎‏بازی است، هر کس هر چه می خواهد بخورد؟ ما نمی خواهیم اینطور‏‎ ‎‏باشد. ما می خواهیم خودمان، یک جمعیتی هستیم، هر چی هستیم به‏‎ ‎‏شما چه، ما هر چی هستیم، می خواهیم خودمان از زمین خودمان و از‏‎ ‎‏آب خودمان و از نفت خودمان و از مخازن خودمان که همه غنی اند اینها،‏‎ ‎‏ما می خواهیم از همینها استفاده کنیم و دزدها را هم کنار بگذاریم که هی‏‎ ‎‏می خوردند و می بردند. آنها را هم کنار بگذاریم و خودمان اداره کنیم‏‎ ‎‏مملکت خودمان را. ما سرپرست لازم نداریم. بد اداره کنیم خودمان‏‎ ‎‏کردیم، خوب هم اداره کنیم خودمان کردیم. ما حرفمان این است. کی‏‎ ‎‏می تواند بگوید که نخیر، باید حتماً یک کسی دیگر بیاید و شما را اداره‏‎ ‎‏کند؟ به شما چه ربط دارد؟ ما یک مملکتی داریم مال خودمان، مخازنش‏‎ ‎‏هم مال خودمان؛ خودمان می خواهیم اداره کنیم.(259)‏

17 / 7 / 57  

*  *  *

‎ ‎

‏ ‏

امریکا، خائن اصلی

‏ما می گوییم که آن کسی که به مملکت ما خیانت اصلی را کرده،‏‎ ‎‏امریکاست. الآن ما سر و کارمان با امریکاست؛ اینهای دیگر شاخ و برگش‏‎ ‎‏هستند. شاه یکی از شاخه های امریکا است. این نوکر است؛ نوکر است؛‏

کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 178

‏المامورُ معذور. تو سرش می زنند، باید بکند. ما می گوییم امریکا هم باید‏‎ ‎‏برود که اصل است. این شاخه ها هم که هرزه خورند و هرزه بَرَند و مال‏‎ ‎‏مردم خورند و خیانتکارند، اینها هم باید بروند. مملکت مال خودمان‏‎ ‎‏است، و ما خودمان می خواهیم اداره اش کنیم. امریکا چه کار دارد که شما‏‎ ‎‏نمی توانید به رشد برسانید؛ خیلی مضحک است این!...‏

‏     ‏‏ما منطقمان، منطق اسلام، این است که سلطه نباید از غیر بر شما‏‎ ‎‏باشد. نباید شما تحت سلطۀ غیر بروید. ما هم می خواهیم نرویم زیر‏‎ ‎‏سلطه. ما اصل گفتنمان این است که امریکا نباید باشد. نه امریکا تنها،‏‎ ‎‏شوروی هم نباید باشد؛ اجنبی نباید باشد. منطق ما این است و فریاد ما‏‎ ‎‏هم همین است. با این منطق اگر بحث کسی دارد، بکند.(260)‏

 29 / 7 / 57 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

ابطال قراردادهای غیرقانونی

‏ما یک قدم اولمان این است که این وضعی که الآن ایران دارد و وضعی‏‎ ‎‏است که شاهش و حکومتش و وزیرش و وکیلش و همۀ اینها این وضع را‏‎ ‎‏دارند که تحمیل بر این مملکت هستند ‏‏[‏‏تغییر کند‏‏]‏‏؛ وکیل را مردم‏‎ ‎‏تعیین نکرده اند؛ وکلای سنا را آنقدری که باید مردم تعیین کنند،‏‎ ‎‏نکرده اند؛ وقتی مجلس مال مردم نشد، وزرا غیرقانونی هستند؛ وقتی‏‎ ‎‏وزرا غیرقانونی هستند، تمام قراردادهایشان غیرقانونی است. همۀ‏‎ ‎‏قراردادهایی که وزرای ایران با ممالک دیگر، چه با مملکت امریکا، چه با‏‎ ‎‏سایر ممالک برقرار کرده اند، همۀ قراردادشان برخلاف قانون اساسی‏‎ ‎‏ماست؛ برای اینکه قانون ما اساس حکومت را بر این قرار داده است که‏‎ ‎‏مجلس تصویب کند، مجلس رای بدهد؛ پس اساس مجلس است؛‏‎ ‎‏مجلس هم به حسب قانون اساسی با ملت است؛ اگر یک مجلسی را ملت‏‎ ‎‏تعیینش نکرد، مجلس نیست؛ اگر مجلس نشد، دیگر وزیری را که آنها‏

کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 179

‏تعیین کنند، نخست وزیری را که آنها تعیین کنند، نخست وزیر نیست.‏‎ ‎‏اگر وزرا، وزرای قانونی نشدند، دولت قانونی نیست؛ اگر دولت قانونی‏‎ ‎‏نشد، تمام قراردادهایی که با ممالک دیگر بسته اند، هر قراردادی‏‎ ‎‏می خواهد ‏‏[‏‏باشد‏‏]‏‏: قرارداد نفت بسته اند، باطل است؛ قرارداد ... خرید‏‎ ‎‏اسلحه بسته اند، باطل است. همۀ آنها خلاف قانون اساسی است برای‏‎ ‎‏اینکه اصلش خلاف قانون است.(261)‏

 29 / 7 / 57 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

قیام ملت، پایان بخش دخالتهای اجانب

سوال: ‏[‏‏به نظر شما دخالتهای خارجی که هدفشان سلب آزادی و‏‎ ‎‏استقلال می باشد کدام است؟‏‏]‏

جواب:‏ سیاستهای خارجی امریکا،انگلیس،روسیه، چین و سایرین از‏‎ ‎‏رژیم فاسد شاه و جنایتهای او پشتیبانی می کنند، اقتصاد ما را بر هم‏‎ ‎‏زده اند، ارتش ما را وابسته کرده اند، فرهنگ ما را آلوده ساخته اند. اما ملت‏‎ ‎‏ما با قیام خود به دخالتهای این اجانب پایان خواهد داد.(262)‏

15 / 8 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

مذاکره بر اساس حفظ آزادی و استقلال کشور

سوال: ‏[‏‏در وقتی که درها برای امکان مذاکره باز شد، چه زمینه ای برای‏‎ ‎‏مذاکره با ایالات متحدۀ امریکا دارید؟ و حدود این مذاکره چیست؟‏‏]‏

جواب:‏ ملت ایران با دولت ایالات متحده یا هر دولت دیگری که از شاه و‏‎ ‎‏جنایات او حمایت می کند تا زمانی که آزادی و استقلال کشور تامین‏‎ ‎‏نشده باشد گفتگو نخواهد کرد.(263)‏

15 / 8 / 57

*  *  *


کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 180

حفظ احترام متقابل  

سوال: ‏[‏‏رابطۀ یک دولت اسلامی و دولت امریکا در آینده چگونه خواهد‏‎ ‎‏بود؟‏‏]‏

جواب:‏ باید ببینیم امریکا خودش در آینده چه نقشی دارد. اگر امریکا‏‎ ‎‏بخواهد همان طور که حالا با ملت ایران معامله می کند با ما رفتار کند،‏‎ ‎‏نقش ما با او خصمانه است. و اگر چنانچه امریکا به دولت ایران احترام‏‎ ‎‏بگذارد، ما هم با همان احترام متقابل عمل می کنیم و با او به طور عادلانه،‏‎ ‎‏که نه به او ظلم کنیم و نه به ما ظلم کند، رفتار خواهیم کرد و اشکالی پیش‏‎ ‎‏نمی آید.(264)‏

 15 / 8 / 57 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

عدم دخالت امریکا در امور ایران

سوال: ‏[‏‏اگر شاه سرنگون شود، نقشی را که ایالات متحده خواهد داشت‏‎ ‎‏چه خواهد بود؟‏‏]‏

جواب:‏ آنچه را که ما از امریکا انتظار داریم این است که به مصالح ملت و‏‎ ‎‏استقلال مملکت ما احترام بگذارد و از دخالت در امور ما خودداری‏‎ ‎‏کند.(265)‏

 19 / 8 / 57 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

لزوم تجدید نظر امریکا در پشتیبانی از شاه  

‏امریکا باید بداند که اگر بخواهد با فشار خود دولت نظامی را سرپا نگاه‏‎ ‎‏داشته و مردم بی پناه ما را هر روز و هر شب زیر رگبار گلولۀ مزدوران خود‏‎ ‎‏قرار دهد و اگر بخواهد با تهدید و ارعاب هرچه بیشتر، کارمندان محترم و‏‎ ‎‏کارگران محروم شرکت نفت را که خواستار رفتن شاه شده اند زیر فشار‏‎ ‎‏خود قرار دهد، طرحهایی برای چاههای نفت داده می شود تا مخازن‏‎ ‎‏پربهای ما برای نسلهای آتیه باقی بماند. امریکا باید در پشتیبانی از شاه‏

کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 181

‏تجدید نظر کند. سیاستمداران امریکا دولت خودشان را از این سیاست‏‎ ‎‏ظالمانه و مخالف حقوق بشر که بالمآل مخالف مصالح مردم امریکا است،‏‎ ‎‏برحذر کنند.(266)‏

 24 / 8 / 57 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

دست برداشتن از لجاجت  

سوال: ‏[‏‏ایران برای غرب از اهمیت اقتصادی و استراتژیکی بسزایی‏‎ ‎‏برخوردار است. آیا حضرت آیت الله فکر می کنند امریکایی ها حاضر‏‎ ‎‏باشند موقع خودشان را در منطقۀ خلیج فارس با اجازه دادن به تغییرات‏‎ ‎‏اساسی در ایران به خطر بیندازند؟‏‏]‏

جواب:‏ خطری که متوجه منطقه است از بی لیاقتی شاه و فساد دستگاه‏‎ ‎‏وی و دستگاه حاکمه است. ما می دانیم که دولتهای صنعتی به نفت و‏‎ ‎‏چیزهای دیگر نیاز دارند. لکن ما به ملت متکی هستیم و جمهوری‏‎ ‎‏اسلامی یک جمهوری متکی به ملت است که باید آزاد و مستقل باشد و‏‎ ‎‏به جایی پیوسته نباشد. ما نیازهای آنها را با مصالحی که داریم در مواقع‏‎ ‎‏خودش به نحوی که احترام متقابل بین دوَل مزبور و ما باشد، ان شاءالله ‏‎ ‎‏برآورده می کنیم. و نفت را آنطوری که مشتریان نفت با رعایت و حفظ‏‎ ‎‏مصالح ما بخواهند به آنها می دهیم. و اگر خطری باشد از ناحیۀ خود آنها‏‎ ‎‏خواهد بود، که می خواهند با بی عدالتی با ما رفتار کنند، نه از ناحیۀ ما که‏‎ ‎‏می خواهیم با عدالت و احترام متقابل عمل کنیم. این پشتیبانی‏‎ ‎‏لجوجانه ای که امریکا از شاه می کند، محتمل است موجب یک انفجار‏‎ ‎‏عظیم بشود که اشکالات سیاسی و اجتماعی و مالی به بار می آورد. باید‏‎ ‎‏امریکا از این لجاجت دست بردارد.(267)‏

24 / 8 / 57  

*  *  *


کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 182

عدم پشتیبانی از شاه  

‏حالا ما اعلام می کنیم که اگر چنانچه این دوَل به اصرار خودشان باقی‏‎ ‎‏باشند در پشتیبانی کردن از محمدرضاخان، دولتی اگر تشکیل شد، ملت‏‎ ‎‏ایران امر می کند به اینکه تمام این قراردادهایی که کردید ولو به نفع‏‎ ‎‏ما هم باشد نمی خواهیم. اگر امریکا زیاد اصرار در این باب بکند، دیگر با‏‎ ‎‏او قراردادی بسته نخواهد شد. از حالا باید مقام خودش را، موضع‏‎ ‎‏خودش را احراز کند؛ درست کند. هر کدام از این چیزها،‏‎ ‎‏رئیس جمهورها و این دولتها، از حالا باید حسابشان را درست کنند‏‎ ‎‏با مملکت ایران. و میزان این است که پشتیبانی از این آدمی که این‏‎ ‎‏مردم را، پنجاه سال خانواده اش مردم را اختناق کرده اند و الآن در‏‎ ‎‏این چند سال و در این یک سال آخر این همه کشتار کردند و 15 خرداد‏‎ ‎‏آنقدر کشتار کرده، یک نفر آدم و دشمن مردم است و مردم دشمن او‏‎ ‎‏هستند، اگر چنانچه اینها پشتیبانی از این بکنند و اصرار به این‏‎ ‎‏پشتیبانی بکنند، ملت ایران تمام قراردادهایی که اینها دارند لغو می کند‏‎ ‎‏و بعد از این هم با اینها قرارداد نمی بندد. نه نفتی هست و نه چیزی.‏‎ ‎‏زهر مار هم به آنها نمی دهیم! و اگر چنانچه نه، پشتیبانی نکنند و مثل‏‎ ‎‏آدم زندگی کنند، موضعشان را حالا با ایران معیّن کنند، نفت را ما‏‎ ‎‏نمی خواهیم بخوریم، می فروشیم نفت را! اما می فروشیم و از آنها پول‏‎ ‎‏می گیریم برای ملت؛ نه می فروشیم و برایشان اسلحه می گیریم که به نفع‏‎ ‎‏خود آنها باشد.(268)‏

26 / 8 / 57

*  *  *

‎ ‎

‏ ‏

نفی ظلم و ظلم پذیری  

سوال: ‏[‏‏اگر دولت مورد نظر شما بر سر کار آید، چه تغییراتی در روابط‏‎ ‎‏دولت شما با امریکا به وجود خواهد آمد؟‏‏]‏

جواب:‏ ما نمی خواهیم که به امریکا ظلم کنیم و نمی خواهیم که زیر بار‏

کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 183

‏ظلم امریکا برویم. آنها کارهایی که کردند و ظلم به ما بوده است، ما آنها را‏‎ ‎‏تحمل نخواهیم کرد. اما روابط دوستانه با همۀ ملتها داریم و دولتها هم‏‎ ‎‏اگر به طور احترام با ما رفتار کنند، ما هم احترام متقابل را رعایت‏‎ ‎‏می کنیم.(269)‏

 10 / 9 / 57 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

بزرگترین جنایت دولتهای امریکایی 

سوال: ‏[‏‏امریکایی ها چه بلاهایی بر سر شما آورده اند که شما به آنها‏‎ ‎‏اعتراض می کنید؟‏‏]‏

جواب:‏ دولتهای امریکا بزرگترین جنایتی که به ما کردند این است که‏‎ ‎‏این دودمان پهلوی را به ما تحمیل کردند و مخازن ما را با دست آن‏‎ ‎‏برده اند و در عوض چیزی که به درد ملت بخورد ندادند و ارتش ما را در‏‎ ‎‏تحت حمایت خودشان قرار دادند که بر ضد ملت ما قیام کند... . در ایران،‏‎ ‎‏پایگاههایی درست کردند که مخالف با استقلال ما بوده است. و ما با‏‎ ‎‏وجود حکومت این شاه هیچ زندگی صحیح نمی توانیم بکنیم. امریکاست‏‎ ‎‏که پشتیبانی از شاه می کند. و الآن هم رئیس جمهوری امریکا پشتیبانی‏‎ ‎‏خودش را اعلام می کند.(270)‏

 10 / 9 / 57 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تغییر رابطه ارباب و نوکری به یک رابطه سالم

‏روابط ما با امریکا و همچنان با سایر کشورهای جهان بر اساس احترام‏‎ ‎‏متقابل خواهد بود. ما برای امریکا حق تعیین سرنوشت خود را قائل‏‎ ‎‏نخواهیم بود. آنچه تا به حال دولتهای گذشته در امریکا و اکنون دولت‏‎ ‎‏آقای کارتر انجام داد و می دهد، نشان می دهد که هنوز به تمام وسایل‏‎ ‎‏متوسل می شوند که این سلطنت را برای تامین منافع خودشان حفظ‏

کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 184

‏کنند، و لذا هنوز حالت خصمانه نسبت به نهضت اسلامی کنونی دارند. تا‏‎ ‎‏وضع به این منوال است نظر ما نیز نسبت به سیاست امریکا نظری منفی‏‎ ‎‏است. و البته ما حساب ملت امریکا را با دولت امریکا جدا کرده و می کنیم‏‎ ‎‏و از ملت امریکا می خواهیم که از نهضت اسلامی ایران پشتیبانی کنند.‏‎ ‎‏روابط فعلی ایران و امریکا روابط ارباب و نوکری است که قطعاً باید به یک‏‎ ‎‏رابطۀ سالم تغییر پیدا کند.(271)‏

 11 / 9 / 57 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

افشای سیاست استعماری کاپیتولاسیون

‏پانزده سال قبل که شاه قصد داشت، به دستور امریکا، لایحۀ مصونیت‏‎ ‎‏مستشاران امریکایی را به تصویب مجلسین برساند، من این خیانت شاه‏‎ ‎‏را نسبت به ملت ایران در طی یک سخنرانی و صدور یک اعلامیه،‏‎ ‎‏محکوم نمودم و ملت ایران را از این سیاست استعماری امریکا مطلع‏‎ ‎‏ساختم.(272)‏

14 / 9 / 57  

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

اشتباه بزرگ امریکا در پشتیبانی از شاه

‏همگی می خواهیم که شاه را به جزای اعمالش برسانیم و این صدای‏‎ ‎‏مجازات شاه در سراسر ایران طنین انداخته است. شاه غیر از اینکه برود‏‎ ‎‏هیچ چاره ای ندارد، البته اگر به دست مردم نیفتد. امریکا و سایر‏‎ ‎‏کشورهایی که از او پشتیبانی می کنند، خطاکار و در اشتباهی بزرگ‏‎ ‎‏هستند و این پشتیبانی برای خودشان بسیار مضر است و باید در این امر‏‎ ‎‏تجدید نظر کنند.(273)‏

 16 / 9 / 57 

*  *  *


کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 185

رفتار انسانی و حفظ احترام متقابل، شرط ایجاد مناسبات

سوال:‏ [‏‏بعد از استعفای شاه چه دولتی ایجاد خواهد شد؟ عدۀ زیادی از‏‎ ‎‏مردم امریکا فکر می کنند که دولت آینده ضد امریکایی خواهد بود.‏‏]‏

جواب:‏ دولت، جمهوری اسلامی است و در متن دولت ضدیتی با هیچ‏‎ ‎‏دولتی و مملکتی نیست. امریکا اگر چنانچه با این دولت رفتارش رفتار‏‎ ‎‏انسانی باشد و احترام را حفظ کند، این دولت با او هم مانند سایر دوَل‏‎ ‎‏احترام متقابل را حفظ خواهد کرد.(274)‏

20 / 9 / 57 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

قطع نفت به دلیل پشتیبانی از رژیم پهلوی  

‏مجلس امریکا باید از کارتر مواخذه کند، استیضاح کند او را که چرا‏‎ ‎‏پشتیبانی می کنی از یک حکومتی که پایۀ ملی ندارد و هیچ کس با او در‏‎ ‎‏ایران موافقت ندارد. باید دولت کارتر را استیضاح کنند و شخص کارتر را‏‎ ‎‏استیضاح کنند که تو برخلاف مصلحت مملکت امریکا داری عمل‏‎ ‎‏می کنی اگر چنانچه پشتیبانی بکنی از شاه که برخلاف قانون در ایران‏‎ ‎‏سلطه پیدا کرده است و رفراندم دیروز و امروز ایران‏‎[3]‎‏ او را ساقط کرده‏‎ ‎‏ـ اگر تا حالا ساقط نبوده است. این خلاف مصلحت مملکت امریکاست‏‎ ‎‏برای اینکه اگر چنانچه تو پشتیبانی بکنی، مادامی که تو و دولت تو‏‎ ‎‏هست، نفت برای امریکا هیچ نیست. و همین طور این اعلام به سایر‏‎ ‎‏کشورهاست؛ چه کشور امریکا و چه انگلستان و چه شوروی و چه سایر‏‎ ‎‏ممالک که می خواهند از ایران نفت بخرند. ما حتی به طور فروش عادلانه‏‎ ‎‏هم به این ممالکی که پشتیبانی از امروز بکنند از شاه، نفت نخواهیم داد؛‏‎ ‎‏یعنی، تا آن وقتی که دولتهای اینها سرِ کار است که شاه را پشتیبانی‏‎ ‎‏می کنند، تا آن وقت نخواهیم نفت به آنها داد. بله، ما با ملتهایشان‏‎ ‎‏دشمنی نداریم و دولتهایشان را اگر ملتها ـ مجلس ـ دولتهایشان را‏

کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 186

‏وادارند که پشتیبانی شان را از شاه قطع کنند و اعلام کنند که ما پشتیبان‏‎ ‎‏شاه نیستیم، ما نفت خواهیم داد. و اگر دولتها این کار را نکنند، تا آن‏‎ ‎‏دولت هست نفت برای این ملتها هم نیست. حالا مجلسها خودشان‏‎ ‎‏می دانند با دولتهایشان. این یک پیامی است به خارج و سران دولتها که‏‎ ‎‏چشم خودشان را باز کنند و راه صحیح بروند. پشتیبانی از یک ملتی که‏‎ ‎‏ایستاده است و می گوید من حق خودم را می خواهم، من آزادی‏‎ ‎‏می خواهم، حق سرنوشت من با خود من است، من شاه را نمی خواهم،‏‎ ‎‏باید پشتیبانی بکنند از یک همچو ملتی؛ و اگر پشتیبانی نکنند و از شاه‏‎ ‎‏پشتیبانی بکنند، دیگر نفتی در کار نیست برای آنها مادامی که آن دولت‏‎ ‎‏هست.(275)‏

 20 / 9 / 57 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

حفظ شاه، موجب افزایش کینه مردم نسبت به امریکا  

‏ما تقریباً در ایران با امریکا می جنگیم. امریکا به هیچ وجه نمی خواهد‏‎ ‎‏بفهمد که ملتی قیام کرده است و شاه را نمی خواهد. چرا با حفظ شاه کینه‏‎ ‎‏مردم ایران به خودش افزایش می دهد؟ ما هرگز موافق مداخله امریکا و‏‎ ‎‏شوروی نیستیم.(276)‏

7 / 10 / 57  

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

امریکا از همه بدتر

‏دولتهای امریکا و انگلیس آنقدر به ملت ما فشار آورده اند و اشخاص‏‎ ‎‏جنایتکار را تایید کرده اند که کم کم موجب تنفر ملت ما شده است. البته‏‎ ‎‏شوروی هم دست کمی از آنها ندارد. من بارها توصیه کرده ام که دست از‏‎ ‎‏پشتیبانی دولت و شاه ایران بردارید و کاری نکنید که ملت ایران نسبت‏‎ ‎‏به ملتهای انگلیس و امریکا که در مقابل این روش دولتهای متبوعشان‏

کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 187

‏سکوت کرده اند بدبین شوند. و ما فعلاً امریکا و انگلیس و شوروی را‏‎ ‎‏دشمن شمارۀ یک مردم خود می دانیم؛ البته امریکا از همه بدتر‏‎ ‎‏است.(277)‏

 16 / 10 / 57 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

انتقاد از رابطه شاه با امریکا  

سوال:‏] ‏‏چرا شما از روابط شاه با امریکا و غرب انتقاد می کنید؟‏‏]‏

جواب:‏ ما با ماموریت شاه از طرف قدرتهای استعمارگر ـ برای تامین‏‎ ‎‏منافع آنها و نابودی کشور به قیمت حفظ تاج و تخت لرزان و حکومت‏‎ ‎‏غیر متکی به ملت ـ مخالف هستیم. ما با روابط شاه با خارج، که به قیمت‏‎ ‎‏از بین رفتن استقلال کشور و آزادی ملت ما شده است، مخالفیم.(278)‏

 18 / 10 / 57 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

عدم مداخله در امور داخلی کشور  

‏اگر امریکا به نحو صحیح رفتار کند و در امور داخلی ما مداخله نکند و‏‎ ‎‏مشاوران خود را که در امور کشور ما دخالت دارند فراخواند، ما نیز آنها را‏‎ ‎‏احترام خواهیم گذاشت.(279)‏

19 / 10 / 57  

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

امکان روابط حسنه

‏روابط حسنه است مادامی که آنها روابط حسنه داشته باشند. اگر چنانچه‏‎ ‎‏دولت امریکا دست از پشتیبانی شاه بردارد و دست از دخالت در مملکت‏‎ ‎‏ما بکشد و ما را به حال خود بگذارد ما با او روابط حسنه خواهیم‏‎ ‎‏داشت.(280)‏

 20 / 10 / 57 


کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 188

استقلال ارتش از مستشارهای امریکا

‏من به شما نصیحت می کنم که بیایید در آغوش ملت؛ همان که ملت‏‎ ‎‏می گوید بگویید. بگویید ما باید مستقل باشیم. ملت می گوید ارتش باید‏‎ ‎‏مستقل باشد، ارتش نباید زیر فرمان مستشارهای امریکا و اجنبی باشد؛‏‎ ‎‏شما هم بیایید ـ ما برای خاطر شما این حرف را می زنیم ـ شما هم بیایید‏‎ ‎‏برای خاطر خودتان این حرف را بزنید، بگویید: ما می خواهیم مستقل‏‎ ‎‏باشیم، ما نمی خواهیم این مستشارها باشند.(281)‏

12 / 11 / 57  

*  *  *

‎ ‎

کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 189

  • )) طرح اسارت بار احیای کاپیتولاسیون.
  • )) راهپیمایی میلیونی روز تاسوعا و عاشورای حسینی در سال 1357.